Saturday, December 22, 2007

Rijecnik2

---DVOJNJAKgemellus, i, m (lat.), twin brother, twin sister (eng.), jedan od dvojaka, blizanaca, bliznadi. Sin.


---DVOPRSTOSTdidactylismus, i, m (lat.), didactylism (eng.), posjedovanje samo dva prsta na ruci ili nozi. didaktilizam. Sin.


---DVORdejectio alvi, n (lat.), bowel movement (eng.), stolica, izmet, u frazi ici na dvor, imati stolicu, ici napolje Sin. .


---DVORHANA, OPERACIONAoccus operationis (lat.), operating theatre (eng.), prostorija gdje se vrše operacije. Velicina je 30-50 kvadratnih metara, a opskrbljena je sa operacionim svjetlom i stolom, te svim potrebnim aparatima. Pod i zid su pogodni za pranje (plocice), a nalazi se pod posebnim asepticnim i antisepticnim režimom Sin. .


---DVOSPOLNIKhermaphroditus, i m (lat.), hermaphrodite (eng.), osoba koja pokazuje hermafroditizam, osobine oba spola. Sin.


---DVOSPOLNOSThermaphroditismus, i, m (lat.), hermaphroditism (eng.), posjedovanje atributa oba spola, posjedovanje organa muškoga i ženskoga spola. Sin.


---DVOSTRUKduplex, icis, (lat.), double (eng.), dvojan, dupliciran, struktura ili organ koji se sastoje od dva istovjetna dijela Sin. .


---DVOSTRUKO SLIJEPA PROBA(LAT.), double blind method (eng.), kod randomiziranoga klinickog istraživanja ili nekoga drugoga eksperimenta, nacin kojim se postiže da ni objekt ni istraživac ne znaju koji se nacin manipulacije provodi. Pacijent ne zna koji lijek prima, a istraživac, takoder, ne zna šta daje, lijek ili Sin. .


---DVOUDARANdicrotus-3 (lat.), dicrotic (eng.), (o pulsu) ima dva vrha, dva vala, dvogub, ispoljava dikrotizam. dikrotican. Sin.


---DVOUDARNOSTdicrotismus, i, m (lat.), dicrotism (eng.), posjedovanje dva sfigmografska vala na jednome pulsnome udaru, sin. dikrotizam. Sin.


---DVOVALENTANbivalens, entis (lat.), bivalent (eng.), onaj koji ima dvije valencije Sin. .


---DŽAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. duša.


---DŽEHENNEM-TAŠ(LAT.), (ENG.), SIN. v. pakleni kamen.


---DŽEPhaustrum, i, n, recessus, us, m (lat.), pocket, drawer, pouch, recess (eng.), opca oznaka u anatomiji za strukturu koja nalici džepu, recesusu, a koja predstavlja malehnu ekstenziju vece šupljine s kojom široko komunicira, malehni prazan prostor, praznina, šupljina, udubljenje, jamica. Sin.


---DŽERRAH(LAT.), (ENG.), SIN. v. hirurg.


---DŽIGERICA, BIJELA(LAT.), (ENG.), SIN. v. pluce.


---DŽIGERICA, CRNA(LAT.), (ENG.), SIN. v. jetra.


---DŽILITANJEbalismus, i, m (lat.), balism (eng.), nagli, violentni, nevoljni, veliki pokret gornjim ekstremitetima, jednostrano ili obostrano, koji je posljedica lezija u nucleus hypothalamicus. balizam. Sin.


---DŽIN(LAT.), (ENG.), SIN. v. div.


---DŽOMBA(LAT.), (ENG.), SIN. v. ždero.


---DŽUL(LAT.), joule (eng.), jedinica SI sistema za energiju i toplinu. To je rad koji je uraden jednim newtonom na distanciji od jednoga metra. Sin.


---DŽUNUP(LAT.), neprevodivo na lat. i(eng.), osoba poslije spolnoga akta ili ejakulacije, prije nego se okupa. Osoba uprljana sluzavickim sekretom spolnoga partnera, ili vlastitim ejakulatom prije kupanja. Sin.


---EBA(LAT.), (ENG.), ebejka, Sin. v. babica.


---EBOLA VIRUS(LAT.), id.(eng.), neklasificirani, retro RNA virus, uzrocnik fatalne hemoragicne groznice, porijeklom iz Zaira, ciji su domacin i nacin primarne infekcije nepoznati Sin. .


---EBURNITIS(LAT.), id. lat i(eng.), pojacana tvrdina i gustina dentina, cesto promijenjene boje prema žutome ili smedeme, što se dogada kod dentinskoga otkrivanja Sin. .


---EBURNIZACIJAeburnatio, onis, f (lat.), eburnation (eng.), konverzija kosti u masu koja je nalik na slonovu kost ili dentin ljudskoga zuba Sin. .


---EDEM GLADIoedema nutritionalis (lat.), nutritional edema, hunger edema (eng.), malnutricija nastala dugom ishranom sa malo bjelancevina, a karakterizirana je otocima kože i oko zgloba. Sin.


---EDEMoedema, atis, n (lat.), edema (eng.), prisustvo velike kolicine tecnosti u interodajickome prostoru tijela, a uzrokovan je razlicitim mehanizmima. nabuhlost, otok, nabuh, nadam. Sin.


---EDEM, INFLAMATORNItumor inflammatus, oedema inflammatum (lat.), inflammatory edema (eng.), otok, obicno lokalan, na mjestu neke inflamacije, jedan od 5 karakteristicnih znaka inflamacije (otok, tumor, toplota, calor, crvenilo, rubor, bol, dolor i poremecaj funkcije, functio laesa Sin. )


---EDEM, MOŽDANIoedema cerebri (lat.), (eng.), brain edema, wet brain (neg.), ekscesivno nakupljanje tecnosti u moždanome tkivu, a može nastati zbog razlicitih uzroka (povreda, tumor, krvarenje itd.). Sin.


---EDEM, SRCANIoedema cardiogenes (lat.), cardiac edema (eng.), manifestacija kongestivne srcane slabosti u obliku otoka na donjim dijelovima tijela sa porastom venskoga i kapilarnoga pritiska i retencijom natrijuma. Sin.


---EDEMATOGEN(LAT.), edematogenic (eng.), onaj koji proizvodi ili uzrokuje nabuh Sin. .


---EDEMATOZANoedematosus-3 (lat.), edematous (eng.), otecen, napunjen vodom koja je u meduodajickome prostoru. nabuhnut, otecen. Sin.


---EDEPJERIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. stidno mjesto.


---EDIPIZAMedipismus, i, m (lat.), edipism (eng.), namjerno oštecenje jednoga od vlastitih ociju. Sin.


---EDUKACIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. ucenje 2.


---EDUKATIVAN(LAT.), 1. educativus-3 (eng.), educative (eng.), onaj koji služi ucenju, koji poucava, iz kojega se može nauciti, 2. trainable (eng.), onaj koji je sposoban da se može vježbati, educirati. To je osoba sa IQ od 35 do 50. Ti se ljudi mogu nauciti nekim vještinama, govoru i da se brinu o Sin. .


---EDŽEL1. hora suprema (lat.), moment of death (eng.), sudeni cas, trenutak kada se mora umrijeti, umrli cas, smrt, usud, kob, 2. Sin. v. rok.


---EDŽZADŽIHANA(LAT.), (ENG.), SIN. v. apoteka.


---EDŽZADŽIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. apotekar.


---EDŽZADŽILUK(LAT.), (ENG.), SIN. v. farmakologija.


---EEG APARAT(LAT.), (ENG.), SIN. v. elektroencefalograf.


---EEG(LAT.), (ENG.), SIN. v. elektroencefalogram.


---EFEBOFILIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. filija.


---EFEKTeffectus, us, m (lat.), effect (eng.), djejstvo, utjecaj, rezultat nastao akcijom necega, nastao stimulacijom. Sin.


---EFEKTIVNOST(LAT.), effectivity (eng.), sposobnost da se proizvede specifican rezultat ili mjerljiv uticaj na supstrat Sin. .


---EFEKTOReffector, oris, m (lat.), id.(eng.), 1. sredstvo koje daje ili prononsira specifican efekt, 2. organ koji izvršava i time proizvodi specifican efekt Sin. .


---EFELIDA(LAT.), (ENG.), SIN. v. pjega.


---EFERENTANefferens, entis (lat.), efferent (eng.), centrifugalan, onaj koji odvodi, odlazi od centra Sin. .


---EFERVESCENTeffervescens, entis, m (lat.), effervescent (eng.), šumeci, onaj koji proizvodi mjehurice kao kise-ljak, sa mjehuricima, kipeci. Sin.


---EFLORESCENCIJAefflorescentia, ae, f (lat.), efflorescence (eng.), bilo koja kožna promjena, narocito ako je brojna i upadljiva. oprh. Sin.


---EGElima, ae, f (lat.), file (eng.), hirurški ili zubni instrument sa fino nasjecenom stranicom koji služi za glacanje i smanjenje površinskoga sloja tvrdoga tkiva. turpija. Sin.


---EGERZAegersis, is, f (lat.), extreme wakefulness (eng.), najteža nesanica Sin. .


---EGESTIJA(LAT.), egestio, onis, f (lat,), egestion (eng.), izbacivanje nesvarljivih materija iz tijela Sin. .


---EGO(LAT.), id.(eng.), u psihoanalitickoj teoriji ego je dio psihickoga aparata koji je posrednik izmedu individue i okolice. Njegova primarna funkcija je percepcija realnosti i adaptacija na nju. Ego je izvršni organ principa realnosti. To je najaktivniji dio licnosti i razvij Sin. .


---EGOCENTRICANegocentricus-3 (lat.), egocentric (eng.), osoba okrenuta sebi, preokupirana vlastitom licnošcu, interesima i potrebama, osoba koja nema interesa za druge, bližnje, ljude Sin. .


---EGZACERBACIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. pogoršanje.


---EGZANTEM(LAT.), (ENG.), SIN. v. ospa i bljuk 2.


---EGZANTEMATOZANexanthematicus-3 (lat.), exanthematous (eng.), karakteriziran egzantemom ili ima prirodu egzantema Sin. .


---EGZEMPLAR(LAT.), (ENG.), SIN. v. uzorak.


---EGZENTERACIJAexenteratio, onis, f (lat.), exenteration (eng.), hirurški zahvat koji znaci radikalnu ekstirpaciju sadržaja iz neke tjelesne šupljine, narocito pelvisa. Sin.


---EGZEREZAexaeresis, is, f (lat.), removal, excision (eng.), hirurški zahvat koji se sastoji od vadenja organa ili jednoga njegovoga dijela. Sin.


---EGZIBICIONIZAMexhibitionismus, i, m (lat.), exhibitionism (eng.), parafilija kakakterizirana ponavljanim seksualnim porivima za otkrivanjem i pokazivanjem genitalija stranoj osobi koja to ne ocekuje. Spolno zadovoljavanje bez kontakta sa žrtvom. To je gotovo iskljucivo muška parafilija. Sublimirani oblik ove parafilije Sin. .


---EGZITUSexitus, us, m (lat.), exit, outlet (eng.), u osnovnome znacenju izlaz, ali se upotrebljava kao dio izraza egzitus lethalis, smrtni ishod, smrtni izlaz. Pri upotrebi(eng.),leskoga termina takoder treba dodati lethal outlet, lethal exit. Sin.


---EGZOFTALMICAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. bekokast.


---EGZOFTALMUS(LAT.), (ENG.), SIN. v. bekokastost.


---EGZOFTALMUS, MALIGNIexophtalmus malignus (lat.), malignant exophtalmos (eng.), jaka protruzija ocnih jabucica kod tireotoksikoze, pracena edemom i infiltracijom tkiva ocne jabucice i ekstraokularnih mišica. Sin.


---EGZOFTALMUS, PULZIRAJUCIexophtalmus pulsans (lat.), pulsating egxophtalmos (eng.), egzoftalmus kod navora ili karotiko- kavernozne fistule, pracen šumom u glavi i pulziranjem ocnih jabucica sinhrono pulsu. Sin.


---EGZOKRINIexocrinus-3 (lat.), exocrine (eng.), onaj koji luci vani ili u šupljinu koja ima prirodan otvor, npr. žlijezda sa vanjskim lucenjem Sin. .


---EGZOPLAZMAexoplasma, atis, n (lat.), exoplasm (eng.), plazma odajicke ovojnice, membrane Sin. .


---EGZOSTOZA(LAT.), (ENG.), SIN. v. koštana naraslica.


---EGZOSTOZE, MULTIPLEexostoses multiplex (lat.), multiple exostoses (eng.), urodena anomalija karakterizirana koštanim naraslicama u blizini kraja dijafiza dugih kostiju, a mogu biti hrskavicne i koštano-hrskavicne. Obicno su benigne, mada postoje sarkomatozne alteracije. Nasljeduju se dominantno. Sin.


---EGZOTERMALANexothermalis, e (lat.), exothermic (eng.), karakteriziran ili udružen sa evolucijom topline (npr. hemijska reakcija u kojoj se oslobada toplina Sin. .


---EGZOTOKSINexotoxinum, i n (lat.), exotoxin (eng.), toksicna supstancija stvorena aktivnim radom nekoga živoga organizma koja pokazuje svoj toksicni efekt izvan odajice koja ga stvara (npr. tetanusni, diftericni toksin) Sin. .


---EGZULCERACIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. razjedanje 1.


---EGZULCERATIVANexulcerans, antis (lat.), ulcerating (eng.), onaj koji razjeda Sin. .


---EHINOKOKOZAechinococcosis, is, f (lat.), hydatid disease, hydatidosis (eng.), infestacija larvalnim oblikom pasje trakavice, Echinococcus multilocularis i Echinococcus granulosus, karakterizirana stvaranjem cisti u jetri, plucima, bubregu, kostima, mišicu i mozgu, što uzrokuje karakteristicne simptome parazitizma i simptome bolesti Sin.


---EHINOKOKUS(LAT.), (ENG.), SIN. v. pasja trakavica.


---EHO(LAT.), (ENG.), SIN. v. odjek.


---EHOAKUZIJAechoacousia, ae, f (lat.), id.(eng.), subjektivni osjecaj da se cuju odjeci poslije normalno registriranih zvuka Sin. .


---EHOENCEFALOGRAF(LAT.), echoencephalograph (eng.), aparat sa ultrazvucnom sondom i mogucnošcu registracije odjeka pri ultrazvucnome ispitivanju mozga Sin. .


---EHOENCEFALOGRAFIJAechoencephalographia, ae, f (lat.), echoencephalography (eng.), dijagnosticka tehnika pomocu ultrazvuka koji se danas pušta uglavnom kroz fontanelu radi ispitivanja moždanih struktura. Sin.


---EHOENCEFALOGRAM(LAT.), echoencephalogram (eng.), snimak, nalaz, registracija ultrazvucnoga pregleda mozga Sin. .


---EHOFONIJAechophonia, ae, f (lat.), echophony (eng.), zvuk nalik na odjek koji se cuje pri auskultaciji neposredno poslije govora Sin. .


---EHOGRAFIJAechographia, ae, f (lat.), echography (eng.), upotreba ultrazvuka kao dijagnostickoga sredstva. Ultrazvucni talasi se upucuju na tkivo, a registrira se njihov odjek na granicnim površinama koje imaju razlicite akusticne vrijednosti. Sin.


---EHOKARDIOGRAFIJAechocardiographia, ae, f (lat.), echocardiography (eng.), ispitivanje pozicije i pokreta srca, njegovih zidova i unutrašnjih struktura, te obližnjega tkiva, pomocu ultrazvuka, a kroz grudni zid. Sin.


---EHOLALIJAecholalia, ae, f (lat.), id.(eng.), stereotipno po-navljanje rijeci ili fraza neke druge osobe. Vidi se kod šizofrenije. ehopatija. Sin.


---EHOPATIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. eholalija.


---EHOPRAKSIJAechopraxia, ae, f (lat.), id.(eng.), stereotipno podražavanje tudih kretnji. Vidi se nekad kod katatone šizofrenije Sin. .


---EHOVIRUS(LAT.), echovirus (eng.), virus roda Enterovirusa koji se dijeli na 31 serotip, a koji su patogeni za covjeka, uzrokujuci asepticni meningitis Sin. .


---EIZANTEM(LAT.), (ENG.), SIN. v. enantem.


---EJAKULACIJAejaculatio, onis, f (lat.), ejaculation (eng.), nagli akt ekspulzije necega. Termin se najcešce odnosi na sjeme, pri muškome orgazmu. Brizganje sjemena Sin. .


---EJAKULACIJA, PRERANAprospermia, ejaculatio praecox (lat.), premature ejaculation (eng.), izbacivanje sjemena odmah nakon pocetka seksualnoga akta, pa cak i prije imisije penisa u vaginu Sin. .


---EJAKULAT(LAT.), (ENG.), SIN. v. sjeme.


---EJAKULATORANejaculatorius-3 (lat.), ejaculatory (eng.), ono što pripada ejakulaciji, brizganju sjemena Sin. .


---EKARTER(LAT.), ecarter (fr.), retractor (eng.), hirurški instrument kojim se šire rubovi rane, pa se na taj nacin cine pristupacnim duboki organi i strukture. Ima ih raznih oblika, vrsta i velicine. Razmicac Sin. .


---EKCEM(LAT.), (ENG.), SIN. v. majasil.


---EKCEMATIZACIJAeczematisatio, onis, f (lat.), eczematisation (eng.), perzistetne lezije kože nalik na majasil, a nastale zbog kontinuirane traume ili cešanja. Sekundarno stvaranje ekcema. Sin.


---EKCEMATOZANeczematosus-3 (lat.), eczematous (eng.), onaj koji je zahvacen ili ima karakter majasila. Sin.


---EKDEMICANecdemicus-3 (lat.), ecdemic (eng.), onaj koji nije ni epidemican, ni endemican. Obicno se kaže o infektivnoj bolesti koja je unesena u populaciju ili geografski predio, a da se nije raširila kao epidemija, niti je bila tu endemicna Sin. .


---EKG APARAT(LAT.), (ENG.), SIN. v. elektrokardiograf.


---EKG(LAT.), (ENG.), SIN. v. elektrokardiografija.


---EKHIMOMAecchymoma, atis, n (lat.), id.(eng.), nabuh zbog krvarenja u potkožnome tkivu ispod modrice ili ogrebotine. Sin.


---EKHIMOTICANecchymoticus-3 (lat.), ecchymotic (eng.), onaj koji pripada ekhimozi ( Sin. v.) ili ima njene osobine.


---EKHIMOZAecchymosis, is, f (lat.), id.(eng.), malehna hemoragicna tacka, veca od petehije, nije izdignuta, pla-vicasta do crvena. Sin.


---EKIPA, HIRURŠKA(LAT.), surgical team (eng.), formacijska ili ad hoc formirana jedinica sa strucnim osobljem i potrebnom opremom za jedan operativni zahvat, operacije jedne hirurške discipline ili za pružanje hirurške pomoci u ratu. Sin.


---EKLAMPSIJAeclampsia, ae, f (lat.), id.(eng.), grcevi i bes-vjesno stanje koje nastaje kod nosece žene udruženi sa preeklampticnim simptomima: otoci, povišen krvni pritisak, proteinurija. Sin.


---EKLIPSA(LAT.), eclipse (eng.), (u virusologiji) period infektivnoga ciklusa za vrijeme kojega bakterijske odajice ne sadrže infektivne bakteriofage koji se mogu otkriti Sin. .


---EKMNEZIJAecmnesia, ae, f (lat.), id.(eng.), zaboravljivost svježih dogadaja, a dobro pamcenje onih koji su se dogodili znatno ranije Sin. .


---EKOGENETIKA(LAT.), ecogenetics (eng.), ispitivanje odnosa izmedu genetskih uzroka i faktora okoline, te odgovor na njih. Sin.


---EKOLOGIJAoecologia, ae, f (lat.), ecology (eng.), nauka o afekciji organizama faktorima njihove okolice i uticaju te iste okolice na organizam. Sin.


---EKOMANIJAecomania, ae, f (lat.), (eng.), dominiranje nad clanovima vlastite porodice, uz istovremeno snishodljiv stav prema autoritetima Sin. .


---EKOSISTEM(LAT.), ecosystem (eng.), osnovna jedinica u ekologiji koja obuhvata sve žive organizme i sve nežive elemente koji medusobno uticu jedni na druge u odredenom tacno definiranom podrucju Sin. .


---EKRAN(LAT.), screen (eng.), struktura koja nalici zavjesi ili ravnome razapetome platnu, koje se uzima kao podloga za projiciranje uvecane slike Sin. .


---EKRAN, FLUORESECENTNI(LAT.), fluorescent screen (eng.), ekran na rendgenskim aparatima, pokriven kristalima kalcijum tungstata na kojemu se projiciraju sjene organa za vrijeme prolaska rendgenskih zraka kroz tijelo postavljeno izmedu izvora zraka i ekrana. Služi za radioskopiju. Sin.


---EKRAZER(LAT.), ecraseur (fr.), crusher (eng.), hirurški instrument koji ima namjenu da snažno pritisne organ i iz njega istisne sadržaj i krv ( npr. ekrazer za crijevo, želudac) Sin. .


---EKRINI(LAT.), (ENG.), SIN. v. egzokrini.


---EKSARTIKULACIJAexarticulatio, onis, f (lat.), exarticulation (eng.), amputacija u zglobu, amputacija razdvajanjem zglobnih tijela Sin. .


---EKSCIPIJENTremedium constituens, excipient, entis, m (lat.), excipient (eng.), manje više inertna supstancija koja se dodaje lijeku da bi se postigla konzistencija i oblik lijeka. vehikulum. Sin.


---EKSCITABILAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. podražljiv.


---EKSCITABILNOST(LAT.), (ENG.), SIN. v. podražljivost.


---EKSCITACIJAexcitatio, onis, f (lat.), excitation (eng.), razdraživanje, nadraživanje, uzbudivanje, iritacija, odgovor na stimulaciju. Sin.


---EKSCITANCIJEremedia excitantia (lat.), excitants (eng.), bilo koje sredstvo koje uzrokuje ekscitaciju, nadraživa-nje, uzbudivanje funkcija, narocito vitalnih i moždanih. Sin.


---EKSCIZIJA, EXCISIO, onis, f (lat.), excision, removal (eng.), vadenje organa ili isjecka, isijecanje Sin. .


---EKSFOLIJACIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. ljuštenje.


---EKSHAUSTORexhaustor, oris, f (lat.), id.(eng.), ogradeni i zatvoreni prostor u laboratoriju koji ima dobru ventilaciju i služi za odavanje para i otklanjenje neugodnih mirisa hemijskih spojeva, te kao mjesto za isušivanje Sin. .


---EKSHUMACIJAexhumatio, onis, f (lat.), exhumation (eng.), vadenje leša iz greba radi ekspertize ili premještaja na drugo mjesto Sin. .


---EKSIKvitius-3, mancus-3 (lat.), defected (eng.), nedostatak, mahana, manjkavost, defekt, grješka, situacija kada nešto nedostaje. Sin.


---EKSIKLUKdefectus, i, m, vitium, i, n (lat.), defect (eng.), mahana, bolest, manjkavost, defekt, grješka. Sin.


---EKSKAVACIJAexcavatio, onis, f (lat.), excavation (eng.), udubljenje, udubina, opci termin za prazan, široko otvoren i nešto udubljen prostor, sin. šipilo. Sin.


---EKSKAVATORexcavator, oris, m (lat.), id.(eng.), instrument koji nešto dubi, pravi šupljinu koja je široko otvorena na strani intervencije Sin. .


---EKSKAVIRAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. udubljen.


---EKSKLUZIJA, EXCLUSIO, onis, f (lat.), exclusion (eng.), iskljucenje, izbacivanje, eliminacija, odstranjenje. Posebno ako se radi o operaciji koja iskljucuje organ ili dio organa iz funkcije, ali ga ne vadi Sin. .


---EKSKOHELACIJAexcochleatio, onis, f (lat.), excochleation (eng.), operacija struganja neke šupljine kašikom kojom se prilikom obicno ukloni sluzavica Sin. .


---EKSKORIJACIJAexcoriatio, onis, f (lat.), excoriation (eng.), abrazija kože, skidanje epidermisa traumatskim putem. ogrebak, ogrebina, ogrebotina, grebotina, odljustak, parotina, caprljaj. Sin.


---EKSKRECIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. lucenje.


---EKSKRETexcretum, i, n (lat.), excrete (eng.), izlucene mate-rije koje tijelo ili njegovi dijelovi izlucuju, ali i izbacuju Sin. .


---EKSKRETORANexcretorius-3 (lat.), excretory (eng.), onaj koji pripada ili služi sistemu izlucivanja Sin. .


---EKSKURZIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. domet.


---EKSON(LAT.), exon (eng.), Sin. v. intron.


---EKSPANZIJAexpansio, onis, f (lat.), expansion (eng.), povecanje u obimu, površini ili prostiranju, rasprostira-nje, širenje Sin. .


---EKSPANZIVANexpansivus-3 (lat.), (eng.), expansive (eng.) onaj koji se širi, koji ima tendenciju širenja Sin. .


---EKSPEKTATIVAN STAV(LAT.), (ENG.), SIN. v. išcekivanje.


---EKSPEKTORANSIremedia expectorantia (lat.), expectorants (eng.), sredstva koja olakšavaju iskašljavanje, izbaciva-nje sekreta, sluzi, eksudata iz pluca, dušnika, dušnjaka i dušnica. ishrakala. Sin.


---EKSPERIMENTexperimentum, i, n (lat.), experiment (eng.), procedura koja se izvodi da se nešto otkrije ili demonstrira neka cinjenica, odnosno potvrdi neki zakljucak. iskus, kušnja, pokus. Sin.


---EKSPIRACIJAexpiratio, onis, f (lat.), expiration (eng.), akt izlaska zraka iz pluca, izdah. Sin.


---EKSPIRATORAN(LAT.), expiratorius-3, expiratory (eng.), onaj koji služi ili pripada aktu ekspiracije, izdaha, kao dijela dihanja. Sin.


---EKSPIRIJUMexpirirum, ii n (lat.), expiration (eng.), izdah, izlazak zraka iz pluca. Sin.


---EKSPLORACIJAexploratio, onis, f (lat.), exploration (eng.), ispitivanje, pregled radi dijagnoze, otvaranje neke duplje radi pregleda Sin. .


---EKSPLORATIVANexplorativus-3 (lat.), explorative (eng.), naziv za postupak ciji je zadatak da pruži podatke o sta-nju nekoga organa, šupljine ili kanala Sin. .


---EKSPLOZIJAexplosio, onis, f (lat.), explosion (eng.), 1. nagli i jaki iSin. ev emocija ili naglo ispuštanje žljezdanoga produkta, 2. rasprskavanje eksplozivne naprave sa mnogo parcadi i širokim mogucnostima ranjavanja komadima ili eksplozivnim udarom. Sin.


---EKSPLOZIVANexplosivus-3 (lat.), explosive (eng.), 1. onaj koji je nastao eksplozijom (rana), 2. onaj koji može eksplodirati, raspuknuti (bomba), 3. (o karakteru) onaj koji brzo i žestoko reagira Sin. .


---EKSPLOZIVNI UDAR(LAT.), explosion hit (eng.), udar zraka koji odbacuje tijelo uslijed jake eksplozije koje, onda, može biti povrijedeno udarcem o tvrdu površinu. Nije identicno sa blastom ( Sin. v.).


---EKSPONIRAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. otvoren 2.


---EKSPRESIVNOST(LAT.), expressivity (eng.), (u genetici) raspon do kojega se genetski efekt opaža. Može biti umjereno do izrazito prisutan Sin. .


---EKSPULZIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. istjerivanje.


---EKSTAZA(LAT.), (ENG.), SIN. v. ushicenje.


---EKSTENZIJAextensio, onis, f (lat.), extension (eng.), opružanje, istezanje, produljivanje. izvlacenje. Sin.


---EKSTENZIJA, ALVEOLARNAextensio alveolaris (lat.), ridge extension (eng.), produljivanje vestibuluma usta, intra-oralna hirurška operacija sa ciljem da se relativno podigne alveolarni rub radi bolje retencije proteze. Sin.


---EKSTENZORextensor, oris, m (lat.), (eng.), termin koji oznacava mišic koji opruža ekstremitret, opružac, a koji je antagonista savijacu, fleksoru. Sin.


---EKSTENZORANextensorius-3 (lat.), extensory (eng.), 1. onaj koji pripada mišicu ekstenzoru, opružacu, izduživacu, 2. mišic koji vrši opružanje, izduživanje. Sin.


---EKSTERIORIZACIJAexteriorisatio, onis, f (lat.), exteriorisation (eng.), 1. operacija okretanja, ekspozicije unutrašnjih organa nadvor, tako da onda ti organi komuniciraju sa nadvornom sredinom (obicno ciste koje se poslije toga dreniraju vani), 2. (u psihijatriji), okretanje interesa nekoga pojedinca prema nadvornom svijetu Sin. .


---EKSTERNALIZACIJAexternalisatio, onis, f (lat.), externalization (eng.), usvojeni procesi cija je funkcija na predsvjesnome nivou, pa stoga mogu postati svjesnim. S jedne strane postoji projekcija kao podsvjesni odbrambeni me-hanizam koji može dovesti do ekstremne i patološke iskrivljenosti realiteta, a s druge strane usvojena Sin. .


---EKSTERNI(LAT.), (ENG.), SIN. v. nadvorni.


---EKSTEROCEPTORexteroceptor, oris, m (lat.), exteroceptor (eng.), nadvorni nervni završetak koji se podražuje neposrednim kontaktom sa okolicom Sin. .


---EKSTIRPACIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. vadenje.


---EKSTIRPIRATI(LAT.), (ENG.), SIN. v. izvaditi.


---EKSTRAARTIKULARAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. vanzglobni.


---EKSTRABULBARANextrabulbaris, e (lat.), extrabulbar (eng.), 1. onaj koji je lokaliziran i dešava se izvan produžene moždine, 2. onaj koji se nalazi i dešava izvan bulbusa mokracnice Sin. .


---EKSTRACELULARAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. vanodajicki.


---EKSTRACEREBRALANextracerebralis, e (lat.), extracerebral (eng.), onaj koji se nalazi ili dešava izvan mozga. Sin.


---EKSTRADURALANextraduralis, e (lat.), extradural (eng.), onaj koji se nalazi ili se dogada izvan tvrde moždane ovojnice Sin. .


---EKSTRAGENITALANextragenitalis, e (lat.), extragenital (eng.), onaj koji nema veze, ne potjece ili je daleko od genitalija, edepjerije Sin. .


---EKSTRAHEPATICANextrahepaticus-3 (lat.), extrahepatic (eng.), onaj koji se nalazi ili dogada izvan jetre Sin. .


---EKSTRAKAPSULARANextracapsullaris, e (lat.), extracapsular (eng.), postavljen ili se dešava izvan neke cahure Sin. .


---EKSTRAKARDIJALANextracardialis, e (lat.), extracardial (eng.), onaj koji se nalazi ili dešava izvan srca Sin. .


---EKSTRAKCIJAextractio, onis, f (lat.), extraction (eng.), 1. proces ili akt vadenja, vucenja napolje, izvlacenja (npr. ekstrakcija zuba), 2. pravljenje ekstrakata, iscrpina ( Sin. v.).


---EKSTRAKORPORALANextracorporalis, e (lat.), extracorporal (eng.), onaj koji je smješten izvan tijela (npr. ekstrakorporalna cirkulacija) Sin. .


---EKSTRAKT(LAT.), (ENG.), SIN. v. iscrpina.


---EKSTRAKTORextractor, oris, m (lat.), id.(eng.), 1. instrument kojim se izvlaci ili uklanja kamen ili strano tijelo, 2. hemijsko sredstvo, otopina, kojom se vrši iscrpljivanje, pravljenje iscrpina Sin. .


---EKSTRAMEDULARANextramedullaris, e (lat.), extramedu-llary (eng.), onaj koji se nalazi izvan neke srži, moždine, najcešce izvan kicmene moždine Sin. .


---EKSTRAMURALANextramuralis, e (lat.), extramural (eng.), onaj koji je lokaliziran ili se dešava izvan nekoga zida, duvara, nekoga organa Sin. .


---EKSTRAPARENHIMALANextraparenchymalis, e (lat.), extraparenchymal (eng.), onaj koji se nalazi ili se dešava izvan parenhima nekoga organa Sin. .


---EKSTRAPERIKARDIJALANextrapericardialis, e (lat.), extrapericardial (eng.), onaj koji se nalazi ili je smješten izvan osrcine, perikardijuma Sin. .


---EKSTRAPERITONEALANextraperitonealis, e (lat.), extraperitoneal (eng.), onaj koji je smješten izvan peritonealne duplje Sin. .


---EKSTRAPIRAMIDALANextrapyramidalis, e (lat.), extrapyramidal (eng.), onaj koji je izvan piramidalnoga sistema. Odnosi se na dio centralnoga nervnoga sistema koji je izvan motornih regija Sin. .


---EKSTRAPLEURALANextrapleuralis, e (lat.), extrapleural (eng.), izvan šupljine koju oblaže porebrica i poplucnica, izvan pleuralne duplje Sin. .


---EKSTRAPULMONALANextrapulmonalis, e (lat.), extrapulmonal (eng.), nije spojen sa plucima, onaj koji je smješten ili se dogada izvan pluca Sin. .


---EKSTRASISTOLAextrasystole, is, f (lat.), premature beat (eng.), kontrakcija srca koja je nezavisna od normalnoga ritma i javlja se kao odgovor na impuls u nekome dijelu srca, a ne ide iz sinus atrijalnoga cvora. Sin.


---EKSTRAUTERINI(LAT.), (ENG.), SIN. v. vanmatericni.


---EKSTRAVAGINALANextravaginalis, e (lat.), extravaginal (eng.), smješten izvan rodnice, vagine. Sin.


---EKSTRAVAZACIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. izlijevanje.


---EKSTRAVAZAT(LAT.), (ENG.), SIN. v. iSin.


---EKSTRAVENTRIKULARANextraventricularis, e (lat.), extraventricular (eng.), onaj koji je smješten ili se dogada izvan komore, bilo srcane, bilo moždane Sin. .


---EKSTREMAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. krajnji.


---EKSTREMITETmembrum, i n, extremitas, atis, f (lat.), limb, extremity (eng.), 1. jedan od parnih produžetaka tijela koji služe hodanju i hvatanju. Kod covjeka su 2 ruke i 2 noge, a kod životinja 4 noge, sin. ud, okrak, 2. struktura ili dio koji nalici nekome produžetku, ruci ili nozi. Sin.


---EKSTREMITET, DONJIextremitas inferior (lat.), lower limb (eng.), noga, obicno u pl., donje okrajine, donji udi, donji okraci. Kod životinja analogno stražnji ekstremitet. Sin.


---EKSTREMITET, GORNJIextremitas superior (lat.), upper limb (eng.), ruka, obicno u pl., gornji udovi, gornji okraci. Analogno kod životinja prednji ekstremitet. Sin.


---EKSTRINZIK(LAT.), (ENG.), SIN. v. nadvorni.


---EKSTROFIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. izvala.


---EKSTROVERZIJAextroversio, onis, f (lat.), extroversion (eng.), 1. pretjerano okretanje necijega interesa prema vanjskome svijetu, 2. Sin. v. izvracanje.


---EKSTRUZIJA1. v. izvlacenje, 2. v. putovanje zuba, 3. extrusio, onis, f (lat.), extrusion (eng.), ekspulzija snagom (npr. ekstruzija ploda, brzi porod) Sin. .


---EKSTUBACIJAdetubatio, onis, f (lat.), detubation (eng.), uklanjanje, izvlacenje neke cijevi iz organizma. Najcešce izvlacenje endotrahealnoga tubusa kao završni akt anestezije što ukljucuje citav niz uslova i mjera Sin. .


---EKSUDACIJAexudatio, onis, f (lat.), exudate (eng.), stvara-nje iSin. eva po formi eksudata ( Sin.


---EKSUDAT(LAT.), (ENG.), SIN. v. iSin.


---EKTAZIJAectasis, is, f (lat.), ectasy (eng.), proširenje, dilatacija, distenzija, ekspanzija u volumenu Sin. .


---EKTIMAechtyma, atis, n (lat.), id.(eng.), ulcerativna piodermija, uzrokovana obicno grupom A betahemoliticnih streptokoka na mjestu malehne povrede, narocito na golijeni i ljesici noge. U principu dobro zarasta ostavljajuci ožiljak. Sin.


---EKTOANTIGEN(LAT.), ectoantigen (eng.), id.(eng.),., antigen koji je hlabavo pricvršcen za spoljašni dio membrane tako da se lahko može odvojiti muckanjem u fiziološkoj otopini. Antigen formiran u ektoplazmi bakterije Sin. .


---EKTOBLASTectoblastus, i, m (lat.), ectoblast (eng.), 1. nadvorni blastodermalni list, Sin. v. ektoderm, 2. nadvorna ovojnica, zid odajice.


---EKTODERMectoderma, atis, n (lat.), ectoderm (eng.), nadvorni od tri primarna embrionalna lista iz kojega se razvija epiderm i epidermalno tkivo: nokti, kosa, žlijezde, nervni sistem, nadvorni senzorni organi, sluzavice usta i dubure Sin. .


---EKTODONT(LAT.), (ENG.), SIN. v. caklenica.


---EKTOENZIM(LAT.), ectoenzyme (eng.), enzim koji se sintetizira iz odajice u medijum koji je okružuje, ekstracelularni enzim Sin. .


---EKTOGEN(LAT.), ectogenous (eng.), onaj koji dolazi izvana, unesen izvana, nastaje iz nadvornih uzroka Sin. .


---EKTOGLIJAectoglia, ae, f (lat.), id.(eng.), tanki, nadvorni, marginalni sloj rane nervne cijevi zametka. Sin.


---EKTOGONIJAectogonia, ae, f (lat.), ectogony (eng.), uticaj zametka koji se razvija na majku koja ga nosi Sin. .


---EKTOHORMONectohormonum, i, n (lat.), ectochormone (eng.), hormon koji se izlucuje izvan tijela (npr. feromon). Sin.


---EKTOMIJAectomia, ae, f (lat.), ectomy (eng.), isijecanje, vadenje, ekscizija organa ili dijela organa Sin. .


---EKTOPARAZIT(LAT.), ectoparasite (eng.), parazit koji živi izvan tijela domacina na koži. Sin.


---EKTOPICAN(LAT.), ectopicus-3 (eng.), 1. onaj koji se ne nalazi na svome uobicajenom i predvidenome mjestu, sin. atopican, 2. onaj koji narasta za svoje odlike sa neuobicajenoga mjesta ili tkiva Sin. .


---EKTOPIJAectopia, ae, f (lat.), id.(eng.), nesvakidašnji položaj nekoga organa, hrdava pozicija organa, narocito ako je urodena Sin. .


---EKTOPLAZMAectoplasma, atis, n (lat.), ectoplasm (eng.), plazmatska opna Sin. .


---EKTRODAKTILIJAectrodactilya ae, f (lat.), ectrodactily (eng.), urodena mahana u kojoj je evidentan nedostatak prstiju ili njihovih dijelova Sin. .


---EKTROPIJUMectropium, ii, n (lat.), ectropion (eng.), izvracanje, izvrat, ispadanje ruba ili kraja, ekspozicija sluzavice, okretanje ruba ocnoga kapka prema napolje, cime se palpebralna konjunktiva cini vidljivom. izvracanje kapka. Sin.


---EKVATORaequator, oris (lat.), equator (eng.), zamišljena linija koja cini sredinu sfericnoga oblika, podjednako udaljena od oba pola, a dijeli strukturu na dva jednaka dijela Sin. .


---EKVILIBRIJUMaequlibrium, i, n (lat.), equlibrium (eng.), stanje postizanja tacnoga balansa izmedu elemenata ili snaga koje se medusobno suprotstavljaju Sin. .


---EKVINOFOBIJAaequinophobia, ae, f (lat.), id.(eng.), iracionalni strah od konja Sin. .


---EKVIVALENT(LAT.), aequivalens, entis (eng.), equivalent (eng.), simptom koji zamjenjuje neki drugi koji je uobicajen u takvoj bolesti ili zamjenjuje citav kompleks (npr. ekvivalent epilepsije) Sin. .


---EKVIVALENTAN(LAT.), aequivalens, entis (eng.), equivalent (eng.), jedne iste vrijednosti, jednak po vrijednosti Sin. .


---ELASTICANelasticus-3 (lat.), elastic (eng.), onaj koji zadržava ili vraca oblik poslije sila istezanja, kompresije i uvrtanja Sin. .


---ELASTOMAelastoma, atis, n (lat.), id.(eng.), tumor ili fokalna nakupina elasticnih tkivnih niti ili nenormalnih kolagenih niti kože Sin. .


---ELASTOZAelastosis, is, f (lat.), id.(eng.), 1. degeneracija elasticnoga tkiva, 2. degenerativni procesi u kožnome veznome tkivu sa povecanom kolicinom elastoidnoga materijala koji ima pri bojenju karakteristike elastina Sin. .


---ELEFANTIJAZAelephanthiasis, is, f (lat.), id.(eng.), 1. hronicna bolest uzrokovana filarijama Wulchereria bancrofti ili Brugia malayi, a karakterizirana inflamacijom i opstrukcijom limfnih puta, te hipertrofijom kože i potkožnoga tkiva, 2. hipertrofija i zadebljanje tkiva, narocito noga, sa opstrukcijom lim Sin. .


---ELEKTRODA1. electrodus, us, m (lat.), electrode (eng.), medijum izmedu elektricnoga provodnika i objekta na koji se struja aplicira, 2. Sin. v. odvod.


---ELEKTRODIJAGNOSTIKA(LAT.), electrodiagnostics (eng.), nauka i praksa upotrebe elektricnih aparata u dijagnozi patološ-kih stanja, obicno za pojacavanje elektricnih potencijala koje daje tkivo. Ispitivanje pomocu elektricnih struja Sin. .


---ELEKTROENCEFALOGRAF(LAT.), electroencephalograph (eng.), aparat kojim se radi elektroencefalografija. EEG aparat. Sin.


---ELEKTROENCEFALOGRAFIJAelectroencephalographia, ae, f (lat.), electroencephalography (eng.), metoda ispitivanja u neurologiji i neurohirurgiji kojoj se prilikom registriraju bioelektricni potencijali mozga. Sin.


---ELEKTROENCEFALOGRAM(LAT.), electroencephalogram (eng.), trasa posebnoga papira sa registriranim potencijalima sa luba-nje koje emaniraju odajice mozga, skr. EEG. Sin.


---ELEKTROFOREZAelectrophoresis, is, f (lat.), id.(eng.), široko upotrebljiva metoda razdvajanja neke smjese njenim stavljanjem u elektricno polje. Brzina kretanja nekoga sastojka u smjesi zavisi od njegovoga naboja, mase, sredine i napona elektrode Sin. .


---ELEKTROGRAMelectrogramma, atis, n (lat.), electrogram (eng.), bilo koja registracija, zapis, koja nastaje promjenama elektricnoga potencijala Sin. .


---ELEKTROKARDIOGRAFelectrocardiographium, ii, n (lat.), electrocardiograph (eng.), aparat, sprava za provodenje elektrokardiografije. EKG aparat. Sin.


---ELEKTROKARDIOGRAFIJAelectrocardiographia, ae, f (lat.), electrocardiography (eng.), graficka registracija promjena elektricnih potencijala uzrokovanih elektricnom aktivnošcu srcanoga mišica. Skr. EKG. Sin.


---ELEKTROKARDIOGRAMelectrocardiogramma, atis, n (lat.), electrocardiogram (eng.), graficki prikaz razlika u elektricnom potencijalu srcanoga mišica nastao ekscitacijom i pracen preko kože, skr.EKG. Sin.


---ELEKTROKAUTER(LAT.), electrocautery (eng.), aparat za kauterizaciju tkiva koji se narocito upotrebljava za zaustavljanje krvarenja i rezanje tkiva. kauter. Sin.


---ELEKTROKOAGULACIJA(LAT.), elektrocoagulation (eng.), koagulacija tkiva, obicno radi zaustavljanja krvarenja pomocu biterminalne elektricne struje visoke frekvencije. hirurška dijatermija. Sin.


---ELEKTROKUCIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. udar, elektricni.


---ELEKTROLIT(LAT.), electrolyte (eng.), supstancija koja se može disocirati u jone u nekoj otopini, a koji nose elektricni naboj. Tako otopina postaje sposobna da provodi elektricitet Sin. .


---ELEKTROLIZAelectrolysis, is, f (lat.), id.(eng.), razlaganje hemijskoga spoja prolaskom galvanske elektricne struje Sin. .


---ELEKTROMIOGRAFIJAelectromyographia, ae, f (lat.), electromyography (eng.), metoda registriranja, ispitivanja, pojacavanja i prikupljanja struja koje se javljaju u mišicima, te mjerenja prolaznosti struje kroz mišic Sin. .


---ELEKTRON VOLT(LAT.), electron volt (eng.), energija koju dobiva elektron ubrzan kroz polje u razlici potencijala od 1 volta, jednako 1,6022 x 1019 džula Sin. .


---ELEKTRONelectronum, i, n (lat.), electron (eng.), dio negativnoga elektricnoga naboja u atomu. Jednak je 4,77xl0-10 apsolutnih elektrostatickih jedinica, a masa mu je 1/1845 mase atoma vodika ili 9x10-28 grama. Sin.


---ELEKTRONISTAGMOGRAFIJA(LAT.), electronystagmography (eng.), graficko prikazivanje nistagmusa. Sin.


---ELEKTRORETINOGRAFIJA(LAT.), electroretinography (eng.), registriranje promjena u elektricnom potencijalu retine, poslije stimulacije svjetlom. Sin.


---ELEKTROSTIMULACIJA(LAT.), electrostimulation (eng.), stimulacija elektricnom strujom u terapeutske i eksperimentalne svrhe Sin. .


---ELEKTROTERAPIJAelectrotherapia, ae, f (lat.), electrotherapy (eng.), 1. lijecenje duševnih poremecaja, prije svega depresije, aplikacijom niskovoltažne promjenljive struje na mozak preko elektroda na skalpu za veoma kratak period (dio sekunde). Besvjesno stanje traje oko 5 min., a poslije nastupa konfuzija u trajanju od 1 Sin. .


---ELEKTROTONUS(LAT.), id.(eng.), promjena podražljivosti živca ili mišica u toku prolaza istosmjerne elektricne struje Sin. .


---ELEKTROŠOK(LAT.), electroshock (eng.), svojstvo elektricne struje da djelovanjem na mozak izazove komicijalnu krizu kod bolesnika što se koristi kao terapijski metod, narocito kod depresivnih stanja. Kod akutnih sumahnutih stanja i psihoza je manje korišcen i efektivan Sin. .


---ELEKTUARIJUM(LAT.), (ENG.), SIN. v. pekmez.


---ELEMENTelementum, i, n (lat.), (eng.), id. bos., 1. bilo koji od primarnih dijelova, pocetaka ili sastojaka necega, 2. (u hemiji) pocetna supstancija koja se ne može rastaviti hemijskim sredstvima, a koja je sacinjena od atoma. Sin.


---ELEMENTARANelementarius-3 (lat.), elementary (eng.), 1. onaj koji pripada nekome hemijskome elementu, 2. Sin. v. osnovni.


---ELEOMAelaeoma, atis, n (lat.), eleoma (eng.), tumor ili nabuh nastao injekcijom zejtina u tkivo Sin. .


---ELEVACIJAelevatio, onis, f (lat.), elevation (eng.), uzdiza-nje, podizanje, podignuti dio, area, tacka. podizanje. Sin.


---ELEVATORelevator,. oris, m (lat.), id.(eng.), instrument kojim se podiže tkivo, koji služi vadenju koštanih fragmenata ili korijena zuba. Sin.


---ELIKSIR(LAT.), elixirum, ii, n (ar.-lat.), elixir (eng.), bistar, zašeceren, mirišljav preparat za unutrašnju upotrebu, smjesa raznih tinktura, ekstrakata kako vodenih, tako i alkoholnih rastvora. Može sadržavati medicinski djelotvorne stvari, ali služiti i kao vehikulum. Sin.


---ELIKSIR, AROMATICNIelixirum aromaticum (lat.), aromatic elixir (eng.), preparat, vodeni ili alkoholni, koji sadrži narancu, prtokalu, limun, korijandar, anis, a služi kao vehikulum i korigens za razne farmaceutske preparate. Sin.


---ELIMINACIJAeliminatio, onis, f (lat.), elimination (eng.), nespecificna fiziološka reakcija organizma koja znaci izbacivanje nekorisnih ili štetnih materija iz organizma Sin. .


---ELONGACIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. produženje.


---EMANACIJAemanatio, onis, f (lat.), emanation (eng.), odavanje nekih cestica, zracenje Sin. .


---EMBOLEKTOMIJAembolectomia, ae, f (lat.), embolectomy (eng.), hirurško otvaranje krvnoga suda i odstranjenje embolusa Sin. .


---EMBOLIJAembolia, ae, f (lat.), embolism (eng.), iznenadno zacepljenje arterije krvnim ugruškom ili stranim materija-lom koji je donesen do mjesta zacepljenja krvnom strujom. Sin.


---EMBOLIJA, MASNAembolia adiposa (lat.), fat embolism (eng.), zacepljenje krvnoga suda mašcu koja ude u cirkulacijsko korito poslije preloma dugih kostiju ili operacija na njima ili poslije terapije kortikosteroidima i bude donesena na mjesto zacepljenja krvnom strujom. Sin.


---EMBOLIJA, TROMBOTICNAembolia thrombotica (lat.), thrombotic embolism (eng.), embolija koja nastaje dijelom tromba koji se otkine sa mjesta gdje nastaje, pa zacepi krvni sud distalno ili se krvnom strujom donese pa zacepi sude pluca. Sin.


---EMBOLIJA, ZRACNAembolia aerosa (lat.), air embolism (eng.), zacepljenje odredenoga krvnoga suda zracnim mjehuricima koji su ušli u venu bilo povredom bilo operacijom. Sin.


---EMBOLIZACIJAembolisatio, onis, f (lat.), embolization (eng.), 1. terapijsko uvodenje neke supstancije u krvni sud u namjeri da se on zacepi, 2. proces stvaranje zacepka. Sin.


---EMBOLIZAMembolismus, i, m (lat.), embolism (eng.), pojava i proces zacepljanja krvnoga suda zgrušanom krvlju ili drugim materijalom. Ustvari id. sa embolija ( Sin. v.).


---EMBOLOLALIJAembololalia, ae, f (lat.), id.(eng.), interpolacija rijeci ili fraza bez znacenja prilikom govora Sin. .


---EMBRIEKTOMIJAembryectomia, ae, f (lat.), embryectomy (eng.), ekscizija zametka kod vanmatericne trudnoce. Sin.


---EMBRIO(LAT.), (ENG.), SIN. v. zametak.


---EMBRIOGENEZAembryogenesis, is, f (lat.), id.(eng.), razvoj nove jedinke seksualnom reprodukcijom, proces formacije i razvoja zametka od oplodnje do potpunoga formira-nja ploda. Sin.


---EMBRIOKARDIJAembryocardia, ae, f (lat.), id.(eng.), postojanje vrlo malehne razlike u kvalitetu prvoga i drugoga srcanoga otkucaja. Simptom koji nalici na otkucaj srca zametka u majcinoj utrobi Sin. .


---EMBRIOLOG(LAT.), embryologist (eng.), strucnjak za embriologiju. Sin.


---EMBRIOLOGIJAembryologia, ae, f (lat.), embryology (eng.), nauka o razvoju individue od oplodene jajne odajice do završenoga embrionalnoga razvoja, tj. do kraja osme hefte od zaceca. Sin.


---EMBRIOLOGIJA, KOMPARATIVNAembryologia comparativa (lat.), comparative embryology (eng.), embriologija koja uporeduje razvoj zametka raznih vrsta posmatrano kroz cinjenicu da je ontogenija rekapitulacija filogenije. Sin.


---EMBRIOMAembryoma, atis, n (lat.), id.(eng.), opci termin koji se aplicira na tumore izvedene od embrionskih odajica ili tkiva. Tu spadaju teratomi, hepatoblastomi, nefro-blastomi, embrionalni sarkomi i karcinomi, dermoidne ciste i sl Sin. .


---EMBRIONALANembryonalis, e (lat.), embryonal (eng.), 1. ono što pripada ili nalici na zametak, 2. ono što sadrži zametak. Sin.


---EMBRIOPATIJAembryopathia, ae, f (lat.), embryopathy (eng.), bolest i neka smetnja na zametku koja nastaje još u materici, a uslijed poremecaja embrionalnoga razvoja Sin. .


---EMBRIOTOMIJAembryotomia, ae, f (lat.), embryotomy (eng.), operacija komadanja ploda radi lakše evakuacije materice. Ova se operacija više ne izvodi. Sin.


---EMENAGOGAremedia emenagoga (lat.), emenagogues (eng.), sredstva koja induciraju i reguliraju menstruaciju Sin. .


---EMETICIremedia emetica (lat.), emetics (eng.), sredstva koja izazivaju povracanje. vomitiva. Sin.


---EMETROPIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. vid, normalan.


---EMFIZEM PLUCA(LAT.), (ENG.), SIN. v. sipnja.


---EMFIZEM(LAT.), (ENG.), SIN. v. nadutost.


---EMFIZEMATICAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. sipljiv.


---EMINENCIJAeminentia, ae, f (lat.), eminence (eng.), uzdignuce, prominencija, projekcija, nešto što je izdignuto iznad površine, narocito površine kosti. ager. Sin.


---EMISARIJUM(LAT.), emissarium, i, n (lat,), emissary (eng.), vena, otpremnik krvi. Posebno se odnosi na otpremanje krvi iz duralnih sinusa kroz kost lubanje u venski sistem izvan mozga Sin. .


---EMISIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. odavanje.


---EMOCIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. osjecaj 2.


---EMPATIJAempathia, ae, f (lat.), empathy (eng.), intelektualno i emcionalno razumijevanje i suosjecanje sa mislima, osjecanjima i ponašanjem druge osobe. Sin.


---EMPIJEMempyema, atis, n (lat.), id.(eng.), akumulacija gnoja u nekoj šupljini organizma. Ako se pobliže ne oznaci misli se na empijem grudnoga koša, empyema thoracis, thoracic empyema Sin. .


---EMULZIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. mljecina.


---ENANTEMeisanthema, atis, n, enanthema atis, n (lat.), id.(eng.), osip na sluzavicama. eizantem Sin.


---ENCEFALITICANencephaliticus-3 (lat.), encephalitic (eng.), onaj koji pripada inflamatornome procesu na mozgu Sin. .


---ENCEFALITISencephalitis, idis, f (lat.), id.(eng.), inflamacija mozga Sin. .


---ENCEFALOCELA1. encephalocele, es, f (lat.), id.(eng.), moždana kila, protruzija moždanoga tkiva kroz kongenitalni ili traumatski otvor na glavi, 2. encephalocoela, es, f (lat.), id.(eng.),., cijela šupljina glave koja sadrži mozak Sin. .


---ENCEFALOGRAFIJAencephalographia, ae, f (lat.), encephalography (eng.), radiografija koja prikazuje prostore unutar mozga koji inace sadrže likvor, a koji je u cilju prezentacije zamijenjen kontrastnim sredstvom Sin. .


---ENCEFALOGRAMencephalogramma, atis, n (lat.), encephalogram (eng.), nalaz, registrirane promjene na filmu ili traci papira od encefalografije. Sin.


---ENCEFALOMALACIJAencephalomalacia, ae, f (lat.), id.(eng.), razmekšanje moždane mase. Sin.


---ENCEFALOMIJELITISencephalomyelitis, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija koja zahvaca mozak i kicmenu moždinu Sin. .


---ENCEFALON(LAT.), (ENG.), SIN. v. mozak.


---ENCEFALOPATIJAencephalopathia, ae, f (lat.), encephalopathy (eng.), bilo koja degenerativna bolest mozga. Sin.


---ENCEFALOPATIJA, BILIRUBINSKA(LAT.), (ENG.), SIN. v. kernikterus.


---ENCEFALOPATIJA, POSTTRAUMATSKA(LAT.), (ENG.), SIN. v. sindrom, postkomocionalni.


---ENDARTEREKTOMIJAendarterectomia, ae, f (lat.), endarterectomy (eng.), ekscizija zadebljane ateromatozne intime arterije Sin. .


---ENDARTERITISendarteritis, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija intime bilo koje arterije koja obicno ide sa njenom proli-feracijom i obliteracijom krvnoga suda. Sin.


---ENDEMICANendemicus-3 (lat.), endemic (eng.), prisutan ili prevalira u populaciji, odnosno geografskome entitetu sve vrijeme, uvijek, a ne samo u pojedinim periodima (bolest, uzrocnik). Sin.


---ENDEMIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. bolest, endemska.


---ENDOCISTAendocystis, is, f (lat.), endocyst (eng.), unutraš-nji, germinativni sloj ehinokokne ciste koji pripada parazitu, Ehinokokna cista u organu ima dva sloja, unutrašnji, endocistu i nadvorni koji pripada organu domacinu, pericistu. Sin.


---ENDODERMendoderma, atis, n (lat.), entoderm (eng.), jedan od tri zametna sloja na embrionu, onaj koji je sa unutrašnje strane. Iz njega se razvija epitel ždrijela, respiratornoga i digestivnoga trakta, mokracne bešike i mokracnice Sin. .


---ENDODONCIJAendodontia, ae, f (lat.), endodontics (eng.), grana stomatologije koja se bavi etiologijom, prevencijom, dijagnozom i lijecenjem bolesti i povreda zubne srcike, pulpe, korijena i periapikalnoga tkiva Sin. .


---ENDOGAMIJA(LAT.), endogamy (eng.), 1. fertilizacija spajanjem dvaju odajica koje imaju iste genetske pretke, sin. pedogamija, 2. zabrana vjencavanja osoba koje su u srodstvu ili u jednoj zajednici Sin. .


---ENDOGENendogens, es (lat.), endogenous (eng.), 1. ono što raste iznutra, unutrašnjega porijekla, 2. ono što raste ili se pojavljuje uslijed unutrašnjih uzroka u samome organizmu. Sin.


---ENDOKARDendocardium, ii, n (lat.), id.(eng.), endotelijalni sloj koji sa unutrašnje strane oblaže šupljine srca. Sin.


---ENDOKARDITISendocarditis, idis, f (lat.), id.(eng.), eksudativna i proliferativna inflamacija unutrašnjega, endotelijalnoga, sloja koji oblaže srcane šupljine. Sin.


---ENDOKRINendocrinus-3 (lat.), endocrine (eng.), 1. onaj koji izlucuje sadržaj unutar tijela, u krv ili limfu, a nema izvodni kanal koji vodi u tjelesnu šupljinu, 2. onaj koji pripada sistemu žlijezdi sa unutrašnjim lucenjem Sin. .


---ENDOKRINI SISTEMendocrinium, ii, n (lat.), endocrine system (eng.), sistem žlijezdi sa unutrašnjim lucenjem. Ima ih 6 glavnih: kotlacna, paratireoidne, gonade (tašaci i jajnici), nadbubrežne, hipofiza i ostrvca inkretornoga pankreasa, a zatim neke odajice jetre, žuto tijelo itd., a povezane su funkcijom u jedan sistem Sin. .


---ENDOKRINOLOGIJAendocrinologia, ae, f (lat.), endocrinology (eng.), dio medicinske nauke i prakse koja se bavi studijem žlijezdi sa unutrašnjim lucenjem. Sin.


---ENDOMETRIJUMendometrium, ii, n (lat.), womb mucosa (eng.), sluzavica materice. Debljina i njena struktura za-visi od faze menstrualnoga ciklusa. Uglavnom ima tri sloja. Sin.


---ENDOMETRIOZAendometriosis, is, f (lat.), id.(eng.), stanje u kojemu se tkivo matericne sluzavice nalazi na razlicitim lokacijama u pelvisu, pa reaguje na hormonske podražaje kao i ostala sluzavica materice Sin. .


---ENDOMETRITISendometritis, idis, f (lat.), id.(eng.), inflamacija sluzavice materice. Sin.


---ENDONEURIJUMendoneurium, ii, n (lat.), id.(eng.), vezno tkivo u obliku cahure koja omotava pojedine živcane niti Sin. .


---ENDOPEPTIDAZA(LAT.), (ENG.), SIN. v. proteinaza.


---ENDOPLAZMAendoplasma, atis, n (lat.), endoplasm (eng.), centralni dio citoplazme odajice. entoplazma. Sin.


---ENDORFINI(LAT.), endorphins (eng.), bilo koji od 3 neuropeptida (alfa beta i gama endorfin koji se vežu za opioidne receptore u mozgu i imaju jaku analgeticku sposobnost Sin. .


---ENDOSKOPendoscopium, ii, n (lat.), endoscope (eng.), instrument sa posebnim optickim uredajem, a služi za ispitivanje unutrašnjosti šupljih organa Sin. .


---ENDOSKOPIJAendoscopia, ae, f (lat.), endoscopy (eng.), posmatranje unutrašnjosti nekoga organa u tijelu pomocu posebno konstruirane opticke sprave, endoskopa Sin. .


---ENDOTELendothelium, ii, n (lat.), id.(eng.), sloj odajica koji oblaže šupljine srca, krvnih i limfnih suda, a nastaje od mezoderma. Sin.


---ENDOTELIOMAendothelioma, atis, n (lat.), id.(eng.), tumor koji vuce porijeklo od endotelijalnih odajica krvnih i limfnih suda, te seroznih opni na šupljinama Sin. .


---ENDOTOKSINI(LAT.), endotoxins (eng.), toksini iz vanjskih ovojnica nekih gram negativnih bakterija (brucellae, enterobacteria, neisseriae itd.). Stabilni su na toplinu, manje su potentni i specificni od egzotoksina i ne prave toksoide. Oslobadaju se jedino kad je odajica pocijepana, a ne izlu Sin. .


---ENEMA(LAT.), (ENG.), SIN. v. klizma.


---ENERGIJAenergia, ae, f (lat.), energy (eng.), sposobnost da se radi, snaga da se proizvede pokret, da se savlada otpor i postigne efekat fizickih promjena. Sin.


---ENERVACIJAenervatio, onis, f (lat.), enervation (eng.), uklanjanje inervacije bilo mehanickim presijecanjem živca bilo uništenjem živcanih vlakana hemijskim ili farmakološkim putem. Sin.


---ENGRAM(LAT.), id.(eng.), trajno prisutni znak ili trag ostavljen u memoriji, a nastao stimulacijom nervnoga tkiva. U psihologiji trajno prisutni trag ostavljen u psihi necim što je iskustveno psihicki steceno. Sin.


---ENKOPREZAencopresis, is, f (lat.), id.(eng.), nekontrolirano ispuštanje stolice kod osoba starijih od tri godine, ali ne zbog bolesti ili organskoga defekta. Sin.


---ENOFTALMUSenophtalmus, i, m (lat.), enophtalmos (eng.), uvucenost ocne jabucice u ocnu duplju više nego je to normalno. Sin.


---ENOSTOZAenostosis, is, f (lat.), id.(eng.), rast kosti unutar koštanoga kaviteta ili na unutrašnjoj strani pljosnate kosti Sin. .


---ENOZMIJAenosmia, ae, f (lat.), id.(eng.), normalan njuh Sin. .


---ENTERAMIN(LAT.), (ENG.), SIN. v. serotonin.


---ENTEREKTOMIJAenterectomia, ae, f (lat.), enterectomy (eng.), operativno vadenje dijela crijeva, resekcija crijeva Sin. .


---ENTERICAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. crijevni.


---ENTERIOPATIJA, GLUTENSKA(LAT.), (ENG.), SIN. v. bolest, celijacna.


---ENTERITISenteritis, idis, f (lat.), id.(eng.), inflamacija tankoga crijeva. Sin.


---ENTEROBAKTERIJEEnterobacter, eris, m (lat.), id.(eng.), 1. rod gram negativnih fakultativno štapicastih bakterija sa flagelama, porodice Enterobacteriaceae, 2. svaka pojedina bakterija toga roda. Sin.


---ENTEROBIJAZAenteroboasis, is, f (lat.), id.(eng.), infestacija oblim gujavicama vrste Enterobius vermicularis, sin. oksiurijaza Sin. .


---ENTEROCELAenterocele, es, f (lat.), id.(eng.), 1. kila koja sadrži crijevo, 2. stražnja vaginalna kila, koja takoder sadrži crijevo, 3. enterocoele, es, f (lat.), id.(eng.),., trbušna šupljina Sin. .


---ENTEROCENTEZAenterocentesisi, is, f (lat.), id.(eng.), hirurška punkcija crijeva Sin. .


---ENTEROKOKenterococcus, i, m (lat.), id.(eng.), bilo koji streptokok ljudskih crijeva (Streptococcus faecalis, faecium, durans i dr.) Sin. .


---ENTEROKOLITISenterocolitis, idis, f (lat.), enterocolitis (eng.), isindija i tankoga i debeloga crijeva Sin. .


---ENTEROKOLOSTOMIJAenterocolostomia, ae, f (lat.), enterocolostomy (eng.), hirurško pravljenje otvora izmedu tankoga i debeloga crijeva Sin. .


---ENTEROLIT(LAT.), (ENG.), SIN. v. kamen, crijevni.


---ENTEROPATIJAenteropathia, ae, f (lat.), enteropathy (eng.), bilo koja bolest crijeva Sin. .


---ENTEROPLASTIKAenteroplastia, ae, f (lat.), enteroplasty (eng.), 1. plasticni operativni zahvat na crijevima, narocito onaj koji širi lumen crijeva, ako je on sužen, 2.uzima-nje jedne vijuge crijeva zajedno sa njenom krvnom peteljkom radi rekonstrukcije drugoga šupljega organa. Sin.


---ENTEROPTOZAenteroptosis, is, f (lat.), id.(eng.), spuštanje, spad crijeva prema dolje, a unutar trbušne šupljine Sin. .


---ENTERORAFIJAenterorrhaphia, ae, f (lat.), enterorrhaphy (eng.), šivanje crijevnoga zida Sin. .


---ENTEROREJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. driskavica.


---ENTEROSTAZAenterostasis, is, f (lat.), id.(eng.), staza, zastoj u crijevima. Sin.


---ENTEROSTENOZAenterostenosis, si, f (lat.), id.(eng.), suženje crijeva Sin. .


---ENTEROSTOMIJAenterostomia, ae, f (lat.), enterostomy (eng.), pravljenje stalnoga otvora na crijevu kroz abdo-minalni zid hirurškim putem Sin. .


---ENTEROTOKSIN(LAT.), enterotoxin (eng.), toksin koji je posebno priljepciv za odajice crijevne sluzavice Sin. .


---ENTEROTOMIJAenterotomia, ae, f (lat.), enterotomy (eng.), pravljenje reza na crijevu, otvaranje crijeva. Sin.


---ENTEROVIRUS(LAT.), enterovirus (eng.), jedna od podgrupa pikorna virusa koji inficiraju gastrointestinalni trakt i izbacuju se ekskretima Sin. .


---ENTOMOLOGIJA, MEDICINSKAentomologia medicinalis (lat.), medical entomology (eng.), dio zoologije koji se posebno bavi ispitivanjem insekata koji uzrokuju bolesti ili služe kao vektori mikroorganizmima, uzrocnicima bolesti Sin. .


---ENTOPICANentopicus-3 (lat.), entopic (eng.), onaj koji se nalazi na svome mjestu suprotno od ektopican Sin. .


---ENTOPLAZMA(LAT.), (ENG.), SIN. v. endoplazma.


---ENTROPIONentropium, ii, n (lat.), entropion (eng.), uvracenost, inverzija ruba ili ivice ocnoga kapka prema unutra, tako da je tarzalna hrskavica okrenuta prema ocnoj jabucici Sin. .


---ENUKLEACIJAenucleatio, onis, f (lat.), enucleation (eng.), vadenje u cjelini nekoga organa ili tumora ili vadenje nekoga drugoga tijela prisutnoga u organizmu, ali njegovo vadenje u jednome komadu Sin. .


---ENUREZA(LAT.), (ENG.), SIN. v. mokrenje, nevoljno.


---ENZIMenzyme, es, f (lat.), enzyme (eng.), bjelancevinasta molekula koja katalizira hemijske reakcije drugih supstancija, a da se sama ne razara ili mijenja. ferment. Sin.


---ENZIMOLOGIJA, ENZYMOLOGIA, ae, f (lat.), enzymology (eng.), nauka o enzimima i njihovoj funkciji. Sin.


---ENZIMOPATIJAemzymopathia, ae, (lat.), enzymopathy (eng.), urodena mahana u metabolizmu koja se sastoji u slabijem djejstvu ili potpunome nedostatku nekoga enzima. Sin.


---ENZIMSKIenzymicus-3 (lat.), enzymatic (eng.), ono što se odnosi na enzime, pripada enzimima, što je uzrokovano djejstvom ili ima prirodu enzima. Sin.


---EOZINeozinum, i, n (lat.), eosin (eng.), crvenkasta boja; u natrijumova so tetrabrom fluorescina, C20H6Br4Na2O5. Upotrebljava se zajedno sa hematoksilinom, metilenskim plavilom ili metilenskim zelenilom za bojenje preparata za histološku analizu Sin. .


---EOZINOCIT(LAT.), (ENG.), SIN. v. granulocit, eozinofilni.


---EOZINOFIL(LAT.), (ENG.), SIN. v. granulocit, eozinofilni.


---EOZINOFILIJAeosinophilia, ae, f (lat.), id.(eng.), 1. stvaranje i akumulacija nenormalno velikoga broja eozinofilnih granulocita u krvi, 2. stanje obojenosti eozinom. Sin.


---EOZINOPENIJAeosinocytopenia, ae, f, eosinopenia, ae, f (lat.), eosinopenia (eng.), nenormalno smanjenje eozinofilnih granulocita u krvi. Sin.


---EPENDIMependyma, atis, n (lat.), id(eng.), sloj odajica koje prekrivaju moždane, odnosno centralne komore i centralni kanal medullae spinalis Sin. .


---EPENDIMITISependymitis, idis, f (lat.), id.(eng.), inflamacija, isindija ependima. Sin.


---EPENDIMOBLASTependymoblastus, i, m (lat.), (eng.), embrionalna ependimska odajica, ependimski spongioblast. Sin.


---EPENDIMOBLASTOMAependymoblastoma, atis, n (lat.), id.(eng.), maligni tumor sastavljen od primitivnih ependimskih odajica. Neki ga nazivaju maligni ependimoblastoma. Up. ependimoma Sin. .


---EPENDIMOCITependymocytus, i, n (lat.), ependymocyte (eng.), zrela ependimska odajica Sin. .


---EPENDIMOMAependymoma, atis, n (lat.), id.(eng.), tumor sastavljen od diferenciranih ependimskih odajica za razliku od ependimoblastoma koji je sastavljen od embrio-nalnih ependimskih odajica, ependimoblasta Sin. .


---EPIBLASTepiblastus, i, m (lat.), epiblast (eng.), ektoderm ( Sin. v.), osim nervne ploce.


---EPIDEMICANepidemicus-3 (lat.), epidemic (eng.), onaj koji pripada zarazi, epidemiji. Sin.


---EPIDEMIJAepidemia, ae, f (lat.), epidemic (eng.), nagli porast broja bolesnih koji daleko prevazilazi uobicajenu fiksiranu vjerovatnost pojave, narocito kod infektivnih bolesti, ali je, takoder, primjenjivo i za druge dogadaje sa narušavanjem zdravlja populacije. zaraza, pošlica, rednja, pokošljica. Sin.


---EPIDEMIOLOG(LAT.), epidemiologist (eng.), ljekar specijalista iz epidemiologije ( Sin. v.).


---EPIDEMIOLOGIJAepidemiologia, ae, f (lat.), epidemiology (eng.), grana medicine koja izucava faktore koji odreduju i uticu na ucestalost i distribuciju bolesti, povreda i drugih dogadaja koji su bitni za zdravlje populacije, sa namjerom da uspostavi programe sprjecavanja i kontrole njihovoga razvoja i širenja. Sin.


---EPIDERMALANepidermalis, e (lat.), epidermal (eng.), onaj koji pripada epidermu, pokožici Sin. .


---EPIDERMATITISepidermatitis, idis, f (lat.), id.(eng.), inflamacija strogo ogranicena samo na tjenu, epidermis Sin. .


---EPIDERMIS(LAT.), (ENG.), SIN. v. tjena.


---EPIDERMIZACIJAepidermisatio, onis, f (lat.), epidermization (eng.), proces prekrivanja odajicama tjene, npr. epidermizacija granulacinoga tkiva Sin. .


---EPIDERMOIDepidermoides, is, f (lat.), epidermoid (eng.), tumor ispunjen epidermalnim elementima, ali na mjestu gdje nema vezu sa kožom (kost lubanje, meninge, mozak). Sin.


---EPIDERMOLIZAepidermolysis, is, f (lat.), epidermolysis (eng.), grupa heterogenih, hronicnih dermatoza u kojima se stvaraju bule, a najvecim dijelom nastaju na hereditarnoj osnovi Sin. .


---EPIDERMOMIKOZA(LAT.), (ENG.), SIN. v. dermatofitoza.


---EPIDIDIMISepididymis, idis, f (lat.), id.(eng.), organ izdužene strukture koji se nalazi duž stražnjega dijela tašaka, gdje se obavlja magaziniranje, zrenje i prolazak spermatozoida Sin. .


---EPIDIDIMITISepididymitis, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija epididimisa. Sin.


---EPIDIDIMOVAZEKTOMIJAepididymovasectomia, ae, f (lat.), epididymovasectomy (eng.), operativno uklanjanje epididimisa i dijela ductus deferensa. Sin.


---EPIDURALANepiduralis, e (lat.), epidural (eng.), postavljen iznad ili izvan tvrde moždane opne. Sin.


---EPIFARINKS(LAT.), (ENG.), SIN. v. nazofarinks.


---EPIFIZA1. v. cešerika, 2. epiphysis, is, f (lat.), id.(eng.), prošireni artikularni kraj duge kosti nastao uslijed sekundarne osifikacijske jezgre, za koje je vrijeme odvojen od dijafize hrskavicom. apofiza, izrast. Sin.


---EPIFIZIOLIZAepiphysiolysis, is, f (lat.), id.(eng.), odvajanje, pucanje, rastavljanje kosti po epifiznoj liniji Sin. .


---EPIFIZITISepiphysitis, idis, f (lat.), id.(eng.), inflamacija, isindija hrskavice koja cini epifiznu liniju i odvaja epifizu od glavnine kosti Sin. .


---EPIFORAepiphora, ae, f (lat.), id.(eng.), 1. abnormalni tok suza niz obraze zbog suženja suznih kanala. suzotek, 2. prekomjerna produkcija suza, sin. suzenje. Sin.


---EPIGASTRICANepigastricus-3 (lat.), epigastric (eng.), onaj koji pripada žlicici Sin. .


---EPIGASTRIJUM(LAT.), (ENG.), SIN. v. lažicica i žlicica.


---EPIGLOTICANepiglotticus-3 (lat.), epiglottic (eng.), onaj koji pripada epiglotisu, zaklopcu. Sin.


---EPIGLOTICANepiglotticus-3 (lat.), epiglotic (eng.), onaj koji pripada epiglotisu. Sin.


---EPIGLOTISepiglottis, idis, f (lat.), id.(eng.), hrskavicni je-zicak koji stoji iznad ulaza u grkljan i zatvara ga pri guta-nju. Služi sprjecavanju ulaska hrane i vode u larinks. klapka, zaklopac, jezicac. Sin.


---EPIGNATUSepignathus, i, m (lat.), id.(eng.), tumor, ranije smatran parazitskim fetusom sraslim preko vilica. Tumor raste od tvrdoga ili mehkoga neba, ispunjava usnu duplju i protrudira napolje. Javlja se u fetalno doba Sin. .


---EPIKANTUSepicanthus, i, m (lat.), id.(eng.), vertikalni kožni nabori sa obje strane nosa koji prekrivaju unutrašnji kantus. To je rasna odlika, ali se kod kavkaske rase dominantno nasljeduje Sin. .


---EPIKARDlamina visceralis pericardii, epicardium, ii, n (lat.), epicard (eng.), sloj seroznoga prisrda, perikarda, koji je na površini srca Sin. .


---EPIKONDILepicondylus, i, m (lat.), epicondyle (eng.), opci anatomski termin. Uzdignuce na odredenome mjestu kosti je kondil, a vrh te eminencije je epikondil. Sin.


---EPIKONDILITISepicondylitis, idis, f (lat.), id.(eng.), inflamacija medijalnoga i lateralnoga epikondila na humerusu i tkiva oko njega. Sin.


---EPIKRANIJUM, V(LAT.), (ENG.), poglavina. Sin.


---EPIKRIZAepicrisis, is, f (lat.), (eng.), kriticka, završna, analiza svakoga pojedinoga slucaja bolesti, poslije završenoga bolnickoga lijecenja koja se prezentira ordinarijusu Sin. .


---EPILACIJA, EPILATIO, onis, f (lat.), epilation (eng.), uklanja-nje dlaka i njihovih korijena. Sin.


---EPILATORepilatorium, i, n (lat.), epilatory (eng.), sredstvo za uklanjanje dlaka sa tijela Sin. .


---EPILEPSIJA GENERALIZIRANAepilepsia generalisata (lat.), generalised epilepsy (eng.), epilepsija kod koje grcevi zahvataju citavo tijelo. Pracena je gubitkom svijesti, a grcevi od pocetka mogu biti generalizirani ili imati fokalan pocetak. Sin.


---EPILEPSIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. padavica.


---EPILEPSIJA, AUTONOMNAepilepsia aeutonomica (lat.), autonomic epilepsy (eng.), epilepticna pražnjenja u obliku vegetitativnih ili visceralnih simptoma (tahikardija, bljedilo, crvenilo, znojenje) Sin. .


---EPILEPSIJA, FOKALNAepilepsia focalis (lat.), focal epilepsy (eng.), manji epilepticni napadi kojima je izvorište lokalna lezija na jednoj strani mozga, fokus, a zahvacaju dio tijela, grupu mišica ili jednu stranu tijela, pri punoj svijesti. Sin.


---EPILEPSIJA, GRAND MALepilepsia major (lat.), epilepsy grand mal (eng.), goropad, karakterizirana velikim epilepticnim napadom. Prethodi mu aura, pocinje krikom, naglim gubitkom svijesti, a zatim se javljaju tonicki i klonicki grcevi. Pacijent ne može birati mjesto napada, ugriza se za jezik, javlja se pjena na ustima, nekad k goropad, goropaština. Sin.


---EPILEPSIJA, KASNAepilepsia tarda (lat.), tardy epilepsy (eng.), padavica koja se ne javlja u djetinjstvu nego kasnije u životu, poslije 18. ili 20. godine, i obicno je uzrokovana promjenama na mozgu Sin. .


---EPILEPSIJA, PSIHOMOTORNAepilepsia psychomotoria (lat.), psychomotor epilepsy (eng.), padavica koja je posljedica oštecenja temporalnoga lobusa i karakterizirana je razlicitim stepenom poremecaja svijesti. Pacijent izvodi citav niz koordiniranih kretnji koje nisu adekvatne situaciji, nemaju svrhe i bizarni su. Mogu biti i senzorni napadi, Sin. .


---EPILEPSIJA, PTI MAL(LAT.), epilepsia minor (eng.), epilepsy petit mal (eng.), epilepsija karakterizirana iznenadnim gubitkom svijesti veoma kratkoga trajanja sa malehnim mioklonim grcevima i nekim bizarnim pokretima, pracena šiljak-val kompleksima ili valima do 3 c/s na elektroencefalogramu, a vida se ceš Sin. .


---EPILEPTICANepilepticus-3 (lat.), epileptic (eng.), ono što pripada ili je zahvaceno padavicom. padavican. Sin.


---EPILEPTICARepilepticus, i, m (lat.), epilelptic (eng.), osoba zahvacena bilo kojom formom padavice, ali je najcešce termin prisutan kod goropadi. padavicar. Sin.


---EPILEPTIFORMANepileptiformis, e (lat.), epileptiform (eng.), 1. ono što nalici na padavicu ili njene manifestacije, 2. ono što ide u akutnim paroksizmima, mada uopce ne mora biti padavica ili njeni ekvivalenti Sin. .


---EPILEPTOIDAN, EPILEPTOIDES, es, f (lat.), epileptoid (eng.), 1. ono što nalici na padavicu, 2. ono što dolazi u akutnim paroksizmima Sin. .


---EPILEPTOLOG(LAT.), epileptologist (eng.), ljekar specijalista neurolog,koji se posvetio izucavanju, pracenju i lijecenju svih oblika padavice Sin. .


---EPILEPTOLOGIJAepileptologia, ae, f (lat.), epileptology (eng.), grana neurologije koja se posebno bavi izucava-njem, pracenjem i terapijom padavice u svim njenim oblicima Sin. .


---EPIMENOREJAepimenorrhoea, ae, f (lat.), id.(eng.), nenormalno ucestala mjesecnica. Intermenstrualni period traje krace od normalnih 28 dana Sin. .


---EPINEFREKTOMIJAepinephrectomia, ae, f (lat.), epinephrectomy (eng.), operativna ekstirpacija nadbubrežnih žlijezdi. Sin.


---EPINEFRIN(LAT.), epinephrine (eng.), hormon srži nadbubrežnih žlijezdi, 4 (1-hidroksi-2-(metilamino)etil-1,3-benzenediol), C9H13NO3. Potentan stimulator simpaticnoga nervnoga sistema. Sin.


---EPINEURIJUMepineurium, ii,n (lat.), id.(eng.), vezno tkivo koje prekriva periferni živac. Tjena živca Sin. .


---EPIPLOCELAepiplocele, es, f (lat.), id.(eng.), unutrašnja kila u trbuhu, nastala kroz rascjep na landri ili landrici, omentum majus et minus Sin. .


---EPIPLOICANepiploicus-3 (lat.), epiploic (eng.), onaj koji pripada landri, omentumu Sin. .


---EPIPLOITISepiploitis, idis, f (lat.), omentitis (eng.), inflamacija landre, omentuma. omentitis. Sin.


---EPISKLERAepisclera, ae, f (lat.), id.(eng.), rahlo vezno tkivo koje cini nadvorni sloj bioke, sclerae Sin. .


---EPISKLERITISepiscleritis, idis, f (lat.), id.(eng.), inflamacija tkiva iznad bioke, odnosno inflamacija napovršnijega dijela bioke. Najcešce je alergijska Sin. .


---EPISPADIJAepispadia, ae, f (lat.), epispadias (eng.), urodeni nedostatak gornjega zida mokracnice, a može biti izražena u razlicitome stepenu, tako da se nadvorni otvor mokracnice nalazi bilo gdje u njenom toku. Sin.


---EPISPADIJA, GLANDULARNAepispadia glandularis (lat.), ba-lanic epispadias (eng.), nepotpuna epispadija kod koje se mokracnica otvara iznad ili iza glavica penisa, na dorzalnoj strani. Sin.


---EPISPADIJA, KLITORISNAepispadia clitoridis (lat.), clitoric epispadias (eng.), nepotpuna epispadija gdje se mokracnica otvara na klitorisu ili ispod njega. Sin.


---EPISPADIJA, NEPOTPUNAepispadia incompleta (lat.), incomplete epispadias (eng.), epispadija kod koje je dio gornjega zida mokracnice ocuvan, tako da se vidi kanal do mjesta otvora do mjesta gdje bi trebao biti otvor Sin. .


---EPISPADIJA, PENILNAepispadia penilis (lat.), penile epispadias (eng.), nepotpuna epispadija kod koje se nadvorni otvor mokracnice nalazi negdje izmedu coronae glandis i korijena penisa. Sin.


---EPISPADIJA, POTPUNAepispadia completa (lat.), complete epispadias (eng.), epispadija kod koje je uretra u cjelini otvorena do bešicnoga vrata i kombinirana sa ekstrofijom bešike, nedostakom njenoga prednjega zida. Sin.


---EPISPADIJA, PUBICNAepispadia pubica (lat.), pubic epispadias (eng.), potpuna epispadija gdje se nadvorni otvor mokracnice nalazi na spoju penisa i pubicne regije. Sin.


---EPISTAKSAepistaxis, is, f (lat.), nosebleed (eng.), krvarenje iz nosa. rinoragija. Sin.


---EPISTROFEUSepistropheus, i, m (lat.), axis (eng.), drugi vratni pršljen. cepavac, stožer. Sin.


---EPITARSUSepitarsus, i, m (lat.), id.(eng.), kongenitalna mahana na oku koja se sastoji od nabora konjunktive koji ide od forniksa skoro do ruba ocnoga kapka. kongenitalni pterigijum. Sin.


---EPITELepithelium, ii, n (lat.), id.(eng.), prekrivac nadvornih i unutrašnjih površina tijela, ukljucujuci i krvne sude i druge malehne šupljine. Sastoji se od odajicaa spojenih malehnim kolicinama cementirajuce supstancije, lehema. Sin.


---EPITELIJALANepithelialis, e (lat.), epithelial (eng.), onaj koji pripada ili je napravljen od epitela Sin. .


---EPITELIOLIZAepitheliolysis, is, f (lat.), id.(eng.), destrukcija, raspadanje epitelijalnih odajica Sin. .


---EPITELIOMAepithelioma, atis, n (lat.), id.(eng.), 1. neoplazma epitelijalnoga porijekla koja ide od benigne (adenoma) do maligne (karcinoma), 2. cesto samo oznaka za maligni epitelijalni tumor - karcinoma, mada je netacno. Sin.


---EPITELIOZAepitheliosis, si, f (lat.), id.(eng.), bolest uzrokovana virusom koji ima afinitet prema koži (koze, kozice, ovcije kozice, molluscum contagiosum i kontaktni epitelioma ptica) Sin. .


---EPITELIZACIJAepithelisatio, onis, f (lat.), epithelisation (eng.), cijeljenje, zarastanje rastom i umnožavanjem epitela preko površine, prekrivanje površine epitelom Sin. .


---EPITIMPANICANepitympanicus-3 (lat.), epitympanic (eng.), 1. smješten unutar bubnjica, 2. nalazi se u recessus epitympanicus Sin. .


---EPITUBERKULOZAepituberculosis, is, f (lat.), id.(eng.), oblik primarnoga verema kod djece koji daje malo simptoma usprkos velikih, obicno lobarnih konsolidacija na filmu, vjerovatno zbog bronhalne kompresije limfnih cvorova sa atelektazom. Sin.


---EPIVAGINITISepivaginitis, idis, f (lat.), id.(eng.), venericna bolest stoke, vjerovatno virusnoga porijekla, gdje se kod krava vidi vaginalna inflamacija, obilan iscjedak, te sterilitet, a kod bikova je prisutan epididimitis. Sin.


---EPIZIOTOMIJAepisiotomia, ae, f (lat.), episiotomy (eng.), hirurška incizija perineuma i vagine u vrijeme izlaza glave pri porodu, a da bi se sprijecio rascjep perineuma Sin. .


---EPIZODA(LAT.), episode (eng.), dogadaj, period u toku bolesti ili niz dogadaja u kontinuiranome slijedu bolesti, narocito kod duševnih bolesti. Sin.


---EPIZOOTICANepizooticus-3 (lat.), epizootic (eng.), 1. ono što napada mnoge životinje u regiji u isto vrijeme, a što se široko i brzo širi, 2. bolest visokoga morbiditeta koja je samo slucajno prisutna u životinjskoj zajednici. Sin.


---EPKALO(LAT.), (ENG.), SIN. v. zalistak.


---EPONIHIJUMeponychium, ii, n (lat.), (eng.), id. en., 1. tanki sloj epiderma koji ide uz rub nokta, 2. kod fetusa rožnati epiderm koji stoji na mjestu buducega nokta. Sin.


---EPULISepulis, is, f (lat.), id.(eng.), nespecifican termin koji oznacava tumor ili na tumor nalik masi na gingivi Sin. .


---EPULIS, UROÐENIepulis congenitus (lat.), congenital epulis (eng.), benigni, mehki tumor bez cahure i obicno na pedunkulu sluzavice gornjega cehneta kod novorodencadi. Sin.


---ERADIKACIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. iskorjenjivanje.


---ERAK(LAT.), (ENG.), SIN. v. misvak.


---ERBABexpertus, i, m (lat.), expert (eng.), medicinski strucnjak angažiran od suda ili druge ustanove radi tacnoga ustanovljenja nematerijalne štete ili vrste oštecenja ko-ji podliježu ostvarivanju prava. vještak, medicinski. Sin.


---EREKCIJAerectio, onis, f (lat.), erection (eng.), stanje napetosti, nabreknuca, rigidnosti. Nastaje kod erektilnoga tkiva punjenjem krvi. nabreknuce, nadizanje. Sin.


---EREKTILANerectilis, e (lat.), erectile (eng.), sposoban da nabrekne, da postane napet, rigidan, da se napuni krvlju. Sin.


---EREKTORerector oris, m (lat.), id.(eng.), opci termin za onaj mišic koji podiže ili drži dio ekstremiteta ili tijela, nadizac, uspravljac, podizac. Sin.


---ERETIZAM(LAT.), (ENG.), SIN. v. prenadražljivost.


---ERG(LAT.), (ENG.), erg (eng. od gr. ergon), jedinica rada ili energije. To je rad kada snaga od 1 dina prede put od 1 cm, jednak je 2,4x10-8 kalorija. Sin.


---ERGOGRAFIJAergographia, ae, f (lat.), ergography (eng.), registracija izvršenoga mišicnoga rada. Sin.


---ERGOKARDIOGRAFIJA(LAT.), ergocardiography (eng.), registracija elektromotilnih snaga srca za vrijeme mišicne aktivnosti pacijenta Sin. .


---ERGONOMIJAergonomia, ae, f (lat.), ergonomics (eng.), nauka koja izucava odnos covjeka i rada, narocito korišcenje anatomskih, fizioloških, psiholoških i mehanickih principa koji se upotrebljavaju za efikasno korišcenje ljudske energije Sin. .


---ERGOT(LAT.), (ENG.), SIN. v. crna raž.


---ERGOTERAPIJA, V(LAT.), (ENG.), terapija radom. Sin.


---ERGOTIZAMergotismus, i , m (lat.), ergotism (eng.), hronicno trovanje upotrebom ergot alkaloida ili mliva iz zrna zaraženoga crnom raži Sin. .


---ERITEM(LAT.), (ENG.), SIN. v. crvenilo.


---ERITEMATOZANerythematosus-3 (lat.), erythematous (eng.), karakteriziran eritemom, ispoljenoga eritema, ima osobine eritema Sin. .


---ERITRAZMAerythrasma, atis, n (lat.), id.(eng.), hronicna, površna bakterijska infekcija kože koja se dešava ispod kožnih prevoja uzrokovana sa Corynabacterium minutissimum. Vidi se kao ogranicena, suha, smeda promjena koja se sporo širi Sin. .


---ERITROBLASTerythroblastus, i, m (lat.), erythroblast (eng.), bilo koji tip crvenoga krvnoga zrna koji ima jezgru. Nezrela odajica iz koje nastaje crveno krvno zrno Sin. .


---ERITROBLASTOZAerythroblastosis, is, f (lat.), id.(eng.), prisustvo eritroblasta u cirkulirajucoj krvi u nenormalnome broju Sin. .


---ERITROBLASTOZA, FETALNAerythroblastosis neonatorum (lat.), fetal erythroblastosis (eng.), hemoliticna anemija novorodenceta uzrokovana transplacentarnim prolaskom majcinih antijela zbog inkompatibilnosti krvnih grupa majke i ploda. Vidi se ubrzana destrukcija eritrocita, žutica i povecana regeneracija crvenih krvnih zrna, pa je prisutno mnogo Sin. .


---ERITROCIT(LAT.), red cell, red blood cell (eng.), jedan od elemenata periferne krvi, crveno krvno zrno. Zreli je oblik bez jezgre, žuckaste boje, bikonkavnoga oblika sa sadržajem hemoglobina sa glavnom zadacom transporta kisika. Sin.


---ERITROCITOPENIJA(LAT.), erythrocytopenia, erythropenia (eng.), smanjen broj crvenih krvnih zrna. Sin.


---ERITROCITOZA(LAT.), erythrocytosis, si, f (lat,.), id.(eng.), apsolutni porast crvenih krvnih zrna, obicno kao odgovor na poznat stimulans, za razliku od policitemije što je bolest Sin. .


---ERITRODERMIJAerythrodermia, ae, f (lat.), erythroderma (eng.), nenormalno crvenilo kože, prisutno i rasuto po cijelome tijelu Sin. .


---ERITRODONCIJAerythrodontia, ae, f (lat.), id.(eng.), crvenkasto smeda pigmentacija zuba. Sin.


---ERITROFOBIJAerythrophobia, ae, f (lat.), id.(eng.), iracionalan strah od crvene boje, strah od krvi ili strah da se ne pocrveni Sin. .


---ERITROGENEZA, ERYTHROCYTOPOIESIS, is, f, erythrogenesis, is,f (lat.), id.(eng.), produkcija crvenih krvnih zrna. Sin.


---ERITROHROMIJAerythrochromia, ae, f (lat.), id.(eng.), crvena pigmentacija moždane vodice krvnom bojom Sin. .


---ERITROLEUKEMIJAerythroleucaemia, ae, f (lat.), erythroleukemia (eng.), neoplasticna proliferacija eritro-blasticnih i mijeloblasticnih elemenata u perifernoj krvi. Pokazuje akutan i hronican tok Sin. .


---ERITROLEUKOZAerythroleucosis, is, f (lat.), id.(eng.), promjena eritrocita kod malarije koji dobijaju bronzanu boju Sin. .


---ERITROPLAZIJAerythroplasia, ae, f (lat.), id.(eng.), 1. stanje neke sluzavice koje je karakterizirano eritematoznim papularnim lezijama, 2. crvena papulozna pjega ka-difenoga izgleda, najcešce na glavicu penisa, ali moguce je i na oralnoj sluzavici koja se smatra prekancerozom Sin. .


---ERITROZAerythrosis, is, f (lat.), id.(eng.), 1. crvena i crvenoljubicasta promjena boje kože i sluzavica kod policitemije, 2. hiperplazija hematopoeticnoga tkiva. Sin.


---ERITRURIJAerythruria, ae, f (lat.), id.(eng.), mokrenje crvene bureži Sin. .


---ERIZIPEL(LAT.), (ENG.), SIN. v. vjetar, crveni.


---ERIZIPELOIDerysipeloides, ae, m (lat.), erysipeloid (eng.), celulitis uslijed infekcije sa Erysipelotrix rhusiopathiae. Infekcija nastaje u kontaktu sa inficiranim ribama, školjkama, pilicima, a narocito svinjskim mesom. Ide u tri forme: lahkom lokaliziranom infekcijom na mjestu ulaza, difuznom infekcijom kože koj Sin.


---EROGENerogenes, is, (lat.), erogenous (eng.), onaj koji budi erotske osjecaje. Sin.


---EROTICANerotomania, ae, f (lat.), id.(eng.), nabijen spolnom željom, osjecajima, tjelesnom ljubavlju. Ono što pripada spolnoj žudnji. Sin.


---EROTIZAMerotismus, i, m (lat.), erotism (eng.), seksualna želja, požuda, nefs. Ekspresija seksualnih instinkata pojedinca Sin. .


---EROTOFOBIJAerotophobia, ae, f (lat.), erotophobia (eng.), iracionalni strah od tjelesne ljubavi, seksualnih osjecaja i aktivnosti Sin. .


---EROTOMANIJAerotomania, ae, f (lat.), id(eng.), patološka preokupacija spolnim maštanjem ili spolnim aktivnostima Sin. .


---EROZIJA, CERVIKALNAerosio cervicalis (lat.), cervical erosion (eng.), desrukcija skvamoznoga epitelijuma portio vaginalis cervicis uteri. Erodirana area je pokrivena cilindricnim epitelom. Kol. ranica na materici. Sin.


---EROZIJA, EROSIO, onis, f (lat.), erosion (eng.), 1. izjedanje, destrukcija površine dijela tijela, nekoga materijala ili strukture, sin. ojedina, 2. postepeno stvaranje plitke kožne udubine koja obuhvata jedino epiderm, sin. ojedina, 3. mehanicko hemijski proces progresivnoga gubitka tvrde mase zuba. Sin.


---EROZIVANerosivus-3 (lat.), erosive (eng.), onaj koji nagriza, koji pravi eroziju, ojedinu Sin. .


---ERUKTACIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. uzrigivanje.


---ERUPCIJAeruptio, onis, f (lat.), eruption (eng.), 1. izbija-nje, pojava (ospe, zuba), sin. bljuk, 2. vidljiva eflorescencija na koži zbog neke egzantematozne bolesti, crvenkaste boje i sa izdizanjem iznad površine kože. Sin.


---ERUPTIVANeruptivus-3 (lat.), eruptive (eng.), onaj koji ima karakter nagloga izbijanja, nagle pojave. Sin.


---ESENCIJALANessentialis, e (lat.), essential (eng.), 1. onaj koji sadrži neophodan ili bitni dio stvari, onaj koji nekoj supstanciji daje njenu posebnost, 2. nezamjenljiv, neophodan u hrani, kao npr. esencijalna aminokiselina. Sin.


---ESHARA(LAT.), (ENG.), SIN. v. strup.


---ESHAROTICANescharoticus-3 (lat.), escharotic (eng.), korozivan, sposoban da napravi esharu. Sin.


---ESTER(LAT.), id.(eng.), spoj opce formule R-O-CO-R, nastao izvlacenjem vode iz kiselina i alkohola Sin. .


---ESTERAZA(LAT.), estrase (eng.), bilo koja podklasa enzima klase hidrolaza, EC 3.1., koja katalizira hidrolizu esterskih veza Sin. .


---ESTERIFIKACIJAesterificatio, onis, f (lat.), esterification (eng.), proces pretvaranja kiseline u ester Sin. .


---ESTEZIJAaesthesia, ae, f (lat.), esthesia (eng.), percepcija, osjet, senzacija. Sin.


---ESTIVACIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. ljetni san.


---ESTRADIOL(LAT.), id.(eng.), C18H24O8, hormon steroidne grupe, prisutan u jajniku, posteljici, bureži gravidnih žena. Glavna mu je funkcija priprema sluzavice materice za implantaciju fertiliziranoga jajeta i induciranje sekundarnih ženskih spolnih osobina Sin. .


---ESTROGENoestrogenes, ei (lat.), esterogen (eng.), 1. genericko ime za steroidni spoj koji stimulira estrus ( Sin. v.), ženski spolni hormon, 2. onaj koji pravi spolnu pomamu, želju, estrus.


---ESTRUSoestrus, i, m (lat.), estrus (eng.), rekurentni, ograniceni period spolne priljepcivosti kod svih ženskih sisara osim kod ljudi, karakteriziran intenzivnom seksualnom željom Sin. .


---ETANOL(LAT.), (ENG.), SIN. v. alkohol.


---ETARSKI ZEJTINaetheroleum, i, n (lat.), oleum aethereum (lat.), etheral oil (eng.), ishlapljivi aromaticni zejtin dobijen iz biljaka. Proizvode ga farmaceutske industrije uglavnom destilacijom i cijedenjem Sin. .


---ETIKA(LAT.), ethics (eng.), zbir pravila i zakona koji upravljaju moralnim aspektima ponašanja, nauka o moralu, cudorednost. ahlak. Up.odgoj. Sin.


---ETIKA, MEDICINSKA(LAT.), medical ethics (eng.), vrijednosti i pravci koji determinira ponašanje i donošenje odluka u medicini kao pozivu. Up. odgoj, medicinski Sin. .


---ETILIZAM(LAT.), (ENG.), SIN. v.alkoholizam.


---ETIOLOGIJAaetiologia, ae, f (lat.), etiology (eng.), nauka, teorija i praksa o faktorima koji uzrokuju bolest i o metodama kako ti faktori djeluju na domacina. Sin.


---ETIOLOŠKI(LAT.), (ENG.), SIN. v. uzrocan 2.


---ETMOIDALANethmoidalis, e (lat.), ethmoidal (eng.), onaj koji pripada sitniku, os ethmoidale Sin. .


---ETMOIDEKTOMIJAethmoidectomia, ae, f (lat.), ethmoidectomy (eng.), operativna ekstirpacija etmoidalnih odajica i dijela sitnika. Sin.


---ETNICKA GRUPA(LAT.), ethnic group (eng.), socijalna grupa koja ima iste kulturne, religiozne, nacionalne, jezicke i fizicke osobine Sin. .


---ETNOLOGIJA(LAT.), ethnology (eng.), nauka koja proucava ljudske rase, te etnicke grupe, njihovo porijeklo i odnose Sin. .


---EUBIOTIKAars eubiotica (lat.), eubiotics (eng.), nauka o zdravome življenju Sin. .


---EUFORICAN(LAT.), euphoric (eng.), osoba u stanju euforije ( Sin. v.).


---EUFORIJAeuphoria, ae, f (lat.), id.(eng.), povišeno i pojacano osjecanje fizickoga i mentalnoga blagostanja, posebno ono koje nije adekvatno situaciji Sin. .


---EUGENIKAars eugenica (lat.), eugenics (eng.), poboljšanje kvaliteta neke životinjske populacije izborom najboljih primjeraka za razmnožavanje Sin. .


---EUGLOBILIN(LAT.), (ENG.), SIN. v. globulin.


---EUKALIPTUSEucalyptus globosus (lat.), blue gum (eng.), drvo koje brzo raste, a od kojega se upotrebljava lišce koje daje eukaliptusov zejtin. Glavni mu je sastojak eukaliptol koji služi za lijecenje zaduhe, bronhitisa i infekcija gornjega dihalnoga trakta Sin. .


---EUKAPNIJAeucapnia, ae, f (lat.), id.(eng.), normalna kolicina i parcijalni pritisak ugljicnoga dioksida krvi Sin. .


---EUMETRIJAeumetria, ae, f (lat.), eumetry (eng.), normalno stanje živcanih impulsa, tako da normalni pokreti tacno dostižu cilj. Pravilan dijapazon pokreta Sin. .


---EUMICETE(LAT.), (ENG.), SIN. v. gljive, prave.


---EUPEPSIJAeupepsia, ae, f (lat.), eupepsy (eng.), dobro varenje, narocito se odnosi na normalnu kolicinu pepsina u želudacnome soku Sin. .


---EUPIREKSIJAeupyrexia, ae, f (lat.), id.(eng.), 1. normalna tjelesna temperatura, 2. blago povišenje tjelesne temperature u samome pocetku neke infekcije kao znak napora da je savlada Sin. .


---EUPLOIDAN(LAT.), euploid (eng.), pojedinac ili odajica koji imaju balansiran broj hromozoma, tj. tacan umnožak od haploidnoga broja Sin. .


---EUPNEAeupnea, es, f (lat.), eupnea (eng.), normalno diha-nje, normalna respiracija. Sin.


---EUPNOICAN(LAT.), eupneia (eng.), osoba koja ima normalan broj respiracija u minuti, normalne dubine Sin. .


---EUPRAKSIJAeupraxia, ae, f (lat.), id.(eng.), izvodenje normalnih koordiniranih pokreta Sin. .


---EURIOPIJA, EURYOPIA, ae, f (lat.), id.(eng.), nenormalno širok otvor medu ocnim kapcima, tako da su oci široko otvorene. Sin.


---EURITMIJAeurhythmia, ae, f (lat.), id.(eng.), srcani ritam normalan po broju otkucaja i regularan Sin. .


---EUTANAZIJA, EUTHANASIA, ae, f (lat.), id.(eng.), 1. lahka i bezbolna smrt, 2. ubistvo iz milosrda; dokrajcivanje osobe koja je neiSin. ecivo bolesna, a jako se pati. Može biti pasivna (prestanak davanja lijeka) i aktivna (davanje smrtnoga otrova) Sin.


---EUTIREOIDIZAMeuthyreodismus, i, m (lat.), euthyreodism (eng.), stanje normalnoga funkcioniranja kotlacne žlijezde Sin. .


---EUTROFICANeutrophicus-3 (lat.), eutrophic (eng.), karakte-riziran dobrom i kvalitetnom ishranom, normalne težine, visine, razgranatosti i izgleda Sin. .


---EVAGINACIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. izvracanje.


---EVAKUACIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. ispražnjenje.


---EVAPORACIJA, V(LAT.), (ENG.), ishlapljivanje. Sin.


---EVAPORIZER(LAT.), (ENG.), SIN. v. isparivac.


---EVAZIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. paralogija.


---EVENTRACIJAeventratio, onis, f (lat.), eventration (eng.), ispadanje crijeva iz trbuha, vadenje citavoga droba (u obdukcionim uslovima), ili vadenje dijela droba (u hirurškim uslovima). Sin.


---EVISCERACIJAevisceratio, onis, f (lat.), evisceration (eng.), 1. ispadanje droba izvan tijela, narocito kroz hirurški rez, 2. vadenje droba, 3. (u oftalmologiji) uklanjanje sadržaja ocne jabucice i ostavljanje intaktne bioke Sin. .


---EVLADprogenies, ei (lat.), offspring, descendants (eng.), potomstvo, porod, nasljednici i u biološkome smislu Sin. .


---EVNUHcastratus, i, m (lat.), castrate (eng.), osoba koja je ucinjena nesposobnom za reprodukciju uklanjanjem ili destrukcijom gonada. kastrat, uškopljenik, hadum 1, škopac. Sin.


---EVNUHOID(LAT.), eunuchoid (eng.), 1. osoba koja nalici uškopljeniku ( Sin. v.) i ima njegove osobine, 2. osoba za razvijenim hipogonadizmom, slabijom maskulinizacijom.


---EVNUHOIDIZAM, EUNUCHISMUS, i, m (lat.), eunuchoidism (eng.), nesposobnost tašaka da luce testikularne hormone; smanjenje seksualne moci i simptomi u smislu izostanka ili smanjenja sekundarnih muških spolnih karakteristika Sin. .


---EVOLUCIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. razvoj.


---EVULZIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. cupanje.


---EZA, ANSA, ae, f (lat.), loop (eng.), instrument koji se sastoji od drške i cvrste žice, obicno platinske, koja je savijena u obliku kruga na vrhu. Ima petlju sa promjerom od 4 mm, a služi za inokulaciju bakterioloških kultura Sin. .


---EZOFAGEKTAZIJAoesophagectasia, ae, f (lat.), esophagectasia (eng.), proširenje jednjaka, požirka. Sin.


---EZOFAGEKTOMIJAoesophagectomia, ae, f (lat.), esophagectomy (eng.), hirurško uklanjanje, vadenje citavoga ili dijela jednjaka, požirka. Sin.


---EZOFAGITIS(LAT.), oesophagitis, idis, f. (lat), esophagitis (eng.), inflamacija jednjaka, požirka. Sin.


---EZOFAGIZAM(LAT.), (ENG.), SIN. v. ezofagospazam.


---EZOFAGOCELAoesophagocele, es, f (lat.), esophagocele (eng.), protruzija sluza-vice i podsluzavickoga tkiva požirka kroz rupturu na mišicnome omotacu Sin. .


---EZOFAGODINIJAoesophagodynia, ae, f (lat.), esophagodynia (eng.), bol u jednjaku Sin. .


---EZOFAGOENTEROSTOMIJAoesophagoenterostomia, ae, f (lat.), esophagoenterostomy (eng.), hirurško pravljenje anastomoze izmedu požirka, jednjaka i tankoga crijeva, poslije totalne gastrektomije Sin. .


---EZOFAGOGRAMoesophagogramma, m atis, n (lat.), esophagogram (eng.), radiološki prikaz požirka, jednjaka, sa kontrastom Sin. .


---EZOFAGOKOLOGASTROSTOMIJAoesophagocologastrostomia, ae, f (lat.), esophagocologastrostomy (eng.), hirurško pra-vljenje nove veze izmedu požirka, jednjaka i želuca, ume-tanjem segmenta debeloga crijeva cime se premošcava defekt poslije radikalne ekscizije dijela požirka, jednjaka Sin. .


---EZOFAGOMALACIJAoesophagomalacia, ae, f (lat.), (eng.), esophagomalacia (eng)., smekšavanje zida jednjaka Sin. .


---EZOFAGOPLASTIKAoeseophagoplastia, ae, f (lat.), esophagoplasty (eng.), plasticna operacija na požirku, jednjaku, njegova rekonstrukcija Sin. .


---EZOFAGOSKOP(LAT.), esophagoscope (eng.), fleksibilni ili rigidni instrument koji služi za ispitivanje šupljine požirka, jednjaka, i za neke zahvate unutar njega (biopsija, vadenje stranoga tijela) Sin. .


---EZOFAGOSKOPIJAoesophagoscopia, ae, f (lat.), esophagoscopy (eng.), endoskopski pregled požirka, jed-njaka Sin. .


---EZOFAGOSPAZAMoesophagospasmus, i, m (lat.), esopha-gospasm (eng.), grc požirka, jednjaka, koji pravi disfagicne smetnje. ezofagizam. Sin.


---EZOFAGOSTENOZAoesophagostenosis, is, f (lat.), esopha-gostenosis id.(eng.), suženje požirka, jednjaka (striktura) Sin. .


---EZOFAGOSTOMIJAoesophagostomia, ae, f (lat.), esophagostomy (eng.), pravljenje otvora na požirku, jednjaku, izvedenoga na kožu bolesnika ili u drugi šuplji organ Sin. .


---EZOFAGOTOMIJAoesophagotomia, ae, f (lat.), esophagotomy (eng.), svaka incizija, rez na požirku, otvaranje požirka, jednjaka Sin. .


---EZOFAGUS(LAT.), (ENG.), SIN. v. jednjak ili požirak.


---EZOPHAGOSTOMAoesophagostoma, atis, n (lat.), esophagostoma (eng.), vanjski vještacki otvor na požirku, jednjaku Sin. .


---EŠERIHIJEEscherichiae, arum, f (lat.), id.(eng.), rod gram negativnih, fakultativno anaerobnih, štapicastih bakterija, plemena Escherichieae, porodice Enterobacteriaceae nadenih u crijevima. Najpoznatija je Escherichia coli, dominatno fakultativni mikroorganizam i indikator fekalnoga zagadenja Sin. .


---EŠKERICA(LAT.), (ENG.), SIN. v. patuljak.


---FACIJALANfacialis, e (lat.), facial (eng.), licni, onaj koji pripada ili proistice iz lica. Sin.


---FACIOPLEGIJAfacioplegia, ae, f (lat.), id.(eng.), paraliza lica, cehre Sin. .


---FAGEDENICANphagedaenicus-3 (lat.), phagedenic (eng.), onaj koji razjeda, nagriza. Izraz koji se upotrebljava za duboke kožne rane koje "proždiru" komšijsko tkivo Sin. .


---FAGIJAphagia, ae, f (lat.), phagy (eng.), rijec u složenicama koja oznacava jedenje ili želju za konzumiranjem (npr. bakteriofagija) Sin. .


---FAGOCITphagocytus, i, m (lat.), phagocyte (eng.), odajica koja je sposobna da obuhvati i ingestira neku partikulu. Obicno termin pripada polimorfonuklearnim leukocitima i mononukelarnim fagocitima. To može biti mikroorganizam, ali i druge partikule antigena koje su prekrivene sa antitijelom ili komplemen Sin.


---FAGOCITICANphagocyticus-3 (lat.), phagocytic (eng.), onaj koji pripada fagocitu ili fagocitozi Sin. .


---FAGOCITOLIZAphagocytolysis, is, f (lat.), id.(eng.), rastapanje ili destrukcija fagocita. Sin.


---FAGOCITOZAphagocytosis, is, f (lat.), id.(eng.), rastapanje, rastvaranje i probava odredenoga materijala (mikroorganizmi i dijelovi odajica) unutar specificne odajice koja ima tu sposobnost Sin. .


---FAGOFOBIJAphagophobia, ae, f (lat.), id.(eng.), iracionalan strah od hranjenja Sin. .


---FAGOMANIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. proždrljivost.


---FAGOZOM(LAT.), phagosome (eng.), opnom ograniceni mjehur u fagocitu koji nastaje invaginacijom odajicke membrane oko materijala koji se fagocitira Sin. .


---FAHIŠAvenus vulvivaga (lat.), prostitute, harlot, whore (eng.), ženska osoba koja naplacuje svoje seksualne kontakte i usluge, sin. prostitutka. Analogno tome postoji muška fahiša, muškarac, kekez, koji naplacuje svoje izvitoperene seksualne kontakte Sin. .


---FAHIŠA, MUŠKA(LAT.), (ENG.), SIN. v. fahiša.


---FAKITISphacoitis, idis, f (lat.), phakitis (eng.), isindija ocne lece Sin. .


---FAKOCELAphacocele, es, f (lat.), id.(eng.), ispadanje, dislokacija ocne lece, napuštanje njenoga mjesta. Hernija ocne lece. Sin.


---FAKOCISTEKTOMIJAphacocystectomia, ae, f (lat.), phacocystectomy (eng.), ekscizija dijela cahure lece uslijed katarakte Sin. .


---FAKOCISTITISphacocystitis, idis, f (lat.), id.(eng.), inflamacija cahure ocne lece Sin. .


---FAKOERIZAphacoerysis, is, f (lat.), id.(eng.), ekstirpacija lece kod katarakte sukcijom sa posebnim instrumentom Sin. .


---FAKOIDAN(LAT.), phacoid (eng.), u obliku lece, ima oblik lece Sin. .


---FAKOLITICANphacolyticus-3 (lat.), phacolytic (eng.), onaj koji pripada procesu disolucije ocne lece ili je uzrokuje Sin. .


---FAKOLIZAphacolysis, is, f (lat.), id.(eng.), raspadanje, di-solucija ocne lece. Sin.


---FAKOMAphacoma, atis, n (lat.), phakoma (eng.), refraktilna žuckasta, multinodularna, cisticna promjena koja se nade na optickome disku i retini kod fakomatoza, a predstavlja tumor glijalnoga tkiva. Sin.


---FAKOMALACIJAphacomalacia, ae, f (lat.), id.(eng.), mekša-nje ocne lece, mehka katarakta. Sin.


---FAKOMATOZAphacomatosis, is, f (lat.), phakomatosis (eng.), bilo koja grupa urodenih razvojnih anomalija kojima je zajednicko zahvacenost tkiva ektodermalnoga porijekla (centralni nervni sistem, oko, koža) i razvoj diseminiranih glijalnih hamartoma (fakoma) u svim tkivima. Tu spada npr. tuberozna skleroza Sin. .


---FAKOSKOP, PHACOSCOPE(LAT.), (eng.), instrument za mjerenje akomodativnih promjena na ocnoj leci Sin. .


---FAKOSKOPIJAphacoscopia, ae, f (lat.), phacoscopy (eng.), ispitivanje oka pomocu fakoskopa ( Sin. v.).


---FAKOSKOTAZAMphacoscotasmus, i, m (lat.), phacoscotasm (eng.), zamucenje ocne lece. Sin.


---FAKTORfactor, oris, m. (lat.), id.(eng.), 1. cinilac u najširem smislu rijeci, poznatoga i nepoznatoga djejstva, 2. bilo koja od nekoliko supstancija ili aktivatora koje proizvode rezultat (npr. faktor koagulacije omogucuje zgrušavanje krvi), 3. koeficijent kojim se kolicina množi da bi proizvela Sin.


---FAKTOR, RIZICNI(LAT.), risk factor (eng.), jasno definirana pojava ili karakteristika koja je udružena sa povecanom ucestalošcu posljedicno nastale bolesti (npr. rizicni faktor infarkta srca je hipertenzija) Sin. .


---FAKULTATIVANfacultativus-3 (lat.), facultative (eng.), 1. nije obligatoran, nije obavezan, sposoban za adaptaciju na razlicite uslove Sin. .


---FAKULTETfacultas, atis, f (lat.), department of university (eng.), 1. dio univerziteta posebno namijenjen za školovanje studenata u jednoj disciplini, odnosno sticanje jednoga odredenoga akademskog stepena, 2. sposobnost Sin. .


---FALANGAphalanx, angis, f (lat.), finger bone, phalanx (eng.), bilo koja od košcica prstiju na rukama i nogama. Svaki prst ima 3, a palac dvije. Dijele se na proksimalne, srednje i distalne. batic, clanak, canjak, škljan. Sin.


---FALANGA, DISTALNAphalanx distalis (lat.), distal phalanx (eng.), bilo koja od 5 krajnjih košcica na prstima svake ruke i noge koje artikuliraju sa srednjim falangama osim kod palca gdje ulaze u zglob sa proksimalnim falangama, jer palci nemaju srednjih falangi. donji škljan, donji clanak, škljencic.. Sin.


---FALANGA, PROKSIMALNAphalanx proximalis (lat.), proximal phalanx (eng.), svaka od 5 košcica na svakom prstu svake ruke i svake noge, koja s jedne strane ide u zglob sa metakarpalnim, odnosno metatarzalnim kostima, a s druge sa srednjim falangama. gornji škljan, clanak, gornji. Sin.


---FALANGA, SREDNJAphalanx media (lat.), middle phalanx (eng.), bilo koja od srednjih košcica ruka i noga, svih prstiju osim palca, pošto on nema srednje falange, a postavljena je izmedu proksimalne i distalne falange prsta s kojima ulazi u zglob. škljan, srednji, clanak, srednji, škljenac. Sin.


---FALANGEKTOMIJAphalangectomia, ae, f (lat.), phalangectomy (eng.), hirurška ekscizija clanka, falange, prsta Sin. .


---FALANGITISphalangitis, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija jedne ili više falangi Sin. .


---FALANGIZACIJAphalangisatio, onis, f (lat.), phalangization (eng.), hirurško odvajanje završnoga dijela spojenih prsta Sin. .


---FALANGOZAphalangosis, is, f (lat.), id.(eng.), stanje kada ocne trepavice rastu u safovima, redovima. Sin.


---FALCIFORMANfalciformis, e (lat.), faciform (eng.), ono što je u obliku srpa, što ima izgled srpa, srpast Sin. .


---FALEKTOMIJAphallectomia, ae, f (lat.), penectomy, phallectomy (eng.), odsijecanje penisa kao operacija Sin. .


---FALICANphallicus-3 (lat.), phallic (eng.), onaj koji pripada muškome spolnome udu, koji je u obliku toga uda, pren. muški Sin. .


---FALITIS(LAT.), (ENG.), SIN. v. penitis.


---FALOIDANphalloides, es, (lat.), phalloid (eng.), ono što nalici muškome spolnome udu Sin. .


---FALOPLASTIKAphalloplastia, ae, f (lat.), phaloplasty (eng.), plasticna operacija, rekonstrukcija muškoga uda Sin. .


---FALOTOMIJAphallotomia, ae, f (lat.), phallotomy (eng.), rez, incizija na muškome spolnome udu Sin. .


---FALSIFIKACIJAfalsificatio, onis, f (lat.), falsification (eng.), 1. svojevoljna hrdava i pogrješna interpretacija ili tvrd-nja, 2. patvorenje nekoga proizvoda. Sin.


---FALUS(LAT.), (ENG.), SIN. v. ud, muški.


---FAMILIJAfamilia, ae, f (lat.), family (eng.), 1. grupa poje-dinaca koji potjecu od istih roditelja, 2. taksonomska kategorija koja je manja od reda. porodica. Sin.


---FAMILIJARANfamiliaris, e (lat.), familial (eng.), ono što se dešava ili zahvata više clanova neke porodice nego što je to za ocekivati po distribuciji bolesti. Sin.


---FAMULUSfamulus, i, m (lat.), intern (eng.), student medicine koji radi na praksi u bolnici kao pomocnik ljekaru. stažer. Sin.


---FANEROPLAZMA, PHANEROPLASM(LAT.), (eng.), membranozne organele odajice i nemembranozne netopljive inkluzije. Up. citoplazma i citopol Sin. .


---FANEROZA MASTI(LAT.), fat phanerosis (eng.), konverzija nevidljive masti ili masnih supstancija u mast koja se može bojiti ili vidjeti Sin. .


---FANEROZA(LAT.), (ENG.), SIN. v. otkrivanje.


---FANGOpelloidum vulcanicum (lat.), volcanic mud (eng.), blato iz vulkanskoga luga koje se upotrebljava za terapiju oblaganjem ili praveci blatne kupke. Sin.


---FANGOTERAPIJAbalneum pelloidis vulcanici (lat.), fangotherapy (eng.), lijecenje blatom vulkanskoga luga. V. fango. Sin.


---FANTAZIJAphantasia, ae, f (lat.), fancy, phantasy, fantasy (eng.), forma kreativne maštovite aktivnosti koja se sastoji od grupe simbola objedinjenih u sekundarni proces. To je funkcija ega i mogu biti zamjena za akciju, priprema puta za dalju akciju. Pružaju gratifikaciju impulsima Ida, a služe egu kao odbrana Sin. .


---FANTOGEUZIJAphantogeusia, ae, f (lat.), id.(eng.), stalno prisutan nenormalni osjecaj nekoga okusa u ustima (me-talnoga, slanoga ili sl.), a da nisu prisutne stimulacije Sin. .


---FANTOMphantoma, atis, n (lat.), phantom (eng.), model tijela ili specificnoga dijela tijela (npr. ženskih genitalija), koji služi za edukaciju. Sin.


---FANTOMSKI BOL(LAT.), (ENG.), SIN. v. fantomski ud.


---FANTOMSKI UDphantasma dolens (lat.), phantom limb pain (eng.), osjecaj postojanja nepostojecega, amputiranoga, ekstremiteta i jakoga bola u njemu. Premda se terminološki razlikuju fantomski ud i fantomski bol, te dvije senzacije uvijek idu zajedno i jedna podrazumijeva drugu Sin. .


---FANTOZMIJAphantosmia, ae, f (lat.), id(eng.), parozmija ( Sin. v.) koja se sastoji u osjecaju mirisa, a da nema nikakve sti-mulacije.


---FARAD(LAT.), (ENG.), farad (eng. po M. Faraday, americkom fizicaru), SI jedinica za elektricni kapacitet. To je kapacitet kondenzora koji je nabijen 1 coulombom, a daje razliku potencijala od 1 volta. Simbol F. Jedinica je jako velika, pa se koristi jedan milioniti dio i zove Sin. .


---FARINGEALNI(LAT.), (ENG.), SIN. v. ždrijelni.


---FARINGITISpharyngitis, idis, f (lat.), id.(eng.), inflamacija ždrijela, gutnjaka Sin. .


---FARINGITIS, ATROFICNIpharyngitis atrophica (lat.), atrophic pharyngitis (eng.), hronicni faringitis koji vodi atrofiji submukoznoga tkiva, a manifestira se suhocom gutnjaka, ždrijela, i postojanjem gustoga sekreta. Sin.


---FARINGITIS, HIPERTROFICNIpharyngitis hypertrophica (lat.), hypertrophic pharyngitis (eng.), hronicna forma faringitisa karakterizirana zadebljanjem submukoznoga tkiva gutnjaka. Sin.


---FARINGITIS, KATARALNIpharyngitis catarrhalis (lat.), catharal pharyngitis (eng.), akutna inflamacija gutnjaka, ždrijela, sa bolom u grlu, narocito pri gutanju, kongestijom sluzavice gutnjaka i vatrom. Sin.


---FARINGITIS, SUHIpharyngitis sicca (lat.), id.(eng.), atroficni faringitis u kojemu bolesnik ima jaki osjecaj suhoce gutnjaka. Sin.


---FARINGITIS, ULCEROZNIpharyngitis ulcerosa (lat.), ulcerative pharyngitis (eng.), stvaranje ulceracija gutnjaka pokrivenih žutom skramom koja nalici na membranu, praceno sa vatrom, bolom i prostracijom. Sin.


---FARINGOCELA, PHARYNGOCELE, es, f (lat.), pharyngocele (eng.), protruzija dijela zida gutnjaka, hernijska kesa ili cisticni deformitet gutnjaka Sin. .


---FARINGODINIJApharyngodynia, ae, f (lat.), id.(eng.), bol u ždrijelu. Sin.


---FARINGOLITpharyngolithus, i, m (lat.), pharyngolith (eng.), kamen u zidu gutnjaka, ždrijela Sin. .


---FARINGOLOGIJApharyngologia, ae, f (lat.), pharyngology (eng.), ukupno teorijsko i prakticno znanje o gutnjaku. Grana otorinolaringologije posvecena gutnjaku Sin. .


---FARINGOPARALIZApharyngoparalysis, is, f (lat.), id.(eng.), paraliza mišica gutnjaka, ždrijela. faringoplegija. Sin.


---FARINGOPATIJApharyngopathia, ae, f (lat.), pharyngopathy (eng.), bilo koja bolest gutnjaka, ždrijela. Sin.


---FARINGOPLASTIKApharyngoplastia, ae, f (lat.), pharyngoplasty (eng.), plasticna operacija, rekonstrukcija gutnjaka. ždrijela Sin. .


---FARINGOPLEGIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. faringoparaliza.


---FARINGORAGIJApharryngorrhagia, ae, f (lat.), id.(eng.), krvarenje u gutnjaku Sin. .


---FARINGOREJApharyngorrhoea, ae, f (lat.), id.(eng.), jak mukozan sadržaj gutnjaka, ždrijela. Sin.


---FARINGOSKOPIJApharyngoscopia,, ae f (lat.), pharyngoscopy (eng.), direktni vizuelni pregled gutnjaka Sin. .


---FARINGOSPAZAMpharyngospasmus, i, m (lat.), pharyngospasm (eng.), grc mišica gutnjaka, ždrijela. Sin.


---FARINGOSTENOZApharyngostenosis, is, f (lat.), id.(eng.), suženje lumena gutnjaka. Sin.


---FARINGOSTOMA(LAT.), (ENG.), SIN. v. faringostomija.


---FARINGOSTOMIJApharyngostomia, ae, f (lat.), pharyngostomy (eng.), hirurško pravljenje vještackoga otvora na gutnjaku, ždrijelu, koji se zove faringostoma Sin. .


---FARINGOTOMIJApharyngotomia, ae, f (lat.), pharynogotomy (eng.), hirurška incizija u i na gutnjaku. Sin.


---FARINKS(LAT.), (ENG.), SIN. v. gutnjak.


---FARMACEUT(LAT.), (ENG.), SIN. v. apotekar.


---FARMACIJApharmacia, ae, f (lat.), pharmacy (eng.), grana zdravstvenih nauka koja se bavi proizvodnjom, distribucijom kontrolom i boljom upotrebom lijekova. edžzadžiluk. Sin.


---FARMACIJSKIpharmaceuticalis, e (lat.), pharmaceutical (eng.), onaj koji pripada farmaciji ili lijekovima Sin. .


---FARMAKA(LAT.), (ENG.), SIN. v. lijek.


---FARMAKODIJAGNOZApharmacodiagnosis, is, f (lat.), id.(eng.), dijagnoza neke bolesti napravljena upotrebom farmaka Sin. .


---FARMAKODINAMIKApharmacodynamica, ae, f (lat.), pharmacodynamics (eng.), nauka o biohemijskim i fiziološkim efektima lijekova i droga, te mehanizmima njihovoga djejstva i hemijskim spojevima koje formiraju u organizmu Sin. .


---FARMAKOFILIJApharmacophilia, ae, f (lat.), id.(eng.), abnormalna naklonost uzimanju lijeka. Sin.


---FARMAKOFOBIJApharmacophobia, ae, f (lat.), id.(eng.), neracionalni strah od lijeka. Sin.


---FARMAKOGENETIKApharmacogenetica, ae, f (lat.), pharmacogenetics (eng.), naucno ispitivanje odnosa izmedu genetskih faktora i prirodnoga odgovora na lijekove i droge Sin. .


---FARMAKOGNOZIJApharmacognosia, ae, f (lat.), pharmacognosy (eng.), nauka koja se bavi farmakološkim, biološkim, biohemijskim i ekonomskim elementima prepoznavanja trava. Sin.


---FARMAKOKINETIKApharmacocinetica, ae, f (lat.), (eng.), pharmacokinetics (eng.) kretanje i djelovanje lijeka ili droge kroz tijelo za odredeno vrijeme, ukljucujuci proces apsorpcije, distribucije i lokalizacije u tkivima, biotransformacije i ekskrecije Sin. .


---FARMAKOLOG KLINICKI(LAT.), clinical pharmacologist (eng.), ljekar farmakolog ( Sin. v.), posebno educiran da radi u timu sa klinickim ljekarom na primjeni lijekova u svakodnevnoj praksi, odredivanju doze, izbjegavanju intereakcija i komplikacija primjene, pronalaženju adekvatnih zamjena i sl.


---FARMAKOLOG(LAT.), pharmacologist (eng.), ljekar predklinicke medicine koji se bavi ispitivanjem djejstva lijekova na organizam, njihovim dozama, nacinu upotrebe Sin. .


---FARMAKOLOGIJApharmacologia, ae, f (lat.), pharmacology (eng.), grana medicine koja se bavi porijeklom, prirodom, hemijom, djelovanjem i upotrebom lijekova. Sin.


---FARMAKOMANIJApharmacomania, ae, f (lat.), id.(eng.), nekontrolirana želja za uzimanjem i korišcenjem lijeka Sin. .


---FARMAKOPEJApharmacopoeia, ae, f (lat.), pharmacopeia (eng.), knjiga koja sadrži listu proizvoda koji se upotreb-ljavaju u medicini, sa opisima, hemijskim testovima za odredivanje identitita i cistoce, formulama spravljanja nekih, u apoteci pravljenih lijekova i sa standardima. Sin.


---FARMAKOTERAPIJApharmacotherapia, ae, f (lat.), pharmacotherapy (eng.), lijecenje bolesti iskljucivo lijekovima, medicinskim pripravcima. Sin.


---FASCIEKTOMIJAfasciectomia, ae, f (lat.), fasciectomy (eng.), hirurška ekscizija i vadenje neke fascije dijelom ili u cjelini. Sin.


---FASCIITIS, OSIFIKANTNI(LAT.), (ENG.), SIN. v. kalcinoza.


---FASCIJAfascia, ae, f (lat.), band (eng.), 1. ovojnica koja zamotava mišic ili neke druge organe tijela, 2. traka fibroznoga tkiva, sin. kaiš Sin. .


---FASCIODEZAfasciodesis, is, f (lat.), id.(eng.), operacija koja ima za cilj prišivanje fascije za skelet Sin. .


---FASCIORAFIJAfasciorrhaphia, ae, f (lat.), fasciorrhaphy (eng.), sašivanje razdrte fascije Sin. .


---FASETA, FACET(LAT.), (eng.), facette (franc.), malehna ravna površina na tvrdom materijalu, obicno kosti. Sin.


---FATALANfatalis, e (lat.), fatal (eng.), smrtan, mortalan, letalan, onaj koji uzrokuje smrt. Sin.


---FAVIZAM(LAT.), fabismus, i , m (lat,.), favism (eng.), akutna hemoliticna anemija uzrokovana ingestijom jedne vrste graška ili udihanjem njegovoga polena ( Sin. v. grašak, fava), koja se javlja kod nekih pojedinaca, obicno kao rezultat urodenog nedostatka glukozo-6-fosfat-dehidrogenaze u eritrocitima.


---FAVUSfavus, i, m (lat.), favus, ringworm honeycomb (eng.), zarazna bolest kose, ali i drugih dlakavih mjesta, uzrokovana gljivicom Trichophyton schoenleini, karakterizirana stvaranjem perifolikularnih žutih plocica u vidu saca (scutula). Kosa postaje siva, ima vunast ili paucinast izgled. Nelijecena ostavlja traj zarazna cela, grinta, uljezina, zli strup. Sin.


---FAZA LATENCIJE(LAT.), latency stage (eng.), 1. mirni period za vrijeme kojega patogeni ostaju u organizmu za razlicit period vremena prije nego što od njih nastanu simptomi bolesti, 2. (u psihoanalizi), period relativnoga mira u psihoseksualnom razvoju koji traje od 5. ili 6. godine do adolescencij Sin. .


---FAZA POSTELJICE(LAT.), (ENG.), SIN. v. doba porodajno, trece.


---FAZA ŠIRENJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. doba porodajno, prvo.


---FAZAphasis, is, f (lat.), phase (eng.), 1. bilo koji od razlicitih i promjenljivih aspekata kroz koji prolaze bolest ili neki proces, 2. (u fizikalnoj hemiji), bilo koji fizicki i hemijski jasni, homogeni i mehanicki odvojivi dio sistema, 3. u elektrokardiografiji) dio vala koji se nalazi izmed Sin. .


---FAZA, ALGIDNA(LAT.), algid stage (eng.), stanje bolesti karakterizirano ubrzanim pulsom, subnormalnom temperaturom i raznim nervoznim simptomima, poglavito bolovima Sin. .


---FAZA, ANALNA(LAT.), (ENG.), anal stage (eng.) (u psihoanalizi), druga faza psihosomatskoga razvoja, koja nastaje izmedu 1. i 3. godine, za vrijeme koje je interes malehnoga djeteta orijentiran na analnu zonu Sin. .


---FAZA, ERUPTIVNAstadium fluorescentiae (lat.), eruptive stage (eng.), period u toku neke eruptivne vatre kada izbijaju i razvijaju se, odnosno postaju prisutne, promjene na koži Sin. .


---FAZA, FALICNA(LAT.), phallic stage (eng.), (u psihoanalizi), treca faza psihoseksualnoga razvoja koja je prisutna izmedu 3. i 5. godine života, a za vrijeme koje seksualni interes postaje vezan za penis kod djecaka, a klitoris kod djevoj-cica Sin. .


---FAZA, GENITALNA(LAT.), genital stage (eng.), (u psihoanalizi), posljednja faza psihoseksualnoga razvoja koja se razvija za vrijeme puberteta, kada osoba dobija seksualno zadovoljstvo od genitalnoga kontakta i sposobna je za zrele odnose sa osobom suprotnoga spola Sin. .


---FAZA, IZBACIVANJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. doba, drugo porodajno.


---FAZA, ORALNA(LAT.), oral stage (eng.), (u psihoanalizi) najranija faza psihoseksualnoga razvoja koja traje od rodenja do 18. mjeseca, za vrijeme koje je oralna zona centar novorodenackih potreba, ekspresije i prijatnih iskustava Sin. .


---FAZA, PREDMENSTRUALNA(LAT.), premenstrual stage (eng.), stanje matericne sluzavice poslije ovulacije i u vrijeme formacije žutoga tijela. Ako ne nastane oplodnja, uskoro ce nastati mjesecnica i nekad se to vidi u izraženoj skali jako izraženih simptoma nervoze Sin. .


---FAZA, PRODROMALNA(LAT.), prodromal stage (eng.), period ranih simptoma neke bolesti koji nastaje nakon inkubacionoga perioda i završava prije pojave karakteristicnih simptoma bolesti Sin. .


---FAZA, PROLIFERATIVNA(LAT.), proliferative stage (eng.), faza matericne sluzavice u kojoj ona pokazuje hipertrofiju žlijezdi i povecanje epitela koji oblaže matericu sa unutrašnje strane Sin. .


---FEBRICIDfebricidus-3 (lat.), febricide (eng.), sredstvo koje obara tjelesnu temperaturu i uklanja vatru i drhat Sin. .


---FEBRIFUGfebrifugus-3 (lat.), febrifuge (eng.), sredstvo, lijek koji smanjuje vatru. antipiretik. Sin.


---FEBRIFUGALANfebrifugus-3 (lat.), febrifuge (eng.), ono što odagnava vatru i drhat. Sin.


---FEBRILANfebrilis, e (lat.), febrile (eng.), onaj koji ima vatru, ima povišenu tjelesnu temperaturu (iznad 37° C), ono što pripada vatri i što je karakterizirano vatrom kao simptomom i stanjem bolesnika. Sin.


---FECES(LAT.), (ENG.), SIN. v. izmet ili stolica.


---FEKALANfaecalis, e (lat.), fecal (eng.), onaj koji pripada izmetu, nedžasetu, Sin. v. necisto, sin. izmetni, sterkoralni.


---FEKALIJE(LAT.), (ENG.), SIN. v. izmet.


---FEKULENTANfaeculentus-3 (lat.), feculent (eng.), mutan, po organoleptickim osobinama podsjeca na crijevni sadržaj (npr. fekulentan zadah). Sin.


---FEKUNDACIJAfecundatio, onis, f (lat.), fecundation (eng.), oplodnja, fertilizacija. Sin.


---FELA(LAT.), (ENG.), SIN. v. vrsta.


---FELACIJAfellatio, onis, f (lat.), felatian (eng.), oralna stimulacija muškog spolnog organa, penisa. Nacin seksualnog iživljavanja. Sin.


---FEMINIZACIJAfeminisatio, onis, f (lat.), feminization (eng.), 1. normalna indukcija i razvoj ženskih spolnih osobina, 2. razvoj ženskih sekundarnih spolnih karaktera kod muškarca. Sin.


---FEMINIZAMfeminismus, i, m (lat.), feminism (eng.), pojava ili prisustvo ženskih sekundarnih spolnih karaktera kod muškarca. Sin.


---FEMORALANfemoralis, e (lat.), femoral (eng.), butni, što pripada butu, nalazi se na butu, butnoj kosti (femur). Sin.


---FEMUR(LAT.), (ENG.), SIN. v. kost, butna.


---FEN(LAT.), 1. fan (eng.), topli južni vjetar koji duha na Alpima i Dinaridima, 2. phene (eng.), uznapredovali stadiji razvoj-ne sekvencije odreden genima , ali nekada i utjecajem okolice, što rezultira posebnim fenotipom Sin. .


---FENESTRACIJAfenestratio, onis, f (lat.), fenestration (eng.), 1. operacija kojom se pravi otvor na nekoj šupljoj strukturi ili organu, 2. probijanje, perforacija, stanje perforacije. Sin.


---FENESTRIRAN(LAT.), fenestratus-3, fenestrated (eng.), probijen sa jednim ili više otvora, ima jedan ili više prozora, prozorast. Sin.


---FENIL-ALANIN MONOOKSIGENAZA(LAT.), phenylalanine monooxygenase (eng.), enzim, EC. 1.14.16.1, iz klase oksidoreduktaza koji katalizira oksidaciju fenilalanina u tirozin aktivirajuci kisik oksidacijom, kofaktora tetrahidrobiopterina u dihidrobiopterin. Nedostatak ovoga enzima pravi fenilketonuriju ( Sin. v.).


---FENIL-ALANIN(LAT.), phenylalanine (eng.), jedna od nezamjenjivih aminokiselina, C6H5.CH2CH(NH2).COOH. Sin.


---FENIL-TIOUREA(LAT.), phaenylthiourea (eng.), C6H5NHCSNH2, spoj koji se upotrebljava u genetici, jer se sposobnost prepoznavanja okusa nasljeduje dominantno. Spoj je za 70% populacije ekstremno gorak, a za ostatak bez ukusa Sin. .


---FENILKETONURIJA(LAT.), phenylketonuria, PKU (eng.), najteži oblik hiperfenil-alaninemije zbog nedostatka fenil-alanin 4- monooksigenaze, EC 1.14.16.1., enzima koji katalizira oksidaciju fenil-alanina u tirozin, sa akumulacijom i ekskrecijom fenil-alanina. Nasljeduje se autosomalno recesivno. Jaka mentalna Sin. .


---FENJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. borovnica.


---FENOL(LAT.), (ENG.), SIN. v. kiselina, karbolna.


---FENOLOGIJAphaenologia, ae, f (lat.), phenology (eng.), izu-cavanje djejstva klime na život i zdravlje živih organizama. Sin.


---FENOMEN(LAT.), phenonmenon, i, n (lat,.), phenomenon (eng.), bilo koji znak ili objektivni simptom koji ukazuje na nešto, bilo koje primjetljivo dešavanje ili cinjenicu. Sin.


---FENOMENOLOGIJAphaenomenologia, ae, f (lat.), phenomenology (eng.), (u psihijatriji), teorija da je ponašanje odredeno nacinom kako licnost prima realnost više nego kako ta realnost postoji i objektivno djeluje Sin. .


---FENOTIPphaenotypus, i, m (lat.), phenotype (eng.), 1. ukupni fizicki, biohemijski i fiziološki sklop neke individue koji je odreden genetski i uslovima sredine. Supr. od genotip, 2. ekspresija jednoga gena u genskome paru Sin. .


---FEOHROMANphaeochromus-3 (lat.), pheochrome (eng.), obojen mrko, tamno. Kaže se za obojenost hromnim solima obicno o nekim embrionalnim odajicama Sin. .


---FEOHROMOBLAST(LAT.), pheochromoblast (eng.), zametna struktura koja se razvija u feohromne (hromafinske) odajice Sin. .


---FEOHROMOCIT(LAT.), pheochromocyte (eng.), zrela hromafinska odajica koja se razvija od feohromoblasta. Boji se i prihvata hromne soli. To su odajice u suprarenalnoj žlijezdi, glomus caroticus i sl Sin. .


---FEOHROMOCITOMApheochromocytoma, atis, n (lat.), id.(eng.), obicno benigni, ucahureni lobularni vaskularni tumor hromafinskoga tkiva srži nadbubrežne žlijezde ili simpaticnih paraganglija. Izlucuje epinefrin i nor-epinefrin i zbog toga je u klinickoj slici dominantna hiperten-zija. U napadima ide glavobolja, znoje Sin.


---FEREZA, PHERESIS(LAT.), (eng.), bilo koja procedura u kojoj se uzima krv od davaoca, odvoji dio (plazma, leukociti) i cuva, a ostatak vraca davoacu. Tu je ukljucena plazma fereza, leukofereza i sl Sin. .


---FERMENT(LAT.), (ENG.), SIN. v. enzim.


---FERMENTACIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. vrenje.


---FEROKSIDAZA(LAT.), ferroxidase (eng.), enzim iz klase oksidoreduktaza, EC. 1.16.3.1., koji katalizira reakciju 4Fe* Sin. *


---FEROPROTEIN(LAT.), ferroprotein (eng.), bjelancevina kombinirana sa radikalom koji sadrži željezo. Feroproteini su respiratorni nosaci. Sin.


---FEROTERAPIJAferrotherapia, ae, f (lat.), ferrotherapy (eng.), lijecenje preparatima željeza Sin. .


---FERTILAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. plodan.


---FERTILIZACIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. oplodnja.


---FERTILIZIN(LAT.), id.(eng.), supstancija na plazmatskoj cahuri i želatinoznome omotacu jajeta nekih vrsta. Posjeduje specificne receptorne grupe koje vežu spermatozoide na jaje (glukoprotein molekularne težine oko 300.000) Sin. .


---FERTILNOSTfertilitas, atis, f (lat.), fertility (eng.), 1. Sposobnost žene ili ženke da zacne ili da inducira zacece, plodnost, 2. true birth rate (eng.), odnos broja porodaja prema broju žena u periodu kada mogu imati dijete, plodnost populacije. Sin.


---FERUGINOZAN, FERRUGINOSUS-3 (lat.), ferruginous (eng.), sadrži željezo ili ima boju željezne hrde Sin. .


---FESLIÐANOcimum basilicum (lat.), basil, sweet basil (eng.), mirisno cvijece koje sadrži takoder jako mirisni zejtin. Osušena biljka u cvatu (herba Basilici) se upotrebljava kao spazmolitik i karminati Sin. v.


---FESLIÐAN, DIVLJI(LAT.), thymus serpillum, wild thyme (eng.), biljka slicna feslidanu koja sadrži ishlapljivi zejtin slicna onom od Thymus vulgaris Sin. .


---FESTINACIJAfestinatio, onis, f (lat.), festination (eng.), nevoljna tendencija da se prave kratki brzi koraci pri hodanju kod paralysis agitans Sin. .


---FETALANfetalis, e (lat.), fetal (eng.), ono što pripada i što se odnosi na plod dok je u materici, od sedme nedjelje trudnoce do rodenja. Sin.


---FETICIDfeticidum, ii, n (lat.), feticide (eng.), destrukcija fetusa u materici. Up. sa cedomorstvo Sin. .


---FETIDAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. smrdljiv.


---FETIŠ, V(LAT.), (ENG.), fetišizam. Sin.


---FETIŠIST(LAT.), fetishist (eng.), osoba koja se seksualno zadovoljava na fetišisticki nacin. V. fetišizam Sin. .


---FETIŠIZAMfetischismus, i, m (lat.), fetishism (eng.), jedna od parafilija ( Sin. v.), manifestirana ponovljenim jakim seksualnim porivima i fantazijama prema nekim objektima, fetišima. Najcešce su to dijelovi ženske odjece i dodatni su elementi pri nastajanju seksualne želje ili orgazma.


---FETUSfetus, us, m (lat.), id.(eng.), nerodeno potomstvo svake životinje i covjeka, narocito u postembrionalnom periodu, pošto su glavne strukture organizma zacrtane. Kod covjeka je to od sedme nedjelje trudnoce do rodenja. išcade. Sin.


---FIBERSKOP(LAT.), fiberscope (eng.), savitljivi endoskop naprav-ljen od staklenih ili plasticnih paralelnih vlakana koje propuštaju svjetlo unutrašnjim refleksijama, a služi za endoskopski pregled, pa prema tome nosi i ime (npr. gastroskop, bronhoskop itd.). Sin.


---FIBRILA, FIBRILLA, ae, f (lat.), fibril (eng.), malehno vlakno, konac, nit, tanka traka mase, cesto sastavni dio snopa. vlakance, vlakno. Sin.


---FIBRILACIJAfibrillatio, onis, f (lat.), fibrillation (eng.), l. malehna, lokalna nevoljna kontrakcija poprecno-prugastih mišica, obicno nevidljiva, a rezultat je spontane aktivacije mišicne niti ili odajice mišica. Treperenje. 2. Pocetak degenerativnih promjena kod osteoartritisa, karakterisanih smekšavanjem zglobn Sin.


---FIBRILACIJA, ATRIJALNAfibrillatio atrialis (lat.), atrial fibrillation (eng.), atrijalna aritmija karakterizirana brzim, slucajnim kontrakcijama atrijalnoga miokardijuma, a uzrokuje totalno nepravilni, brzi ventikularni ritam. Sin.


---FIBRILACIJA, VENTRIKULARNAfibrillatio ventricularis (lat.), ventricular fibrillation (eng.), aritmija, karakterizirana fibrilarnim kontrakcijama mišica komora srca, zbog brze i stalno ponavljane ekscitacije miokardijalnih fibrila, bez koordinirane kontrakcije komora u cjelini. Ekscitacija obicno ide iz ektopicnog fokusa. Sin.


---FIBRILOLIZAfibrilolysis, is, f (lat.), id.(eng.), destrukcija, rastvaranje, nestajanje vlakana, fibrila Sin. .


---FIBRINfibrinum, i, n (lat.), (eng.), id. bos., netopljivi protein nastao od fibrinogena proteolitickom aktivnošcu trombina za vrijeme normalnoga procesa krvne koagulacije. žicina. Sin.


---FIBRINOGENfibrinogenum, i, m (lat.), fibrinogen (eng.), 1. faktor koagulacije, faktor I, plazmin-protein visoke molekularne težine od kojega postaje fibrin djejstvom trombina, 2. humani fibrinogen, sterilna frakcija plazme covjeka, zamrznuta, pa sušena, u soluciji prelazi u fibrin dodatkom trombina i daje se i Sin.


---FIBRINOGENEZAfibrinogenesis, is, f (lat.), id.(eng.), stvara-nje, produkcija fibrinogena Sin. .


---FIBRINOGENOLIZAfibrinogenolysis, is, f (lat.), id.(eng.), raspadanje, rastapanje, inaktivacija fibrinogena u krvi Sin. .


---FIBRINOGINAZA(LAT.), (ENG.), SIN. v. trombin.


---FIBRINOID(LAT.), id.(eng.), 1. ono što nalici na fibrin, 2. homogeni, eozinofilni, obojeni, uglavnom acelularni materijal koji je nalik na fibrin. Sin.


---FIBRINOLITICANfibrinolyticus-3 (lat.), fibrinolytic (eng.), onaj koji pripada fibrinolizi ili je uzrokuje. Sin.


---FIBRINOLIZAfibrinolysis, is, f (lat.), id.(eng.), rastapanje, ras-tvaranje, nestajanje fibrina akcijom enzima. Sin.


---FIBRINOPENIJAfibrinopenia, ae, f (lat.), id.(eng.), nestašica, smanjena kolicina fibrina u krvi. Sin.


---FIBRINOZANfibrinosus-3 (lat.), fibrinous (eng.), onaj koji pripada fibrinu ili je njegove grade, odnosno prirode fibrina. Sin.


---FIBRINURIJAfibrinuria, ae, f (lat.), id.(eng.), prisustvo fibrina u bureži. Sin.


---FIBROADENIJAfibroadenia, ae, f (lat.), id.(eng.), fibrozna degeneracija žljezdanoga tkiva. Sin.


---FIBROADENOMAfibroadenoma, atis, n (lat.), id.(eng.), adenoma koji sadrži i vezno tkivo, a sacinjen je od žljezdanoga i veznoga tkiva. Sin.


---FIBROBLASTfibroblastus, i, m (lat.), fibroblast (eng.), 1. odajica veznoga tkiva. To je pljosnata, izdužena odajica sa citoplazmatskim produžecima na svakome kraju, sa pljosnatom, ovalnom jezgrom. Ove se odajice diferenciraju u hondroblaste, kolagenoblaste itd., 2. kolagenoblast, odajica koja proizvodi kolagen dezmocit. Sin.


---FIBROBLASTOMAfibroblastoma, atis, n (lat.), id.(eng.), tumor koji je sastavljen od fibroblasta. Takvi tumori se diferenciraju u fibrome, benigne i fibrosarkome, maligne. Sin.


---FIBROCITfibrocytus, i, m (lat.), fibrocyte (eng.), id. sa fibroblastom, ali se radi o zrelijem obliku. Sin.


---FIBROCITOGENEZAfibrocytogenesis, is, f (lat.), (eng.), razvoj, stvaranje fibrocita i vlakana veznoga tkiva Sin. .


---FIBROGLIJAfibroglia, ae, f (lat.), id.(eng.), fibrilana supstancija koju stvaraju fibroblasti. Sin.


---FIBROLIPOMAfibrolipoma, atis, n (lat.), id.(eng.), u principu lipoma koji sadrži vecu kolicinu veznoga tkiva. Sin.


---FIBROMAfibroma, atis, n (lat.), id.(eng.), tumor pretežno graden od fibroznoga, odnosno sasvim razvijenoga veznoga tkiva. dezmocitoma. Sin.


---FIBROMATOZAfibromatosis, is, f (lat.), id.(eng.), formacija cvorova koji su na tumor nalik, koji narastaju iz dubokih fascija sa tendencijom lokalnoga recidiviranja. Sin.


---FIBROMATOZANfibromatosus-3 (lat.), fibromatous (eng.), jako prožet vezivom, prirode fibroma ili pripada fibromu Sin. .


---FIBROMIOMA(LAT.), (ENG.), SIN. v. lejomioma.


---FIBROMIOZITIS, FIBROMYOSITIS, idis, f (lat.), id.(eng.), inflamacija fibromišicnoga tkiva. Sin.


---FIBRONEKTIN(LAT.), fibronectin (eng.), adhezivni glikoprotein koji se veže za vezno tkivo gdje se veže za kolagen, a involviran je i u agregaciji trombocita. Jedan oblik cirkulira plazmom i ponaša se kao opsonin, a drugi je protein površine odajice koji posreduje u odajicko adhezivnim reakcija Sin. .


---FIBROPLAZIJAfibroplasia, ae, f (lat.), id.(eng.), stvaranje veznoga tkiva što je normalan proces pri cijeljenju rana, ali može biti i patološki kada prožima neka tkiva u velikoj mjeri Sin. .


---FIBROTORAKSfibrothorax, acis, m (lat.), id.(eng.), stanje karakterizirano adhezijama dva lista pleure, poplucnice i porebrice, cime je pluce prekriveno debelim slojem neekspanzivnoga veznoga tkiva. Cesto je posljedica traumatskoga fibrotoraksa. Sin.


---FIBROZAfibrosis, is, f (lat.), id.(eng.), stvaranje fibroznoga tkiva, prožimanje vezivnim tkivom, fibroidna ili fibrozna degeneracija. Sin.


---FIBROZANfibrosus-3 (lat.), fibrous (eng.), sastavljen od vez-noga tkiva, sadrži mnogo fibroznoga tkiva, sadrži fibrile. Sin.


---FIBROZITISfibrositis, idis, f (lat.), id.(eng.), inflamatorna hiperplazija fibroznoga tkiva tijela, narocito mišicnih ovojnica i fascija lokomotornoga sistema Sin. .


---FIBULA(LAT.), (ENG.), SIN. v. cvolike.


---FIBULARANfibularis, e (lat.), fibular (eng.), ono što se odnosi ili je u vezi sa cvolikom, sin. peronealan. Sin.


---FIDEN, GEMMA, e, f (lat.), bud (eng.), mladica cvijeta ili grancice, pocetna razvojna faza cvijeta ili grancice. U tome stanju neke biljke imaju najviše ljekovitih svojstava. pupoljak, gondže. Sin.


---FIKOMICETEPhycomycetes (lat.), id.(eng.), razred nižih gljiva. Prema raznim sistematizacijama pripadaju raznim mjestima. Zovu ih i gljive algašice. To su jednostavno gradene, jednoodajicke i obicno mikroskopski sitne gljivice medu koje spada i kvašceva gljivica. Sin.


---FIKOMIKOZAphycomycosis, is, f (lat.), id.(eng.), bilo koja akutna mikoza uzrokovana gljivicama iz razreda phycomycetes Sin. .


---FIKSACIJAfixatio, onis, f (lat.), (eng.), 1. postupak ili operacija koja ima za cilj održavanje tkiva, strukture ili organa u odredenom cvrstome položaju, 2. upotreba odredenih materijala da bi se sacuvali histološki ili citološki uzorci, 3. (u oftalmologiji) pravac pogleda usmjeren tako da slika Sin.


---FIKSACIJA, UNUTRAŠNJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. fiksator i fiksacija 1.


---FIKSATIVfixativum, i, m (lat.), fixative (eng.), otopina nekoliko hemijskih spojeva u koju se stavlja uzorak tkiva za histološki pregled da bi se sprijecila denaturacija proteina i autoliza tkiva, a da preparat ocvrsne i postane pogodan za rezanje na mikrotonu. Sin.


---FIKSATORfixator, oris, m (lat.), fixator (eng.), metalni aparat u ortopedskoj hirurgiji kojim se fiksiraju prelomljene kosti u položaju idealnom za srašcivanje, bilo da je apliciran izvana, vanjski fiksator, bilo unutra, unutrašnja fiksacija. Sin.


---FIKSATOR, VANJSKI(LAT.), (ENG.), SIN. v. fiksator.


---FIKSIRAN(LAT.), (ENG.), 1. Sin. v. pricvršcen, 2. materijal koji je bio pod djestvom fiksativa, v. fiksacija 2.


---FILAKSIJA, PHYLAXIS, is, f (lat.), id.(eng.), odbrana tijela i zaštita protiv infekcije. Sin.


---FILAMENTfilamentum, i, n (lat.), filament (eng.), nježna nit, konac, nježna koncasta struktura. Sin.


---FILAMENTOZAN(LAT.), filamentosus-3, filamentous (eng.), vlaknast, koncast, graden od nježnih koncastih elemenata. Obicno se kaže za bakterijske kolonije. Sin.


---FILARICIDAN(LAT.), filaricidal (eng.), agens, lijek, sredstvo koje uništava filarije, vlasce.. Sin.


---FILARIFORMAN(LAT.), filariform (eng.), koncast, nalik na konac, nalik na filarije, vlasce Sin. .


---FILARIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. vlasac.


---FILARIJAZAfilariosis, is, f (lat.), filariasis (eng.), bolest zbog prisustva filarija, vlasaca, u tijelu. Sin.


---FILDIŠebur, oris, m (lat.), ivory (eng.), zubna kost slona ili velikih sisara, morža, modificirani dentin. Sin.


---FILIFORMANfiliformis, e (lat.), filiform (eng.), u obliku konca, koncast, vlaknast. Sin.


---FILIJAphilia, ae, f (lat.), id.(eng.), u složenicama posljednja rijec koja oznacava postojanje interesa, afiniteta, ljubavi prema necem, npr. efebofilija, sklonost, ljubav prema djecacima Sin. .


---FILIJATARphiliater, tros m (lat.), id.(eng.), osoba koja je zainteresirana za medicinsku nauku, osoba koja voli medicinu. Sin.


---FILM(LAT.), id.(eng.), 1. tanak sloj koji prekriva neku strukturu, 2. tanki prozirni tabak celuloznoga acetata ili slicnoga materijala, prekrivenoga osjetljivom emulzijom sa jedne ili obje strane, i osjetljivoga na aktivno radiozracenje ili svjetlo, a služi za pribavljanje radi Sin.


---FILOGENEZAphylogenesis, is, f (lat.), phylogeny (eng.), kompletan razvojni tok rase ili grupe živih bica, sin. filogenija Sin. .


---FILOGENIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. filogeneza.


---FILTER1. colatorium, ii, n (lat.), filter strainer (eng.), sredstvo za cijedenje. Sredstvo koje pri propuštanju suspen-zije zadržava partikule zavisno od velicine svojih pora, sin. cjediljka, 2. filter (eng.-njem.), (u radiologiji) metalni ekran, razlicite debljine koji se stavlja na pravcu prostiranja rendgenski Sin.


---FILTRACIJAcolatio, onis, f (lat.), filtration (eng.), 1. prolaz tecnosti kroz filter što se potpomaže gravitacijom, pritiskom ili vakuumom, sin. cijedenje, 2. u radiologiji upotreba zavjese od cvrstoga materijala (aluminijum, bakar i sl.), sa apsorpcijom beta cestica i fotona vecih valnih duljina. Sin.


---FILTRATcolatura, ae, f (lat.), filtrate (eng.), tecnost koja je prošla kroz filter, ocjedak, procjedak. Sin.


---FILTRUM(LAT.), (ENG.), SIN. v. prolisina i žljebica.


---FIMA(LAT.), (ENG.), SIN. v. guta.


---FIMBRIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. comba.


---FIMOZA(LAT.), (ENG.), SIN. v. predglavac.


---FIOLAphiala, ae, f (lat.), phial (eng.), malehna, staklena cjevcica za držanje lijeka, bocica. Sin.


---FISIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. cijepanje.


---FISTULAfistula, ae, f (lat.), id.(eng.), nenormalni kanal, prolaz ili komunikacija izmedu dva organa ili izmedu organa i površine tijela. Fistule nose imena organa koje spajaju (npr. rektovaginalna fistula). tavnik, propust, svicka. Sin.


---FISTULA, CRIJEVNAfistula intestinalis (lat.), intestinal fistula (eng.), nenormalna komunikacija izmedu crijeva i va-njskoga trbušnoga zida što omogucuje izlijevanje crijevnoga sadržaja napolje, cesto pravljena vještacki kod okluzije crijeva ili anastomoze kad se zove rasterecujuca fistula. Sin.


---FISTULA, GASTRICNAfistula gastrica (lat.), gastric fistula (eng.), nenormalna komunikacija izmedu šupljine želuca i vanjske sredine, cesto napravljena za hranjenje. Sin.


---FISTULA, MOKRACNAfistula urinaria (lat.), urinary fistula (eng.), nenormalna komunikacija izmedu mokracnoga trakta i kože na koju curi mokraca. Sin.


---FISTULA, PLJUVACNAfistula salivaris (lat.), salivary fistula (eng.), kanalic izmedu pljuvacnoga kanala ili žlijezda i kožne ili sluzavicne površine, ali da ne ide normalnim slijedom izvodnoga kanala Sin. .


---FISTULA, RASTERECUJUCA(LAT.), (ENG.), SIN. v. fistula, crijevna.


---FISTULA, STERKORALNAfistula stercoralis, fistula faecalis (lat.), fecal fistula (eng.), fistula debeloga crijeva koja se otvara na koži trbuha i omogucuje izlazak fekalnoga sadržaja kroz otvor. Up. apsces, sterkoralni. Sin.


---FISTULA, VANJSKAfistula externa (lat.), external fistula (eng.), nenormalna komunikacija jednim prolazom, cijev izmedu šupljega organa i nadvorne tjelesne površine. Sin.


---FISTULEKTOMIJAfistulectomia, ae, f (lat.), fistulectomy (eng.), operativna ekscizija fistuloznoga kanala. Ekscizija fistule u cjelini. Sin.


---FISTULIZACIJAfistulisatio, onis, f (lat.), fistulization (eng.), proces stvaranja ili pravljenja fistula. Sin.


---FISTULOZANfistulosus-3 (lat.), fistulous (eng.), onaj koji ima izgled ili osobine fistule, koji pripada fistuli ili ima fistulu. Sin.


---FISURAfissura, ae, f (lat.), groove, cleft (eng.), brazda, napuklina, razrez, rasjeklina, procijep, oluk, rov, žlijeb, jaz. Opci anatomski termin. cijep, raskolina, razdor, procijep, pukotina, štrbina, žilj. Sin.


---FITOBEZOAR(LAT.), phytobezoar, is, m (la.), id.(eng.), loptica u želucu napravljena od biljnih vlakana Sin. .


---FITOFAG(LAT.), (ENG.), SIN. v. biljožder.


---FITOGENphytogenes (lat.), phytogenous (eng.), izveden iz biljaka, biljnoga porijekla, uzrokovan biljnim rastom Sin. .


---FITOHORMONphytohormonum, i, n (lat.), phytohormone (eng.), bilo koji od hormona koji se proizvodi prirodnim procesom u biljkama i koji je djelotovoran u malehnim dozama na udaljenome mjestu od proizvodnje (npr. citokinin) Sin. .


---FITONOZAphytonosis, is, f (lat.), phytonose (eng.), bilo koja bolest uzrokovana biljkama. Sin.


---FITOPARAZITphytoparasitus, i, m (lat.), (eng.), bilo koji gotovan, parazit biljnoga porijekla. Sin.


---FITOTERAPIJAphytotherapia, ae, f (lat.), phytotherapy (eng.), lijecenje biljkama. Sin.


---FITOTOKSIN(LAT.), phytotoxin (eng.), egzotoksin koji proizvode neke biljke (abrin, ricin i sl.). Fitoksini su rezistentni na proteoliticko varenje i ako se uzimaju na usta pokazuju efekt Sin. .


---FIZALISphysalis, idis, f (lat.), id.(eng.), veliki okruglasti mjehur naden u nekim odajicama kao što su divovske odajice kod raka i sarkoma gigantskih odajica. Sin.


---FIZIJATAR(LAT.), physiatrist (eng.), ljekar specijalista iz fizijatrije ( Sin. v.).


---FIZIJATRIJAphysiatria, ae, f (lat.), physiatrics (eng.), grana ukupne medicine koja se bavi lijecenjem pomocu fizikalnih agensa (svjetlo, hladnoca, toplina, elektricitet), odnosno upotrebom aparatura koje obezbjeduju fizikalne podražaje. fizikalna medicina. Sin.


---FIZIKALNIphysicus-3 (lat.), physic (eng.), onaj koji pripada tijelu, tjelesnim aktivnostima za razliku od duhovnoga koji pripada mišljenju, razumu Sin. .


---FIZIOGNOMIJAphysiognomia, ae, f (lat.), physiognomy (eng.), odredivanje temperamenta, karaktera i ostalih duhovnih osobina na osnovu izraza lica Sin. .


---FIZIOLOG(LAT.), physiologist (eng.), ljekar posvecen bavljenju fiziologijom Sin. .


---FIZIOLOGIJAphysiologia, ae, f (lat.), physiology (eng.), nauka o funkcioniranju živoga organizma i njegovih dijelova, te o hemijskim i fizickim faktorima koji su ukljuceni u taj proces. Sin.


---FIZIOLOGIJA, PATOLOŠKA(LAT.), (ENG.), SIN. v. patofiziologija.


---FIZIONOMIJAphysionomia, ae, f (lat.), physionomy (eng.), 1. nauka o prirodnim zakonima, 2. izraz, crte lica, lice, cehra, izgled Sin. .


---FIZIOTERAPEUT(LAT.), physiotherapist (eng.), autorizirani prakticar koji provodi program fizickih aktivnosti kod pacijenta po uputstvima ljekara. Potrebno srednje ili više medicinsko obrazovanje Sin. .


---FIZIOTERAPIJAphysiotherapia, ae, f (lat.), physiotherapy (eng.), terapija upotrebom fizikalnih agensa (svjetlo, voda, toplina, hladnoca, elektricitet). Sin.


---FIZIPARANfissiparus-3 (lat.), fissiparous (eng.), onaj koji se razmnožava prostim dijeljenjem, cijepanjem Sin. .


---FIZOCELA(LAT.), (ENG.), SIN. v. guta, gasna.


---FIZOMETRAphysometra, ae, f (lat.), id.(eng.), ispunjenost materice gasom Sin. .


---FLAGELACIJAflagellatio, onis, f (lat.), flagellation (eng.), 1. oblik masaže koja se izvodi kratkim i mehkim udarcima jagodicama prstiju, 2. bicevanje, postupak pojedinih redova kršcanskih isposnika koji se dobrovoljno bicuju, 3. poremecaj spolnoga nagona, oblik sadizma ili mazohizma, u kojemu bicevanje seksualnoga Sin. .


---FLAGELARANflagellaris, e (lat.), flagellar (eng.), onaj koji ima bic ( Sin. v.), ono što pripada bicu ili proizilazi iz njega.


---FLAGELATEflagellatta, orum, n (lat.), id(eng.), 1. ma koji mikroorganizam koji ima flagele, biceve, kojima se krece, 2. protozoa iz podroda Mastigophora Sin. .


---FLAGELIFORMANflagelliformis, e, (lat.), flagelliform (eng.), struktura koja ima oblik kandžije, Sin.


---FLAGELOZAflagellosis, is, f (lat.), id.(eng.), infestacija protozoama podroda Mastigophora. Sin.


---FLAKCIDAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. mlitav.


---FLAKCIDNOST(LAT.), (ENG.), SIN. v. mlitavost.


---FLANAKcalculus vesicae urinariae (lat.), bladder stone (eng.), kamen mokracne bešike, bez obzira na sastav ili porijeklo Sin. .


---FLASTER(LAT.), (ENG.), SIN. v. traka, ljepljiva.


---FLATER(LAT.), flutter (eng.), termin koji se upotrebljava u klinickoj kardiologiji i oznacava vibracije, pulzacije, sin. treperenje. Sin.


---FLATER, ATRIJALNI(LAT.), atrial flutter (eng.), srcana aritmija u kojoj su kontrakcije dulaca brže, oko 200 do 300 u minuti, ali regularne i komore nisu sposobne da odgovore na svaki impuls dulca, tako da je prisutan djelomicni blok. Sin.


---FLATULENCIJAflatulentia, ae, f (lat.), flatulence (eng.), pri-sustvo vece kolicine gasa u crijevima i njegovo ispuštanje prirodnim otvorom. Sin.


---FLAVEKTOMIJAflavectomia, ae, f (lat.), flavectomy (eng.), operativno uklanjanje žutoga ligamenta, ligamentum flavum, kod operacije prolapsa diskusa. Sin.


---FLEBASTENIJAphlebasthenia, ae, f (lat.), id.(eng.), slabost dovodnickoga zida Sin. .


---FLEBEKTAZIJAphlebectasia, ae, f (lat.), id.,(eng.), proširenje dovodnice, dilatacija vene, obicno na odredenome mjestu u obliku varikoziteta. venektazija. Sin.


---FLEBEKTOMIJAphlebectomia, ae, f (lat.), phlebectomy (eng.), ekscizija dovodnice, bilo citave bilo njenoga dijela. venektomija. Sin.


---FLEBITISphlebitis, idis, f (lat.), id.(eng.), inflamacija dovodnice, a sastoji se od infiltracije zida i formiranja tromba Sin. .


---FLEBOGRAF(LAT.), phlebograph (eng.), instrument koji registrira dovodnicki puls. Sin.


---FLEBOGRAFIJAphlebographia, ae, f (lat.), phlebography (eng.), 1. radiografija dovodnica, vena, poslije upotrebe kontrastnoga medija, sin. varikografija, venografija, 2. graficki prikaz pulsa dovodnice. Sin.


---FLEBOGRAMphlebogramma, atis, n (lat.), phlebogram (eng.), 1. rendgenska slika sa prikazom dovodnica ispunjenih kontrastom, 2. dijagram pulsa dovodnice. venogram. Sin.


---FLEBOLITphlebolithus, i, m (lat.), phlebolite (eng.), kamen u dovodnici. Sin.


---FLEBOLITIJAZAphlebolithiasis, is, f (lat.), id.(eng.), stanje karakterizirano stvaranjem dovodnickih kamenaca, flebolita Sin. .


---FLEBOLOGIJAphlebologia, ae, f (lat.), phlebology (eng.), ispitivanje dovodnica i njihovih bolesti, nauka o dovodnicama. Sin.


---FLEBONARKOZAphlebonarcosis, is, f (lat.), id.(eng.), intravenska anestezija napravljena ubrizgavanjem narkoticnoga sredstva u dovodnicu Sin. .


---FLEBOPIEZOMETRIJAphlebopiesometria, ae, f (lat.), phlebopiezometry (eng.), mjerenje dovodnickoga pritiska. Sin.


---FLEBOPLASTIKAphleboplastia, ae, f (lat.), phleboplasty (eng.), plasticna operacija, rekonstrukcija dovodnice Sin. .


---FLEBORAFIJAphleborrhaphia, ae, f (lat.), phleborrhaphy (eng.), šav, ušivanje dovodnickoga zida. Sin.


---FLEBORAGIJAphleborrhagia, ae, f (lat.), id.(eng.), dovodnicka hemoragija, veliko krvarenje iz dovodnice. Sin.


---FLEBOREKSIJAphleborrhexis, is, f (lat.), id.(eng.), pucanje, ruptura dovodnica. Sin.


---FLEBOSKLEROZAphlebosclerosis, is, f (lat.), id.(eng.), fibrozno zadebljanje dovodnickoga zida Sin. .


---FLEBOSTAZAphlebostasis, is, f (lat.), id.(eng.), zastoj krvi u dovodnicama. Sin.


---FLEBOTOMphlebotomium, i, n (lat.), phlebotom (eng.), malehni nož ili nešter korišcen za puštanje krvi iz dovodnice. Sin.


---FLEBOTOMIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. puštanje krvi.


---FLEBOTOMUSPhlebotomus, i, m (lat.), id.(eng.), rod vrlo malehnih mušica koje sišu krv porodice Psychodidae. Mnogi su vektori i uzrokuju bolesti, a najpoznatiji je Phlebotomus papatasi Sin. .


---FLEBOTROMBOZAphlebothrombosis, is, f (lat.), id.(eng.), pri-sustvo krvnoga ugruška u dovodnici, što nije praceno inflamacijom zida Sin. .


---FLEBOZAphlebosis, is, f (lat.), id.(eng.), nenormalnost dovodnice, svaka neinflamatorna promjena dovodnica Sin. .


---FLEGMA, V(LAT.), (ENG.), sluz. Sin.


---FLEGMATICANpghlegmaticus-3 (lat.), phlegmatic (eng.), u osnovnome znacenju sluzav, karakteriziran povecanom produkcijom sluzi, pren. teško uzbudljiv, miran, težak, apatican, ravnodušan Sin. .


---FLEGMAZIJA(LAT.), (ENG.), 1. Sin. v. inflamacija, 2. v. vatra.


---FLEGMONAphlegmone, es, f (lat.), phlegmon (eng.), difuzna inflamatorna reakcija na infekciju sa streptokokima sa tendencijom širenja u duboka potkožna tkiva i mišice u kojima se formiraju malehni džepici gnoja. Id. celulitis Sin. .


---FLEGMONOZANphlegmonosus-3 (lat.), phlegmonous (eng.), onaj koji pripada flegmoni, održavan flegmonom i osobina flegmone Sin. .


---FLEKSIBILITETflexibilitas, atis, f (lat.), flexibility (eng.), sa-vitljivost, gipkost. Sin.


---FLEKSIJAflexion, onis, f (lat.), flexion (eng.), 1. akt savijanja ili stanja savijenosti, pregibanje, pregib, 2. pomjeranje materice u smislu presavijanja naprijed ili nazad, 3. normalno savijanje glave novorodenceta prema naprijed u materici i porodajnome kanalu. pregibanje, sagib. Sin.


---FLEKSORflexor, oris, m (lat.), id.(eng.), mišic savijac, mišic koji savija, sagiba, neki zglob. Sin.


---FLEKSORANflexorius-3 (lat.), flexory (eng.), onaj koji pripada mišicu savijacu, fleksoru Sin. .


---FLEKSURAflexura, ae, f (lat.), flexure (eng.), pregib, krivina, koljeno, zavoj, opci termin za dio na organu koji je savijen ili se savija, zavija. okuka. Sin.


---FLEKTIRANflexus-3 (lat.), flexed (eng.), savijen, previjen, pregnut. Sin.


---FLIKTENAphlyctaena, ae, f (lat.), phlyctena (eng.), 1. mjehuric na koži, 2. malehni mjehuric ispunjen limfom koji se vidi na konjunktivi oka Sin. .


---FLIKTENOZAphlyctaenosis, is, f (lat.), phlyctenosis (eng.), bilo koja bolest ili lezija karakterizirana mjehuricima Sin. .


---FLOGISTICANphlogisticus-3 (lat.), phlogistic (eng.), inflamatoran, onaj koji pripada procesu isindije. Sin.


---FLOKULACIJAflocculatio, onis, f (lat.), flocculation (eng.), koloidni fenomen u kojemu se dispergirana faza odvaja u obliku sitnih, obicno golim okom vidljivih djelica, pahalja Sin. .


---FLORAflora, ae, f (lat.), id.(eng.), biljni svijet, obicno prisutan ili karakteriziran odredenom lokacijom. Sin.


---FLORA, CRIJEVNAflora intestinalis (lat.), intestinal flora (eng.), bakterije koje se normalno nalaze u lumenu crijeva. Sin.


---FLORIDANfloridus-3 (lat.), florid (eng.), 1. u punome cvatu, u punome jeku (bolest), rascvjetan, u potpuno razvijenoj formi, 2. onaj koji ima jasnu crvenu boju. Sin.


---FLUIDfluidum, i, n (lat.), fluid (eng.), 1. tecnost, ali i gas, 2. smjesa elemenata ili djelica elemenata koji slobodno teku, mijenjaju položaj, a da se ne razdvajaju Sin. .


---FLUKTUACIJAfluctuatio, onis, f (lat.), fluctuation (eng.), 1. varijacije oko utvrdene vrijednosti ili mase, 2. kretnje u obliku vala tecnosti u nekoj tjelesnoj šupljini poslije udarca o zid, talasanje, undulacija. bibavica, libanje. Sin.


---FLUKTUANTANfluctuans, antis (lat.), fluctuant (eng.), 1. onaj koji pokazuje razlicite nivoe, 2 onaj koji prenosi pokrete nalik na talase pri palpaciji. Obicno se radi o tecnome sadržaju Sin. .


---FLUORfluor, oris, m (lat.), fluorine (eng.), hemijski element koji pripada halogenoj grupi, simbol F, atomski broj 9, at. težina 18,998. Fluor je u obliku fluorida inkorporiran u strukturu kostiju i zuba i obezbjeduje zaštitu od karijesa, 2. Sin. v. cvijet, bijeli, cvijet, crveni.


---FLUORESCENCIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. svjetlucanje.


---FLUORIZACIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. apatit.


---FLUOROGRAFIJAfluorographia, ae, f (lat.), photofluorography (eng.), fotografska registracija slika sa fluorokoskopije na malehnim filmovima upotrebljavanjem brze tehnike snimanja. Ovaj se proces upotrebljava kod masovnih snimanja pluca. Sin.


---FLUOROZAfluorosis, is, f (lat.), id.(eng.), stanje nastalo pretjeranim uzimanjem fluora ili njegovih jedinjenja. To može biti akcidentalna ingestija insekticida ili rodenticida koji sadrže fluor, hronicna intoksikacija prašine u industriji, odnosno uživanje vode sa velikim kolicinama fluora. Javlja Sin.


---FOBIJA, OBICNA(LAT.), simple phobia (eng.), bilo koja fobicna smetnja koja ukljucuje strah od nekih životinja (psi, zmije, insekti, miši), zatvorenih prostora (klaustrofobija) i visine Sin. .


---FOBIJA, SOCIJALNA(LAT.), social phobia (eng.), bilo koje fobicno ponašanje koje ukljucuje strah i izbjegavanje socijalnih situacija gdje se nosilac boji da ce biti izložen mogucem zbunjivanju ili poniženju. Može biti usmjerena na neke situacije (npr. jedenje na javnome mjestu), ili difuzna, ukljucujuc Sin. .


---FOBIJA, SPECIFICNA(LAT.), specific phobia (eng.), je fobija koja se javlja samo u veoma specificnim situacijama kao što je susret sa odredenim životinjama, tamom, letenjem, zatvore-nim prostorom, uriniranjem, jedenjem odredene hrane itd Sin. .


---FOBIJEphobiae, arum, f (lat.), phobias (eng.), grupa anksioznih poremecaja gdje se anksioznost javlja samo ili dominatno u jasno odredenim situacijama ili kod susreta sa tacno odredenim objektima. Takve se situacije i objekti izbjegavaju ili podnose sa patnjom pored ociglednoga saznanja da drugi ljudi Sin.


---FOBOFOBIJAphobophobia, ae, f (lat.), id.(eng.), iracionalni strah od nastupa straha, strah od straha Sin. .


---FOJNICA(LAT.), (ENG.), prirodno ljecilište u Bosni, 54 km od Sarajeva, Ima prirodnu radiaktivnu vodu, temeprature 30,8° C, a lijeci od reumatizma, posljedica povreda, neuropatija i bolesti metabolizma. Sin.


---FOKALAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. žarištan.


---FOKOMELIJAphocomelia, ae, f (lat.), id.(eng.), razvojna mahana, karakterizirana odsustvom gornjega dijela jednoga ili više ekstremiteta. Šake ili stopala izlaze direktno iz trupa, a vezani su malehnom, kratkom kosti. Nakaza se zove fokomelus, phocomelus Sin. .


---FOKUSfocus, i, m (lat.), id.(eng.), 1. mjesto gdje se sastaju svjetlosni zraci ili vali zvuka, 2. ognjište, žarište, mjesto odakle se širi infekcija ili odlaze antigeni za imuniziranje organizma Sin. .


---FOLIKUL(LAT.), (ENG.), SIN. v. mješcic.


---FOLIKULARANfollicularis, e (lat.), follicular (eng.), onaj koji pripada mješcicu, folikulu Sin. .


---FOLIKULITISfolliculitis, idis, f (lat.), id.(eng.), 1. isindija, inflamacija folikula. Uglavnom oznacava inflamaciju folikula dlaka, 2. stanje karakterizirano uvecanjem limfnih folikula Sin. .


---FOLIKULOMAfolliculoma, atis, n (lat.), granuloma-theca cell tumor (eng.), tumor jajnika predominatno graden od folikularnih (granuloza) i odajica teke i uvijek pracen prekomjernim izlucivanjem estrogena (hiperpalzija dojki i endometrijuma). Sin.


---FOLIKULOZAfolliculosis, is, f (lat.), id.(eng.), 1. bolest ili stanje karakterizirano uvecanjem limfnih cvorova, 2. na koži ako je izraženih folikula dlaka koji ne moraju biti inflamirani Sin. .


---FONACIJAphonatio, onis, f (lat.), phonation (eng.), pušta-nje glasa, proizvodenje glasa kojim se služimo u govoru. Sin.


---FONASTENIJAphonasthenioa, ae, f (lat.), id.(eng.), slabost glasa, otežana fonacija uslijed umora Sin. .


---FONATORANphonatorius-3 (lat.), phonatory (eng.), onaj koji pripada fonaciji Sin. .


---FONAUTOGRAFphonautographiuym, ii, n (lat.), phonautograph (eng.), aparat koji registrira vibracije zvuka uzrokovane glasom Sin. .


---FONETIKAars phonetica (lat.), phonetics (eng.), nauka o glasovima. fonologija. Sin.


---FONIJATRIJAphoniatria, ae, f (lat.), phoniatrics (eng.), grana medicine koja se bavi lijecenjem glasa i defekata govora Sin. .


---FONOFOBIJAphonophobia, ae, f (lat.), id.(eng.), iracionalni strah od zvuka ili glasnoga govora. Sin.


---FONOGRAM(LAT.), phonogram (eng.), graficki zapis zvuka, narocito srcanoga. Sin.


---FONOKARDIOGRAF(LAT.), phonocardiograph (eng.), aparat kojim se registruje srcani ton Sin. .


---FONOKARDIOGRAFIJAphonocardiographia, ae, f (lat.), phonocardiography (eng.), graficka registracija i analiza zvuka koji prave srcani tonovi. Sin.


---FONOKARDIOGRAMphonocardiogramma, atis, n (lat.), phonocardiogram (eng.), graficki zapis srcanih tonova. Sin.


---FONOLOGIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. fonetika.


---FONOPSIJAphonopsia, ae, f (lat.), id.(eng.), subjektivni osjecaj boje uzrokovan slušanjem zvuka Sin. .


---FONTANELA(LAT.), (ENG.), SIN. v. tjeme, mehko.


---FORAMEN(LAT.), (ENG.), SIN. v. otvor.


---FORAMINOTOMIJAforaminotomia, ae, f (lat.), foraminotomy (eng.), operacija kojom se uklanja krov intervertebralnoga kanala da bi se razriješila kompresija živca. Sin.


---FORAMINOZANforaminosus-3 (lat.), foraminiferous (eng.), ono što ima otvor ili više njih, rupicast. Sin.


---FORCEPSforceps, ipis, m (lat.), id.(eng.), instrument u suštini slican pinceti, sa dva kraka, ciji su vrhovi razlicito modelirani, zavisno od potrebe i upotrebe, a služi za hvatanje, držanje i potezanje tkiva, te držanje sterilnih komadica gaze, najcešce u ginekologiji i opstetriciji, gdje je forc hvataljka. Sin.


---FORENZICANforensis, e (lat.), forensic (eng.), sudski, pripada sudu, u vezi sa sudom (npr. forenzicna medicina, sudska medicina). Sin.


---FOREZAphoresis, is, f (lat.), id.(eng.), rijec kojom se završava druga rijec u kovanicama, a oznacava pronošenje, prenošenje (npr. elektroforeza, jontoforeza i sl.) Sin. .


---FORMAforma, ae, f (lat.), form (eng.), jedna od karakteristika neke strukture ili nekoga entiteta izražena manifestacijom oblika i velicine, sin. oblik 1. Sin.


---FORMACIJAformatio, onis, f (lat.), formation (eng.), 1. uobliceni element, opci termin koji oznacava strukturu definitivnoga oblika, tvorevina, 2. proces uoblicavanja, tvorbe, nastojanja, izgradnje, davanja oblika. Sin.


---FORMATIVAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. tvorben.


---FORMULAformula, ae, f (lat.), id.(eng.), jednostavan koncept, specificna tvrdnja ili zakon izražen u obliku brojeva ili drugih simbola, a služi za spravljanje lijekova ili proceduru koju treba slijediti da se dobije validan rezultat Sin. .


---FORMULACIJAformulatio, onis, f (lat.), formulation (eng.), iskazivanje jednostavnoga koncepta, specificne tvrdnje. Stanje, koncept, ideja sadržana u formuli Sin. .


---FOSFATphosphas, atis, f (lat.), (eng.), phospate (eng.) 1. bilo koja so fosforne kiseline ili njen anijon, 2. bilo koji ester fosforne kiseline ili ester njenih soli Sin. .


---FOSFATAZA(LAT.), phosphatase (eng.), bilo koji od podklase enzima iz klase hidrolaza, EC 3.1.1., koje kataliziraju oslobadanje neorganskih fosfata iz fosfornih estera. Može biti kisela i alkalna fosfataza ( Sin. v.).


---FOSFATEMIJAphosphataemia, ae, f (lat.), phosphatemia (eng.), prisustvo fosfata u krvi. Sin.


---FOSFATURIJAphosphaturia, ae, f (lat.), id.(eng.), visoki procenat fosfata u mokraci. Sin.


---FOSFOLIPAZA(LAT.), phospholipase (eng.), bilo koji od enzima koji katalizira hidrolizu specificnih esterskih veza kod fosfolipida. Identificiraju se na osnovu onoga što kataliziraju, a dalje kao kisele karboksilne esteraze (fosfolipaza A1 i A) i fosfodiesteraze (C i D) Sin. .


---FOSFOLIPIDEMIJA(LAT.), phospholipidemia (eng.), prisustvo fosfolipida u krvi. Sin.


---FOSFOLIPIDI(LAT.), phospholipids (eng.), bilo koji lipidi koji sadrže svjetlik. Fosfolipidi su glavni oblik lipida na odajickim membranama Sin. .


---FOSFOPENIJAphosphopenia, ae, f (lat.), id.(eng.), smanjenje kolicine fosfora u tijelu Sin. .


---FOSFOPROTEIN(LAT.), phosphoprotein (eng.), protein u kojemu je na jednoj ili više fosfornih grupa pripojen serin ili treonin Sin. .


---FOSFOR(LAT.), (ENG.), SIN. v. svjetlik.


---FOSFORENCIJA(LAT.), phosphorence (eng.), emisija svjetla bez podizanja temperature; emisija apsorbiranoga svjetla poslije izvjesnoga vremena sa znacajno duljom valnom duljinom nego je apsorbirano svjetlo Sin. .


---FOSFORILACIJA(LAT.), phosphorylation (eng.), metabolicki proces uvodenja fosfatne grupe u organsku molekulu Sin. .


---FOSFORILAZA(LAT.), phosphoprylase (eng.), bilo koja grupa enzima koja katalizirira fosforolizu glikozida a koja transferira otcijepljenu glikozilnu grupu na neorganski fosfat Sin. .


---FOSFORIZAM(LAT.), (ENG.), SIN. v. trovanje fosforom.


---FOSFOROLIZAphosphorolysis, is, f (lat.), id.(eng.), pucanje hemijskih veza sa simultanim dodavanjem fosforne kiseli-ne ostatku. Reakcija je analogna hidrolizi (npr. pucanje gli-kozidnih veza na glikogenu, što se katalizira fosforilazom) Sin. .


---FOSILfossilis, e (lat.), fossil (eng.), ostaci nekoga organizma, biljnoga ili životinjskoga, koji su konzervirani i sacuvani u slojevima zemljine kore Sin. .


---FOT(LAT.), phot (eng.), u CGS (centimetar-gram-sekunda) sistemu mjera, jedinica osvjetljenja. To je jedan lumen na jedan kvadratni centimetar Sin. .


---FOTALGIJAphotalgia, ae, f (lat.), id.(eng.), bol u ocima uzrokovan svjetlom. fotodinija. Sin.


---FOTESTEZIJAphotaesthesis, is, f (lat.), photesthesis (eng.), preosjetljivost na svjetlo. Sin.


---FOTIZAM(LAT.), photismus (eng.), zajednicki osjecaj u kojemu senzacija boje ili svjetla postaje udružena sa slušnim osjecajem, dodirom, okusom ili mirisom Sin. .


---FOTOAKTIVAN(LAT.), photoactive (eng.), onaj koji hemijski reagira na suncano svjetlo ili na ultravioletno zracenje Sin. .


---FOTOALERGIJA(LAT.), photoallergy (eng.), kasniji imunološki oblik fotosenzibiliteta koji ukljucuje postojanje supstancije koju je organizam prethodno sintetizirao i njenu reakciju sa energijom svjetla, te nastanak alergijske reakcije Sin. .


---FOTOBAKTERIJE(LAT.), photobacteria (eng.), bakterije koje uzimaju energiju iz svjetla pomocu procesa fotosinteze Sin. .


---FOTODERMATITISphotodermatitis, idis, f (lat.), id.(eng.), promjene kože identicne isindiji u cijem je nastanku svjetlo važan uzrocni faktor. Sin.


---FOTODINIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. fotalgija.


---FOTODISFORIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. fotofobija.


---FOTOFEREZA(LAT.), photopheresis (eng.), tehnika kojom se lijeci limfom T odajica. Poslije administracije fotoaktivnoga hemijskoga spoja (metoksalena) krv cirkulira izvan pacijenta kroz izvor ultravioletnoga zracenja, a potom se vraca ozracena Sin. .


---FOTOFOBIJAphotophobia, ae, f (lat.), id.(eng.), netolerancija na svjetlo koja je izvan normalnih okvira. fotodisforija. Sin.


---FOTOHEMIJA(LAT.), photochemistry (eng.), grana hemije koja izucava hemijsku vrijednost svjetla, ali i drugih zracenja Sin. .


---FOTOHEMOTERAPIJA(LAT.), photochemotehrapy (eng.), lijecenje nekim hemijskim spojem (npr. metoksalen) koji reagira na ultravioletno zracenje ili suncanu svjetlost Sin. .


---FOTOKINEZAphotocinesis, is,. f (lat.), photokinesis (eng.), promjene u kretanju kao odgovor na svjetlo. Vida se kod bakterija sa promjenom osvjetljenja Sin. .


---FOTOKOAGULACIJAphotocoagulatio, onis, f (lat.), photocoagulation (eng.), kondenzacija proteinskoga materijala kontroliranom upotrebom intenzivnoga svjetlosnoga mlaza (npr. argonskim laserom). To se koristi u lijecenju ablacija retine, koagulacije abnormalnih retinalnih suda, odnosno intraokularnih tumora Sin. .


---FOTOLIZAphotolysis, is, f (lat.), id.(eng.), 1. hemijski raspad nekoga spoja nastao djejstvom svjetla, 2. rastapanje odajica pod utjecajem svjetla Sin. .


---FOTOMETAR(LAT.), photometer (eng.), 1. instrument kojim se mjeri intenzitet infracrvenoga, ultravioletnoga i vidljivoga svjetla, 2. aparat sa ispitivanje osjetljivosti oka na svjetlo odredivanjem svjetlosnoga minimuma Sin. .


---FOTOMETRIJAphotometria, ae, f (lat.), photometry (eng.), mjerenje jacine svjetla koje prolazi kroz rastvor ili suspenziju uporedivanjem sa standardom, cime se odreduje koncentracija otopine. Sin.


---FOTON(LAT.), photon (eng.), cestica koja nema mase i naboja, kolicina elektromagentskoga zracenja, ali izaziva svjetlosni efekt Sin. .


---FOTOPATIJA(LAT.), photopathy (eng.), patološki efekt nastao svjetlosnim zracenjem Sin. .


---FOTOPSIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. blištevina.


---FOTOPSIN(LAT.), (ENG.), SIN. v. opsin.


---FOTORECEPTOR(LAT.), photoreceptor (eng.), nervni završetak ili receptor koji je je osjetljiv, reagira, na svjetlosno zracenje Sin. .


---FOTOSENZIBILITET(LAT.), photosensitivity (eng.), pojacan, nenormalni kožni odgovor na svjetlo, što ukljucujje i interakciju izmedu fotosenzibilizirajucih supstancija, suncevoga svjetla i svjetla valne duljine 280-400 m Sin. .


---FOTOSENZITIVAN(LAT.), photosensitive (eng.), onaj koji pokazuje nenormalno povišenu reaktivnost na svjetlo. Sin.


---FOTOSINTEZAphotosynthesis, is, f (lat.), id.(eng.), stvaranje karbohidrata sa otpuštanjem molekularnoga kisika iz ugljenoga dioksida i vode u hlorofilnome tkivu biljki i plavozelenih algi pod utjecajem svjetla Sin. .


---FOTOTERAPIJAphototherapia, ae, f (lat.), phototherapy (eng.), lijecenje izlaganjem svjetlu (npr. bilirubinemije) Sin. .


---FOTOTOKSICITET(LAT.), phototoxicity (eng.), neimunološka, hemijski indicirana, vrsta fotosenzibiliteta. Toksicno djejstvo svjetla Sin. .


---FOTOTROFICANphototrophicus-3 (lat.), phototrophic (eng.), sposoban da crpe energiju iz svjetla sintezom (zelene biljke) Sin. .


---FOTOTROPIZAMphototropismus, i, m (lat.), phototropism (eng.), 1. kretanje nekoga organizma prema izvoru svjetla, 2. promjene boje u supstanciji pod utjecajem svjetla Sin. .


---FOVEOLARANfoveolaris, e (lat.), pertaining to foveola (eng.), onaj koji pripada strukturi u obliku jamice ili izlazi iz nje Sin. .


---FOZGEN(LAT.), phosgene (eng.), jedan od bojnih otrova zadušljivaca, karbonil hlorid, COCl2. Sin.


---FRAGILAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. trošan.


---FRAGILITETfragilitas, atis, f (lat.), fragility, brittleness (eng.), krhkost, trošnost, lahka lomljivost, nedostatak otpora prema faktorima koji uzrokuju prekid kontinuiteta ili integriteta. Sin.


---FRAGMENT(LAT.), (ENG.), SIN. v. docijep.


---FRAGMENTACIJAfragmentatio, onis, f (lat.), fragmentation (eng.), 1. dijeljenje u fragmente ( Sin. v.), 2. oblik reprodukcije nekih organizama, kao što su pljosnate gujavice u kojemu se tijelo roditelja može podijeliti u nekoliko dijela, a svaki regenerira nedostajuci komad i time se razvija citav organizam.


---FRAKCIJAfractio, onis, f (lat.), fraction (eng.), 1. jedan od sastojaka koji se mogu izdvojiti iz neke smjese ili neke supstancije, 2. razlomak, dio, komad necega. Sin.


---FRAKCIONIRANfractionatus-3 (lat.), fractionate (eng.), 1.izdvojen iz neke smjese, supstancije, izoliran iz neke komponente, bilo hemijskoga spoja bilo žive odajice, 2. prihvacen ili dat u više podijeljenih uzastopnih dijelova, npr. frakcionirana doza, jedna doza data u više uzastopnih dijelova. Sin.


---FRAKCIONIZACIJA(LAT.), fractionation (eng.), 1. (u radiologiji) dijeljenje ukupne doze zracenja u manje doze koje se daju u razlicitim intervalima. Tako se postiže manje oštecenje tkiva, 2. (u histologiji) izolacija komponenti živih odajica pomocu diferencijalnoga centrifugiranja, 3. davanje jedinst Sin. .


---FRAKTURAfractura, ae, f (lat.), fracture, breaking (eng.), prelom cjeline, odlom jednog dijela, pucanje, ruptura, uglavnom kosti. kostolom, prelom. Sin.


---FRAKTURA, DVOSTRUKAfractura duplex (lat.), double fracture (eng.), prelom iste kosti na dva mjesta. Sin.


---FRAKTURA, IMPAKTIRANAfractura impacta (lat.), impacted fracture (eng.), prelom kod kojega je jedan fragment kosti cvrsto utisnut u drugi. Sin.


---FRAKTURA, IMPRESIVNAfractura impressiva (lat.), depressed fracture (eng.), prelom kalvarije gdje je komadic kosti utisnut prema mozgu. Sin.


---FRAKTURA, KOMINUTIVNAfractura comminutiva (lat.), comminuted fracture (eng.), prelom kod kojega je kost smrvljena u više sitnih fragmenata. Sin.


---FRAKTURA, KOMPLICIRANAfractura complicata (lat.), compound fracture (eng.), prelom kod kojega postoji rana koja je nastala zajedno sa frakturom ili kasnije kada je oštar rub kosti rasjekao kožu. Fraktura sa povredom okolnih mehkih tkiva. Sin.


---FRAKTURA, KOMPRESIVNAfractura compressiva (lat.), compression fracture (eng.), kostolom koji je nastao kompresijom na tijelu pršljena, pa je tijelo pršljena komprimirano, odozgor prema dolje i ima klinast izgled. Sin.


---FRAKTURA, LINEARNAfractura linearis (lat.), linear fracture (eng.), prelom, najcešce na kalvariji, koji zahvaca svu debljinu kosti, ali su fragmenti ostali u nivou, bez dislokacije. Sin.


---FRAKTURA, LONGITUDINALNAfractura longitudinalis (lat.), longitudinal fracture (eng.), prelom kosti koji tece uzdužno, najcešce na dijafizi kosti. Sin.


---FRAKTURA, LUKSACIONAfractura luxationis (lat.), dislocation fracure (eng.), prelom kosti u blizini zgloba sa istovremenim išcašenjem toga zgloba. Sin.


---FRAKTURA, MARŠEVSKA(LAT.), march fracture (eng.), prelom kosti donjih ekstremiteta, najcešce glavice 2. metatarzalne kosti, koja nastaje uslijed zamora materijala, poslije dužega hodanja ili marša. Sin.


---FRAKTURA, MULTIPLAfractura multiplex (lat.), multiple fracture (eng.), kostolom kod kojega se vide 2 ili više frakturiranih linija na istoj kosti, a da ne komuniciraju jedna sa drugom. Sin.


---FRAKTURA, OTVORENA(LAT.), (ENG.), SIN. v. fraktura, komplicirana.


---FRAKTURA, PATOLOŠKAfractura pathologica (lat.), patholo-gic fracture (eng.), kostolom nastao spontano slabljenjem kosti patološkim procesom kao što su tumori, osteomalacija, osteomijelitis itd. Sin.


---FRAKTURA, SPIRALNAfractura spiralis (lat.), spiral fracture (eng.), kostolom koji je nastao uvrtanjem kosti, cime se odvajaju prelomljeni dijelovi. Sin.


---FRAKTURA, SUBPERIOSTALNAfractura subperiostalis (lat.), subperiostal fracture (eng.), kostolom, a da nije povrijeden periost, pokosnica. prelom zelenoga drveta. Sin.


---FRAKTURA, ZATVORENA(LAT.), closed fracture (eng.), prelom kosti gdje kost ne komunicira sa nadvornim svijetom. Nema rane Sin. .


---FRAKTURA, ZGLOBNAfractura articularis (lat.), joint fracture, articular fracture (eng.), prelom zglobne površine nekoga zgloba, obicno sa krvarenjem u zglob. Sin.


---FRAKTURIRAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. prelomljen.


---FRAMBEZIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. pijan 2.


---FRANCAV(LAT.), (ENG.), SIN. v. sifilitican.


---FRASconvulsiones febriles, eclampsia infantum (lat.), (eng.), febrile convulsions (lat.), grcevi kod dojencadi i malehne djece koji idu sa visokim temperaturama ili uslijed visoke vatre, prekojas. Sin.


---FRC(LAT.), (ENG.), SIN. v. kapacitet, funkcionalni rezidualni.


---FREKVENCIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. ucestalost.


---FREMITUSfremitus, us, m (lat.), thrill, vibration (eng.), vibracija nastala radom nekoga organa, a koja se može registrirati palpacijom. Sin.


---FRENICAN1. v. duševni, 2. phrenicus-3 (lat.), phrenic (eng.), onaj koji pripada kušku Sin. .


---FRENICEKTOMIJAphrenicectomia, ae, f (lat.), phrenicectomy (eng.), hirurško presijecanje frenickoga živca (n. phrenicus) da bi se postigla jednostrana paraliza kuška. Sin.


---FRENIKLAZIJAphreniclasia, ae, f (lat.), id.(eng.), hirurško gnjecenje frenicnoga živca (n. phrenicus) u cilju postizanja jednostrane paralize kuška Sin. .


---FRENJAKsyphilis, idis, m, morbus gallicus (lat.), syphilis (eng.), subakutna do hronicna zarazna bolest uzrokovana sa Treponema pallidum koja se prenosi seksualnim kontaktom. Frenjak prolazi kroz tri faze sa latentnim periodima izmedu njih, a latencije su razlicito dugoga trajanja. sifilis, bolest, pogana. Up. bedžel. Sin.


---FRENODINIJAphrenodynia, ae, f (lat.), id.(eng.), bol u kušku, dijafragmi Sin. .


---FRENOKARDIJAphrenocardia, ae, f (lat.), (eng.), prekordijalni bol, palpitacije, zaduha, u kriznim i tjeskobnim situacijama. Ustvari neuroza Sin. .


---FRENOLOGIJAphrenologia, ae, f (lat.), phrenology (eng.), kvazimedicinsko zakljucivanje o karakteru i inteligenciji na osnovu oblika lubanje Sin. .


---FRENOPLEGIJAphrenoplegia, ae, f (lat.), id.(eng.), oduzetost, mlohavost kuška ( Sin. v. kušak).


---FRENOSPAZAMphrenospasmus, i, m (lat.), phrenospasm (eng.), grc kuška, dijafragme Sin. .


---FRENULUM(LAT.), (ENG.), SIN. v. sponica.


---FRIGIDAN(LAT.), frigidus-3, frigid, cold (eng.), hladan, posebno se odnosi na ženu koja ne odgovara na seksualne stimulacije Sin. .


---FRIGIDITETfrigiditas, atis, f (lat.), frigidity (eng.), hladnoca, narocito kao poremecaj spolnoga nagona u smislu nedostatka adekvatnoga odgovora, posebno kod žena. Sin.


---FRIGOLABILANfrigolabilis, e, (lat.), frigolabile (eng.), neotporan na hladnocu, studen ga lahko razara ili uništava. Sin.


---FRIGOSTABILANfrigostabilis, e (lat.), frigostable (eng.), otporan na studen, postojan na studeni Sin. .


---FRIGOTERAPIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. krioterapija.


---FRIKCIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. trljanje i natiranje.


---FRIŽIDERrefrigerator, oris, m (lat.), cooler (eng.), naprava za hladenje; izmjenjivac topline sa ciljem ohladivanja materijala stavljenoga unutra, a zbog zaustavljanja raz-množavanja i razvoja mikroorganizama. Sin.


---FRONTALANfrontalis, e, (lat.), frontal (eng.), celni, ono što pripada celu ( Sin. v.), što se odnosi na celo, što je u istoj ravni sa celom, što je postavljeno prema celu.


---FRUKTOZA(LAT.), (ENG.), SIN. v. šecer, vocni.


---FRUSTRACIJAfrustratio, onis, f (lat.), frustration (eng.), nezadovoljenje nekoga pulzivnoga zahtjeva. Uzrok frustracije može biti lice iz najbliže okolice, ali i sam subjekt koji uskracuje sebi gratifikaciju Sin. .


---FRUSTRIRANfrustratus -3 (lat.), frustrated (eng.), psihicki napet zbog suprotstavljanja ili blokiranja želja impulsa, akcija i potreba. Sin.


---FSH(LAT.), (ENG.), SIN. v. gonadotropin ili adenohipofiza.


---FTIRIJAZAphthiriasis, is,. f (lat.), id.(eng.), infestacija sa stidnom uši, krkajkom ( Sin. v.).


---FTIZAphthisis, eos, f (lat.), id.(eng.), 1. tuberkuloza, verem, posebno tuberkuloza pluca ( Sin. v.), 2. gubitak ili slabljenje dijela tijela.


---FTIZICAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. veremli.


---FTIZIOLOGIJAphthisiologia, ae, f (lat.), i (eng.), zbir prakticnih i teoretskih saznjanja o veremu Sin. .


---FUDIKA(LAT.), (ENG.), SIN. v. bekovina.


---FUGA(LAT.), (ENG.), SIN. v. bijeg.


---FUKSIN(LAT.), (ENG.), fuchsin (eng. po L. Fuchsu, njem. botanicaru), nekoliko crvenih do ljubicastih boja; riaminotripotofenilmetanske boje (kisele, bazicne) koje su upotrebljavaju u histologiji Sin. .


---FULGURACIJAfulguratio, onis, f (lat.), fulguration (eng.), destrukcija živoga tkiva elektricnim iskrama koje nastaju visokim naponom. Udar munjom Sin. .


---FUMIGACIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. dimljenje ili kadenje.


---FUNDAMENTfundamentum, i, n (lat.), fundament (eng.), baza, temelj, osnova. Sin.


---FUNGICID(LAT.), (ENG.), SIN. v. fungicidan.


---FUNGICIDAN(LAT.), fungicide (eng.), onaj koji ima svojstvo uništavanja i razaranja gljiva. Fungicid je agens koji djeluje uništavanjem gljiva Sin. .


---FUNGIFORMANfungiformis, e (lat.), fungiform (eng.), ono što nalici na gljive, u obliku gljiva. Sin.


---FUNGUS(LAT.), (ENG.), 1. Sin. v. gljive i gljivice, 2. izbocen u obliku gljive, raznih uzroka, ali najcešce kao gljivasti prolaps mozga ispod kože kroz defekt kranijuma.


---FUNIKULARANfunicularis, e (lat.), funicular (eng.), ono što pripada vrpci, gajtanu (funiculus, cord), ili ono što ide uz njega. Sin.


---FUNIKULITISfuniculitis, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija sjemene vrpce, funiculus spermaticus Sin. .


---FUNKCIJAfunctio, onis, f (lat.), function (eng.), 1. posebna, normalna, odgovarajuca fiziološka aktivnost nekoga organa ili dijela tijela, 2. (u hemiji) karakteristicno po-našanje hemijskoga spoja zbog prisustva specificne funkcionalne grupe. obavak. Sin.


---FUNKCIONALANfunctionalis, e (lat.), functional (eng.), 1. ono što funkcionira, što je djelotvorno, 2. ono što pripada funkciji organa, a ne njegovoj strukturi. Sin.


---FURDAviscus animalis (lat.), animal viscera (eng.), živo-tinjski drob, unutrašnji životinjski organi, narocito trbušni, posebno crijeva. Sin.


---FURUNKULOZAfurunculosis, is, f (lat.), id.(eng.), 1. perzistentna sukcesivna pojava cira u toku od nekolika nedjelja ili mjeseci, 2. istovremena pojava više cireva na koži. ciravost. Sin.


---FURUNKULUS(LAT.), (ENG.), SIN. v. cir 1.


---FUSCIN(LAT.), id.(eng.), smedi pigment retinalnoga epitela. Sin.


---FUZIFORMAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. vretenast.


---FUZIJA ZUBAdentes fusili (lat.), fused teeth (eng.), pojava nastala spajanjem 2 ili više zubnih zametaka u kojoj postoji zajednicki kavum pulpe. Sin.


---FUZIJAfusio, onis, f (lat.), fusion (eng.), spajanje, stapanje, ujedinjavanje. Sin.


---FUZOCELULARANfusocellularis, e (lat.), fusocellular (eng.), onaj koji je graden od vretenastih odajica.Up. vretenast Sin. .


---GABA(LAT.), (ENG.), SIN. v. bogavica.


---GABA(LAT.), (ENG.), SIN. v. kiselina, gama aminobutirna.


---GACappetitus, us, m (lat.), appetite (eng.), normalna želja ili potreba, narocito normalna želja za hranom. ištah, apetit. Sin.


---GAÐENJE(LAT.), (ENG.), SIN. v. stuživanje.


---GAJTANchorda, ae, f (lat.), cord (eng.), vrpca, žica, struna, standardni anatomski termin koji oznacava neku vezu. Struktura u obliku žice, vrpce i sl Sin. .


---GALAKTEMIJAgalactaemia, ae, f (lat.), galactemia (eng.), prisustvo mlijeka u krvi. Sin.


---GALAKTOBLASTgalactoblastus, i, m (lat.), galactoblast (eng.), korpuskul, tjelešce, kojim su u pocetku dojenja zacepljeni acinusi mlijecne žlijezde. Sin.


---GALAKTOCELAgalactocele, es, f (lat.), id.(eng.), cisticna kesa u mlijecnoj žlijezdi koja sadrži mlijeko. Sin.


---GALAKTOFAGgalactophagus, i, m (lat.), id.(eng.), onaj koji se hrani mlijekom. Sin.


---GALAKTOGENgalactogenes (lat.), (eng.), galactogenous (ebg.), onaj koji podstice produkciju mlijeka Sin. .


---GALAKTOGOGAremedia galactogoga (lat.), galactogogues (eng.), sredstva koja podsticu protok mlijeka Sin. .


---GALAKTOKINAZA(LAT.), galactokinase (eng.), enzim, EC 2.7.1.6. iz klase transferaza koji katalizira reakciju AT Sin. P


---GALAKTOMETAR(LAT.), galactometer (eng.), aparat za mjerenje specificne težine mlijeka. Sin.


---GALAKTOPOEZAgalactopoiesis, is, f (lat.), id.(eng.), proizvodnja mlijeka od strane mlijecne žlijezde, Sin.


---GALAKTOREJAgalactorrhoea, ae f (lat.), galactorrhea (eng.), intenzivno lucenje mlijeka kod dojilje, unatoc dojenju. Sin.


---GALAKTOSTAZA(LAT.), (ENG.), SIN. v. zastoj mlijeka.


---GALAKTOSTENOZAglactostenosis, is, f (lat.), (eng.), 1. zastoj mlijeka, 2. nenormalno nakupljanje mlijeka u mlijecnim žlijezdama. Sin.


---GALAKTOTOKSIZAMgalactotoxismus, i, m (lat.), galactotoxism (eng.), trovanje mlijekom. Sin.


---GALAKTOZAgalactosum, i, n (lat.), galactose (eng.), CH2OH(CHOH)4COO, šecer koji se dobija iz laktoze ili mlijecnoga šecera enzimskim djelovanjem ili kuhanjem sa kiselinom. Nalik je na glukozu, mada je manje sladak i toplji Sin. v.


---GALAKTOZEMIJAgalactosemia, ae, f (lat.), id.(eng.), bolest poremecaja metabolizma galaktoze; zbog nedostatka enzima dolazi do nakupljanja galaktoznoga lijevoga fosfata i galaktoze, pa se vidi ciroza jetre, hepatomegalija, katarakta, mentalna retardacija. To je bolest novorodencadi i vrlo je cesto smrtna. P Sin. v. Ima je tri tipa.


---GALAKTOZURIJAgalactosuria, ae, f (lat.), id.(eng.), prisustvo galaktoze u mokraci Sin. .


---GALAKTURIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. hilurija.


---GALEAgalea apponeurotica (lat.), (eng.), galea (eng.) fibrozni sloj slican aponeurozi koji se nalazi ispod kože i potkožnoga tkiva, a iznad kosti, na glavi. U stvari je tetiva pljosnatih mišica glave Sin. .


---GALENSKIgalenus-3 (lat.), galenic (eng.), ono što pripada starome medicinskome sistemu koji je propisao i prakticirao Galen (Galenus). Do nas je došao posredstvom arapske medicine ( Sin. v.). Up. lijekovi, galenski.


---GALEOFILIJAgaleophilia, ae, f (lat.), id.(eng.), ljubav prema mackama. Sin.


---GALEOFOBIJAgaleophobia, ae, f (lat.), ailurophobia (eng.), iracionalan strah od macaka Sin. .


---GALEROPSIJAgaleropia, ae, f (lat.), id.(eng.), pretjerana jasnoca videnja, uglavnom uslijed patoloških razloga Sin. .


---GALICA, BIJELA(LAT.), (ENG.), SIN. v. kamen, bijeli.


---GALICA, MODRAcuprum sulfuricum (lat.), cupric sulfate, bluestone (eng.), pentahidratna, tamno plava so, CuSO4x5H2O, mocan emetik, antianemik, antidot kod trovanja fosforom, te lokalni antidot kod fosfornih opekotina. bakarni sulfat. Sin.


---GALICA, ZELENAferrum sulfuricum (lat.), ferous sulfate (eng.), sulfat gvožda, preparat za oralnu administraciju kod nedostatka gvožda, sin. kalakan, karaboja. Sin.


---GALOP(LAT.), (ENG.), SIN. v. ritam, galopni.


---GALVANIZACIJA(LAT.), galvanization (eng.), lijecenje galvanskom strujom. V. galvanoterapija i galvanska struja Sin. .


---GALVANIZAM(LAT.), galvanism (eng.), djelovanje jednosmjerne struje na živo tkivo. Sin.


---GALVANOTERAPIJA(LAT.), galvanotherapy, galvanotherapeutics (eng.), upotreba galvanske struje kao sredstva za lijecenje Sin. .


---GALVANSKA STRUJA(LAT.), galvanic electricity (eng.), jednosmjerna elektricna struja koja izlazi iz hemijskoga elementa, baterija, ili nastaje pretvaranjem naizmjenicne struje. Ova struja ima terapeutsku upotrebu Sin. .


---GAMA KAMERA(LAT.), (ENG.), SIN. v. scintigrafija.


---GAMAgamma, ae, f (lat.), id.(eng.), hiljaditi dio miligrama ili jedan milioniti dio grama. Danas se cešce upotrebljava izraz mikrogram ( Sin. v.).


---GAMA-GLOBULIN(LAT.), gamma-globulin (eng.), serumski globulin cije se partikule u elektroforezi nakupljaju pod oznakom gama. Pošto su one, uglavnom, sastavljene od imunoglobulina, gama globulin je sinonim za taj naziv, npr. imuni globulin Sin. .


---GAMACIZAM(LAT.), (ENG.), SIN. v. trepavica.


---GAMADpediculi, orum, m (lat.), lice (eng.), sve vrste ušiju, nametnika na koži i odjeci (bijela, crna i stidna uš, krkajak). Sin.


---GAMAGRAFIJAgammagraphia, ae, f (lat.), gammagraphy (eng.), ispitivanje nekoga organa poslije ubrizgavanja supstancija obilježenih radioaktivnim izotopom koji se zadržavaju u tkivu toga organa. Sin.


---GAMBUZIJAGambusia affinis (lat.), top minnow (eng.), malehna riba koja se brzo množi i rada žive mlade. Sposobna je da živi u bocatoj i prljavoj vodi. Jede larve anofelesa, pa se prenosi i uzgaja u mnogim barama i služi za eradikaciju malarije Sin. .


---GAMETAgameta, es, f (lat.), id.(eng.), 1. reproduktivna odajica, jaje ili spermatozoid sa haploidnim brojem hromozoma, cije je sjedinjavanje sa suprotnom gametom neophodno radi injiciranja rasta i razvoja. Oplodna odajica. 2. Malarijski parazit u svojoj seksualnoj formi kod vektora, bilo muški Sin.


---GAMETOCIDgametocidus-3 (lat.), gametocide (eng.), sredstvo koje uništava gamete i gametocite. To je uglavnom antimalaricni lijek koji uništava gamete uzrocnika malarije Sin. .


---GAMETOCITgametocytus, i, m (lat.), gametocyte (eng.), odajica koja proizvodi gamete, oocite i spermatocite Sin. .


---GAMETOGENEZAgametogenesis, is, f (lat.), gametogensis, sexual reproduction (eng.), 1. razvoj muških ili ženskih plodnih odajica, gameta, 2. spolno razmnožavanje Sin. .


---GAMETOGONIJA(LAT.), gametogony (eng.), razvoj merozoita plazmodija malarije u muške i ženske gamete koje se kasnije spajaju i formiraju zigotu Sin. .


---GAMOPATIJA(LAT.), gammopathy (eng.), stanje poremecaja sinteze imunoglobulina Sin. .


---GAMPSODAKTILIJAgampsodaktylia, ae, f (lat.), clawfoot, gampsodactyly (eng.), deformitet nožnih prstiju koji se manifestira hiperekstenzijom prvoga clanka, a fleksijom ostalih Sin. .


---GANGLIEKTOMIJAgangliectomia, ae, f (lat.), gangliectomy (eng.), hirurška ekscizija i ekstirpacija nekoga gangliona Sin. .


---GANGLIJSKIganglionicus-3 (lat.), ganglionic (eng.), ono što pripada ili proizilazi iz gangliona ( Sin. v.).


---GANGLIOBLASTganglioblastus, i, m (lat.), ganglioblast (eng.), embrionalna odajica cerebrospinalnih ganglija, preteca ganglijskih odajica Sin. .


---GANGLIOCIT(LAT.), (ENG.), SIN. v. odajica, ganglijska.


---GANGLIOMA(LAT.), (ENG.), SIN. v. ganglioneuroma.


---GANGLIONganglion, ii, n (lat.), id.(eng.), 1. v. mrtva kost, 2. opci termin za grupu nervnih odajica koje su postavljene izvan centralnoga nervnoga sistema. Nekad se termin upotrebljava za jezgre u centralnome nervnome sistemu (npr. bazalna ganglija). cvor živcani, uzlina. Sin.


---GANGLION, PARASIMPATICNI(LAT.), (ENG.), SIN. v. cvor, parasimpaticni.


---GANGLION, SIMPATICNI(LAT.), (ENG.), SIN. v. cvor, simpaticni.


---GANGLIONEUROMAganglioneuroma, atis, n (lat.), id.(eng.), benigni tumor koji je sastavljen od živcanih niti i zrelih velikih ganglijskih odajica. Mnogi ga nazivaju diferenciranim neuroblastomom. ganglioma. Sin.


---GANGLIOPLEGICANganglioplegicus-3 (lat.), ganglioplegic (eng.), agens, sredstvo koje djeluje blokiranjem prenosa impulsa kroz sinapticne i parasimpaticne ganglije. Takvo se sredstvo se zove ganglioplegik. Sin.


---GANGLIOPLEGIK(LAT.), (ENG.), SIN. v. ganglioplegican.


---GANGOZArhinopahringitis mutilans, gangosa, ae, f (lat.), id.(eng.), kasna posljedica gube, lajšmanijaze i frenjka koja se manifestira mutilirajucim, ulcerativnim, destruktivnim isindijama nosa, tvrdoga i mehkoga neba. Sin.


---GANGRENAgangraena, ae, f (lat.), gangrene (eng.), smrt tkiva, obicno jednoga zamašnijega dijela, udružena i uzrokovana sa poremecajem cirkulacije i komplicirana bakterijskom isindijom. travljaca. Sin.


---GANGRENA, DIJABETICNAgangraena diabetica (lat.), diabetic gangrene (eng.), gangrena koja se javlja kod osoba sa šecernom bolešcu zbog dijabeticne vaskulopatije. Sin.


---GANGRENA, GASNAgangraena emphysematosa (lat.), gaseous gangrene (eng.), akutna, smrtna bolest, koja nastaje kao komplikacija dubokih zaprljanih rana velikih mišicnih masa, uzrokovana sa nekoliko Clostridia. Tkivo je prožeto serosangvinolentnim eksudatom i gasom, te je jako bolno. Sin.


---GANGRENA, SUHAgangraena sicca (lat.), dry gangrene (eng.), nekroza koja nastaje bez posljedicne bakterijalne i enzimske dekompozicije, pa je tkivo suho. Sin.


---GANGRENOZANgangraenosus-3 (lat.), gangrenous (eng.), ono što pripada gangreni, prožet gangrenom, osobina kao kod gangrene. Sin.


---GANJENJEdystorsio, onis, f (lat.), sprain (eng.), povreda zgloba u kojoj se neke niti ligamenata koji povezuju zglob rupturirane, ali je kontinuitet ligamenta intaktan i zglob u kongruenciji. Manifestira se bolom, otokom i slabijom pokretljivošcu. distorzija. Sin.


---GAR(LAT.), (ENG.), SIN. v. cad.


---GARDNERELA(LAT.), Gardnerella (eng.), rod malehnih, pleomorfnih gram negativnih štapicastih bakterija koji su normalna flora vagine, ali mogu biti i uzrocnici kolpitisa Sin. .


---GAREZ(LAT.), (ENG.), SIN. v. stuživanje.


---GAREŽ(LAT.), (ENG.), SIN. v. cad.


---GARGARAgargarisma, atis, n (lat.), gargle (eng.), muckanje otopina antisepticnoga djelovanja u grlu puštajuci zrak kroz nju, ispiranje grla; ispirati grlo (gargarati), ranije cest nacin lijecenja bolesti grla. Sin.


---GASaer, ris, m (lat.), gas (eng.), bilo koji plinoviti fluid kod kojega su molekule medusobno jako razmaknute. Plinovita alotropska modifikacija Sin. .


---GAS-MASKA(LAT.), mask (eng.), posebno konstruirani aparat kroz kojega se diha u zagadenim sredinama. Mogu sadržavati filter koji precišcava zrak za dihanje, a mogu biti prika-cene na bocu sa kisikom ili komprimiranim zrakom. Upo-trebljavaju se kao sredstvo zaštite protiv bojnih otrova Sin. .


---GASAL(LAT.), (ENG.), SIN. v. gusul.


---GASNIaeratus-3 (lat.), gaseous (eng.), onaj koji ima prirodu gasa, plina. Provjetren, prožet gasom Sin. .


---GASTER(LAT.), (ENG.), SIN. v. želudac.


---GASTREKTAZIJAgastrectasis, is, f (lat.), gastrectasia (eng.), proširenje želuca koji je ispunjen sadržajem Sin. .


---GASTREKTOMIJAgastrectomia, ae, f (lat.), gastrectomy (eng.), operacija ekstirpacije citavoga ili najvecega dijela želuca. Sin.


---GASTRICANgastricus-3 (lat.), gastric (eng.), ono što pripada želucu ili proizilazi iz njega Sin. .


---GASTRIN(LAT.), id.(eng.), polipeptidni hormon koji izlucuju G odajice u piloricnome dijelu antruma želuca. Nastaje u nekoliko molekularnih težina (veliki, malehni, ekrini gastrin). Stimulira lucenje želudacne kiseline i pepsina, zatvara sfinkter kardije itd Sin. .


---GASTRITISgastritis, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija želuca. Sin.


---GASTROCELA(LAT.), (ENG.), 1. kila, želudacna, 2. Sin. v. pracrijevo.


---GASTRODUODENOSKOPIJAgastroduodenoscopia, ae, f (lat.), gastroduodenoscopy (eng.), ispitivanje želuca i dvanaestopalacnoga crijeva kroz usta, jednjak ili gastrostomu, pomocu optickoga instrumenta, gastroskopa Sin. .


---GASTRODUODENOSTOMIJAgastroduodenostomia, ae, f (lat.), gastroduodenostomy (eng.), 1. hirurško pravljenje otvora izmedu želuca i dvanaestopalacnoga crijeva, 2. tako napravljeni otvor Sin. .


---GASTROENTERITIS(LAT.), id. lat i(eng.), akutna isindija sluzavice želuca i crijeva Sin. .


---GASTROENTEROANASTOMOZA(LAT.), (ENG.), SIN. v. gastroenterostomija.


---GASTROENTEROLOGIJAgastroenterologia, ae, f (lat.), gastroenterology (eng.), posebna orijentacija u internoj medicini koja se bavi bolestima želuca i crijeva, ukljucujuci i žlijezde koje pripadaju gastrointestinalnoj cijevi Sin. .


---GASTROENTEROSTOMIJAgastroenterostomia, ae, f (lat.), gastroenterostomy (eng.), 1. pravljenje otvora izmedu crijeva i želuca hirurškim putem. Ne postoji ni terminološka ni stvarna razlika izmedu gastroenteroanastomoze i gastroenterostomije, 2. na taj nacin napravljen otvor, komunikacija Sin. .


---GASTROEZOFAGOSTOMIJAgastrooesophagostomia, ae, f (lat.), gastroesophagostomy (eng.), 1. pravljenje anastomoze izmedu želuca i jednjaka hirurškim putem, 2. tako napravljeni otvor Sin. .


---GASTROINTESTINALANgastrointestinalis, e (lat.), gastrointestinal (eng.), ono što pripada, komunicira ili proizilazi iz želuca i crijeva kao jedinstvenoga sistema Sin. .


---GASTROJEJUNOSTOMIJAgastrojejunostomia, ae, f (lat.), gastrojejunostomy (eng.), 1. pravljenje anastomoze izmedu želuca i crijeva hirurškim putem, 2. tako napravljeni otvor Sin. .


---GASTROKOLOSTOMIJAgastrocolostomia, ae, f (lat.), gastrocolostomy (eng.), 1. hirurška operacija pravljenja vještackoga prolaza izmedu želuca i debeloga crijeva, 2. tako napravljeni otvor Sin. .


---GASTROLITgastrolithus, i, m (lat.), gastrolith (eng.), kamen ili drugi cvrsti materijal koji se formira u želucu. Sin.


---GASTROLITIJAZAgastrolithiasis, is, f (lat.), (eng.), formacija i prisustvo kamena u želucu. Sin.


---GASTROPEKSIJAgastropexia, ae, f (lat.), gastropexy (eng.), fiksacija želuca za okolni peritoneum hirurškim putem. Sin.


---GASTROPLASTIKAgastroplastia, ae, f (lat.), gastroplasty (eng.), plasticna operacija i rekonstrukcija želuca Sin. .


---GASTROPTOZAgastroptosis, is, f (lat.), id.(eng.), spuštanje želuca prema dolje; spušteni želudac. Danas je ovo prevazidena dijagnoza, jer je dokazano da promjene položaja organa u trbuhu nisu patološke Sin. .


---GASTRORAGIJAgastrorrhagia, ae, f (lat.), gastrorrhagia (eng.), krvarenje u šupljini želuca Sin. .


---GASTROSKOPgastroscopium, i, n (lat.), gastroscope (eng.), posebno konstruirana opticka sprava u obliku cijevi kojom se kroz usta i jednjak ili kroz gastrostomu ulazi u želudac, vrši pregled i uzima biopsija. Može biti kruta i savitljiva Sin. .


---GASTROSKOPIJAgastroscopia, ae, f (lat.), gastroscopy (eng.), posmatranje unutrašnjosti želuca pomocu gastroskopa Sin. .


---GASTROSTENOZA, GASTROSTENOSIS, is, f (lat.), id.(eng.), suženje kontrakcijom, skupljanjem ili uspostavljanjem mase koja sužava želudac Sin. .


---GASTROSTOMA(LAT.), (ENG.), SIN. v. gastrostomija.


---GASTROSTOMIJAgastrostomia, ae, f (lat.), gastrostoma (eng.), pravljenje vještackoga otvora na koži kojim se komunicira sa šupljinom želuca. Sam otvor se zove gastrostoma. Sin.


---GASTROTOMIJAgastrotomia, ae, f (lat.), gastrotomy (eng.), incizija, rez, na želucu Sin. .


---GASTRULAgastrula, ae, f (lat.), id.(eng.), rana faza embrionalnoga razvoja koji dolazi poslije blastule. Najjednostavniji tip se sastoji od 2 sloja, ektoderma i mezoderma i dvije šupljine. Jedna je nastala invaginacijom, a druga je izmedu 2 sloja. Sin.


---GASTRULACIJAgastrulatio, onis, f (lat.), gastrulation (eng.), proces stvaranja gastrule, proces u kojem blastula postaje gastrula, proces u kojem nastanu tri sloja odajica. Sin.


---GAUSOVA KRIVULJA(LAT.), gaussian curve, bell-shaped curve (eng.), krivulja vjerovatnoce gustoce normalne distribucije neke pojave, karakterizirana je zvonolikim izgledom gdje vrh cini aritmeticku sredinu, a strane se strmo spuštaju poslije 66% vjerovatnoce Sin. .


---GAVEZSymphytum officinale (lat.), common confrey (eng.), višegodišnja biljka od koje se upotrebljava korijen, radix Symphyti, za privijanje na rane u bosanskoj narodnoj medicini, ali i kao repelent protiv stjenica. Inace je adstringens. Sin.


---GAZAcarbasus, us, m (lat.), gauze (eng.), rijetki mrežasti materijal, najcešce od pamucnoga prediva, a upotrebljava se za zavoje, hirurške brisace, tupfere i sl. Steriliše se i impregnira po potrebi. burundžuk, dold, up. ciha. Sin.


---GAZA, HIDROFILNAtela depurata (lat.), gauze hydrophile (eng.), precišcena gaza ( Sin. v.), koja ima svojstvo da jako upija vlažne materije, pa se jako mnogo upotrebljava u medicini.


---GEL(LAT.), id.(eng.), koloid koji je cvrste konzistencije iako sadrži mnogo vode. Jedan od dva koloidalna oblika, jedan je gel, a drugi je sol; obratno od gel, sol je u tecnome stanju. Sin.


---GELOZA, V(LAT.), (ENG.), gel. Sin.


---GEMINACIJAgeminatio, onif, f (lat.), gemination (eng.), po-java da su 2 ili više zuba spojeni caklenicom ili cementom, a sa zasebnim pulpalnim kavumom. zubi blizanci. Sin.


---GEMISTOCIT(LAT.), gemistocyte (eng.), astrocit kojemu odajicko tijelo znacajno nabuhne. Jezgra je postavljena ekscentricno, a citoplazma je jasno prepoznatljiva. Sin.


---GEN(LAT.), gene (eng.), biološka jedinica naslijeda. Segment dezoksiribonukleinske molekule, DNA, koji sadrži sve informacije potrebne za sintezu RNA molekule, ukljucujuci šifrirane i nešifrirane dijelove. Ima svoje specificno mjesto na hromozomu. Sin.


---GENCIJANA VIOLET(LAT.), gentian violet (eng.), tamnoljubicasta do tamno zelena boja koja ima djejstvo protiv bakterija, gljivica i pljosnatih gujavica, pa se upotrebljava lokalno u lijecenju isindija kože i sluzavica ili se daje kod meti-ljavosti i strongiloidoze. Sin.


---GENERACIJAgeneratio, onis, f (lat.), generation (eng.), 1. populacija koju cine svi pojedinci proizašli od istoga pretka, 2. populacija koja zauzima isto mjesto na genealoškome stablu. Skup lica bliskoga uzrasta posmatranih u odredenome razdoblju. godište. Sin.


---GENERALIZACIJAgeneralisatio, onis, f (lat.), generalization (eng.), proces uopcavanja, nastajanje sistematskoga od lokalnoga. Sin.


---GENERALIZIRANgeneralisatus-3 (lat.), generalised (eng.), proširen svuda po tijelu, npr. onda kada lokalna bolest postane istinska i opca. Sin.


---GENERALNI(LAT.), (ENG.), SIN. v. opci.


---GENERATOR(LAT.), id.(eng.), 1. mašina koja pretvara mehanicku u elektricnu energiju, 2. nešto što omogucuje nastajanje ili egzistenciju, pokretac Sin. .


---GENETIKAgenetica, ae, f (lat.), genetics (eng.), nauka o genima i njihovome naslijedu. Nauka o nasljedivanju. Sin.


---GENETIKA, BAKTERIJSKA(LAT.), bacterial genetics (eng.), nauka o mehanizmima nasljedivanja kod bakterija. Sin.


---GENETIKA, HUMANA(LAT.), human genetics (eng.), posebnost genetike kao nauke o nasljedivanju koja se odnosi na covjeka kao vrstu. Sin.


---GENETIKA, KLINICKA(LAT.), clinical genetics (eng.), izucavanje mogucih faktora nasljedivanja koji odreduju klinicke smetnje ili bolesti. Sin.


---GENETIKA, MOLEKULARNA(LAT.), molecular genetics (eng.), grana ukupne nauke o genima i nasljedivanju koja se bavi molekularnom strukturom genetickoga materijala, ukljucujuci i izucavanje DNA i RNA. Sin.


---GENETIKA, POPULACIONA(LAT.), population genetics (eng.), izucavanje distribucije gena u nekoj populaciji i njihovo eventualno održavanje i promjena. Sin.


---GENEZAgenesis, is, f (lat.), id.(eng.), proces nastajanja, postajanja, stvaranja. Oznacava produkciju, formaciju, razvoj neke strukture ili stanja. Cesto je vezano za osnovnu rijec, npr. patogeneza Sin. ,


---GENIOPLASTIKA(LAT.), genioplastia, ae, f (lat.). genioplasty (eng.), plasticna operacija brade Sin. .


---GENITALANgenitalis, e (lat.), genital (eng.), onaj koji pripada spolnim, odnosno reproduktivnim organima. Sin.


---GENITALIJEgenitalia, orum, n (lat.), genitals (eng.), rasplodni organi, a mogu biti vanjske genitalije, edepjerija, organa genitalia externa feminina et masculina, female or male external genitals, i unutrašnje, organa genitalia interna feminina et masculina, female or male internal genital organs. hajkavica, stid. Sin.


---GENITOURINARANgenitourinaris, e (lat.), genitourinary (eng.), onaj koji se istovremeno odnosi na genitalni i mokracni aparat. Sin.


---GENOCIDgenocidium, i, n (lat.), (eng.), genocide (eng.) uništenje jednoga naroda ili pripadnika jednoga roda od strane drugoga zbog vjerskih, politickih ili etnickih razloga Sin. .


---GENOMgenoma, atis, n (lat.), genome (eng.), zbir gena. Kompletni genski materijal jednoga organizma koji sadrži odreden broj hromozoma u eukariota, jedan hromozom kod bakterija i DNA i RNA molekule kod virusa. Kod covjeka genom sadrži oko 3 milijarde para DNA i 50 - l00.000 gena Sin. .


---GENOTIPgenotypus, i, m (lat.), genotype (eng.), skup nasljednih faktora sadržanih i zametku jedinke. Citava genetska konstitucija pojedinca Sin. .


---GENUINgenuinus-3 (lat.), genuine (eng.), prirodan, uroden, nije stecen, originalan, pravi, cist, esencijalan Sin. .


---GEOFAGIJAgeophagia, ae, f (lat.), geophagy (eng.), navika da se jede zemlja ili zidna masa, krec, malter Sin. .


---GEOTROPIZAMgeotropismus, i, m (lat.), geotropism (eng.), pružanje, rast, u pravcu zemljine teže, kao korijen (pozitivni geotropizam), ili obratno od toga pravca, kao stablo i list (negativni geotropizam) Sin. .


---GER(LAT.), (ENG.), SIN. v. crvena kitica.


---GERIJATRIJA(LAT.), geriatrics (eng.), dio medicine kao ukupne znanosti i prakse koji se bavi svim problemima starosnoga doba (proces starenja, klinicki problemi starosti, prevencija i lijecenje bolesti, usporavanje starenja itd.). Sin.


---GERMICID(LAT.), (ENG.), SIN. v. germicidan.


---GERMICIDANgermicidus-3 (lat.), germicidal (eng.), letalan za uzrocnike patoloških stanja. Takvo sredstvo, agens, zove se germicid Sin. .


---GERMINATIVAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. matican.


---GERMINOMAgerminoma, atis, n (lat.), id.(eng.), neoplazma, tumor germinativnoga tipa (tašak ili jajnik). Id. sa seminoma. Sin.


---GERONTOFILIJAgerontophilia, ae, f (lat.), id.(eng.), seksualna sklonost prema starijim osobama Sin. .


---GERONTOKSON(LAT.), (ENG.), SIN. v. luk, staracki.


---GERONTOLOGIJAgerontologia, ae, f (lat.), gerontology (eng.), naucni pristup problemima starosti u svim aspektima, klinickim, biološkim, historijskim, socijalnim itd Sin. .


---GESTACIJAgestatio, onis, f (lat.), gestation (eng.), period razvoja ploda kod životinja koje radaju žive mlade, od vremena oplodnje jajeta do rodenja. trudnoca, bremenitost. Sin.


---GESTOZAgestosis, is, f (lat.), id.(eng.), bilo koja toksemicna manifestacija za vrijeme bremenitosti, nastala tim fiziološkim procesom Sin. .


---GH(LAT.), (ENG.), SIN. v. adenohipofiza.


---GIB(LAT.), (ENG.), SIN. v. zglob.


---GIBAruga ae, f (lat.), wrinkle (eng.), bora, nabor, udubljena linija na koži, prevoj, nabor sluzavice. S. bora, grušpa. Sin.


---GIBAKflexibilis, e (lat.), flexible (eng.), savitljiv, spreman na savijanje bez lomljenja. Sin.


---GIBANavidus-3 (lat.), avid (eng.), žudan, požudan, željan, halaplji Sin. v.


---GIBANJE, MOTUS, us, m (lat.), movement (eng.), kretanje, pokretanje, akt kretanja, narocito kretanje u mjestu, te oko odredene osovine. Sin.


---GIDA(LAT.), (ENG.), SIN. v. obrok.


---GIGANTIZAMgigantosomia, ae, f (lat.), giantism (eng.), 1. divovski rast, patološko stanje manifestirano enormnim rastom uslijed pojacanoga lucenja somatotropnoga hormona prednjega režnja hipofize, 2. (o odajicama i jezgrima), ekstenzivan rast, velikost odajica i jezgara. divovski rast. Sin.


---GIGANTIZAMcerebralni, gigantismus cerebralis (lat.), cerebral gigantismus (eng.), ekscesivan rast prvih 4-5 godina, koji kasnije postaje normalan. Glava, šake i stopala su veliki, glava je dolihocefalicna, a djeca su trapava i retardirana. Nastaje uslijed cerebralnoga defekta Sin. .


---GIGANTIZAM, FETALNIgigantismus foetalis (lat.), fetal gigantism (eng.), prekomjerna težina i velicina novorodenceta kod dijabeticnih majki Sin. .


---GIGANTIZAM, HIPOFIZARNIgigantosoma pituitaria (lat.), hyperpituitary gigantism (eng.), divovski rast koji nastaje pojacanim lucenjem hipofize prije nego što se epifize zatvore, prije puberteta. Istovremeno se vecinom vidi i hiperplazija eozinofila ili eozinofilni adenom Sin. .


---GIHT(LAT.), (ENG.), SIN. v. bogavica.


---GIMNASTIKAars gymnastica (lat.), gymnastics (eng.), sistematsko tjelesno vježbanje Sin. .


---GIMNOCITgymnocytus, i, m (lat.), gymnocyte (eng.), odajica bez definiranoga odajickoga zida Sin. .


---GINEFOBIJAgynaecophobia, ae, f (lat.), gynephobia (eng.), iracionalni strah od ženskih osoba Sin. .


---GINEKOLOG(LAT.), gynecologist (eng.), ljekar koji je specijalizirao ginekologiju Sin. .


---GINEKOLOGIJAgynaecologia, ae, f (lat.), gynecology (eng.), grana medicine koja se bavi bolestima reproduktivnih organa žene Sin. .


---GINEKOMASTIJAgynaecomastia, ae, f (lat.), gynaecomasty (eng.), razvijenost mlijecnih žlijezdi kod muškarca, cak do njhovih funkcionalnih stanja Sin. .


---GINGIVA(LAT.), (ENG.), SIN. v. desni.


---GINGIVALAN, GINGIVALIS, e (lat.), gingival (eng.), ono što pripada desnima. Sin.


---GINGIVALGIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. ulalgija.


---GINGIVEKTOMIJAgingivectomia, ae, f (lat.), gingivectomy (eng.), hirurška ekscizija gingive na mjestu njenoga pripoja. Tako se pravi nova rubna gingiva da bi se eli-minirali džepovi. ulektomija. Sin.


---GINGIVITIS(LAT.), id. lat. i(eng.), isindija gingive, zubnoga mesa, desni, ali ne i citave sluzavice usta u kojem se slucaju govori o stomatitisu. nevazil. Sin.


---GINOPATIJAgynopathia, ae, f (lat.), gynopathy (eng.), bilo koja bolest žena Sin. .


---GIPKOCAflexibilitas, atis, f (lat.), flexibility (eng.), kvalitet da se bude savitljiv, da se savija bez loma. Sin.


---GIPS(LAT.), (ENG.), SIN. v. sedra 2 ili bjelokam.


---GIPSANIgypsatus-3 (lat.), plastered (eng.), napravljen od gipsa, sedre Sin. .


---GIRUSI(LAT.), (ENG.), SIN. v. vijuge.


---GISTA(LAT.), (ENG.), SIN. v. bud.


---GLAD, FAMES, is, f, esuritio, onis, f (lat.), hunger (eng.), 1. osjecaj potrebe za hranom, 2. nestašica hrane i životnih namirnica uslijed duge suše, poplava, rata i drugih nesreca, gladovanje Sin. .


---GLAD, VUCIJAcynorexia, ae, f (lat.), id.(eng.), pretjerana glad. Spremnost da se jede ama baš sve. cinereksija. Sin.


---GLADAKlaevigatus-3 (lat.), polished (eng.), onaj koji je ravne površine, bez resa ili bez bilo kakve nepravilnosti površine; izlgeda kao izbrušen, politiran Sin. .


---GLADANesuriens, entis (lat.), hungry (eng.), 1. neadekvatno i nedovoljno ishranjen, izgladnio, 2. onaj koji nije dobio dnevne kaloricne potrebe u hrani i ima specifican osjecaj želje za hranom Sin. .


---GLADOVANJE(LAT.), (ENG.), SIN. v. glad.


---GLANDULARANglandularis, e (lat.), glandular (eng.), 1. pripada žlijezdi ili je žljezdane prirode, sin. žljezdan, 2. pripada glansu penisa ili klitorisa. Sin.


---GLASvox, cis, f (lat.), voice (eng.), zvuk proizveden u larinksu, modificiran vokalnim putem. avaz. Sin.


---GLAS, AMFORICAN(LAT.), vox cavernosa, vox amphorica (at.), cavernous voice (eng.), šuplji prizvuk koji se cuje pri auskultaciji iznad plucne kaverne prilikom pacijentovoga govora. Sin.


---GLAS, DRHTAVtromophopnia, ae, f (lat.), tremolous voice (eng.), disfonija karakterizirana drhtavošcu glasa. Najcešce je pri uzbudenju Sin. .


---GLAS, EVNUHOIDANvox castrati (lat.), eunochoid voice (eng.), visoki falset odrasloga muškarca koji nalici glasu evnuha ili žene. Sin.


---GLAS, HUNJKAVvox nasalis (lat.), nasal voice (eng.), glas sa nazalnim prizvukom, govor kroz nos. hunjkav, hu-njkati, nazalno govoriti. Sin.


---GLASILICArima glottidis (lat.), fissure of glottis (eng.), uzdužni otvor izmedu glasnica i izmedu aritenoidnih hrskavica. Sin.


---GLASNICAchorda vocalis (lat.), vocal cord (eng.), nabor sluzavice koji pokriva vokalni mišic, a služi za proizvodnju zvuka. glasna žica, up. pisak. Sin.


---GLASNIK(LAT.), messenger (eng.), onaj koji prenosi informaciju, obicno u obliku šifre aminokiselina (mpr. messenger RNA). Medutim, prenos se može vršiti mijenjanjem potencijala odajicke membrane, promjenom u vrijednostima kalcijevih jona itd. (npr. glasnik je ciklicni adenozin trifosfat) mesendžer, menzil. Sin.


---GLAUKOM LENTIKULARNIglaucoma lenticularis (lat.), lenticular glaucoma (eng.), glaukom koji nastaje u vezi sa urodenom ili traumatskom dislokacijom sociva, sa ili bez njenoga nabuha, cime nastaje mehanickka opstrukcija perifernoga ugla prednje komore Sin. .


---GLAUKOM ZATVORENOGA UGLA(LAT.), angle closure glaucoma (eng.), glaukom nastao postepenim zatvaranjem iridokornealnoga prednjega ugla, kojega cini dužica i trabekulum. Ide u 4 faze: latentna, intermitentna, akutna i hronicna Sin. .


---GLAUKOMglaucoma, atis, n (lat.), id.(eng.), grupa ocnih bolesti karakteriziranih povecanjem ocnoga pritiska što uzrokuje promjene ocnoga diska i tipicne ispade vidnoga polja. U suštini je poremecaj resorpcije ocne vodice Sin. .


---GLAUKOM, AKUTNIglaucoma acutum (lat.), acute glaucoma (eng.), naglo i veliko povišenje ocnoga pritiska, akutno zatvaranje iridokornealnoga ugla Sin. .


---GLAUKOM, HRONICNIglaucoma chronicum (lat.), open-angle glaucoma (eng.), svaki glaukom kod kojega ugao prednje komore ostaje otvoren, ali se filtracija ocne vodice postepeno smanjuje, Glaukom spore progredijencije Sin. .


---GLAUKOM, PRIMARNIglaucoma primarium (lat.), primary glaucoma (eng.), povecani intraokularni pritisak, glaukom, koji nastaje u oku bez prethodne bolesti kao neposrednoga uzroka glaukoma Sin. .


---GLAUKOM, SEKUNDARNIglaucoma secundarium (lat.), secondary glaucoma (eng.), povecani intraokularni pritisak koji nastaje na bazi vec postojece bolesti ili povrede Sin. .


---GLAUKOM, UROÐENIglaucoma congenitum (lat.), congenital glaucoma (eng.), glaukom prisutan pri rodenju ili nastao u toku prvih godina života, karakteriziran velikim, blistavim korneama, a uzrokovan embrionalnim ostatkom koji sprjecava pristup ocnoj vodici do trabekuluma Sin. .


---GLAUKOMATOZANglaucomatosus-3 (lat.), glaucomatous (eng.), onaj koji pripada ili je prirode glaukoma Sin. .


---GLAVAcaput, itis, n (lat.), head (eng.), 1. gornji dio tijela koji se sastoji od cerebralnog i visceralnog dijela kranijuma sa sadržajima-organima od posebnoga znacaja (mozak, uho, oko, pocetni dio respiratornoga i digestivnoga trakta), sin. baš, 2. uobicajeni anatomski termin za produženi ili g Sin.


---GLAVA, PATULJASTAnanocephalia, ae, f (lat.), nanocephaly (eng.), nenormalno malehna, ali proporcionalna glava. nanocefalija. Sin.


---GLAVA, VODENAhydrocephalus, i, m (lat.), id.(eng.), stanje poremecaja cirkulacije, produkcije i resorpcije moždane vodice, cerebrospinalnoga likvora, sa porastom njegove kolicine u glavi i atrofijom moždane mase. hidrocefalus, brlj. Sin.


---GLAVA, ŠILJASTAturricephalus, i, m (lat.), turricephaly (eng.), stanje u kojemu je krov lubanje kupasto izbocen prema gore, a nastaje zbog preranoga srašcenja koronarne i lambdoidne suture, sin. turicefalija Sin. .


---GLAVATICAart. carotis communis (lat.), common carotid artery (eng.), glavna arterija koja nosi krv u glavu preko svoja dva direktna nastavka, unutrašnje i vanjske karo-tidne arterije. Pocinje na truncus brachiocephalicus (de-sno), ili na aortalnom luku (lijevo), a završava racvanjem Sin. .


---GLAVAŠ(LAT.), (ENG.), SIN. v. šipak.


---GLAVICglans, andis, m (lat.), (eng.), id.eng., malehna okruglasta masa koja podsjeca na glavu. Uglavnom se radi o glans penis, glavicu muškoga uda. Sin. .


---GLAVICAcapitulum, i, n (lat.), small head (eng.), 1. dio kosti koji ide u artikulaciju sa drugim zglobnim tijelom, 2. bulbozno proširenje na jednoj strani nekoga organa ili strukture, 3. opci termin za malehnu glavu Sin. .


---GLAVICASTclavatus-3 (lat.), clubbed (eng.), struktura koja ima zadebljanje na jednome kraju, glavicu, nalici na malehni buzdohan Sin. .


---GLAVICICA(LAT.), (ENG.), laneno sjeme, Sin. v. lan.


---GLAVNIprinceps, itis, (lat.), principal (eng.), najvažniji dio, bilo strukturalno bilo funkcionalno Sin. .


---GLAVOBOLJA(LAT.), (ENG.), sifilisticna, Sin. v. neurosifilis.


---GLAVOBOLJA(LAT.), (ENG.), vaskularna, Sin. v. migrena.


---GLAVOBOLJA, ANEMICNAcephalea anaemica (lat.), anemic headache (eng.), glavobolja uslijed malokrvnosti, bilo opce bilo lokalne. Sin.


---GLAVOBOLJA, CEPHALEA, ae, f, cephalgia, ae, f . (lat.), headache (eng.), bol u glavi bez obzira na uzrok i kvalitet. Sin.


---GLAVOBOLJA, FEBRILNA(LAT.), cephalea febrilis (eng.), pyrexial headache (eng.), glavobolja uslijed visoke vatre. Sin.


---GLAVOBOLJA, FUNKCIONALNAcephalea functionalis (lat.), functional headache (eng.), glavobolja uslijed povišene emocionalne tenzije, tjeskobe, stresa ili uznemirenja. Sin.


---GLAVOBOLJA, ORGANSKAcephalea organica (lat.), organic headache (eng.), glavobolja uslijed bolesti koja se razvija unutar glave, zbog organskoga poremecaja. Sin.


---GLAVOBOLJA, RUDARSKA(LAT.), miners' headache (eng.), glavobo-lja kod rudara uslijed gasa nastalog djejstvom nitroglicerina upotrijebljenoga za eksploziju u rudarstvu. Sin.


---GLAVOBOLJA, SINUSOGENA(LAT.), (ENG.), SIN. v. glavobolja vakuumska.


---GLAVOBOLJA, SPINALNAcephalea spinalis (lat.), spinal headache (eng.), glavobolja poslije lumbalne punkcije, izražena u uspravnome položaju, a sa olakšanjem kada pacijent legne. Nastaje uslijed curenja likvora kroz puko-tinu kuda je prošla igla za punkciju. Sin.


---GLAVOBOLJA, TOKSICNAcephalea toxica (lat.), toxic head-ache (eng.), glavobolja uslijed sistematskoga trovanja. Sin.


---GLAVOBOLJA, VAKUUMSKA(LAT.), vacuum haedache (eng.), glavobolja uslijed opstrukcije izvodnih kanala frontalnoga sinusa. sinusogena glavobolja. Sin.


---GLAVOBOLJNO ZELJEConium maculatum (lat.), hemlock (eng.), otrovna biljka koja uzrokuje glavobolju, oduzetost koja traje 5-6 sahata, grceve. kukuta. Sin.


---GLEDAC, V(LAT.), (ENG.), zjenica. Sin.


---GLEN1. chymus, i, m (lat.), chyme (eng.), polutecna, homogena, kašasta masa, nastala želudacnim varenjem, 2. Sin. v. sluz.


---GLENIK, BURSAsynovialis (lat.), synovial bursa (eng.), zatvorena sinovijalna kesica (v.), postavljena izmedu površina koje kližu jedna preko druge. sluzna kesica. Sin.


---GLENOIDALANglenoidalis, e (lat.), glenoidal (eng.), onaj koji nalici na ovalnu jamicu, duplju, u koju ulazi drugo zaobljeno tijelo (cavitas glenoidalis) Sin. .


---GLENOTOKblenorrhoea, ae, f (lat.), id.(eng.), slobodni is-cjedak kod gonorejicne infekcije mokracnice, vagine ili konjunktive. blenoreja. Sin.


---GLETA(LAT.), (ENG.), SIN. v. caklenica.


---GLEZNO(LAT.), (ENG.), SIN. v. gležanj 2.


---GLEŽANJ1. articulatio talocruralis (at.), talocrural articulation (eng.), skocni, custecni zglob, custek, sacinjen od donje artikulacione površine goljenice, njenoga maleolusa, maleolusa fibule i artikulacionih površina gležnjevca, custecne kosti, talus, 2. mall id.(eng.), zaobljeni produžetak tibije i fibule koji ogranicavaju custecni zglob sa unutrašnje i vanjske strane ulazeci u artikulaciju. Sin.


---GLEŽNJEVAC(LAT.), (ENG.), SIN. v. kost, custecna.


---GLICERINglycerinum, i, n (lat.), glycerin (eng.), bistra, bezbojna, gusta tekucina, C3H8O3, koja se daje kao sredstvo za cišcenje rektalnim putem. Id. sa glicerol Sin. .


---GLICERITglyceritum, i, n (lat.), glycerite (eng.), otopina ili mješavina neke supstancije u ili sa glicerinom Sin. .


---GLICEROL(LAT.), glycerol (eng.), trihidricni alkohol topljiv u vodi i alkoholu, CH2OH.CHOH.C2HOH koji je komponenta masnih kiselina. Meduprodukt je metabolizma masnih kiselina. Id. sa glicerin Sin. .


---GLICID, V(LAT.), (ENG.), ugljeni hidrati Sin. .


---GLICIN(LAT.), (ENG.), SIN. v. kiselina, aminosircetna.


---GLIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. neuroglija.


---GLIJALANglialis, e (lat.), glial (eng.), onaj koji potjece od neuroglije ili glije. Sin.


---GLIKEMIJAglycaemia, ae, f (lat.), glycemia (eng.), prisustvo šecera, glukoze u krvi. Sin.


---GLIKOGEN, GLYCOGENUM, i, n (lat.), glucogen (eng.), polisaharid, (C6H10O5)x, glavni nacin magaziniranja ugljenih hidrata kod životinja. To je polimer glukoze dugoga lanca koji nastaje i magazinira se u džigerici i manje u mišicima. Kada je potrebno depolimerizira se do glukoze. Sin.


---GLIKOGENEZAglycogenesis, is, f (lat.), id.(eng.), stvaranje, sinteza glikogena u organizmu. Sin.


---GLIKOGENOLIZAglycogenolysis, is, f (lat.), id.(eng.), cijepa-nje glikogena do glukoze pomocu hidrolize. Sin.


---GLIKOGENOZAglycogenosis, is, f (lat.), glycogen storage disease (eng.), bolest akumulacije glikogena. Ima ih 14 tipova ili podtipova, a predstavljaju rane novorodenacke poremecaje metabolizma uslijed nedostatka enzima koji razlažu glikogen. Obicno nose imena po autorima (Gierke, Pompe, Cori, Andersen, Forbes, Mc Ardle itd.) Sin. .


---GLIKOGEUZIJAglycogeusia, ae, f (lat.), id.(eng.), osjecaj slatkoga u ustima Sin. .


---GLIKOKOL(LAT.), (ENG.), SIN. v. kiselina, aminosircetna.


---GLIKOLIPID(LAT.), glycolipid (eng.), lipid koji sadrži karbohidratne grupe, galaktozu ili glukozu, inozitol i dr. Fosfat može biti prisutan, npr. cerebrozid Sin. .


---GLIKOLIZAglycolysis, is, f (lat.), id.(eng.), anaerobna enzimska konverzija glukoze na prostije sastojke koja rezultira nakupljanjem energije u formi adenozin trifosfata, ATP Sin. .


---GLIKOPROTEIN(LAT.), glycoprotein (eng.), bilo koja klasa vezanih bjelancevina koja se sastoji od spoja proteina sa karbohidratnom grupom Sin. .


---GLIKORAHIJAglycorrhachia ae, f (lat.), id.(eng.), prisustvo glukoze u moždanoj vodici Sin. .


---GLIKOREGULACIJA(LAT.), glycoregulation (eng.), regulacija i kontrola metabolizma šecera Sin. .


---GLIKOZIDI(LAT.), glycosides (eng.), bilo koji spojevi koji sadrže ugljeno hidratne molekule, narocito oni u prirodnim izvorima (biljkama) koji se hidrolizom pretvaraju u šecerne i nešecerne komponente Sin. .


---GLIKOZIDI, SRCANI(LAT.), cardiac glucosides (eng.), bilo koja grupa glikozida ( Sin. v.), u nekim biljkama (Digitalis, Strophantus), koji imaju specificno djejstvo na srce.


---GLIKOZURIJAglycosuria, ae, f (lat.), id.(eng.), prisustvo šecera u bureži Sin. .


---GLINaluminium, ii, n (lat.), aluminum (eng.), lahki, bjelicasti metal, koji se dobija iz glinice, crvene zemlje, boksita, at. tež. 26,982, at. broj 13, simbol Al., upotreb-ljava se za izradu instrumenata i proteza, te u solima kao antacid i adstringens. aluminijum. Sin.


---GLIOBLASTOMAglioblastoma, atis, n (lat.), id.(eng.), opci termin za maligne tumore mozga glijalnoga porijekla. Danas se zovu astrocitomi 4. stepena Sin. .


---GLIOMAglioma, atis, n (lat.), id.(eng.), tumor sastavljen od neuroglijalnoga tkiva u bilo kojem stadiju razvoja. Termin ukljucuje sve primarne neoplazme mozga glijalnoga porijekla: astrocitoma, ependimoma, neuroastro-citoma itd Sin. .


---GLIOMATOZAgliomatosis, is, f (lat.), id.(eng.), jak razvoj i razmnožavanje neuroglije u mozgu, a narocito u kicmenoj moždini. Sin.


---GLIOSARKOMA, V(LAT.), (ENG.), spongioblastoma. Sin.


---GLIOZAgliosis, is, f (lat.), id.(eng.), pojacano bujanje astroglije u oštecenim dijelovima centralnoga nervnoga sistema. Sin.


---GLISTURA(LAT.), (ENG.), SIN. v. kraste, vodene.


---GLIVAstruma, ae, f (lat.), goiter (eng.), povecanje brzlika, štitne, kotlacne žlijezde, što uzrokuje otok prednjega dijela vrata. Sin.


---GLIVANJdiploe, es, f (lat.), id.(eng.), spongiozno koštano tkivo umetnuto izmedu dvije kompaktne površine plocastih kostiju glave. Sin.


---GLIVEscrofulae, arum, f (lat.), brood sow (eng.), tuberkulozni limfadenitis vrata. škrofule. Sin.


---GLJIVE, FUNGI, orum, m (lat.), id.(eng.), opci termin koji oznacava niže biljke bez biljnoga zelenila i njemu slicne boje. Imaju rigidan odajicki zid sastavljen od hitina, a nekada i celuloze. Ima ih oko 100.000 vrsta. Dijele se na prave i niže gljive. Jednostavne su grade, razmnožavaju se spolno Sin.


---GLJIVE, JESTIVEfungi eduli (lat.), edible mushrooms (eng.), puno vrsta gljiva koje se moraju poznavati da bi se jele (jesenke, pecurke, vrganji itd.). Imaju hranjivu vrijednost (43 Cal./100 g., 4% bjelancevina, 6% šecera, 520 mg % kalijuma i 130 mg% fosfora), srednje su svarljivosti i smatraju se više dodatkom hra Sin. .


---GLJIVE, OTROVNEfungi veneni (lat.), poisonous mushrooms, toadstools (eng.), mnogo vrsta gljiva koje djeluju otrovno. Ima ih nekoliko kategorija, zavisno koje djelovanje pokazuju (atropinsko, muskarinsko, faloidinsko, hemoliticno itd.) Sin. .


---GLJIVE, PRAVEEumycetes (lat.), proper mushrooms (eng.), taksonomska kategorija koja obuhvata cetiri razreda: Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes i Deuteromycetes ili Fungi imperfecti. Ovi posljednji su gljive kojima je seksualni stadij razmnožavanja nepoznat. Sin.


---GLJIVICE(LAT.), (ENG.), SIN. v. gljive.


---GLJIVICE, KVAŠCEVESacharomycetes (lat.), yeast (eng.), svaka pojedina gljivica iz istoimenoga roda. Pripada askomicetima. Opci termin koji ukljucuje okrugle gljivice koje nastaju pupanjem. Neke se transformiraju u micelijalni oblik pod nekim uslovima, dok druge ostaje jednoodajicke. Ima ih puno vrsta, ovdje s kvasnice. Sin.


---GLJIVICE, ZRAKASTEActinomyces, etae, m (lat.), id.(eng.), organizmi iz roda Actinomyces. To su gram pozitivne, asprogogene gljivice koje se nepravilno boje i koje formiraju filamente u obliku zraka po cemu su dobile ime. aktinomices. Sin.


---GLJOT(LAT.), (ENG.), SIN. v. berikat.


---GLOBIN(LAT.), id.(eng.), proteinski dio hemoglobina Sin. .


---GLOBULAglobulus, i, m (lat.), globule (eng.), 1. malehna, sfericna, cvrsta masa ili tijelo, gruda, 2. malehna kapljica, damla, tecnosti ili neke guste tecnosti, npr. masna kapljica u mlijeku, 3. pojedinacna doza lijeka u obliku grudice ili grumencica, posebno pakovana. Sin.


---GLOBULARANglobosus-3 (lat.), globular (eng.), nalik na lopticu, globulu. Sastavljen od loptica, globula. Sin.


---GLOBULIN(LAT.), id.(eng.), od lat. globulus, loptica, gromuljica, grudica. Klasa bjelancevina koje nisu topljive u vodi, ali su topljive u slanim rastvorima (euglobulini). Ako su topljive u vodi nazivaju se pseudoglobulini. Mogu biti specificirana antitijela, faktori koagulacije it Sin.


---GLOBULIN, IMUNI(LAT.), immune globulin (eng.), 1. koncentrirani preparat koji sadrži gama globuline narocito IgG, napravljen od velikoga broja humanih davalaca, a upotrebljava se vecinom za profilaksu hepatitisa A, odnosno za lijecenje hipogama-globulinemije, 2. u slucaju da je specifican nosi naziv b Sin.


---GLODARrodens, entis (lat.), rodent (eng.), bilo koji sisar reda Rodentia, karakteriziran sa velikim sjekuticima u obliku dlijeta u gornjoj i donjoj vilici. Tu spadaju miši, stahori, vjeverice itd. Neki su rezervoari infekcija Sin. .


---GLOGCrathaegus , i m (lat.), hawthorn (eng.), nekoliko biljki, crveni glog, Crathaegus oxycantha, bijeli, Crathaegus monogyna i crni, Crathaegus nigra. Trnoviti grm koji se razvrstava prema plodu (gloginje). Svi sadrže flavonozide sa kardiotonicnim i dijureticnim djejstvom. Ubraja se u digitaloide Sin. .


---GLOGINJE(LAT.), (ENG.), SIN. v. glog.


---GLOMEKTOMIJAglomectomia, ae, f (lat.), glomectomy (eng.), hirurško vadenje glomus carroticus-a Sin. .


---GLOMERULARANglomerulosus-3 (lat.), glomerular (eng.), ono što ima klupcastu formaciju, ima oblik klupka, pripada glomerulusu kao anatomskoj jedinici bubrega. Sin.


---GLOMERULITISglomerulitis, idis, f (lat.), id.(eng.), inflamacija bubrežnih glomerula sa proliferativnim i nekrotizirajucim promjenama endotelijalnih ili epitelijalnih odajica i sa zadebljanjem bazalne membrane. Sin.


---GLOMERULONEFRITISglomerulonephritis, idis, f (lat.), id.(eng.), oblik nefritisa, karakteriziran inflamacijom kapilarnih petlji glomerula bubrega. Postoje akutna, subakutna i hronicna forma i može nastati zbog infekcije hemoliticnim streptokokom. Postoje još i imuni i autoimuni mehanizmi bolesti Sin. .


---GLOMERULOPATIJAglomerulopathia, ae, f (lat.), glomerulopathy (eng.), bilo koja bolest bubrežnih glomerula Sin. .


---GLOMERULUSglomerulus, i, m (lat.), glomerulus, tuft (eng.), standardni naziv u anatomskoj literaturi koji oznacava konglomerat krvnih suda ili nervnih niti. Ako je izraz upotrijebljen bez bliže oznake, misli se na glomerulus renis, renal glomerul, klupcic kapilara bubrega, osnovnu jedinicu pocetka mokracne filtrac klupcic, smotak. Sin.


---GLOMEURULOSKLEROZAglomerulosclerosis, is, f (lat.), id.(eng.), prožimanje glomerula veznim i ožiljnim tkivom što vodi njihovoj slabijoj funkciji. Sin.


---GLOMUS(LAT.), (ENG.), SIN. v. klupko.


---GLOSALGIJAglossalgia, ae, f (lat.), id.(eng.), bol u jeziku. glosodinija. Sin.


---GLOSEKTOMIJAglossectomia, ae, f (lat.), glossectomy (eng.), hirurška djelomicna ili totalna ekstirpacija jezika. Sin.


---GLOSITISglossitis, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija jezika. Sin.


---GLOSODINIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. glosalgija.


---GLOSOFARINGEALNIglossopharyngycus-3 (lat.), glossopharyngeal (eng.), (o živcu) onaj koji pripada i jeziku i gutnjaku Sin. .


---GLOSOMANTIJA, GLOSSOMANTIA, ae, f (lat.), id.(eng.), prognoza bolesti i stanja bazirana na izgledu jezika Sin. .


---GLOSOPALATINALNIglossopalatinus, i, m (lat.), id.(eng.), (o mišicu), onaj koji pripada jeziku i nebu, palatum Sin. .


---GLOSOPIROZAglossopyrosis, is, f (lat.), id.(eng.), osjecaj pecenja, bola, svrbeža, uboda na sluzavici jezika bez jasnih lezija. Oblik parestezije Sin. .


---GLOSOPLASTIKA, GLOSSOPLASTIA, ae, f (lat.), glossoplasty (eng.), plasticna operacija jezika Sin. .


---GLOSOPLEGIJAglosoplegija, ae, f, (lat.), id.(eng.), oduzetost jezika. Sin.


---GLOSORAFIJAglossorrhaphia, e, f (lat.), glossoraphy (eng.), ušivanje jezika Sin. .


---GLOSOSPAZAMglossospasmus, i, m (lat.), glossospasm (eng.), grc mišica jezika Sin. .


---GLOSOTOMIJAglossotomia, ae, f (lat.), glossotomy (eng.), incizija na jeziku. Sin.


---GLOSOTRIHIJAglossotrichia, ae, f (lat.), id.(eng.), dlakavost jezika Sin. .


---GLOTICANglotticus-3 (lat.), glotic (eng.), onaj koji pripada pisku, glotisu. Sin.


---GLOTIS(LAT.), (ENG.), SIN. v. pisak.


---GLUHsurdus-3 (lat.), deaf (eng.), nesposoban da cuje, nema osjecaja sluha ili ima veliki gubitak sluha. Sin.


---GLUHOCAsurditas, atis, f (lat.), deafness (eng.), odsustvo osjecaja sluha ili jako duboki gubitak sluha. Umjereni gubitak sluha se naziva nagluhost. Sin.


---GLUHONIJEMsurdus-3 et mutus-3 (lat.), deaf-mute (eng.), nesposoban da govori i cuje. Istovremeno gluha i nijema osoba, jer da bi se razvio govor potrebno je imati dobar sluh. Sin.


---GLUHONIJEMOSTsurdomutitas, atis, f (lat.), deaf-mutism (eng.), odsustvo sluha i mogucnosti govora. Sin.


---GLUKAGON(LAT.), glucagon (eng.), hormon kojega izlucuju alfa odajice inkretorne gušterace (Langerhansovi otoci), kao odgovor na hipoglikemiju i stimulaciju hormona rasta. On stimulira glukoneogenezu u jetri Sin. .


---GLUKOFILIJAglycophilia, ae, f (lat.), id.(eng.), stanje u kojemu malehne kolicine šecera prave hiperglikemiju Sin. .


---GLUKOGENEZAglycogenesis, is, f (lat.), glucogenesis (eng.), nastajanje glukoze iz glikogena Sin. .


---GLUKOKORTIKOIDI(LAT.), glucocorticoids (eng.), bilo koja grupa kortikosteroida, hormona nadbubrežne žlijezde koji posebno uticu na metabolizam ugljenih hidrata, forsiraju glukoneogenezu, depoziciju glukogena u jetri, dovode do porasta šecera u krvi, izazivaju ekscitaciju živcanoga tkiva, poboljšavaju kortikosteroidi. Sin.


---GLUKONEOGENEZAglyconeogenesis, is, f (lat.), gluconeogenesis (eng.), stvaranje glukoze iz molekula koje ne pripadaju ugljenim hidratima kao što su aminokiseline, laktat i piruvat Sin. .


---GLUKOPEKSIJAglycopexis, is, f (lat.), id.(eng.), fiksacija i nagomilavanje šecera ili glikogena u tkivima Sin. .


---GLUKOPENIJAglycopenia, ae, f (lat.), id.(eng.), nedostatak šecera u tkivima Sin. .


---GLUKOZAglycosum, i, n (lat.), glucose (eng.), monosaharid, C6H12O6, nadena u hrani, vocu i u krvi svih životinja. Završni je produkt metabolizma ugljenih hidrata i glavni je izvor energije za organizam. šecer, groždani. Sin.


---GLUKOZO-6 FOSFAT(LAT.), (ENG.), glycoso-6-aminophosphate (eng.) intermedijarni spoj u metabolizmu ugljenih hidrata, Sin. v. glukozo-6 fosfataza.


---GLUKOZO-6 FOSFATAZA(LAT.), glucoso-6 phosphatase (eng.), enzim EC.3.1.3.9. iz klase hidrolaza koji katalizira reakciju D-glukozo-6 fosfa Sin. t


---GLUKOZO-AMINOGLIKAN(LAT.), (ENG.), glycosoaminoglycan (eng.) je moderniji naziv za mukopolisaharid ( Sin. v.).


---GLUPstupidus-3 (lat.), stupid (eng.), onaj koji pokazuje elemente gluposti ( Sin. v.). Nije najtacnije definirano, sin. ogranicen.


---GLUPOST, STUPIDITAS, atis, f (lat.), stupidity (eng.), posjedovanje smanjenoga intelekta, bistrine, racionalnosti, volje za životom i napredovanjem. U principu sniženoga IQ, mada nije najtacnije definirano Sin. .


---GLUTAMAT-OKSALACETAT TRANSAMINAZA(LAT.), (ENG.), SIN. v. aspartat-amino-transferaza.


---GLUTAMIN(LAT.), glutamine (eng.), monoamid glutaminske kiseline, C5H10N2O3, koji se nalazi u sokovima voca. Važan je nosac amonijaka. V. kiselina, glutaminska Sin. .


---GLUTATION(LAT.), glutathione (eng.), tripeptid, a sastoji se od glutaminske kiseline, cisteina i glicina. Široko rasprostranjen u biljnim i životinjskim tkivima u oksidiranoj (GSSG) i reduciranoj formi (GSH) i sudjeluje u raznim redoks reakcijama organizma Sin. .


---GLUTEALAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. sjedalan.


---GLUTENgluten, inis, n (lat.), id.(eng.), protein žitne i zrnaste hrane koji daje tijestu elasticnost i žilavost. Medicinski zanimljiv zbog netropske spru ( Sin. v.). Narocito ga ima u prekrupi, grizu, koji se pravi od zrnastih žitarica.


---GMIZAVACreptilium, i, n (lat.), reptil (eng.), svaki clan klase gmizavaca, hladnokrvnih kicmenjaka, pokrivenih rožnatim plocama koji dišu na pluca, a mnoge vrste ostavljaju jaja izvan tijela. Tu spadaju zmije, gušteri, kornjace, krokodili, aligatori, a takoder i oni koji su nekad naseljavali zemlju (d Sin. .


---GNATITISgnathitis, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija cehneta Sin. .


---GNATOPLASTIKAgnathoplastia, ae, f (lat.), gnathoplasty (eng.), rekonstruktivna operacija na cehnetu, vilici Sin. .


---GNATOSTOMIJAZAgnathostomiasis, is, f (lat.), id.(eng.), infestacija oblom gujavicom, Gnathostoma spinigeum, a nastaje konzumacijom nedovoljno termicki obradene ribe koja nosi larve. One migriraju u potkožno tkivo prouzrokujuci erupciju sa eozinofilijom. Mogu doci i u mozak (mijeloencefalitis) Sin. .


---GNATOŠIZAgnathoschisis, is, f (lat.), cleft jaw (eng.), rascijepljenost cehneta. Sin.


---GNJECAVpastosus-3 (lat.), pasty (eng.), kvalitet nekoga tkiva ili promjene. Kaže se o kožnome turgoru djeteta hranjenoga mlijekom i keksom, cije tkivo nije jedro i tvrdo nego mehko, sa dosta potkožne vode i sala, te lahko uložljivo za prst, sin. pastozan Sin. .


---GNJECENJEsubactio, onis, f (lat.), kneading (eng.), stiska-nje, kompresija tkiva do njegova pucanja i destrukcije, te curenje soka, bilo akcidentalno, bilo namjerno Sin. .


---GNJEV, V(LAT.), (ENG.), ljutnja. Sin.


---GNJIDA, LENS, endis, m (lat.), nit (eng.), jaje crne, bijele uši ili krkajka ( Sin. v.).


---GNJILAsepticaemia, ae, f (lat.), septicemia (eng.), sistem-ska bolest prisustva patogenih mikroorganizama ili njihovih toksina u krvi. septikemija, trovanje krvi. Sin.


---GNJILOST KOSTIJUosteomalacia, ae, f (lat.), id.(eng.), stanje karakterizirano smekšanjem kostiju zbog nedovoljne mineralizacije. Simptomi su bol, osjetljivost kosti, slabost mišica, anoreksija, gubitak na težini i sl. osteomalacija. Sin.


---GNOJ(LAT.), pus, puris, n (lat.) id.(eng.), tecni produkt isindije kojega cine leukociti, mikroorganizmi, te komadici nekroticnoga tkiva. marza, jušika. Sin.


---GNOJAN, SUPPURANS(LAT.), , antis, m, pyogeneus-3 (lat.) suppurant, pyogen (eng.), ono što je karakterizirano gnojem ili gnojenjem, što proizvodi gnoj (npr. isindija, inflamacija, infekcija, bakterije). piogen. Sin.


---GNOJANICA(LAT.), (ENG.), SIN. v. gnojavica.


---GNOJAVpurulentus-3 (lat.), purulent (eng.), od gnoja sastavljen ili sadrži gnoj , udružen sa stvaranjem ili uzrokovan gnojem. Sin.


---GNOJAVICApustula, ae, f (lat.), pustule (eng.), vidljiva kolekcija gnoja u ili ispod epidermisa, cesto u folikulu dlake ili u znojnoj žlijezdi. svilarica, puhvica, puha, gnojanica, prištic. Sin.


---GNOJAVO ZARAŠCIVANJEsanatio per secundam intentionem (lat.), healing by second intention (eng.), zarašcivanje rane sa pojavom gnojenja i granulacionoga tkiva. Ovo tkivo ispunjava defekt ako rana nije ušivena Sin. .


---GNOJENJEpurulentia, ae, f, pyosis, is, f (lat.), purulence, pyosis (eng.), stvaranje gnoja, proizvodnja gnoja u rani ( Sin. v.).


---GNOJITIsuppurare (lat.), supurate (eng.), stvarati gnoj, gustu smjesu leukocita, mikroorganizama i dijela raspadnutoga tkiva. marzati. Sin.


---GNOJNICAabcessus, us, m (lat.), abcess (eng.), lokalizirana kolekcija gnoja uzrokovana gnojenjem i prisutnim mikroorganizmima u tkivu, organima ili zatvorenome prostoru, sin. apsces, zagnoj Sin. .


---GNOJNOSTpurulentia, ae, f (lat.), purulence (eng.), stanje ili cinjenica da je neki supstrat gnojem prožet, zagnojen, ognojen, gnojno inflamiran Sin. .


---GOnudus-3 (lat.), nude (eng.), 1. nepokriven, nezamotan, bez cahure, bez opne, 2. neobucen, bez odjece, nag, neodjeven, lišen icega. Potpuno go je go cin ciplak Sin. .


---GO, CIN CIPLAK(LAT.), (ENG.), SIN. v. go.


---GODIŠTEgeneratio, onis, f (lat.), generation (eng.), skup svih pojedinaca rodenih u vremenu jedne kalendarske godine. generacija. Sin.


---GOJAZAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. debeo.


---GOJAZNOSTpinguitudo, onis, f (lat.), obesity (eng.), predebelost, ugojenost, pretilost, prekomjerno nakupljanje masti, nakupine sala, prevelika težina, pretilost Sin. .


---GOLEMdecumanus-3, permagnus-3 (lat.), great, big (eng.), velik, krupan, prekomjerne velicine ili težine, na gornjoj granici s obzirom na težinu i velicinu tijela, organa i sl Sin. .


---GOLIJENcrus, cruris, n (lat.), calf (eng.), donji dio noge od koljena do custeka, skocnog zgloba. Skelet golijeni cine goljenica, tibija i cvolike, fibula. Sin.


---GOLJENICAtibia, ae, f (lat.), shinbone (eng.), glavna potporna kost golijeni, koja ulazi u zglob sa koljenom i cini vecinu custecnoga zgloba sa medijalnim maleolusom. Naprijed je samo dijelom pokrivena mišicima. cjevanica, tibija. Sin.


---GOLJENICNIcruralis, e (lat.), crural (eng.), onaj koji pripada golijeni, potkoljenici Sin. .


---GOLOBRADimbarbis, e (lat.), beardless (eng.), osoba bez dlaka na bradi. cosa Sin. v.


---GOLOGLAVICA(LAT.), (ENG.), SIN. v. radic.


---GOLOT(LAT.), (ENG.), SIN. v. kristal.


---GOLOTINJAnuditas, atis, f (lat.), nakedness (eng.), nepokrivenost, nezašticenost, nagost. U medicinskome smislu nepokrivenost tijela ili strukture, bez ovojnice. Sin.


---GOMFIJAZAgomphiasis, is, f (lat.), id.(eng.), mobilnost zuba u vestibulooralnome smjeru Sin. .


---GOMFOZAgomphosis, is, f (lat.), id.(eng.), vrsta fibroznoga zgloba u kome je konicni izraštaj uglavljen u rupu (npr. zub u alveolu) Sin. .


---GOMILA(LAT.), (ENG.), SIN. v. hrpa.


---GONADAgonas, aris, f (lat.), gonad (eng.), žlijezda koja proizvodi gamete, jajnik i tašak, ovarium i testis, spolna žlijezda. Sin.


---GONADEKTOMIJA, GONADECTOMIA, ae, f (lat.), gonadectomy (eng.), hirurška ekstirpacija jajnika ili tašaka. Sin.


---GONADOBLASTOMA(LAT.), id. lat. i(eng.), tumor gonada, disgermninoma, koji sadrži sve gonadalne elemente, a javlja se u nenormalnim gonadama Sin. .


---GONADOTROPAN(LAT.), gonadotropic (eng.), onaj koji stimulira gonade (hormon prednjega režnja hipofize) Sin. .


---GONADOTROPIN(LAT.), id.(eng.), 1. bilo koji hormon koji ima sti-mulirajici efekt na spolne žlijezde, gonade. Takav hormon proizvodi prednja hipofiza, FSH, folicle-stimulating hormone, folikul stimulirajuci hormon i LH, luteinizing hormone, luteinizirajuci hormon. Hormoni imaju razlicit Sin.


---GONADOTROPIN, HORIONSKI(LAT.), chorionic gonadotropin (eng.), hormon koji proizvodi sinciciotrofoblast placente, a koji održava funkciju žutoga tijela za vrijeme prvih nekoliko hefti trudnoce. On stimulira steroidogenezu u fetoplacentalnoj jedinici, stimulira fetalnu testisnu sekreciju testosterona. Za terapeutsku u Sin.


---GONARTRITISgonarthritis idis, f (lat.), id.(eng.), isindija ko-ljena, koljenoga zgloba Sin. .


---GONARTROZAgonarthrosis, is, f (lat.), id.(eng.), artrozni proces na koljenome zglobu Sin. .


---GONDOGENEZA, GONADOGENESIS, is, f (lat.), id.(eng.), razvoj gonada kod zametka, narocito razvoj onih gonada koje su karakteristike jednoga ili drugoga spola Sin. .


---GONDŽE(LAT.), (ENG.), SIN. v. fiden ili pupoljak.


---GONECISTA, V(LAT.), (ENG.), kesica, sjemena. Sin.


---GONECISTOLITgonecystolithus, i, m (lat.), gonecystolith (eng.), kamen u sjemenoj kesici. Sin.


---GONIOTOMIJAgoniotomia, ae, f (lat.), goniotomy (eng.), vrsta operacije glaukoma otvorenoga ugla i normalne dubine prednje komore otvaranjem sinus venosus sclerae Sin. .


---GONITIS(LAT.), gonitis, idis, f (lat,), id.(eng.), isindija koljena, Sin.


---GONOCITgonocytus, i, m (lat.), gonocyte (eng.), 1. primitivna, reproduktivna embrionalna odajica, 2. sjemena odajica Sin. .


---GONOHORIZAMgonochorismus, i, m (lat.), gonochorism (eng.), diferencijacija gonada sa normalnim razvojem reproduktivnih organa prema odredenome spolu. Supr. od hermafroditizam. Sin.


---GONOKOKgonococcus, i, m (lat.), id.(eng.), svaki pojedini mikroorganizam vrste Neisseria gonorrhoeae, mikroorganizma koji uzrokuje bensaukluk, gonoreju Sin. .


---GONOKOKCEMIJAgonococcaemia, ae, f (lat.), gonococcemia (eng.), prisustvo gonokoka u krvi Sin. .


---GONOREICANgonorrhoicus-3 (lat.), gonorrheal (eng.), onaj koji pripada bensaukluku, gonoreji Sin. .


---GONOREJAgonorrhoea, ae, f (lat.), gonorrhoea (eng.), isindija izazvana sa Neisseria gonorrhoeae koja se prenosi poglavito seksualnim kontaktom, ali i kontaktom sa zaraznim eksudatom (novorodencad pri porodu). Kod muškaraca se manifestira isindijom mokracnice, pracenom bolom i gnojnim iscjetkom, dok je kod ž bensaukluk, balavka, triper, kanko Sin. v.


---GORAK, AMARICOSUS-3, amarus-3 (lat.), bitter (eng.), onaj koji ima posebno neugodan okus koji odgovara okusu kinina. grk. Sin.


---GORCAKMatricaria chamomilla (lat.), chamomille tea (eng.), biljka cije se sušene glavice cvijeta upotrebljavaju kao caj i za obloge, jer djeluje kao kontrairitans, karminativ, blag spazmolitik i stomahik. Sadrži i zejtin. kami-lica, prstenak, titrica, roman, rumanj, zdravic, žabljak. Sin.


---GORCIKAmagnesium oxidum (lat.), magnesium oxide (eng.), bijeli prašak koji sadrži oko 96 % MgO i upotrebljava se kao antacid i laksans. gorka so. Sin.


---GORCIVAremedia amara (lat.), bitters (eng.), medicinska sredstva koja imaju gorak ukus. Upotrebljavaju se kao tonici i sredstva za poboljšanje apetita. Sin.


---GORKA SO(LAT.), (ENG.), SIN. v. gorcika.


---GORKI KORIJENradix Gentianae luteae (lat.), yellow gentian (eng.), osušeni korijen biljke Gentiana lutea, a upotrebljava se kao gorki tonik i gorcivo. Sin.


---GORKO ZELJEErythrea centaurium (lat.), lesser centaury (eng.), biljka koja je tonik i stomahik. Uglavnom izbacena iz upotrebe. Sin.


---GORNJI, SUPERIOR, oris, (lat.), superior, higher (eng.), postavljen gore, okrenut gore, zauzima poziciju bliže verteksu. superiorni. Sin.


---GOROPAD(LAT.), (ENG.), SIN. v. goropaština.


---GOROPAŠTINAmorbus caducus, epilepsia major (lat.), epilepsy grand mal (eng.), ovaj oblik epilepsije je manifestiran velikim epilepticnim napadom. Predhodi mu aura, pocinje krikom, naglim gubitkom svijesti, a zatim se javljaju tonicni i klonicki grcevi. Pacijent ne može birati mjesto napada, ugriza se za jezik, javlja se pjena na us epilepsija grand mal, goropad, up. padavica. Sin.


---GOROVEZsycosis, is, f (lat.), barber's itch (eng.), inflamacija folikula dlake, narocito na bradi, bakterijski folikulitis, obicno uzrokovan sa Staphylococcus aureus. sikoza, opar 1. Sin.


---GORUŠICA(LAT.), (ENG.), SIN. v. hardal.


---GOT(LAT.), (ENG.), SIN. v. aspartat-amino transferaza.


---GOTOVAN, PARASITUS, i, m, hospes, itis, m (lat.), parasite (eng.), 1. biljka ili životinja koja živi na racun drugoga ili u drugome živome organizmu, sin. umetica, parazit, 2. kod spojenih blizanaca manji, nepotpuno razvijeni blizanac koji je pripojen razvijenijem i potpuno je zavisan od njega Sin. .


---GOTOVLJENJEpraeparatio, onis, f (lat.), preparation (eng.), akt ili proces kojim nešto cinimo spremnim (npr. lijek). pripremanje. Sin.


---GOVEÐA SUŠICA(LAT.), (ENG.), SIN. v. bovina tuberkuloza.


---GOVEÐA TUBERKULOZA(LAT.), (ENG.), SIN. v. bovina tuberkuloza.


---GOVEÐIbovinus-3 (lat.), bovine (eng.), volovski, kravlji, pripada govedu kao vrsti (npr. govedi verem) Sin. .


---GOVEDINA(LAT.), beef (eng.), meso zreloga vola ili krave. Ima manje vode od mesa mladih životinja, pa je teže za obradu i probavu Sin. .


---GOVORoratio, onis, f (lat.), speech, oration (eng.), jedna od biološki najmladih funkcija i karakteristika ljudi. Sposobnost da se proizvodi zvuk, formiraju glasovi i artikuliraju rijeci, uz sudjelovanje organa za govor i centralnoga nervnoga sistema. Sin.


---GPT(LAT.), (ENG.), SIN. v. alanin-amino transferaza.


---GRACILANgracilis, e (lat.), gracile, slender (eng.), tanahan, vitak, kanitan, nježan. vitak Sin.


---GRAÐA1. constitutio corporis (lat.), body constitution (eng.), tjelesni izgled i potpunost nekoga pojedinca, odreden genetski, biohemijski i fiziološki, ali modificiran dijelom faktorima okoline, 2. textura, ae, f (lat.), texture (eng.), struktura ili nacin ukupne organizacije nekoga tkiva ili organa, sin. sklop Sin. .


---GRADIJENT(LAT.), gradient (eng.), razmjer porasta ili smanjenje promjenljive velicine, a takoder i krivulja koja to predstavlja Sin. .


---GRADUIRANgraduatus-3 (lat.), graduate (eng.), podijeljen na podioke koji predstavljaju jedinice mjere Sin. .


---GRAFICKIgraphicus-3 (lat.), graphic (eng.), ispisan, nacrtan, slikom ili crtežom predstavljen Sin. .


---GRAFITOZAgraphitosis, is, f (lat.), id.(eng.), prisustvo grafitne prašine i tkivna reakcija u plucima. Vrsta pneumokonioze zbog udihanja grafitne prašine Sin. .


---GRAFOLOGIJAgraphologia, ae, f (lat.), graphology (eng.), ispitivanje rukopisa cime se može neka osoba identificirati ili psihološki ocijeniti Sin. .


---GRAFOREJA(LAT.), graphorrhoea, ae, f (lat.). graphorrhea (eng.), pisanje dugih niza rijeci koje medusobno nisu povezane, niti recenice imaju smisla. skribomanija. Sin.


---GRAFOSPAZAMgraphospasmus, i, m (lat.), writer's cramp (eng.), mišicni grc u šaci uzrokovan dugim i cestim pisa-njem Sin. .


---GRAHphaseolus, i, m (lat.), bean (eng.), sjeme bilo koje leguminozne biljke. Najšira je upotreba obicnoga graha, Phaseolus vulgaris, uglavnom kao namirnice. Bogat je bjelancevinama (20%) i ima dosta mineralnih soli, narocito kalijuma. Koeficijent iskorištavanja je malehan zbog obilja celuloze. I Sin.


---GRAH, KALABARSKIPhysostigma venenosum (lat.), calabar bean (eng.), biljka iz roda leguminoza, penjacica, otrovna, jer sadrži fizostigmin koji ima antiholesterazno djejstvo. Sin.


---GRAM-NEGATIVAN(LAT.), gram-negative (eng.), kod metode bojenja po Gramu, materijal koji ne prima boju ili se dekolorira alkoholom. To je primarna karakteristika bakterija kod kojih je odajicka opna sastavljena od tankoga sloja peptidoglikana pokrivenoga sa nadvornom membranom od lipoproteina i lipo Sin. .


---GRAM-POZITIVAN(LAT.), gram-positive (eng.), kod metode bojenja po Gramu, bojenje ili izostanak dekoloracije sa alkoholom, što je glavna karakteristika bakterija cija je odajicka opna gradena od peptidoglikana sa pripojenim tejkoicnim kiselinama. Sin.


---GRANAramus, i, m (lat.), branch (eng.), ogranak, opci termin za manju i užu strukturu koja se odvojila od vece i šire, posebno kod živaca ili krvnih suda. ramus. Sin.


---GRANANJEarborisatio, onis, f (lat.), branching (eng.), završavanje u obliku razgranate strukture kao što cine živci ili kapilari. arborizacija. Sin.


---GRANATramosus-3 (lat.), ramose, dendritic (eng.), onaj koji se grana u obliku drva, koji se širi u obliku grana, odnosno onaj koji posjeduje, daje, grane, ogranke Sin. .


---GRANATI SEramificare (lat.), ramify (eng.), dijeliti se na više ogranaka od jednoga stabla (npr. živac se grana na ogranke), sin. ramificirati Sin. .


---GRANCICAramulus, i, n (lat.), ramulus, small branch (eng.), melehni, sitni ogranak, cesto neznatan, nastao od vecega stabla Sin. .


---GRANICAlimes, itis, m (lat.), limit (eng.), 1. kraj neke strukture, jasan prelaz na drugu. Struktura koja ogranicuje, limitira organ, tkivo ili patološki proces, 2. ekstremna frekvencija iznad koje se više ne može percipirati podražaj, ali i najniža frekvencija ispod koje nema percepcije, 3. krajnj limit. Sin.


---GRANICAN SLUCAJ(LAT.), borderline (eng.), izraz koji se rabi u psihijatriji i oznacava nejasnu granicu izmedu normalnoga i patološkoga. Pacijent koji se nalazi na granici psihoze ili neuroze i normalnoga stanja Sin. .


---GRANOVITmaniacalis, e (lat.), maniacal (eng.), zahvacen manijom. manijakalan. Sin.


---GRANOVITOSTmania, ae, f (lat.), id.(eng.), nacin ponašanja karakteriziran hiperekscitabilnošcu, hiperaktivnošcu, agitacijom, ubrzanim mišljenjem i govorom, bijegom ideja, ushicenošcu. manija. Sin.


---GRANULACIJAgranulatio, onis, f (lat.), granulation (eng.), 1. proces formiranja granulacionoga tkiva, zamladivanje, 2. proces formiranja citoplazminih granula, 3. svaki zrnati materijal na površini tkiva, neke membrane ili organa. Sin.


---GRANULARAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. zrnast.


---GRANULEgranula, orum, pl. n (lat.), (eng.), id. bos., 1. malehni komadici, partikuli, zrna, malehne mase tkiva zrnastog oblika koje se nagomilavaju na nekoj površini, 2. netopljivi membranozni partikuli koji se nalaze u citoplazmi odajice, 3. zrnasti oblici nekoga lijeka napravljeni od šecera. zrnce 2. Sin.


---GRANULOCITgranulocytus, i, m (lat.), granulocyte (eng.), bilo koja odajica koja sadrži granule, narocito leukocit koji može sadržavati neutrofilne, bazofilne i eozinofilne granule i po tome se bijela krvna zrna, leukociti, raz-vrstavaju .Oni koji imaju velike granulacije u citoplazmi. Sin.


---GRANULOCIT, BAZOFILNIbasocytus, i m (lat.), basocyte, basophile granulocite, basophil (eng.), leukocit, bijelo krvno zrno, nepravilno oblikovanoga jezgra u dva lobusa, a citoplazma mu sadrži plave granule razlicite velicine. Sadrže vazoaktivne amine. bazofil. Sin.


---GRANULOCIT, EOZINOFILNIeosinocytus, i, m (lat.), eosinocyte, eosinophile, eosinophile granulocyte (eng.), bijelo krvno zrno, leukocit, odajica cija citoplazma sadrži granule koje se spremno boje eozinom. Jezgro je sastavljeno od dva lobusa spojena sa tankim koncem hromatina Sin. .


---GRANULOCIT, NEUTROFILNIneutrocytus, is, m (lat.), neutrophile granulocyte, neutrophil, neutrocyte (eng.), bijelo krvno zrno, leukocit, odajica sa finim neutrofilnim granulacijama u citoplazmi i nepravilno lobuliranim jezgrom (3-5 režanja spojenih sa tankim koncima hromatina). Imaju sposobnost hemotaksije, fagocitoze i adherencije za imune komplekse. neutrofil, neutrocit. Sin.


---GRANULOCITOPENIJAgranulocytopenia, ae, f (lat.), id.(eng.), smanjen broj granulocita u krvi. Sin.


---GRANULOCITOZAgranulocytosis, is, f (lat.), id.(eng.), nenormalno veliki broj granulocita u krvi. Sin.


---GRANULOMAgranuloma, atis, f (lat.), id.(eng.), inflamatorni odgovor na infektivne i neinfektivne hronicne agense. Bilo koja nodularna agregacija mononuklearnih isindicnih odajica ili takva kolekcija modificirana makrofagima koji nalice epitelijalnim odajicama. Cesto okružena sa rubom leukocita. Oko ne Sin.


---GRANULOMATOZAgranulomatosis, is, f (lat.), id.(eng.), bilo koje stanje koje je karakterizirano pojavom multiplih granuloma. Sin.


---GRAVIDA(LAT.), (ENG.), SIN. v. noseca, hamila.


---GRAVIDITET(LAT.), (ENG.), SIN. v. nošenje.


---GRAŠAK1. Pisum sativum (lat.), pea (eng.), jednogodišnja biljka sa više sorti. Plod je mahuna sa zelenim jestivim zrnom. Vrlo je ukusan i hranjiv (suh grašak 350 Cal/100 gr., 22% bjelancevina, 63% ugljenih hidrata, 0,9% kalijuma), 2. os pisiforme (lat.), pisiforme bone (eng.), najma-nja od karpaln Sin.


---GRAŠAK, FABAVicia faba (lat.), fava bean, broad bean (eng.), vrsta graška, ciji plod ili polen uzrokuje kod nekih ljudi bolest nazvanu favizam (v.). bakla. Sin.


---GRBAgibbus, i, m (lat.), hump (eng.), veoma naglašeni konveksitet na krivini grudne kicme bez obzira na uzrok, mada je najcešce rezultat preloma ili tuberkuloze. Grudni koš je skracen, a time i visina pacijenta. Sin.


---GRBACA(LAT.), (ENG.), SIN. v. leda.


---GRBAVgibbosus-3 (lat.), gibous, humped (eng.), osoba sa grbom, osoba iskrivljenih leda po tipu grbe. Pren. svaka neravna struktura. Sin.


---GRBENJACA(LAT.), (ENG.), SIN. v. kicma.


---GRBINA(LAT.), (ENG.), SIN. v. kicma.


---GRC CRIJEVAenterospasmus, i, m (lat.), enterospasm (eng.), spazam crijeva koji je bolan i dovodi do poremecaja pasaže hrane Sin. .


---GRC OBRVEophiosis, is, f (lat.), id.(eng.), grc u obliku spazma na obrvi, sin. ofioza Sin. .


---GRC1. convulsio, onis, f (lat.), convulsion (eng.), konvul-zija, jaka nevoljna kontrakcija ili serija takvih kontrakcija voljnih mišica, sin. trzanje, 2. spasmus, i, m, crampus , i, m (lat.), cramp, spasm (eng.), iznenadna, snažna, nevoljna kontrakcija jednoga ili grupe mišica, pracena bolom i odsustvom fu spazam. Sin.


---GRC, BOLNIalgospasmus, i, m (lat.), algospasm (eng.), grc koji je udružen sa bolima. algospazam. Sin.


---GRC, ZLI(LAT.), (ENG.), SIN. v. tetanus.


---GRCEVI MATERICEhysterospasmus, i, m (lat.), hysterospasm (eng.), kontrakcije mišica materice koja je bolna, mada ne obavezno, a obicno su u cilju istiskivanja sadržaja iz uterusa (krv, plod i sl.) Sin. .


---GRCEVI, FEBRILNI(LAT.), (ENG.), SIN. v. fras.


---GRCEVI, KLONICNIconvulsiones clonicae (lat.), clonic convulsiones (eng.), grcevi koji su karakterizirani smjenjivanjem kontrakcija i relaksacija mišica. Sin.


---GRCEVI, TONICNIconvulsiones tonicae (lat.), tonic convulsions (eng.), protrahirana prolongirana kontrakcija mišica, bez smjenjivanja sa relaksacijom. Sin.


---GRCEVI, TOPLOTNI(LAT.), heat crams (eng.), oblik iscrpljenosti toplinom, a vide se kod onih koji znojeci se gube puno soli. Javljaju se mišicni grcevi, boli, dilatirana zjenica, slab puls i sl Sin. .


---GRCEVITspasmodicus-3, convulsivus-3 (lat.), spasmodic, convulsive (eng.), bol ili pokret po karakteru grca, karakteriziran grcem, spazmima, sin. konvulzivan Sin. .


---GRCEVITO STANJEspasticitas, atis, f (lat.), spasticity (eng.), stanje u kojem grcevi dominiraju klinickom slikom, obicno u obliku tonicne forme, sin. spesticitet, trzavica. Sin.


---GREBsepulcrum, i, n (lat.), grave (eng.), higijenski determinirana rupa u zemlji, dimenzija najmanje 2x1,25x1,5 m u koju se ukapa mrtvac. U bosanskome jeziku postoji razlika izmedu muslimanskoga mjesta za sahranu (greb) i onoga druge konfesije (grob). mezar, kabur. Sin.


---GREBEN CRIJEVNICEcrista iliaca (lat.), iliac crest (eng.), zadebljani gornji rub crijevnice, crijevne kosti, koji osigurava njenu širinu i ogranicava trbuh sa donje lateralne strane . Sin.


---GREBENcrista, ae, f (lat.), ridge, crest (eng.), istaknuta rubna projekcija, narocito na kosti. Sin.


---GREBLJEsepulcretum, i, n (lat.), cemetery (eng.), zemljište za sahranjivanje mrtvaca islamske vjere za razliku od groblja koje je mjesto za sahranjivanje pripadnika drugih konfesija. harem, haremluk, kabristan, mezaristan, mezarluk, ukopište. Sin.


---GREBOTINA(LAT.), (ENG.), SIN. v. ogrebotina.


---GREDICEtrabeculae, arum, f, cancelli, orum, m (lat.), lattices (eng.), tanki tracci koštane ili vezivne mase, malehne, na gredu nalik, strukture, koje služe za podršku, daju potporu, ucvršcuju drugu strukturu, a izgraduju spongioznu kost ili su trake veznoga tkiva koji odlazi od cahure u parenhim Sin. .


---GRIJANJE(LAT.), heating (eng.), jedan od glavnih elemenata udobnosti. Ne smije zagadivati zrak, mora biti efikasno i dovoljno, lahko za rukovanje, ekonomicno. Može koristiti razne vrste goriva i odavati toplinu zracenjem, konvekcijom ili kondukcijom Sin. .


---GRINJEAcarine (lat.), acarus (eng.), clankonošci, zglavkari, artropoda, iz razreda pauka, Arachnida, a samo su grinje red od medicinskoga interesa, jer su gotovani, paraziti, a mogu biti i vektori. Divlje uši, krpelji, Ixodides, ticks, su podred grinja i najvece su grinje. preglji, moljci (jednina moljak). Sin.


---GRINTAfavus, i, m (lat.), ringworm honeycomb (eng.), zarazna bolest kose, ali i drugih dlakavih mjesta, uzrokovana gljivicom Trichophyton schoenleini, karakterizirana stvaranjem perifolikularnih žutih plocica u vidu saca (scutula). Kosa postaje siva, ima vunast ili paucinast izgled. Nelijecena ostavlja traj favus, zarazna cela, uljezina, zli strup. Sin.


---GRIPAinfluenza, ae, f (lat.), flu (eng.), isindija koja zahvata respiratorni trakt, a nastaje kao izolirana bolest, te u epidemijama i pandemijama, uzrokovana brojnim, serološki jasnim, virusima, A,B,C i D. hropotina. Sin.


---GRIZ1. v. prekrupa, up. gluten, 2. morsus, us, m (lat.), bite (eng.), rana napravljena ugrizom zuba covjeka ili životi-nje. Karakteristike ove rane su otisci zuba, defekt tkiva, veliki rizik isindije i mogucnost bjesnila. ujed, ugriz, ujedna rana, grizotina. Sin.


---GRIZAKmordax, acis (lat.), mordant (eng.), jedak, ljut, nagrizajuci, koji pece, supstancija koja produbljuje reakciju bojenja. kaustican. Sin.


---GRIZENJE NOKATAonychophagia, ae, f (lat.), onichophagy (eng.), navika da se nokti zubima grizu i otkidaju u malehnim komadicima sa slobodnoga dijela nokta. Takvi izgriženi nokti imaju karakteristican izgled. onihofagija. Sin.


---GRIZICAcaries, ei, f (lat.), rotteness (eng.), molekularno truhljenje ili smrt kosti u kojemu ona postaje mehka, promijenjene boje i porozna Sin. .


---GRIZLICAulcus, eris, n (lat.), ulcer (eng.), lokalni defekt ili ekskavacija na površini nekoga tkiva, kože, sluzavice, organa. jarva. Sin.


---GRIZLICA, STOMACNAulcus duodeni et ventriculi (lat.), peptic ulcus, (eng.), grizlica sluzavice na donjemu dijelu jednjaka, želuca i duodenuma kao lokalna manifestacija opce bolesti. pepticni ulkus, pepticna grizlica. Sin.


---GRIZOTINA(LAT.), (ENG.), SIN. v. griz ili rana, ujedna.


---GRJEŠKA(LAT.), (ENG.), SIN. v. mahana.


---GRK, AMARUS-3 (lat.), bitter (eng.), onaj koji ima ružan okus, koji odgovara okusu kinina, jedan od 4 osnovna osjecaja okusa. bet, betli, gorak, cemeran, cemerli. Sin.


---GRKLJANlarynx, gis, m (lat.), id.(eng.), šuplji mišicno-hrskavicni organ sa unutrašnje strane presvucen sluzavicom. Prema dolje se nastavlja na dušnik, a prema gore otvara u ždrijelo. Funkcionira kao organ glasa i sprjecava ulaz u dušnik. berikat, grkljun. Sin.


---GRKLJANSKIlaryngicus-3 (lat.), laryngic (eng.), onaj koji pripada grkljanu, berikatu. laringealni. Sin.


---GRKLJUN(LAT.), (ENG.), SIN. v. grkljan.


---GRKUN(LAT.), (ENG.), gorki badem, Sin. v. badem.


---GRLENgutturalis, e (lat.), guttural (eng.), (o glasu) onaj koji pripada grlu. Pren. mukao Sin. .


---GRLIC MATERICE(LAT.), cervix utteri, id.(eng.), uski, najdonji dio materice koji prominira u vaginu i na sebi nosi otvor materice. Sin.


---GRLO1. v. berikat, 2. jugulum, i, n (lat.), throat (eng.), predstavlja prednji dio vrata, bilo sa vanjske, bilo sa unutraš-nje strane (do vratne kicme). Ukljucuje slijedece anatomske elemente: ishmus faucium, fauces, ždrijelo, pharynx, i grkljan, larynx Sin. .


---grloboljaangina, ae, f (lat.), id.(eng.), spasticni, dušeci bol, bol u obliku stezanja u grlu, obicno uslijed isindije Sin. .


---grob(lat.), (eng.), Sin. v. greb.


---groblje(lat.), (eng.), Sin. v. greblje.


---grohnutinfirmus-3, perhaustus-3 (lat.), weak (eng.), slab, nemocan, naglo oslabio, naglo orohnuo, iscrpljen. Sin.


---grohnutiinfirmare, exhaurire (lat.), get weak, get exhausted (eng.), naglo oslabjeti, naglo orohnuti, naglo postati iscrpljen, naglo dospjeti u stanje kaheksije (v.). oslabiti, overemiti. Sin.


---gromuljica1. cysticercus, i, n (lat.), id.(eng.), larvalni oblik pljosnatih gujavica koji sadrži samo skoleks, ucahuren u mjehuricu. bobica, 2. globulus,i (lat.), id.(eng.),., grudica bjelancevinastoga sadržaja ili drugoga materijala, nakupina krvnih elemenata, grumen, gruda, grudica, pilula. Sin.


---gromuljicav(lat.), cysticercosus-3, cysticercous (eng.), tkivo prožeto gromuljicama, cisticerkima. bobica Sin. v.


---grot, v(lat.), (eng.), gutnjak. Sin.


---groznicafebris, is, f (lat.), fever (eng.), svaka bolest koja je karakterizirana povišenjem temperature, a uz ovaj naziv nosi i bližu oznaku (npr. babija groznica), sin. pasjaca. U bosanskome jeziku groznica je definirana bolest, dok je povišenje temperature sa drhatom - vatra Sin. .


---groznica(lat.), (eng.), malteška, Sin. v. bruceloza.


---groznica(lat.), (eng.), mediteranska, Sin. v. bruceloza.


---groznica, babijasepsis puerperalis (lat.), puerperal sepsis, puerperal fever (eng.), septikemija koja nastaje poslije rodenja djeteta uslijed isindije iz porodajnoga kanala. Fokus je lezija sluzavice porodajnoga kanala, a uslijed povrede u vrijeme poroda. Uzrocnici su najcešce streptokoke. puerperalna sepsa, porodiljska groznica. Sin.


---groznica, barskamalaria, ae, f (lat.), id.(eng.), infektivna bolest, endemicna u nekim zemljama Azije, Afrike, Južne Amerike i Evrope. Uzrokovana protozoama roda Plasmodium (vivax, ovale, falciparum, malariae), a obicno se prenosi ubodom anofelida. Karakterizirana je paroksizmima velike vatre i drhata ko malarija, mocvarna groznica. Sin.


---groznica, blatnaleptospirosis , is f (lat.), mud fever (eng.), leptospiroza koja nastaje u ljeto i jesen, a uzrokovana je sa Leptospira interrogans s. grippotyphosa, a koji prenosi poljski miš, Microtus arvalis, i zahvaca radnike na podvodnim poljima Sin. .


---groznica, hemoragicnafebris haemorrhagica (lat.), hemorrhagic fever (eng.), grupa razlicitih akutnih virusnih infekcija, široko rasprostranjenih po svijetu, koje se prenose na covjeka ujedom artropoda ili kontaktom sa inficiranim glodarima. Karakterizirane su vatrom, hemoragicnim manifestacijama, trombocitopenijom, neurološkiom s Sin. .


---groznica, kateterska(lat.), urethral fever (eng.), vatra zbog infekcije poslije korištenja urinarnoga katetera, bužije ili sonde. Ustvari jatrogena urinarna infekcija Sin. .


---groznica, kju(lat.), Q fever (eng.), akutna rikecijalna infekcija uzrokovana sa Coxiella burnetti karakterizirana vatrom, drhatom, glavoboljom, rijetko ospom. Kod ljudi nastaje inhalacijom inficirane prašine sa domacih životinja Sin. .


---GROZNICA, MLIJECNA(LAT.), milk fever (eng.), 1. groznica koja nastaje uslijed navale mlijeka kod porodilje, 2. neka forma paralize koja zahvata krave prije telenja koja je udružena sa hipokalcemijom Sin. .


---GROZNICA, MOCVARNA(LAT.), (ENG.), SIN. v. groznica, barska.


---GROZNICA, NEVIDNAfebris larvata (lat.), masked fever (eng.), maskirana groznica, prikrivena, sakrivena groznica. Kaže se o bolesti ili simptomu, ako su znaci prikriveni, potajni, nevidljivi, sin. groznica, utajena Sin. .


---GROZNICA, PAPAGAJSKApsittacosis, is, f (lat.), parrot fever (eng.), akutna ili primarno hronicna, respiratorna ili sistemska bolest raznih divljih ili domacih ptica, uzrokovana sa Chlamidia psittaci, a prenosi se na covjeka i na domace životinje. Infekcija kod ljudi nastaje udihanjem suhih pticijih ekskreta ili pera, odno psitakoza. Sin.


---GROZNICA, POLENSKA(LAT.), hay fever (eng.), sezonski alergicni rinitis, akutni konjunktivitis, praceni suzenjem, slinje-njem, svrbežom u nosu, nabuhom nosne sluzavice, kiha-njem. polenoza. Sin.


---GROZNICA, POPUSNAfebris intermittens (lat.), intermitent fever (eng.), groznica koja dolazi u intervalima. Karakterizirana je napadima velike vatre i drhata koji se smjenjuju na 2-4 dana, a iza njih slijede periodi potpunoga popuštanja vatre. Najcešce se vida kod barske groznice (up.) Sin. .


---GROZNICA, PORODILJSKA(LAT.), (ENG.), SIN. v. groznica, babija.


---GROZNICA, POVRATNAfebris recurens (lat.), relapsing fever (eng.), akutna infektivna sistemska bolest, distribuirana po cijelome svijetu, uzrokovana razlicitim vrstama Borelia, endemicna ili nastaje epidemicno, a prenosi se ujedom bijele uši ili krpeljima reda Ornithodor. Karakterizirane su jednom ili više epizoda vatre, povratni tifus, rekurens. Drugi uzrocnici prave slicne sindrome pod jednim imenom borelioze. Sin.


---GROZNICA, REUMATSKAfebris rheumatica (lat.), rhemuatic fever (eng.), bolest sa visokom vatrom koja nastaje kao sekvela infekcije sa grupom A hemoliticnih streptokoka, a karakterizirana je multiplim fokalnim isindicnim lezijama veznoga tkiva, narocito na srcu, krvnim sudima, zglobovima. Tipican napad ide sa vatrom, bolima u Sin. .


---GROZNICA, ROVOVSKA(LAT.), trench fever (eng.), rikecijalna infekcija uzrokovana sa Rochalimea quintana koju prenosi uš, Pediculus humanus, a karakterizirana je sa vatrom, bolima, narocito u golijenima, drhatom, vertigom, trbušnom ospom i mnogim recidivima Sin. .


---GROZNICA, UTAJENA(LAT.), (ENG.), SIN. v. groznica, nevidna.


---GROZNICA, ŽUTA(LAT.), yellow fever (eng.), akutna infektivna bolest uzrokovana virusom, prenošena komarcima (Aedes aegypti, Aedes africanus, Aedes simpsoni) koji postaju zarazni od covjeka ili životinja, a karakterizirana je vatrom, žuticom, krvarenjima, oštecenjima bubrega Sin. .


---GROZNICAVfebrilis, e (lat.), febril (eng.), onaj koji ima vatru, groznicu, ono što pripada stanju groznice, vatre. Sin.


---GROZNICAVOfebrifaciens, entis (lat.), febrifacient (eng.), ono sredstvo koje pravi vatru. (Na Bjelašnici postoji malehno vrelo, imenom Groznicevo. U narodu se vjeruje da pijenje vode pravi groznicu. Sin. )


---GROZNICICAfebricula, ae, f (lat.), slight fever (eng.), lahka, malehna ili brzo prolazna vatra, obicno nepoznate etiologije i supstrata Sin. .


---GROŽÐE(LAT.), (ENG.), SIN. v. loza, vinova.


---GRSTpalma manus (lat.), palm (eng.), volarni dio dlana u kojemu ima plitka udubina na sredini ispresijecana karakteristicnom šarom linija Sin. .


---GRUDIpectus, oris, m (lat.), breast (eng.), 1. prednji dio grudnoga koša, narocito u odnosu na mlijecne žlijezde i mehka tkiva, sin. prsa, 2. thorax, cis, m (lat.), chest (eng.), dio tijela izmedu vrata i pregrade, dijafragme kojeg koštano zatvaraju rebra, grudnica i grudna kicma. grudni koš, 3. pren. dojka. Sin.


---GRUDI, KOKOŠIJEpectus carinatum (lat.), pidgeon breast (eng.), stanje u kojemu je grudna kost prominentna i strši naprijed kao kod ptica. Sin.


---GRUDI, UGNUTEpectus excavatum (lat.), funnel breast, shoemakers' breast (eng.), udubljenje grudne kosti vidljivo kod kundurdžija koji od mladosti naslanjaju cipelu pri izradi na prsnu kost. Sin.


---GRUDICA1.tuberculum, i, n (lat.), tubercule (eng.), malehna masa tkiva, narocito koštanoga, malehno uzdignuce, opci termin za takvu strukturu. 2. Sin. v. gromuljica 2.


---GRUDNI KOŠ(LAT.), (ENG.), SIN. v. grudi.


---GRUDNIpectoralis, e (lat.), pectoral (eng.), onaj koji pripada grudima (v.). pektoralan. Sin.


---GRUDNICAsternum, i, n (lat.), breast bone (eng.), longitudinalna neparna kost koja cini sredinu prednjega zida grudnoga koša, ulazi u zglob sa kljucnom kosti, a sa strane služi za fiksaciju hrskavicnih dijelova prvih sedam rebara, kost, grudna, oprsnica, sternum. Sin.


---GRUMEN, MASSA, ae, f (lat.), mass (eng.), 1. kvrga, nakupina tkiva, sastavljena od koherentnih dijelova, tijelo (u smislu najveci i centralni dio necega), 2. kohezivna smjesa pogodna da se podijeli u pilule ili od nje modelira neka struktura kao proteza, 3. dio materije koji je u relativnome miru Sin. v. gromuljica 2.


---GRUPA(LAT.), group (eng.), 1. niz objekata ili individua koji imaju neke zajednicke karakteristike, 2. skup atoma koji cine prepoznatljiv i prenosljiv dio molekule, a koji mijenja osobine spoja (npr. COOH Sin. )


---GRUPIRANJE(LAT.), grouping (eng.), klasifikacija pojedinacnih entiteta prema tacno odredenim zajednickim karakteristikama Sin. .


---GRUŠALINA(LAT.), (ENG.), SIN. v. prvine.


---GRUŠANJE KRVIcoagulatio sanquinis (lat.), blood coagulation (eng.), sekvencijalni proces u kojemu djeluju medusobno mnogi faktori koagulacije i vode ka stvaranju netopljivoga fibrinskoga ugruška. Sin.


---GRUŠANJEcoagulatio, onis, f (lat.), clotting (eng.), proces formiranja gruševine, koaguluma, stvaranje djelomicno cvrste mase od prethodno tecnoga medija (krv, limfa, mlijeko itd.) Sin. .


---GRUŠELINE(LAT.), (ENG.), SIN. v. lohije.


---GRUŠEVINAcoagulum, i, n (lat.), clot, curd (eng.), djelomicno cvrsta masa, produkt zgrušavanja prethodno tecnoga medija koji nosi potencijalnu mogucnost grušanja pod odredenim okolnostima. Sin.


---GRUŠPA(LAT.), (ENG.), SIN. v. giba.


---GUBA, LEPRA, ae, f (lat.), leprosy (eng.), lagahno progresivna hronicna zarazna bolest, kojoj je uzrocnik Mycobacterium leprae, a karakterizirana je razvojem granulomatoznih ili neurotroficnih lezija na koži, sluzavicama, živcima, kostima i visceralnim organima. lepra, miskinluk, prokaza. Sin.


---GUBAVleprosus-3 (lat.), leprous (eng.), ono što pripada gubi, inficiran gubom. miskin, prokažen. Sin.


---GUBAVAChomo leprosus-3 (lat.), leper (eng.), bolesnik od gube, lepre, miskinluka, prokaze. miskin. Sin.


---GUCAN1. os zygomaticum (lat.), (eng.), trokutasta kost obraza koja daje potporu skeletu lica i veže se za sljepoocnu kost preko zigomaticnoga mosta, 2. dio lica, jabucica lica, licna jagodica, kojoj podlogu cini zigomaticna kost i arcus zygomaticus, a prekrivena je mišicem i potkožnim tkivom i Sin. .


---GUCICA(LAT.), (ENG.), SIN. v. bobuk.


---GUJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. zmija.


---GUJAVICEvermes, pl. od vermis, is, m (lat.), worms (eng.), bilo koji od golih, elongiranih beskicmenjaka koji su u anatomskom i fiziološkom smislu nehomogena cjelina, a medicinski su interesantne pljosnate, Plathelminthes i oble gujavice, Nemathelminthes. To su gotovani covjeka i životinja. gujine, gujenice. Sin.


---GUJAVICE, DJECIJE(LAT.), (ENG.), SIN. v. gujavice, oble.


---GUJAVICE, KOLUTICAVEAnnelida, orum, n (lat.), segmented worms, annelids (eng.), red beskicmjenjaka koje su gradene od mnogih kolutica (npr. kišna gujavica). Tu spadaju pihavice ( Sin. v.).


---GUJAVICE, OBLENemathelminthes (lat.), roundworms (eng.), klasa cilidricnih gujavica, karakterizirane su longitudinalno orijentiranim mišicima. Mnogi su paraziti, a medu njima je kod nas najcešca djecija gujavica, Ascaris lumbricoides. nematode. Sin.


---GUJAVICE, PLJOSNATEPlatyhelminthes (lat.), flatworms (eng.), red dorzolateralno spljoštenih, bilateralno simetricnih, acelomatskih gujavica od kojih su 2 razreda nametnici kod covjeka: metilji i trakavice, sin. drobnjaci, helminti, pantljicare Sin. .


---GUJAVICE, RUDARSKEAncylostoma duodenale (lat.), common hookworm (eng.), obla gujavica dužine 10-12 mm koja u zreloj formi nastanjuje tanko crijevo praveci sta-nje poznato kao ankilostomijaza. Cesta je kod rudara, jer gotovan ulazi u rudniku s nogu Sin. .


---GUJENICE(LAT.), (ENG.), SIN. v. gujavice, oble.


---GUJINE(LAT.), (ENG.), SIN. v. gujavice.


---GULAlipoma, atis, n (lat.), id.(eng.), benigni tumor sastav-ljen od zrelih odajica masnoga tkiva. Može biti sastavljen i od fetalnoga masnoga tkiva. lipoma. Sin.


---GULJENJEdesquamatio, onis, f (lat.), shedding, desquamation (eng.), odvajanje epitelijalnih elemenata, poglavito na koži. Ako je u velikim pahaljima, onda je termin odgovarajuci i sinonim deskvamacija, ako je obliku malehnih pahalja, onda sin. prhutanje. lilenje. Sin.


---GULJOTINAexcoriatio, onis, f (lat.), (eng.), koža kod koje je traumatskim putem uklonjena pokožica, abrazija, ekskorijacija. Sin.


---GUMA, GUMMA, atis, n (lat.), gum (eng.), id. sa guta 1 Sin. .


---GUMA, SIFILISTICNAgumma, atis, n, syphiloma (lat.), gum (eng.), lezija sacinjena od centralne gumaste sivobijele koagulacione nekroze, okružena epiteliodnim odajicama i fibroblastima, nekada i džinovskim odajicama. Razlicite su velicine, a mogu biti u svakome organu. guta, mehka 1, teklinaca. Sin.


---GUMA, TUBERKULOZNAgumma tuberculosa (lat.), tuberculous gum (eng.), mehka potkožna formacija koja postaje fluktuantna i fistulizira, a nastala je hematogenim ra-sapom tuberkuloznih klica (metastatski tuberkulozni apsces). mehka guta. Sin.


---GUMIARABIKA(LAT.), gummi arabicum (lat.). gum arabic (eng.), ljepilo dobijeno kao mucilaginozni ekskret iz leguminoznih grmova ili drveta, narocito iz Acacia senegal Sin. .


---GUMOZAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. gutav.


---GUNTUNAR(LAT.), (ENG.), SIN. v. sakagija.


---GUSTdensus-3, creber-3 (lat.), dense, thick (eng.), kvalitet koji oznacava zbijenost, zbijen, zgusnut, cvrst, kompaktan. jedar. Sin.


---GUSTATIVANgustativus-3 (lat.), gustatory (eng.), onaj koji pripada culu okusa Sin. .


---GUSTINAdensitas, atis, f (lat.), density (eng.), 1. zbijenost, kompaktnost, 2. stepen zatamnjenja na eksponiranome i razvijenome filmu, prikazan kao logaritem opaciteta datoga dijela filma, 3. kolicina elektriciteta u odredenome predjelu i odredenome volumenu, odnosno vremenu. denzitet. Sin.


---GUSUL(LAT.), bath (eng.), 1. kupanje radi cistoce tijela najmanje dva puta u hefti, a obavezno poslije svakoga spolnoga akta (up. džunup), 2. ritualno kupanje mrtvaca prije ukopa i dženaze od strane ovlašcene sobe (osoba je gasal) u odredenome prostoru za kupanja mrtvaca - gusulha Sin. .


---GUSULHANA(LAT.), (ENG.), SIN. v. gusul.


---GUTA KOD BOGAVICEtophus, is, m (lat.), id.(eng.), depozit natrijum urata koji nastaje kod bogavice, obicno u blizini zgloba ili na ušnoj školjki. Daju velike bole i hronicnu inflamaciju Sin. .


---GUTA, GASNAphysocele, es, f (lat.), id.(eng.), 1. tumorolika masa ispunjena gasom, 2. hernijska vreca ispunjena gasom. fizocela. Sin.


---GUTA, LEPROZNAleproma, atis, n (lat.), id.(eng.), potkožni granulomatozni cvor graden od specificnoga tkiva i bogat uzrocnikom gube. Karakteristicna lezija za gubu. Sin.


---GUTA, MEHKA1. gumma, atis, n, syphiloma atis, n (lat.), gum (eng.), lezija sacinjena od centralne gumaste, sivobijele, koagulacione nekroze, okružene epiteloidnim odajicama i fibroblastima, nekada i džinovskim odajicama. Razlicite su velicine, a mogu biti u svakome organu, 2. gumma tuberculosa (lat.), tuberculous gum (eng Sin.


---GUTANJEdeglutitio, onis, f (lat.), swallowing (eng.), akt pomicanja zalogaja hrane iz usta prema želucu, aktivnim peristaltickim radom mišica, ždrijela, usnoga dna i jednjaka. degluticija. Sin.


---GUTATIdeglutire (lat.), swallow (eng.), uzimati hranu ili neku supstanciju kroz usta, ždrijelo i jednjak u želudac. To je dijelom voljni, dijelom nevoljni akt i sinhrono djejstvo mišica svih pobrojanih organa Sin. .


---GUTAVgumosus-3 (lat.), gummy (eng.), prekriven gutama ili ima karakter gute (v.). gumozan Sin.


---GUTLJAJhaustus, us, m (lat.), swallow (eng.), kolicina tecnosti koja jednokratno prode kroz usta, gutnjak i ljetnik i dode u stomak. Oralna faza je voljni, dok je ostatak refleksni akt. ždrkalj. Sin.


---GUTNJAKpharynx, ingis, m (lat.), id.(eng.), mišicno-membranozni prolaz izmedu unutrašnjih otvora nosa, choanae, usta i grkljana, odnosno jednjaka. ždrijelo, grot, bogaz, krater. Sin.


---GUTUNstruma, ae, f (lat.), goiter (eng.), povecanje kotlacne žlijezde cime se prednji dio vrata bolesnika cvorasto ili difuzno uvecava ili izbocuje. tutulja, guša. Sin.


---GUTURALAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. grlen.


---GUŠAstruma, ae, f (lat.), goiter (eng.), povecanje kotlacne žlijezde, cime se prednji dio vrata bolesnika cvorasto ili difuzno uvecava i ozbocuje. gutun, tutulja, izdat. Sin.


---GUŠA, CISTICNAstruma cystica (lat.), cystic goiter (eng.), povecana kotlacna žlijezda koja sadrži jednu ili više cisti koje nastaju uslijed koloidne ili mukoidne degeneracije. Sin.


---GUŠA, DIFUZNAstruma diffusa (lat.), diffuse goiter (eng.), difuzno povecanje kotlacne žlijezde, a može biti toksicno i netoksicno. Sin. v. guša, toksicna i guša, netoksicna.


---GUŠA, ENDEMSKAstruma endemica (lat.), endemic goiter (eng.), povecanje kotlacne žlijezde koje nastaje u pojedinim krajevima, narocito planinskim, zbog niskih vrijednosti joda u hrani. Sin.


---GUŠA, KOLOIDNAstruma colloides (lat.), colloid goiter (eng.), velika, mehka guša, gdje su folikuli kotlacne žlijezde prepuni koloida, jako distendirani i uvecani. Sin.


---GUŠA, NETOKSICNAstruma nontoxica, struma euthyreoidea (lat.), nontoxic goiter (eng.), guša koja nastaje sporadicno i nije dio hipertireoidizma. Ova guša može biti difuzna, ali i nodularna. Sin.


---GUŠA, NODULARNAstruma nodularis (lat.), nodular goiter (eng.), povecanje kotlacne žlijezde u obliku cvora, jednoga ili više, koji mogu, ali ne moraju, biti aktivni, pa se prema tome zove toksicna nodularna ili netoksicna nodularna guša. Sin.


---GUŠA, PARENHIMATOZNAstruma parenchimatosa (lat.), parenchymatous goiter (eng.), guša karakterizirana uvecanjem folikula, ali bez puno koloida i sa proliferacijom epitela. Sin.


---GUŠA, RETROSTERNALNAstruma retrosternalis (lat.), diving goiter (eng.), pokretna guša koja tone retrosternalno i predstavlja poseban operativni izazo Sin. v.


---GUŠA, TOKSICNAstruma toxica (lat.), toxic goiter (eng.), hiperitreoidizam nastao ili iz difuzno povecane kotlacne žlijezde, difuzna toksicna guša, ili iz jednoga, odnosno više hiperaktivnih cvorova u žlijezdi, nodularna toksicna guša. Sin.


---GUŠA, UROÐENAstruma congenita (lat.), congental goiter (eng.), povecanje kotlacne žlijezde koje je prisutno pri rodenju ili je produkt urodenoga nedostatka enzima koje vodi smanjenoj produkciji tiroksina. Sin.


---GUŠCIJIanserinus-3 (lat.), anserine (eng.), ono što nalici na gusku, najcešce na gušciju nogu, pes anserinus Sin. .


---GUŠTERACApancreas, atis, n (lat.), id.(eng.), velika produžena žlijezda, smještena iza želuca, u zavoju dvanaestopalacnoga crijeva sa nadvornim (enzimi esencijalni za digestiju bjelancevina) i unutrašnjim lucenjem (insulin, glukagon). pankreas. Sin.


---HABATIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. habda.


---HABDASambucus ebulus (lat.), dwarffelder (eng.), biljka slicna zohvi. U medicini se koristio korijen, radix Ebuli, kao dijuretik i laksans. abda, habatija. Sin.


---HABENULA1. v. jularic, 2. habenula, ae, f (lat.), id.(eng.), malehno uzdignuce na dorzomedijalnom dijelu talamusa, dio epitalamusa. Sin.


---HABER-SALATINsemen Ricini (lat.), castor plant seed (eng.), masno sjeme ricinusa, Ricinus communis, koje sadrži otrovni toksoalbumin ricin. Iz sjemena se hladnim cijedenjem dobija zejtin koji se kuha da bi se odstranio ricin. Zejtin je purgativ, ali i odlicno mazivo. Up. ricinus. Sin.


---HABILITACIJAhabilitatio, onis, f (lat.), habilitation (eng.), dokazivanje sposobnosti. Ranije potrebna kategorija u akademskom napredovanju kada je kandidat pisao rad (habilitacioni rad) i branio ga pred vijecem nastavnika, dokazujuci svoje znanje i sposobnost u klinickoj medicini. To je niža kategorija od doktorata Sin. .


---HABITUShabitus, us, m (lat.), posture (eng.), tjelesna grada, položaj tijela, držanje, tjelesna konstitucija. Sin.


---HADUM, CASTRATUS, i, m (lat.), castrate (eng.), 1. osoba koja je ucinjena nesposobnom za reprodukciju uklanjanjem ili destrukcijom gonada. kastrat, uškopljenik, evnuh (Bašagic: " …..kizlaraga sa cetom haduma"), 2. osoba kojoj tašaci nisu spuštenu u kesu i zbog toga su atroficni. hadumac. Sin.


---HADUMAC(LAT.), (ENG.), SIN. v. hadum.


---HAJKAVICAgenitialia, orum, n (lat.), genitals (eng.), rasplodni organi. Ovaj se termin više odnosi na vanjske ge-nitalije, organa genitalia masculina et feminina externa. edepjerija, genitalije. Sin.


---HAJRETecstasis, is, f (lat.), ecstazy (eng.), stanje povišenoga interesa, oduševljenja, zanosa i podvrgavanja svega jednoj osnovnoj ideji. ekstaza, ushicenje. Sin.


---HAJVANanimal, alis, n (lat.), animal (eng.), živi organizam koji ima osjete i snagu voljnoga kretanja, te zahtjeve za opstanak i produženje vrste. Sve što nije covjek iz ove definicije, ali se uglavnom odnosi na druge sisare, sin. životinja. U bos. jeziku je ista jed. i mn Sin. .


---HAJVANSKIanimalis, e (lat.), animal (eng.), ono što pripada hajvanu po prirodi, porijeklu, nacinu reakcije, izgledu i sl Sin. .


---HAJVAR(LAT.), (ENG.), SIN. v. havijar.


---HAJZ(LAT.), (ENG.), SIN. v. mjesecnica.


---HALA(LAT.), (ENG.), SIN. v. zahod.


---HALACIONchalazion, ii, n (lat.), id.(eng.), masa u ocnome kapku koja je rezultat isindije tarzalnih žlijezdi i manifestira se kao tvrda granulomatozna reakcija na mast u žlijezdi. Sin.


---HALAL MESO(LAT.), (ENG.), SIN. v. meso i preživac.


---HALAPLJIVO JEDENJEtachyphagia, ae, f (lat.), id.(eng.), brzo. žurno i obilno uzimanje hrane Sin. .


---HALASITI (SE)(LAT.), to give a birth, to deliver (eng.), 1. poroditi se, osloboditi se djeteta zdravim i normalnim porodom, 2. to get a rid of (eng.), osloboditi se necega, bolesti, muke, patnje Sin. .


---HALDUN(LAT.), pulmo, onis, m (lat.). lung (eng.), parni organ dihanja, desni i lijevi. Služi obogacivanju krvi kisikom, a zauzima lateralne dijele grudne duplje, razdvojene medusobno medijastinumom i srcem. pluce, bijela džigerica. Sin.


---HALIKOZAchalicosis, is, f (lat.), flint disease (eng.), oblik pneumokonioze koji nastaje nagomilavanjem kamene prašine (narocito medu klesarima) Sin. .


---HALITOZAhalitosis, is, f, foetor ex ore (lat.), halitosis, bad breath (eng.), ofenzivan, težak zadah iz usta, smrad pri izdahu. zapaha. Sin.


---HALJINE(LAT.), (ENG.), SIN. v. odjeca.


---HALKAhalos, us, f (lat.), circle, halo (eng.), halo, krug, kolut druge boje ili nijanse oko neke strukture (npr. "uhvatila mu se mavi halka oko usta") Sin. .


---HALKICA(LAT.), (ENG.), SIN. v. kružic.


---HALKOZAchalcosis, is, f (lat.), id.(eng.), nagomilavanje bakra u tkivu Sin. .


---HALO(LAT.), (ENG.), SIN. v. halka.


---HALOGENhalogenes (lat.), halogen (eng.), hemijski element (hlor, brom, fluor, jod) koji stvara spoje sa natrijumom ili drugim metalima cineci halogene spojeve, napr. NaCl Sin. .


---HALUCINACIJAhallucinatio, onis, f (lat.), hallucination (eng.), osjecaj percepcije culima, abnormalno perceptivno iskustvo, bez stvarnoga objekta ili podražaja. bulazan, ludovijest, obmana, utvara, trabun. Sin.


---HALUCINACIJA, GUSTATIVNAhallucinatio gustatoria (lat.), gustatory hallucination (eng.), halucinacija koja zahvaca osjecaj okusa. Doživljaj okusa, a da on ne postoji. Sin.


---HALUCINACIJA, OLFAKTORNAhallucinatio olfactoria (lat.), olfactory hallucination (eng.), halucinacija koja zahvaca osjecaj mirisa. Doživljaj mirisa iako on ne postoji. Sin.


---HALUCINACIJA, SLUŠNAhallucinatio auditiva (lat.), auditory hallucination (eng.), halucinacija koja zahvaca culo sluha. Doživljaj da se cuju rijeci i zvuci, a bez njihovoga stvarnoga postojanja. Sin.


---HALUCINACIJA, VIDNAhallucinatio visualis (lat.), visual hallucination (eng.), halucinacija koja zahvaca osjecaj vida. Doživljaj slike ili boje bez stvarnoga postojanja. Sin.


---HALUCINOGEN(LAT.), hallucinogenous (eng.), onaj koji proizvodi, inducira halucinacije ( Sin. v.).


---HALUCINOGENI(LAT.), hallucinogens (eng.), droge koje djeluju na centralni nervni sistem izazivajuci promjene raspoloženja i percepcije u obliku halucinacija. Spadaju LSD, meskolin, DMT i druge Sin. .


---HALUCINOZAhallucinosis, is, f (lat.), id.(eng.), stalno ili povremeno javljanje halucinacija, obicno kod vrlo plitke svijesti, bez pojave konfuzija ili intelektualnoga oštece-nja. Najcešce su uzrokovane intoksikacijom alkoholom ili nekim drogama Sin. .


---HAM-PAMUK(LAT.), (ENG.), medicinska vata, fini pamuk, Sin. v. pamuk.


---HAMARTOBLASTOMAhamartoblastoma, atis, n (lat.), id.(eng.), tumor koji se razvija iz hamartoma Sin. .


---HAMARTOFOBIJAhamartophobia, ae, f (lat.), id.(eng.), iracionalni strah neurotika da nije dobro i adekvatno lijecen Sin. .


---HAMARTOMAhamartoma, atis, n (lat.), id.(eng.), benigni, na tumor nalik, cvor, sastavljen od zrelih odajica ili tkiva koje se normalno nalaze na tome dijelu tijela. Obicno je jedan element dominirajuci. Cesto predstavlja anomalni razvoj tkiva toga mjesta. Sin.


---HAMARTRITIS(LAT.), hamarthritis, is, f (eng.), id.(eng.),., isindija svih zglobova istovremeno Sin. .


---HAMARTROMATOZAhamartromatosis, is, f (lat.), id.(eng.), razvoj multiplih hamartroma Sin. .


---HAMECEFALIJAchamaecephalia, ae, f (lat.), chamecephaly (eng.), spljoštena glava. Cefalicni indeks je 70 ili manji Sin. .


---HAMILAgravida, ae, f, pregnans, antis (lat.), pregnant woman (eng.), trudnica, gravida, bremenita žena, noseca žena, žena koja u materici nosi dijete (Gaševic:"...kad je bila s njim Amina hamila...."). trudna, trudnica, bremenita, noseca, zbabna, zdjetna, pridobnica. Sin.


---HAMMAMestuarium, i, n, vaporarium, ii, n, lavarum, i, n, sudarium, i, n, colidarium, ii, n (lat.), sweat bath, public bath, Turkish bath (eng.), 1. na Zapadu turska banja, tursko kupatilo, u kojemu se korisnik najprije dobro znoji, a potom kupa, 2. u Bosni ima šire znacenje: svaka banja, pogotovu javna. Malehno kucno kupatilo se takoder zove hammam, ali cešce hammadžikom, banjicom, a obicno smješt kupatilo. Sin.


---HAMMAMDŽIK(LAT.), (ENG.), SIN. v. hammam 2.


---HAP(LAT.), (ENG.), SIN. v. pilula.


---HAPAhapica, alimentum infantile (lat.), baby food (eng.), djecija hrana, hrana za bebe, uglavnom homogenizirana (ne treba žvakati), visoko bjelancevinasta i vitaminska hrana. Sin.


---HAPLOIDANhaploides, is, f (lat.), haploid (eng.), onaj koji ima jedinstveni, polovican broj hromozoma, kao što svaka gameta normalno nosi. Kod covjeka haploidan broj je 23 Sin.


---HAPLOIDIJA(LAT.), haploidy (eng.), stanje u kojemu se ima samo jedan clan od svakoga para homolognih hromozoma Sin. .


---HAPLOPATIJAhaplopathia, ae, f (lat.), haplopathy (eng.), bilo koja nekomplicirana bolest Sin. .


---HAPLOPIJAhaplopia, ae, f (lat.), id.(eng.), obican, jednostavan vid. Stanje u kojemu objekt izgleda jednostran za razliku od dvostrukoga vida Sin. .


---HAPTEN(LAT.), hapten (eng.), malehna molekula, koja sama po sebi nije antigen, ali se može vezati za neku bjelancevinu cime stice svojstva antigena Sin. .


---HARARET(LAT.), (ENG.), vatra, vrucina. žed, Sin. v. vatra.


---HARDAL(LAT.), mustard (eng.), zeljasta jednogodišnja biljka iz porodice Cruciferae. Medicinski zanimljive su dvije: crni hardal, Brassica nigra, black mustard, i bijeli hardal, Brassica alba, white mustard. Iz sjemena hardala se dobija zejtin (Aetheroleum Synapsis). Biljka je emetik i slacica. Sin.


---HARDALIJA(LAT.), fruit juice (eng.), pice od soka šljiva, smokava, jabuka ili krušaka u koje se stavi hardala ( Sin. v. tamo), a koje se koristi kao napitak i emetik u vecim kolicinama.


---HAREM(LAT.), (ENG.), greblje pored džamije, Sin. v. greblje.


---HAREMLUK(LAT.), (ENG.), greblje pored džamije, Sin. v. greblje.


---HASTA(LAT.), (ENG.), SIN. v. bolesnik.


---HASTAHANA(LAT.), (ENG.), SIN. v. bolnica.


---HASTALUK(LAT.), (ENG.), SIN. v. bolest.


---HASURAstorea, ae, f (lat.), strawbed (eng.), od slame isprepleteni strožak na kojemu se sjedi, leži ili boravi bolesnik. Sin.


---HAUSTRACIJAhaustratio, onis, f (lat.), haustration (eng.), formiranje džepa (v.). sakulacija. Sin.


---HAVA(LAT.), (ENG.), SIN. v. zrak.


---HAVANmortarium, i, n (lat.), mortar (eng.), posuda od mjedi, stakla ili porcelana u kojoj se tucaju i u prah pretvaraju droge u apotekarstvu. Sin.


---HAVIJESTconscientia, ae, f (lat.), consciousness (eng.), svijest, stanje svijesti, potpuna budnost, svjesnost, orijentiranost, posjedovanje cula, ukupnost psihickih funkcija. Sin.


---HAVJARova piscis (lat.), khaviar (eng.), jaja ribe jesetre iz Kaspijskoga mora, veoma cijenjena namirnica i veoma skupa. Postoji crni i crveni havjar. U Bosni se pravi havjar ili hajvar od patlidžana i paprika, jer je siromašnome sloju bio nedostupan pravi havjar. Tradicija je došla iz Turske. N Sin. .


---HAVLIDŽANGalanga officinalis, Matanta Galanga (lat.), galanga plant (eng.), od koje se koristi korijen kao anti-iritans. Sin.


---HAŠIŠCannabis sativa (lat.), hashish, hemp plant (eng.), indijska konoplja, ciji se sušeni cvjetni vrhovi puše zbog halucinogene droge. Upotrebljava se i naziv marihuana. Takoder i smola iz indijske konoplje, hemp plant resin, sa istom zloupotrebom. indijska konoplja, marihuana. Smola je potentnija od marihuane. Sin.


---HEBEFRENIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. ludilo, mladalacko.


---HECIMmedicus, i, m, medicinae doctor (lat.), physician, Doctor of Medicine (eng.), ljekar, covjek koji se profesionalno bavi lijecenjem, poslije postizanja akademskoga stepena na medicinskome fakultetu. Sin.


---HECIM, HAJVANSKIdoctor medicinae veterinariae (lat.), veterinarian, V.M.D., Doctor of Veterinary Medicine (eng.), osoba koja je završila studij veterinarske medicine i bavi se naukom i praksom lijecenja i uzgoja domacih životinja, te higijenom mlijeka i mesa. Sin.


---HECIM-BAŠA(LAT.), (ENG.), SIN. v. primarijus.


---HECIMLUK(LAT.), (ENG.), SIN. v. ljekarstvo.


---HEDGAR(LAT.), headgear (eng.), ekstraoralni dio ortodontskoga aparata Sin. .


---HEDONIZAMhedonismus, i, m (lat.), hedonism (eng.), po-našanje koje kao svrhu življenja stavlja uživanje. Doktri-na koja smatra zadovoljstvo i uživanje najvecim dobrom. Sin.


---HEGAV(LAT.), (ENG.), SIN. v. herav.


---HEILEKTOMIJAcheilectomia, ae, f (lat.), cheilectomy (eng.), hirurška ekscizija usne. Sin.


---HEILITIScheilitis, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija usana. Sin.


---HEILOFAGIJAcheilophagia, ae, f (lat.), id.(eng.), neurotska navika griženja usana Sin. .


---HEILOGNATOPALATOŠIZAcheilognathopalatoschisis, is, f (lat.), id.(eng.), razvojna anomalija koja se sastoji od ras-cjepa usana, vilica i neba Sin. .


---HEILOGNATOŠIZAcheilognathoschisis, is, f (lat.), id.(eng.), raz-vojna anomalija koja se sastoji od rascjepa usana i vilica Sin. .


---HEILOPLASTIKAcheiloplastia, ae, f (lat.), cheiloplasty (eng.), plasticna rekonstrukcija usana. labioplastika. Sin.


---HEILORAFIJAcheilorrhaphia, ae, f (lat.), cheilorrhaphy (eng.), ušivanje usana kao hirurški zahvat, narocito kod hrnjavosti Sin. .


---HEILOTOMIJAcheilotomia, ae, f (lat.), cheilotomy (eng.), incizija na usnama Sin. .


---HEIROGNOMIJAcheirognomia, ae, f (lat.), cheirognomy (eng.), ispitivanje i posmatranje ruke u cilju prepoznavanja licnih karakteristika Sin. .


---HEKTICAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. veremli.


---HELATNA SREDSTVA(LAT.), chelates (eng.), supstancije koje se koriste kod trovanja teškim metalima, sposobne da sa metalom koji se ponaša kao otrov, naprave cvrsti prsten i time ga detoksiciraju. Upotrebljavaju se za lijecenje trovanja živom, olovom i sl Sin. .


---HELIJUMhelium, i, n (lat.), id.(eng.), hemijski element, bezbojan gas, nezapaljiv, simbol He, at. broj 2, at. tež. 4,003. U medicini se upotrebljava za miješanje sa drugim plinovima Sin. .


---HELIKOPODIJAhelicopodia, ae, f (lat.), helicopode gait (eng.), hod u kojemu stopalo opisuje polukrugove. Taj nacin hoda je narocito izražen kod konverzivne neuroze. Hoda zavojitim korakom Sin. .


---HELIKOTREMAhelicotrema, atis, n (lat.), id.(eng.), prolaz u uhu koji spaja scala tympani i scala vestibuli na vrhu puža, cochlea Sin. .


---HELIOENCEFALITIShelioencephalitis, idis, f (lat.), id.(eng.), encefalitis nastao prekomjernim izlaganjem suncu Sin. .


---HELIOFOBIJAcheliophobia, ae, f (lat.), id.(eng.), iracionalan strah od izlaganja suncu Sin. .


---HELIOTERAPIJAheliotherapia, ae, f (lat.), heliotherapy (eng.), terapeutska upotreba suncevih zraka. Izlaganje suncu kao vid lijecenja Sin. .


---HELIOTROPIZAMheliotropismus, i, m (lat.), helitropism (eng.), skretanje nekoga organizma, narocito biljki, prema (pozitivni) ili od sunca (negativni heliotropizam) Sin. .


---HELKOMAhelcoma, atis, n (lat.), id.(eng.), grizlica rožnjace oka (ulcus corneae). Sin.


---HELMINTAGOG(LAT.), (ENG.), SIN. v. vermicid i vermifug.


---HELMINTI(LAT.), (ENG.), SIN. v. gujavice, pljosnate.


---HELMINTICID(LAT.), (ENG.), SIN. v. vermicid.


---HELMINTIJAZAhelminthiasis, is, f (lat.), id.(eng.), infestacija pljosnatim gujavicama, helmintima. Sin.


---HELMINTOLOGIJAhelminthologia, ae, f (lat.), helminthology (eng.), nauka o parazitima, gotovanima, posebno o pljosnatim gujavicama Sin. .


---HELOMAheloma, atis, n (lat.), corn (eng.), žulj na rukama ili nogama. Up. baga. Sin.


---HELOTOMIJAhelotomia, ae, f (lat.), helotomy (eng.), ekscizija heloma, kaloziteta, žulja, rožnatih izraslina, baga Sin. .


---HELOZAhelosis, is, f (lat.), id.(eng.), postojanje heloma, baga na više mjesta na prstima nogu i ruku. Up. bagavost Sin. .


---HEMAGLUTINACIJA(LAT.), hemagglutination (eng.), aglutinacija (nagomilavanje) crvenih krvnih zrna, bilo hemaglutininima, bilo nekim virusima bilo drugim supstancijama Sin. .


---HEMAGLUTININ(LAT.), hemagglutinin (eng.), antitijelo koje aglutinira, zgrušava, crvena krvna zrna. Sin.


---HEMANGIOMAhaemangioma, atis, n (lat.), (eng.), id. bos., jako cesti benigni tumor, nacinjen od novoformiranih krvnih suda, vecinom kao rezultat malformacija angioblasticnoga tkiva u fetalnom dobu. Sin.


---HEMANGIOMA, KAPILARNIhaemangioma capillare (lat.), capillary hemangioma (eng.), najcešci hemangiom, a karakteriziran je vrlo usko složenim agregacijama kapilara koje su odvojene tankim veznim tkivom. vaskularni nevus. Sin.


---HEMANGIOMA, KAVERNOZNIhaemangioma cavernosum (lat.), cavernous hemangioma (eng.), tumor krvnih suda, poglavito napravljen od velikih dilatiranih suda, a u sebi sadrži veliku kolicinu krvi. Sin.


---HEMANGIOMA, SKLEROZIRAJUCIhaemangioma sclerosans (lat.), sclerosing hemangioma (eng.), solidna odajicka tumefakcija koja se razvija iz proliferacije endotelijalnih odajica i strome veznoga tkiva (dermatofibroma). Sin.


---HEMANGIOMATOZAhaemangiomatosis, is, f (lat.), hemangiomatosis (eng.), stanje sa razvijenim multiplim hemangiomima. Sin.


---HEMANGIOPERICITOMAhaemangiopericytoma, atis, n (lat.), hemangiopericytoma (eng.), tumor napravljen od vretenastih odajica sa bogatom mrežom krvnih suda koji nastaje od pericita ( Sin. v.). Slican je glomus tumoru, ali nema nervnih elemenata.


---HEMARTROZAhaemarthrosis, is, f (lat.), hemarthrosis (eng.), prisustvo krvi u nekome zglobu Sin. .


---HEMATEMEZAhaematemesis, is, f (lat.), hemathemesis (eng.), bljuvanje krvi koja je crna zbog djejstva želudacnoga soka na nju Sin. .


---HEMATOCEFALUShaematocephalus, i, m (lat.), hemathocephalus (eng.), krv prisutna u glavi, narocito u komorama. Dijete rodeno sa krvarenjem u glavi Sin. .


---HEMATOCELA1. haematocele, es, f (lat.), hematocele (eng.), iSin. ev krvi u neku šupljinu, narocito u tunica vaginalis testis u obliku krvne mase, 2. haematocoelia, ae, f (lat.), hematocelia (eng.), iSin. ev krvi u trbušnu duplju.


---HEMATOCIThaemocytus, i, m (lat.), hemocyte (eng.), svaka uoblicena krvna odajica Sin. .


---HEMATOGENhaematogenes (lat.), hematogenous (eng.), onaj koji vodi porijeklo od krvi, nastaje iz krvi, krvlju se širi Sin. .


---HEMATOHIDROZAhaematohidrosis, is, f (lat.), hematidrosis (eng.), izlucivanje krvavoga znoja. Sin.


---HEMATOKOLPOShaematocolpos, i , m (lat.), hematocolpos (eng.), nagomilavanje krvi u vagini Sin. .


---HEMATOKRIThaematocritum, i, n (lat.), hematocrit (eng.), 1. graduirana cjevcica u kojoj se centrifugira krv i odreduje time procenat uoblicenih elemenata krvi u odnosu na plazmu, 2. odnos kolicine uoblicenih elemenata i tecnoga dijela krvi, izražen u procentima Sin. .


---HEMATOLOGIJAhaematologia, ae, f (lat.), hematology (eng.), grana medicinske nauke koja izucava morfologiju krvi i tkiva koja proizvode krv, te bolesti u vezi s tim. Dio interne medicine koji se bavi dijagnostikom i lijecenjem bolesti krvi i organa iz kojih nastaje Sin. .


---HEMATOM SUBUNGVALNIhaematoma subunguale (lat.), subungual hematoma (eng.), akumulacija krvi ispod nokta, obicno traumatske prirode i jako je bolna Sin. .


---HEMATOMhaematoma, atis , n (lat.), hematoma (eng.), lokalizirana kolekcija krvi, obicno ugrušane, smještena u nekom organu, prostoru, tkivu, a nastala rascjepom krvnog suda bez obzira na etiologiju. krvavica. Sin.


---HEMATOM, EPIDURALNIhaemathoma epidurale (lat.), epidural hematoma, extracerebral hematoma (eng.), akumulacija krvi u epiduralnome prostoru zbog rupture art. meningicae mediae, cime se uzrokuje fatalna kompresija na mozak. Najakutnije stanje u hirurgiji uopce. Sin.


---HEMATOM, INTRACEREBRALNIhaematoma intracerebrale (lat.), intracerebral hematoma (eng.), akumulacija krvi unutar moždane mase razlicite etiologije (traumatski, aneurizmatski, apoplektiformni). Sin.


---HEMATOM, PELVICNIhaematoma pelvicum (lat.), pelvic hematoma (eng.), kolekcija krvi, bez obzira na uzrok, u zdjelicnome celularnome prostoru. Sin.


---HEMATOM, PERIANALNIhaematoma perianale (lat.), perianal hematoma (eng.), ogranicena nakupina krvi ispod perianalne kože, uzrokovana rupturom subkutanih krvnih suda. Krv je ogranicena fibroelasticnim septima koji su nategnuti zbog cega ovaj hematom pravi jak bol. Sin.


---HEMATOM, RETROUTERINIhaematoma retrouterinum (lat.), retrouterine hematoma (eng.), izlijevanje krvi ili ogranicena njena kolekcija u retrouterinome veznome tkivu. Sin.


---HEMATOM, SUBDURALNIhaematoma subdurale (lat.), subdural hematoma (eng.), akumulacija krvi u subduralnome prostoru. U akutnome obliku nastaje zbog rupture krvnih suda na mozgu ili onih koji premoštavaju subduralni pro-stor i takav je hematom fatalan. U hronicnoj formi nastaje zbog minorne povrede i razvija se nedjeljama (4-8). Sin.


---HEMATOMETRAhaematometra, ae, f (lat.), hematometra (eng.), nagomilavanje krvi u materici. Sin.


---HEMATOMIJELIJAhaematomyelia, ae, f (lat.), hematomyelia (eng.), krvarenje u kicmenu moždinu, obicno ograniceno na sivu masu, a najcešce zbog traume Sin. .


---HEMATOPOETICAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. krvotvoran.


---HEMATOPOEZAhaematopoiesis, is, f (lat.), hematopoiesis (eng.), stvaranje, razvoj krvnoga tkiva, krvnih odajica Sin. .


---HEMATORAHIJAhaematorrhachis, is, f (lat.), hematorrhachis (eng.), 1. prisustvo krvi u spinalnome subarahnoidalnome prostoru, 2. id. hematomijelija Sin. .


---HEMATOREJAhaematorrhoea, ae, f (lat.), hematorrhea (eng.), slobodno isticanje krvi, jako krvarenje Sin. .


---HEMATOSALPINKShaematosalpinx, gis, f (lat.), hematosalpinx (eng.), krv u jajovodu, tuba uterina. Sin.


---HEMATOSPERMIJAhaematospermia, ae, f (lat.), hemospermia (eng.), pojava krvi u sjemenu, ejakulatu. hemospermija. Sin.


---HEMATURIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. krvotocica.


---HEMERALOPIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. kokošiji vid.


---HEMIAGEUZIJAhemiageusia, ae, f (lat.), id.(eng.), gubitak osjecaja okusa na jednoj polovici jezika Sin. .


---HEMIALGIJAhemialgia, ae, f (lat.), id.(eng.), bol u jednoj strani tijela. Sin.


---HEMIANAKUZIJAhemianacusia, ae, f (lat.), id.(eng.), gluhoca na jedno uho, jednostrana gluhoca Sin. .


---HEMIANALGEZIJAhemianalgesia, ae, f (lat.), hemianalgesia (eng.), gubitak osjecaja bola na jednoj strani tijela. Sin.


---HEMIANESTEZIJAhemianaesthesia, ae, f (lat.), hemianesthesia (eng.), neosjetljivost na jednoj polovici tijela Sin. .


---HEMIANOPSIJAhemianopsia, ae, f (lat.), hemianopia (eng.), defekt vida na polovici vidnoga polja, jednoga ili oba oka, gubitak polovice vidnoga polja na jednome ili oba oka Sin. .


---HEMIANOZMIJAhemianosmia, ae, f (lat.), id.(eng.), gubitak osjecaja mirisa samo na jednoj strani. Sin.


---HEMIAPRAKSIJAhemiapraxia, ae, f (lat.), id.(eng.), nesposobnost vršenja koordiniranih kretnji samo na jednoj strani tijela. Sin.


---HEMIATETOZAhemiathetosis, is, f (lat.), id.(eng.), atetoza ( Sin. v.) izražena samo na jednoj strani tijela.


---HEMIATROFIJAhemiatrophia, ae, f (lat.), hemiatrophy (eng.), atrofija jedne polovice tijela, odnosno dijela ili polovice jednoga organa. Sin.


---HEMIBALIZAM(LAT.), (ENG.), SIN. v. balizam.


---HEMIBLOK(LAT.), hemiblock (eng.), neadekvatno provodenje srcanoga impulsa na jednoj od dvije glavne grane ventrikularnoga provodnoga sistema Sin. .


---HEMIDIJAFOREZAhemidiaphoresis, is, (lat.), hemihyperidrosis (eng.), intenzivno znojenje samo na jednoj strani tijela Sin. .


---HEMIHIDROZAhemihidrosis, is, f (lat.), id.(eng.), znojenje samo na jednoj strani tijela Sin. .


---HEMIHOREAhemichorea, ae, f (lat.), id.(eng.), horea ( Sin. v.), koja je izrazita samo na jednoj strani tijela, jednoj ruci.


---HEMIJAchemia, ae, f (lat.), chemistry (eng.), nauka koja proucava elemente i njihove spojeve, te atomske odnose unutar molekula Sin. .


---HEMIJSKI RAT(LAT.), chemical war (eng.), rat upotrebom hemijskih sredstava, bojnih otrova u tecnome ili plinovitome stanju, defolijanata, insekticida i sl. Obicno nije iskljucivo hemijski nego je kombiniran sa drugim sredstvima Sin. .


---HEMIJSKIchemicalis, is, f (lat.), chemical (eng.), onaj koji pripada hemiji kao nauci, ponašanjem i porijeklom Sin. .


---HEMIKOLEKTOMIJAhemicolectomia, ae, f (lat.), hemicolectomy (eng.), hirurška ekstirpacija, uklanjanje otprilike polovice debeloga crijeva, kolona. Zavisno da li se resecira lijeva ili desna polovica crijeva, hemikolektomija nosi ime desna ili lijeva. Sin.


---HEMIKRANIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. migrena.


---HEMILAMINEKTOMIJAhemilaminectomia, ae, f (lat.), hemilaminectomy (eng.), operativno uklanjanje polovice stražnjega luka nekoga pršljena radi operativne intervencije unutar spinalnoga kanala. Sin.


---HEMIMELIJAhemimelia, ae, f (lat.), id.(eng.), razvojna mahana koja je karakterizirana odsustvom dijela, i to obicno donjega dijela, jednoga uda Sin. .


---HEMIPAREZAhemiparesis, is, f (lat.), id.(eng.), djelomicna mišicna slabost, djelomicna paraliza mišica, izražena samo na jednoj strani tijela Sin. .


---HEMIPARKINSONIZAM(LAT.), hemiparkinsonism (eng.), parkinsonizam ( Sin. v.), izražen samo na jednoj strani tijela.


---HEMIPLEGICANhemiplegicus-3 (lat.), hemiplegic (eng.), onaj koji pripada hemiplegiji, proizilazi iz nje ili ima prirodu hemiplegije ( Sin. v.).


---HEMIPLEGICARhemiplegicus, i, m (lat.), hemiplegic (eng.), osoba sa oduzetom polovicom tijela, osoba koja ima hemiplegiju ( Sin. v.).


---HEMIPLEGIJA SPINALNAhemiplegia spinalis (lat.), spinal hemiplegia (eng.), hemiplegija koja je posljedica lezije u kicmenoj moždini. Sin.


---HEMIPLEGIJAhemiplegia, ae, f (lat.), id.(eng.), paraliza, oduzetost, jedne strane tijela Sin. .


---HEMIPLEGIJA(LAT.), (ENG.), sifilisticna, Sin. v. neurosifilis.


---HEMIPLEGIJA, ALTERNATIVNAhemiplegia alterans (lat.), alternate hemiplegia (eng.), hemiplegija koja zahvaca osim jedne strane i dio na drugoj strani, obicno distribuciju jednoga, moždanoga nerva Sin. .


---HEMIPLEGIJA, CENTRALNAhemiplegia centralis (lat.), cerebral hemiplegia (eng.), hemiplegija koja nastaje lezijom u mozgu, bez obzira na uzrok i lokalizaciju. Sin.


---HEMIPLEGIJA, FACIJALNAhemiplegia facialis (lat.), facial hemiplegia (eng.), oduzetost jedne strane lica dok tijelo nije zahvaceno procesom. Sin.


---HEMIPLEGIJA, INFANTILNAhemiplegia infantilis (lat.), infantile hemiplegia (eng.), hemiplegija nastala cerebralnom trombozom ili krvarenjem u mozgu u vrijeme poroda ili u toku intrauterinoga života. Sin.


---HEMIPLEGIJA, KAPSULARNAhemiplegia capsularis (lat.), capsular hemiplegia (eng.), hemiplegija uslijed oštecenja u capsula interna nuclei lentiformis. Obicno je ova hemiplegija najpotpunija. Sin.


---HEMIPLEGIJA, MLITAVAhemiplegia flaccida (lat.), flaccid hemiplegia (eng.), hemiplegija sa gubitkom tonusa mišica, odsustvom refleksa, kako normalnih tako i patoloških Sin. .


---HEMIPLEGIJA, SPASTICNAhemiplegia spastica (lat.), spastic hemiplegia (eng.), hemiplegija sa pojacanim tonusom mišica, hiperrefleksijom i pojavom patoloških refleksa. Sin.


---HEMISFERAhemispherium, ii, n (lat.), hemisphere (eng.), polovica bilo koje loptaste ili grubo loptaste strukture nekoga organa. Najpoznatija je moždana hemisfera ili moždana polutka, sin. polutka Sin. .


---HEMISFEREKTOMIJAhemispherectomia, ae, f (lat.), hemispherectomy (eng.), resekcija ili esktirpacija jedne velikomoždane hemisfere, tacnije kore jedne hemisfere do bazalnih ganglija Sin. .


---HEMISINDROMhemisyndroma, ae, f (lat.), hemisyndrome (eng.), skup simptoma koji ukazuju na unilateralno oštecenje kicmene moždine Sin. .


---HEMIZAMchemismus, i, n (lat.), chemism (eng.), hemijska aktivnost, hemijska vrijednost, odnosno hemijski sastav neke supstancije ili tjelesne tecnosti Sin. .


---HEMOCITOBLASThaemocytoblastus, i m (lat.), hemocytoblast (eng.), preteca iz koje se razvijaju sve krvne odajice, omnipotentna krvna odajica Sin. .


---HEMOCITOFAGIJAhaemocytophagia, ae, f (lat.), hemocytophagia, (eng.), ingestija i destrukcija krvnih tjelašaca od strane histiocita retikuloendotelijalnoga sistema Sin. .


---HEMOCITOMETARhaematocytometer, tri, m (lat.), hemocytometer (eng.), sredstvo za brojanje krvnih zrna koje se sastoji od pokrovnoga stakla i komore za brojanje, tako da je volumen dijela koji je time zatvoren tacno odreden Sin. .


---HEMODEKTOMAchemodectoma, atis, n (lat.), id.(eng.), benigni, hromafin negativni, tumor hemoreceptornoga sistema. Cesto se nade na raklji karotide i aorte Sin. .


---HEMODIJAGNOSTIKAhaemodiagnosis, is, f (lat.), hemodiagnosis (eng.), dijagnoza koja se cini ispitivanjem krvnih uzoraka Sin. .


---HEMODIJALIZA(LAT.), hemodialysis (eng.), uklanjanje nekih elemenata iz krvi pomocu razlike u obimu njihove difuzije kroz polupropusnu membranu. Sin.


---HEMODILUCIJAhaemodilutio, onis, f (lat.), hemodilution (eng.), porast tecnoga sadržaja u ukupnoj krvnoj kolicini sa smanjenjem procenata uoblicenih krvnih elemenata. Razblaženje krvi Sin. .


---HEMODINAMICANhaemodynamicus-3 (lat.), hemodynamic (eng.), onaj koji pripada sistemu pokreta koji cine krvnu cirkulaciju Sin. .


---HEMODINAMIKAhaemodynamica ae, f (lat.), hemodynamics (eng.), 1. proucavanje krvnoga kretanja i sila ukljucenih u taj proces, 2. proticanje krvi kroz sistem krvnih suda Sin. .


---HEMODINAMOMETRIJAhaemotodynamometria, ae, f (lat.), blood pressure measurment (eng.), mjerenje krvnoga pritiska Sin. .


---HEMOFILICANhaemophilicus, i, m (lat.), hemophilic (eng.), 1. ono što pripada hemofiliji ( Sin. v.), 2. (u bakteriologiji) ono što raste dobro na kulturi koja sadrži krv, ili ima afinitet prema svježoj krvi.


---HEMOFILICARhaemophilicus, i, m (lat.), bleeder (eng.), osoba koja ima hemofiliju i stoga na najmanju povredu lahko krvari Sin. .


---HEMOFILIJA A(LAT.), haemophilia A (lat.). hemophilia A (eng.), kongenitalna hemoragicna dijateza zbog nedostatka faktora VIII krvnoga zgrušavanja. Sin.


---HEMOFILIJA Bhaemophilia B (lat.), hemophilia B (eng.), kongenitalna hemoragicna dijateza uzrokovana nedostatkom faktora X krvnoga zgrušavanja. Sin.


---HEMOFILIJAhaemophilia, ae, f (lat.), hemophilia (eng.), sklonost krvarenju kao posebna nasljedna bolest vezana za x hromozom, ali može biti na raznim mjestima pa se govori o hemofiliji A i B. Obolijevaju muškarci, a žene su konduktori. Sin.


---HEMOFOBIJAhaemaphobia, ae, f (lat.), hemophobia (eng.), iracionalan strah od krvi Sin. .


---HEMOFTALMIJAhaemophthalmia, ae, f (lat.), hemophthalmia (eng.), krvarenje unutar oka Sin. .


---HEMOGLOBINhaemoglobinum, i, n (lat.), (eng.), id. bos., krvni pigment crvenih krvnih zrna koji nosi kisik. To je vezana bjelancevina koja sadrži 4 hem grupe i globin. Sin.


---HEMOGLOBINEMIJAhaemoglobinaemia, ae, f (lat.), hemoglobinemia (eng.), prisustvo slobodnoga hemoglobina u krvnoj plazmi. Nalaz koji upucuje na intravaskularnu hemolizu. Sin.


---HEMOGLOBINOMETRIJAhaemoglobinometria, ae, f (lat.), hemoglobinometry (eng.), kvantitativno odredivanje hemoglobina u krvi kolorimetrijskom ili elektrofotometrijskom metodom Sin. .


---HEMOGLOBINOPATIJAhaemoglobinopathia, ae, f (lat.), hemoglobinopathy (eng.), hematološka bolest uzrokovana promjenama u genetski odredenoj molekularnoj strukturi hemoglobina, što rezultira karakteristicnim kompleksom klinickih i laboratorijskih anomalija i cesto, mada ne uvijek, anemijom. Sin.


---HEMOGLOBINURIJAhaemoglobinuria, ae, f (lat.), hemoglobinuria (eng.), prisustvo slobodnoga hemoglobina u mokraci. Sin.


---HEMOGRAM(LAT.), (ENG.), SIN. v. slika, krvna.


---HEMOHIRURGIJA(LAT.), chemosurgery (eng.), destrukcija tkiva hemijskim sredstvima Sin. .


---HEMOHISTIOBLASThaemohistioblastus, i, m (lat.), hemohistioblast (eng.), mlada, izvorna, maticna, omnipotentna odajica vezivnoga, retikuloendotelijalnoga ili krvnoga tkiva Sin. .


---HEMOHROMATOZAhaemochromatosis, is, f (lat.), hemochromatosis (eng.), oštecenje tkiva i njegova disfunkcija zbog odlaganja hemosiderina u parenhimne odajice, narocito jetre, gušterace, srca i hipofize. Karakte-rizirana je bronzanom pigmentacijom kože, dijabetesom, cirozom, hipogonadizmom itd Sin. .


---HEMOKINEZAchemocinesis, is, f (lat.), chemokinesis (eng.), pojacana aktivnost nekoga organizma zbog prisustva odredene hemijske supstancije Sin. .


---HEMOKULTURAhaemocultura, ae, f (lat.), hemoculture (eng.), bakteriološka kultura krvi. Izlijevanje odredene kolicine krvi na hranjivu podlogu u cilju porasta mikroorganizama koji su potencijalno u krvi bolesnika. Sin.


---HEMOLIMFAhaemolympha, ae, f (lat.), hemolymph (eng.), 1. pojava krvi u limfi, 2. na krv nalik tecnost koja cirkulira tijelom nekih beskicmenjaka (mehkušci, artropodi) koja kombinira vrijednosti i krvi limfe Sin. .


---HEMOLITICANhaemolyticus-3 (lat.), hemolytic (eng.), onaj koji pripada hemolizi ili je karakteriziran hemolizom Sin. .


---HEMOLIZAhaemolysis, is, f (lat.), hemolysis (eng.), pucanje, raskidanje opni crvenih krvnih zrna, što uzrokuje oslobadanje hemoglobina, a može biti uzrokovano raznim faktorima. Sin.


---HEMOMEDIJASTINUMhaemomediastinum, i, n (lat.), hemomediastinum (eng.), iSin. ev krvi unutar medijastinuma sa kompresijom na medijastinalne organe Sin.


---HEMOPATIJAhaemopathia, ae, f (lat.), hemopathy (eng.), bilo koja bolest krvi Sin. .


---HEMOPERIKARDhaemopericardium, ii, n (lat.), hemopericardium (eng.), krvarenje u perikardijalnu duplju. Sin.


---HEMOPERITONEUMhaemoperitoneum, ii, n (lat.), hemoperitoneum (eng.), krvarenje unutar isuke, trbušne mahramice Sin. .


---HEMOPOETICAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. krvotvoran.


---HEMOPROFILAKSAchemoprophylaxis, is, f (lat.), id.(eng.), upotrebna hemijskih sredstava radi zaštite od odredene bolesti Sin. .


---HEMOPTIZIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. pljuvanje krvi.


---HEMORAGICANhaemorrhagicus-3 (lat.), hemorrhagic (eng.), onaj koji je karakteriziran isticanjem krvi, krvarenjem, pripada krvarenju, krvnom bojom prožet. Sin.


---HEMORAGIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. krvarenje.


---HEMORECEPTOR(LAT.), chemoreceptor (eng.), 1. receptor koji je podražljiv na hemijske supstancije u krvnoj struji (npr. hemoreceptori aortnoga luka) ili na supstancije koje se unose hranom (organ ukusa), 2. grupa atoma u protoplazmi odajice koja fiksira hemijske spojeve Sin. .


---HEMOROIDALAN(LAT.), haemorrhoidalis, e (lat.). hemorrhoidal (eng.), onaj koji pripada hemoroidima, basuru Sin. .


---HEMOROIDEKTOMIJAhemorrhoidectomia, ae, f (lat.), hemorrhoidectomy (eng.), hirurška ekscizija basura, hemoroida ( Sin. v.).


---HEMOROIDInoduli haemorrhoidales (lat.), piles, hemoroids (eng.), varikozna proširenja vena donjega i gornjega hemoroidalnoga pleksusa, što nastaje stalnim porastom venskoga pritiska. Mogu biti vanjski, varikozno prošire-nje donjega hemoriodalnoga pleksusa, noduli haemorrhoidales externi, external hemoroids i unutrašnji basur, šuljevi, majasil, zlatinica. Sin.


---HEMOSIDERIN(LAT.), id.(eng.), intracelularni oblik magaziniranja gvožda. Granule hemosiderina se sastoje od ferihidroksida, polisaharida i proteina, a sadrže oko 33 % željeza. Sin.


---HEMOSIDEROZAhaemosiderosis, is, f (lat.), hemosiderosis (eng.), fokalni ili opci porast gvožda u tkivima, bez istovremenoga tkivnoga oštecenja. Sin.


---HEMOSPERMIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. hematospermija.


---HEMOSTATICANhaemostaticus-3 (lat.), hemostatic (eng.), onaj koji ima osobinu zaustavljanja krvarenja (sredstvo, lijek, šav, metoda), bilo da je aplicirano lokalno, bilo uneseno u cirkulaciju. Agensi koji dovode do hemostaze zovu se hemostatika Sin. .


---HEMOSTATIKA(LAT.), (ENG.), SIN. v. hemostatican.


---HEMOSTAZAhaemostasis, is (lat.), hemostasis, bleeding arrest (eng.), zaustavljanje krvarenja bilo angažiranjem fizioloških mehanizama (vazokonstrikcija, koagulacija), bilo hirurškim putem Sin. .


---HEMOTAKSIJAchemiotaxis, is, f (lat.), chemotaxis (eng.), pokretanje u pravcu hemijske koncentracije nekoga sastojka (pozitivna) ili suprotno od njega (negativna hemotaksija) Sin. .


---HEMOTERAPIJA1. haemiotherapia, ae, f (lat.), hemotherapy (eng.), lijecenje neke bolesti administracijom krvi ili nekih krvnih elemenata, 2. chemiotherapia, ae, f (lat.), chemotherapy (eng.) lijecenje bolesti hemijskim sredstvima, narocito lijecenje citostaticima Sin. .


---HEMOTORAKShaemothorax, cis, m (lat.), hemothorax (eng.), nakupljanje krvi izmedu poplucnice i porebrice. Sin.


---HEMOZAchemosis, is, f (lat.), id.(eng.), jak otok konjunktive oka. Sin.


---HEMOZOIN(LAT.), id.(eng.), pigment koji prave gotovani malarije iz hemoglobina u domacinovim odajicama. Sastoji se od netopljivih polimera željeznoga protoporfirina. U hronicnim slucajevima malarije nakuplja se u slezeni dajuci joj sivomrku boju Sin. .


---HENDIKEP(LAT.), handicap (eng.), bilo koja fizicka ili psihicka mahana, defekt, bilo da je urodena bilo stecena, a koja sprjecava normalan život i radnu sposobnost. Obicno se kaže hendikepirano dijete, jer se termin najcešce upotrebljava kod djece Sin. .


---HENDOKEPIRANO DIJETE(LAT.), (ENG.), SIN. v. hendikep.


---HEPARIN(LAT.), id.(eng.), mukopolisaharid koji se nalazi u manjim kolicinama u raznim tkivima, narocito u jetri i plucima i koji ima jake antikoagulantne sposobnosti jer sprjecava konverziju protrombina u trombin Sin. .


---HEPARINIZIRATI(LAT.), heparinize (eng.), davati heparin u cilju produženja vremena krvnoga zgrušavanja Sin. .


---HEPATEKTOMIJAhepatectomia, ae, f (lat.), hepatectomy (eng.), ekstirpacija dijela (parcijalna) ili citave jetre (totalna) kao operacija ili eksperiment Sin. .


---HEPATICANhepaticus-3 (lat.), hepatic (eng.), jetreni, džigericni, ono što pripada jetri, džigerici. Sin.


---HEPATIKODUODENOSTOMIJAhepaticoduodenostomia, ae, f (lat.), hepaticoduodenostomy (eng.), operacija pravljenja otvora, komunikacije, izmedu ductus hepaticus i dvanaestopalacnoga crijeva Sin. .


---HEPATIKOENTEROSTOMIJAhepaticoenterostomia, ae, f (lat.), hepaticoenterostomy (eng.), pravljenje komunikacije hirurškim putem izmedu ductus hepaticus i crijeva Sin. .


---HEPATIKOGASTROSTOMIJAhepaticogastrostomia, ae, f (lat.), hepaticogastrostomy (eng.), pravljenje komunikacije izmedu ductus hepaticus i želuca hirurškim putem Sin. .


---HEPATIKOJEJUNOSTOMIJAhepaticojejunostomia, ae, f (lat.), hepaticojejunostomy (eng.), pravljenje komunikacije izmedu ductus hepaticus i jejunuma hirurškim putem Sin. .


---HEPATIKOSTOMIJAhepaticostomia, ae, f (lat.), hepaticostomy (eng.), pravljenje vještackoga otvora na ductus hepaticus hirurškim putem Sin. .


---HEPATITIS Ahepatitis A, idis, f (lat.), (eng.), id. bos., virusna bolest, široko rasprostranjena, uzrokovana hepatitis A virusom, koja se najcešce nalazi u podrucjima sa niskim higijenskim standardom, jer se iskljucivo prenosi fekalno-oralnim putem. Inkubacija je oko 4o plus/minus 10 dana. Mnogi slucaj zarazna žutica. Sin.


---HEPATITIS Bhepatitis B, idis, f (lat.), (eng.), id. bos., virusna bolest, uzrokovana virusom hepatitisa B koji se nalazi u tjelesnim tecnostima pojedinaca sa akutnim ili hronicnim infekcijama, ali i kod nosilaca bez simptoma bolesti. Primarno se prenosi parenteralnim putem (transfuzija, izmjena igala p inokulacioni hepatitis, inokulaciona žutica, serumski hepatitis. Sin.


---HEPATITIShepatitis, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija jetre, crne džigerice. Sin.


---HEPATITIS(LAT.), (ENG.), inokulacioni, Sin. v. hepatitis B.


---HEPATITIS(LAT.), (ENG.), serumski, Sin. v. hepatitis B.


---HEPATIZACIJAhepatisatio, onis, f (lat.), hepatization (eng.), transformacija plucnoga vazdušastoga tkiva u solidnu masu, slicno tkivu džigerice, jetre. Sin.


---HEPATIZACIJA, CRVENAhepatisatio rubra (lat.), red hepatization (eng.), proces hepatizacije ( Sin. v.) u kojemu plucno tkivo postaje crveno uslijed inbibicije krvnom bojom.


---HEPATIZACIJA, SIVAhepatisatio grisea (lat.), gray hepatisazation (eng.), stadij hepatizacije u kojemu plucno tkivo postaje sive boje. Sin.


---HEPATIZACIJA, ŽUTAhepatisatio flava (lat.), yellow hepatization (eng.), hepatizacija ( Sin. v.) ciji je eksudat gnojan i izgled pluca daje ponešto žutu boju.


---HEPATOCELAhepatocele, es, f (lat.), id.(eng.), ispadanje dijela jetre u obliku kile Sin. .


---HEPATOCELULARANhepatocellularis, e (lat.), hepatocellular (eng.), onaj koji pripada odajicama jetre Sin. .


---HEPATOCIROZA(LAT.), (ENG.), SIN. v. ciroza jetre.


---HEPATODINIJA(LAT.), hepatodynia, ae, f (eng.), id.(eng.),., bol u jetri. Sin.


---HEPATOGENhepatogenes (lat.), hepatogenic (eng.), onaj koji je proizveden u jetri, koji vodi porijeklo iz jetre, koji stimulira rast i formaciju jetrenoga tkiva Sin. .


---HEPATOGRAFIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. hepatogram 2 i 3.


---HEPATOGRAMhepatogramma, atis, n (lat.), hepatogram (eng.), 1. nalazi krvi koji oznacavaju funkcionalno stanje jetre, 2. pracenje i registracija pulsa jetre na sfigmogramu, sin. hepatografija, 3. radiografija jetre, sin. hepatografija Sin. .


---HEPATOLIJENOGRAFIJAhepatolienographia, ae, f (lat.), hepatolienography (eng.), radiografija jetre i slezene poslije intravenske injekcije opaknoga sredstva. Id. sa splenoportografija Sin. .


---HEPATOLIThepatolithus, i, m (lat.), hepatolith (eng.), žucni kamenac, ali lokaliziran u intrahepatalnim žucnim vodovima Sin. .


---HEPATOLITEKTOMIJAhepatolithectomia, ae, f (lat.), hepatolithectomy (eng.), vadenje žucnoga kamenca lokaliziranoga u intrahepatalnim žucnim vodovima Sin. .


---HEPATOLITICANhepatolyticus-3 (lat.), hepatolytic (eng.), onaj koji pripada, karakteriziran je ili uzrokuje hepatolizu ( Sin. v.).


---HEPATOLITIJAZAhepatolithiasis, is, f (lat.), id.(eng.), nastajanje i prisustvo kamenaca u intrahepaticnim žucnim vodima Sin. .


---HEPATOLIZAhepatolysis, is, f (lat.), id.(eng.), destrukcija, rastapanje, jetrenih odajica Sin. .


---HEPATOLOG(LAT.), (ENG.), SIN. v. hepatologija.


---HEPATOLOGIJAhepatologia, ae, f (lat.), hepatology (eng.), dio ukupne medicine koja se bavi naukom i praksom jetrenih funkcija i bolesti. Hepatolog je usmjereni specijalista interne medicine u smislu ispitivanja i lijecenja bolesti jetre Sin. .


---HEPATOMA(LAT.), id. lat. i(eng.), tumor jetre, termin se najviše odnosi na hepatocelularni karcinom Sin. .


---HEPATOMALACIJAhepatomalacia, ae, f (lat.), id.(eng.), smekšavanje jetre, crne džigerice Sin. .


---HEPATOMEGALIJAhepatomegalia, ae, f (lat.), hepatomegaly (eng.), povecanje jetre iz bilo kojega uzroka Sin. .


---HEPATOMETRIJAhepatometria, ae, f (lat.), hepatometry (eng.), odredivanje, mjerenje velicine jetre Sin. .


---HEPATONEFRITIShepatonephritis, idis, f (lat.), id.(eng.), forma jake žutice uslijed istovremene isindije jetre i bubrega istim uzrocnikom, na pr. leptospirama Sin. .


---HEPATOPATIJAhepatopathia, ae, f (lat.), hepatopathy (eng.), bilo koja bolest crne džigerice, jetre Sin. .


---HEPATOPEKSIJAhepatopexia, ae, f (lat.), hepatopexy (eng.), hirurška operacija fiksacije jetre u njenome standardnome položaju Sin. .


---HEPATOPTOZAhepatoptosis, is, f (lat.), id.(eng.), pomjeranje jetre prema dolje zbog hlabavosti podržnih veza, oslabljenosti trbušnih mišica, iSin. eva u desnu pleuralnu duplju, subfrenicnoga apscesa ili deformiteta kicme Sin.


---HEPATORAFIJAhepatorrhaphia, ae, f (lat.), (eng.), hepatorrhaphy (eng.). šav jetre kod njene rupture Sin. .


---HEPATORAGIJAhepatorrhagia, ae, f (lat.), hepatorrhage (eng.), krvarenje iz jetre Sin. .


---HEPATORENALANhepatorenalis, e (lat.), hepatorenal (eng.), onaj koji se odnosi ili pripada jetri i bubregu. Najcešce se upotrebljava ovaj termin u izrazu hepatorenalni sindrom Sin. .


---HEPATOSKOPIJAhepatoscopia, ae, f (lat.), hepatoscopy (eng.), ispitivanje jetre posmatranjem kroz elektricnu spravu - endoskop Sin. .


---HEPATOSPLENOMEGALIJA(LAT.), hepatosplenomegalia, ae, f (lat.) hepatosplenomegaly (eng.), istovremeno uvecanje i jetre i slezene Sin. .


---HEPATOTOMIJA(LAT.), hepatotomia, ae, f (kat.), hepatotomy (eng.), hirurška incizija na jetri. Sin.


---HEPATOTROPANhepatotropicus-3 (lat.), hepatotropic (eng.), onaj koji ima poseban afinitet prema jetri, odnosno pokazuje specifican efekt na jetri Sin. .


---HEPATOZAhepatosis, is, f (lat.), id.(eng.), bilo koja funkcionalna smetnja jetre Sin. .


---HEPATOZOONOZAhepatozoonosis, is, f (lat.), id.(eng.), bolest pasa uzrokovana sa Hepatozoon canis, a karakterizirana je intermitentnom vatrom, anemijom, hipestezijom, gnoj-nim iscjetkom iz ociju i nosa, dijarejom Sin. .


---HEPTADAKTILIJAheptadactylya, ae, f (lat.), heptadactyly (eng.), pojava sedam prstiju na nozi i ruci. Sin.


---HERAV(LAT.), (ENG.), SIN. v. kos.


---HERBICIDherbicidium, i, n (lat.), herbicid (eng.), sredstvo koje uništava biljke ili uzrokuje promjene u njihovome rastu Sin. .


---HERBIVORI(LAT.), (ENG.), SIN. v. biljožder.


---HEREDITARAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. nasljedan.


---HEREDITET(LAT.), (ENG.), SIN. v. nasljednost.


---HERMAFRODIT, V(LAT.), (ENG.), dvospolnik. Sin.


---HERMAFRODITIZAM(LAT.), (ENG.), SIN. v. dvospolnost.


---HERMETICANhermeticus-3 (lat.), hermetic, airtight (eng.), cvrsto zatvoren da ne može proci ni zrak. Sin.


---HERNIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. kila.


---HERNIJACIJAherniatio, onis, f (lat.), herniation (eng.), protruzija organa ili strukture kroz defekt ili oslabljen prirodan otvor, pokriven kožom i potkožnim tkivom ili drugim strukturama, sa ili bez kilne vrece. Sin.


---HERNIJACIJA, TONZILARNAherniatio tonsillaris (lat.), tonsillar herniation (eng.), protruzija cerebralnih tonzila kroz foramen occipitale magnum kod povecanoga pritiska u stražnjoj lubanjskoj jami. tonzilarna inkarceracija. Sin.


---HERNIJACIJA, TRANSTENTORIJALNAherniatio transtentorialis (lat.), transtentorial herniation (eng.), pomjeranje medijalnih i centralnih dijelova velikoga mozga kroz hiatus tentorii prema dolje uslijed pritiska iznad tentorijuma uzrokovanoga tumorskom masom ili edemom. Sin.


---HERNIJACIJA, UNKALNAherniatio uncalis (lat.), uncal herniation (eng.), je ustvari transtentorijalna hernijacija, a oznacava samo hernijaciju uncus gyri hippocampi. Sin.


---HERNIOLAPAROTOMIJAhernilaparotomia, ae, f (lat.), herniolaparotomy (eng.), otvaranje trbuha u cilju odredene operacije kile Sin. .


---HERNIOPLASTIKAhernioplastia, ae, f (lat.), hernioplasty (eng.), operacija zatvaranja kilnoga otvora njegovom plastikom sa okolnim materijalom ili nekim kalemom Sin. .


---HERNIOTOMIJAherniotomia, ae, f (lat.), herniotomy (eng.), hirurško otvaranje kile, dio zahvata operacije kile Sin. .


---HEROIN(LAT.), id.(eng.), diacetilmorfin, C17H17(O.OC.CH2)2.NO, bijeli gorki, kristalni prašak. Brzo izaziva naviku pa je prestala njegova medicinska upotreba. Danas je prisutan samo kod zloupotrebe Sin. .


---HERPANGINAangina herpetica (lat.), (eng.), id. bos., akutna infektivna bolest uzrokovana grupom A ili B koksaki virusa ili ehovirusom, koja uglavnom zahvaca djecu. Javlja se ljeti u obliku vezikularno ulcerativnih lezija na sluzavici grla, a pracena je disfagijom, vatrom, povracanjem i prostracijo Sin. .


---HERPES ZOSTER(LAT.), id. lat., shingles (eng.), akutna infektivna bolest koja predstavlja aktivaciju latentnoga varicela-zoster virusa, kod onih koji su ostali samo djelomicno imuni poslije ranijega napada pljuskavica. Obuhvata senzorne ganglije i podrucja njihove inervacije. Bolest je obilježena jakim zona 2. Sin.


---HERPES(LAT.), (ENG.), SIN. v. kraste, vodene.


---HERPES, GENITALNIherpes genitalis (lat.), id.(eng.), jaglika, vodene kraste, uzrokovana vecinom tipom 2 virusa herpesa. Primarno se prenosi seksualnim putem. Vezikularne promjene se vide na genitalijama, obicno na granici kože i sluzavice. Bolest je teža kod žena, a kod nosecih žena vodi infekciji ploda. Sin.


---HERPES, OBICNIherpes simplex (lat.), cold sore, fever blister (eng.), jaglika, vodene kraste, uzrokovana vecinom tipom 1 virusa herpesa, a širi se sekretom iz usta. Cesto se javlja kao pratilac vatri, groznici, ali se nekada vida i samostalno. Narocito zahvata rub usana i nosnica. Sin.


---HERPETICANherpeticus-3 (lat.), herpetic (eng.), ono što pripada herpesu, jaglici, vodenim krastama, što ima prirodu jaglike, vodenih krasti Sin. .


---HERPETIFORMANherpetiformis, e (lat.), herpetiform (eng.), onaj koji nalici na herpes, vodene kraste, jagliku. Sin. .


---HESAP(LAT.), (ENG.), ženski, Sin. v. mjesecnica.


---HETEROBLASTICANheteroblasticus-3 (lat.), heteroblastic (eng.), onaj koji vodi porijeklo iz raznih tkiva Sin. .


---HETEROFAZIJAheterophasia, ae, f (lat.), id.(eng.), nesvjesno kazivanje drugih rijeci od onih koje su se namjeravale izgovoriti Sin. .


---HETEROFORIJAheterophoria, ae, f (lat.), id.(eng.), nemogucnost vidnih osa da ostanu paralelne poslije razlicitih vidnih stimulacija. Funkcionalni poremecaj binokularnoga vida koji nastaje uslijed neuskladenosti mišica pokretaca oka. Oci korektno upravljene prema tacki fiksacije gube svoj ispravni položaj Sin. .


---HETEROGAMIJAheterogamia, ae, f (lat.), heterogamy (eng.), 1. reprodukcija koja nastaje ujedinjavanjem dviju gameta koje se razlikuju po velicini i strukturi, 2. brak lica sa razlicitim karakteristikama (socijalne, fizicke ili mentalne) Sin. .


---HETEROGENheterogenes (lat.), heterogenous (eng.), 1. raz-novrstan, onaj koji se sastoji od razlicitih elemenata ili sastojaka, onaj koji nema jedinstvene osobine, 2. (u genetici), osobina koja može nastati utjecajem razlicitih gena ili njihovom kombinacijom, raznorodan Sin. .


---HETEROGENEZAheterogenesis, is, f (lat.), id.(eng.), promjena u generacijama. Reprodukcija koja se razlikuje po karakteru u slijedecim generacijama (npr. pojava aseksualne generacije) Sin. .


---HETEROHROMIJAheterochromia, ae, f (lat.), id.(eng.), razlicita obojenost jednoga ili više dijelova koji normalno trebaju biti jedne boje Sin. .


---HETEROHROMOZOMheterochromosoma, atis, n (lat.), heterochromosome (eng.), hromozom koji odreduje spol, spolni hromozom Sin. .


---HETEROHRONIJAheterochronia, ae, f (lat.), id.(eng.), razlicite vrijednosti hronaksija nekoga mišica i odgovarajucega živca, raznovremenost Sin. .


---HETEROLIThetrolithus, i, m (lat.), heterolith (eng.), crijevni konkrement koji nije graden od mineralne materije. Sin.


---HETEROLIZAheterolysis, is, f (lat.), id.(eng.), rastapanje odajica jedne vrste lizinima druge vrste Sin. .


---HETEROLOGANheterologus-3 (lat.), heterologous (eng.), napravljen, sacinjen od neodgovarajucega tkiva, tkiva koje ne odgovara mjestu Sin. .


---HETEROMORFAN(LAT.), heteromorphous (eng.), 1. nenormalan, razlicit po obliku i strukturi, 2. onaj koji ima parove hromozoma koji se medusobno razlikuju u velicini, obliku i strukturi Sin. .


---HETEROMORFIJAheteromorphosis, is, f (lat.), id.(eng.), razvoj organa ili strukture u regeneracionome procesu koji se poslije razlikuju od organa ili strukture koji su izgubljeni. Sin.


---HETERONIMANhetronymus-3 (lat.), heteronymous (eng.), onaj koji pripada nekorespondirajucim vertikalnim polovicama vidnoga polja (npr. nazalna polovica lijevoga i temporalna polovica desnoga oka) Sin. .


---HETEROPLASTIKA(LAT.), (ENG.), SIN. v. heterotransplantacija.


---HETEROPSIJAheteropsia, ae, f (lat.), id.(eng.), nejednak vid sa dva oka Sin. .


---HETEROSEKSUALANheterosexualis, e (lat.), heterosexual (eng.), 1. ono što pripada suprotnome spolu, upravljeno na suprotni spol, 2. onaj ko je u seksualnome životu orijentiran na suprotni spol. Sin.


---HETEROSEKSUALNOST(LAT.), heterosexuality (eng.), privlacnost prema suprotnome spolu, obr. od homoseksualnost Sin. .


---HETEROSUGESTIJA(LAT.), heterosuggestion (eng.), sugestija primljena od neke druge osobe, obr. od autosugestija Sin. .


---HETEROTOPICANheterotopicus-3 (lat.), heterotopic (eng.), onaj koji se nalazi na nekome drugome, neodgovarajucem i neubicajenome mjestu Sin. .


---HETEROTOPIJAheterotopia, ae, f (lat.), heterotopy (eng.), prisustvo tkiva ili organa na drugome mjestu nego što je uobicajeno ili normalno Sin. .


---HETEROTRANSPLANTACIJAheterotransplantatio, onis, f, heteroplastia, ae, f (lat.), heterotransplantation (eng.), proces prenošenja kalema tkiva ili citavoga organa sa jednoga individuuma na drugi, a koji pripadaju razlicitim vrstama. Kalem se zove heterotransplantat. heteroplastika. Sin.


---HETEROTRANSPLANTAT(LAT.), xenograft, heterograft (eng.), kalem tkiva ili citav organ presaden medu jedinke razlicitih vrsta.V. heterotransplantacija Sin. .


---HETEROTROFIJAheterotrophia, ae, f (lat.), heterotrophy (eng.), bilo koja smetnja ili grješka u ishrani Sin. .


---HETEROZIGOTheterozygotus, i, m (lat.), heterozygote (eng.), individuum koji posjeduje razicite alele gena na jednome mjestu, a u odnosu na odredene osobine Sin. .


---HI KVADRAT TEST(LAT.), chi square test (eng.), jedan od testova u medicinskoj statistici i spada u tz Sin. v. testove znacajnosti kojima je cilj utvrditi da postoji statisticki znacajna razlika izmedu pojave u eksperimentalnoj i kontrolnoj grupi. Koristi se kada su važne frekvencije dogadaja, a ne varijabiliteti pojedinih vrijednosti ili u slucajevima neparame


---HIALOZAhyalosis, is, f (lat.), id.(eng.), degenerativne promjene u caklovini. Sin.


---HIBERNACIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. san, zimski.


---HIBERNACIJA, ARTEFICIJALNAhibernatio artefitialis (lat.), artificial hibernation (eng.), stanje sniženoga metabolizma, mišicne relaksacije i sna koji nalici narkozi, a proizvedena je farmakološki i hladenjem. Sin.


---HIBERNOMAhibernoma, atis, f (lat.), (eng.), id., rijetki tumor graden od velikih višestranicnih odajica sa grubo granuliranom citoplazmom. Vida se na ledima i kukovima. Sin.


---HIBRIDhybrida, ae, f (lat.), hybrid (eng.), životinja ili biljka nastala od roditelja razlicitih po osobinama, a koji pripadaju raznim rasama, varijetetima ili cak vrstama. Sin.


---HIBRIDIZACIJAhybridisatio, onis, f (lat.), hybridisation (eng.), 1. proces stvaranja hibrida ( Sin. v.), 2. tehnika sastav-ljanja somatskih odajica raznih vrsta ili insertiranje strane DNA u bakterijsku odajicu.


---HIDRADENITIShidradenitis, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija apokrinih znojnih zlijezdi Sin. .


---HIDRADENOMAhidradenoma, atis, n (lat.), id.(eng.), tumor kože cije odajice nalice epitelijalnim elementima znojnih žlijezdi. Postoji nekoliko tipova, a tumori mogu biti solidni i papilarni Sin. .


---HIDRAGOGhydragogum, i, n (lat.), hydragogue (eng.), 1. sredstvo koje izaziva lucenje vode, narocito iz crijeva, 2. sredstvo za cišcenje koje proizvodi vodenaste stolice Sin. .


---HIDRAMNIONhydramnion, ii, n (lat.), hydramnios (eng.), prevelika kolicina amnionske tecnosti Sin. .


---HIDRARGIROZAhydrargyrosis, is, f (lat.), hydragyrism (eng.), trovanje živom ili njenim solima. Može biti u akutnoj formi (boli u trbuhu, metalan okus u ustima, bljuva-nje, driskavica, vodenaste stolice, oligurija, ulceracije u digestivnome traktu) i hronicnoj formi (stomatitis, metalan okus u ustima, plava linija n Sin. .


---HIDRARTROZAhydrarthrosis, is, f (lat.), id.(eng.), akumulacija tecnosti u nekome zglobu Sin. .


---HIDRATACIJAhydratatio,onis, f (lat.), hydratation (eng.), prožetost vodom, natopljenost vodom, nakupljanje vode, ovodnjavanje, miješanje sa vodom. Sin.


---HIDREMIJAhydraemia, ae, f (lat.), hydremia (eng.), povecana kolicina vode u krvi, razblaženost krvi, povecana kolicina seruma u odnosu na uoblicene elemente krvi. Sin.


---HIDRICANhydricus-3 (lat.), hydric (eng.), 1. (o epidemiji), vodenoga porijekla. Uzrocnik se širi pijacom vodom i ljudi se tako inficiraju. vodonosan, 2 (u hemiji), kombiniran sa ili pripada vodiku, H, sadrži vodik koji se ne može zamijeniti. Sin.


---HIDRIJATRIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. hidroterapija.


---HIDRIRANhydratus-3 (lat.), hydrated (eng.), kombiniran sa vodom, obogacen vodom, sadržava vodu u svome kristalnome obliku Sin. .


---HIDROADIPSIJAhydroadipsia, ae, f (lat.), id.(eng.), odsustvo žedi, potrebe za vodom Sin. .


---HIDROCEFALICANhydrocephalicus-3 (lat.), hydrocephalic (eng.), ono što pripada brlju, vodenoj glavi. Glava konfiguracije koja podsjeca na hidrocefalus Sin. .


---HIDROCEFALUS(LAT.), (ENG.), SIN. v. brlj.


---HIDROCEFALUS, KOMUNIKANTNIhydrocephalus communicans (lat.), communicating hydrocephalus (eng.), vodena glava, brlj, u kojoj ne postoje opstrukcije negdje u ventrikularnome sistemu nego likvor slobodno komunicira, ali se pojacano stvara ili smanjeno resorbira, s tim raste njegova kolicina u glavi uz istovremenu atrofiju mozga. Sin.


---HIDROCEFALUS, OPSTRUKTIVNIhydrocephalus obstructivus (lat.), obstructive hydrocephalus (eng.), hidrocefalus, brlj, nastao opstrukcijom nekoga od likvorskih puta unutar mozga, tako da su produkcija i apsorpcija normalni, ali postoji smetnja proticanju. Mozak uslijed atrofije nalici na kesu punu vode. Sin.


---HIDROCISTAhydrocystis, is, f (lat.), hydrocyst (eng.), cista ispunjena sadržajem koji nalikuje na vodu. Cesto sin. za mokracnu bešiku Sin. .


---HIDROCISTOSTOMAhydrocystostoma, atis, n (lat.), hydrocystostoma (eng.), retenciona cista znojne žlijezde Sin. .


---HIDROFILANhydrophlicus-3 (lat.), hydrophilic (eng.), onaj koji spremno apsorbuje, upija, vodu. Onaj koji ima grupe koje spremno reagiraju na vodu. hidroskopican. Sin.


---HIDROFILIJAhydrophylia, ae, f (lat.), id.(eng.), naklonost prema vodi, spremnost da se apsorbuje voda, pren. ljubav prema kupanju, plivanju. Obr. hidrofobija Sin. .


---HIDROFOBIJA1. v. bjesnilo, 2, hydrophobia, ae, f (lat.), id.(eng.), iracionalan strah od vode. Sin.


---HIDROFTALMIJAhydrophtalmia, ae, f (lat.), hydrophtalmos (eng.), oblik glaukoma koji je karakteriziran znacajnom distenzijom fibroznih ovojnica oka Sin. .


---HIDROHLORIDhydrochloridum, i, n (lat.), hydrochloride (eng.), termin koji se upotrebljava u imenima lijekova, a oznacava so hidrohloricne, odnosno hlorovodicne, kiseline (NaCl, KCl i sl.) Sin. .


---HIDROKALIKOZAhydrocalycosis, is, f (lat.), id.(eng.), cisticna dilatacija jedne bubrežne cašice, zbog zacepljenja kamenom, a obicno bez simptoma Sin. .


---HIDROKELA(LAT.), (ENG.), SIN. v. klini.


---HIDROKOLOID, HYDROCOLLOID(LAT.), (eng.), koloidni sistem u kojemu je voda disperzni medijum Sin. .


---HIDROKOLPOShydrocolpos, i, m (lat.), id.(eng.), nakupljanje vodenastoga sadržaja u vagini Sin. .


---HIDROKORTIZON(LAT.), hydrocortisone (eng.), navažniji glukokortikoid, C21H30O5, hormon iz kore nadbubrežne žlijezde. Proizvodi se i sintetski. Upotrebljava se kao antiinflamatorno, anitalergicno i antireumaticno sredstvo, zatim u lijecenju tumora itd Sin. .


---HIDROLABILANhydrolabilis, is, f (lat.), hydrolabile (eng.), onaj koji ima tendenciju gubitka težine izlucivanjem vode, pod uticajem dijete sa restrikcijom ugljenih hidrata. Onaj koji lahko otpušta vodu Sin. .


---HIDROLAZA(LAT.), hydrolase (eng.), EC. 3, jedna od šest glavnih enzimskih klasa. Hidrolaze kataliziraju raspadanje hemij-skih lanaca uz dodatak vode. Tu spadaju: esteraze glukozidaze, lipaze, nuleotidaze, peptidaze, fosfataze i proteinaze Sin. .


---HIDROLIJAZA(LAT.), (ENG.), SIN. v. dehidraza.


---HIDROLIZAhydrolysis, is, f (lat.), id.(eng.), cijepanje nekoga spoja u fragmente dodatkom vode, pri cemu hidroksilna grupa, OH, biva inkorporirana u jedan fragment, a atom vodika, H, u drugi. Sin.


---HIDROLIZAThydrolysatum, i, n (lat.), hydrolysate (eng.), lijek koji nastaje hidrolizom nekoga prirodnoga proteina. Najcešce je hidrolizat iz kazeina ili fibrina, a predstavlja mješavinu aminokiselina, pa se daje pacijentima koji nisu u stanju sami uzimati proteine Sin. .


---HIDROLOGIJAhydrologia, ae, f (lat.), hydrology (eng.), nauka o vodama. Ovdje je zanimljivo znanje o medicinskome i terapeutskome ucinku voda Sin. .


---HIDROMETAR(LAT.), hydrometer (eng.), instrument kojim se mjeri specificna težina tecnosti. Njime se odreduje kvalitet mlijeka Sin. .


---HIDROMETRAhydrometra, ae, f (lat.), id.(eng.), nakupljanje tecnosti u materici, a ta tecnost je na vodu nalik Sin. .


---HIDRONEFROZAhydronephrosis, is, f (lat.), id.(eng.), distenzija bubrežne karlice i cašica zbog zapreke u otjecanju bureži, a sa atrofijom bubrežnoga tkiva koja konsekutivno prati proces Sin. .


---HIDROPERIKARDhydropericardium, ii, n (lat.), id.(eng.), nenormalno nakupljanje serozne tecnosti u perikardijalnoj duplji Sin. .


---HIDROPERITONEUM(LAT.), (ENG.), SIN. v. ascites.


---HIDROPLAZMA(LAT.), hydroplasma (eng.), id.(eng.),., vodenasti, tecni, dio protoplazme Sin. .


---HIDROPShydrops, opis, m (lat.), dropsy (eng.), nenormalna akumulacija serozne tecnosti u nekoj tjelesnoj šupljini. debela bolest, vodena bolest 2. Sin.


---HIDROREJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. driskavica.


---HIDROSALPINKS(LAT.), hydrosalpinx, gis, f (lat.). id.(eng.), nakup-ljanje vodenastoga sadržaja u jajovodu koji postaje distendiran i povecan Sin. .


---HIDROSKOPICAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. hidrofilan.


---HIDROSOLUBILANhydrosolubilis, e (lat.), hydrosoluble (eng.), onaj koji je topljiv u vodi Sin. .


---HIDROSTABILANhydrostabilis, i, f (lat.), hydrostabile (eng.), onaj koji ostaje nepromijenjen ili nepromijenjene težine, ne gubi vodu, a pod utjecajem restrikcije ugljenih hidrata i soli. Obr. hidrolabilan Sin. .


---HIDROTERAPIJAhydrotherapia, ae, f (lat.), hydrotherapy (eng.), lijecenje vodom, lijecenje kupkama. hidrijatrija. Sin.


---HIDROTICIremedia hidrotica (lat.), hidrotics (eng.), sredstva za izazivanje znojenja Sin. .


---HIDROTORAKShydrothorax, acis, m (lat.), id.(eng.), nenormalna akumulacija na vodu nalik tecnosti u pleuralnoj duplji Sin. .


---HIDROTROPIZAMhydrotropismus, i, m (lat.), hydrotropism (eng.), rast organizama koji nisu pokretni, a u pravcu pri-sustva vode ili vlažnosti Sin. .


---HIDROZA(LAT.), (ENG.), SIN. v. znojenje.


---HIDRURIJAhydruria, ae, f (lat.), id.(eng.), izlucivanje veli-kih kolicina bureži niske specificne težine Sin. .


---HIFEMAhyphema, atis, n (lat.), id.(eng.), krvarenje u prednjoj ocnoj komori Sin. .


---HIGIJENAhygiena, ae, f (lat.), hygiene (eng.), nauka o cuvanju zdravlja, skup pravila i postupaka koji sprjecavaju pojavu bolesti putem poboljšanja uslova života i rada. Sin.


---HIGIJENA, INDUSTRIJSKA(LAT.), industrial hygiene (eng.), grana preventivne medicine koja se orijentirala na zaštitu zdravlja populacije. Skup pravila za cuvanje zdravlja u uslovima razvijene industrije putem poboljšavanja uslova rada. Sin.


---HIGIJENA, MENTALNA(LAT.), mental hygiene (eng.), psihoprofilaksa, nauka koja se bavi unaprjedivanjem zdravih duševnih i emocionalnih reakcija i navika u cilju cuvanja duševnoga zdravlja. Sin.


---HIGIJENA, ORALNA(LAT.), oral hygiene (eng.), održavanje cistoce i navika koje cuvaju zdravlje zuba i oralnih struktura, prije svega ispravnim pranjem zuba, stimulacijom tkiva, masažom desni, hidroterapijom i drugim procedurama cisto preventivnoga karaktera. higijena, zubna. Sin.


---HIGIJENA, ZUBNA(LAT.), (ENG.), SIN. v. higijena, oralna.


---HIGROMhygroma, atis, n (lat.), id.(eng.), mjehur, vrecica, ispunjena tecnim sadržajem. Sin.


---HIGROMETARhygrometer, tri, m (lat.), hygrometer (eng.), instrument za mjerenje vlažnosti u atmosferi Sin. .


---HIGROSKOPICAN(LAT.), hygroscopic (eng.), onaj koji je spreman da prihvati i održava vlažnost, upija vodu Sin. .


---HIJALINhyalinus-3 (lat.), hyaline (eng.), transparentan, staklast, prozracan, staklasti produkat, bjelacevinaste grade, nastao amiloidnom degeneracijom. Sin.


---HIJALINOZAhyalinosis, is, f (lat.), id.(eng.), Sin. v. hijalina dege-neracija.


---HIJALITIShyalitis, idis, f (lat.), (eng.), id.eng., inflamacija hijaloidne opne oka ili ocne vodice. Sin.


---HIJALOIDANhyaloides (lat.), hyaloid (eng.), prozracan, staklast, nalici staklu. Sin.


---HIJALOPLAZMA(LAT.), (ENG.), SIN. v. paraplazma.


---HIJALURONIDAZA(LAT.), hyaluronidase (eng.), bilo koji od 3 enzima koji kataliziraju cijepanje hijaluronske kiseline, glavnoga sastojka osnovne supstancije veziva Sin. .


---HIJATUShiatus, us, m (lat.), gap (eng.), uobicajeni anatomski termin za otvor, zjap, procjep, pukotinu. prorez, jap. Sin.


---HIJAZMA, CHIASMA, atis, n (lat.), chiasm (eng.), ukrštanje dva elementa ili dvije strukture. Sin.


---HILALauriscapulium, ii, n (lat.), ear-picker (eng.), malehna lopatica (cesto od slonove kosti u staroj Bosni) za cišce-nje uha Sin. .


---HILITIS(LAT.), id. lat. i(eng.), isindija plucnoga hilusa Sin. .


---HILJstrabus-3 (lat.), squint-eyed (eng.), osoba koja ispoljava hiljavost, razrokost. Osoba cije se ocne dužice i zjenice ne pokrecu sinhrono, nego jedna zaostaje, tako da oci ne izgledaju simetricno položene. žirav, zrikav, razrok, zirav, vrlja Sin. v.


---HILJAVOSTstrabismus, i, m (lat.), squint (eng.), devijacija ocne jabucice koju pacijent ne može korigirati, tako da obje dužice nisu jednako centrirane i jedna ide u stranu od linije pogleda. strabizam, hiljavost, zira, razrokost, vrljavost, zrikonja (osoba koja je hiljava). Sin.


---HILOCELAchylocele, es, f (lat.), id.(eng.), elefantijaza skrotuma, pojava hiloznoga iSin. eva u ovojnicama tašaka i skrotuma. Vida se kod limfnih opstrukcija gotovanima, parazitima Sin.


---HILOIDANchyloides (lat.), chyloid (eng.), onaj koji nalici na mlijec Sin. .


---HILONOSANchylifer-3 (lat.), chyliferous (eng.), onaj koji nosi mlijec Sin. .


---HILOPERIKARDIJUMchylopericardium, ii, n (lat.), id.(eng.), prisustvo mlijeci u perikardijalnoj vreci Sin. .


---HILOPERITONEUMchyloperitoneum, i, n (lat.), id.(eng.), prisustvo mlijeci u peritonealnoj vreci Sin. .


---HILOTORAKS, CHYLOTHORAX, acis, m (lat.), id.(eng.), prisustvo mlijeci u pleuralnoj duplji Sin. .


---HILOTVORANchylofaciens, entis (lat.), chylofacient (eng.), onaj koji stvara mlijec Sin. .


---HILOZAchylosis, is, f (lat.), id.(eng.), proces konverzije hrane u mlijec i apsorpcija mlijeci u tkiva Sin. .


---HILOZANchylosus-3 (lat.), chylous (eng.), onaj koji pripada mlijeci Sin. .


---HILURIJAchyluria, ae, f (lat.), id.(eng.), prisustvo mlijeci u bureži, kojoj mlijec daje mlijecan izgled. galakturija. Sin.


---HIMBER(LAT.), (ENG.), SIN. v. malina


---HIMENhymen, inis, m (lat.), id.(eng.), membranozni zalistak koji stoji izmedu vagine i vulve, pa time manje ili više zatvara vanjski izlaz iz vagine. djevojacka perda. Sin.


---HIMENALAN, HYMENALIS, e (lat.), hymenal (eng.), onaj koji pripada djevojackoj perdi, himenu Sin. .


---HIMENOLEPISHymenolepis, idis, f (lat.), id.(eng.), rod pljosnatih gujavica porodice Hymenolepididae. Najpoznatiji je Hymenolepis nana, patuljasta pljosnata gujavica, 7-80 mm duga, gotovan kod stahora, miša i covjeka, narocito kod djece. Infestirane osobe su cesto bez simptoma, ali kod masivnih infestacija Sin. .


---HIMENORAFIJAhymenorrhaphia, ae, f (lat.), hymenorrhaphy (eng.), šivanje djevojacke perde, himena, poslije njegove rupture u cilju sakrivanja seksualnih iskustava Sin. .


---himenotomija, hymenotomia, ae, f (lat.), hymenotomy (eng.), hirurška incizija, presijecanje himena, djevojacke perde Sin. .


---hipacidemijahypacidaemia, ae, f (lat.), hypacidemia (eng.), smanjena kolicina kiseline u krvi Sin. .


---hipaciditethypaciditas, atis, f (lat.), hypacidity (eng.), smanjena kiselost nekoga supstrata Sin. .


---hipalgezijahypalgesia, ae, f (lat.), id.(eng.), nenormalno snižena osjetljivost na bol Sin. .


---hipamnezijahypamnesia, ae, f (lat.), id.(eng.), smanjena sposobnost upamcivanja Sin. .


---hipamnionhypamnion, ii, n (lat.), hypamnios (eng.), smanjena kolicina plodove vode. Sin.


---hipeadrenalizamhyperadrenalismus, i, m (lat.), hyperadrenalism (eng.), tjelesne manifestacije pretjeranoga izlucivanja suprarenalne žlijezde Sin. .


---hiperacidan(lat.), hyperacid (eng.), nenormalno visoke kiselosti (obicno o želudacnome soku) Sin. .


---hiperaciditethyperaciditas, atis, f (lat.), hyperacidity (eng.), pojacan stepen kiselosti, pojacana kiselost, ekscesivna kiselost (npr. kad se govori o želudacnome soku) Sin. .


---hiperadipoza(lat.), (eng.), Sin. v. debljanje.


---hiperadrenokorticizamhyperadrenocorticismus, i, m (lat.), hyperadrenocorticism (eng.), stanje karakterizirano nenormalno pojacanim lucenjem kore suprarenalnih žlijezdi. Više se vida kod žena nego kod muškaraca, vecinom uslijed tumora ili hipofize ili suprarenalne žlijezde ili zbog uzimanja steroida (debljanje lica, lice kao pun mjesec, oste Sin. .


---hiperakantoza(lat.), (eng.), Sin. v. akantoza.


---hiperaktivanhuperactivus-3 (lat.), hyperactive (eng.), onaj koji je pojacanoga djejstva, povecane aktivnosti Sin. .


---hiperaktivnosthyperactivitas, atis, f (lat.), hyperactivity (eng.), nenormalno povecanje djejstva, pokazivanje pojacane i povecane aktivnosti, ukljucujuci i povecanu pokretljivost Sin. .


---hiperakutan(lat.), (eng.), Sin. v. perakutan.


---hiperakuzijahyperacusis, is, f (lat.), id.(eng.), bolna osjetljivost na zvuke, pretjerana osjetljivost na zvuke. Kod ovih pacijenata je, u principu, snižen prag za zvuk, ali nije obavezna korelacija izmedu sniženja praga i osjetljivosti na zvuk. Sin.


---hiperalbuminemijahyperalbuminaemia, ae, f (lat.), hyperalbuminemia (eng.), nenormalno visoke vrijednosti albumina u krvi Sin. .


---hiperalgezijahyperalgesia, ae, f (lat.), id.(eng.), pretjerana osjetljivost na bol. Sin.


---hiperalimentacijahyperalimentatio, onis, f (lat.), hyperalimentation (eng.), ingestija ili administracija vece kolicine hrane nego što je optimalno za ishranu jedne individue Sin. .


---HIPERALIMENTOZAhyperalimentosis, is, f (lat.), id.(eng.), bolest pretjeranoga hranjenja, pretjeranoga jedenja Sin. .


---HIPERAMINOACIDEMIJAhyperaminoacidaemia, ae, f (lat.), hyperaminoacidemia (eng.), prisustvo povecane kolicine aminokiselina u krvi Sin. .


---HIPERAMONIJEMIJAhyperammoniaemia, ae, f (lat.), hyperammoniemia (eng.), povecane vrijednosti amonijaka i njegovih spojeva u krvi Sin. .


---HIPERAMONIJURIJAhyperammoniuria, ae, f (lat.), id.(eng.), povecana kolicina amonijaka i njegovih spojeva u bureži Sin. .


---HIPERAPSORPCIJAhyperabsorptio, onis, f (lat.), hyperabsorption (eng.), pojacana apsorpcija neke supstancije u crijevima Sin. .


---HIPERAZOTEMIJAhyperazotaemia, ae, f (lat.), hyperazotemia (eng.), porast kolicine azotnih spojeva, posebno uree u krvi Sin. .


---HIPERBARICANhyperbaricus-3 (lat.), hyperbaric (eng.), 1. onaj koji je karakteriziran vecim pritiskom nego što je pritisak gasa u atmosferi (npr. hiperbaricni kisik), 2. otopina vece specificne težine od one koja je uzeta za standard Sin. .


---HIPERBILIRUBINEMIJAhyperbilirubinaemia, ae, f (lat.), hyperbilirubinemia, (eng.), porast koncentracije bilirubina u krvi što može voditi ka žutici. Prema dominatnoj formi bilirubina u krvi, hiperbilirubinemije se klasificiraju na hiperbilirubinemiju konjugiranoga (vezanoga) i nekonjugiranoga (nevezanoga) bilirubina. Sin.


---HIPERBRADIKINIZAMhyperbradykinismus, is, m (lat.), hyperbradykinism (eng.), sindrom koji je karakteriziran visokim nivoom plazminoga bradikinina. Manifesitra se kao pad sistolnoga krvnoga pritiska, porast dijastolnoga i srcane akcije, te crvenkastim ekhimozama na koži noga Sin. .


---HIPERCEMENTOZAhypercementosis, is, f (lat.), id.(eng.), pojacano stvaranje sekundarnoga cementa na bilo kojemu dijelu korijena zuba. Može biti lokalna i difuzna pojava Sin. .


---HIPERDAKTILIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. šestoprstost.


---HIPERDINAMIJAhyperdynamia, ae, f (lat.), id.(eng.), pojacana mišicna aktivnost Sin. .


---HIPERDONCIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. zubi, prekobrojni.


---HIPEREKSKRETORANhyperexcretorius-3 (lat.), hyperexcretory (eng.), onaj koji je karakteriziran pojacanom i prekomjernom sekrecijom Sin. .


---HIPEREKSTENZIJAhyperextensio, onis, f (lat.), hyperextension (eng.), prejako opuštanje ili istezanje citavoga ili dijela ekstremiteta Sin. .


---HIPEREMEZAhyperemesis, is, f (lat.), id.(eng.), pretjerano bljuvanje. Sin.


---HIPEREMIJAhyperaemia, ae, f (lat.), hyperemia (eng.), porast kolicine krvi u nekome dijelu organizma, organu, tkivu. Našikanost krvlju. Može biti aktivna, arterijska , uslijed širenja arteriola, i pasivna, venska, zbog privremenoga prestanka protoka. Sin.


---HIPEREMIZACIJAhyperemisatio onis, f (lat.), hyperemization (eng.), stvaranje bolje prokrvljenosti, narocito kada se to radi jatrogeno iz terapeutskih razloga Sin. .


---HIPEREOZINOFILIJAhypereosinophilia, ae, f (lat.), id.(eng.), jako povecan broj eozinofilnih granulocita Sin. .


---HIPERERGIJAhyperergia, ae, f (lat.), hyperergy (eng.), pretjerana osjetljivost na alergene, pojacano imunološko reagiranje Sin. .


---HIPERESTEZIJAhyperaesthesia, ae, f (lat.), hyperesthesia (eng.), porast osjetljivosti na stimulaciju (bol, miris, dodir, svjetlo i sl.). Sin.


---HIPERESTRINIZAMhyperoestrinismus, i, m (lat.), hyperestrinism (eng.), stanje nastalo pojacanim lucenjem estrogena i karakterizirano je narocito krvarenjem iz materice Sin. .


---HIPERESTROGENIZAMhyperoestrogenismus, i, m (lat.), hyperestrogenism (eng.), stanje karakterizirano ili uzrokovano pojacanim izlucivanjem estrogena Sin. .


---HIPERFENILALANINEMIJAhyperphenylalaninaemia, ae, f (lat.), hyperphenylalaninemia (eng.), bilo koji od nekoliko autozomalnih recesivnih defekata hidroksilacije fenilalanina, a sa njegovim nakupljanjem iz hrane. Najcešce je to enzimski defekt, nedostatak fenilalanin-4-monooksigenaze, EC 1.14.16.1., a najcešca manifestacije je fenilketonurija, P Sin. v.).


---HIPERFLEKSIJAhyperflexio, onis, f (lat.), hyperflexion (eng.), pretjerano savijanje citavoga ili dijela uda Sin. .


---HIPERFOLIKULINEMIJAhyperfolliculinaemia, ae, f (lat.), hyperestrogenemia (eng.), povecana kolicina estrogena u krvi Sin. .


---HIPERFONIJAhyperphonia, ae, f (lat.), id.(eng.), ekstremno energicna fonacija, pretjerano glasno govorenje Sin. .


---HIPERFRENIJAhyperphrenia, ae, f (lat.), id.(eng.), 1. prejako duševno uzbudenje, 2. velika duševna aktivnost Sin. .


---HIPERGALAKTIJAhypergalactia, ae, f (lat.), id.(eng.), pojacana sekrecija inace normalnoga mlijeka. Sin.


---HIPERGAMAGLOBULINEMIJAhypergammaglobulinaemia, ae, f (lat.), hypergammaglobulinemia (eng.), porast kolicine gama globulina u krvi. Vidi se kod hronicnih infektivnih bolesti Sin. .


---HIPERGIJAhypergia, ae, f (lat.), id.(eng.), smanjena osjetljivost na alergene Sin. .


---HIPERGLICINEMIJAhyperglicinaemia, ae, f (lat.), hyperglicinemia (eng.), pojava da se aminokiselina glicin akumulira u tkivnim tecnostima. Javlja se u dvije glavne forme: ketonska hiperglicinemija koja je sekundarno stanje uslijed organskih acidemija (bljuvanje, letargija, dehidratacija, ketoza, netolerancija na proteine uzete Sin. .


---HIPERGLIKEMIJAhyperglycaemia, ae, f (lat.), hyperglycemia (eng.), nenormalno povecanje vrijednosti šecera u krvi. Sin.


---HIPERGLIKOGENOLIZAhyperglycogenolysis, is, f (lat.), id.(eng.), pojacan raspad glikogena koji ima za posljedicu porast šecera u krvi Sin. .


---HIPERGLIKORAHIJAhyperglycogenorrhachia, ae, f (lat.), id.(eng.), povecane vrijednosti šecera u moždanoj vodici Sin. .


---HIPERGLOBULIJA, HYPERGLOBULIA, ae, f (lat.), hypercythemia, (eng.), nenormalan porast broja crvenih krvnih zrna u krvi Sin. .


---HIPERGLOBULINEMIJAhyperglobulinaemia, ae, f (lat.), hyperglobulinemia (eng.), nenormalno visoke vrijednosti globulina u krvi Sin. .


---HIPERGONADIZAMhypergonadismus, i, m (lat.), hypergonadism (eng.), stanje koje nastaje uslijed pojacanoga funkcioniranja gonada sa pojavom prebrzoga i preranoga seksualnoga razvoja Sin. .


---HIPERHEMOGLOBINEMIJAhyperhemoglobinaemia, ae, f (lat.), hyperglobulinemia (eng.), prisustvo povecane kolicine hemoglobina u krvi Sin. .


---HIPERHIDRATACIJAhyperhydratatio, onis, f (lat.), hyperhydratation (eng.), stanje povecane kolicine vode u tijelu Sin. .


---HIPERHIDROZAhyperhidrosis, is, f (lat.), id.(eng.), prekomjerno znojenje Sin. .


---HIPERHLOREMIJAhyperchloraemia, ae, f (lat.), hyperchloremia (eng.), porast vrijednosti hlorida u krvi. hloremija. Sin.


---HIPERHLORHIDRIJAhyperchlorhydria, ae, f (lat.), id.(eng.), pojacano izlucivanje hlorovodicne kiseline od strane odajica želudacne sluzavice. hlorhidrija. Sin.


---HIPERHLORURIJAhyperchloruria, ae, f (lat.), id.(eng.), povecane vrijednosti hlorida u krvi Sin. .


---HIPERHOLESTEROLEMIJAhypercholesterinaemia, ae, f (lat.), hypercholesterinemia (eng.), povišene vrijednosti holesterola u krvi. Sin.


---HIPERHOLIJAhypercholia, ae, f (lat.), id.(eng.), pojacana sekrecija žuci Sin. .


---HIPERHONDROPLAZIJAhyperchondroplasia, ae, f (lat.), id.(eng.), pretjerana razvijenost hrskavica Sin. .


---HIPERHROMATOZAhyperchromatosis, is, f (lat.), id.(eng.), pojacana sposobnost bojenja. hiperhromija. Sin.


---HIPERHROMAZIJAhyperchromasia, ae, f (lat.), hyperchromatism (eng.), pojacana pigmentacija. To je oblik dege-neracije odajicke jezgre kada u njoj postaju evidentni komadici pigmenta hromatina Sin. .


---HIPERHROMIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. hiperhromatoza.


---HIPERIMUNITET(LAT.), hyperimmunity (eng.), visoke vrijednosti specificnih antitijela nastale hiperimunizacijom Sin. .


---HIPERIMUNIZACIJAhyperimmunisatio, onis, f (lat.), hyperimmunization (eng.), bilo koji proces imunizacije koji daje vrlo visoke vrijednosti antitijela u krvi. Narocito imunizacija životinjskoga ili ljudskoga davaoca sa ponovljenim dozama antigena radi proizvodnje antiseruma ili imunoglobulina za terapiju Sin. .


---HIPERIMUNOGLOBINEMIJAhyperimmunoglobinaemia, ae, f (lat.), hyperimmunoglobinemia (eng.), jako i neuobicajeno visoke vrijednosti imunoglobulina u serumu Sin. .


---HIPERINVOLUCIJAhyperinvolutio, onis, f (lat.), hyperinvolution, superinvolution (eng.), pretjerana involucija, sma-njenje, nekoga organa u anatomskome i funkcionalnome smislu Sin. .


---HIPERINZULINEMIJAhyperinsulinaemia, ae, f (lat.), hyperinsulinemia (eng.), prisustvo pretjerano velike kolicine inzulina u krvi Sin. .


---HIPERINZULINIZAMhyperinsulinismus, i, m (lat.), hyperinsulinism (eng.), 1. pojacano lucenje inzulina iz gušterace što ima za posljedicu smanjenje kolicine šecera u krvi, 2. prisustvo pretjerano velike kolicine inzulina u krvi Sin. .


---HIPERKALCEMIJAhypercalcaemia, ae, f (lat.), hypercalcemia, (eng.), povecane vrijednosti kalcijuma u krvi što se manifestira umorom, mišicnom slabošcu, depresijom, anoreksijom, mukom i zatvorom Sin. .


---HIPERKALCIURIJAhypercalciuria, ae, f (lat.), id.(eng.), porast kolicine kalcijuma u bureži Sin. .


---HIPERKALIJEMIJAhypercaliaemia, ae, f (lat.), hyperkalemia (eng.), abnormalno visoke vrijednosti kalijuma u krvi, cesto uslijed bubrežne insuficijencije. Sin.


---HIPERKAPNIJA, HYPERCAPNIA, ae, f (lat.), id.(eng.), porast vrijednosti ugljenoga dioksida u krvi. Sin.


---HIPERKERATOZAhyperkeratosis, is, f (lat.), id.(eng.), 1. hipertrofija rožnatoga sloja kože ili bilo koja bolest karakterizirana tom pojavom, 2. hipertrofija rožnjace oka, cornea Sin. .


---HIPERKINEZIJAhyperkinesis, is, f (lat.), hyperkinesia (eng.), nenormalno pojacana motorna aktivnost, hiperaktivnost Sin. .


---HIPERKOAGULABILNOST(LAT.), hypercoagulability (eng.), povecana sposobnost zgrušavanja. Sposobnost zgrušavanja viša od normalne Sin. .


---HIPERLAKTACIJAhyperlactatio, onis, f (lat.), hyperlactation (eng.), proizvodnja mlijeka u vecoj kolicini od normalne. Može to biti u duljem periodu dojenja nego što je normalno Sin. .


---HIPERLEUKOCITOZA(LAT.), hyperleucocytosis, is, f (lat.) hyperleukocytosis (eng.), nenormalno povecan broj bijelih krvnih zrna u krvi Sin. .


---HIPERLIPEMIJAhyperlipaemia, ae, f (lat.), hyperlipemia (eng.), opci termin za porast koncentracije lipida u plazmi, ukljucujuci hiperlipoproteinemiju i hiperholesterolemiju. Sin.


---HIPERLIPOPROTEINEMIJAhyperlipoproteinaemia, ae, f (lat.), hyperlipoproteinemia (eng.), porast lipoproteina u krvi uslijed smetnji u metabolizmu lipoproteina, a nastaje kao steceno ili kongenitalno porodicno stanje. Ima ih 4 tipa (I, II, III i IV) i više podtipova Sin. .


---HIPERLORDOZAhyperlordosis, is, f (lat.), id.(eng.), jako izražena lordoza, iskrivljenost kicme sa konveksitetom prema naprijed Sin. .


---HIPERMASTIJAhypermastia, ae, f (lat.), id.(eng.), 1. prisustvo jedne ili više prekobrojnih dojki, 2. pretjerano velika dojka Sin. .


---HIPERMENOREJAhypermenorrhoea, ae, f (lat.), hypermenorrhea (eng.), perekomjerno obilna mjesecnica. Veliko krvarenje iz materice u vrijeme mjesecnice. menoreja. Sin.


---HIPERMETABOLIZAMhypermetabolismus, i, m (lat.), hypermetabolism (eng.), nenormalno povišen metabolizam, mijena tvari Sin. .


---HIPERMETRIJAhypermetria, ae, f (lat.), id.(eng.), stanje u kojemu voljni mišicni pokreti prelaze svoj namjeravajuci cilj, prelaze preko tacke koju žele dostici Sin. .


---HIPERMETROPIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. dalekovidnost.


---HIPERMIMIJAhypermimia, ae, f (lat.), id.(eng.), prekomjerna mimika lica i gestikulacija za vrijeme govora Sin. .


---HIPERMNEZIJAhypermnesia, ae, f (lat.), id.(eng.), pretjerano dobro pamcenje, veliko nagomilavanje(eng.),rama sjecanja i njihova neobicna cistoca Sin. .


---HIPERNATRIJEMIJAhypernatraemia, ae, f (lat.), hypernatremia (eng.), visoke vrijednosti natrijuma u krvi Sin. .


---HIPERNEFROMA, HYPERNEPHROMA, atis, n (lat.), id.(eng.), karcinoma bubrežnih odajica cija struktura nalici na gradu kortikalnoga dijela nadbubrežne žlijezde Sin. .


---HIPEROKSALURIJAhyperoxaluria, ae, f (lat.), id.(eng.), porast vrijednosti oksalata u bureži što može voditi stvaranju bubrežnih kamenaca. oksalurija. Sin.


---HIPEROKSALURIJAhyperoxaluria, ae, f (lat.), id.(eng.), povecana kolicina oksalata u krvi Sin. .


---HIPERONIHIJAhyperonychia, ae, f (lat.), id.(eng.), enormno uvecani nokti. Sin.


---HIPERORHIDIZAMhyperorchidismus, i, m (lat.), hyperorchidism (eng.), nenormalno povišena aktivnost tašaka Sin. .


---HIPEROSJETLJIVOST(LAT.), hyperirritability (eng.), pretjerana reaktivnost cak i na najmanje stimulacije Sin. .


---HIPEROSTOZAhyperostosis, is, f (lat.), id.(eng.), pojava egzostoza i pretjerani rast kosti na više lokalizacija Sin. .


---HIPEROZMIJA, HYPEROSMIA, ae, f (lat.), id.(eng.), pretjerana osjetljivost na mirisnu stimulaciju Sin. .


---HIPERPARATIREOIDIZAMhyperparathyreoidismus, i, m (lat.), hyperparathyreoidism (eng.), nenormalno povecana aktivnost paratireoidnih žlijezdi. Sin.


---HIPERPERISTALTIKAhyperperistalsis, is, f (lat.), id.(eng.), ekstenzivno aktivna peristaltika ( Sin. v.).


---HIPERPIGMENTACIJAhyperpigmentatio, onis, f (lat.), hyperpigmentation (eng.), povecano odlaganje pigmenta više nego što je normalno Sin. .


---HIPERPINEALIZAMhyperpinealismus, i, m (lat.), hyperpinealism (eng.), porast aktivnosti epifize, pinealne žlijezde Sin. .


---HIPERPIREKSIJA, VISOKA(LAT.), (ENG.), vatra, Sin. v. vatra.


---HIPERPIRETICANhyperpyreticus-3 (lat.), hyperpyretic (eng.), onaj koji uzrokuje visoku vatru, hiperpireksiju ili pripada vatri. Sin.


---HIPERPITUITARIZAMhyperpituitarismus, i, m (lat.), hyperpituitarism (eng.), patološki povecano lucenje hormona hipofize što obicno nastaje adenomom koji proizvodi hormon rasta, kortikotropin i prolaktin. Svi se ti elementi mogu vidjeti ili je izražen samo neki od sindroma zavisno od toga koje odajice cine tumor Sin. .


---HIPERPLAZIJAhyperplasia, ae, f (lat.), id.(eng.), nenormalna multiplikacija ili povecan broj normalnih odajica u potpuno normalnoj tkivnoj gradi. Sin.


---HIPERPNEAhyperpnoea, ae, f (lat.), hyperpnea (eng.), nenormalno produbljeno i ubrzano dihanje. ubrzano dihanje, polipnea. Sin.


---HIPERPOKRETLJIVOSThypermotilitas, atis, f (lat.), hypermotility (eng.), pretjerano velika pokretljivost Sin. .


---HIPERREFLEKSIJAhyperreflexia, ae, f (lat.), reflexes exaggeration, hyperreflexia (eng.), pojacanost refleksa, pretjerana živahnost refleksa. Sin.


---HIPERSALIVACIJAhypersalivatio, onis, f (lat.), hypersalivation (eng.), pojacano lucenje pljuvacke. ptijalizam. Sin.


---HIPERSEKRECIJAhypersecretio, onis, f (lat.), hypersecretion (eng.), prekomjerno izlucivanje bilo kojega sekreta bilo koje žlijezde. Sin.


---HIPERSENZIBILITET(LAT.), (ENG.), SIN. v. preosjetljivost 2.


---HIPERSENZITIVNOST(LAT.), (ENG.), SIN. v. preosjetljivost 1.


---HIPERSIMPATIKOTONUShypersympathicotonus, i, m (lat.), id.(eng.), pojacan tonus simpaticnoga vegetitativnoga nervnoga sistema Sin. .


---HIPERSOMNIJAhypersomnia, ae, f (lat.), id.(eng.), preko-mjerno spavanje. Sin.


---HIPERSPLENIZAMhypersplenismus, i, m (lat.), hypersplenism (eng.), stanje karakterizirano pojacanim inhibitornim i destruktivnim funkcijama slezene, što rezultira destrukcijom uoblicenih elemenata krvi, hipertrofijom koštane srži i obicno splenomegalijom, mada ne obavezno. Sin.


---HIPERSTEATOZAhypersteatosis, is, f (lat.), id.(eng.), povišeno i nenormalno lucenje lojnih žlijezdi, kao kod seboreje Sin. .


---HIPERSTENIJAhyperstenia, ae, f (lat.), id.(eng.), povišen tonus, pojacana snaga, cvrstina tjelesna i duševna. Sin.


---HIPERSTENURIJA, HYPERSTENURIA, ae, f (lat.), id.(eng.), lucenje koncentrirane bureži, povecani osmolaritet mokrace Sin. .


---HIPERTELIJAhyperthelia, ae, f (lat.), id.(eng.), prisustvo više dojkinih bradavica, ima ih više od dvije Sin. .


---HIPERTENZIJA, BUBREŽNAhypertensio renalis (lat.), renal hypertension (eng.), povecani krvni pritisak koji je udružen sa ili nastao uslijed bubrežne bolesti sa elementima parenhimatozne ishemije. Sin.


---HIPERTENZIJA, ESENCIJALNAhypertensio essentialis (lat.), essential hypertension (eng.), povecani krvni pritisak bez vidljivoga organskoga uzroka. Sin.


---HIPERTENZIJA, HYPERTENSIO, onis, f (lat.), hypertension (eng.), 1. povecanje bilo kojega pritiska, 2. perzistentno povecanje arterijskoga krvnoga pritiska, obicno iznad 140/90 mm Hg. Sin.


---HIPERTENZIJA, INTRAKRANIJALNAhypertensio intracranialis (lat.), intracranial hypertension (eng.), sindrom povecanoga intrakranijalnoga pritiska. Citav niz zbivanja unutar zahvacenoga sistema glave uzrokovan raznim agensima. Sin.


---HIPERTENZIJA, MALIGNAhypertensio maligna (lat.), malignant hypertension (eng.), stanje povecanoga krvnoga pritiska sa hrdavom prognozom, a dijastolicni je pritisak obicno iznad 130 mm Hg. bijela hipertenzija. Sin.


---HIPERTENZIJA, PLUCNAhypertensio pulmonalis (lat.), pulmonary hypertension (eng.), porast pritiska unutar plucne cirkulacije iznad 30 mm Hg sistolnoga i 12 mm Hg dijastolnoga pritiska u malehnome krvotoku. Sin.


---HIPERTENZIJA, PORTALNAhypertensio portalis (lat.), portal hypertension (eng.), porast pritiska u sistemu vene porte, uslijed uzroka u jetri, prije ili poslije nje, a najcešce uslijed ciroze. Manifestacija ide sa uvecanjem slezene, ascitesom, gastrointestinalnim krvarenjem i sl. Sin.


---HIPERTENZIN, V(LAT.), (ENG.), angiotenzin. Sin.


---HIPERTENZINOGEN(LAT.), (ENG.), SIN. v. angiotenzinogen.


---HIPERTENZIVANhypertensivus-3 (lat.), hypertensive (eng.), karakteriziran ili uzrokovan povecanjem bilo kojega pritiska. Sin.


---HIPERTERMIJAhyperthermia, ae, f (lat.), id.(eng.), nenormalno visoka tjelesna temperatura, narocito ona koja se inducira u cilju lijecenja. Sin.


---HIPERTIREOIDIZAMhyperthyreoidismus, i, m (lat.), hyperthyreoidism (eng.), stanje povecane funkcionalne aktivnosti kotlacne žlijezde. Simptomi nastaju uslijed pretjeranoga lucenja tireoidnih hormona. Prisutna je guša, tahikardija, atrijalna fibrilacija, palpitacije, umor, nervoza, tremor, netolerancija na toplinu, znojenje, topl hipertireoza. Sin.


---HIPERTIREOZA(LAT.), (ENG.), SIN. v. hipertireoidizam.


---HIPERTONICARhypertonicus, i, m (lat.), hypertensive (eng.), osoba koja ima visoki krvni pritisak. Sin.


---HIPERTONIJAhypertonia, ae, f (lat.), id.(eng.), 1. povecani tonus poprecno prugastih mišica; pojacan otpor mišica pri pasivnome istezanju, 2. Sin. v. hipertenzija.


---HIPERTONUShypertonia, ae, f (lat.), id.(eng.), stanje povišenoga tonusa skeletne muskulature. Povecan otpor pasivnome istezanju Sin. .


---HIPERTRIHOZAhypertrichosis, is, f, hypertrichiasis, is, f (lat.), id.(eng.), pretjeran rast dlaka. politrihija. Sin.


---HIPERTROFIJAhypertrophia, ae, f (lat.), hypertrophy (eng.), povecanje i pretjeran rast bilo kojega organa ili njegovoga dijela uslijed povecanja njegovih odajica. Sin.


---HIPERVENTILACIJAhyperventilatio, onis, f (lat.), hyperventilation (eng.), 1. stanje u kojemu veca kolicina zraka za dihanje ulazi u plucne alveole i ima za posljedicu smanjenje pritiska ugljicnoga dioksida te vodi ka alkalozi, 2. nenormalno duboko i ubrzano dihanje koje se koristi za provokaciju padavice pri snimanju EEG-a Sin. .


---HIPERVITAMINOZAhypervitaminosis, is, f (lat.), id.(eng.), stanje nastalo pretjeranim uzimanjem vitamina. Specificna je prema odredenom vitaminu, a najcešce su hipervitaminoze A (pruritus, pigmentacija kože, gubitak kose) i D (slabost, umor, gubitak težine). Sin.


---HIPERVOLEMIJAhypervolaemia, ae, f (lat.), hypervolemia (eng.), nenormalni porast volumena tecnosti u tijelu. Sin.


---HIPESTEZIJAhypaesthesia, ae, f (lat.), hypoesthesia (eng.), nenormalno snižena osjetljivost na stimulacije Sin. .


---HIPIJATRIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v.veterina.


---HIPNAGOGAremedia hypnagoga (lat.), (eng.), hypnagogues (lat.), sredstva koja indiciraju san ili pospanost. hipnotici. Sin.


---HIPNOTERAPIJAhypnotherapia, ae, f (lat.), hypnotherapy (eng.), upotreba hipnoze kao terapeutskoga sredstva Sin. .


---HIPNOTICANhypnoticus-3 (lat.), hypnotic (eng.), uspavljujuci, onaj koji inducira spavanje. Sin.


---HIPNOTIKremedium hypnoticum (lat.), hypnotic (eng.), sredstvo koje inducira san, lijek koji djeluje proizvodeci san. Opojna trava. bendžiluk, drijemak, hipnagog. Sin.


---HIPNOTIZAMhypnotismus, i, m (lat.), hypnotism (eng.), metode i praksa hipnoze Sin. .


---HIPNOZAhypnosis, is, f (lat.), id.(eng.), stanje promijenjene svijesti, obicno vještacki inducirano, karakterizirano fokusiranom pažnje, povecanom sugestibilnošcu i odgo-vorom na komande, te sniženjem kritickoga prosudivanja. Sin.


---HIPOACIDITET, HYPOACIDITAS, atis, n (lat.), hypoacidity (eng.), smanjena kiselost želudacnoga soka Sin. .


---HIPOADRENALIZAMhypoadrenalismus, i, m (lat.), hypoadrenalism (eng.), nenormalno smanjena aktivnost nadbubrežne žlijezde Sin. .


---HIPOADRENOKORTICIZAMhypoadrenocorticismus, i, m (lat.), hypoadrenocorticism (eng.), nenormalno sniženje aktivnosti kore suprarenalne žlijezde. Ustvari id. sa hipoadrenalizam, ali je specificniji termin i odnosi se pretežno na koru. Sin.


---HIPOAKTIVNOSThypoactivitas, atis, f (lat.), hypoactivity (eng.), nenormalno smanjenje aktivnosti nekoga organa ili procesa Sin. .


---HIPOAKUZIJAhypoacusia, ae, f (lat.), hypoacusis (eng.), lahko smanjena cujna osjetljivost. Cujni prag je iznad normalnih granica tako da se mjerenje vrši u decibelima Sin. .


---HIPOALBUMINEMIJAhypoalbuminaemia, ae, f (lat.), hypoambuminemia (eng.), abnormalno smanjena kolicina albumina u krvi Sin. .


---HIPOALDOSTERONIZAMhypoaldosteronismus, i, m (lat.), hypoaldosteronism (eng.), deficijencija aldosterona u tijelu udružena sa hipoadrenalizmom i karakterizirana smanjenim krvnim pritiskom i tendencijom izlucivanja natrijuma Sin. .


---HIPOALIMENTACIJAhypoalimentatio, onis, f (lat.), hypoalimentation (eng.), nedovoljna, nedostatna ishrana Sin. .


---HIPOBARICANhypobaricus-3 (lat.), hypobaric (eng.), onaj koji je karakteriziran manjim pritiskom od normalnoga. Gas koji ima pritisak niži od normalnoga Sin. .


---HIPOBAROPATIJAhypobaropathia, ae, f (lat.), hypobaropathy (eng.), poremecaji nastali uslijed niskoga pritiska. Nastaju na velikim visinama. Sin.


---HIPOBILIRUBINEMIJAhypobilirubinaemia, ae, f (lat.), hypobilirubinemia (eng.), nenormalno niske vrijednosti bilirubina u krvi. Sin.


---HIPODAKTILIJAhypodactylia, ae, f (lat.), hypodactyly (eng.), manji broj prstiju nego je normalno Sin. .


---HIPODERMALAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. potkožan 1.


---HIPODERMIS(LAT.), (ENG.), SIN. v. potkoža.


---HIPODINAMICANhypodynamicus-3 (lat.), hypodynamic (eng.), slabije udarne snage, slabije ventrikularne kontrakcije Sin. .


---HIPODINAMIJAhypodynamia, ae, f (lat.), id.(eng.), smanjena snaga, smanjen kuvvet, potencija Sin. .


---HIPODONCIJAhypodontia, ae, f (lat.), id.(eng.), kongenitalni nedostatak jednoga ili više zuba, najcešce trecega kutnjaka, donjega drugoga pretkutnjaka i lateralnoga gornjega sjekutica. Sin.


---HIPOFIZAhypophysis, is, f (lat.), pituitary gland, hypophy-sis (eng.), moždani privjesak, neuralno i epitelijalno tjelešce, postavljeno u turskome sedlu na bazi mozga, dvojnoga porijekla, dvojne histološke slike i sa ulogom dirigenta u hormonalnoj aktivnosti organizma, ali dirigenta koji i sam svira. Sastoji se od adenohipof Sin. .


---HIPOFIZEKTOMIJAhypophysectomia, ae, f (lat.), hypophysectomy (eng.), hirurško uklanjanje ili destrukcija hipofize, bilo djelomicno bilo u cjelini Sin. .


---HIPOFIZITIShypophysitis, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija hipofize Sin. .


---HIPOFIZNI(LAT.), hypophyseal (eng.), onaj koji pripada hipofizi ili proizilazi iz nje. pituitarni. Sin.


---HIPOFONIJAhypophonia, ae, f (lat.), hypophonia (eng.), defektan govor u obliku šaptanja uslijed slabosti fonacije Sin. .


---HIPOFRENIJAhypophrenia, ae, f (lat.), id.(eng.), umna zaostalost Sin. .


---HIPOFUNKCIJAhypofunctio, onis, f (lat.), hypofunction (eng.), smanjeno funkcioniranje nekoga organa ili sistema Sin. .


---HIPOGALAKTIJAhypogalactia, ae, f (lat.), id.(eng.), smanjena sekrecija mlijeka Sin. .


---HIPOGAMAGLOBULINEMIJAhypogammaglobulinaemia, ae, f (lat.), hypogammaglobulinemia (eng.), stanje karakterizirano nenormalno niskim nivoima svih klasa imunoglobulina Sin. .


---HIPOGASTRICANhypogastricus-3 (lat.), hypogastric (eng.), onaj koji pripada dropku, hipogastrijumu Sin. .


---HIPOGASTRIJUM, V(LAT.), (ENG.), drobak. Sin.


---HIPOGENITALIZAMhypogenitalismus, i, m (lat.), hypogenitalism (eng.), stanje koje nastaje smanjenjem funkcionalne aktivnosti gonada sa retardacijom rasta i seksualnoga razvoja. hipogondizam. Sin.


---HIPOGEUZIJAhypogeusia, ae, f (lat.), id.(eng.), smanjena osjetljivost okusa Sin. .


---HIPOGLIKEMIJAhypoglycaemia, ae, f (lat.), hypoglycemia (eng.), nenormalno smanjenje koncentracije glukoze u krvi (glad, hipotermija, glavobolja, iritabilnost, hladno znojenje, konfuzija, halucinacije, koma) Sin. .


---HIPOGLOBULIJAhypoglobulia, ae, f (lat.), hypocythemia (eng.), smanjenje broja crvenih krvnih zrna u krvi Sin. .


---HIPOGONADIZAM(LAT.), (ENG.), SIN. v. hipogenitalizam.


---HIPOHIDROZAhypohidrosis, is, f (lat.), id.(eng.), smanjeno znojenje Sin. .


---HIPOHLOREMIJAhypochloraemia, ae, f (lat.), hypochloremia (eng.), nenormalno niske vrijednosti hlora u krvi Sin. .


---HIPOHLORHIDRIJAhypochlorhydria, ae, f (lat.), id.(eng.), smanjena vrijednost hlorovodicne kiseline u odredenim organima koji je normalno posjeduju. Smanjena kiselost želudacnoga soka Sin. .


---HIPOHLORURIJAhypochloruria, ae, f (lat.), id.(eng.), smanjena kolicina hlorida u bureži. Sin.


---HIPOHONDAR(LAT.), (ENG.), SIN. v. hipohondrija.


---HIPOHONDRIJAhypochondria, ae, f (lat.), hypochondriasis, (eng.), mentalni poremecaj karakteriziran preokupacijom vlastitim tjelesnim funkcijama i vlastita interpretacija normalnih tjelesnih manifestacija ili minimalnih smetnji kao znaka teške i opasne bolesti. Osoba sa ovim poremecajem je hipohondar Sin. .


---HIPOHONDRIJUMhypochondrium, ii, n, regio hypochondriaca (lat.), hypochondrium (eng.), gornji lateralni dijelovi trbuha, desno i lijevo od epigastricne regije, oko rebarnih lukova. Sin.


---HIPOHONDROPLAZIJAhypochondroplasia, ae, f (lat.), id.(eng.), distrofija hrskavice; obicna hondrodistrofija koja nalici na ahondroplaziju, ali sa umjerenim klinickim slikama (kratak trup, kratke noge, široki prsti, normalno lice) Sin. .


---HIPOHROMATOZAhypochromatosis, is, f (lat.), id.(eng.), postepeno blijedenje i nestajanje jezgre u odajici Sin. .


---HIPOHROMAZIJAhypochromasia, ae, f (lat.), id.(eng.), 1. smanjeno bojenje, manje nego što je normalno, 2. smanjenje kolicine hemoglobina u crvenim krvnim zrnima tako da su oni nenormalno blijedi Sin. .


---HIPOHROMIJAhypochromia, ae, f (lat.), id.(eng.), nenormalno smanjenje hemoglobinskoga sadržaja u crvenim krvnim zrnima Sin. .


---HIPOKALCEMIJA, HYPOCALCAEMIA, ae, f (lat.), hypocalcemia (eng.), smanjena vrijednost kalcijuma u krvi u odnosu na normalan nalaz (hiperrefleksija, mišicni i trbušni grcevi, karpopedalni spazmi). Sin.


---HIPOKALCIFIKACIJA CAKLENICE(LAT.), enamel hypocalcification (eng.), razvojna anomalija caklenice koja se manifestira njenom slabošcu tako da je svedena na tvrdinu krede, koja po erupciji ubrzo potamni i caklenica propada Sin. .


---HIPOKALCIFIKACIJAhypocalcificatio, onis, f (lat.), hypocalcification (eng.), smanjeno odlaganje kalcijuma u predestiniranim tkivima Sin. .


---HIPOKALCIURIJAhypocalciuria, ae, f (lat.), id.(eng.), smanjene vrijednosti kalcijuma u bureži, niže od normalnih. Sin.


---HIPOKALEMIJAhypokalaemia, ae, f (lat.), hypokalemia (eng.), nenormalno niske vrijednosti kalijuma u krvi. Manifestira se neuromuskularnim smetnjama (od slabosti do paralize), promjenama u EKG-u, bubrežnim i gastrointestinalnim smetnjama Sin. .


---HIPOKAMPUShippocampus, i, m (lat.), id.(eng.), , savijeno uzdignuce sive mase koja se citavom duljinom izdiže na podu temporalnoga roga lateralne komore Sin. .


---HIPOKAPNIJAhypocapnia, ae, f (lat.), hypocapnia (eng.), smanjena kolicina ugljenoga dioksida u krvi koja obicno nastaje zbog hiperventilacije i vodi ka alkalozi. Sin.


---HIPOKINEZIJAhypokinesis, is, f (lat.), hypokinesia (eng.), umanjena sposobnost kretanja, smanjena motorna funkcija ili aktivnost Sin. .


---HIPOKOAGULIBILAN(LAT.), hypocoagulable (eng.), onaj koji je karakteriziran sniženjem sposobnosti zgrušavanja Sin. .


---HIPOKRATSKIhippocraticus-3 (lat.), hippocratic (eng.), ono što pripada starome grckome ljekaru, ocu medicine, Hipokratu iz Kosa i njegovoj školi medicine, te njegovoj zakletvi ( Sin. v.).


---HIPOKSEMIJA(LAT.), (ENG.), id. sa hipoksija. Sin.


---HIPOKSIJAhypoxia, ae, f (lat.), id.(eng.), smanjenje opskrbe tkiva kisikom ispod fiziološkoga minimuma. hipoksemija. Sin.


---HIPOLIPOPROTEINEMIJAhypolipoproteinaemia, ae, f (lat.), hypolipoproteinemia (eng.), niske vrijednosti lipoproteina u serumu kao npr. hipobetaproteinemija Sin. .


---HIPOMASTIJAhypomastia, ae, f (lat.), id.(eng.), nenormalno malehna dojka Sin. .


---HIPOMENOREJAhypomenorrhoea, ae, f (lat.), hypomenorrhea (eng.), jako oskudna i kratkotrajna menstruacija Sin. .


---HIPOMETABOLIZAMhypometabolismus, i, m (lat.), hypometabolism (eng.), nenormalno snižena izmjena tvari, sma-njeno korišcenje bilo koje supstancije u metabolickome procesu Sin. .


---HIPOMETRIJAhypometria, ae, f (lat.), id.(eng.), stanje u kojemu voljni mišicni pokreti postaju kraci kod dostizanja cilja, up. hipermetrija Sin. .


---HIPOMNEZIJAhypomnesis, is, f (lat.), id.(eng.), smanjena sposobnost pamcenja i upamcivanja Sin. .


---HIPONATRIJEMIJAhyponatriaemia, ae, f (lat.), hyponatremia (eng.), smanjenje vrijednosti natrijuma u krvi Sin. .


---HIPOPERISTALTIKAhypoperistalsis, is, f (lat.), id.(eng.), nenormalno slaba i spora peristaltika crijeva Sin. .


---HIPOPIGMENTACIJAhypopigmentatio, onis, f (lat.), hypopigmentation (eng.), nenormalno smanjenje pigmentacija tijela ili organa kao rezultat smanjene produkcije melanina Sin. .


---HIPOPITUITARIZAMhypopituitarismus, i, m (lat.), hypopituitarism (eng.), smanjenje funkcije prednjega režnja hipofize. To vodi hormonalnoj deficijenciji koja zavisi od stepena smanjenja produkcije hormona. Uslijed smanjene produkcije gonadotropina nastaje smanjenje libida i spolnih karakteristika, a uslijed smanjene produkcije Sin. .


---HIPOPLAZIJAhypoplasia, ae, f (lat.), hypoplasty (eng.), nekompletan razvoj organa ili tkiva, kržljavost organa ili tkiva. Termin oznacava manje izražen efekat nego kod aplazije. Sin.


---HIPOPLAZIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. zakržljalost.


---HIPOPLOIDIJAhypoploidia, ae, f (lat.), hypoploidy (eng.), stanje u kojemu pojedinac ili odajica ima manje nego je diploidan broj hromozoma. To je gotovo uvijek smrtno stanje Sin. .


---HIPOPROTEINEMIJAhypoproteinaemia, ae, f (lat.), hypoproteinemia (eng.), nenormalno niske vrijednosti bjelancevina u krvi što ima za posljedicu pojavu nabuha i akumulacije tecnosti u seroznim opnama Sin. .


---HIPOPTIJALIZAMhypoptyalismus,, i, m (lat.), hypoptyalism (eng.), nenormalno smanjeno lucenje pljuvacke. hiposalivacija. Sin.


---HIPOREAKTIVANhiporeactivus-3 (lat.), hyporeactive (eng.), onaj koji je smanjenih tjelesnih reakcija Sin. .


---HIPOREFLEKSIJAhyporeflexia, ae, f (lat.), id.(eng.), slabljenje refleksa, stanje sniženih refleksnih odgovora Sin. .


---HIPOSALIVACIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. hipoptijalizam.


---HIPOSEKRECIJAhyposecretio, onis, f (lat.), hyposecretion (eng.), smanjeno izlucivanje neke žlijezde Sin. .


---HIPOSENZITIVANhyposensitivus-3 (lat.), hyposensitive (eng.), 1. onaj koji je smanjene osjetljivosti, 2. onaj koji reaguje na specificni antigen slabije od normalnoga Sin. .


---HIPOSOMATOTROPIZAMhyposomatotropismus, is, m (lat.), hyposomatotropism (eng.), stanje smanjene sekrecije hormona rasta što ima za posljedicu patuljasti rast Sin. .


---HIPOSPADIJAhypospadia, ae, f (lat.), hypospadias (eng.), razvojna anomalija kod muškarca kada se mokracnica otvara na donjoj strani penisa ili na perineumu Sin. .


---HIPOSTATICANhypostaticus-3 (lat.), hypostatic (eng.), onaj koji ima slabu, usporenu ili staticnu cirkulaciju. Sin.


---HIPOSTAZAhypostasis, is, f (lat.), id.(eng.), slaba ili usporena cirkulacija u zavisnome dijelu tijela ili organa. Sin.


---HIPOSTENIJAhyposthenia, ae, f (lat.), id.(eng.), slabost, zajifluk, grohnutost Sin. .


---HIPOSTENURIJA(LAT.), hyposthenuria, ae, f (lat.) id,(eng.), stanje karakterizirano nesposobnošcu da se formira burež visoke specificne težine, nesposobnost bubrega da koncentrira mokracu, burež. Sin.


---HIPOTALAMOTOMIJAhypothalamotomia, ae, f (lat.), id.(eng.), operacija pravljenja lezije na komisuralnim putima koji vežu pojedine strukture u hipotalamusu radi lijecenja mentalnih poremecaja Sin. .


---HIPOTALAMUS(LAT.), hypothalamus, i, m (lat), id.(eng.), ventralni dio dijencefalona koji cini pod i dio lateralnoga zida trece komore mozga Sin. .


---HIPOTENARhypothenar, aris, n (lat.), id.(eng.), medijalna uzvišica na dlanu, nasuprot tenaru, medijalna jagodica dlana Sin. .


---HIPOTENZIJAhypotensio, onis, f (lat.), hypotension (eng.), nizak krvni pritisak, uglavnom kao normalna pojava. Sin.


---HIPOTENZIJA, ORTOSTATSKAhypotensio ortostatica, hypotensio posturalis (lat.), postural syncope, postural hypotension, orthostatic hypotension (eng.), kratkotrajna nesvjestica nastala naglim ustajanjem. Prolazi cim tijelo dode u vodoravan položaj. Sin.


---HIPOTENZIVANhypotensivus-3 (lat.), hypotensive (eng.), karakteriziran nenormalno niskim pritiskom. Sin.


---HIPOTERMALANhypothermalis, e (lat.), hypothermal (eng.), onaj koji smanjuje tjelesnu temperaturu Sin. .


---HIPOTERMIJAhypothermia, ae, f (lat.), hypothermy (eng.), niska tjelesna toplota, nastala izlaganjem tijela niskim vanjskim temperaturama ili stanje izazvano smanjenjem metabolizma tkiva, a time i manja potrošnja kisika. Sin.


---HIPOTEZA(LAT.), (ENG.), nulta, pretpostavka, nulta Sin. .


---HIPOTEZA, V(LAT.), (ENG.), pretpostavka Sin. .


---HIPOTIMIJAhypothymia, ae, f (lat.), id.(eng.), nenormalno nizak emocionalni naboj, smanjena uzbudljivost, sma-njenje emocionalne osjetljivosti Sin. .


---HIPOTIMIZAMhypothymismus, i, m (lat.), hypothymism (eng.), nenormalno smanjenje aktivnosti timusa, grudne žlijezde Sin. .


---HIPOTIREOIDIZAMhypothyreoidismus, i, m (lat.), hypothyreoidism (eng.), smanjena aktivnost kotlacne žlijezde. Kod odraslih se vidi smanjenje bazalnoga metabolizma, umor, letargija, osjetljivost na studen, amenoreja, miksedem. Kod djece je prisutan kretenizam. hipotireoza. Sin.


---HIPOTIREOZA(LAT.), (ENG.), SIN. v. hypotireoidizam.


---HIPOTONICANhypotonicus-3 (lat.), hypotonic (eng.), termin koji oznacava kvalitet otopine koja dozvoljava prolaz vode kroz semipermeabilnu membranu. To je otopina koja ima manji tonus, manje otopljenih tvari od one na drugoj strani polupropusne opne. Sin.


---HIPOTONIJAhypotonia,. ae, f (lat.), hypotony (eng.), stanje sniženoga tonusa tjelesnih mišica, smanjenoga otpora mišica pri pasivnome istezanju. Sin.


---HIPOTRIHOZAhypotrichosis, is, f (lat.), id.(eng.), smanjena dlakavost Sin. .


---HIPOTROFIJAhypotrophia, ae, f (lat.), hypotrophy (eng.), progresivni gubitak vitalnosti nekih tkiva ili organa koji vodi gubitku njihove funkcije, prisutna narocito kod degenerativnih procesa na tkivima. abiotrofija. Sin.


---HIPOVITAMINOZAhypovimaninosis, is, f (lat.), id.(eng.), stanje nastalo deficitom jednoga ili više vitamina. Uz to nosi i oznaku kojeg vitamina Sin. .


---HIPOVOLEMIJAhypovolaemia, ae, f (lat.), hypovolemia (eng.), nenormalno smanjenje volumena cirkulacije, narocito tecnosti Sin. .


---HIPOZMIJAhyposmia, ae., f (lat.), id.(eng.), smanjena osjetljivost na miris Sin. .


---HIPSARITMIJAhypsarrhythmia, ae, f (lat.), id.(eng.), elektroencefalografska nenormalnost koja se vidi kod djece, spora aktivnost sa šiljcima koji dolaze iz raznih fokusa i razastrti su po citavoj trasi Sin. .


---HIPSOTERAPIJAhypsotherapia, ae, f (lat.), hypsotherapy (eng.), korišcenje visine kao vida lijecenja, terapija visinom Sin. .


---HIRCIZAM, V(LAT.), (ENG.), kokija. Sin.


---HIRSUTIZAM(LAT.), (ENG.), SIN. v. runjavost.


---HIRUDIN(LAT.), (ENG.), SIN. v. pihavica.


---HIRUDINIJAZIRAhirudiniasis, is, f (lat.), id.(eng.), 1. invazija pihavica u ustima, farinksu, larinksu pri pijenju vode ili invazija pihavica na koži pri gazanju po vodi ili kupanju, 2. aplikacija pihavica, Sin. v. pihavica.


---HIRURGchirurgus, i, m (lat.), surgeon (eng.), ljekar koji je poslije specijalizacije i specijalistickoga ispita kvalificiran za provodenje hirurške prakse (operativno i konzer-vativno hirurško lijecenje, ispitivanje, bavljenje povredama, anomalijama i bolestima predodredenim za hirurški postupak). Ob džerrah, džero, vidar, ranar (u vrijeme kada to nije bio ljekar, nego je hirurgija bila zanat). Sin.


---HIRURGIJAchirurgia, ae, f (lat.), surgery (eng.), znanost i specijalnost u okviru medicine koja lijeci bolesti, povrede i deformitete pretežno manipulativnom ili operativnom tehnikom. Termin može imati više približnih oznaka koje oznacavaju užu hiruršku specijalnost. ranarstvo, vidarstvo. Sin.


---hirurgija(lat.), (eng.), plasticno-rekonstruktivna, plastic surgery (eng.) hirurško znanje, nauka i umijece usredsredeno na rekonstrukciju, vracanje funkcije, korekciju i lijep oblik tjelesnih struktura koje su bile defektne, ožiljne, oštecene, neugledne, zakašnjele u razvoju, pr Sin.


---hirurgija, kardijalna(lat.), cardiac surgery (eng.), hirurgija srca, znanje i vještina predodredeni za hirurško lijecenje bolesti, povreda i anomalija srca i velikih krvnih suda koji izlaze iz njega. kardiohirurgija. Sin.


---hirurgija, konzervativna(lat.), conservative surgery (eng.), hirurška tehnika koja preferira ocuvanje tkiva i uklanjanje lezija sa minimalnim rizikom, nastojeci ukloniti promjenu, ali ocuvati što više tkiva, organa ili njihovih dijelova. Sin.


---hirurgija, malehna(lat.), minor surgery (eng.), hirurško znanje i tehnika ogranicena na manje probleme i povrede, pretežno u i na koži, te potkožnome tkivu. Sin.


---hirurgija, opca(lat.), general surgery (eng.), hirurško znanje i umijece, bazirano na savremenoj medicinskoj nauci, a primijenjeno na bolesti, anomalije i povrede trbuha, krvnih suda, grudnoga koša (osim srca), vrata, te hirurgiju kod djece i svu traumatologiju, a takoder i iz svake ostale hirurške sp Sin.


---hirurgija, oralna i maksilofacijalna(lat.), oral and maxillofacial surgery (eng.), dio stomatološke i opcemedicinske prakse i nauke koja se bavi dijagnostikom i hirurškom te-rapijom povreda, bolesti i anomalija usta, zuba i vilica. Sin.


---hirurgija, ortopedska(lat.), ortopedic surgery (eng.), hirurško znanje, nauka i tehnika primijenjeni na bolesti, anomalije i povrede kostiju i mehkih tkiva ekstremiteta. Jedna od osnovnih hirurških specijalnosti. ortopedija. Sin.


---hirurgija, radikalna(lat.), radical surgery (eng.), metod operativnoga lijecenja koji ide za ekstirpacijom organa zahvacenih procesom i ekstirpacijom svih dijelova lokalnoga širenja bolesti, sa susjednim zonama i regionalnim limfnim cvorovima. Sin.


---hirurgija, sterotakticna(lat.), stereotactic surgery (eng.), tehnika trodimenzionalnoga pristupa mozgu jednom sondom ili jednim instrumentom kroz jedan trepanski otvor u cilju biopsije, evakuacije ciste ili hematoma, odnosno pravljenja malehne lezije na jednome putu ili grupi odajica kod specificnih bolesti. Sin.


---hirurgija, urološka(lat.), urologic surgery, urology (eng.), hirurško znanje, nauka i vještina u lijecenju bolesti, anomalija i povreda mokracnoga aparata i muških genitalija. urologija. Sin.


---hirurgija, veterinarska(lat.), veterinary surgery (eng.), hirurška znanost, nauka i vještina primijenjeni na bolestima, povredama i anomalijama domacih životinja. Sin.


---hirurškichirurgicus-3 (lat.), surgical (eng.), onaj koji pripada hirurgiji, ono što se da popraviti hirurškim zahvatom. Sin.


---histamin(lat.), histamine (eng.), 1-H imidazol-4-etanamin, C5H9N3, produkt destilacije histidina. Nalazi se u svim tkivima, narocito u mastocitima. Ima nekoliko funkcija: dilatacija kapilara i porast kapilarnoga permeabiliteta, kontrakcija glatke muskulature, indukcija porasta želudacne s Sin. .


---histerektomijahysterectomia, ae, f (lat.), hysterectomy (eng.), operativno odstranjenje materice. Sin.


---HISTERICANhystericus-3 (lat.), hysteric (eng.), onaj koji pripada ili je karaktreriziran materesinom Sin. .


---HISTERIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. materesina.


---HISTEROCELA, HYSTEROCELE, es, f (lat.), id.(eng.), kila materice. Obicno kila u koju upadne gravidna materica, koja je povecana graviditetom Sin. .


---HISTEROGRAFIJAhysterographia, ae, f (lat.), hysterography (eng.), 1. radiografija materice poslije instilacije kontrasta u nju, 2. graficki prikaz snage mišica materice za vrijeme poroda Sin. .


---HISTEROGRAMhysterogramma, atis, n (lat.), hysterogram (eng.), rendgenološka slika materice sa ili bez kontrastnoga sredstva Sin. .


---HISTEROIDANhysteroides, idis, (lat.), hysteroid (eng.), onaj koji nalici na histeriju, materesinu Sin. .


---HISTEROKOLPOSKOP(LAT.), (ENG.), SIN. v. histerokolposkopija.


---HISTEROKOLPOSKOPIJAhysterocolposcopia, ae, f (lat.), hysterocolposcope (eng.), pregled unutrašnjosti vagine i materice elektricnim aparatom koji služi njihovome posmatranju. Aparat se zove histerokolposkop Sin. .


---HISTEROLIT, HYSTEROLITHUS, i, m (lat.), hysterolith (eng.), kamen u materici. uterolit. Sin.


---HISTEROLIZAhysterolysis, is, f (lat.), id.(eng.), operacija presijecanja priraslica oko materice cime se ona oslobada i postavlja u svoj standardni položaj Sin. .


---HISTEROMIOMA(LAT.), (ENG.), SIN. v. lejomioma materice.


---HISTEROMIOMEKTOMIJAhysteromyomectomia, ae, f (lat.), hysteromyomectomy (eng.), hirurška ekstirpacija mate-ricnoga mioma, lejomioma materice Sin. .


---HISTEROMIOTOMIJAhysteromyotomia, ae, f (lat.), hysteromyotomy (eng.), incizija uterusnoga zida koja zahvaca i mišicni sloj Sin. .


---HISTEROPATIJAhysteropathia, ae, f (lat.), hysteropathy (eng.), bilo koja bolest ili smetnja funkcioniranju materice. Sin.


---HISTEROPEKSIJAhysteropexia, ae, f (lat.), hysteropexy (eng.), operativna fiksacija materice koja je pomjerena iz svoga položaja. uteropeksija. Sin.


---HISTEROPTOZAhysteroptosis, is, f (lat.), id.(eng.), spadanje, spuštanje materice. Sin.


---HISTERORAFIJAhysterorrhaphia, ae, f (lat.), hysterorrhaphy (eng.), operacija ušivanja matericnoga zida kod njegove rupture Sin. .


---HISTEROSALPINGEKTOMIJAhysterosalpyngectomia, ae, f (lat.), hysterosalpyngectomy (eng.), operativno vadenje materice i jajovoda Sin. .


---HISTEROSALPINGOGRAFIJAhysterosalpyngographia, ae, f (lat.), hysterosalpyngography (eng.), radiografija ma-terice i jajovoda poslije injekcije kontrastnoga sredstva Sin. .


---HISTEROSKOPhysteroscopium, ii, n (lat.), hysteroscope (eng.), instrument, endoskop, koji se upotrebljava za direktno vizualnu egzaminaciju kanala grlica materice i njene šupljine Sin. .


---HISTEROSKOPIJA, HYSTEROSCOPIA, ae, f (lat.), hysteroscopy (eng.), pregled materice histeroskopom ( Sin. v.).


---HISTEROSTAT(LAT.), hysterostat (eng.), mehanicko intrauterino sredstvo koje drži izvor jonizirajucega zracenja (cezijum l37) u cilju lijecenja Sin. .


---HISTEROTOMIJAhysterotomia, ae, f (lat.), hysterotomy (eng.), otvaranje materice, incizija na materici, obicno radi ispražnjenja sadržaja (plod) Sin. .


---HISTIDIN(LAT.), histidine (eng.), alfa amino-kiselina, beta 4-imidazol-alanin, cijom dekarboksilacijom nastaje histamin. Važna je za optimalan rast Sin. .


---HISTIOBLASThistioblastus, i, m (lat.), histioblast (eng.), pripremna odajica koja formira tkivo, preteca histiocita, makrofaga Sin. .


---HISTIOCIT(LAT.), (ENG.), SIN. v. makrofag.


---HISTIOCITOMAhistiocytoma, atis, n (lat.), id.(eng.), tumor koji sadrži histiocite, makrofage Sin. .


---HISTIOCITOZA Xhistiocytosis x (lat.), id.(eng.), genericki termin koji obuhvata 3 bolesti sa zajednickom karakteristikom granulomatozne infiltracije napravljene od velikih histiocita, blijede eozinofilne citoplazme sa dobro ocrta-nim jezgrama. Tu spadaju: eozinofilni granulom, akutna diseminirna histioc Sin. .


---HISTIOCITOZAhistiocytosis, is, f (lat.), id.(eng.), stanje karakterizirano nenormalnom pojavom histiocita (makrofaga) u krvi Sin. .


---HISTODIJAGNOZAhistodiagnosis, is, f (lat.), id.(eng.), dijagnoza nacinjena mikroskopskim pregledom tkiva Sin. .


---HISTOGENEZAhistogenesis, is, f (lat.), id.(eng.), formacija ili razvoj tkiva iz nediferenciranih odajica zametnih listova embriona Sin. .


---HISTOGRAM(LAT.), id.(eng.), graficki prikaz distribucije neke pojave u kojemu su distribucije predstavljene vertikalnim stubicima Sin. .


---HISTOHEMIJA(LAT.), histochemistry (eng.), grana histologije koja se bavi identifikacijom hemijskih komponenti u odajicama i tkivima Sin. .


---HISTOLOGIJAhistologia, ae, f (lat.), histology (eng.), dio morfologije koji izucava sitne strukture, kompoziciju i funkciju tkiva. Nauka o tkivima. Kada se govori samo histologija podrazumijeva se normalna histologija, nauka o zdravim, normalnim tkivima, normal histology. mikroanatomija. Sin.


---HISTOLOGIJA, PATOLOŠKAhistologia, pathologica (lat.), pathologic histology (eng.), histologija bolesnih tkiva, grana patološke morfologije. Skr. cesto patohistologija, histopatologija. Sin.


---HISTON(LAT.), hystone (eng.), jednostavna bjelancevina koja sadrži mnogo bazicnih grupa, pH joj je 10-11, topljiva u vodi. Iz rastvora se taloži pomocu amonijaka i može biti u nekoliko frakcija (F1, F2, F2a, F2b). Globin iz hema je npr. histon Sin. .


---HISTOPATOLOGIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. histologija, patološka.


---HISTOPLAZMOZAhistoplasmosis, is, f (lat.), id.(eng.), infekcija koja nastaje inhalacijom ili ingestijom spora Histoplasma capsulatum. Infekcija je bez simptoma, ali kod 1-5% slucaja vidi se diseminirana retikuloendotelijalna hiperplazija, hepatosplenomegalija i anemija Sin. .


---HISTORIJA BOLESTIanamnesis, is, f (lat.), history of illness, anamnesis (eng.), podaci o pacijentu, razlogu dolaska ljekaru, aktuelnim tegobama, ranijim bolestima, bolestima u porodici i socijalnome statusu. Sin.


---HITAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. prešan.


---HITNA MEDICINSKA POMOC(LAT.), first medical aid (eng.), prva korisna opskrba svakoga povrijedenoga ili naglo obolje-loga u okviru medicinske ustanove (Stanica za hitnu pomoc, Centar urgentne medicine) u njoj samoj ili prije dolaska u ustanovu od strane posebne ekipe, poslane na mjesto dogadaja u specijalnim sa Sin. .


---HIV(LAT.), human immunodeficiency virus, HIV (eng.), virus, uzrocnik AIDS-a (SIDA), akutnoga sindroma stecene imunodeficijencije Sin. .


---HLADANalgidus-3, frigidus-3 (lat.), cold (eng.), onaj koji ima relativno nižu temperaturu. Termin se upotrebljava u odnosu na urnek, standard, ali najcešce u odnosu na sobnu temperaturu (l8° C) studen 1. Sin.


---HLAÐENJE(LAT.), (ENG.), SIN. v. ohlada ili refrigeracija.


---HLADETINAgelatina, ae, f (lat.), gelatin (eng.), produkt dobijen djelomicnom hidrolizom kolagena iz kože, bije-loga veziva, kostiju životinja. Upotrebljava se kao podržno sredstvo pri proizvodnji kapsula, supozitorija i sl. pace, pihtije, želatina. Sin.


---HLADETINASTgelatinosus-3 (lat.), gelatinous (eng.), u obliku hladetine, ima konzistenciju i zadržava oblik, unatoc velikoj kolicini vode i mehak je. želatinozan, pihtijast. Sin.


---HLADNIKtyphus abnominalis (lat.), typhoid fever (eng.), akutna, generalizirana, sistemna, febrilna bolest, uzrokovana sa Salmonella typhi, a obicno se širi ingestijom kontaminirane vode i hrane. Karakterizirana je bakterijemijom, bolom u trbuhu, splenomegalijom, bradikardijom, leukopenijom, intestinalnim hemor pošalina, terlema, pogrješno trbušni tifus. Sin.


---HLADNOCAalgor, oris, f, frigas, atis, f (lat.), coldness (eng.), kvalitet temperature okolice i svih predmeta u covjekovome dosegu, uporedljiv sa urnekom topline i u odnosu na taj urnek. Cesto se odnosi na temperaturu nižu od sobne (ispod l8° C.). studen 2. Sin.


---HLADNOCA, MRTVACKAalgor mortis (lat.), cadaveric coldness (eng.), temperatura okolice koju mrtvo tijelo preuzima ubrzo poslije prestanka života. Jedan od nesigurnih znakova smrti Sin. .


---HLADNOKRVANpoecilothermalis (lat.), poikilothermal (eng.), termin se odnosi na hladnokrvne životinje i oznacava životinju koja ima temperaturu okoline, za razliku od toplokrvnih koje održavaju temperaturu tijela bez obzira na okolinu). Primjedba: izraz hladnokrvan u smislu temperamenta nije prevashodno medicinski Sin. .


---HLAMIDIJEChlamidia, orum, n (lat.), id.(eng.), bilo koji clan roda bakterija Chlamydia, porodice Chlamidiaceae, reda Chlamydiales. To su gram-negativne, kokoidne bakterije koje se multipliciraju jedino u odajici domacina. Uzrocnici su mnogih bolesti (psitakoza, trahom, lymphogranuloma venereum itd.) Sin. .


---HLAPvapor, oris, f (lat.), steam (eng.), gasoviti oblik nekoga elementa ili spojeva, alotropska modifikacija, koji je pri standardnoj temperaturi tecan ili cvrst (npr. jodna para). para, vapor. Sin.


---HLAPAT1. palpitatio cordis (lat.), palpitation (eng.), subjektivni osjecaj lupanja srca, jake i brze srcane akcije, sin palpitacija, 2. Sin. v. lapat ili režanj.


---HLAPITI, EVAPORARE(lat.), evaporate (eng.), pretvarati se u hlap, paru, ispravati, ishlapjeti Sin. .


---HLAPLJIVvolatilis, e (lat.), volatile (eng.), isparljiv, ishlapljiv, onaj koji može preci u plinovito stanje, koji lahko isparava. Sin.


---HLAPNJAevaporatio, onis, f (lat.), evaporation (eng.), konverzija tecnosti ili krute materije u plinovito stanje. ishlapljivanje, evaporacija. Sin.


---HLAPTIC(LAT.), (ENG.), SIN. v. režnjic.


---HLJEBpanis, is, m (lat.), bread (eng.), namirnica nastala miješanjem mliva i vode, uz djejstvo pekarske maje i nastala pecenjem. Ukoliko je narastanje tijesta izvršeno pomocu praška za pecivo, a ne majom, onda je to pogaca koja ima i poseban oblik. Somun je veoma tanak hljeb koji ima samo dvije Sin. .


---HLJUPINEsquamae, arum, f (lat.), scales (eng.), opci termin za pljosnatu tanku strukturu koja se odbacuje, komadic epiderma ili slicno Sin. .


---HLOAZMAchloasma, atis, n (lat.), id.(eng.), bjelicaste ili mrke pjege na licu nosece žene koje išcezavaju poslije porodaja. Srecu se i izvan trudnoce. melasma, plasa. Sin.


---HLORchlorum, i, n (lat.), chlorine (eng.), žuckastosmedi, plinoviti element, karakteristicnoga mirisa, simbol Cl, atomski broj 17, at. tež. 35,453. Hlor je dezinficijens, izbljeduje tkiva i tkanine i iritantan je otro Sin. v.


---HLOREMIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. hiperhloremija.


---HLORHIDRIJA, V(LAT.), (ENG.), hiperhlorhidrija. Sin.


---HLORIRANJE VODE(LAT.), water chlorination (eng.), precišcavanje vode namijenjene za pice upotrebom natrijum hipohlorita. Ustvari dezinfekcija vode za pice Sin. .


---HLOROFILchlorophyllum, i, n (lat.), chlorophyll (eng.), bilo koji iz grupe zelenih pigmenata nadenih u svim fotosintetskim odajicama. Oni apsorbiraju svjetlo i prave aerobnu fotosintezu. Dijele se na a, b, c1, c2 i d hlorofil, zavisno od sastava i u kojoj se vrsti biljaka nalazi. U medicini hlorofilne soli se zelenilo, biljno. Sin.


---HLOROMA(LAT.), (ENG.), SIN. v. zeleni rak.


---HLOROZA(LAT.), (ENG.), SIN. v. bjelica.


---HMELJHumulus lupulus (lat.), hop (eng.), biljka od koje se pravi pivo, a u medicini se koriste šišarike i plodovi ženskih biljki, strobili Lupuli, pa se daju kod rahitisa, te kao gorak stomahik i sedati Sin. v. Lupulin, alkaloid iz hmelja, i hmeljne žlijezde, glandulae Lupuli, izgleda da imaju bakteriostaticno djejstvo.


---HOANAchoana, ae, f (lat.), id.(eng.), parni otvor izmedu nosne duplje i nazofarinksa. mrždavac. Sin.


---HOD ATAKTICANgressus ataxicus (lat.), ataxic gait (eng.), nestabilan, nekoordiniran hod na širokoj osnovi i sa stopalima okrenutim u stranu tako što se pacijent najprije oslanja na petu, a zatim na prste što cini u dva takta Sin. .


---HOD MAKAZAST(LAT.), scissor gait (eng.), hod u kojemu taban i stopalo jedne noge ide tacno pred drugu, tako da nastaje stalno ukrštena progresija Sin. .


---HOD PIJETLOVgressus gallum (lat.), drop-foot gait , steppage gait (eng.), hod kod paralize peroneusa u kojemu se noga koja ide naprijed drži visoko da prsti ne bi zakacili tlo Sin. .


---HOD SPASTICANgressus spasticus (lat.), spastic gait (eng.), hod u kojemu se noge drže što više zajedno i kretnja naprijed je ukocena, a noge se vuku kao da grebu ili hvataju Sin. .


---HODgressus, us, m (lat.), gait (eng.), nacin, stil pri kretanju na dvije noge, napredovanje na stopalima. hoda, hodenje. Sin.


---HOD, ANTALGICANgressus antalgicus (lat.), antalgic gait (eng.), hod podešen tako da se izbjegava bol u strukturama koje nose težinu štedeci dio koji boli Sin. .


---HOÐA(LAT.), (ENG.), SIN. v. hod.


---HOÐENJE(LAT.), (ENG.), SIN. v. hod.


---HODNIKmeatus, us, m (lat.), passage (eng.), anatomska struktura koja nalici kanalu, a ima svoj ulaz, sve zidove i vodi do drugoga organa, npr. nadvorni slušni hodnik, meatus acusticus externus. meatus. Sin.


---HOLAGOGAremedia cholagoga (lat.), cholagges (eng.), sredstva koja stimuliraju izlucivanje žuci u dvanae-stopalacno crijevo Sin. .


---HOLANGIOENTEROSTOMIJAcholangioenterostomia, ae, f (lat.), cholangioenterostomy (eng.), hirurška anastomoza izmedu žucnoga kanala i crijeva Sin. .


---HOLANGIOGASTROSTOMIJAcholangiogastrostomia, ae, f (lat.), cholangiogastrostomy (eng.), pravljenje anastomoze hirurškim putem izmedu žucnoga kanala i želuca Sin. .


---HOLANGIOGRAFIJAcholangiographia, ae, f(lat.), cholangiography (eng.), radiološka vizualizacija žucnih puta davanjem kontrasta i snimanjem Sin. .


---HOLANGIOHEPATITIScholangiohepatitis, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija žucnih puta udružena sa istovremenom isindijem jetre, koja je najcešca u konkretnom slucaju infestacijom džigerice metiljem Sin. .


---HOLANGIOJEJUNOSTOMIJAcholangiojejunostomia, ae, f (lat.), cholangiojejunostomy (eng.), pravljenje anastomoze izmedu žucnoga voda i jejunuma hirurškim putem Sin. .


---HOLANGIOLITIScholangiolitis, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija najfinijih i terminalnih žucnih vodova Sin. .


---HOLANGIOPANKREATOGRAFIJAcholangiopancreatographia ae, f (lat.), cholangiopancreaticography (eng.), rendge-nološka metoda ispitivanja žucnih vodova gušterace poslije administracije kontrasta Sin. .


---HOLANGIOSTOMIJAcholangiostomia, ae, f (lat.), cholangio-stomy (eng.), pravljenje otvora na žucnome vodu hirurškim putem Sin. .


---HOLANGIOTOMIJAcholangiotomia, ae, f (lat.), cholangiotomy (eng.), hirurško otvaranje, incizija zida žucnoga voda Sin. .


---HOLANGITIS, CHOLANGITIS, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija žucnoga kanala Sin. .


---HOLECISTA(LAT.), (ENG.), SIN. v. bešika, žucna.


---HOLECISTEKTOMIJAcholecystectomia, ae, f (lat.), cholecystectomy (eng.), operacija vadenja žucne bešike Sin. .


---HOLECISTITIScholecystitis, idis, f (lat.), id.(eng.), inflamacija žucne bešike. Sin.


---HOLECISTODUODENOSTOMIJA(LAT.), cholecystoduodenostomia, ae, f (lat.). cholecystoduodenostomy (eng.), pravljenje komunikacije izmedu žucne bešike i dvanaestopalacnoga crijeva hirurškim putem Sin. .


---HOLECISTOENTEROSTOMIJA(LAT.), cholecystoenterostomia, ae, f (lat.). cholecystoenterostomy (eng.), pravljenje komunikacije izmedu žucne bešike i crijeva hirurškim putem Sin. .


---HOLECISTOGASTROSTOMIJAcholecystogastrostomia, ae, f (lat.), cholecystogastrostomy (eng.), pravljenje komunikacije izmedu žucne bešike i želuca hirurškim putem Sin. .


---HOLECISTOGRAFIJAcholecystographia, ae, f (lat.), cholecystography (eng.), radiološko prikazivanje žucne bešike poslije ubrizgavanja kontrasta Sin. .


---HOLECISTOILEOSTOMIJAcholecystoileostomia, ae, f (lat.), cholecystoileostomy (eng.), pravljenje komunikacije izmedu žucne bešike i ileuma hirurškim putem Sin. .


---HOLECISTOJEJUNOSTOMIJAcholecystojejunostomia, ae, f (lat.), cholecystojejunostomy (eng.), pravljenje komunikacije izmedu žucne bešike i jejunuma hirurškim putem Sin. .


---HOLECISTOKININ(LAT.), cholecystokinin (eng.), hormon kojega luci sluzavica gornjega crijeva i hipotalamus. To je polipeptidni lanac od 33 aminokiseline koji stimulira kontrakciju žucne bešike i sekreciju pankreasnih hormona Sin. .


---HOLECISTOLITIJAZA(LAT.), cholecystolithiasis, is, f (lat.) id.(eng.), kamen u žucnoj bešici Sin. .


---HOLECISTOPATIJAcholecystiopathia, ae, f (lat.), cholecystopathy (eng.), bilo koja bolest žucne bešike, boli u žucnoj bešici Sin. .


---HOLECISTOSTOMIJAcholecystostomia, ae, f (lat.), cholecystostomy (eng.), pravljenje nadvornoga otvora na žucnoj bešici u cilju drenaže žuci Sin. .


---HOLEDOHODUODENOSTOMIJAcholedochoduodenostomia, ae, f (lat.), choledochoduodenostomy (eng.), pravljenje komunikacije izmedu ductus choledochus i duodenuma hirurškim putem Sin. .


---HOLEDOHOENTEROSTOMIJAcholedochoenterostomia, ae, f (lat.), choledochoenterostomy (eng.), pravljenje komunikacije izmedu ductus choledochus i crijeva hirurškim putem Sin. .


---HOLEDOHOGASTROSTOMIJAcholedochogastrostomia, ae, f (lat.), choledochogastrostomy (eng.), pravljenje komunikacije izmedu ductus choledochus i želuca hirurškim putem Sin. .


---HOLEDOHOGRAFIJAcholedochographia, ae, f (lat.), choledochography (eng.), radiološki prikaz ductus choledochus poslije ubrizgavanja ili unošenja kontrasta Sin. .


---HOLEDOHOJEJUNOSTOMIJAcholedochojejunostomia, ae, f (lat.), choledochojejunostomy (eng.), pravljenje komunikacije izmedu ductus choledochus i jejunuma Sin. .


---HOLEDOHOLITIJAZAcholedocholithiasis, is, f (lat.), id.(eng.), pojava kalkulusa u ductus choledochus Sin. .


---HOLEDOHOLITOTOMIJAcholedocholithotomia, ae, f (lat.), choledocholithotomy (eng.), incizija i vadenje kamenca iz ductus choledochus kao hirurški zahvat Sin. .


---HOLEDOHOPLASTIKAcholedochoplastia, ae, f (lat.), choledochoplasty (eng.), plasticna operacija na ductus choledochus. Njegova rekonstrukcija poslije povrede, najcešce jatrogenoga intraoperativnoga oštecenja Sin. .


---HOLEDOHORAFIJAcholedochorrhaphia, ae, f (lat.), choledochorrhaphy (eng.), šivanje ductus choledochus Sin. .


---HOLEDOHOSTOMIJAcholedochostomia, ae, f (lat.), choledochostomy (eng.), pravljenje otvora na holedohusu koji se otvara napolje na kožu Sin. .


---HOLEDOHOTOMIJAcholedochotomia, ae, f (lat.), choledochotomy (eng.), operativno otvaranje ductus choledochusa Sin. .


---HOLEDOHUS(LAT.), (ENG.), SIN. v. zajednicki žucni vod.


---HOLELITIJAZAcholelithiasis, is, f (lat.), id.(eng.), prisustvo i stvaranje kamenja u žucnoj bešici. cholecistolitijaza, žucnjaci. Sin.


---HOLEMIJAcholaemia, ae, f (lat.), cholemia (eng.), prisustvo žuci ili žucnih pigmenata u krvi. Sin.


---HOLEPATIJAcholepathia, ae, f (lat.), cholepathy (eng.), bilo koje bolesno stanje bilijarnoga trakta Sin. .


---HOLEPERITONEUMcholeperitoneum, i, m (lat.), id.(eng.), prisustvo žuci u peritonealnoj duplji što nastaje rupturom žucnih puta Sin. .


---HOLERAGIJAcholerrhagia, ae, f (lat.), id.(eng.), obilno cure-nje žuci na fistulu, ranu, dren ili slicno Sin. .


---HOLERETICIremedia choleretica (lat.), choleretics (eng.), sredstva koja stimuliraju proizvodnju žuci Sin. .


---HOLESCINTIGRAFIJAcholescintigraphia, ae, f (lat.), cholescintigraph (eng.), scintigrafija bilijarnoga trakta Sin. .


---HOLESTAZAcholestasis, is, f (lat.), id(eng.), zaustavljanje žucnoga protoka uslijed intrahepaticnih ili ekstrahe-paticnih uzroka Sin. .


---HOLESTEATOMAcholesteatoma, atis, n (lat.), id.(eng.), masa u obliku ciste, obložena slojevitim epitelom keratinoznoga tipa, a ispunjena deskvamiranim materijalom koji sadrži holesterol. Holesteatomi nastaju na meningama, centralnome nervnome sistemu, kostima lubanje i, najcešce, u srednjemu uhu. Sin.


---HOLESTEATOZAcholesteatosis, is, f (lat.), id(eng.), masna degeneracija uslijed estera holesterola. Odlaganje estera holesterola u parenhimatozna tkiva Sin. .


---HOLESTEROL, CHOLESTERINUM, i, n (lat.), cholesterol (eng.), steroidni alkohol, C27H45OH, nalik na masnocu, koji kristalizira u obliku listica ili plocica i nalazi se u životi-njskim mastima i mlijeku, jajetu, mijelinskim ovojnicama, jetri, bubrezima itd. Cini dobar dio kamenaca, ateroma, cisti i karcinomatoznoga t Sin.


---HOLESTEROLEMIJAcholesterolaemia, ae, f (lat.), cholesterolemia (eng.), povecana kolicina holesterola u krvi Sin. .


---HOLESTEROLURIJAcholesteroluria, ae, f (lat.), id.(eng.), prisustvo holesterola u bureži Sin. .


---HOLESTEROZAcholesterosis, is, f (lat.), id.(eng.), stanje u kojemu se holesterol deponira u tkivima u nenormalnim kolicinama Sin. .


---HOLINcholinum, i, m (lat.), choline (eng.), hidroksietil-trimetil-amonijum-hidroksid, CH2OH.CH2N.CH3)3. Do-bija se iz mnogih tkiva, ali proizvodi i sintetski. Sprjecava depoziciju masti u jetri. Ester holina i sircetne kiseline, acetilholin, je nezamjenljiv u sinaptickim transmisijama nervnih impul Sin. .


---HOLINERGICANcholinergicus-3 (lat.), cholinergic (eng.), onaj koji je stimuliran, aktiviran ili se prenosi acetilholinom. Ovaj se termin upotrebljava za nervne niti koje oslobadaju acetilholin uslijed prolaska nervnih impulsa Sin. .


---HOLINESTERAZA(LAT.), cholinesterase (eng.), enzim iz klase hidrolaza, EC. 3.l.1.8. koji katalizira reakciju acetilholin Sin.


---HOLOANTIGEN(LAT.), holoantigen (eng.), kompletni antigen za razliku od haptena ( Sin. v.).


---HOLODIJASTOLICAN(LAT.), holodiastolic (eng.), onaj koji se prostire citavom dijastolom srca (obicno o šumu) Sin. .


---HOLOGAMIJAhologamia, ae, f (lat.), hologamy (eng.), pojava da su gamete iste velicine i strukturalne grade kao i somatske odajice Sin. .


---HOLOGRAFIJAholographia, ae, f (lat.), holography (eng.), registriranje slika u trodimenzionalnoj formi na filmu izlažuci ga laserskome zraku koji se odbija od objekta koji se prosmatra Sin. .


---HOLOGRAM(LAT.), hologram (eng.), trodimenzionalna slika dobijena holografijom Sin. .


---HOLOKRINholocrinus-3 (lat.), holocrine (eng.), vrsta žljezdane sekrecije, gdje se citava odajica zajedno sa svojim produktom pretvara u sekret. Sin.


---HOLOMORFOZAholomorphosis, is, f (lat.), id.(eng.), kompletna regeneracija izgubljenoga dijela (npr. repa kod guštera) Sin. .


---HOLOPROZENCEFALIJAholoprosencephalia, ae, f (lat.), holoprosencephaly (eng.), nedostatak rascjepa u prozencefalonu sa deficitom središnjega razvoja lica (nisko položene oci, hrnjavost, rascjep neba, mikrocefalija, ocne anomalije, cak do ciklopije, gluhoca, mentalna retardacija, grcevi, defekti srcanih septuma) Sin. .


---HOLOSISTOLICANholosystolicus-3 (lat.), holosystolic (eng.), pripada cijeloj srcanoj sistoli (obicno o šumu) Sin. .


---HOLURIJAcholuria, ae, f (lat.), id.(eng.), prisustvo žuci u bureži, obojenost bureži žucnim pigmentima Sin. .


---HOMARJuniperus commonis (lat.), common juniper tree (eng.), crnogoricno drvo koje daje ardic, smreku (v.). homara. Sin.


---HOMARA(LAT.), (ENG.), SIN. v. homar.


---HOMEOSTAZAhomeostasis, is, f (lat.), id.(eng.), tendencija stabilnosti u normalnome tjelesnome stanju organizma. To se postiže sistemom kontrolnih mehanizama aktiviranih negativnim feedbackom Sin. .


---HOMEOTERAPIJAhomeotherapia, ae, f (lat.), homeotherapy (eng.), lijecenje ili sprjecavanje bolesti agensom koji je slican, ali ne sasvim isti onome koji je izazvao bolest Sin. .


---HOMEOTERMANhomeothermalis, e (lat.), homeotherm (eng.), životinja, živo bice, koja pokazuje homeotermiju, održava konstantnu tjelesnu temperaturu uprkos promjenama u temperaturi okolice. Obr. poikiloterman. homoterman. Sin.


---HOMEOTERMIJAhomeothermia, ae, f (lat.), homeothermy (eng.), održavanje stalne tjelesne temperature unatoc promjenama temperature okolice. Obr. poikilotermija. homotermija. Sin.


---HOMICID(LAT.), (ENG.), SIN. v. ubistvo.


---HOMOCISTINURIJAhomocystinuria, ae, f (lat.), id.(eng.), recesivni poremecaj u metabolizmu aminokiseline homocistina sa njenom pojavom u krvi i u bureži. Poznata su tri tipa (I, II, III, IV) Sin. .


---HOMOGAMIJAhomogamia, ae, f (lat.), homogamy (eng.), 1. reprodukcija koja nastaje ujedinjavanjem dvaju gameta koje su identicne u velicini i strukturi, 2. brak lica koja imaju jednu ili više zajednickih osobina Sin. .


---HOMOGENhomogenus-3 (lat.), 1. homogeneous (eng.), ujednacen, onaj koji je sastavljen ili sadrži iste elemente ili sastojke, jednakoga kvaliteta, 2. homogenous (eng.), istorodan, onaj koji ima istu strukturu jer dolazi od zajednickoga pretka Sin. .


---HOMOGENIZACIJAhomogenisatio, onis, f (lat.), homogenization (eng.), proces, akt, postupak kako neki supstrat postaje homogen Sin.


---HOMOLOGhomologus, i m (lat.), homologue (eng.), organ slican ili isti po strukturi, mjestu, porijeklu drugome organu Sin. .


---HOMOLOGANhomologus-3 (lat.), homologous (eng.), onaj koji odgovara drugome po strukturi, mjestu, porijeklu (npr. pero kod ptica ili alelicni hromozom, odgovaraju jedan drugome kao polovica para ili specifican antigen specificnome antitijelu). Sin.


---HOMOLOGIJAhomologia, ae, f (lat.), homology (eng.), onaj koji je homologan, isti, morfološki slican, strukturalne slicnosti, proizašao iz istoga oblika Sin. .


---HOMONIMANhomonymus-3 (lat.), homonymous (eng.), na istoj strani; gubitak polovice vidnoga polja sa oba oka na istoj strani (s jedne temporalno, s druge nazalno) Sin. .


---HOMOPLASTIKAhomoplastia, ae, f (lat.), homoplasty (eng.), operativni nadomjestak izgubljenih dijelova ili tkiva kalemom koji je slican sa drugoga individuuma iste vrste Sin. .


---HOMOSEKSUALAC(LAT.), homosexual (eng.), osoba koja se sklona spolnome opcenju sa istim spolom, pa može biti muški (kulambara, kekez) ili ženski (lezbijka) Sin. .


---HOMOSEKSUALANhomosexualis, e (lat.), homosexual (eng.), onaj koji pokazuje spolni interes prema osobama istoga spola Sin. .


---HOMOSEKSUALNOSThomosexualismus, i m (lat.), homosexuality (eng.), spolna privlacnost prema istome spolu, obratno od heteroseksualnost Sin. .


---HOMOTERMAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. homeoterman.


---HOMOTERMIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. homeotermija.


---HOMOTRANSPLANTACIJAhomoplastia, ae, f (lat.), homotransplantation (eng.), proces prenošenja kalema tkiva ili citavoga organa sa jednoga organizma na drugi iste vrste. homoplastika. Sin.


---HOMOTRANSPLANTAT(LAT.), homograft, homotransplantat, isograft (eng.), kalem tkiva ili citav organ koji se prenosi od jedne individue na drugu iste vrste. Sin.


---HOMOZIGOThomoyzgotus, i, m (lat.), homozygote (eng.), individua koja posjeduje par identicnih alela na odredenome mjestu hromozoma Sin. .


---HONDRALAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. hrskavican.


---HONDRIFIKACIJAchondificatio, onis, f (lat.), chondrification (eng.), stvaranje hrskavice, transformacija veziva u hrskavicu Sin. .


---HONDRINchondrinus, i, m (lat.), chondrin (eng.), protein koji nalici želatini koji se dobija iz hrskavice. Misli se da je mješavina želatine i mucina. Sin.


---HONDRITISchondritis, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija hrskavice Sin. .


---HONDROBLASTchondroblastus, i, m (lat.), chondroblast (eng.), odajica koja nastaje od mezenhima i formira hrskavicu Sin. .


---HONDROBLASTOMAchondroblastoma, atis, n (lat.), id.(eng.), benigni tumor koji je sastavljen od odajica koje nastaju od hondroblasta ili njihovih preteca, a koje se nastoje dife-rencirati u hrskavicne odajice. Nastaje na epifizama adolescenata Sin. .


---HONDROCIT(LAT.), (ENG.), SIN. v. odajica, hrskavicna.


---HONDRODISPLAZIJAchondrodysplasia, ae, f (lat.), id.(eng.), stanje karakterizirano proliferacijom hrskavicnih odajica u obliku hamartoma na metafizama nekih kostiju uzrokujuci istanjenje kore iznad mjesta gdje se nalaze i poremecaj rasta kostiju Sin. .


---HONDRODISTROFIJAchondrodystrophia, ae, f (lat.), id.(eng.), bolesno stanje karakterizirano nenormalnom hrskavicom koja može biti hiperplasticna, prejako razvijena ili hipoplasticna, slabo razvijena. Uglavnom se ocituje na epifizama Sin. .


---HONDROKLASTchondroclastus, i, m (lat.), chondroclast (eng.), velika odajica za koju se vjeruje da apsorbira hrskavicu i time regulira njen rast, modelira je Sin. .


---HONDROMAchondroma, atis, n (lat.), id.(eng.), tumorski ili na tumor nalik rast hrskavicnih odajica. Mogu narastati unutar hrskavice ili kosti ili se mogu razvijati na površini hrskavice Sin. .


---HONDROMALACIJAchondromalacia, ae, f (lat.), id.(eng.), smekšavanje zglobne hrskavice, najcešce prisutno na koljenoj cašici Sin. .


---HONDROMATOZAchondromatosis, is, f (lat.), id.(eng.), formacija multiplih hondroma Sin. .


---HONDROPLASTIKAchondroplastia, ae, f (lat.), (eng.), plasticni, rekonstruktivni zahvat na hrskavici, rekonstrukcija lacerirane i promijenjene hrskavice Sin. .


---HONDROPOROZAchondroporosis, is, f (lat.), id.(eng.), stvaranje prostora ili sinusa u hrskavici što normalno nastaje za vrijeme osifikacije Sin. .


---HONDROSARKOMAchondrosarcoma, atis, n (lat.), id.(eng.), maligni tumor koji nastaje od hrskavicnih odajica ili njihovih preteca Sin. .


---HONDROTOMIJAchondrotomia, ae, f (lat.), chondrotomy (eng.), disekcija ili incizija hrskavice Sin. .


---HORDAchorda, ae, f (lat.), cord (eng.), vrpca, žica, struna, gajtan, standardni anatomski termin koji oznacava neku vezu, gajtan, strukturu u obliku žice, vrpce ili slicno. gajtan, vrpca. Sin.


---HORDITISchorditis, idis, f (lat.), (eng.), 1. isindija glasnih žica, 2. isindija chordae spermaticae, spermatic cord, strukture koja ide od ruba anulus inquinalis do tašaka Sin. .


---HORDOBLASTOMAchordoblastoma, atis, n (lat.), id.(eng.), tumor odajica koje nalice na one od svitnjaka, notohorde ( Sin. v.).


---HORDOMAchordoma, atis, n (lat.), id.(eng.), maligni tumor koji naraste od embrionalnih ostataka svitnjaka Sin. .


---HORDOTOMIJAchordotomia, ae, f (lat.), cordotomy (eng.), 1. presijecanje glasne žice, 2. presijecanje tractus spino-thalamicus lateralis na kicmenoj moždini u cilju lijecenja jakoga bola Sin. .


---HOREAchorea, ae, f (lat.), id.(eng.), nemir koji se sastoji od razlicitih kompleksnih trzajnih kretnji koje su dobro koordinirane, ali nastaju nevoljno. posuncanica. Sin.


---HOREA, AKUTNAchorea minor (lat.), St. Vitus dance, acute chorea (eng.), akutna bolest koja zahvaca djecu od 5-15 godina usko vezana sa reumatskom groznicom. Karakterizirana je nevoljnim kretnjama koje postepeno zahvataju sve motorne aktivnosti, ukljucujuci hod i govor uz blagu psihicku komponentu. vidovica. Sin.


---HOREIFORMANchoreiformis, e, (lat.), choreiform (eng.), onaj koji nalici na horeu (obicno o pokretu) Sin. .


---HOREOATETOZAchoreoathetosis, is, f (lat.), id.(eng.), prisustvo pokreta koji nalice i na horeaticne (brze) i atetoticne (spore) pokrete Sin. .


---HORIJALANchorialis, e (lat.), chorial (eng.), onaj koji pripada hiorionu ( Sin. v.).


---HORIOADENOMAchorioadenoma, atis, n (lat.), id.(eng.), adenomatozni tumor horiona Sin. .


---HORIOBLASTOMA(LAT.), (ENG.), SIN. v. horiokarcinoma.


---HORIOIDEA(LAT.), (ENG.), SIN. v. sudovnjaca.


---HORIOIDITISchorioiditis, idis, f (lat.), id.(eng.), uveitis ( Sin. v.), koji zahvaca samo stražnji dio uvealnoga trakta, samo sudovnjacu bez corpus ciliare i irisa.


---HORIOKARCINOMAchoriocarcinoma, atis, n (lat.), id.(eng.), epitelijalni maligni tumor od odajica trofoblasta. Nastaje kao proliferacija kuboidnih i sincicijalnih odajica epitela posteljice bez produkcije vili chorioidales. Raste u uterusu iz mole, poslije pobacaja ili za vrijeme normalne trudnoce. deciduosarkoma, horioblastoma, horionepitelioma. Sin.


---HORIONchorion, ii, n (lat.), id.(eng.), 1. u embriologiji sisara ekstraembrionalna celularna vanjska cahura ploda, vanjska ovojnica ploda. Prisustvo resica na njoj sa vanj-ske strane zavisno je od vrste sisara, 2. uopce u biologiji necelularna cahura koja prekriva jaja raznih životinja. Sin.


---HORION, CUPAVIchorion fondosum (lat.), shaggy chorion (eng.), dio horiona koji nosi prstolike izdanke, villi Sin. .


---HORION, GLATKIchorion laeve (lat.), smooth chorion (eng.), dio horiona koji je gladak, membranozan i nema prstolike izdanke Sin. .


---HORIONEPITELIOMA(LAT.), (ENG.), SIN. v. horiokarcinoma.


---HORIORETINITISchorioretinitis, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija sudovnjace i retine. Može nastati uslijed povrede ili kongenitalne toksoplazmoze Sin. .


---HORISTOMAchoristoma, atis, n (lat.), aberrant rest (eng.), masa normalnoga tkiva nekoga organa koji se nalazi na drugome, nespecificnome i neuobicajenome mjestu za to tkivo. Iz njega se može razviti tumor Sin. .


---HORIZONTALAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. vodoravan.


---HORMON RASTAsomatotropinum, i, n (lat.), somatotropin, growth hormone (eng.), bilo koja supstancija koja sti-mulira rast, narocito ona koju secernira prednji režanj hipofize i koja djeluje na metabolizam ugljenih hidrata, bjelancevina i masti, te kontrolira rast skeleta i mišica. Sekrecija je dijelom regulirana hipotalamusom. To je Sin. .


---HORMONhormonum, i n (lat.), hormone (eng.), hemijska supstancija koja ima poseban regulativni efekat na aktivnost jednoga ili više organa, a proizvode ih žlijezde sa unutrašnjom sekrecijom, ali i neki organi cija primarna uloga nije endokrina sekrecija. Transportiraju se krvnom strujom. Sin.


---HORMONAGOGhormonagogus-3 (lat.), hormanogogue (eng.), agens koji stimulira proizvodnju hormona Sin. .


---HORMONALANhormonalis, e (lat.), hormonal (eng.), onaj koji pripada hormonima ili djeluje kao hormon, ima osobine hormona Sin. .


---HORMONOTERAPIJAhormonotherapia, ae, f (lat.), hormonotherapy (eng.), lijecenje upotrebom hormona Sin. .


---HORMONOZA(LAT.), hormonosis, is, id.(eng.), stanje u kojemu ima više hormona i nastaje obicno kao rezultat upotrebe hormona Sin. .


---HOROIDEKTOMIJAchoroidectomia, ae, f (lat.), choroidectomy (eng.), hirurško uklanjanje ili destrukcija plexus chorioideusa u mozgu kao vid lijecenja hidrocefalusa Sin. .


---HOROSANArtemisia cina (lat.), santonica (eng.), grmasta biljka cije nedozrele cvjetne glavice, Cinae flos, sadrže santonin, a on je lijek protiv gujavica (Ascaris lumbricoides). Koristi se i sjeme Cinae semen, wormseed, sa istim svojstvima. Oboje služe za industrijsko dobijanje santonina‚ kojega ima i horosanija. Sin.


---HOROSANIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. horosan.


---HOROZgallus, i, m (lat.), cock (eng.), orig. mužjak kokoši, pren. svaka struktura koja nalici na horozovu glavu sa krijestom Sin. .


---HOSPITALIZACIJA(LAT.), hospitalization (eng.), držanje pacijenta u bolnici, period njegovoga boravka u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, u što su ukljucene sve bolnicke usluge od higijensko-domacinskih do visokih kurativnih zahtjeva, operacija i intenzivne njege. Sin.


---HOSPITALIZACIJA, PARCIJALNA(LAT.), partial hospitalization (eng.), program psihijatrijskoga bolnickoga lijecenja za pacijente koji ne treba da borave puna 24 sahata u bolnici. U taj program spada dnevna bolnica, nocna bolnica i vikend bolnica. Sin.


---HOSPITALIZAMhospitalismus, i, m (lat.), hospitalism (eng.), skup odredenih poremecaja kod djece nastalih zbog produženoga boravka u bolnici, djecijem obdaništu ili domu. Reakcija djeteta na odvojenost (inercija, rav-nodušnost, protest, nazadovanje) Sin. .


---HOSPITALIZIRATI(LAT.), hospitalize (eng.), smjestiti bolesnika u bolnicu. Sin.


---HOSPITALNA INFEKCIJA(LAT.), nosocomial infection (eng.), infekcija dobijena boravkom u bolnici ili intervencijom u bolnici. To su uglavnom infekcije veoma rezistentnim mikroorganizmima Sin. .


---HRAKOTINA(LAT.), (ENG.), SIN. v. balgam.


---HRAMANJEclaudicatio, onis, f (lat.), claudication, lameness, limping (eng.), hod sa kracom ili nestabilnom jednom nogom, otežan hod zbog hromosti. Sin.


---HRAMANJEpovremeno, claudicatio intermittens (lat.), intermittent claudcation (eng.), kompleks simptoma karakteriziran pojavom bola i slabosti prilikom hoda zbog cega pacijent mora stati i odmoriti se. Simptomi jenjavaju i nema ih u miru. drom se vidi kod okluzivnih arte-rijalnih bolesti ekstremiteta. Sin.


---HRAMATIclaudicare (lat.), to limp (eng.), ici sa kracom ili slabijom nogom, šepati, topolati. Osoba koja hrama je hrom covjek, topal. Sin.


---HRANAvictus, us, m, alimentum, i, n, cibus, i, m, pabulum, i, n (lat.), food, aliment, nutritment (eng.), sve što je uzeto, uneseno u organizam, a služi za izgradnju tkiva, energetsku potrošnju i stvaranje rezervi. To su dijelovi biljaka i životinja. zahira. Sin.


---HRANIVOnutrimentum, i, n (lat.), nutriment, nourishment (eng.), nutritivni materijal, materijal za ishranu koji sadrži sve gradivne, energetske potrebe i zaštitne materije. Sin.


---HRANJENJEalimentatio, onis, f (lat.), feeding (eng.), unošenje, uzimanje hrane (v.). Može biti crijevnim putem oralno, rektalno, na sondu i parenteralno, izvancrijevnim, venskim putem. alimentacija. Sin.


---HRANJIVnutritivus-3 (lat.), nutritive (eng.), sredstvo koje djeluje kao hrana, obezbjedujuci sve gradivne i sve zaštitne materije ili samo dio njih u punome iznosu. Sin.


---HRAPA(LAT.), (ENG.), SIN. v. ožiljak.


---HRAPAVraucus-3, asper-3 (lat.), hoarse, rough (eng.), 1. (o glasu) promukao, nije jasan i zvonak nego mukao i sa hropcima, 2. (o svemu drugome) neravne, sitno nabrane ili sitno grube, zrnate površine Sin. .


---HRAPICAraucitas, atis, f (lat.), hoarsness (eng.), hrapavost glasa, promuklost. Sin.


---HRAST(LAT.), (ENG.), SIN. v. dub.


---HRBAT(LAT.), (ENG.), SIN. v. leda.


---HRÐArubigo, inis, f (lat.), rust (eng.), željezni oksid specificne boje koji stajanjem nastaje na željeznim površinama. Medicinski je neopasna. Naziv se najcešce upotreb-ljava da oznaci boju hrdast, ili u smislu slab, pokvaren u smislu funkcije, hrda Sin. v.


---HRÐAV PREDZNAKsignum mali ominis (lat.), unfavourable sign (eng.), znak koji ukazuje na hrdavu prognozu, na pogoršanje bolesti, zloslutan znak Sin. .


---HRÐAVmalus-3 (lat.), bad (eng.), loš, slab, zao, nesrašten, slabe prognoze, slaboga stanja. Sin.


---HRENCochlearia armoracia (lat.), common horse radish (eng.), biljka od koje se koristi korijen u kulinarsvu. Ljutoga je okusa. Sirup od hrena je antiskorbutni lijek, a prah od korijena je rubefacijens. Sin.


---HRGACAsceletum, i, n, (lat.), skeleton (eng.), tvrdi okvir, potpora životinjskoga i ljudskoga tijela, napravljen od koštanoga tkiva, u obliku raznih kostiju. Kosti tijela. skelet, kostur, oklobina. Sin.


---HRIDpars petrosa ossis temporalis, pyramis, idis, f (lat.), petrous portion od temporal bone (eng.), struktura u obliku piramide nacinjena od cvrste kosti, cini dio sljepo-ocne kosti, postavljena na bazi lubanje, a u njoj se nalazi organ sluha. piramida. Sin.


---HRIPAVACpertussis, is, f (lat.), whooping cough (eng.), akutna, veoma infektivna, zarazna bolest respiratornoga trakta, narocito medu malehnom djecom, obicno uzrokovana sa Bordetella pertussis. veliki kašalj, breha, pertusis. Sin.


---HRIPNJAstridor, oris, m (lat.), id.(eng.), grubi, visoki respiratorni zvuk, narocito za vrijeme udaha, koji se cesto jav-lja za vrijeme laringealne opstrukcije, sin. stridor, šištanje Sin. .


---HRKANJEstertor, oris, m (lat.), snoring (eng.), puštanje grubih, glasnih zvuka pri dihanju u snu, a koji nastaju vibracijom uvule i mehkoga nepca. Sin.


---HRKATIstertere (lat.), snore (eng.), puštati grube, glasne zvuke pri dihanju u snu, a nastaju vibracijom uvule i mehkoga nepca. Sin.


---HRMZA(LAT.), (ENG.), id. arsenov trisulfid ( Sin. v.).


---HRNJAlabium leporinum (lat.), harelip (eng.), rasjecena usna, zecija usna. Osoba sa rasjecenom usnom je hrnjav. hrnjica. Sin.


---HRNJAlabium leporinum (lat.), harelip (eng.), rasjecena usna, zecija usna, kongenitalni defekt u kojemu je evidentan rascjep gornje usne. Osoba sa rasjecenom usnom je hrnjava ili hrnjo, zeko. hrnjica, zecija usna, obušica. Sin.


---HRNJAV(LAT.), (ENG.), SIN. v. hrnja.


---HRNJAV(LAT.), (ENG.), SIN. v. hrnja


---HRNJAVOST(LAT.), cheiloshisis, is, f lat.), harelip (eng.), kongenitalna mahana koja se sastoji u nesrašcenju gornje usne koja je rascijepljena. Može biti samostalan entitet ili biti dio vecega rascjepa koji ukljucuje usnu, alveolarni nastavak i nebo. heilošiza. Sin.


---HRNJICA(LAT.), (ENG.), SIN. v. hrnja.


---HRNJICA(LAT.), (ENG.), SIN. v. hrnja.


---HRNJO(LAT.), (ENG.), SIN. v. hrnja.


---HROM1. claudus-3 (lat.), lame (eng.), onaj koji nije u sta-nju da normalno hoda. Onaj koji ima bage na nogama pa teško hoda, bagav, bagljiv ili onaj kojemu je jedna noga kraca pa zato šepa. Devijacija normalnoga hoda je hromost, sin. topal, topalast, 2. chromium, ii, n (lat.), id.(eng.),., bi Sin. .


---HROMAFINcromaffinis, e (lat.), chromaffin (eng.), onaj koji spremno prihvata, jako se boji hromnim bojama. Odnosi se na odajice cije citoplazmaticne granule daju smedu, mrku reakciju, sa hromnim bojama (odajice srži suprarenalne žlijezde, glomus caroticum i sl.) Sin. .


---HROMATIDA(LAT.), chromatid (eng.), jedna od dvije trake sparenoga hromozoma koje spaja centromera Sin. .


---HROMATINchromatinum, i, n (lat.), chromatin (eng.), dio odajicke jezgre koji se najspremnije boji, a koji cini mrežu nuklearnih fibrila sa ahromatinom. To je dezoksiribonukleinska kiselina vezana za proteinsku bazu i nosilac je gena. Vida se u dvije varijante sa razlicitim karakteristikama bojenja, euhroma Sin. .


---HROMATOFILANchromatophylus-3 (lat.), chromatophylic (eng.), onaj koji se spremno boji, koji voli boju. hromafilan. Sin.


---HROMATOFILIJAchromatophylia, ae, f (lat.), id.(eng.), stanje spremnosti za lahko primanje boje, "ljubav" prema boji Sin. .


---HROMATOFOBIJAchromatophobia, ae, f (lat.), id.(eng.), nespremnost za primanje boje, neprihvatanje boje Sin. .


---HROMATOLIZAchromatolysis, is, f (lat.), id.(eng.), dezintegracija hromofobnih tjelašaca (Nisslove tjelašca). Nalaze se u živcanoj odajici kao posljedice povrede ili iscrpljenosti, dio aksonske reakcije Sin. .


---HROMATOPSIJAchromatopsia, ae, f (lat.), id.(eng.), poremecaj vida u kojemu se obojeni objekti vide neprirodno obojeni, a bezbojni objekti se vide kao da su obojeni. Zavisno koja boja dominira govori se cijanopsiji (plavo), eritropsiji (crveno), ksantopsija (žuto), hloropsija (zeleno) Sin. .


---HROMATURIJAchromaturia, ae, f (lat.), id.(eng.), nenormalna obojenost bureži Sin. .


---HROMOBLASTchromoblastus, i, m (lat.), chromoblast (eng.), embrionalna odajica koja se razvija u pigmentnu. Sin.


---HROMOCISTOSKOPIJAchromocystoscopia, ae, f (lat.), chromocystoscopy (eng.), pregled unutrašnjega zida mokracne bešike endoskopom i registracija karaktera lucenja iz bubrega upotrebom indigokarmina koji se ubrizgava intravenski, a izbacuje se bureži na ušcu uretera u bešiku, što se posmatra Sin. .


---HROMOCITchromocytus, i, m (lat.), chromocyte (eng.), bilo koja obojena odajica ili pigmentirani korpuskul. Sin.


---HROMOFAG(LAT.), (ENG.), SIN. v. pigmentofag.


---HROMOFILAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. hromatofilan.


---HROMOFOBANchromophobus-3 (lat.), chromophobic (eng.), bilo koja struktura, tkivo ili slicno, koja se spontano ne boji, ne voli boju Sin. .


---HROMOFOBIJAchromophobia, ae, f (lat.), id.(eng.), kvalitet neke supstancije da se slabo boji raznim bojama. Obr. hromatofilija Sin. .


---HROMOGENEZAchromogenesis, f (lat.), id.(eng.), stvaranje pigmenata i boja, narocito djejstvom mikroorganizama Sin. .


---HROMOMERA(LAT.), chromomere (eng.), bilo koji od granula koje se vide u profazi u serijama duž hromoneme od hromozoma. idiomera. Sin.


---HROMOMIKOZAchromomycosis, is, f (lat.), mossy foot (eng.), hronicna gljivicna infekcija kože, uzrokovana sa Phialophora verrucosa i Cladosporium carioni i drugima. Obicno pocinje na mjestu punkcije kože ili druge minorne povrede i zahvaca jedan ekstremitet ili stopalo, a karakterizirana je pojavom niskih smedih n Sin. .


---HROMOPROTEIN(LAT.), chromoprotein (eng.), obojena vezana bjelancevina. Npr. crveni hemoglobin kod viših životinja, a plavi hemocijanin kod nižih. Imaju disajnu funkciju i u stvari predstavljaju pandan hlorofilu kod viših biljaka Sin. .


---HROMOTERAPIJAchromotherapia, ae, f (lat.), chromotherapy (eng.), lijecenje bolesti sa razlicito bojenim svjetlima uz istovremenu restrikciju nekih valnih duljina spektra Sin. .


---HROMOTROPANchromotropus-3 (lat.), chromotropic (eng.), onaj koji privlaci boju ili pigment Sin. .


---HROMOZOMchromosoma, atis, n (lat.), chromosome (eng.), 1. u životinjskim odajicama struktura u jezgru koja sadrži linearni konac DNA, a koji prenosi genetsku informaciju i udružen je sa RNA i histonima, 2. u bakterijskoj odajici zatvoren krug dvostruke DNA koji sadrži genetsku poruku odajice i pripojen je oda Sin.


---HROMOZOMSKA KARTA(LAT.), (ENG.), SIN. v. kariotip.


---HROMOZOMSKI BROJ(LAT.), chromosome number (eng.), broj hromozoma koji su prisutni u somatskim odajicama nekoga organizma. Normalna jedinka pri koncepciji primi halpoidan, polovican, broj hromozoma od svake gamete koje formiraju zigotu Sin. .


---HRONAKSIJAchronaxia, ae, f (lat.), chronaxy (eng.), elektrofiziološka jedinica koja odreduje minimalno vrijeme prolaska stimulativne struje na mišic da bi se izazvala kontrakcija Sin. .


---HRONICANchronicus-3 (lat.), chronic (eng.), onaj koji postoji ili traje dulje, pa ima dovoljno vremena da se formiraju odredene patološko anatomske slike karakteristicne za dugotrajan tok. Na klinickome planu traje dulje i u principu je blaže, podnošljivije klinicke slike. dugotrajan 2, zastario 2. Sin.


---HROPACagonia, ae, f (lat.), agony (eng.), predsmrtna borba, posljednji trenuci života pred smrt, kada se cuje hroptanje pri izdahu. krkljanje, agonija 1., hropnja. Sin.


---HROPNJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. hropac.


---HROPOTINAinfluenza, ae, f (lat.), flu (eng.), isindija koja zahvaca respiratorni trakt, a nastaje kao izolirana bolest, te u epidemijama i pandemijama, uzrokovana brojnim seloroški jasnim virusima, A,B, C i D. gripa. Sin.


---HRPAagum, inis, n (lat.), cluster (eng.), nakupljene odajice, limfni cvorovi i slicno na jednome mjestu u obliku manje ili više organizovanoga nakupljanja. gomila. Sin.


---HRPTENICA(LAT.), (ENG.), SIN. v. kicma.


---HRPTINAmedulla spinalis (lat.), spinal cord (eng.), dio centralnoga nervnoga sistema koji je postavljen u kicmenome kanalu, a ide od foramen occipitale magnum, gdje se nastav-lja na produženu moždinu do drugoga lumbalnoga pršljena. Sastoji se od vanjske, bijele, i unutrašnje, sive, mase. Obavijena je sa tr Sin.


---HRSKAVICA MEÐUZGLOBNAdiscus articularis (lat.), articular disk (eng.), kolut sastavljen od fibrozne hrskavice koji se nalazi u nekim sinovijalnim zglobovima i stoji izmedu zglobnih tijela, pripojena na rubu za cahuru zgloba. U nekim slucajevima dijeli zglobnu šupljinu na dva dijela Sin. .


---HRSKAVICAcartilago, inis, f (lat.), cartilage (eng.), specija-lizirano potporno vezno tkivo, gdje specificne odajice, hondrociti, izlucuju hrskavicnu masu, hondrin. Cini privremeni skelet embriona. Postoji nekoliko tipova: elasticna, hijalina, fibrozna itd. hrušce, mrždavica, mrštalica, rumeždavac. Sin.


---HRSKAVICA, ELASTICNAcartilago elastica (lat.), elastic cartilage (eng.), hrskavica koja je opaknija, fleksibilnija i elasticnija od hijaline hrskavice, a žute je boje. Sin.


---HRSKAVICA, HIJALINAcartilago hyalinea (lat.), hyaline cartilage (eng.), fleksibilna, elasticna, polutransparentna supstancija, napravljena od bazofilne intersticijalne mase u obliku fibrila sa šupljinama u kojima se nalaze odajice, hondrociti. Sin.


---HRSKAVICA, MEÐUPRŠLJENSKAdiscus intervertebralis (lat.), intervertebral disk (eng.), okruglasta ploca hrskavice sastavljena iz 2 dijela, nucleus pulposus i anulus fibrosus, koja sastavlja pršljene medusobno i djeluje da minimizira pokrete, narocito one po uzdužnoj osovini. Sin.


---HRSKAVICA, VEZIVNAfibrocartilago, inis, f (lat.), fibrocantilage (eng.), vrsta hrskavice koja je nacinjena od tipicnih hondrocita sa gustom mrežom kompaktnih kolagenih snopica koji formiraju intersticijalnu supstanciju. Sin.


---HRSKAVICANcartilagineus-3, chondralis, e (lat.), chondral cartilaginous (eng.), onaj koji pripada hrskavici. hondralan, kartilaginozan. Sin.


---HRUŠCE(LAT.), (ENG.), SIN. v. hrskavica.


---HTIJENJEvolitio, onis, f (lat.), volition (eng.), akt ili snaga volje, želje, spremnosti da se nešto ucini, akt odluke hocu-necu Sin. .


---HUCACtinnitus aurium (lat.), tinnitus (eng.), osjecaj zvuka u uhu, koje se doživljava kao zujanje, rika, zvonjenje, klepetanje. Ima raznih klasifikacija. Jedne govore o objektivnom i subjektivnom, a druge o vibratornom i nevibratornom principu Sin. .


---HUÐETIminuere, nocere (lat.), decrease, diminish, damage (eng.), 1. naškoditi, smanjiti, narušiti zdravlje, pokvariti, nanijeti štetu, oštetiti, trpjeti, cutjeti bol, 2. to ghet thin (eng.) mršavjeti, slabjeti, 3. to get sick (eng.), oboljeti, hronicno bolovati, patiti Sin. .


---HUDNJA1. cachexia, ae, f (lat.), cachexy (eng.), teško stanje, opca slabost i iscpljenost, sin. kaheksija, 2. agonia, ae, f (lat.), agony (eng.), težak bol, patnja, sin. agonija 2 Sin. .


---HUDOBICArabies, ei, f (lat.), id.(eng.), akutna infektivna bolest centralnoga nervnoga sistema koja zahvaca gotovo sve sisare pa i covjeka, a uzrokovana je rabdovirusom i obicno se disemenira kontaktom sa pljuvackom oboljelih. Zato je ujed macke, psa, vjeverice, lisice opasan za razvoj hudobice. pomama, bjesnilo, mama, steklina, hidrofobija, rabies. Sin.


---HUDOVICA, CRNALatrodectes tridecimguttatus (lat.), black widow spider (eng.), jedini otrovni pauk u Bosni. Obicno se nalazi samo pojedinih godina na strništima, a od ujeda obolijevaju poljski radnici. Stanje nakon ujeda je latrodektizam. Sin.


---HUJAacerbitas, atis, f (lat.), harsness, anger (eng.), psihicko stanje pojacanoga iritabiliteta, uzrokovanog temperamentom i odnosom okoline. ljutina, ljutnja. Sin.


---HULASAabstractum, i, n (lat.), abstract, summary (eng.), sažetak svega što je receno u clanku, knjizi, historiji bolesti do, najviše, 200 rijeci. apstrakt. Sin.


---HULK, V(LAT.), (ENG.), tabijat Sin. .


---HUMANI(LAT.), (ENG.), SIN. v. ljudski.


---HUMERALANhumeralis, e (lat.), humeral (eng.), onaj koji pripada humerusu, ramenici, ramenicn Sin. i


---HUMERUShumerus, i, m (lat.), id.(eng.), kost nadlaktice koja ide od ramenoga do lakatnoga zgloba, kost mišice, nadlakticna kost. ramenica. Sin.


---HUMORALANhumoralis, e (lat.), humoral (eng.), ono što pripada tjelesnim tekucinama ili elementima otopljenim u tjelesnim tekucinama. Sin.


---HUNJAVICAcoryza, ae, gravedo, onis, f, rhinitis, idis, f (lat.), comon cold, coryza (eng.), akutno kataralno stanje nosne sluzavice sa profuznim iscjetkom kroz nosnice, a može biti alergicno i uzrokovano rinovirusima. kunjalica, hu-njkavica. Sin.


---HUNJERartifitium, i, n (lat.), habilitas. atis, f (lat.), ability (eng.), vještina, spretnost, znanje, majstorluk. Sin.


---HUNJKANJErhinolalia, ae, f (lat.), id.(eng.), nazalan kvalitet glasa, govor kroz nos, specifican govor zbog bolesti ili defekta nosnih puta, sin. rinolalija Sin. .


---HUNJKATI(LAT.), (ENG.), SIN. v. glas, hunjkav.


---HUNJKAV(LAT.), (ENG.), SIN. v. glas, hunjkav.


---HUNJKAVICA(LAT.), (ENG.), SIN. v. hunjavica.


---HURDA1. caseinum, i, n (lat.), casein (eng.), glavni protein mlijeka, fitoprotein, baza sira, 2. cheese (eng.), sir od obranoga mlijeka, bez masti, netopljivi kalcijum parakazeinat. Dijetetski proizvod, dobar za jetru i žuc. torotan, ako je suh. Sin.


---HURMADactyli fructus (lat.), date (eng.), plod Phoenix dactylifera, veoma sladak (70% šecera), bogat mineralima i vitaminima B grupe i provitaminom A. Iz košpice se dobija zejtin. Blagi je laksans, inace visoke hranjive vrijednosti Sin. .


---HURMA, INDIJSKAFructus tamarindi (lat.), tamarindi (eng.), socan plod tropskoga drveta Tamarindus indica. Upotrebljava se kao blag laksans Sin. .


---HVATALICA(LAT.), (ENG.), SIN. v. hvataljka.


---HVATALJKAforceps, ipis, m (lat.), id.(eng.), instrument u suštini slican pinceti sa dva kraka ciji su vrhovi razlicito modelirani, zavisno od potrebe i upotrebe, a služi za hvatanje, držanje i potezanje tkiva, te držanje sterilnih komadica gaze. U ginekologiji i opstetriciji hvataljka, forceps, je z forceps, štipalica, štipalo, hvatalica, štipaljka. Sin.


---HYPOANDROGENIZAMhypandrogenismus, i, m (lat.), hypandrogenism (eng.), stanje nastalo smanjenom kolicinom androgena Sin. .


---IBRIŠIM(LAT.), (ENG.), SIN. v. svila.


---ICAVICAsingultus, us, m (lat.), hiccup (eng.), nevoljna spasticna kontrakcija dijafragme koja uzrokuje pocetak udaha koji se naglo zaustavlja zatvaranjem glotisa. Pri tome se cuje karakteristican zvuk, sin. ljucavica, štucanje. Sin.


---ICI NABOLJE(LAT.), improve (eng.), poboljšavati, oporavljati, prizdravljati Sin. .


---ICKIJA(LAT.), (ENG.), svako alkoholno pice, Sin. v. alkohol.


---ICKIJAŠ(LAT.), (ENG.), SIN. v. alkoholicar ili sarhoš.


---ID(LAT.), id. lat. i(eng.), je dio licnosti u kojemu su svi nagoni. To je izvor energije za cijeli psihicki sistem licnosti, a istovremeno sadrži nepripitomljene strasti, sve nesvjesne seksualne i agresivne ideje. Psihicka energija ida teži za ugodom. Frojd je ovu psihicku energiju ono. Sin.


---IDEJA PRECIJENJENA(LAT.), overvalue idea (eng.), izolirana preokupacija odredenim vjerovanjem koja dominira životom odredene osobe i stalno se namece u mišljenju, pa može napraviti štetu u normalnim aktivnostima te licnosti. Najcešce je posljedica velike afektivne investicije u neku aktivnost, narocito Sin. .


---IDEJA SUMAHNUTAdelusio, onis, f (lat.), delusion (eng.), sadržajni poremecaj mišljenja (zabluda) nepristupacan korekciji i nastao na bolesnoj osnovi. Lažno vjerovanje koje se cvrsto održava usprkos ociglednome dokazu o protivnome i cinjenice da drugi clanovi kulture ne dijele to mišljenje Sin. .


---IDEJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. misao.


---IDENJE PODASEscatocratia, ae, f (lat.), uncontroled bowel movement (eng.), nemogucnost zadržavanja stolice, poremecaj defekacije (bez obzira na uzrok) u kojemu bolesnik ne može kontrolirati stolicu Sin. .


---IDENTICAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. istovjetan.


---IDENTIFIKACIJAidentificatio, onis, f (lat.), identification (eng.), 1. nesvjesni odbrambeni mehanizam kojim se neka osoba u cjelini poistovjecuje sa drugom, 2. utvrdivanje identiteta ( Sin. v. identitet).


---IDENTITETidentitas, atis, f (lat.), identity (eng.), nakuplja-nje i registracija karakteristika pomocu kojih se jedan indviduum prepoznaje. Sin.


---IDIOMERA(LAT.), (ENG.), SIN. v. hromomera.


---IDIOPATICANidiopathicus-3 (lat.), idiopathic (eng.), onaj koji je nepoznatoga uzroka, nepoznatoga porijekla, spontan, samonikli. Sin.


---IDIOPATIJAidiopathia, ae, f (lat.), idiopathy (eng.), bolest nepoznatoga porijekla kojoj se ne može utvrditi uzrok, samonikla bolest, spontana bolest. Sin.


---IDIOSINKRAZIJAidiosyncrasia, ae, f (lat.), idiosyncrasy (eng.), 1. tjelesna ili psihicka navika ili kvalitet svojstven jednome, bilo kojemu, pojedincu, 2. nenormalna prijemcivost ili osjetljivost na izvjestan lijek, antigen ili agens svojstven za neki odredeni organizam Sin. .


---IDIOT(LAT.), (ENG.), SIN. v.osoba sa izraženom idiotijom (v.).


---IDIOTIJAidiotismus, i, m (lat.), idiocy (eng.), teška, najteža, duševna zaostalost, u principu kongenitalne prirode. idiotizam. Sin.


---IDIOTIP(LAT.), idiotype (eng.), set idiotopa koji izdvajaju jedan klon imunoglobulina odajice proizvodaca od drugoga klona iste ili druge odajice Sin. .


---IDIOTIZAM(LAT.), (ENG.), SIN. v. idiotija.


---IDIOTOP(LAT.), idiotope (eng.), determinanta antigena na varijabilnome dijelu imunoglobulinske molekule Sin. .


---IÐIROTAcorus calamus (lat.), calamus (eng.), višegodišnja biljka od koje se koristi korijen, rhizoma Calami, calamus rhizome, ili idirotov zejtin, aetheroleum Calami, calamus oil, uglavnom kao mirišljavo sredstvo, a zatim i kao karminativ, vermifug i repelent za insekte, sin. korijen, mirisni. Sin.


---IG(LAT.), immunoglobulin, Ig (eng.), skr. za imunogloblin ( Sin. v.). Klase se oznacavaju kao IgM, IgG, IgA, IgD, IgE, a podklase imaju brojcanu oznaku, npr. IgG1.


---IGLAacus, us, f (lat.), needle (eng.), oštri instrument za šavove, punkciju ili davanje injekcija Sin. .


---IGLAR(LAT.), (ENG.), SIN. v. iglodržac.


---IGLODRŽAC(LAT.), needle-holder (eng.), instrument u hirurgiji kojim se drži igla i vrši sašivanje tkiva. Postoje razni tipovi, nalik je hvataljci, samo je nešto jaci od nje i širih, kracih kraka kojim se igla drži. iglar. Sin.


---IGNORANT(LAT.), (ENG.), SIN. v. neznalica.


---IGRAlusus, us, m, saltatio, onis, f (lat.), jumping, saltation (eng.), spontana aktivnost svojstvena djeci koja bitno utice na izgradnju njihove licnosti, ali i aktivnost kroz koju se mogu provesti ispitivanja i lijecenja. saltacija 1. Sin.


---IGRANJE, OKAsaltatio oculi (lat.), spasm of eye (eng.), nevoljni, spasticni trzaji mišica zaštitnoga aparata oka ("igra mi oko", standardna žalba bolesnika). Sin.


---IHTIJAR, V(LAT.), (ENG.), starac. Sin.


---IHTIOTICANichityoticus-3 (lat.), ichtiotic (eng.), onaj koji je karateriziran ihtiozom Sin. .


---IHTIOTOKSINichityotoxinum, i, n (lat.), ichtyoptoxin (eng.), opci termin koji odgovara bilo kojoj toksicnoj supstanciji koja dolazi iz riba Sin. .


---IHTIOZA(LAT.), (ENG.), SIN. v. lupinac.


---IJED(LAT.), (ENG.), SIN. v. otrov (narocito zmijski).


---IKP(LAT.), (ENG.), SIN. v. pritisak, intrakranijalni.


---IKRAova piscis (lat.), roe (eng.), 1. riblja jaja. Visokoproteinska hrana. Najpoznatija ikra je havjar ( Sin. v.), 2. v. bobice.


---IKTERICANictericus-3 (lat.), icteric (eng.), ono što pripada ili je zahvaceno žuticom, ikterusom. Sin.


---IKTEROANEMIJAicteroanaemia, ae, f (lat.), icteroanemia (eng.), bolest karakterizirana razvojem ikterusa i anemijom, urobilinurijom i hemolizom uslijed fragilnosti eritrocita Sin. .


---IKTEROHEMATURIJAicterohaematuria, ae, (lat.), icterohematuria (eng.), žutica koja ide sa hematurijom. Oznaka bez upuštanja u etiologiju kondicije. Sin.


---IKTERUS(LAT.), (ENG.), SIN. v. žutica.


---IKTUS(LAT.), (ENG.), SIN. v. kap 2.


---ILADŽ(LAT.), (ENG.), SIN. v. lijek.


---ILADŽLI(LAT.), (ENG.), ljekovit, Sin. v. biljka, caj, sredstvo, mast, ljekoviti.


---ILEITIS(LAT.), id. lat. i(eng.), isindija sitoga crijeva, ileuma. Sin.


---ILEOCEKALANileocoecalis, e (lat.), ileocecal (eng.), onaj koji pripada i slijepome i sitome crijevu. Obicno je rijec o valvuli koja se nalazi na utoku sitoga crijeva u slijepo Sin. .


---ILEOCEKOSTOMIJAileocoecostomia, ae, f (lat.), ileocecostomy (eng.), uspostavljanje anastomoze izmedu sitoga i slijepoga crijeva hirurškim putem Sin. .


---ILEOILEOSTOMIJA(LAT.), ileoileostomia, ae, f (lat. ), ileostomy (eng.), pravljenje otvora izmedu dvije vijuge sitoga crijeva, ileuma, hirurškim putem Sin. .


---ILEOKOLITISileocolitis, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija sitoga crijeva u završnome dijelu i debeloga crijeva u njego-vome pocetnome dijelu Sin. .


---ILEOKOLOSTOMIJAileocolostomia, ae, f (lat.), ileocolostomy (eng.), pravljenje hirurškoga otvora izmedu sitoga crijeva i nekoga dijela debeloga crijeva hirurškim putem Sin. .


---ILEORAFIJAileorrhaphia, ae, f (lat.), ileorrhaphy (eng.), hirurško ušivanje sitoga crijeva Sin. .


---ILEOSIGMOIDEOSTOMIJAileosygmoideostomia, ae, f (lat.), ileosygmoideostomy (eng.), pravljenje anastomoze izmedu ileuma i sigme hirurškim putem Sin. .


---ILEOSTOMIJAileostomia, ae, f (lat.), ileostomy (eng.), prav-ljenje otvora na sitome crijevu koji izlazi na prednji trbušni zid i to hirurškim putem Sin. .


---ILEOTOMIJAileotomia, ae, f (lat.), ileotomy (eng.), otvara-nje, rez, na sitome crijevu Sin. .


---ILEOTRANSVERZOSTOMIJAileotransversostomia, ae, f (lat.), ileotransversostomy (eng.), pravljenje anastomoze izmedu sitoga crijeva i poprecnoga debeloga crijeva hirurškim putem Sin. .


---ILEUS(LAT.), (ENG.), SIN. v. crijevo, zapleteno.


---ILEUS, MEHANICKIileus mechanicus (lat.), mechanical ileus (eng.), zapletena crijeva uslijed mehanickih razloga kao što su ukvara, adhezije i sl. Sin.


---ILEUS, PARALITICKIileus paralyticus (lat.), adynamic ileus (eng.), zapletena crijeva, a stanje nastaje zbog inhibicije pokreta crijeva, najcešce kod isindije trbušne mahramice. Sin.


---ILEUS, SPASTICKIileus spasticus (lat.), spastic ileus (eng.), zapletena crijeva zbog stalnoga grca, kontrakture, dijela crijeva. Sin.


---ILICANilicus-3 (lat.), ilic (eng.), 1. ono što pripada sitome crijevu, 2. ono što pripada arteria ilica, ilicnoj arteriji, arteriji na boku. Cesto se spominje termin ilijacan, ali je nepravilan, jer ilijacan znaci ono što pripada Ilionu, Troji, a ilican ono što pripada arteria ilica Sin. .


---ILIDŽA KOD SARAJEVA(LAT.), (ENG.), ljecilište u Bosni u podnožju Igman planine (500 m n/m), izvor je hipertermalne (57° C), sumporne (4,8 mg/l HS) vode, koja je stabilnoga sastava. Prije srpske agresije postojao je i Institut za fizijatriju i rehabilitaciju, te ljecilište sa termalnom vodo Sin. .


---ILIDŽAbalneae, arum, f (lat.), spa, bath (eng.), banjsko ljecilište, ljekovita banja, mjesto gdje se lijeci ljekovitim kupanjima ili klimatskim utjecajem. kuplidže. Sin.


---ILIJACAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. ilican.


---ILOVACAterra argilacea (lat.), clay (eng.), prirodni aluminijum silikat koji nastaje dekompozicijom stijena. Razliciti oblici ilovace su se upotrebljavali u medicini: kao oblog (oblog od ilovace) ili za unutrašnju upotrebu kao apsorbens (kaolin). Danas su uglavnom napušteni Sin. .


---ILUM(LAT.), (ENG.), SIN. v. nauka.


---ILUMINACIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. osvjetljavanje.


---ILUMSAHIBIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. naucnik.


---ILUZIJAillusio, onis, f (lat.), illusion (eng.), lažna i po-grješno tumacena impresija culima, lažna interpretacija stvarne senzorne slike. Javlja se kada je nivo culne percepcije reduciran, kada pažnja nije fiksirana za senzorne modalitete, kada je nivo svijesti smanjen i kod jakoga afekta. Mogu se jav opsjena. Sin.


---IMBECIL(LAT.), (ENG.), SIN. v. cabljast, cahnut ili kratkouman.


---IMBECILNOST(LAT.), (ENG.), SIN. v. kratkoumlje.


---IMBEK(LAT.), distilation device, distilation apparatus (eng.), aparat za destilaciju. Sin.


---IMBIBICIJAimbibitio, onis, f (lat.), imbibition (eng.), natapanje, prožimanje, natopljenost tecnošcu, apsorpcija tecnosti. Sin.


---IMBIBIRATI(LAT.), (ENG.), SIN. v. natopiti.


---IMBRIKCIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. prekrivanje.


---IME GENERICKO(LAT.), (ENG.), generic name (eng.) (u farmakologiji i farmaciji), hemijsko ime koje pripada odredenoj vrsti spoja, za razliku od fabrickoga imena koje je zašticeno i daje ga proizvodac lijeka proizvoljno, cesto iz sasvim komercijalnih razloga (npr. ime Veronal nema nika Sin. .


---IMEnomen, inis, f (lat.), (eng.), name (eng.) rijec ili više njih koje se upotrebljavaju da oznace jedinstveni entitet po cemu se jedan subjekt razlikuje od drugoga Sin. .


---IMELAViscum album (lat.), mistletoe (eng.), kod nas najcešci od nekoliko gotovanskih grmica na razlicitome drvecu (jabuci, kruški itd.). Ranije se je upotrebljavala kao emenagog, srcani stimulans i vazodilatator Sin. .


---IMERZIJAimmersio, onis, f (lat.), immersion (eng.), 1. potapanje, postavljanje nekoga predmeta ili tijela ispod nivoa tecnosti, dušenje, 2. upotreba mikroskopa sa zejtinjavim kontaktom izmedu objektiva i pokrovnoga stakla. Sin.


---IMOBILAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. nepomican.


---IMOBILIZACIJAimmobilisatio, onis, f (lat.), immobilization (eng.), akt, postupak kojim se nešto (obicno ud) cini nepokretnim, upotrebom dlage, gipsa ili slicno, s ciljem bolje sanacije tkiva Sin. .


---IMOBILIZIRATI(LAT.), immobilise (eng.), uciniti nepokretnim ono što je bilo pokretno (ud) dlagom ili šinom, gipsom, operacijom i sl Sin. .


---IMPAKCIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. uglavljenje.


---IMPAKTIRAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. uglavljen.


---IMPENDANCA, AKUSTICNA(LAT.), acoustic impendance (eng.), proizvod izmedu specificne tkivne gustine i brzine zvuka kroz supstrat. To je jedinica kojom se mjeri prodiranje, prolaz, ultrazvuka kroz neki medijum Sin. .


---IMPETIGINOZANimpetiginosus-3 (lat.), impetiginous (eng.), onaj koji pripada slatkim krasticama Sin. .


---IMPETIGOimpetigo, inis, f (lat.), id.(eng.), kontagiozna infekcija kože, uzrokovana direktnom inokulacijom grupe A streptokoka ili sa Staphylococcus aureus putem plitkih ogrebotina. Najcešce se vidi kod djece na licu, oko usta i nosa. To su najprije nježne, lahko lomljive vezikule, okružene eritemat slatke krastice. Sin.


---IMPLANTACIJAimplantatio, onis, f (lat.), implantation (eng.), 1. prijanjanje blastociste na epitelijalnu površinu materice, prolazak kroz epitel i ugnježdavanje na kompaktnome sloju endometrija, obicno 6-7 dana poslije fertilizacije, 2. usadivanje bilo kojega kalema na neko mjesto u tijelu, 3. usadivanje implantata. Sin.


---IMPLANTAT(LAT.), implant (eng.), neki objekt ili materijal, bilo da je alotransplantat bilo radioaktivni materijal, ugraden u tkivo ili organ radi protetskoga, terapeutskoga, dijagnostickoga ili eksperimentalnoga razloga. Sin.


---IMPLANTIRATIimplantare (lat.), implant (eng.), hirurški inserirati, staviti, ugraditi objekat ili materijal koji pripada neživoj materiji (npr. kuk), radioaktivni materijal, lijek sa kapsulom u neki organizam kao recipijent Sin. .


---IMPOTENCIJAimpotentia, ae, f (lat.), impotence (eng.), nemoc, nesposobnost. Cesto se misli na mušku spolnu nemoc, mada nije obavezno. Sin.


---IMPOTENTANimpotens, entis, m (lat.), (eng.), nemocan, nesposoban, najviše u smislu muške spolne nemoci. Sin.


---IMPREGNACIJAimpregnatio, onis, f (lat.), impregnation (eng.), 1. akt ili proces saturacije, prožimanja i zaštite sredstvom koje osnovni materijal upija, 2. oplodenje jajašca Sin. .


---IMPRESIJAimpressio, onis, f (lat.), impression (eng.), 1. udubljenje, konkavitet, otisak, opci termin kojim se oznacava udubina na površini jednoga organa koja nastaje prisustvom drugoga, sin. otisak, 2. Sin. v. utisak.


---IMPULSimpulsus, us, m (lat.), impulse (eng.), 1. podstrijek, iznenadna snaga koja podstice, 2. iznenadna, nekontrolirana odluka da se reagira ili iznenadna nekontrolirana, spontana reakcija. Sin.


---IMPULS, NERVNIimpulsus neuralis (lat.), neural impulse (eng.), elektrohemijski proces kojim se prenosi podražaj duž živcane niti. Sin.


---IMUN1. v. otporan, 2. immunis, e (lat.), immune (eng.), onaj koji pripada imunološkome sistemu i nacinu reakcije Sin. .


---IMUNI ODGOVOR(LAT.), immune response (eng.), odgovor imunološkoga sistema organizma na podražaj imunogenom materijom. Najcešce je to antigen Sin. .


---IMUNITETimmunitas, atis, f (lat.), immunity (eng.), otpornost, zaštita, prema zaraznim bolestima. Sin.


---IMUNITET, AKTIVNI(LAT.), active immunity (eng.), imunitet koji ukljucuje imuni sistem organizma, a stecen je prebolijevanjem infektivne bolesti ili vakcinacijom. Sin.


---IMUNITET, GENETSKI(LAT.), innate immunity (eng.), imunitet baziran na genetskoj konstituciji, npr. imunitet covjeka prema bolesti krava. Sin.


---IMUNITET, INTRAUTERINI(LAT.), intrauterine immunity (eng.), pasivni imunitet koji stice plod uslijed prolaza majcinih IgG antijela od imune majke kroz placentu, odnosno putem prvina. Traje otrpilike 6 mjeseci od rodenja Sin. .


---IMUNITET, NESPECIFICNI(LAT.), nonspecific immunity (eng.), imunitet kod kojega nije prisutno prepoznavanje antigena od strane limfocita i nema specificnoga imunoga odgovora, tj. zaštita se ostvaruje lisozimom, interferonom, odajicama prirodnoga imuniteta i anatomskim barijerama prema infekciji. Sin.


---IMUNITET, ODAJICKI(LAT.), cell-mediated immunity (eng.), imunitet nastao djejstvom T limfocita, bilo oslobadanjem limfocina bilo korišcenjem direktne citotoksicnosti, ali koja se prenosi limfocitima, a ne serumom Sin. .


---IMUNITET, PASIVNI(LAT.), passive immunity (eng.), otpornost stecena prenosom antitijela ili limfocita od imunih davalaca primaocu. Sin.


---IMUNITET, PRIRODNI(LAT.), natural immunity (eng.), imunitet nastao odajicama sposobnim za imunu aktivnost, a da nisu stimulirane imunizacijom i bez antigene specificnosti. Sin.


---IMUNITET, SPECIFICNI(LAT.), specific immunity (eng.), imunitet prema nekoj odredenoj bolesti (npr. imunitet na pjegavac) Sin. .


---IMUNITET, STECENI(LAT.), acquired immunity (eng.), imunitet koji zahvaca funkcioniranje imunoga sistema, a postignut je u toku života jedinke, bilo prebolijevanjem infekcije, odnosno vakcinacijom, bilo transferom antitijela ili limfocita od imunoga davaoca. Sin.


---IMUNITET, UROÐENI(LAT.), (ENG.), SIN. v. imunitet, genetski i imunitet, intrauterini.


---IMUNIZACIJAimmunisatio, onis, f (lat.), immunisation (eng.), nastajanje ili indukcija imuniteta, bilo pasivnoga (davanjem gotovih antitijela), bilo aktivnoga (proizvodenje imuniteta prebolijevanjem bolesti ili vakcinacijom). Sin.


---IMUNOASEJ(LAT.), immunoassay (eng.), bilo koja od nekoliko metoda za kvantitativno odredivanje hemijskih supstancija koje koriste visoko sepcificno vezanje izmedu antigena ili haptena i homolognoga antitijela. Ovdje spadaju radioimunoasej, enzimski imunoasej i sl Sin. .


---IMUNOBIOLOGIJAimmunobiologia, ae, f (lat.), immunobiology (eng.), grana biologije koja proucava imunološke efekte na fenomene kao što su zarazne bolesti, rast, razvoj, osjetljivost, nasljednost, starenje, maligni tumori, kalemljenje itd Sin. .


---IMUNOCIT(LAT.), immunocyte (eng.), odajica limfoidne vriježe koja može reagirati na antigen i proizvoditi antitijelo ili postati aktivna u odajickome imunitetu ili odgodenoj hipersenzitivnoj reakciji Sin. .


---IMUNODEFICIJENCIJAimmunodeficientia, ae, f (lat.), immunodeficiency (eng.), imuni odgovor ili njegov poremecaj koji je karakteriziran slabijom, deficijentnom imunom reakcijom od normalne. Može biti poremecaj odajickoga imunoga odgovora (T odajice), kod antitijela (B odajice), kombinacijom ta dva i konacno fagocitnom disfunkcijom. Sin. .


---IMUNODIFUZIJA(LAT.), immunodiffusion (eng.), bilo koja tehnika koja ukljucuje difuziju antigena ili antitijela kroz semisolidni medijum (agar), rezultirajuci precipitinskom reakcijom. Precipitiranje nastaje, odnosno vrši se nakupljanje, na mjestu ekvivalentne koncentracije antigena i antitijela Sin. .


---IMUNOELEKTROFOREZA(LAT.), immunoelectrophoresis (eng.), tehnika koja kombinira elektroforezu bjelancevina ( Sin. v.) i dvostruku imunodifuziju (v.). Bjelancevine se odvajaju na agar elektroforezi, a tada se stavljaju specificni antiserumi na paralelnu traku i bjelancevinama i antitijelima se pušta da difundiraju kroz traku. Bjelancevine difundiraju zrakasto, antitij


---IMUNOGEN(LAT.), immunogen (eng.), onaj koji je u stanju inducirati imuni odgovor. Sin.


---IMUNOGLOBULIN(LAT.), immunoglobulin (eng.), bilo koji od proteina koji je strukturalno nalik na glukoproteine i funkcionira kao antitijelo. Dijele se u 5 klasa na osnovu strukture i biološke aktivnosti. Imunoglobulinska molekula može biti nomomer, Y oblik, napravljen od dva teška (H) i dva lahka (L Sin. .


---IMUNOHEMIJA(LAT.), immunochemistry (eng.), 1. ispitivanje hemijske osnove imunoloških fenomena, 2. aplikacija antitijela kao hemijskih reagensa Sin. .


---IMUNOINKOMPETENTAN(LAT.), immunoincompetent (eng.), onaj koji nema sposobnost ili kapacitet da razvija imuni odgovor na antigeni izazo Sin. v.


---IMUNOLOG(LAT.), immunologist (eng.), osoba koja se posebno usmjerila u imunologiji u strucnome ili naucnome smislu Sin. .


---IMUNOLOGIJAimmunologia, ae, f (lat.), immunology (eng.), dio biomedicinske nauke koji se poglavito bavi odgo-vorom organizma na antigene, te svim biološkim, serološkim i fizicko-hemijskim aspektima imunizacije. Nauka o imunitetu. Sin.


---IMUNOLOŠKA KOMPETENCIJA(LAT.), immunocompetence (eng.), sposobnost da se razvije imuni odgovor (proizvodnja antitijela), poslije izlaganja antigenu Sin. .


---IMUNOPOTENCIJA(LAT.), immunopotency (eng.), sposobnost pojedinacnoga imunoga sistema da injicira sintezu antitijela Sin. .


---IMUNOPROFILAKSA(LAT.), immunoprophylaxis (eng.), prevencija bolesti upotrebom vakcine i terapeutskih antiseruma Sin. .


---IMUNOREAKCIJA(LAT.), immunoreaction (eng.), reakcija koja nastaje izmedu antigena i njegovoga antitijela ili izmedu antigena i imunocita koji se senzibiliziraju na taj antigen Sin. .


---IMUNOREGULACIJA(LAT.), immunoregulation (eng.), kontrola imunoga odgovora mehanizmima kao što su supresorni i kontrasupresorni limfocitni lanci i imumonoglobulinska idiotipska i antiidiotipska mreža Sin. .


---IMUNOSTIMULACIJA(LAT.), (ENG.), immunostimulation (eng.,), stimulacija, potpomaganje, forsiranje, podržavanje, izazivanje imunoga odgovora Sin. .


---IMUNOSUPRESIJA(LAT.), immunosupression (eng.), prevalencija ili smanjivanje imunoga odgovora. To se može uciniti radijacijom, administracijom antimetabolita, antilimfocitnoga seruma i sl Sin. .


---IMUNOTERAPIJA(LAT.), immunotherapy (eng.), opci termin koji ukljucuje aktivnu i pasivnu imunizaciju, lijecenje imunopotentnim sredstvima, ali i sa imunosupresivnim lijekovima, transplantacijom koštane srži i implatacijom grudne žlijezde Sin. .


---IMUNOTRANSFUZIJA(LAT.), immunotransfusion (eng.), transfuzija krvi od davaoca ranije imuniziranoga mikroorganizmima kojima je inficiran pacijent ili od pacijenta koji se skoro oporavio od specificne infekcije Sin. .


---INAKTIVACIJAinactivatio, onis, f (lat.), inactivation (eng.), destrukcija biološke aktivnosti (virusa, enzima i sl.), djej-stvom nekog fizickoga ili hemijskoga sredstva. Sin.


---INAKTIVATORinactivator, oris, m, (lat.), id.(eng.), svaki agens, fizicki i hemijski, koji vrši destrukciju bioloških aktivnosti (virusa, enzima i sl.). Sin.


---INANICIJAinanitio, onis, f (lat.), inanition (eng.), stanje velike slabosti, ekstremnog gubitka težine i smanjenoga metabolizma zbog prolongiranoga gladovanja. Sin.


---INAUGURACIJAinauguratio, onis, f (lat.), inauguration (eng.), svecano uvodenje necega ili nekoga, svecano otvaranje, svecani pocetak. Sin.


---INCESTincestum, i, n (lat.), incest, inbreeding (eng.), seksualni kontakt izmedu bliskih srodnika, takve srodnosti da je brak medu njima pravno i kulturalno nedopustiv, rodoskrvnavljenje. Postupak sparivanja srodnika, cak brace i sestara, u genetici životinja je uobicajen da bi se sacuvale genetske osobine. Sin.


---INCIDENCIJAincidentio, onis, f (lat.), incidence (eng.), broj novih slucajeva bolesti u populaciji kroz odreden period vremena. Ucestalost kojim neki dogadaj nastaje. Sin.


---INCIDENTaccidens, entis, m (lat.), accident (eng.), nepredvidljivi dogadaj, narocito onaj koji nosi povredu, neocekivana komplikacija u inace regularnome toku bolesti. udes. Sin.


---INCIPIJENTANincipiens, entis, m (lat.), incipient (eng.), onaj koji pocinje egzistenciju, pocetni. Sin.


---INCIZIJAvulnus incisum, incisia, ae, f (lat.), incision wound, incision (eng.), rez, zasjek, prosijecanje, rezanje, otvaranje (gnojne kolekcije, šupljine), rana napravljena oštrim instrumentom u hirurškim uslovima. zarez, rez. Sin.


---INCIZIVI(LAT.), (ENG.), SIN. v. sjekutici.


---INCIZURA(LAT.), (ENG.), SIN. v. sjek.


---INDEKS RAZBOLIJEVANJA(LAT.), morbidity rate (eng.), broj novih slucajeva bolesti, pa se može iskazivati kao incidencija i kao prevalencija ( Sin. v.). Morbiditet.


---INDEKS1. v. kažiprst, 2. index, cis, m (lat.), id.(eng.), numericki izraz neke velicine, nekoga odnosa ili nekoga mjerljivoga fenomena Sin. .


---INDICIJAindicium, ii, n (lat.), (eng.), znak, nagovještaj, simptom koji nagovještava dijagnozu i lijecenje. nagovještaj. Sin.


---INDIFERENTAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. ravnodušan.


---INDIGESTIJAindigestio, onis, f (lat.), indigestion (eng.), poremecaj u varenju hrane. Obicno oznacava želudacne tegobe poslije obroka Sin. .


---INDIGO(LAT.), (ENG.), SIN. v. civit.


---INDIGOKARMIN(LAT.), indigotinsulfonate sodium, indigo carmine (eng.), boja iz prirodnoga indiga (Indigofera tinctoria), ali dobijena i sintetski, C16H8N2Na2O8S, a u medicini se upotrebljava pri ocjeni bubrežne funkcije kojom se prilikom daje intravenski i ceka njegova pojava na ušcu uretera u mokracnu bešiku Sin. .


---INDIKACIJAindicatio, onis (lat.), indication (eng.), znak, okolnost koja upucuje, opominje, upozorava na nacin lijecenja, uzrok, razvoj ili napad bolesti, a koja služi kao vodic. Sin.


---INDIKAN(LAT.), indican (eng.), 1. žuti indoksil glikozid biljnoga porijekla, C6H4.-NH.CH:C.O.C6H11O5, 2. kalijum indoksilsulfat, C6H4NH.CH.CO.SO2.OK, koji nastaje dekompozicijom triptofana u crijevima, a apsorbira se, veže i izlucuje urinom. Sin.


---INDIKANEMIJAindicanaemia, ae, f (lat.), indicanemia (eng.), prirustvo indikana ( Sin. v.) u krvi.


---INDIKANURIJAindicanuria, ae, f (lat.), id.(eng.), prisustvo indikana ( Sin. v.) u vecoj kolicini u bureži.


---INDIKATORindicator, oris, m (lat.), id.(eng.), 1. pokazatelj, pokazivac, ukazivac (za pravac, za hemijsku reakciju i sl.), 2. bilo koja supstancija koja promjenom boje pokazuje pojavu ili išcezavanje druge hemijske supstancije. Sin.


---INDIREKTAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. posredan.


---INDIVIDUA(LAT.), (ENG.), SIN. v. jedinka.


---INDOLENCIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. bezosjecajnost.


---INDOLENTAN(LAT.), (ENG.), 1. Sin. v. bezbolan, 2. v. bezosjecajan.


---INDOT(LAT.), (ENG.), SIN. v. pomoc.


---INDUCIRAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. izazvan.


---INDUCIRATI(LAT.), (ENG.), SIN. v. izazvati.


---INDUKCIJAinductio, onis, f (lat.), induction (eng.), 1. pocetna faza anestezije, uvodenje u anesteziju, 2. pojavljivanje elektricne struje ili magnetskih vrijednosti u tijelu zbog prisustva druge elektricne struje ili bliskoga magnetskoga polja, 3. akt ili proces prenošenja ili uzrokovanja nekoga dogadaja i Sin.


---INDUKCIJA, ENZIMSKA(LAT.), enzyme induction (eng.), produkcija enzima kod covjeka kao odgovor na unošenje nekih materija ili lijekova. Slicno u genetici bakterija, sinteza nekih enzima kao odgovor na prisustvo nekih materija u supstratu. Sin.


---INDUKTORinductor,. oris, m (lat.), inducer (eng.), 1. (u molekularnoj genetici) molekula koja inducira odajicu ili organizam da ubrza sintezu enzima ili dijela enzima koji su ukljuceni u metabolizam. Induktor cesto djeluje kao antagonist represoru, 2. tkivo koje proizvodi hemijsku supstanciju koja djeluje Sin. .


---INDURACIJAinduratio, onis, f (lat.), induration (eng.), 1. otvrdnjavanje, nenormalno povecanje tvrdine nekog tkiva 2. abnormalno tvrdo mjesto ili struktura u organizmu, pogotovu gdje ranije nije bila. otvrdnjenje. Sin.


---INDURACIJA, PLASTICNA(LAT.), induratio penis plastica (eng.), plastic induration (eng.), fibrozna ili sklerozna transformacija omotaca kavernoznih tijela penisa. Sin.


---INDURATIVANindurativus-3 (lat.), indurativen (eng.), proces koji dovodi do otvrdnjavanja Sin. .


---INDURIRAN(LAT.), (ENG.), SIN. v.otvrdnuo.


---INERCIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. neaktivnost.


---INERTAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. neaktivan 1.


---INERVACIJAinnervatio, onis, f (lat.), innervation (eng.), distribucija živcanih ogranaka u dijelu tijela, organa ili sistema, ali i prenošenje živcanih impulsa kroz podrucje koje pojedini živac opskrbljuje. Sin.


---INERVACIJA, DVOSTRUKA(LAT.), double innervation (eng.), inervacija neke strukture sa dvije oprecno funkcionalne vrste živcanih vlakana, npr. simpatikusa i parasimpatikusa. Sin.


---INERVACIJA, RECIPROCNA(LAT.), reciprocal innervation (eng.), inervacija mišica oko zgloba gdje su centri vezani u parovima. Ekscitacija centra od strane jednoga mišica znaci i inhibiciju antagonista. Sin.


---INFANTILANinfantilis, e (lat.), infantile (eng.), 1. zahvacen infantilizmom, ( Sin. v.), 2. ono što pripada djeci i djecijemu dobu.


---INFANTILIZAMinfantilismus, i, m (lat.), infantilism (eng.), stanje u kojemu osobine djetinjstva perzistiraju u odraslome dobu. Poglavito se to odnosi na mentalnu retardaciju, odsustvo razvoja seksualnih organa i cesto, mada ne uvijek, patuljasti rast. Sin.


---INFARK, BIJELI(LAT.), (ENG.), SIN. v. infarkt, anemicni.


---INFARKCIJAinfarctio, onis, f (lat.), infarction (eng.), 1. stvaranje infarkta, Sin. v. infarkt, 2. sam infarkt (v.).


---INFARKTinfarctus, us, m (lat.), infarct, infarction (eng.), podrucje nekroze u nekome tkivu uslijed lokalne ishemije. Sin.


---INFARKT, ANEMICNIinfarctus anaemicus (lat.), anemic infarct, pale infarct, white infarct (eng.), podrucje nekroze nekoga tkiva nastalo iznenadnim prestankom cirkulacije krvi u sudu koji ishranjuje to podrucje. bijeli infarkt. Sin.


---INFARKT, CRVENI(LAT.), (ENG.), SIN. v. infarkt, hemoragicni.


---INFARKT, HEMORAGICNIinfarctus haemorrhagicus (lat.), hemoragic infarct, red infarct (eng.), infarkt koji je crven zbog inbibicije crvenim krvnim zrnima u ishemicnome podrucju. crveni infarkt. Sin.


---INFARKT, SEPTICNIinfarctus septicus (lat.), septic infarct (eng.), ishemija nastala septicnim embolusom, pa stvaranjem ishemicne zone dolazi do isindije. Termin obuhvaca i svaki infarkt koji se sekundarno inficira. Sin.


---INFARKT, URICNIinfarctus uricus (lat.), uric infarct (eng.), depozit kristala mokracne kiseline u renalnim tubulima novorodenceta. Sin.


---INFAUSTAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. zloslutan.


---INFEKCIJAinfectio, onis, f (lat.), infection (eng.), 1. infektivna bolest, sin. zaraza, 2. invazija i multiplikacija mikroorganizama u tkivima i organima što klinicki može biti neprimijetno ili manifestno, a kao rezultat djejstva mikroorganizama, njihovoga metabolizma, toksina ili imunizacije. Sin.


---INFEKCIJA, BOLNICKAinfectio nosocomialis (lat.), nosocomial infection, hospital infection (eng.), infekcija mikroorganizmima iz bolnickoga miljea. Obicno infekcija koja nije bila prisutna prije prijema u bolnicu ili koja nastaje 72 sahata nakon prijema u bolnicu. Sin.


---INFEKCIJA, ENDOGENAinfectio endogenes (lat.), endogenous infection (eng.), infekcija iznutra iz postojecega fokusa organizma. Sin.


---INFEKCIJA, KAPLJICNA(LAT.), airbone infection, droplet infection (eng.), infekcija koja se prenosi inhalacionim putem, udisanjem, vodenih sitno raspršenih kapljica koje sadrže mikroorganizme. Sin.


---INFEKCIJA, KOLONIZACIJSKA(LAT.), colonization infection (eng.), infekcija karakterizirana naseljavanjem i rastom mikroorganizama koji invadiraju tkivo tako kao da se šire kolonije, bilo po površini ili u samome tkivu. Sin.


---INFEKCIJA, KRIPTOGENAinfectio cryptogens (lat.), cryptogenic infection (eng.), infekcija cija je patogeneza nejasna i nedefinirana. Sin.


---INFEKCIJA, LATENTNAinfectio latens (lat.), latent infection (eng.), 1. infekcija koja je prisutna, ali nije manifestna, gdje etiološki agens još ne pravi simptome, 2. faza u razvoju bolesti infektivnoga porijekla koja je etablirana, a uzrocnik bolesti koji je ranije otkriven sada se ne vidi, npr. latentni sifilis. namet. Sin.


---INFEKCIJA, OPORTUNISTICKA(LAT.), opportunistic infection (eng.), infekcija nekim organizmom koji obicno ne mora biti infektivan, ali pod izvjesnim okolnostima to postaje Sin. .


---INFEKTIVAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. kužan, nametan, ili zarazan.


---INFESTACIJAinfestatio, onis, f (lat.), infestation (eng.), atak gotovana, parazita, na organizam, naseljavanje parazita u i na organizmu, gotovanska invazija na tkiva ili organe. namet. Sin.


---INFESTIRATIinfestare (lat.), infest (eng.), izložiti se dolasku i prisustvu gotovana, bilo na koži, bilo na unutrašnjim organima Sin. .


---INFILTIRATI(LAT.), (ENG.), SIN. v. prožeti.


---INFILTRACIJAinfiltratio, onis, f (lat.), infiltration (eng.), difuzija i akumulacija supstancija u tkiva, organe ili odajice što nije normalno, bilo prisustvom bilo kolicinom, prožimanje. nadje Sin. v.


---INFILTRATinfiltratum, i, n (lat.), infiltration (eng.), prožeto mjesto, mjesto u tkivu sa akumulacijom odajica ili supstancija koje nisu normalno prisutne u takvome obliku i kolicini. Sin.


---INFLACIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. upuhavanje.


---INFLAMACIJAintersticijalna, inflammatio interstitialis (lat.), interstitial inflammation (eng.), vrsta isindicnoga procesa koji zahvata samo stromu, intersticijalno tkivo, nekoga organa. Sin.


---INFLAMACIJAobliterirajuca, inflammatio obliterans (lat.), obliterative inflammation (eng.), isindija unutrašnje membrane neke šupljine ili krvnoga suda u toku koje nastaju priraslice ili bujanje tkiva koje vodi obliteraciji lumena. Sin.


---INFLAMACIJApseudomembranozna, inflammatio pseudo-membranosa (lat.), pseudomembranous inflammation (eng.), akutni isindicni oblik na snažni nekroticni toksin, kao što je diftericni, a karakteriziran je stvaranjem lažne membrane koja se sastoji od fibrina, nekroticnoga tkiva i leukocita. Sin.


---INFLAMACIJA, AKUTNAinflammatio acuta (lat.), acute inflammation (eng.), isindija, obicno nastala iznenadno, a kod koje se primjecuju klasicni znaci: bol, dolor, toplina, calor, crvenilo, rubor, otok, tumor i gubitak funkcije, functio laesa, a dominiraju vaskularni i eksudativni procesi. Sin.


---INFLAMACIJA, DIFUZNAinflammatio diffusa (lat.), diffuse inflammation (eng.), isindija koja zahvaca podjednako parenhimatozni dio i stromu organa ili je zahvatila vrlo širok predio tkiva. Sin.


---INFLAMACIJA, DISEMINIRANAinflammatio disseminata (lat.), disseminated inflammation (eng.), isindija koja ima veci broj jasnih fokusa raširenih po cijelome tijelu ili po dijelu tijela. Sin.


---INFLAMACIJA, EKSUDATIVNAinflammatio exudativa (lat.), exudative inflammation (eng.), tip isindije kojoj je glavna odlika obilan eksudat. Sin.


---INFLAMACIJA, FIBRINSKAinflammatio fibrinosa (lat.), fibronous inflammation (eng.), isindija kod koje dominira eksudat napravljen od koaguliranoga fibrina. Sin.


---INFLAMACIJA, FOKALNAinflammatio focalis (lat.), focal in-flammation (eng.), isindija koja je ogranicena samo na je-dno mjesto ili na malehni broj veoma ogranicenih mjesta. Sin.


---INFLAMACIJA, GNOJNAinflammatio purulenta (lat.), suppurative inflammation (eng.), vrsta isindicnoga procesa gdje je dominantno stvaranje gnoja. Sin.


---INFLAMACIJA, HRONICNAinflammatio chronica (lat.), chronic inflammation (eng.), isindija spore progredijencije i ide sa stvaranjem novoga veznoga tkiva. Sin.


---INFLAMACIJA, INFLAMMATIO, onis, f (lat.), inflammation (eng.), lokalizirani zaštitni odgovor organizma, nekoga organa ili dijela tijela, uzrokovan raznim noksama, koji nastoji odbaciti, uništiti, razblažiti uzrocnika i ošteceno tkivo. isindija, upala, flegmazija. Sin.


---INFLAMACIJA, KATARALNAinflammatio catarrhalis (lat.), catarrhal inflammation (eng.), oblik isindije koji zahvata prakticno samo sluzavice i karakteriziran je obilnim sekretom i epitelijalnom deskvamacijom. Sin.


---INFLAMACIJA, METASTATSKAinflammatio metastatica (lat.), metastatic inflammation (eng.), isindija koja se reproducira u udaljenome organu tako što se inflamatorni materijal donosi krvlju ili limfom. Sin.


---INFLAMACIJA, NEKROTICNAinflammatio necrotica (lat.), necrotic inflammation (eng.), isindija koja ide sa nekrozom, smrcu, zahvacenoga tkiva. Sin.


---INFLAMACIJA, PARENHIMATOZNAinflammatio parenchymatosa (lat.), parenchymatous inflammation (eng.), isindija koja poglavito obuhvaca parenhimatozni dio organa. Sin.


---INFLAMACIJA, PRODUKTIVNAinflammatio productiva (lat.), hyperplastic inflammation (eng.), isindija koja ide sa stvaranjem novoga veznoga tkiva. Sin.


---INFLAMACIJA, SEROZNAinflammatio serosa (lat.), serous inflammation (eng.), isindija karakterizirana tecnim, providnim i bistrim eksudatom, sa malo bjelancevina i malo leukocita. Sin.


---INFLAMACIJA, SPECIFICNAinflammatio specifica (lat.), specific inflammation (eng.), isindija nastala posebnim, specificnim mikroorganizmima i formiranjem karakteristicnoga tkiva karakteristicnog samo za tu bolest (tuberkuloza, sifilis). Sin.


---INFLAMACIJA, TOKSICNAinflammatio toxica (lat.), toxic inflammation (eng.), isindija uzrokovana toksinom, bakterijskim produktima. Sin.


---INFLAMATORANinflammatorius-3 (lat.), inflammatory (eng.), onaj koji pripada ili je karakteriziran procesom isindije. isindican. Sin.


---INFLAMIRATI(LAT.), (ENG.), SIN. v. upaliti.


---INFLUENCA(LAT.), (ENG.), SIN. v. gripa.


---INFRACRVENO ZRACENJE(LAT.), infrared radiation (eng.), oznacava zracenje valne dužine vece od crvenoga i vidljiva spektra, a nalazi se izmedu valne dužine crvenoga svjetla i radio talasa, te ima valnu dužinu izmedu 0,75 - 1000 mikrometara Sin. .


---INFRAKCIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. zalomak.


---INFRAMANDIBULARANinframandibularis, e (lat.), inframandibular (eng.), postavljen ispod donjega cehneta, donje vilice Sin. .


---INFRAMARGINALANinframarginalis, e (lat.), inframarginal (eng.), onaj koji se nalazi ispod nekoga ruba ili neke granice Sin. .


---INFRAPATELARANinfrapatellaris, e (lat.), infrapatellar (eng.), onaj koji je postavljen ispod koljene cašice Sin. .


---INFRASTRUKTURA(LAT.), infrastructure (eng.), bilo koja struktura koja obezbjeduje bazu ili se nalazi ispod druge, važnije, strukture Sin. .


---INFRATEMPORALANinfratemporalis, e (lat.), infratemporal (eng.), onaj koji se nalazi u ili ispod temporalne jame ili ispod temporalnoga mišica Sin. .


---INFRAUMBILIKALANinfraumbilicalis, e (lat.), infraumbilical (eng.), onaj koji je postavljen ispod pupka, izmedu pupka i simfize Sin. .


---INFUNDIBULUM(LAT.), (ENG.), SIN. v. lijevak.


---INFUZIJAinfusio, onis, f (lat.), infusion (eng.), terapeutsko unošenje svake otopine osim krvi i derivata krvi u venu. S njom mogu ici i razni lijekovi otopljeni u sadržaju infuzije. Infuzija tece silom zemljine teže. ulijevanje. Sin.


---INFUZUMinfusum, i, n (lat.), infusion (eng.), lijek dobijen prelijevanjem vrele vode preko neke trave i ostavljen da se ohladi u namjeri ekstrakcije medicinskih principa iz trave. oparak, obarak, nalje Sin. v.


---INGESTIJAingestio, onis, f (lat.), ingestion (eng.), akt uzimanja hrane, lijeka, unošenja u tijelo putem usta. hranjenje. Sin.


---INHALACIJAinhalatio, onis, f (lat.), inhalation (eng.), 1.nacin lijecenja udihanjem nekih supstancija zajedno sa dihalnim zrakom, 2. akt dihanja, uzimanja zraka u pluca, sin. udihanje Sin. .


---INHALANSremedium inhalans, (lat.), inhalant (eng.), sredstvo za udihanje, ljekovito sredstvo koje se unosi putem pluca inhalacijom ( Sin. v.).


---INHERENTANinhaerens, entis (lat.), inherent (eng.), prirodno implantiran na neko mjesto, tijesno vezan, teško ga je ukloniti Sin. .


---INHIBICIJAinhibitio, onis, f (lat.), inhibition (eng.), 1. sprje-cavanje, kocenje, zaustavljanje nekoga procesa, 2. u psihijatriji, svjesno ili nesvjesno blokiranje želje ili impulsa Sin. .


---INHIBIRATI(LAT.), (ENG.), SIN. v. kociti.


---INHIBITORinhibens, entis (lat.), inhibitor (eng.), onaj koji koci, zaustavlja ili sprjecava. Svaka supstancija koja ometa hemijsku reakciju i biološku aktivnost, te zapreka koja ometa fizicki proces. Sin.


---INICIJACIJAinitiatio, onis f (lat.), initiation (eng.), trenutacni fiziološki proces kojim pocinje razvoj zuba. Sin.


---INICIJALNI(LAT.), (ENG.), SIN. v. pocetni.


---INJEKCIJAinjectio, onis, f (lat.), injection (eng.), 1. postupak ubrizgavanja, unošenja lijeka, dijagnostickoga ili preventivnoga sredstva u organizam, 2. supstancija ubrizgana u organizam u cilju lijecenja, zaštite ili ispitivanja Sin. .


---INJICIRAN(LAT.), injected (eng.), 1. našikan krvlju, kongestiran, prepunjenih krvnih suda, 2. lijek unesen, ubrizgan u tijelo putem injekcije ( Sin. v.).


---INJICIRATI(LAT.), (ENG.), SIN. v. ubrizgati.


---INKAPSULIRAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. ucahuren.


---INKARCERACIJAincarceratio, onis, f (lat.), incarceration (eng.), uklještenje, neprirodna retencija ili zatvaranje nekoga dijela ili strukture, sa akutnim poremecajem funkcije. uglava. Sin.


---INKARCERACIJA, TONZILARNA(LAT.), (ENG.), SIN. v. hernijacija, tonzilarna.


---INKLUZIJAinclusio, onis, f (lat.), inclusion (eng.), bilo koja tvorevina koja je uklopljena u neki sistem. Kad se termin upotrebljava sam obicno se misli na odajicku inkluziju, a to je privremeni, cesto beživotni sastojak citoplazme kao što je akumulacija bjelancevina, masti, pigmenta, ugljikohidrata, krist Sin. .


---INKOMPATIBILANincompatibilis, e (lat.), incompatible (eng.), nije podesan za pravljenje kombinacija, ne uklapa se u sistem, ne trpi simultanu administraciju, nepodnošlji Sin. v.


---INKOMPATIBILNOSTincompatibilitas, atis, f (lat.), incompatibility (eng.), nepodesnost za pravljenje kombinacija, medusobna nepodnošljivost, neuklopljivost u sistem Sin. .


---INKOMPLETAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. nepotpun.


---INKONTINENCIJAincontinentia , ae, f (lat.), incontinence (eng.), 1. nesposobnost zadržavanja bureži ili stolice, 2. nesposobnost zadržavanja bilo cega. U psihološkome smislu se odnosi na misli. Sin.


---INKONTINENTANincontinens, entis, m (lat.), incontinent (eng.), onaj koji je nesposoban da kontrolira ekskretorne, ali i misaone funkcije. Sin.


---INKOORDINACIJAincoordinatio, onis, f (lat.), incoordination (eng.), nepostojanje, nedostatak normalnoga prilagodavanja mišicnih kretnji prema situaciji, pojava da organi ne funkcioniraju harmonicno Sin. .


---INKORPORACIJAincorporatio, onis, f (lat.), incorporation (eng.), 1. utjelovljenje, spajanje, pripajanje, 2. ujedinjavanje supstancije jedne s drugom Sin. .


---INKRECIJAincretio, onis, f (lat.), incretion (eng.), unutraš-nja sekrecija, unutrašnje lucenje hormona Sin. .


---INKRETincretum, i, n (lat.), incretion (eng.), proizvod unutrašnjega lucenja, hormon, ono što se izlucuje u kr Sin. v.


---INKRUSTACIJAincrustatio, onis, f (lat.), crusting, incrustation (eng.), formiranje krasta, otvrdnjavanje. Sin.


---INKUBACIJAincubatio, onis, f (lat.), incubation (eng.), 1. Sin. v. leženje jajeta, 2. razvoj infekcije od momenta ulaska mikroorganizama do pojave prvih simptoma bolesti, 3. razvoj mikroorganizma ili odajica u kulturi pod optimalnim uslovima okoline, 4. vrijeme potrebno za razvoj hemijske ili enzimske reakcije na dato


---INKUBATORincubator, oris, f (lat.), id.(eng.), 1. aparat za održavanje života prerano rodenoga djeteta ili djeteta is-pod porodajne težine, a koji mu obezbjeduje odgovarajucu temperaturu i vlažnost, 2. aparat za održavanje konstantne temperature radi razvoja pilica iz jaja, vještacka kvocka Sin. .


---INKUDEKTOMIJAincudectomia, ae, f (lat.), incudectomy (eng.), hirurško vadenje, ekstirpacija inkusa, nakovnja. Sin.


---INKURVACIJAincurvatio, onis, f (lat.), icurvation (eng.), savijenost, savijanje, iskrivljenost, stanje savijenosti ili iskrivljenosti Sin. .


---INLEJ(LAT.), inlay (eng.), zubni ispun koji se pravi izvan zuba, a zatim se fiksira u posebno za njega preparirani kavitet Sin. .


---INLEJ, EPITELIJALNI(LAT.), epithelial inlay (eng.), metod obezbjedivanja epitelizacije kod dubokih rana. Napravi se model šupljine rane, prekrije epidermalnim transplantatom, a zatim se zatvori rana aproksimirajuci krajeve. Poslije 10 dana vadi se model, a epidermalni kožni kalem prekriva zid šupljine Sin. .


---INOBLASTinoblastus, i, m (lat.), (eng.), id. bos., mlada odajica bilo kojega veziva u stanju formiranja Sin. .


---INOCITinocytus, i, m (lat.), inocyte (eng.), bilo koja odajica veznoga tkiva Sin. .


---INOGENEZAinogenesis, is, f (lat.), id.(eng.), formacija veznoga tkiva. Sin.


---INOKULACIJAinoculatio, onis, f (lat.), inoculation (eng.), kalemljenje ospica, cijepljenje, unošenje mikroorganizama, infektivnoga materijala, seruma ili drugih supstancija u tkiva živoga organizma ili u kulturu, unošenje blage forme uzrocnika da bi se proizveo imunitet Sin. .


---INOKULIRATIinoculare (lat.), inocuilate (eng.), urezivati, ucijepiti bolest, unijeti uzrocni faktor, bolest, implantirati mikroorganizme u cilju postizanja aktivne imunizacije Sin. .


---INOPERABILANinoperabilis, e (lat.), inoperable (eng.), onaj kojeg je nemoguce riješiti operacijom (npr. uznapredovao tumor i stoga se ne može izvaditi), nije pogodan za operaciju (npr. bolestan od neke druge bolesti koja daje veliki operativni rizik) Sin. .


---INOSKOPIJAinoscopia, ae, f (lat.), inoscopy (eng.), postizanje dijagnoze istraživanjem vlakana u ispljuvku, krvi, izlucevinama i sl., poslije arteficijalne digestije ili bez nje Sin. .


---INOTROPAN(LAT.), inotropic (eng.), onaj koji djeluje na snagu ili jacinu mišicne kontrakcije, a može biti negativno (sma-njivati snagu) i pozitivno inotropan (pojacavati mišicnu snagu). Sin.


---INOZITOL(LAT.), inositol (eng.), na šecer nalik vitamin B kompleksa, C6H12O6 koji se nalazi u mnogim biljkama i animalnim tkivima, ali je dobijen i sintetski. Djeluje kao faktor protiv celavosti, potpomaže rast nekih bakterija i kvašceve maje Sin. .


---INSAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. covjek.


---INSANSKI(LAT.), (ENG.), SIN. v. humani.


---INSEKT(LAT.), (ENG.), SIN. v. baja.


---INSEKTICIDinsecticidum, i, n (lat.), insecticide (eng.), bilo koja supstancija koja selektivno uništava insekte, selektivno je otrovna za insekte. Sin.


---INSERCIJAinsertio, onis, f (lat.), insertion (eng.), mjesto prijanjanja mišica za kost. pripoj. Sin.


---INSOLACIJAinsolatio, onis, f (lat.), insolation (eng.), izlaganje suncu, suncana banja. suncanica 2. Sin.


---INSPEKCIJAinspectio, onis, f (lat.), inspection (eng.), 1. posmatranje, ispitivanje, pregled posmatranjem; jedan od cetiri elementa fizikalnoga pregleda, 2. nadzor, istraga, formirano tijelo medicinske kontrole, nadzora, obicno u smislu sanitarna inspekcija Sin. .


---INSPIRACIJAinspiratio, onis, f (lat.), inspiration (eng.), akt ulaska zraka u pluca Sin. .


---INSPIRATORANinspiratorius-3 (lat.), inspiratory (eng.), onaj koji služi ili pripada aktu inspiracije, udaha, kao dijela dihanja. Sin.


---INSPIRIJUMinspirium, ii, n (lat.), inspiration (eng.), udah, uvuci zrak u pluca kao dio dihanja. Sin.


---INSTILACIJAinstillatio, onis, f (lat.), instillation (eng.), administracija tecnosti kap po kap, ukapavanje. Sin.


---INSTILATOR(LAT.), (ENG.), SIN. v. kapaljka.


---INSTINKTinstinctus, us, m (lat.), instinct (eng.), citav niz nenaucenih odgovora na pojedine životne situacije koji su karakteristike vrste (npr. gradenje odredene vrste gnijezda kod odredene vrste ptica). nagon. Sin.


---INSTITUT(LAT.), (ENG.), SIN. v. zavod.


---INSTITUT(LAT.), (ENG.), SIN. v. zavod.


---INSTRUMENTinstrumentum, i, n (lat.), instrument (eng.), bilo koje sredstvo, orude, alat, koji se upotrebljava u me-dicini, posebno u hirurgiji. Sin.


---INSTRUMENTALANinstrumentalis, e (lat.), instrumental (eng.), pregled ili zahvat koji se provodi instrumentima, orudem, alatom. Ono što pripada instrumentu ili što se radi s njim. Sin.


---INSTRUMENTAR(LAT.), (ENG.), SIN. v. instumentarka.


---INSTRUMENTARIJUMinstrumentarium, ii, n (lat.), set of instruments (eng.), instrumenti, odnosno oprema, potrebna za bilo koju posebnu vrstu operacije ili dijagnosticke procedure. To je alat ljekara, pogotovu hirurga. Jedan komplet za neku operaciju. Sin.


---INSTRUMENTARKA(LAT.), scrub nurse (eng.), posebno obucena sestra (rijetko muškarac sa nazivom instrumentar) koja priprema veš i instrumente za operaciju, asistira i dodaje instrumente u toku operacije, a poslije ih pere, sterilizira, slaže i ponovo cini spremnim za operaciju Sin. .


---INSTRUMENTIRANJE(LAT.), instrumentation (eng.), rad sa instrumentima, njihova priprema za operaciju, dodavanje hirurgu u toku operacije i njihovo cišcenje, pranje, te sterili-zacija i priprema za novu operaciju. Ovaj posao zahtijeva poznavanje instrumenata i nacina njihovoga održavanja Sin. .


---INSUFICIJENCIJAinsuffitientia, ae, f (lat.), insufficiency (eng.), stanje neadekvatnoga funkcioniranja, odnosno nesposobnost da se ispunjava osnovna namjena nekoga organa ili sistema, manjkavost, nedovoljnost Sin. .


---INSUFLACIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. upuhavanje.


---INTEGRACIJAintegritas, atis, f (lat.), integration (eng.), usvajanje, uvodenje u sistem, pa može imati nekoliko specificnih znacenja: 1. asimilacija, anabolicka aktivnost, 2. kombinacija razlicitih djejstava tako da oni zajednicki djeluju do krajnjega cilja, 3. konstruktivna asimilacija neke licnosti u društvo, 4 Sin. .


---INTELEKT(LAT.), (ENG.), SIN. v. um.


---INTELEKTUALIZACIJA(LAT.), booding (eng.), anksiozno ili sumorno razmišljanje obicno o vrlo apstraktnim problemima, vodenje racuna o nevažnim detaljima i pokušaj bijega od svih emocija u svijet intelektualnih koncepata i rijeci. Pri-sutna je narocito kod opsesivno kompulzivnih neurotika Sin. .


---INTELIGENCIJAinteligentio, onis, f (lat.), inteligence (eng.), sposobnost rješavanja problema i snalaženja u novim situacijama. To je sposobnost razlikovanja suštinskoga od nesuštinskoga, shvatanje redoslijeda i kauzaliteta dogadanja što omogucava brzo sticanje znanja, prihvata-nje tudih stavova, stvaranja i upotrebe Sin. .


---INTENCIJAintentio, onis, f (lat.), intention (eng.), 1. nacin cijeljenja rane (npr. per primam intentionem, sa prvobitnom intencijom), 2. namjera, nijjet, nakana, cilj. Sin.


---INTENZIFIKACIJAintensificatio, onis, f (lat.), intensification (eng.), pojacanje, pogoršanje (simptoma, bolesti, reakcije i sl.) Sin. .


---INTENZITETintensitas, atis, f (lat.), intensity (eng.), kvalitet ili stanje u kojemu je pojava dobro izražena, jaka, visokoga stepena tenzije, aktivnosti ili eneregije. Sin.


---INTENZIVANintensus-3 (lat.), intensive (eng.), jak, snažan, izražen, agresivan, u punome zamahu, izražen, izražajan Sin. .


---INTENZIVNA NJEGA(LAT.), intensive care (eng.), briga o potpuno ovisnome pacijentu koji nije u stanju obavljati bilo koje tjelesne funkcije. Vecinom je poremecene svijesti, ma da ne obligatno. Potpuno je ovisan o respiratornoj i kardijalnoj podršci. Hranjenje i fiziološke funkcije pacijent takoder obav Sin. .


---INTENZIVNA TERAPIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. intenzivna njega.


---INTERAKCIJA LIJEKOVA(LAT.), drug interaction (eng.), djelovanje jednoga lijeka na efektivnost ili toksicnost drugoga kod zajednicke medikacije, a na istome pacijentu Sin. .


---INTERAKCIJAinteractio, onis, f (lat.), interaction (eng.), kvalitet, stanje ili proces medusobnoga djejstva dvaju elemenata jednoga na drugi Sin. .


---INTERALVEOLARANinteralveolaris, e (lat.), interalveolar (eng.), smješten izmedu plucnih mjehurica, alveola. Sin.


---INTERARTIKULARANinterarticularis, e (lat.), interarticular (eng.), smješten medu zglobnim površinama, zglobnim tijelima. Sin.


---INTERATRIJALANinteratrialis, e (lat.), interatrial (eng.), izmedu pretkomora, dulaca srca. Sin.


---INTERCELULARANintercellularis, e (lat.), intercellular (eng.), postavljen, smješten medu odajicama, bilo kojega tkiva ili strukture. meduodajicki. Sin.


---INTERCEREBRALANintercerebralis, e (lat.), intercerebral (eng.), onaj koji spaja ili je smješten izmedu dvije moždane polutke Sin. .


---INTERDENTALAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. meduzubni.


---INTERDIGITALAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. meduprstan.


---INTERFALANGEALANinterphalangealis, e (lat.), interphalangeal (eng.), smješten izmedu clanaka prstiju (npr. interfalangealni zglob) Sin. .


---INTERFASCIKULARANinterfascicularis, e (lat.), interfascicular (eng.), smješten izmedu snopica, fascikula, živca Sin. .


---INTERFAZA(LAT.), interphase (eng.), period vremena, interval, izmedu dvije odajicke diobe koje slijede jedna za drugom u kojemu se hromozomi ne mogu pojedinacno nazrijeti, ali fiziološki proces napreduje Sin. .


---INTERFERENCIJAinterferentia, ae, f (lat.), interference (eng.), 1. medusobno utjecanje; utjecanje jedne aktivnosti na drugu, 2. proces u kojemu se dva ili više svjetala, zvuka ili elektromagnetska talasa iste frekvencije kombiniraju da pojacaju ili snize jedan drugoga Sin. .


---INTERFIBRILARANinterfibrillaris, e (lat.), (eng.), interfibrillar (eng.) smješten izmedu fibrila. Obicno se odnosi na mišicne niti Sin. .


---INTERGLUTEALANinterglutealis, e (lat.), intergluteal (eng.), smješten izmedu dvije polovice debeloga mesa, izmedu sjedalnih polovica Sin. .


---INTERHEMISFERICANinterhemisphericus-3 (lat.), interhemispheric (eng.), smješten izmedu moždanih polutki Sin. .


---INTERKANALIKULARANintercanalicularis, e (lat.), intercanalicular (eng.), postavljen izmedu kanalica Sin. .


---INTERKAPILARANintercapillaris, e (lat.), intercapillary (eng.), postavljen izmedu kapilara, bugacica. Sin.


---INTERKARPALANintecarpalis, e (lat.), intercarpal (eng.), izmedu karpalnih kostiju, izmedu kostiju dorucja Sin. .


---INTERKOSTALAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. medukostan.


---INTERKURENTANintercurrens, entis (lat.), intercurent (eng.), ono što se javlja za vrijeme druge bolesti pa mijenja ili modificira njen tok i stanje pacijenta, te proces lijecenja Sin. .


---INTERLEUKIN(LAT.), id.(eng.), genericko ime za grupu bjelance-vinastih faktora koje prave makrofagi, T odajice, kao odgovor na antigensku ili mitogenetsku stimulaciju Sin. .


---INTERLOBARANinterlobaris, e (lat.), interlobar (eng.), smješten medu lobima, medu režnjima (obicno jetre ili pluca). medurežanjski. Sin.


---INTERLOBULARANinterlobularis, e (lat.), interlobular (eng.), smješten ili se dogada izmedu lobulusa, režnjica, nekoga organa Sin. .


---INTERMAKSILARANintermaxillaris, e (lat.), intermaxillary (eng.), situiran ili se dogada izmedu cehneta, vilica Sin. .


---INTERMALEOLARANintermalleolaris, e (lat.), intermalleolar (eng.), smješten ili se dogada izmedu maleolusa, clanaka. Sin.


---INTERMAMARANintermammaris, e (lat.), intermammary (eng.), smješten ili se dogada izmedu dojki, sisa Sin. .


---INTERMAMILARANintermammillaris, e (lat.), intermamillary (eng.), smješten ili se dogada izmedu bradavica dojki Sin. .


---INTERMEDIJALAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. meduvremenski.


---INTERMENSTRUALANintermenstrualis, e (lat.), intermenstrual (eng.), onaj koji nastaje u periodu izmedu dvije menstruacije. medumenstrualan. Sin.


---INTERMISIJAintermissio, onis, f (lat.), intermission (eng.), period, interval, privremenoga prestanka simptoma izmedu dva paroksizmalna napada, sin. araluk Sin. .


---INTERMITENTAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. medudnevan.


---INTERMURALANintermuralis, e (lat.), intermural (eng.), postavljen ili se dogada izmedu dva zida nekoga organa. Sin.


---INTERNISTA(LAT.), internist (eng.), ljekar koji je specijalista interne medicine, V. medicina, interna Sin. .


---INTEROKLUZALANinterocclusalis, e (lat.), interocclusal (eng.), onaj koji je postavljen izmedu dvije okluzalne površine zuba gornjega i donjega cehneta Sin. .


---INTEROSEALAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. medukoštan.


---INTERPARIJETALANinterparietalis, e (lat.), interparietal (eng.), ono što je postavljeno izmedu parijetalnih, tjemenih, kostiju Sin. .


---INTERPEDUNKULARANinterpeduncularis, e (lat.), interpeduncular (eng.), postavljen izmedu moždanih pedunkula Sin. .


---INTERPLEURALANinterpleuralis, e (lat.), interpleural (eng.), smješten ili se dogada izmedu poplucnice i porebrice Sin. .


---INTERPRETACIJA(LAT.), interpretation (eng.), 1. tumacenje, objaš-njenje, 2. (u psihoterapiji), objašnjenje latentnih ili sakrivenih znacenja onoga što pacijent govori, ucini ili stekne kao iskustvo, a od strane psihoterapeuta na nacin kako je to pacijentu prihvatljivo Sin. .


---INTERSEKSUALAC(LAT.), (ENG.), SIN. v. interseksualnost.


---INTERSEKSUALNOSTintersexualitas, atis, f (lat.), intersexuality (eng.), pokazivanje psihickih i fizickih karakteristika ponašanja koje pripadaju raznim spolovima u razlicitome stepenu zastupljenosti svake od njih. Osoba koja to pokazuje je interseksualac, interseksualna osoba Sin. .


---INTERSKAPULARAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. medupleckama.


---INTERSPINALANinterspinalis, e (lat.), interspinal (eng.), smješten izmedu dvije pršljenske bodlje, drace Sin. .


---INTERSTICIJALANinterstitialis, e (lat.), interstitial (eng.), smješten izmedu dijela, režnjeva, lobusa, režnjica, lobulusa ili masa funkcionalnoga tkiva, a graden od pretežno veznoga tkiva ili je to prazan do slabo ispunjen prostor. meduprostoran. Sin.


---INTERSTICIJUMinterstitium, i, n (lat.), id.(eng.), 1. malehni prostor ili prosjek izmedu tkiva ili dvije, odnosno više struktura, 2. tkivo, intersticijalno, vezno tkivo izmedu odajickih elemenata tkiva, stroma. Sin.


---INTERTRIGOintertrigo, inis, f (lat.), id.(eng.), površni dermatitis koji nastaje na koži kad se dodiruju dvije površine (izmedu prsta, u pazušnoj jami, ispod dojki), uzrokovan vlažnošcu, toplotom i retencijiom znoja. Prisutan je eritem, maceracija, svrab, osjecaj paljenja, erozije. ojedina, potparnjaci, ojed, razjedina, izjed, utrs 2, vuk. Sin.


---INTERTROHANTERANintertrochantericus-3 (lat.), intertro-chanteric (eng.), smješten u prostoru (na kosti) izmedu velikoga i malehnoga trohantera. Najviše se odnosi na prelom Sin. .


---INTERUPCIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. prekid trudnoce.


---INTERVAL(LAT.), (ENG.), SIN. v. araluk.


---INTERVAL, LUCIDNIlucidum intervalum (lat.), lucid interval (eng.), period pune svijesti izmedu dva 2 perioda poremecaja svijesti Sin. .


---INTERVENCIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. zahvat.


---INTERVERTEBRALAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. medupršljenski.


---INTERVILOZANintervllosus-3 (lat.), intervillous (eng.), smješten izmedu vili arachnoidales ili vili intestinales Sin. .


---INTIMAtunica intima (lat.), intima (eng.), unutrašnji pokrivac krvnih suda kojeg cine endotelijalne odajice koje okružuju uzdužne elasticne niti i vezivno tkivo Sin. .


---INTIMITIS(LAT.), id. lat. i(eng.), isindija unutrašnje ovojnice krvnih suda, tunicae intimae vasorum Sin. .


---INTOKSIKACIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. trovanje.


---INTOKSIKACIJA, AKUTNAintoxicatio acuta (lat.), acute intoxication (eng.), prolazno stanje koje prati uzimanje alkohola ili drugih psihoaktivnih supstancija, a koje se ispo-ljava poremecajima svijesti, kognitivnih funkcija, percepcije, afekta ili ponašanja, odnosno drugih psihofizickih funkcija Sin. .


---INTOLERANCIJA, V(LAT.), (ENG.), nepodnošljivost Sin. .


---INTRAABDOMINALANintraabdominalis, e (lat.), intrabdominal (eng.), onaj koji se nalazi unutar trbuha, smješten je, u trbuhu Sin. .


---INTRAARTERIJALANintraarterialis, e (lat.), intraarterial (eng.), onaj koji se nalazi ili je smješten u nekoj arteriji, odvodnici Sin. .


---INTRAARTIKULARANintrarticularis, e (lat.), intraarticular (eng.), onaj koji se nalazi, smješten je u nekome zglobu. Sin.


---INTRAATRIJALAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. intrakardijalan.


---INTRABRONHIJALANintrabronchialis, e (lat.), intrabronchial (eng.), onaj koji se nalazi u lumenu bronha, smješten u dušnjaku i dušnicama. Sin.


---INTRACELULARANintracellularis, e (lat.), intracellular (eng.), onaj koji se nalazi, smješten, u odajici, odajicki Sin. .


---INTRACEREBELARANintracerebellaris, e (lat.), intracerebellar (eng.), smješten, nalazi se u malehnome mozgu Sin. .


---INTRACEREBRALANintracerebralis, e (lat.), intracerebral (eng.), onaj koji se nalazi, smješten je, unutar velikoga mozga Sin. .


---INTRADERMALANintradermalis, e (lat.), intradermal (eng.), smješten u koži, ubrizgan u samu kožu (npr. intradermalna injekcija) Sin. .


---INTRADUKTALANintraductalis, e (lat.), intraductal (eng.), onaj koji je postavljen, nalazi se, dešava se u kanalu neke žlijezde (npr. rak dojke) Sin. .


---INTRADUODENALANintraduodenalis, e (lat.), intraduodenal (eng.), onaj koji se nalazi, smješten je u dvanaesto-palacnome crijevu Sin. .


---INTRADURALANintraduralis, e (lat.), intradural (eng.), onaj koji se nalazi, smješten je unutar tvrde moždane opne Sin. .


---INTRAFOLIKULARANintrafollicularis, e (lat.), intrafollicular (eng.), onaj koji je smješten, nalazi se unutar nekoga mješcica, folikulusa ( Sin. v.).


---INTRAGLANDULARAN, INTRAGLANDULARIS, e (lat.), intraglandular (eng.), onaj koji je smješten, nalazi se unutar neke žlijezde Sin. .


---INTRAHEPATICANintrahepaticus-3 (lat.), intrahepatic (eng.), onaj koji se nalazi, smješten je u jetri (npr. intrahepaticni žucni vodovi) Sin. .


---INTRAINTESTINALANintraintestinalis, e (lat.), intraintestinal (eng.), onaj koji je smješten, nalazi se u lumenu crijeva Sin. .


---INTRAKAPSULARANintracapsularis, e (lat.), intracapsular (eng.), smješten unutar cahure neke strukture ili organa Sin. .


---INTRAKARDIJALANintracardiacus-3 (lat.), intracardiac (eng.), onaj koji se nalazi, smješten je, u srcu, bilo da je intraatrijalan, u dulcima, bilo intraventrikularan, u komorama srca Sin. .


---INTRAKRANIJALANintracranialis, e (lat.), intracranial (eng.), onaj koji je unutar glave, smješten u glavi Sin. .


---INTRALOBARANintralobalis, e (lat.), intralobar (eng.), onaj koji se nalazi, smješten, unutar režnja nekoga organa Sin. .


---INTRALOBULARANintralobularis, e (lat.), intralobular (eng.), onaj koji je smješten, nalazi se unutar jednoga režnjica, lobulusa Sin. .


---INTRALUMINARANintraluminalis, e (lat.), intraluminal (eng.), onaj koji se smješten, nalazi se, dešava se, u lumenu nekoga organa ili strukture Sin. .


---INTRAMEDULARANintramedullaris, e (lat.), intramedullar (eng.), onaj koji je smješten, nalazi se, dešava se unutar kicmene moždine (npr. intramedularni tumor) Sin. .


---INTRAMEMBRANOZANintramembranosus-3 (lat.), intra-membranous (eng.), onaj koji se nalazi, dešava se, smješten, unutar neke opne, tjene, membrane Sin. .


---INTRAMURALANintramuralis, e (lat.), intramural (eng.), onaj koji se nalazi, smješten, dešava se u samome zidu nekoga organa Sin. .


---INTRAMUSKULARANintramuscularis, e (lat.), intramuscular (eng.), postavljen u mišicu. Nacin davanja lijeka injekcijom u mišic. Sin.


---INTRANAZALANintranasalis, e (lat.), intranasal (eng.), onaj koji se nalazi, smješten je, u šupljini nosa. Sin.


---INTRAOKULARANintraocularis, e (lat.), intraocular (eng.), onaj koji se nalazi ili je smješten u ocnoj jabucici Sin. .


---INTRAOPERATIVANintraoperativus-3 (lat.), intraoperative (eng.), onaj koji se dogada ili nastaje u toku neke operacije Sin. .


---INTRAORALANintraoralis, e (lat.), intraoral (eng.), onaj koji se nalazi, smješten, dogada se, u ustima Sin. .


---INTRAORBITALANintraorbitalis, e (lat.), intraorbital (eng.), onaj koji se nalazi, dešava se, u ocnoj duplji Sin. .


---INTRAOVULARANintraovularis, e (lat.), intraovular (eng.), onaj koji je smješten, nalazi se unutar jednoga jajašca, ovuluma Sin. .


---INTRAPARENHIMATOZANintraparenchymatosus-3 (lat.), intraparenchimatous (eng.), onaj koji se nalazi, dešava se, unutar parenhima nekoga organa Sin. .


---INTRAPERIKARDIJALANintrapericardialis, e (lat.), intrapericardial (eng.), onaj koji je smješten ili se dešava unutar osrcja. Sin.


---INTRAPERITONEALANintraperitonealis, e (lat.), intraperitoneal (eng.), onaj koji je smješten, nalazi se u peritonealnoj vreci, u trbušnoj mahramici Sin. .


---INTRAPLEURALANintrapleuralis, e (lat.), intrapleural (eng.), onaj koji se nalazi ili se dešava izmedu dvije pleure, poplucnice i porebrice Sin. .


---INTRAPSIHICANintrapsychicus-3 (lat.), intraphsychic (eng.), onaj koji nastaje unutar psihicke strukture organizma, unutar duhovnoga života Sin. .


---INTRAPULMONALANintrapulmonalis, e (lat.), intrapulmonary (eng.), onaj koji je postavljen ili se dešava u samome plucnome tkivu Sin. .


---INTRAREKTALANintrarectalis, e (lat.), intrarectal (eng.), onaj koji je smješten, nalazi se ili se dešava unutar šupljine završnoga debeloga crijeva Sin. .


---INTRASELARANintrasellaris, e (lat.), intrasellar (eng.), onaj koji je smješten ili se dešava unutar turskoga sedla Sin. .


---INTRASINOVIJALANintrasynovialis, e (lat.), intrasynovial (eng.), onaj koji je smješten ili se dešava unutar sinovijalne cahure zgloba Sin. .


---INTRATORAKALANintrathoracalis, e (lat.), intrathoracic (eng.), onaj koji je smješten ili se dogada unutar grudnoga koša Sin. .


---INTRAURETERALANintraureteralis, e (lat.), intraureteral (eng.), onaj koji se nalazi ili se dešava u lumenu mokrac-njaka, uretera Sin. .


---INTRAURETRALANintraurethralis, e (lat.), intraurethral (eng.), onaj koji se nalazi ili se dešava u samome lumenu mokracnice Sin. .


---INTRAUTERINintrauterinus-3 (lat.), intrauterine (eng.), onaj koji se nalazi, dešava se u materici. Sin.


---INTRAVAGINALANintravaginalis, e (lat.), intravaginal (eng.), onaj koji se nalazi ili se dešava, smješten je, u rodnici, vagini Sin. .


---INTRAVASKULARANintravascularis, e (lat.), intravascular (eng.), onaj koji se dešava, nalazi se unutar krvnih suda Sin. .


---INTRAVENSKIintavenosus-3 (lat.), intravenous (eng.), onaj koji je smješten, uvodi se ili se dešava u nekoj dovodnici Sin. .


---INTRAVENTRIKULARAN1. v. intrakardijalan. 2. intraventricularis, e (lat.), intraventricular (eng.), onaj koji je smješten, nalazi se, u moždanoj komori Sin. .


---INTRAVEZIKALANintravesicalis, e (lat.), intravesical (eng.), onaj koji se nalazi u bešici, bilo žucnoj, bilo mokracnoj Sin. .


---INTRODUKCIJA, V(LAT.), (ENG.), uvod. Sin.


---INTRON(LAT.), intron (eng.), nekodirani dio DNA. Skoro svi eukarioticni geni imaju nekodirane dijelove koji stoje izmedu kodiranih dijelova ili eksona (exon). Introni se nalaze samo na DNA , jer se pri transkripciji uklanjaju, a eksoni se transkribiraju na m-RNA Sin. .


---INTROVERTAN(LAT.), introverted (eng.), osoba koja je izgubila interes za vanjski svijet i okrenuta je prema samoj sebi, svome psihickome životu Sin. .


---INTROVERZIJAintroversio, onis, f (lat.), introversion (eng.), 1. obrtanje, posuvracivanje prema unutra, okretanje va-njske strane prema unutra, 2. okretanje prema vlastitoj psihickoj unutrašnjosti sa gubitkom interesa za vanjski svijet Sin. .


---INTRUZIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. utiskivanje.


---INTUBACIJAintubatio, onis, f (lat.), intubation (eng.), insercija cijevi u neki kanal ili šuplji organ. Sin.


---INTUBACIJA, ENDOTRAHEALNAintubatio endotrahealis (lat.), endotraheal intubation (eng.), uvlacenje cijevi, tubusa, u traheju radi provodenja anestezije, održavanja zracnoga puta, aspiracije sekreta, prevencije ulaska stranoga sadržaja i ventilacije pluca. Sin.


---INTUBACIJA, NAZOTRAHEALNAintubatio nasotrachealis (lat.), nasotracheal intubation (eng.), uvlacenje tubusa kroz nos u traheju da služi svrsi intubacije. V. intubacija endotrahealna. Sin.


---INTUBACIJA, OROTRAHEALNAintubatio orotrachealis (lat.), orotracheal intubation (eng.), uvlacenje cijevi, tubusa, kroz usta da služi svrhi intubacije. V. intubacija, endotrahealna. Sin.


---INTUBATORintubator, oris, m (lat.), id.(eng.), instrument kojim se potpomaže intubacija. Ustvari je to metalna šipka koja ukrucuje cijev za intubaciju Sin. .


---INTUMESCENCIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. zadebljanje.


---INULIN(LAT.), id.(eng.), biljni škrob, C6H10O5, nesvarljivi polisaharid koji se nalazi u korijenima nekih biljki. To je polimer fruktofuranoze i hidrolizom pravi fruktozu Sin. .


---INVAGINACIJAinvaginatio, onis, f (lat.), invagination (eng.), 1. u embriologiji, proces u kojemu se sfericna blastula udubljuje da bi formirala novi kvalitet - gastrulu, koja tim aktom ima dva zida, 2. bolest crijeva u kojemu se dio crijeva uvlaci u slijedeci, cime se kompromitira cirkulacija i protok kroz crijevo, Sin.


---INVALIDinvalidus-3 (lat.), invalid (eng.), osoba koja je bolešcu, povredom ili slabošcu ucinjena slabom i teško pokretljivom Najcešce se termin upotrebljava za oznaku osobe bez jednoga ili više udova Sin. .


---INVALIDITETinvaliditas, atis, f (lat.), (eng.), stanje invalidnosti Sin. .


---INVAZIJAinvasio, onis, f (lat.), invasion (eng.), 1. atak ili pocetak bolesti, 2. ulaz bakterija u tijelo ili njihova depozicija u tkivu, a da još nije nastupila manifestna infekcija, 3. infiltracija ili aktivna destrukcija okolnoga tkiva, obicno malignim procesom. Sin.


---INVAZIVANinvasivus-3 (lat.), invasive (eng.), 1. ono što ima invazivne osobine, Sin. v. invazija, 2. punkcija ili incizija, metoda ili zahvat na koži, insercija instrumenta u tijelo, najviše zbog aktivne dijagnostike i terapije, pa se zove invazivna metoda, invaziona dijagnostika.


---INVERZIJAinversio, onis, f (lat.), inversion (eng.), stanje ili položaj suprotan normalnome, okretanje u suprotnu stranu. Sin.


---INVOLUCIJAinvolutio, onis, f (lat.), involution (eng.), 1. okretanje ili postupak unazad, 2. promjene tijela ili organa u retrogradnome smislu, npr. involucija materice nakon poroda, znaci smanjenje materice, 3. progresivna degeneracija koja prirodno nastaje u uznapredovalome dobu, a manifestira se smanjenjem Sin.


---INZULAinsula, ae, f (lat.), id.(eng.), orig. otok, ostrvo, inace alternativa za lobus insularis, insular lobe, dio moždane kore koji leži duboko u lateralnoj brazdi, skoro okružen cirkularnom brazdom i koji je prekriven i sakriven operkulumom Sin. .


---INZULIN(LAT.), insulin (eng.), proteinski hormon kojega izlucuju beta odajice pankreaticnih ostrvaca i služi kao regulator šecera u krvi, te igra važnu ulogu u procesu ishrane odajica, jer kontrolira transport metabolita i jona kroz odajicku tjenu Sin. .


---INZULINEMIJA, INSULINAEMIA, ae, f (lat.), insulinemia (eng.), prisustvo inzulina u krvi Sin. .


---INZULINITIS(LAT.), id. lat. i(eng.), odajicka infiltracija ostrvaca endokrinoga pankreasa, reakcija slicna onoj kod autoimunih bolesti Sin. .


---INZULINOMAinsulinoma, atis, n (lat.), id.(eng.), tumor beta odajica endokrinih otoka pankreasa. Mada je obicno benigan uzrokuje hipoglikemiju koja je težak simptom Sin. .


---INZULT(LAT.), (ENG.), SIN. v. kap 2.


---IPEKACephaelis ipecacuanha (lat.), ipecac (eng.), sušeni korijen biljke (rhizoma), koji sadrži emetin i korišten je kod trovanja, te kao ekspektorans Sin. .


---IPERIT(LAT.), dichlorodiethyl sulfide, mustard gas (eng.), (CH2Cl-CH2)2S, jedanput upotrijebljeni bojni otro Sin. v. Pravi oštecenje kože, pluca i ociju. Miriše na hardal.


---IPSILATERALAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. istostran.


---IQ(LAT.), (ENG.), SIN. v. kvocijent inteligencije.


---IRADIJACIJA(LAT.), (ENG.), 1. Sin. v. zracenje, 2. isijavanje.


---IREGULARAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. nepravilan.


---IREVERZIBILANirreversibilis, e (lat.), irreversible (eng.), nesposoban da se povrati, popravi, ne može se vratiti, nepreobratlji Sin. v.


---IRIDEKTOMIJAiridectomia, ae, f (lat.), iridectomy (eng.), hirurška ekscizija komadica dužice citavom njenom debljinom Sin. .


---IRIDEMIJAiridaemia, ae, f (lat.), iridemia (eng.), krvarenje u dužicu Sin. .


---IRIDEREMIJAirideremia, ae, f (lat.), id.(eng.), urodeni nedostatak dužice Sin. .


---IRIDICANiridicus-3 (lat.), iridic (eng.), onaj koji pripada dužici, irisu. Sin.


---IRIDOCELEiridocele, es, f (lat.), id.(eng.), hernijska protruzija komadica dužice kroz rožnjacu Sin. .


---IRIDOCIKLITIS, IRIDOCYCLITIS, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija dužice i cilijarnoga tijela, prednji uveitis Sin. .


---IRIDOKERATITISiridekeratitis, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija dužice i kornee Sin. .


---IRIDOMALACIJAiridomalacia, ae, f (lat.), id.(eng.), razmekšanje dužice. Sin.


---IRIDOPLEGIJAiridoplegia, ae, f (lat.), id.(eng.), paraliza mišica stezaca dužice sa odsustvom kontrakcije ili dilatacije zjenice Sin. .


---IRIDOREKSIJAiridorrhexis, si, f (lat.), id.(eng.), cijepanje, ruptura, pucanje dužice Sin. .


---IRIDOŠIZAiridoschisis, is, f (lat.), id.(eng.), pucanje, rascjep mezodermalne strome dužice u dva sloja tako da se prednji dio pocijepa u niti koje plivaju u prednjoj komori oka Sin. .


---IRIGACIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. ispiranje.


---IRIGATOR(LAT.), irrigator (eng.), jednostavni aparat kojim se obezbjeduje irigacija Sin. .


---IRISOPSIJA, irisopsia, ae, f (lat.), id.(eng.), defekt vida pri kojemu se predmeti vide okruženi kolobarima duginih boja Sin. .


---IRITABILAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. osjetljiv.


---IRITABILNOST(LAT.), (ENG.), SIN. v. osjetljivost ili razdražljivost.


---IRITACIJAirritatio, onis, f (lat.), irritation (eng.), draženje, nadraživanje, stimulacija, stanje prenadraženosti. draženje, uzrujanost. Sin.


---IRITANS(LAT.), (ENG.), SIN. v. dražilo.


---IRITISiritis, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija dužice oka, obicno karakterizirana bolom, kongestijom u cilijarnoj regiji, fotofobijom, stezanjem zjenica, diskoloracijom dužice. Sin.


---ISCJEDAKexsudatum, i, n (lat.), exudate (eng.), materijal kao što je tecnost, serum, odajice, njihovi raspadnuti dijelovi, leukociti, koji izlaze na neki otvor, bilo da je prirodan bilo da je to rana. Iscjedak može biti tecan, gnojan, krvav i slicno Sin. .


---ISCRPINAextractum, i, n (lat.), extract (eng.), koncentriran preparat biljne ili životinjske droge dobijen tako što se pogodnim otopinama izvlace, iscrpljuju, aktivni sastojci, a zatim se ishlapljuje sav, odnosno skoro sav rastvarac. ekstrakt. Sin.


---ISCRPLJENconsumptus-3, exenuatus-3 (lat.), consumptive, exhausted (eng.), ekstremno mentalno i psihicki umoran, ispražnjen, konzumiran, iskorišten, upotrijebljen, up. grohnuo Sin. .


---ISCRPLJENOSTexhaustio, onis, f (lat.), exhaustion (eng.), 1. stanje ekstremnoga mentalnoga ili psihickoga umora, grohnutost, 2. ispražnjenost, konzumiranost, upotrijebljenost, dreniranost Sin. .


---ISHEMICANishaemicus-3 (lat.), ischemic (eng.), beskrvan, sa smanjenom kolicinom krvi, zahvacen ishemijom ( Sin. v.).


---ISHEMIJAischaemia, ae, f (lat.), ischemia (eng.), smanjena kolicina krvi u jednom dijelu tijela ili tkiva uslijed funkcionalne konstrikcije ili akutne opstrukcije krvnoga suda. Sin.


---ISHIALGIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. išijas.


---ISHLAPITI(LAT.), evaporare (lat.). evaporate, volatilize (eng.), promijeniti agregatno stanje iz tecnoga ili krutog u plinovito, pretvarati se u paru, isparavati. Sin.


---ISHLAPLJIVvolatilis, e (lat.), volatile (eng.), sposoban da relativno brzo i lahko ispari, promijeni agregatno stanje u plinovito Sin. .


---ISHLAPLJIVAC(LAT.), vaporizer (eng.), 1. aparat koji pravi maglicu ili aerosol kao oblik medikacije i unošenja lijeka udihanjem, 2. sredstvo ili aparat koji smanjuje kolicinu otopine njenim ishlapljivanjem. vaporizer, evaporizer. Sin.


---ISHLAPLJIVANJEvaporisatio, onis, f, evaporisatio, onis, f (lat.), vaporisation, evaporation (eng.), konverzija tecnosti ili krute materije u plinovito stanje. hlapnja, evaporacija, isparavanje. Sin.


---ISHOD1. v. driskavica, 2. prognosis, is, f (lat.), prognose (eng.), predvidanje kako ce se bolest završiti na osnovu lijecenja, prirode bolesti, simptoma, toka, efekta lijeka, operacije, konstitucije, godina pacijenta, spola i sl Sin. .


---ISHRAKALAremedia expectorantia (lat.), expectorants (eng.), sredstva koja potpomažu izbacivanje hrakotine iz pluca, bronhija i dušnika. ekspektoransi. Sin.


---ISHRAKATI, EXPECTORARE(lat.), expectorate (eng.), izbaciti balgam iz dušnika, dušnica ili pluca pomocu forsirane ekspiracije Sin. .


---ISHRANAnutritio, onis, f (lat.), nutrition (eng.), zbir svih procesa uzimanja, asimilacije i korišcenja hrane, sin. nutricija Sin. .


---ISIJAVANJEirradiatio, onis, f (lat.), irradiation (eng.), širenje nervnoga impulsa izvan normalnih puta provodenja Sin. .


---ISIN.ECENJE, sanatio, onis, f (lat.), healing, sanation, cure, recovery (eng.), nastupanje punoga stanja zdravlja poslije primjene konzervativnih ili operativnih mjera, tako što je na mjestu oštecenja nastao ožiljak bez funkcionalnih posljedica ili se radi i zarastanju vlastitim tkivom Sin.


---ISIN.ECIVOST, 1. sanabilis, e (lat.), sanative, curable (eng.), onaj koji ima tendenciju iSin. ecenja (v.) 2. curabilitas, atis, f (lat.), curability (eng.), mogucnost da se bolest izlijeci konzervativnim ili operativnim, i uopce medicinskim mjerama, odnosno sama po sebi.


---ISIN.EV, effusio, onis, f (lat.), effusion (eng.), 1. izlaz, nakupljanje krvi ili druge tecnosti u dio tkiva, šupljinu, organ ili prostor, eksudacija ili transudacija, 2. exstravasatum, i, n (lat.), extravasate (eng.), materijal koji se je nakupio na nekome mjestu i prema proteinskome sadržaju se klasific Sin.


---ISIN.EV, HEMORAGICNI, effusio haemorrhagica (lat.), hemorrhagic effusion (eng.), isto kao i iSin. ev, (


---ISIN.EV, PLEURALNI, effusio pleuralis (lat.), pleural effusion (eng.), prisustvo tecnosti u pleuralnoj duplji koja, zavisno od sadržaja proteina, nosi naziv transudat ili eksudat. Sin.


---ISINDIJAinflammatio, onis, f (lat.), inflammation (eng.), lokalizirani, zaštitni odgovor organizma, nekoga organa, ili dijela tijela, uzrokovan raznim noksama, koji nastoji odbaciti, uništiti, razblažiti uzrocnika i ošteceno tkivo. inflamacija, upala, flegmazija. Sin.


---ISIOTZingiber officinale (lat.), ginger (eng.), ljekovita biljka od koje se koristi korijen, Zingiberis rhizoma, ginger rhizome, kao sredstvo za poboljšanje ukusa i mirisa, te kao stomahik i karminativ. zendžefil. Sin.


---ISISATIsurgere (lat.), suck (eng.), primjena tehnike pri operaciji ili evakuaciji sadržaja, pri cemu se tecnost ili mehka masa sišu aspiratorom Sin. .


---ISJECAKbiopsia, ae, f (lat.), biopsy (eng.), vadenje i ispitivanje, obicno jako malehnoga komadica tkiva iz živoga ili mrtvoga organizma, raznim tehnikama, a u cilju postavljanja tacne dijagnoze. biopsija. Sin.


---ISKAŠLJAK(LAT.), (ENG.), SIN. v. ispljuvak ili balgam.


---ISKAŠLJATIextussire (lat.), cough out (eng.), izbaciti kaš-ljem, obicno balgam, sputum, hrakotinu, mada termin vrijedi i za drugo (strano tijelo npr. Sin. )


---ISKAŠLJAVANJEexpectoratio, onis, f (lat.), expectoration (eng.), akt izbacivanja balgama, sluzi, sekreta i drugih tecnih sastojaka sa kašljem iz pluca, dušnika, dušnjaka i dušnica. Sin.


---ISKAŠLJAVENJE GNOJApyopttysis, is, f (lat.), id.(eng.), pojava gnoja u izhraknutom ili iskašljanom balgamu, sin. pioptizija Sin. .


---ISKORJENJIVANJEeradicatio, onis, f (lat.), eradication (eng.), akcija koja vodi iskorjenjivanju neke endemske bolesti ili istrjebljenju neke životinjske vrste, vektora, sin. eradikacija Sin. .


---ISKRIVLJENOSTcurvatio, onis, f (lat.), curvation (eng.), odstupanje, devijacija od prave ili ravne projekcije, linije Sin. .


---ISKRVARENexsanguinatus-3 (lat.), exsanguinate (eng.), 1. onaj koji je izgubio svu ili veliku kolicinu krvi (preko polovice, odnosno dvije trecine krvi), 2. beskrvan, anemican Sin. .


---ISKRVARITIcruentare (lat.), bleed (eng.), izgubiti krv krvarenjem; isticati (krv) iz krvnih suda zbog povrede ili patološkoga procesa Sin. .


---ISKUS(LAT.), (ENG.), SIN. v. pokus.


---ISPADprolapsus, us, m (lat.), prolapse (eng.), sklizanje organa, spuštanje sa mjesta njegove insercije, ispadanje napolje kroz prirodan ili vještacki otvor. prolaps. Sin.


---ISPADANJE MATERICEmetroptosis, is, f (lat.), id.(eng.), prolaps materice koja se vidi u vagini, na ulazu u vulvu ili cak medu butovima Sin. .


---ISPADATIprolabor, lapsus sum (lat.), prolapse (eng.), klizati se, smicati se, puziti, opustiti, spasti (obicno o organu koji je napustio svoje mjesto i kliznuo niže. prolabirati. Sin.


---ISPARAVANJE(LAT.), (ENG.), SIN. v. ishlapljivanje.


---ISPARIVAC, V(LAT.), (ENG.), ishlapljivac Sin. .

No comments: