Saturday, December 22, 2007

Rijecnik4

---MAKRODONCIJAmacrodontia, ae, f (lat.), id.(eng.), razvojna morfološka mahana karakterizirana porastom velicine zuba, a može biti na jednome ili na svim zubima. Sin.


---MAKRODONCIJA, RELATIVNAmacrodontia relativa (lat.), re-lative macrodontia (eng.), urodena pojava zuba normalne velicine u nenormalno malehnim vilicama. Sin.


---MAKROFAGmacrophagus,i, n (lat.), macrophage (eng.), bilo koji od mnogih oblika mononuklearnih fagocita koji se nalaze u tkivima. Mononuklearni fagociti nastaju od hematopoeticne vriježe odajica koštane srži. Pošto produ kroz fazu monoblasta i promonocita do monocitne faze, ulaze u krv i cirkuliraju oko 40 Sin.


---MAKROFTALMIJAmacrophtalmia, ae, f (lat.), macrophtalmos (eng.), enormno velika ocna jabucica. Sin.


---MAKROGENIJAmacrogenia, ae, f (lat.), id.(eng.), povecanje donjega cehneta, posebno brade, koje može biti na bazi koštanoga ili mehkotkivnoga uvecanja ili oboga Sin. .


---MAKROGENITOSOMIJAmacrogenitosomia, ae, f (lat.), id.(eng.), neuobicajeno povecanje genitalija, obicno sa ekscesivnim tjelesnim razvojem. Sin.


---MAKROGIRIJAmacrogyria, ae, f (lat.), id.(eng.), pojava velikih girusa na mozgu, što vodi umjerenome smanjenju brazdi. Ponekad ide sa ukupnim uvecanjem moždane mase Sin. .


---MAKROGLIJA(LAT.), macroglia (eng.), neuroglijalne odajice ektodermalnoga porijekla u centralnome nervnome sistemu. Sin.


---MAKROGLOBULIN(LAT.), macroglobulin (eng.), plazmin globulin sa visokom molekularnom težinom. Sin.


---MAKROGLOBULINEMIJA(LAT.), macroglobulinemia (eng.), stanje karakterizirano porastom makroglubulina u krvi. Sin.


---MAKROGLOSIJAmacroglossia, ae, f (lat.), id.,(eng.), jako veliki jezik Sin. .


---MAKROGNATIJA(LAT.), macrognathia, ae, f (lart.), id.(eng.), velika gornja vilica, gornje cehne Sin. .


---MAKROGRAFIJAmacrographia, ae, f (lat.), macrography (eng.), rukopis u kojemu su slova izuzetno velika, veca od uobicajenih Sin. .


---MAKROHEJLIJAmacrocheilia, ae, f (lat.), id.(eng.), nenormalno velike i debele usne Sin. .


---MAKROKNEMIJAmacrocnemia, ae, f (lat.), id.(eng.), nenormalno velike i široke golijeni. Sin.


---MAKROMASTIJAmacromastia, ae, f (lat.), macromastia, oversized breast (eng.), prekomjerno velika jedna ili, cešce, obje dojke Sin. .


---MAKROMELIJAmacromelia, ae, f (lat.), macromelia, oversized limp (eng.), prekomjerno uvecanje jednoga ili više ekstremiteta. Sin.


---MAKROMOLEKULA(LAT.), macromolecule (eng.), vrlo velika molekula, koja ima polimernu lancanu strukturu (npr. bjelancevina, polisaharid itd.) Sin. .


---MAKRONUKLEUSmacronucleus, i, m (lat.), id.(eng.), veca od dvije jezgre kada u odajici ima više od jedne Sin. .


---MAKROPLAZIJAmacroplasia, ae, f (lat.), (eng.), intenzivan rast nekoga tkiva Sin. .


---MAKROPODIJAmacropodia, ae, f (lat.), id.(eng.), pretjerano velika stopala Sin. .


---MAKROPSIJAmacropsia, ae, f (lat.), id.(eng.), iluzija pri kojoj se objekti vide vecim nego što jesu Sin. .


---MAKRORINIJAmacrorrhinia, ae, f (lat.), id.(eng.), neuobicajeno veliki nos Sin. .


---MAKROSKOPIJAmacroscopia, ae, f (lat.), macroscopy (eng.), pregled golim okom bez uvecanja i bez upotrebe mikroskopa Sin. .


---MAKROSKOPSKImacroscopicus-3 (lat.), macroscopic (eng.), onaj koji se vidi golim okom, bez uvecanja i bez upotrebe mikroskopa. Obr. od mikroskopski Sin. .


---MAKROSOMIJA(LAT.), macrosomatia, ae, f (lat. id.(eng.), nenormalno velika statura, veliko tijelo. rast, divovski. Sin.


---MAKSILA(LAT.), (ENG.), SIN. v. vilica, gornja ili cehne


---MAKSILARANmaxillaris, e (lat.), maxillary (eng.), ono što pripada gornjoj vilici, gornjemu cehnetu, gornjovilicni. Sin.


---MAKSILEKTOMIJAmaxillectomia, ae, f (lat.), maxillectomy (eng.), hirurško vadenje, ekstirpacija citavoga gornjega cehneta ili samo jednoga njegovoga dijela Sin. .


---MAKSILOFACIJALANmaxillofacialis, e (lat.), maxilofacial (eng.), onaj koji pripada i vilicama i licu (npr. maksilofacijalna hirurgija) Sin. .


---MAKSILOTOMIJAmaxillotomia, ae, f (lat.), maxillotomy (eng.), hirurška incizija, otvaranje gornjega cehneta Sin. .


---MAKSIMALANmaximus-3 (lat.), maximal (eng.), najveci od mogucega pristupacnoga i dopuštenoga. Obr. od minimalan Sin. .


---MAKSIMUMmaximum, i, n (lat.), id.(eng.), 1. najveci moguci ili aktualni ucinak ili kolicina, najveca vrijednost, 2. vrhunac bolesti ili nekoga tjelesnoga procesa, 3. najveca kolicina hrane koju organizam može svariti. Sin.


---MAKSUM(LAT.), (ENG.), SIN. v. dijete.


---MAKULA(LAT.), (ENG.), SIN. v. mrlja.


---MAKULARAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. mrljav.


---MALACIJAmalacia, ae, f (lat.), softening, malacia (eng.), bolesno smekšavanje nekoga organa ili tkiva. omekšanje. Sin.


---MALAKOMA(LAT.), (ENG.), SIN. v. mehka guta.


---MALAKOPLAKIJAmalacoplakia, ae, f (lat.), id.(eng.), stvara-nje mehkih tacaka, dijelova, na sluzavici nekoga šupljega organa Sin. .


---MALAKOTICAN(LAT.), malacoticus-3 (gr.,lat.), malacotic (eng.), mehak, podložan malaciji (obicno o zubima) Sin. .


---MALAKSALOSTdeblitis, atis, f (lat.), weakness (eng.), opca slabost, umor, klonulost, iscrpljenost. Sin.


---MALAPSORPCIJAabsorptio mala (lat.), malabsorption (eng.), poremecena apsorpcija hrane iz crijeva Sin. .


---MALARAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. obrazni.


---MALARIJAmalaria, ae, f (lat.), id.(eng.), infektivna bolest, endemicna u nekim zemljama Azije, Afrike, Južne Amerike i Evrope. Uzrokovana protozoama roda Plasmodium (vivax, ovale, falciparum, malariae), a obicno se prenosi ubodom anofelida. Karakterizirana je paroksizmima visoke vatre i drhata ko barska groznica, mocvarna groznica. Sin.


---MALARIOTERAPIJAmalariotherapia, ae, f (lat.), malariotherapy (eng.), metoda lijecanja inokulacijom malarije radi postizanja visoke vatre radi lijecenja neurosifilisa Sin. .


---MALEHANparvus-3 (lat.), small (eng.), organicenih dimenzija, najmanji u nizu, npr. malehni prst. Sin.


---MALEOLARANmalleolaris, e (lat.), malleolar (eng.), onaj koji pripada clanku, maleolusu Sin. .


---MALEOLUS(LAT.), (ENG.), SIN. v. clanak.


---MALEOTOMIJAmalleotomia, ae, f (lat.), malleotomy (eng.), operacija koja oslobada cekic, malleus, u slucajima ankiloze slušnih košcica Sin. .


---MALFORMACIJAmalformatio, onis, f (lat.), malformation (eng.), morfološki defekt koji nastaje intrauterinim razvoj-nim procesom. Sin.


---MALIGANmalignus-3 (lat.), malignant (eng.), zlocudan, zao, opak, sa tendencijom progresivnog pogoršanja, sa smrcu kao krajnjim rezultatom. zlocudan. Sin.


---MALIGNOST(LAT.), (ENG.), SIN. v. zlocudnost.


---MALINARubus ideus (lat.), raspberry (eng.), plod biljke iz porodice Rosaceae. Bogat je vitaminima A, B i C. Dijuretik i laksans, a danas se najviše koristi u sirupu, sirupus Rubi idei, raspberry juice, koji je korigens i vehikulum. himber. Sin.


---MALNUTRICIJAnutritio mala (lat.), malnutrition (eng.), bilo koja smetnja ishrane u smislu njene deficijentnosti, oskudnosti, nedovoljnosti, nekompetentnosti, neadekvatnosti, pa sve do slabosti asimilacije Sin. .


---MALOKLUZIJAocclusio mala (lat.), malocclusion (eng.), hrdav ili nedovoljan kontakt zuba gornjega i ili donjega cehneta za vrijeme kretnji vilica Sin. .


---MALOKRVANanaemicus-3 (lat.), anemic (eng.), prožet ma-lokrvnošcu, izražene malokrvnosti (v.). anemican, slabokrvan, nedokrvan. Sin.


---MALOKRVNOSTanaemia, ae, f (lat.), anemia (eng.), sma-njenje broja crvenih krvnih zrna ispod normale, racunavši na kubni milimetar. Smanjena kolicina hemoglobina ili smanjenje volumena uoblicenih elemenata u odnosu na plazmu. anemija, slabokrvnost, nedokrvnost. Sin.


---MALOUMAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. kratkouman.


---MALOUMLJE(LAT.), (ENG.), SIN. v. kratkoumlje.


---MALPOZICIJA ZUBApositio mala dentis (lat.), malposed tooth (eng.), nepravilan ili abnormalan položaj zuba u gornjoj ili donjoj vilici. Sin.


---MALPOZICIJApositio mala (lat.), malposition (eng.), nenormalni ili anormalni položaj organa ili strukture. Sin.


---MALROTACIJArotatio mala (lat.), malrotation (eng.), nenormalna i patološka rotacija, odnosno izostanak normalne rotacije organa za vrijeme razvoja zametka Sin. .


---MALTOZA(LAT.), (ENG.), SIN. v. šecer, sladni.


---MAMA(LAT.), (ENG.), SIN. v. bjesnilo.


---MAMEKTOMIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. mastektomija.


---MAMENrabiosus-3 (lat.), raged, rabid (eng.), u stanju violentne ljutine, bijesno ljut. Sin.


---MAMILA(LAT.), (ENG.), SIN. v. bradavica na dojci.


---MAMILARANmamillaris, e (lat.), mamillary (eng.), onaj koji pripada bradavici na dojci ili nalici na nju. Sin.


---MAMILITIS(LAT.), (ENG.), SIN. v. telitis.


---MAMOGRAFIJAmammographia, ae, f (lat.), mammography (eng.), radiografija dojke. mastografija. Sin.


---MAMOGRAM(LAT.), mammogram (eng.), rendgenski film ili kseroks kopija sa prikazom mlijecne žlijezde Sin. .


---MAMOPLASTIKAmammaplastia, ae, f (lat.), mammoplasty (eng.), bilo koja plasticna ili rekonstruktivna operacija na dojci (redukcija tkiva, uvecanje i sl.) Sin. .


---MAMOPLAZIJAmammoplasia, ae, f (lat.), id.(eng.), razvoj mlijecnoga tkiva, razvoj dojke Sin. .


---MAMOTROPICANmammotropicus-3 (lat.), mammotropic (eng.), onaj koji ima afinitet, odnosno stimulirajuci efekt na mlijecno tkivo Sin. .


---MANAmanna canulata (lat.), manna (eng.), osušeni slatkasti sok raznih vrsta jasena (Fraxinus ornus, Fraxinus excelsior) koji dolazi u obliku kristalnih duguljastih komada. Sadrži manitol, šecer, mirisom podsjeca na med. Blagi je laksans Sin. .


---MANDIBULA(LAT.), (ENG.), SIN. v. vilica, donja ili cehne, donje.


---MANDIBULARAN, MANDIBULARIS, e (lat.), mandibular (eng.), ono što pripada donjoj vilici, donjemu cehnetu, donjovi-licni. Sin.


---MANDIBULEKTOMIJAmandibulectomia, ae, f (lat.), mandibulectomy (eng.), hirurško vadenje, obicno dijela donjega cehneta, uslijed tumora Sin. .


---MANDRAGORAMandragora officinarum (lat.), mandrake (eng.), biljka koja je ranije korišcena kao sedativ i narkotik, jer sadrži alkaloide hiosciamin, skopolamin i mandragorin. Danas se tretira kao otro Sin. v.


---MANDREN(LAT.), (ENG.), mandrin (fr.), elasticna žica ili slicno, uvucena u šupljinu katetera s ciljem cuvanja njegove prolaznost i davanja cvrstine Sin. .


---MANEVAR(LAT.), (ENG.), manuever (fr.), pokret, radnja, koja izvodi neku proceduru, neki metod, neku tehniku. Može biti u toku operacije, ali i izvan nje Sin. .


---MANGAFA(LAT.), (ENG.), SIN. v. sakagija.


---MANGANmanganum, i, n (lat.), manganese (eng.), metal koji je nalik na željezo, simbol Mn, at. broj 25, at. tež. 54,938. Nalazi se svuda u tijelu, koncentriran u mitohondrijama, jetri, hipofizi, bubrezima, gušteraci i kosti. Aktivira veliki broj enzima i neophodan je za sintezu mukopolisaharida. Bolest Sin. .


---MANGANIZAMmanganismus, i, m (lat.), manganism (eng.), trovanje manganom kao trovalentnim elementom Sin. .


---MANICANmanicus-3 (lat.), manic (eng.), obolio od manije, duševno obolio. mahnit. Sin.


---MANICNO-DEPRESIVAN(LAT.), manic depressive (eng.), bivalentnoga, promjenjivoga raspoloženja koje se mijenja od manije ( Sin. v.), do depresije (v.).


---MANIFESTACIJA, MANIFESTATIO, onis, f (lat.), manifestation (eng.), pojava, izbijanje, znak. Sin.


---MANIFESTANmanifestus-3 (lat.), manifest, evident (eng.), izražen, jasan, ocigledan Sin. .


---MANIJAmania, ae, f (lat.), id.(eng.), nacin ponašanja karakteriziran hiperekscitabilnošcu, hiperaktivnošcu, agitacijom, ubrzanim mišljenjem i govorom, bijegom ideja, ushicenošcu. granovitost, mahnitluk. Sin.


---MANIJAKALANmaniacalis, e (lat.), maniacal (eng.), zahvacen manijom. granovit, mahnit. Sin.


---MANIPULACIJAmanipulatio, onis, f (lat.), manipulation (eng.), 1. svaki postupak koji se izvodi rukom, sa ili bez instrumenta, za razliku od onoga koji se izvodi aparatom, mašinom, 2. (u fizikalnoj medicini) snažni pasivni pokret zgloba izvan njegovih granica pokretanja Sin. .


---MANJIminor, ris (lat.), less (eng.), komparativ od malehan, a u medicini oznaka za mišic, otvor na kosti i slicno koji je manji, kraci u odnosu na drugi ili druge, vece ili dulje Sin. .


---MANJKAVOSTdefectus, us, m (lat.), defect (eng.), neki nedostatak, mahana, bilo urodena bilo stecena, bilo u morfološkom ili u funkcionalnome, metabolicnome, smislu (npr. manjkavost vitamina C) Sin. .


---MANOMETARmanometer, tri, f (lat.), id.(eng.), instrument koji mjeri pritisak tecnosti, gasa, krvi sl Sin. .


---MANOMETRIJAmanometria, ae, f (lat.), manometry (eng.), mjerenje pritiska tecnosti ili gasa manometrom ( Sin. v.).


---MANTANJE(LAT.), (ENG.), SIN. v. vrtoglavica.


---MANUALAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. rucni.


---MARAZ(LAT.), (ENG.), SIN. v.bolest, hronicna.


---MARAZI-MEVT(LAT.), (ENG.), SIN. v. bolest, smrtna.


---MARAZLI(LAT.), (ENG.), SIN. v. bolestan.


---MARGINACIJAmarginatio, onis, f (lat.), (eng.), margination (eng.)., nakupljanje i adhezija leukocita na epitelijalne odajice zida krvnih suda, na mjestu povrede ili u ranim stadijima inflamacije. Sin.


---MARGINALANmarginalis, e (lat.), marginal (eng.), onaj koji je smješten ili pristaje uz granicu, rub, ivicu, periferan. Sin.


---MARGINIRANmarginatus-3 (lat.), marginated (eng.), obrubljen, jasnih zacrtanih granica, definiranih granica. Sin.


---MARGO(LAT.), (ENG.), SIN. v. rub.


---MARIHUANA(LAT.), (ENG.), SIN. v. hašiš.


---MARIZ(LAT.), (ENG.), id. hronicni bolesnik, Sin. v. bolesnik.


---MARIZLUK.(LAT.), (ENG.), SIN. v. bolest, hronicna.


---MARKER(LAT.), id.(eng.), nešto što identificira, cini vidljvim, cini dostupnim posmatranju i pracenju. Najcešce je to radioaktivni izotop inkorporiran u molekulu koja ucestvuje u metabolizmu i pojavljuje se u nekome organu i fiziološkim ili patološkim uslovima Sin. .


---MARMORIZACIJAmarmorisatio, onis, f (lat.), marlbleisation (eng.), pojava tamnijih i svjetlijih pruga po koži, što na-lici na mermer Sin. .


---MARSUPIJALIZACIJAmarsupialisatio, onis, f (lat.), marsupialisation (eng.), hirurška operacija otvaranja ciste ili druge šupljine, te prišivanje njenih rubova za rubove rane, tako da se od zatvorene ciste formira otvorena vreca. Sin.


---MARZApus, puris, n (lat.), id.(eng.), tecni produkt isindije kojega cine leukociti, mikroorganizmi, te komadici nekroticnoga tkiva. jušika, gnoj. Sin.


---MARZATIsuppurare (lat.), suppurate (eng.), stvarati gnoj, gnojiti. Sin.


---MASA(LAT.), (ENG.), SIN. v. grumen.


---MASAKR(LAT.), (ENG.), SIN. v. pokolj.


---MASANpinquis, is (lat.), fatty (eng.), debeo, prožet ili prekriven mašcu, pun sala Sin. .


---MASAŽA(LAT.), massage (eng.), sistematsko pritiskanje, trljanje, gnjecenje tkiva kao terapeutska mjera Sin. .


---MASER(LAT.), (ENG.), masseur (fr.), 1. osoba koja izvodi masažu, sin. telak, 2. instrument kojim se provodi masaža. Sin.


---MASETERICAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. žvakaci.


---MASKA(LAT.), mask (eng.), masque (fr.), 1. više slojeva gaze ili slicnoga materijala kojim se prekrivaju usta i nos za vrijeme hirurškoga rada u cilju manjega rasapa mikroorganizama kapljicnim putem, 2. kupasti nastavak cijevi za dihanje koji prekriva nos i usta, a koji se upotreb Sin.


---MASKULINIZACIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. virilizacija ili androgenizacija.


---MASLACAK(LAT.), (ENG.), SIN. v. radic.


---MASLINAoliva, ae , f (lat.), olive (eng.), plod drveta Olea europea. Plod se koristi za dobijanje zejtina, a lišce u obliku caja za snižavanje krvnoga pritiska i šecera u krvi. Maslinaste boje u Bosni se kaže zejtuni. zejtin-tane. Sin.


---MASLINOVICAoleum olivarum (lat.), olive oil (eng.), zejtin dobijen hladnim cijedenjem maslina. Pripisuju mu se efekti snižavanja visokoga krvnoga pritiska. Sin.


---MASLO, MLADObutyrum, i, n (lat.), butter (eng.), pokupljena mlijecna mast koja još uvijek sadrži razlicit procenat mlijeka i nešto kazeina, te je stoga lakša za probavu od masla. Sin.


---MASNA STOLICAsteatorrhoea ae, f (lat.), steatorrhea (eng.), intenzivna kolicina masti u stolici, uglavnom kao znak malapsorpcionoga sindroma. steatoreja. Sin.


---MASNI JASTUKpaniculus adiposus (lat.), adipose paniculus (eng.), sloj masnoga tkiva ispod kože, masna postava. salo. Sin.


---MASNICAvibex, icis, f (lat.), bruise (eng.), površna povreda nastala udarcem, ali bez laceracije tkiva. Koža je otecena, krvlju podljevena, bolna. modrica, mlaz, opružnica, oprutnica, mozolj. Sin.


---MAST1. v. mast, ljekovita. 2. adeps, is, m (lat.), fat (eng.), rezerva organizma; glavni sastojak masnoga tkiva cime su ispunjene masne odajice, ester glicerola i masnih kiselina. Sin.


---MAST, LJEKOVITAunquentum, i, n (lat.), ointment (eng.), lijek u obliku masti, iskljucivo za vanjsku upotrebu. Razlika izmedu masti i mehlema bila bi što je mast strogo specificirana i djelotvorno je sredstvo razlicitoga, a ne samo biljnoga, porijekla, kao kod mehlema. U ljekovitim sredstvima mast je zapravo ve Sin.


---MASTALGIJAmastalgia, ae, f (lat.), id.(eng.), bol u dojci, sin, mastodinija, sisobolja Sin. .


---MASTEKTOMIJA(LAT.), mastectomia, ae, f (lat.,), mastectomy (eng.), hirurški zahvat, ekscizija, uklanjanje, dojke. mamektomija. Sin.


---MASTEKTOMIJA, PARCIJALNAmastectomia partialis (lat.), segmental, partial mastectomy (eng.), hirurško uklanja-nje, ekscizija, dovoljno dojkinoga tkiva da su granice ekscizije bez tumora. Ekscizija tumora do u zdravo. Sin.


---MASTEKTOMIJA, RADIKALNAmastectomia radicalis (lat.), radical mastectomy (eng.), hirurško uklanjanje, ekscizija, dojke, pektoralnih mišica, aksilarnih limfnih cvora, kože i potkožnoga tkiva, kao vid hirurškoga lijecenja raka dojke. Sin.


---MASTIKACIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. žvakanje.


---MASTIKATOR, MASTICATORIUS-3 (lat.), masticatory (eng.), ona anatomska struktura koja omogucuje i ucestvuje u žvakanju (npr. mišic). Žvakac Sin. .


---MASTIKATORNImasticatorius-3 (lat.), masticatory (eng.), ona anatomska struktura koja omogucuje i ucestvuje u žvakanju, ono što pripada žvakacoj muskulaturi ili tehnici. žvakaci. Sin.


---MASTITISmastitis, idis, f (lat.), id,.(eng.), isindija mlijecne žlijezde, dojke. mastoadenitis. Sin.


---MASTITIS, PUERPERALNImastitis puerperalis (lat.), puerperal mastitis (eng.), oblik mastitisa koji nastaje kod majki u vrijeme laktacije. Sin.


---MASTOADENITIS(LAT.), (ENG.), SIN. v. mastitis.


---MASTOCIT(LAT.), mastocytus, i, m, mast cell (eng.), odajica veznoga tkiva cija je specificna fiziološka funkcija nepoznata. Imaju bazofilne metahromatske citoplazmatske granule koje sadrže histamin, heparin, a kod nekih vrsta i serotonin. Sin.


---MASTOCITOMAmastocytoma, atis, n (lat.), id.(eng.), infiltrat mastocita u koži koji se uglavnom vidi pri rodenju kao solitarna guta, mada ih može biti i više. Kasnije se javljaju i drugi znaci mastocitoze (urticaria pigmentosa) Sin. .


---MASTOCITOZAmastocytosis, is, f (lat.), id.(eng.), grupa rijet-kih bolesti koje su karakterizirane nastankom infiltrata mastocita u tkivima i organima. Tu spadaju sistemska mastocitoza, mastocitoma, urticaria pigmentosa i teleangiectasia persistans Sin. .


---MASTODINIJA, V(LAT.), (ENG.), mastalgija ili sisobolja. Sin.


---MASTOGRAFIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. mamografija.


---MASTOIDAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. sisolik.


---MASTOIDEKTOMIJAmastoidectomia, ae, f (lat.), mastoidectomy (eng.), hirurška ekscizija mastoidnih odajica, cellulae mastoideae, ili citavoga processus mastoides Sin. .


---MASTOIDITISmastoiditis, idis, f (lat.), id.(eng.), inflamacija mastoidnoga antruma i mastoidnih odajica. Sin.


---MASTOIDOTOMIJAmastoidotomia, ae, f (lat.), mastoidotomy (eng.), hirurško otvaranje processus mastoides ossis temporalis Sin. .


---MASTOMENIJAmastomenia, ae, f (lat.), id.(eng.), vikarna menstruacija iz dojke Sin. .


---MASTOPATIJA, CISTICNAmastopathia cystica (lat.), cystic mastopathy (eng.), indurirana i cistama prožeta dojka, koja se smatra prekancerozom Sin. .


---MASTOPATIJA, MASTOPATHIA, ae, f (lat.), mastopathy (eng.), bilo koja bolest dojke Sin. .


---MASTOPEKSIJAmastopexia, ae, f (lat.), mastopexy (eng.), operacija fiksacije visecih dojki. Sin.


---MASTOPTOZA(LAT.), (ENG.), SIN. v. visece dojke.


---MASTORAGIJAmastorrhagia, ae, f (lat.), id.(eng.), krvarenje iz mlijecne žlijezde Sin. .


---MASTOTOMIJAmastotomia, ae, f (lat.), mastotomy (eng.), hirurška incizija na dojci, otvaranje dojke Sin. .


---MASTURBACIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. samozadovoljavanje.


---MATERESINAhysteria, ae, f (lat.), id.(eng.), 1. danas je to termin koji se izbjegava, a oznacava konverzionu neurozu gdje pacijent pokazuje imitaciju neuroloških i svih drugih bolesti, 2. klasicna materesina kao ženska bolest, manifestirana mnogim somatskim teškocama i elementima konverzione neuroze histerija, konverzivna neuroza. Sin.


---MATERICAuterus, i, m (lat.), womb (eng.), šuplji, neparni mišicni organ kod ženskih sisara u kojemu se oplodeno jaje ugnijezdi i dalje razvija do vremena poroda. Kruškolikoga je oblika, lateralno gore ulaze 2 jajovoda, a dolje se otvara u vaginu. Jako podložna hormonalnim utjecajima. rodiljka. Sin.


---MATERICANuterinus-3 (lat.), uterine (eng.), ono što pripada materici, što proizilazi iz nje. Sin.


---MATERIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. tvar.


---MATERIJAL(LAT.), material (eng.), supstancija, elementi, isjecak, uzorak na osnovu kojega se može formulirati neki koncept, postaviti dijagnoza ili konstruirati neki objekt (npr. materijal za histološku obradu) Sin. .


---MATERINSTVOmaternitas, atis, f (lat.), maternity (eng.), period u kojemu je žena majka, ukljucujuci sve elemente od nošenja i poroda do uzgoja i odgoja. Vrijeme nije tacno definisano, a u principu je do punoljetstva djeteta. Sin.


---MATERIŠTEcavitas uteri (lat.), uterine cavity (eng.), spljošteni prostor unutar materice koji komunicira sa jedne strane sa jajovodima, a sa druge sa vaginom. Sin.


---MATERNJAK(LAT.), (ENG.), SIN. v. mackot.


---MATICA(LAT.), (ENG.), SIN. v. tok.


---MATRIKS(LAT.), (ENG.), SIN. v. supstancija, osnovna.


---MATROKLINmatroclinus-3 (lat.), matroclinous (eng.), onaj koji je naslijeden od majke, koji ima osobine koje je baštinio od majke. Obr. od patroklin Sin. .


---MATUHsenilis, e (lat.), senile (eng.), osoba koja manifestuje fizicku i mentalnu deterioraciju, a u vezi sa poodmaklom dobi. senilan. Sin.


---MATUHLUKsenilitas, atis, f (lat.), senility (eng.), psihicko i mentalno propadanje ispoljeno u starackoj dobi, sin. senilnost. Sin.


---MATURACIJA, MATURATIO, onis, f (lat.), maturation (eng.), 1. zrenje, stanje ili proces postizanja zrelosti ili punoga razvoja, 2. (u biologiji) proces dijeljenja odajice za vrijeme kojega broj hromozoma biva reduciran na jednu polovicu, 3. pojava zaokružene gnojne formacije kod difuzne upale, koja se može incizi Sin. .


---MAVENcaeruleus-3 (lat.), cerulean, blue (eng.), jedna od osnovnih boja spektra premda termin više oznacava tamno plavu boju, modar, plav, mavi. Sin.


---MAVI(LAT.), (ENG.), SIN. v. maven.


---MAZ(LAT.), (ENG.), SIN. v. premaz.


---MAZA(LAT.), (ENG.), SIN. v. mazanica.


---MAZANICApasta, ae, f (lat.), paste (eng.), semisolidni preparat za vanjsku upotrebu, sa glicerinskom, sluzavom odnosno škrobnom bazom, koja sadrži aktivne principe. Za razliku od masti mnogo je manje masna. pomada, pasta, maza. Sin.


---MAZANJE(LAT.), (ENG.), SIN. v. pomaz.


---MAZATIunquere (lat.), smear (eng.), razmazivati mast po tijelu ili bolesnom mjestu. Nacin aplikacije lijeka Sin. .


---MAZLUM(LAT.), naive (eng.), naivan covjek, naivcina, obicno u kontekstu sa elementima maloumnosti, up. kratkouman Sin. .


---MAZOHIZAMmasochismus, i, m (lat.), masochism (eng.), parafilija (v.), u kojoj se seksualno zadovoljenje postiže trpljenjem bola ili ponižavanjem. pasivna algolagnija, algofilija. Sin.


---MBC(LAT.), (ENG.), kapacitet, maksimalni dihalni Sin. .


---MEATORAFIJAmeatorrhaphia, ae, f (lat.), meatorrhaphy (eng.), ušivanje rascjepa izlaza mokracnice Sin. .


---MEATOSKOPIJAmeatoscopia, ae, f (lat.), meatoscopy (eng.), inspekcija, posmatranje optickim instrumentom ili bez njega bilo kojega prohoda, hodnika, voda. Najviše se odnosi na izlaz mokracnice Sin. .


---MEATOTOMIJAmeatotomia, ae, f (lat.), meatotomy (eng.), rasijecanje, proširenje vanjskoga izlaza mokracnice. Sin.


---MEATUS(LAT.), (ENG.), SIN. v. hodnik.


---MEDmel, mellis, n, melitum, i, n (lat.), honey (eng.), slatka supstancija koju deponiraju pcele, Apis domestica, a potjece od nektara cvijeca. Sadrži 62-93% dekstroze i fruktoze, ali i mnoge mineralne soli i vitamine. Vrlo je hranjiv, 320 Cal./100 gr. Mnogostruko koristan i resorbira se bez ostatka Sin. .


---MEÐICA, V(LAT.), (ENG.), našva. Sin.


---MEDICINA PORODICNA(LAT.), family medicine, family practice (eng.), specijalizacija u medicini, koja obezbjeduje kontinuiranu primarnu zdravstvenu zaštitu svim clanovima porodice, bez obzira na uzrast, spol, te potrebe. Sin.


---MEDICINA SUDSKA(LAT.), forensic medicine (eng.), grana medicinske znanosti koja znanje i vještinu stavlja u službu zakona i cilj joj je pronalaženje uzroka smrti i povrjedivanja kao elemenata sudskih postupaka. Sin.


---MEDICINA URGENTNA(LAT.), emergency medicine (eng.), grana medicine koja se bavi izucavanjem i praksom hitnih sta-nja, bolesti i povreda, a koje zahtijevaju neposrednu pomoc u smislu otklanjanja životnih opasnosti. Sin.


---MEDICINA VETERINARSKA(LAT.), (ENG.), SIN. v. veterina.


---MEDICINA, ARAPSKA(LAT.), (ENG.), Arabic medicine (eng.) historijski period u razvoju medicine koji je toliko znacajan da je postao sistemom, a nastao je tokom mracnoga Srednjega vijeka u Evropi, kada su Arapi, zahvaljujuci snažnome poticaju na bazi islamskoga ucenja, imali dominaciju u s Sin.


---MEDICINA, EKSPERIMENTALNA(LAT.), experimental medicine (eng.), dio medicinskih znanosti koji se bave bazicnim medicinskih istraživanjem na osnovi eksperimentalnih uslova na životinjama. Svaka medicinska disciplina koja svoje zakljucke bazira na provedenim eksperimentima. Sin.


---MEDICINA, FIZIKALNA(LAT.), (ENG.), SIN. v. fizijatrija.


---MEDICINA, GALENSKA(LAT.), galenic medicine (eng.), apsolutni sistem u medicinskoj praksi, sada prevaziden, koje se bazira na ucenju ljekara Staroga vijeka Galena, a koji je do nas dospio posredstvom arapske medicine. Sin.


---MEDICINA, HUMANAmedicina, ae, f (lat.), medicine (eng.), nauka, praksa i vještina lijecenja i održavanja zdravlja. U bosanskome jeziku se u ovom obliku upotrebljava samo onda kada se želi istaci razlika u odnosu na veterinarsku medicinu. Id. u latinskome i(eng.),leskome jeziku. Sin.


---MEDICINA, INTERNA(LAT.), internal medicine (eng.), grana medicinske nauke koja znanje i vještinu koristi za dijagnozu i konzervativnu (nehiruršku) terapiju bolesti i smetnji na unutrašnjim organima tijela. Sin.


---MEDICINA, KLINICKA(LAT.), clinical medicine (eng.), dio medicinske znanosti i vještine koji se bavi neposredno bolesnikom i svim onim što ide uz bolesnicku postelju, a kao termin se pominje više da se istakne razlika u odnosu na pretklinicku medicinu, koja se bavi fundamentalnim medicinskim postavkama. Sin.


---MEDICINA, KOMPARATIVNA(LAT.), comparative medicine (eng.), uporedno izucavanje raznih fenomena u medicini kod svih vrsta životinja. Sin.


---MEDICINA, KOZMICKA(LAT.), space medicine (eng.), u stvari grana avio-medicine, posebno orijentirana na probleme koje susrece covjek u bestežinskome stanju. Sin.


---MEDICINA, MEDICINA, ae, f (lat.), medicine (eng.), 1. nauka i vještina pronalaženja uzroka, postavljanja dijagnoze, izucavanja evolucije i prognoze, te preventivnoga i kurativnoga lijecenja bolesti, ispitivanje normalnih morfoloških oblika i fizioloških zakona ljudskog organizma, 2. id. lijek ( Sin. v.).


---MEDICINA, NUKLEARNA(LAT.), nuclear medicine (eng.), grana ukupne medicinske znanosti koja se bavi upotrebom radioaktivnih izotopa u dijagnozi i lijecenju bolesti pogodnih za taj pristup, tj. pretežno endogenih i bolesti metabolizma. Sin.


---MEDICINA, PRETKLINICKA(LAT.), preclinical medicine (eng.), ba-zicne medicinske znanosti koje se bave fundamentalnim istraživanjima u medicini i edukacijom o osnovama me-dicine. Nisu direktno vezane za bolesnika i hospitalne uslove, a izucavaju se u toku prve 2 ili 3 godine na me-dicinskim fakultetima (anatomija, Sin.


---MEDICINA, PREVENTIVNA(LAT.), preventive medicine (eng.), dio ukupne medicinske nauke i prakse koja se bavi prevencijom bolesti i unapredenjem opceg zdravlja. Sin.


---MEDICINA, PSIHOSOMATSKA(LAT.), psychosomatic medicine (eng.), sistem u medicini koji nastoji ustanoviti tacnu prirodu odnosa izmedu psihickih doživljaja i funkcije tijela, ohrabrujuci pravilo da su psiha i tijelo samo jedno. To istovremeno znaci inauguraciju psiholoških tehnika u lijecenju bolesti tijela. Sin.---MEDICINA, RACIONALNA(LAT.), rational medicine (eng.), medicin-ska praksa koja se bazira na aktuelnim saznanjima za razliku od empirijske medicine Sin. .


---MEDICINA, SOCIJALNA(LAT.), social medicine (eng.), dio medicine koji pretpostavlja pristup citavoj zajednici ili velikim populacionim grupama više nego pojedincu, u smislu prevencije i lijecenja zaraznih bolesti, ali prije svega onih koje imaju široki socijalni znacaj. Sin.


---MEDICINA, SPORTSKA(LAT.), sport medicine (eng.), dio medicine posvecen sportu u cilju prevencije, dijagnoze i lijecenja sportskih povreda, ali i obezbjedivanja boljih sportskih rezultata u uslovima koji ih diktiraju. Sin.


---MEDICINA, TROPSKA(LAT.), tropical medicine (eng.), medicinska znanost primijenjena na bolesti koje se javljaju u tropskim i suptropskim podrucjima, ma da su to medusobno nesrodne bolesti. Sin.


---MEDICINA, ZUBNA(LAT.), (ENG.), SIN. v. stomatologija.


---MEDIJALANmedialis,e (lat.), medial (eng.), onaj koji se nalazi ili pripada sredini, odnosno koji je bliže srednjoj ravni tijela ili liniji koja ide kroz sredinu tijela ili neke druge strukture ili organa, konacno ako pripada srednjemu sloju neke strukture. Sin.


---MEDIJANA(LAT.), (ENG.), SIN. v. vrijednost, centralna.


---MEDIJASTINALANmediastinalis, e (lat.), mediastinal (eng.), onaj koji pripada sredogrudu, proizilazi iz njega Sin. .


---MEDIJASTINUM(LAT.), (ENG.), SIN. v. sredogrude.


---MEDIJUM, V(LAT.), (ENG.), sredina 3. Sin.


---MEDIKACIJAmedicatio, onis, f (lat.), medication (eng.), administracija, propisivanje lijeka. Sin.


---MEDIKAMENT(LAT.), (ENG.), SIN. v. lijek.


---MEDIKAMENTOZANmedicamentosus-3 (lat.), medicamentous (eng.), onaj koji pripada lijekovima, koji je njima uzrokovan. Nacin lijecenja koji se provodi samo lijekovima i nicim drugim Sin. .


---MEDITACIJAmeditatio, onis, f (lat.), meditation (eng.), razmišljanje, usredsredeno razmišljanje, premišljanje, mozganje Sin. .


---MEDITACIJA, TRANSCENDENTALNA(LAT.), transcendental meditation (eng.), tehnika za postizanja psihicke relaksacije i psihološkoga mira upražnjavanjem regularne prakse razmišljanja i relaksantnih procedura Sin. .


---MEÐU PLECIMAinterscapularis, e (lat.), interscapular (eng.), smješten izmedu dvije plecke. interskapularan. Sin.


---MEÐUDNEVANintermittens, entis (lat.), intermittent (eng.), naizmjenican, nastao ili se pojavio na mahove, nastaje u odvojenim intervalima, ima periode aktivnosti i popuštanja. intermitentan, nastupan, preskocke. Sin.


---MEÐUKOSTANintercostalis, e (lat.), intercostal (eng.), postavljen medu rebrima, kao što su interkostalni, medukostni mišici, mm. intercostales. interkostalan, medurebarni. Sin.


---MEÐUKOŠTANinterosseus-3 (lat.), interosseous (eng.), smješten medu kostima (npr. medukoštana opna, mebrana interossea). interosealan. Sin.


---MEÐUKRAK, V(LAT.), (ENG.), perineum ili našva. Sin.


---MEDULA(LAT.), (ENG.), SIN. v. srž.


---MEDULARAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. moždinski.


---MEDULARAN, MEDULLARIS, e (lat.), medullary (eng.), ono što nalici na srž, što pripada srži, što pripada bilo kojoj moždini (kicmenoj, koštanoj i slicno). Sin.


---MEDULEKTOMIJAmedullectomia, ae, f (lat.), medullectomy (eng.), hirurška esktirpacija srži nekoga organa (npr. srži glandule suprarenalis u eksperimentalnim uslovima) Sin. .


---MEDULOBLASTmedulloblastus, i, m (lat.), medulloblast (eng.), nediferencirana odajica embrionalne nervne cijevi koja se može razviti u spongioblast ili neuroblast Sin. .


---MEDULOBLASTOMA, MADULLOBLASTOMA, atis, n (lat.), id.(eng.), zlocudni, na zracenje visoko osjetljivi tumor stražnje lubanjske jame, sastavljen pretežno od neuroglijalnih odajica Sin. .


---MEDULOEPITELIOMA, MEDULLOEPITHELIOMA, atis, n (lat.), id.(eng.), rijetki tumor porijekla neuroepitela na mozgu ili retini, koji je sastavljen od primitivnih neuroepitelijalnih odajica koje formiraju tubule i zatvaraju tubularan prostor. neurocitoma. Sin.


---MEÐUMENSTRUALANintermenstrualis, e (lat.), intermenstrual (eng.), onaj koji se odvija izmedu 2 menstruacije. intermenstrualan. Sin.


---MEÐUMOZAKdiencephalon, i n (lat.), interbrain (eng.), donji dio prozencefalona koji okržuje trecu komoru i veže mezencefalion sa moždanim polovinama Sin. .


---MEÐUNARODNA KLASIFIKACIJA(LAT.), international classification (eng.), odnosi se na klasifikaciju bolesti, povreda i uzroka smrti i ima za cilj da omoguci jednoobrazne definicije i sisteme klasifikacije radi uporedivanja zdravstvenoga stanja grupa stanovništva Sin. .


---MEDUNJAKPulmonaria officinalis (lat.), lungworth (eng.), biljka koja se upotrebljava kao blag ekspektorans i adstringens. Sin.


---MEÐUODAJICKIintercellularis, e (lat.), intercellular (eng.), smješten izmedu odajica (prostor, masa i slicno). intercelularan. Sin.


---MEÐUPROSTORANinterstialis, e, interspatium (lat.), interstitial, interspatial (eng.), smješten u prostor izmedu dva druga, ili se odnosi na osnovno tkivo nekoga organa ili strukture Sin. .


---MEÐUPRSTANinterdigitalis, e (lat.), interdigital (eng.), smješten, postavljen izmedu dva ili više prstiju noga ili ruka. Sin.


---MEÐUPRŠLJENSKIintervertebralis, e (lat.), intervertebral (eng.), postavljen medu dva pršljena, dvije kralježi, kao medupršljenska hrskavica, discus intervertebralis. intervertebralan. Sin.


---MEÐUREBARAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. medukostan.


---MEÐUREŽANJSKIinterlobaris, e (lat.), interlobar (eng.), smješten medu režnjima. Najviše odgovara režnjima pluca, mada se ne iskljucuje drugi organ. interlobaran. Sin.


---MEÐUVREMENSKIintermediarius-3 (lat.), intermediary (eng.), onaj koji nastaje izmedu dva dešavanja, izmedu dva stepena nekoga procesa. intermedijaran. Sin.


---MEÐUZUBNIinterdentalis, e (lat.), interdental (eng.), individualno veliki prostor medu zubima. intedentalan. Sin.


---MEDVJEÐE GROŽÐEArctostaphylos uva ursi (lat.), bear berry (eng.), grm cije se lišce upotrebljava kao adstringens i caj za izmokravanje. uvin caj. Sin.


---MEDVJEÐI JEZIKScolonpendium vulgare (lat.), scolonpendium (eng.), jedna vrsta iz roda otrovnih centipoda, klase Chilopoda. Zagrizanje velikoga primjerka može dati lokalnu inflamaciju, bol, povecanje limfnih cvorova, bljuvanje, glavobolju, vrtoglavicu i vatru Sin. .


---MEGAJEDINICA(LAT.), megaunit (eng.), jedinica uvecana za mi-lion, kolicina od jedan milion puta standardna bilo koja jedinica. Sin.


---MEGAKARIOCITmegacaryocytus, i, m (lat.), megakaryocyte (eng.), velika odajica koštane srži, sa velikom lobuliranoim jezgrom iz cije se citoplazme odvajaju krvne plocice Sin. .


---MEGAKARIOCITOZAmegacaryocytosis, is, f (lat.), megakaryocytosis, (eng.), pronalazak megakariocita u krvi i koštanoj srži u vecemu broju Sin. .


---MEGALOBLASTmegaloblastus, i, m (lat.), megaloblast (eng.), preteca nenormalnoga crvenoga krvnoga zrna. Velika, nukleirana, nezrela odajica koja se razvija iz promegaloblasta Sin. .


---MEGALOCEFALIJAmegalocephalia, ae, f (lat.), megalocephaly (eng.), neuobicajeno velika glava Sin. .


---MEGALOCITmegalocytus, i, m (lat.), megalocyte (eng.), izuzetno veliko crveno krvno zrno (12-25 mikrona) Sin. .


---MEGALODAKTILIJAmegalodactylia, ae, f (lat.), megalodactyly (eng.), nenormalno veliki prsti. Sin.


---MEGALOFTALMUSmegalophtalmus, i, m (lat.), megalophtalmos (eng.), nenormalno velike i krupne oci. Sin.


---MEGALOKORNEAmegalocornea, ae, f (lat.), id.(eng.), obicno obostrano urodena mahana. Rožnjaca je neuobicajeno velika pri rodenju (više od 18 mm u promjeru) Sin. .


---MEGALOMANIJAmegalomania, ae, f (lat.), id.(eng.), preuvelicavanje vlastitih svojstava i kvaliteta. To je oblik sumahnutosti u kojemu subjekt smatra sebe veoma znacajnom velicinom. On vjeruje da je bilo ko (veliki advokat, ljekar, svecenik, sposoban bankar, princ itd.). Megalomanija se javlja kod izvjesni Sin. .


---MEGALONIHIJAmegalonychia, ae, f (lat.), id.(eng.), preveliki nokti Sin. .


---MEGALOSPLENIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. dalak.


---MEGALOURETERmegaloureter, eris, m (lat.), (eng.), dug, proširen i velik mokracnjak Sin. .


---MEHAKmollis, e (lat.), soft (eng.), kvalitet koji odreduje tvrdinu tkiva, odgovara kožnome i mišicnome tkivnome otporu. Obratno od tvrd što odgovara otporu koštanoga tkiva. rovit. Sin.


---MEHANICKImechanicus-3 (lat.), mechanical (eng.), onaj koji pripada ili je udružen mehanickim silama, odnosno izvode ga fizicke sile Sin. .


---MEHANIZAMmechanismus, i, m (lat.), mechanism (eng.), 1. mašina, neka struktura koja funkcionira kao mašina, 2. kombinacije raznih procesa ili dijelova organizma koji skupa funkcioniraju i potpomažu jedinstveni sistem Sin. .


---MEHANOTERAPIJAmechanotherapia, ae, f (lat.), mecahnotherapy (eng.), lijecenje vježbama pomocu sprava Sin. .


---MEHKOST(LAT.), (ENG.), 1. Sin. v. smekšanje 2. v. srž.


---MEHLEMbalsamum, i, n (lat.), balm (eng.), mast za rane i kožne bolesti biljnoga porijekla što se tice aktivne supstancije, cesto nespecifican za neku bolest. Sin.


---MEJJIT(LAT.), (ENG.), SIN. v. leš.


---MEJOZAmeiosis, is, f (lat.), id.(eng.), narociti nacin odajicke diobe koji se dešava kod zrelih spolnih odajica, a u kojoj svaka jezgra odajice kcerke dobija polovicu normalnoga broja hromozoma tipicnoga za neku vrstu Sin. .


---MEKAM(LAT.), (ENG.), SIN. v. glas.


---MEKINJEfurfur, uris, m (lat.), bran (eng.), vanjske ovojnice od zrna žita koji poslije sijanja mliva ostaju na situ. Sastojak su u velikome procentu specijalnih dijetetskih proizvoda uslijed malehne kalorijske vrijednosti, a visokoga procenta B vitamina. posije, pahlje, trice. Sin.


---MEKONIJUM(LAT.), (ENG.), SIN. v. mutljezina.


---MEKONIOREJA, MECONIORRHOEA, ae, f (lat.), id.(eng.), curenje mutljezine (mekonijuma), bez zadržavanja stolice Sin. .


---MEKŠALAremedia emollientia (lat.), emollients (eng.), sredstva koja mekšaju i cine kožu glatkom, odnosno koja umiruju iritiranu unutrašnju površinu Sin. .


---MEKŠINA(LAT.), (ENG.), SIN. v. smekšanje.


---MELANEMIJAmelanaemia, ae, f (lat.), melanemia (eng.), prisustvo crnih pigmentnih tjelesa u krvi (npr. kod hemohromatoze) Sin. .


---MELANHOLIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. depresija 3 i unilost.


---MELANIN(LAT.), id.(eng.), tamni, amorfni pigment kože, kose i raznih tumora, horioidne ovojnice oka i supstantia nigra u mozgu. Nastaje polimerizacijom oksidacionih produkata i dihidroksifenilnih spojeva. Sadrži cesto sumpor. Sin.


---MELANOCIT, MELANOCYTUS, i, m (lat.), melanocyte (eng.), bilo koja od dendriticnih odajica epiderma koja sintetizira pigment melanin. Sin.


---MELANOCITOMAmelanocytoma, atis, n (lat.), id.(eng.), tumor ili hamartom ( Sin. v.), sastavljen od melanocita ili dominantno melanocita.


---MELANOCITOZAmelanocytosis, is, f (lat.), id.(eng.), stanje karakterizirano velikim brojem melanocita u tkivima. Sin.


---MELANOGLOSIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. crni jezik.


---MELANOMAmelanoma, atis, f (lat.), (eng.), id., tumor koji narasta iz melanocitnoga sistema kože i drugih organa. Sam izraz melanoma upucuje na maligni melanom Sin. .


---MELANONIHIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. crni nokti.


---MELANOPTIZIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. crni balgam.


---MELANOTROPINmelanotropinum, I, n (lat.), melanocyte stimulating hormone, MSH (eng.), hormon pars intermedia glandulae pituitariae. Kod ljudi ga malo ima, dok se kod životinja više proizvodi u ovome dijelu hipofize. Stimulira melanocite ( Sin. v.).


---MELANOZAmelanosis, is, f (lat.), id.(eng.), 1. stanje karakterizirano abnormalnom depozicijom melanina, a nekada i drugih pigmenata u tkivima tijela, 2. poremecaj metabolizma melanina. Sin.


---MELANOZOM(LAT.), melanosome (eng.), granule unutar melanocita koji sadrže tirozinazu i sintetiziraju melanin Sin. .


---MELANURIJAmelanuria, ae, f (lat.), id.(eng.), mokrenje tamnoobojene bureži ili mokrace koja postaje crna nakon stajanja Sin. .


---MELATOIN(LAT.), id.(eng.), hormon koji pravi epifiza i on smanjuje pigmentaciju kože amfibija, jer daje agregaciju melanozoma ( Sin. v.). Kod sisara stimulira produkciju hormona i regulira sezonske promjene u pigmentaciji. Kod ljudi regulira san, raspoloženje, pubertet i ovarijalni ciklus.


---MELAZMAmelasma, atis, n (lat.), mask of pregnancy, (eng.), hipermelanoza karakterizirana razvojem jasno ocrtanih crnih pjega po koži, obicno postavljenih simetricno na obrazima, celu, gornjoj usni i vratu kod žena u trudnoci ili onih koje uzimaju kontraceptivne pilule. Sin.


---MELENA, V(LAT.), (ENG.), crna stolica Sin. .


---MELEZ(LAT.), (ENG.), SIN. v. polutan.


---MELIOIDOZAmelioidosis, is, f (lat.), id.(eng.), bolest uzrokovana sa Pseudomonas pseudomallei, a javlja se kod stoke i ljudi u Južnoj i Istocnoj Aziji. Bolest nastaje kontaktom kožne pukotine sa kontaminiranom zemljom ili vodom. Cesto je to lokalizirani apsces, ali može nastati i isindija pluca i visok Sin. .


---MELISOFOBIJAmelissophobia, ae, f (lat.), id.(eng.), iracionalni strah od pcela. Sin.


---MELISOTERAPIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. apioterapija.


---MELITmellitum, i, n (lat.), id.(eng.), tecan, sirupast lijek, napravljen sa velikim kolicinama meda. Sin.


---MELITISmelitis, idis, f (lat.), id.(eng.), inflamacija obraza. Sin.


---MELITURIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. glikozurija.


---MELOPLASTIKAmeloplastia, ae, f (lat.), meloplasty (eng.), plasticna operacija kojom se rekonstruira obraz. Sin.


---MEM(LAT.), (ENG.), SIN. v. vlaga.


---MEMBRANA HEMODIJALIZATORA(LAT.), hemodyalizer membrane (eng.), polupropusna opna napravljena vecinom od kuprofana, celuloznoga acetata, poliakrilonitrita i polimetilmetakrilata koja se nalazi u aparatu za hemodijalizu i filtrira kr Sin. v.


---MEMBRANA HIJALINAmembrana hyalinea (lat.), hyaline membrane (eng.), 1. tjena izmedu vanjske korijenske ovojnice i unutrašnjega fibroznoga sloja folikula dlake, 2. sloj eozinofilnoga hijalinoga materijala koji prekriva plucne mjehurice, nadena pri obdukciji djece umrle od sindroma dušenja novorodencadi Sin. .


---MEMBRANA PLACENTALNAmembrana placentalis (lat.), placental membrane (eng.), polupropusna tjena koja odvaja fetalni od majcinoga krvotoka. Kod ljudi se sastoji od fetalnoga vaskularnoga endotela, veznoga tkiva, trofoblasta i sincicija, sin. barijera placentalna Sin. .


---MEMBRANA PRESINAPTICNA(LAT.), presynaptic membrane (eng.), dio odajicke membrane presinaptickoga aksona koji je posebno adaptiran za oslobadanje neurotransmitera Sin. .


---MEMBRANA(LAT.), (ENG.), SIN. v. opna.


---MEMBRANA, BAZALNAmembrana basalis (lat.), basement membrane (eng.), sloj ekstracelularnoga materijala na kojemu stoje donje površine najdonjega sloja epitelijalnih odajica. Nalazi se i kod drugih odajica (mišicnih, masnih i sl.), a ulazi i izmedu njih. sastoji se od dva sloja, bazalne i retikularne lamine Sin. .


---MEMBRANA, JEZGRINAmembrana nuclearis (lat.), nuclear membrane (eng.), jedna od opni, nadvorna ili unutrašnja koja obavija jezgru. nuklearna membrana. Sin.


---MEMBRANA, JON SELEKTIVNA(LAT.), ion selective membrane (eng.), tjena koja je više propusna za jedne nego za druge jone. Najveci dio bioloških membrana su toga tipa Sin. .


---MEMBRANA, MUKOZNA(LAT.), (ENG.), SIN. v. sluzavica.


---MEMBRANA, NUKLEARNA(LAT.), (ENG.), SIN. v. membrana, jezgrina.


---MEMBRANA, ODAJICKA(LAT.), cell membrane, plasma membrane (eng.), struktura koja zamata odajicinu citoplazmu, cineci selektivno propusnu barijeru. Sastoji se od lipida, proteina i nekih ugljikohidrata Sin. .


---MEMBRANA, POSTSINAPTICNA(LAT.), postsynaptic membrane (eng.), dio odajicke membrane na odajici poslije sinapse, mišicnome vlaknu ili neuronu, posebno adaptiran za prijem neurotransmitera Sin. .


---MEMBRANEKTOMIJAmembranectomia, ae, f (lat.), membranectomy (eng.), hirurška ekscizija bilo koje membrane, opne, tjene Sin. .


---MEMBRANOZAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. tjenast.


---MEMIŠHANA(LAT.), (ENG.), SIN. v. zahod.


---MEMLI(LAT.), (ENG.), SIN. v. vlažan.


---MEMORIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. pamcenje.


---MENALGIJAmenalgia, ae, f (lat.), id.(eng.), bol za vrijeme mjesecnice, menstrualni bol Sin. .


---MENARHAmenarche, ae, f (lat.), id.(eng.), pocetak menstruacije, prvo krvarenje koja oznacava menstruaciju. Sin.


---MENDELIZAM(LAT.), mendelism (eng.), naucno shvatanje zasnovano na zakonima nasljedivanja koje je inaugurirao G. Mendel 1865 Sin. .


---MENEKŠAukrasna biljka iz porodice Violaceae. Ima ih više, ali su široko rasprostranjene dvije: obicna menekša, obicna ljubicica, Viola odorata (lat.), common violet (eng.), koja je ekspektorans i tusisedativ u obliku caja od cvijeta, Violae odoratae flos, te druga, manje medicinski zanimljiva, pitoma menekša, pitoma ljubicica, carevo oko, Viola tricolor, pansy, a koja se uglavnom gaji kao cvijece. ljubicica. Sin.


---MENIGIOMA(LAT.), id. lat i(eng.), vecinom benigni, sporo rastuci tumor ukopan u mozak, pripojen za tvrdu moždanu tjenu sa koje se hrani, porijekla vjerovatno od odajica paucinice, koji predstavlja veliki hirurški izazov, ali i veliki hazard, jer je jako vaskulariziran Sin. .


---MENIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. sperma.


---MENINGIALANmeningialis, e (lat.), meningial (eng.), onaj koji pripada meningama, narocito tvrdoj moždanoj opni Sin. .


---MENINGITICANmeningiticus -3 (lat.), meningitic (eng.), onaj koji pripada ili je osobina isindije moždanih opni Sin. .


---MENINGITISmeningitis, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija moždanih ovojnica, meninga. Sin.


---MENINGIZAMmenigismus, i, m (lat.), meningism (eng.), prisutni simptomi iritacije moždanih opni sa vatrom i dehidratacijom bez stvarne infekcije meninga Sin. .


---MENINGOCELAmenigocele, es, f (lat.), id.(eng.), , protruzija moždanih opni kroz koštani defekt. Može biti kranijalna i spinalna Sin. .


---MENINGOENCEFALITISmeningoencephalitis, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija mozga istovremeno sa isindijom moždanih opni. Mogu biti prisutni razni uzrocnici (amebe, virusi zaušnjaka, toksoplazma) Sin. .


---MENINGOKOKmeningococcus, i, m (lat.), id.(eng.), svaki pojedini organizam vrste Neisseria meningitidis Sin. .


---MENINGOMIJELITISmeningomyelitis, idis, f (lat.), id.(eng.), istovremena isindija kicmene moždine i njenih opni, ovoj-nica Sin. .


---MENINGOPATIJAmeningopathia, ae, f (lat.), meningopathy (eng.), bilo koja bolest moždanih opni Sin. .


---MENISCEKTOMIJAmeniscectomia, ae, f (lat.), meniscectomy (eng.), operativno uklanjanje zglobnoga meniskusa, najcešce u koljenu Sin. .


---MENISKUSmeniscus, i (lat.), id.(eng.), 1. jedan od dva kartilaginozna diskusa na gornjoj artikulacionoj površini cjevanice koji obezbjeduju kongruenciju koljenoga zgloba, 2. uobicajeni anatomski termin za polumjesecastu formaciju u tijelu Sin. .


---MENISKUS, ZGLOBNImeniscus articularis (lat.), articular meniscus, joint meniscus (eng.), jastucic, obicno klinasto formirana, polumjesecasta hrskavica koja se nalazi u nekim zglobovima, a obezbjeduje zglobnu kongruenciju. Kad se samo kaže meniskus misli se na meniskus ko-ljenoga zgloba, za ostale zglobove potrebna oznaka. Sin.


---MENOPAUZAmenopausis, is, f (lat.), menopause (eng.), prestanak menstruacije kod žena što nastaje obicno oko 50. godine života ili nešto ranije. odcvijet, klimakterijum, mijena. Sin.


---MENOPAUZA, PRIJEVREMENAmenopausis praecox (lat.), premature menoapuse (eng.), prijevremeni prestanak ovulacije uslijed hormonalnih uzroka, uslijed refrakternosti ovarija na gonadotropine ili uslijed autoimunizacije. Sin.


---MENOPAUZA, VJEŠTACKAmenopausis artefitialis (lat.), artefitial menopause (eng.), menopauza koja nastaje vješta-ckim sredstvima kao što je hirurška operacija, zracenje itd. Sin.


---MENORAGIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. hipermenoreja.


---MENOSTAKSAmenostaxis, is, f (lat.), id.(eng.), neobicno produžena mjesecnica Sin. .


---MENOSTAZA(LAT.), (ENG.), SIN. v. amenoreja.


---MENSTRUACIJAmenstruatio, onis, f (lat.), menstruation (eng.), fiziološki, ciklicni odljev krvi i otpadnute sluza-vice kroz vaginu. Pojava je pod hormonalnom kontrolom i javlja se izmedu 21. i 28. dana od prvoga dana prethodne menstruacije. Traje prosjecno 3-7 dana za vrijeme reproduktivnoga perioda negravidne materi mjesecnica. Sin.


---MENSTRUACIJA, ANOVULARNAmenstruatio anovularis (lat.), anovulatory menstruation (eng.), periodicno krvarenje iz materice bez prethodne ovulacije ( Sin. v.).


---MENSTRUACIJA, BOLNAdysmenorrhoea (lat.), difficult menstruation (eng.), menstruacija pracena bolima, najjacima prvi dan. Cesto je simptom nekih bolesti (npr. endometrioze). Sin.


---MENSTRUACIJA, OBILNAmenstruatio profusa (lat.), profuse menstruation (eng.), menstruacija karakterizirana vrlo jakim istjecanjem. Sin.


---MENSTRUACIJA, VIKARNAmenstruatio vicaris (lat.), vicarious menstruation (eng.), izlazak krvi iz ekstragenitalnoga izvora u vrijeme menstrualnoga perioda zbog povecanoga kapilarnoga permeabiliteta koji nastaje u toku menstruacije. Sin.


---MENSTRUALANmenstrualis, e (lat.), menstrual (eng.), onaj koji pripada mjesecnici ili proizilazi iz nje Sin. .


---MENTALAN(LAT.), mentalis, e (lat.) mental (eng.), 1. duhovni, psihicki, za razliku od fizickoga, tjelesnoga. Onaj koji pripada duši, 2. onaj koji pripada bradi (mentum, i, n ) Sin. .


---MENTALITET(LAT.), mentality (eng.), kategorija koja je odredena dvjema dimenzijama od kojih je jedna intelektualna, a druga instinktivna. Prva ukazuje na intelektualni kapacitet (superioran, prosjecan, inferioran), dok se instinktivna dimenzija mentaliteta formira u znatnoj mjeri na osnovu Sin. .


---MENTALNO ZDRAVLJE(LAT.), mental health (eng.), je samo jedan oblik zdravlja. Za razlicite ljude u raznim zemljama ono se razlicito definira. Dok za jedne predstavlja tretman mentalnih poremecaja, za druge je prevencija pojave mentalnih bolesti, a za trece mentalno zdravlje i njegovo unapredenje podraz Sin. .


---MENTOL BOMBONI(LAT.), menthol candies (eng.), nane-šecer, pastile ili bombone sa mentolom ili iscrpinom od nane, naneruhom. Lokalni antiseptik i adstringens. nane-šecer. Sin.


---MENTOLmentholum, i, n (lat.), menthol (eng.), hemijsko mu je ime 5-metil-2-(1-metiletilDcikloheksanol), alkohol C10H20O, koji se dobiva iz razlicitih vrsta nana ili sintetski. Supstancija je u bezbojnim, heksagonalnim krista-lima, karakteristicnoga mirisa, od kojega se pravi zejtinska i vodena otopin naneruh. Sin.


---MENTOPLASTIKAmentoplastica ae, f (lat.), mentoplasty (eng.), plasticna, korektivna operacija brade, popravak deformiteta i defekata Sin. .


---MENZIL(LAT.), (ENG.), SIN. v. glasnik.


---MENZURAmensura, ae, f (lat.), graduited cylinder (eng.), ravna, cilindricna graduirana boca razlicite velicine, kojom se mjeri kolicina, zapremina tecnosti Sin. .


---MERALGIJAmeralgia, ae, f (lat.), id.(eng.), bol u butu, obicno sa vanjske strane Sin. .


---MERICIZAM(LAT.), (ENG.), SIN. v. ruminacija.


---MERIDIJANmeridianus, i, m (lat.), meridian (eng.), zamiš-ljena linija na površini loptastoga organa koja ide od pola do pola i dijeli takvu strukturu na jednake dijelove Sin. .


---MERIDIONALANmeridionalis, e (lat.), meridional (eng.), onaj koji pripada meridijanu ili koji se nalazi duž meridijana (npr. meridionalna fraktura na lubanji) Sin. .


---MERKAPTANmercurium captans, mercaptanum, i, n (lat.), mercaptan (eng.), bilo koji spoj koji ima SH grupu vezanu za ugljik Sin. .


---MEROKRINmerocrinus -3 (lat.), merocrine (eng.), naziv za nacin sekrecije žlijezdi cija citoplazma poslije izlaska sekreta ostaje nepromijenjena, za razliku od holokrinih i apokrinih zlijezdi Sin. .


---MEROPIJAmeropia, ae, f (lat.), id.(eng.), djelomicna sljepoca. Sin.


---MEROTOMIJA1. cerecenje, 2. merotomia, ae, f (lat.), merotomy (eng.), cijepanje odajice na komade Sin. .


---MEROZMIJAmerosmia, ae, f (lat.), id.(eng.), djelomicni gubitak njuha. Osjecaj za neke vonje je sacuvan Sin. .


---MESENDŽER RNA(LAT.), (ENG.), SIN. v. glasnik.


---MESENDŽER(LAT.), (ENG.), SIN. v. glasnik.


---MESNAT1. carneus-3 (lat.), fleshy (eng.), termin koji oznacava da je neka struktura ili promjena gradena od mišica ili granulacija sa krvnim sudima. Nekada je to i oznaka za tumor, 2. pulposus-3 (lat.), pulpy (eng.), mehak, socan, ispunjen mehkim kašastim materijalom (npr. šljiva je mesnata) Sin. .


---MESOcaro, pl. carnes, f (lat.), meat, flesh (eng.), mišicno tkivo animalnoga porijekla. Sin.


---MESO, DEBELO(LAT.), (ENG.), SIN. v. zadnjica.


---MESO, DIVLJE1. caro luxurians (lat.), proud flesh (eng.), velika kolicina mehkoga, edematoznoga granulacionoga tkiva, koje se može razviti za vrijeme cijeljenja površnih, širokih rana, a prelazi obim same rame. divina. 2. u bosanskome kolokvijalnome izražaju i svaka pojava nove tkivne mase na koži, pa i na unutrašnjim organima, što ce najcešce odgovarati zlocudnome tumoru, tumor malig-nus, malignant tumor. Sin.


---MESO, ZAŠTUKLOprolapsus disci intervertebralis (lat.), prolapsed disc (eng.), nagli ispad srednjega dijela (nucleus pulposus) medupršljenske hrskavice i kompresija na živac što dovodi do veoma akutnoga bola i eventualne oduzetosti. Up. lumbago, sin. zapalo meso Sin. .


---MESOŽDERIcarnivora, orum, m (lat.), carnivore (eng.), životinje koje se hrane uglavnom mesom. karnivori. Sin.


---METABIOZAmetabiosis, is, f (lat.), id.(eng.), egzistencijalna zavisnost jednoga organizma od drugoga. Sin.


---METABOLICANmetabolicus-3 (lat.), metabolic (eng.), ono što pripada metabolicnome procesu i uklapa se u njega. Sin.


---METABOLIMETARmetabolimeter, tri, f (lat.), id.(eng.), aparat koji mjeri bazalni metabolizam. Sin.


---METABOLIMETRIJAmetabolimetria, ae, f (lat.), metabolimetry (eng.), postupak mjerenja bazalnoga metabolizma. Sin.


---METABOLITmetabolitum, i, n (lat.), metabolite (eng.), bilo koja supstancija nastala procesom metabolizma. Sin.


---METABOLIT, ESENCIJALNImetabolitum essentiale (lat.), essential metabolite (eng.), neophodna supstancija koja ulazi u proces metabolizma. Sin.


---METABOLIZAMmetabolismus, i, m (lat.), metabolism, (eng.), ukupnost svih fizickih i hemijskih procesa kojima se proizvodi i održava živa organizirana supstancija, te transformacija kojom se obezbjeduje potrebna energija za funkcioniranje. Sin.


---METABOLIZAM, BAZALNImetabolismus basalis (lat.), basal metabolism (eng.), minimalna kolicina energije neophodna za održavanje fiziologije tkiva i organa u mirovanju (mišicni tonus, tjelesna temperatura, žljezdana aktivnost, dihanje, cirkulacija, peristaltika i drugo). Sin.


---METACERKARIJAmetacercaria, ae f (lat.), id.(eng.), posljednja razvojna faza metilja, Trematodes. To je ucahurena, zrela forma koja se nalazi u tkivima prelaznih domacina mehkušaca, vodenih artropoda, riba i vodozemaca. Ako je covjek proguta u njemu ce se infestirati. Sin.


---METAFIZAmetaphysis, is, f (lat.), id.(eng.), širi dio duge kosti ekstremiteta, smješten uz epifizu. Za vrijeme razvoja na metafizi kost raste. Ona se sastoji od spongiozne kosti. U odraslome dobu se ne može razlikovati od epifize kosti. Sin.


---METAGENEZAmetagenesis, is, f (lat.), id.(eng.), promjena kod generacija u nacinu razmnožavanja u obliku regularne smjene aseksualnoga sa seksualnim nacinom (npr. kod nekih gljiva) Sin. .


---METAHROMATICANmetachromaticus-3 (lat.), metachromatic (eng.), tkivo koje se ponaša u smislu metahromazije ( Sin. v.).


---METAHROMAZIJA, METACHROMASIA, ae, f (lat.), id.(eng.), 1. stanje u kojemu se tkiva ne boje odredenim bojama, 2. razlicito bojenje raznih tkiva istim bojama, 3. promjena boje tkiva nastala bojenjem Sin. .


---METAHROZA, METACHROSIS, is, f (lat.), id.(eng.), promjene boje kod životinja Sin. .


---METAINFEKTIVAN(LAT.), metainfective (eng.), onaj koji se dešava nakon infekcije. To je obicno vatra u toku ili nakon rekonvalescencije odležane bolesti Sin. .


---METAKARPALAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. rucni.


---METAKARPEKTOMIJAmetacarpectomia, ae, f (lat.), metacarpectomy (eng.), hirurška ekscizija, vadenje, ekstirpacija ili resekcija kosti rucja Sin. .


---METAKRILAT(LAT.), methacrylate (eng.), ester metakrilne kiseline ili smola koja nastaje polimerizacijom toga estera. Najcešce je u obliku metilmetakrilata, metylmethacrylate. To je monomer koji se lahko polimerizira i široko upotrebljava u hirurgiji i stomatologiji Sin. .


---METALmetallum, i, n (lat.), (eng.), id. bos., bilo koji od hemij-skih elemenata koji se odlikuje sjajem, kovnošcu, rastegljivošcu, provodljivošcu elektriciteta i topline i mogucnošcu stvaranja pozitivnih jona u otopini. Sin.


---METALANmetallicus-3 (lat.), metallic (eng.), osobina kao metal ( Sin. v.), pripada metalu, napravljen od metala.


---METALJE(LAT.), (ENG.), SIN. v. jecmicak.


---METALOIDANmetalloidum, i, (lat.), metalloid (eng.), 1. svaki hemijski element koji ima dvostruke osobine, metala i nemetala, 2. svaki metalni element koji nema sve osobine metala, 3. sve ono što samo nalici na metal. Sin.


---METAMER(LAT.), (ENG.), SIN. v. prapršljen.


---METAMIJELOCIT, METAMYELOCYTUS, i, m (lat.), metamyelocyte (eng.), odajica koštane srži iz koje nastaje granulocitna leukocitna vriježa. To je meduodajica izmedu promijelocita i zreloga segmentiranoga polimorfonuklearnoga granulocita Sin. .


---METAMORFOZA(LAT.), (ENG.), SIN. v. preobražaj.


---METAMORFOZIJA, METAMORPHOSIA, ae, f (lat.), id.(eng.), poremecaj vida u kojemu se objekti vide iskrivljeni, promijenjenoga oblika Sin. .


---METAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. barski gas.


---METANOL(LAT.), (ENG.), SIN. v. alkohol, metilni.


---METAPLAZIJAmetaplasia, ae, f (lat.), id.(eng.), promjena tipa vec zrelih odajica u nekome tkivu, a nove odajice obicno nisu normalne za to tkivo. Sin.


---METAPSIHOLOGIJAmetapsychologia, ae, f (lat.), metapsychology (eng.), termin koji se daje raznim filozofskim teorijama koje objašnjavaju duševne funkcije i strukturu licnosti, a koje su logicno postavljene, ali ne dokazane eksperimentom ili opservacijom Sin. .


---METARmeter, tri, f (lat.), id.(eng.), skr. m., 1. osnovna jedinica duljine, a predstavlja valnu duljinu linije u krip-tonovome spektru, 2. jednostavni aparat kojim se mjeri duljina. Sin.


---METASINAPSAmetasynapsis, is, f (lat.), id.(eng.), spajanje hromozoma svojim krajevima u sinapsi Sin. .


---METASTATICANmetastaticus-3 (lat.), metastatic (eng.), onaj koji pripada metastaticnome procesu ili je njegovih osobina. Sin.


---METASTAZAmetastasis, is, f (lat.), id.(eng.), prenošenje bolesti, narocito malignih tumora sa jednoga organa na drugi s kojim prvi organ ne mora biti u direktnome odnosu. mladica. Sin.


---METASTAZA, DIREKTNAmetastasis directa (lat.), direct metastasis (eng.), metastaza u pravcu krvnoga ili limfnoga toka. Sin.


---METASTAZA, IMPLANTACIONAmetastasis implantationis (lat.), implantation metastasis (eng.), metastaza nastala implantacijom tkiva u novome podrucju, obicno hirurškim putem. Sin.


---METASTAZA, KONTAKTNAmetastasis contacta (lat.), contact metastasis (eng.), prenos materijala sa jedne površine na drugu njihovim medusobnim dodirom (npr. tumor donje usne na gornju, zdravu). Sin.


---METASTAZA, RETROGRADNAmetastasis retrograda (lat.), retrograde metastasis (eng.), metastaza koja nastaje u obratnome pravcu od krvne struje. Sin.


---METASTAZA, UKRŠTENAmetastasis cruciata (lat.), crossed metastasis (eng.), prolazak materijala koji ce se pojaviti u obliku mladice iz venske cirkulacije u arterijsku, a da taj materijal nije prošao kroz pluca. Sin.


---METASTAZEKTOMIJAmetastasectomia, ae, f (lat.), metastasectomy (eng.), operativno uklanjanje jedne ili više metastaza Sin. .


---METASTAZIRATI(LAT.), metastatize (eng.), raširiti se po tijelu ili u samo jedan organ, izvan mjesta primarne lokacije. Formirati nove fokuse bolesti u udaljenim dijelovima Sin. .


---METATARZALANmetatarsalis, e (lat.), metatarsal (eng.), onaj koji pripada nožju, metatarsus, ili kostima nožja, ossa metatarsi. Sin.


---METATARZALGIJA, METATARSALGIA, ae, f (lat.), id.(eng.), bol i osjetljivost u metatarzalnome (ljesici i tabanu) dijelu noge Sin. .


---METATARZEKTOMIJAmetatarsectomia, ae, f (lat.), metatarsectomy (eng.), hirurška ekscizija ili resekcija nožja Sin. .


---METATROFIJAmetatrophia, ae, f (lat.), metatrophy (eng.), atrofija zbog hrdave ishrane, malnutricije Sin. .


---METENCEFALONmethencephalon, i, (lat.), (eng.), afterbrain (ebg.), prednji dio rombencefalona koji se sastoji od malehnoga mozga i ponsa Sin. .


---METEORIZAM(LAT.), (ENG.), SIN. v. nadim.


---METEROPATIJAmeteropathia, ae, f (lat.), meteropathy (eng.), bilo koja smetnja ili nelagodnost uzrokovana promjenom klime Sin. .


---METEROTROPIZAMmeterotropismus, i, m (lat.), meterotropism (eng.), somatski odgovor na uticaje meteoroških faktora (iznenadna smrt, napad angine pektoris, bol u zglobovima, nesanice, saobracajne nesrece i sl.) Sin. .


---METHEMALBUMIN(LAT.), id.(eng.), ranije nazvan pseudohemoglobin. Indikativan je za intravaskularnu hemolizu, a nastaje vezanjem albumina sa feri kompleksom protoporfirina, inace je smedkasti pigment Sin. .


---METHEMOGLOBINEMIJAmethaemoglobinaemia, ae, f (lat.), methemoglobinemia (eng.), prisustvo vecih kolicina methemoglobina u krvi što se karakterizira cijanozom, glavoboljom, vrtoglavicom, umorom, olakšanjem, dispneom, tahikardijom, mukom, bljuvanjem, pospanošcu, komom i smrcu Sin. .


---METHEMOGLOBINURIJAmethemoglobinuria, ae, f (lat.), id.(eng.), pojava methemoglobina u bureži. Sin.


---METILAMIN(LAT.), methylamine (eng.), plinoviti ptomain, CH3-NH2, a nastaje truhljenjem ribe i u kulturama komabacila. Sin.


---METILJ, VELIKIFasciola hepatica (lat.), id.(eng.), liver fluke (eng.), spada veliku klasu metilja.Najcešci metilj koji infestira džigericu ovaca, goveda, koza, konja i drugih herbivora, a nekada se nade i kod covjeka, gdje uzrokuje simptome opstrukcije žuci i oštecenje parenhima. Sin.


---METILJAV(LAT.), (ENG.), SIN. v. metiljavost.


---METILJAVOSTdistomiasis, is, f (lat.), id.(eng.), infestacija metiljima, poglavito sa Fasciola hepatica, ali i drugim. Džigerica koja posjeduje metilj i životinja sa metiljem ima pridjev metiljav (npr. metiljave ovce). Sin.


---METILJITrematodes (lat.), flukes (eng.), klasa pljosnatih gujavica, Platyhelmintes. Paraziti na ljudima i životinjama, a infestacija nastaje uživanjem nekuhane ili nedovoljno kuhane ribe, raka i povrca. U svome razvoju najprije prolaze kroz privremenoga domacina, mehkušca. Larvalna forma izlazi Sin.


---METIONIN(LAT.), methionine (eng.), aminokiselina, C5H11NO2S, jedna od nezamjenljivih, jer donosi metilnu grupu i sumpor. Sin.


---METODmethodus,i, (lat.), method (eng.), nacin izvodenja procedure ili tehnika bilo kojega postupka, odnosno operacije u medicini. Sin.


---METODOLOGIJAmetodologia, ae, f (lat.), methodology (eng.), nauka o nacinima pristupa i obrade materijala u studijama i istraživanjima. Sin.


---METONIMIJAmetonymia, ae, f (lat.), metonymy (eng.), poremecaj govora koji se nekad vidi kod šizofrenicara kada u govoru pojedinac upotrebljava neadekvatan termin koji, doduše, ima neke veze sa pravilnim terminom. Sin.


---METOPLASTIKAmetoplastia, ae, f (lat.), metoplasty (eng.), plasticna operacija na celu Sin. .


---METOPODIJAmetopodia, ae, f (lat.), id.(eng.), ceona glavobolja, bol u glavi lokaliziran u predjelu cela Sin. .


---METRALGIJAmetralgia, ae, f (lat.), id.(eng.), bol u materici. metrodinija, uterodinija. Sin.


---METRATONIJAmetratonia, ae, f (lat.), metratony (eng.), atonija materice sa krvarenjem; nemogucnost stezanja materice i zaustavljanja krvarenja Sin. .


---METRATROFIJAmetratrophia, ae, f (lat.), metratrophy (eng.), atrofija materice Sin. .


---METREURINTERmetreurynter, tri, f (lat.), id.(eng.), kesa koja punjenjem služi za dilataciju cervikalnoga kanala materice Sin. .


---METRITISmetritis, idis, f (lat.), id,(eng.), isindija materice. Obicno još ima oznaka koja korespondira sa dijelom ovoga organa ili karakterom isindije (npr. cervikalni metritis) Sin. .


---METRODINIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. metralgija.


---METROMALACIJAmetromalacia, ae, f (lat.), id.(eng.), nenormalno smekšavanje materice Sin. .


---METROPATIJAmetropathia, ae, f (lat.), metropathy (eng.), bilo koja bolest materice Sin. .


---METRORAGIJAmetrorrhagia, ae, f (lat.), metrorrhagia, uterine bleeding (eng.), krvarenje iz materice, obicno po kolicini u obimu menstrualnoga krvarenja, a koje nastaje u potpuno iregularnim intervalima, gdje period krvarenja može biti razlicito dug. Sin.


---METROREJAmetrorrhorea, ae, f (lat.), metrorrhea (eng.), slobodno i abnormalno istjecanje iz materice; obicno krvi, mada ne mora obavezno biti Sin. .


---METVICA(LAT.), (ENG.), SIN. v. kušak.


---MEZAORTITISmesaortitis, idis, f (lat.), (eng.), isindija srednjega sloja zida aorte bez obzira na uzrok Sin. .


---MEZAR(LAT.), (ENG.), SIN. v. greb.


---MEZARISTAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. greblje.


---MEZARTERITISmesarteritis, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija srednjega sloja zida neke arterije. Sin.


---MEZENCEFALICANmesencephalicus-3 (lat.), mesencephalic (eng.), onaj koji pripada srednjemu mozgu, mezencefalonu Sin. .


---MEZENCEFALON(LAT.), (ENG.), SIN. v. mozak, srednji.


---MEZENCEFALOTOMIJAmesencephalotomia, ae, f (lat.), mesencephalotomy (eng.), presijecanje niti koje provode bolne podražaje na nivou srednjega mozga u cilju lijece-nja iscrpljujucega, jakoga, bola koji se ne može kupirati drugim nacinima Sin. .


---MEZENHIMmesenchyma, atis, n (lat.), mesenchyme (eng.), mreža embrionalnoga vezivnoga tkiva od kojega se formira vezno tkivo citavoga tijela, ali i krvni i limfni sudi Sin. .


---MEZENHIMOMAmesenchymoma, atis, n (lat.), id.(eng.), miješani tumor sastavljen od dva ili više odajickih elemenata, a da se vezivno tkivo ne racuna kao jedan od elemenata. Tumor može sadržavati sva tkiva koja nastaju od mezenhima. Sin.


---MEZENTERICNI(LAT.), (ENG.), SIN. v. opornjacki.


---MEZENTERIJUMmesenterium, ii, n (lat.), mesentery (eng.), 1. duplikatura trbušne mahramice, peritoneuma, koja pricvršcuje tanko crijevo za stražnji trbušni zid i nosi mu krvne i limfne sude. opornjak. 2. svaki prevoj, duplikatura mahramice koja omogucava podržavanje organa i njihovu fiksaciju za zid trbuha. nabornjak, opor-njak, kraljica. Sin.


---MEZENTERIOPEKSIJAmesenteriopexia, ae, f (lat.), mesenteriopexy (eng.), suspenzija ili fiksacija opornjaka operativnim putem Sin. .


---MEZENTERIORAFIJAmesenteriorrhaphia, ae, f (lat.), mesenteriorrhaphy (eng.), šav na opornjaku, mezenterijumu Sin. .


---MEZENTERITISmesenteritis, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija mezenterija, opornjaka. Sin.


---MEZENTERITIS, RETRAKTILNImesenteritis retractilis (lat.), rectractile mesenteritis (eng.), isindija opornjaka koja vodi njegovome skupljanju, sklerozi, retrakciji, zgrcava-nju, što ima za rezultat pomjeranje i težu prohodnost kroz crijevne vijuge. Sin.


---MEZGA(LAT.), (ENG.), SIN. v. limfa.


---MEZGAVICAvas lymphaticum (lat.), lymphatic vessel (eng.), sud koji provodi mezgu, limfu. limfni sud. Sin.


---MEZGOVNICAlymphoglandula, ae, f, glandula lymphatica, lymphonodus, i, m (lat.), lymph node (eng.), nakupina limfnoga tkiva koja je meduetapa pretakanja ili prolaska limfe u limfnome sistemu. limfna žlijezda. Sin.


---MEZGRA(LAT.), (ENG.), SIN. v.mlijec. .


---MEZIJALAN, MESIALIS, e (lat.), mesial (eng.), ona strana neke strukture koja je bliže centralnoj liniji. Narocito kod zubnoga diza. Strana zuba suprotna od distalne. Sin.


---MEZIOBUKALANmesiobuccalis, e (lat.), mesiobuccal (eng.), onaj koji je smješten istovremeno i na mezijalnoj i na bukalnoj zubnoj površini, odnosno zidu pulpne komore Sin. .


---MEZIOCERVIKALANmesiocervicalis, e (lat.), mesiocervical (eng.), onaj koji se nalazi na mezijalnoj strani vrata zuba Sin. .


---MEZIODENSmesiodens, tis, m (lat.), id.(eng.), prekobrojni zub koji se javlja kao jedan ili u paru malehni zubic klinastoga oblika izmedu gornjih ventralnih sjekutica. Može biti impaktiran. Up. nebnjak. Sin.


---MEZIODISTALANmesiodistalis, e (lat.), mesiodistal (eng.), onaj koji pripada istovremeno i distalnoj i mezijalnoj strani (npr. meziodistalni promjer zuba) Sin. .


---MEZIOGINGIVALANmesiogingivalis, e (lat.), mesiogingival (eng.), onaj koji pripada ili se formira na mezijalnome i gingivalnome dijelu zuba ili pulpne komore Sin. .


---MEZIOKLUZALANmesioocclusalis, e (lat.), mesioocclusal (eng.), onaj koji se nalazi ili nastaje istovremeno na me-zijalnoj i okluzalnoj zubnoj površini ili zidu pulpne šupljine Sin. .


---MEZIOLABIJALANmesiolabialis, e (lat.), mesiolabial (eng.), onaj koji se nalazi istovremeno na mezijalnoj i labijalnoj površini zuba, odnosno dijelu pulpne šupljine Sin. .


---MEZIOLINGVALANmesiolingualis, e (lat.), mesiolingual (eng.), onaj koji se nalazi ili nastaje na mezijalnoj i je-zickoj zubnoj površini ili dijelu pulpne šupljine Sin. .


---MEZIOPULPALANmesiopulpalis, e (lat.), id.(eng.), mesiopulpal (eng.), onaj koji se nalazi ili se formira na mezijalnome i pulpalnome zidu pulpne šupljine Sin. .


---MEZOBLASTmesoblastus, i, m (lat.), mesoblast (eng.), srednji list zametka u ranoj njegovoj fazi. Up. mezoderm, što je isto, samo u kasnijoj fazi razvoja Sin. .


---MEZODERM, MESODERMA, atis, n (lat.), mesoderm (eng.), srednji list zametka, onaj koji leži izmedu ektoderma i endoderma. Iz njega se razvija vezno tkivo, kost, hrska-vice, mišici, krv i krvni sudi, mezga, mezgavice i njihovi sudi, netohorda, košulja, plucna i trbušna mahramica, bubrezi i gonade. Up. mezoblas Sin. .


---MEZODERMALANmesodermalis, e (lat.), mesodermal (eng.), onaj koji potjece ili pripada mezodermu Sin. .


---MEZODIJASTOLICANmesodiastolicus-3 (lat.), mesodiastolic (eng.), onaj koji se nalazi u sredini dijastole (npr. mezodijastolican šum) Sin. .


---MEZODUODENUMmesoduodenum, i, n (lat.), id.(eng.), nabor mezenterija koji u ranome fetalnome periodu prekriva danaestopalacno crijevo Sin. .


---MEZOGASTRIJUMmesogastrium, ii, n (lat.), id.(eng.), dio primitivnoga mezenterijuma koji prekriva želudac i iz kojega se razvija landra i landrica Sin. .


---MEZOHONDRIJUMmesochondrium, ii, n (lat.), id.(eng.), matriks u koji su ugniježdene odajice hijaline hrskavice Sin. .


---MEZOILEUMmesoileum, ii, n (lat.), id.(eng.), dio mezenterija koji pripada ileumu Sin. .


---MEZOJEJUNUMmesojejunum, i, n (lat.), id.(eng.), dio mezenterija koji pripada jejunumu Sin. .


---MEZOKARDIJAmesocardia, ae, f (lat.), id.(eng.), atipicni položaj srca ciji se vrh nalazi u medijalnoj liniji na kafezu Sin. .


---MEZOKOLONmesocolon, i, n (lat.), id.(eng.), dio isuke kojim je kolon vezan za stražnji trbušni zid, opornjak debeloga crijeva Sin. .


---MEZOMETRIJUMmesometrium, ii, n (lat.), id.(eng.), 1. dio širokoga ligamenta koji se nalazi ispod jajnika kojega cine listovi isuke, a koji obavijaju matericu s prednje i stražnje strane, 2. srednji, mišicni sloj materice Sin. .


---MEZONEFROMAmesonephroma, atis, n (lat.), id.(eng.), rijetki, maligni tumor ženskih genitala (ovarija). Pošto histološki nalici na karcinom bubrežnih odajica dobio je ovo ime. Sastavljen je od odajica koje su oblikom nalik na ekser za potkivanje Sin. .


---MEZONEFROS(LAT.), (ENG.), SIN. v. predbubreg.


---MEZOOVARIJUMmesoovarium, ii, n (lat.), id.(eng.), dio širokoga ligamenta izmedu mezosalpinksa i mezometrija koji drži jajnik na njegovome mjestu Sin. .


---MEZOREKTUMmesorectum, i, n (lat.), (eng.), nabor isuske koji prelazi preko rektuma i spaja se sa sakralnom košcu Sin. .


---MEZORHIJUMmesoorchium, ii, n (lat.), id.(eng.), dio primitivnoga mezenterija koji okružuje fetalni tašak. Kod odraslih se vidi nabor izmedu tašaka i epididimisa Sin. .


---MEZOSALPINKSmesosalpinx, gis, f (lat.), id.(eng.), dio širokoga ligamenta materice koji omotava jajovod Sin. .


---MEZOSISTOLICANmesosystolicus-3 (lat.), mesosystolic (eng.), onaj koji se nalazi u sredini sistole (npr. mezosistolican šum) Sin. .


---MEZOTELmesothelium, i, n (lat.), id.(eng.), sloj plocastih odajica nastao od mezoderma koji oblaže embrionalnu tjelesnu šupljinu. Kod odrasloga on formira serozne opne (perikard, pleura, peritoneum). Sin.


---MEZOTELIJALNImesothelialis, e (lat.), mesothelial (eng.), ono što pripada mezotelu ili je napravljeno od njega. Sin.


---MEZOTELIOMAmesothelioma, atis, n (lat.), id.(eng.), maligni tumor porijekla mezotela (plucna i trbušna mahramica, košulja); može biti benigan i maligan, a maligni ima neke veze sa azbestozom Sin. .


---MICELA(LAT.), (ENG.), SIN. v. cestica 2.


---MICELIJUMmycelium, i, n (lat.), id.(eng.), masa koncastih produžetaka koji cine gljivicni talus (jednostavno tijelo koje još nije diferencirano u korijen, stablo ili list, a glavna je karakteristika gljiva koje imaju micelij) Sin. .


---MICETEMIJAmycethaemia, ae, f (lat.), (eng.), mycethemia (eng.) prisustvo gljivica u krvi Sin. .


---MICETIZAM(LAT.), (ENG.), SIN. v. trovanje gljivama.


---MICETOMAmycetoma, atis, n (lat.), madura foot (eng.), hronicna lahko progresivna, u pocetku lokalizirana, a kasnije sve proširenija, destruktivna infekcija kožnoga i potkožnoga tkiva, fascije i kosti, uzrokovana gljivicama tipa actinomyces. Potrebna je traumatska implantacija gljivice i bakterija. Dešava se Sin.


---MICINA(LAT.), (ENG.), 1. v. tuberkulozni limfadenitis, 2. svaki limfadenitis (v.), koji ima kožnu fistulu. uso Sin. v.


---MIDA(LAT.), (ENG.), SIN. v. želudac.


---MIDRIJATICANmydriaticus-3 (lat.), mydriatic (eng.), onaj koji je širokih zjenica Sin. .


---MIDRIJATIKAremedia mydriatica (lat.), mydriatics (eng.), sredstva koja farmakološki šire zjenicu. Sin.


---MIDRIJAZAmydriasis, is, f (lat.), id.(eng.), fiziološka, farmakološka ili morbidna dilatacija, proširenje, zjenica, jedne ili obje. Sin.


---MIEKTOMIJAmyectomia, ae, f (lat.), myectomy (eng.), hirurška ekscizija nekoga mišica ili jednoga njegovoga dijela Sin. .


---MIEKTOPIJAmyectopia, ae, f (lat.), myectopy (eng.), promjena položaja nekoga mišica Sin. .


---MIGAVICAmembrana nictitans (lat.), nictitating membrane (eng.), transparentni nabor kože koji leži dublje od ocnoga kapka na mezijalnoj strani koji se može navuci preko ocne jabucice, tzv. treci kapak, a nalazi se kod reptila, ptica i sisara. Kod covjeka izuzetno. žmirnica, kapak treci. Sin.


---MIGRACIJA1. v. premještanje, preseljenje, 2.. migratio, onis, f diapedesis, is, f (lat.), migration (eng.), prolazak bijelih krvnih zrna kroz zid krvnih suda Sin. .


---MIGRENA(LAT.), (ENG.), SIN. v. seknja.


---MIJALGIJAmyalgia, ae, f (lat.), id.(eng.), boli u mišicima. Sin.


---MIJASTENIJAmyasthenia, ae, f (lat.), id.(eng.), bilo koja konstitucionalna mišicna slabost. Najcešce se misli na myasthenia gravis pseudoparalytica, poremecaj neuromuskularne funkcije uslijed prisustva antijela na acetilholinske receptore na neuromišicnoj ploci. Klinicki se javlja slabost, isrpljenost, Sin. .


---MIJATROFIJAmyatrophia, ae, f (lat.), myatrophy (eng.), atrofija mišica; mišicna atrofija Sin. .


---MIJAZAmyiasis, is, f (lat.), id.(eng.), stanje nastalo ugniježdavanjem larve domace muhe u tijelo, sluzavice covjeka ili životinje. Sin.


---MIJELENCEFALONmyelencephalon, i, n (lat.), id.(eng.), stražnji od dva moždana mjehura koji se formiraju specijalizacijom trecega mjehura u embrionalno vrijeme, nazvanoga stražnji mozak, rombencefalon. Iz mijelencefalona se formira medulla oblongata Sin. .


---MIJELINmyelinum, i n (lat.), myelin (eng.), 1. supstancija odajicke opne Schwannovih odajica koje formiraju ovojnicu, cahuru. Ima visoki procenat lipida u odnosu na proteine i služi kao elektricni izolator, sin. podstjelka, 2. bilo koji iz grupe lipida koji se nalazi u normalnome i patološkome tkiv Sin.


---MIJELINIZACIJAmyelinisatio, onis, f (lat.), myelinization (eng.), proces prekrivanja, oblaganja, nervnih vlakana mijelinom Sin. .


---MIJELINOLIZAmyelinolysis, is, f (lat.), id.(eng.), razaranje, destrukcija mijelina, demijelinizacija Sin. .


---MIJELINOPATIJAmyelinopathia, ae, f (lat.), myelinopathy (eng.), bilo koja bolest mijelina; degeneracija bijele moždane mase Sin. .


---MIJELINSKImyelinicus-3 (lat.), myelinic (eng.), onaj koji pripada mijelinu, ili ima mijelinski omotac, ili je prirode mijelina (npr. mijelinska nervna vlakna) Sin. .


---MIJELITISmyelitis, idis, f (lat.), id.(eng.), 1. isindija kicmene moždine. Simptomi variraju zavisno od lokalizacije (bol, hiperestezija, mravinjanje, anestezija, pareze, paralize), 2. isindija koštane srži, obicno zajedno sa inflamacijom kosti (osteomijelitis). Sin.


---MIJELOBLASTmyeloblastus, i, m (lat.), myeloblast (eng.), nezrela odajica koštane srži koje normalno nema u pe-rifernoj krvi. To je najraniji prekurzor bijele krvne vriježe. Imaju fini hromatin, nekoliko jezgrica i negranuliranu bazofilnu citoplazmu. Sin.


---MIJELOBLASTOMAmyeloblastoma, atis, n (lat.), id.(eng.), fokalni maligni tumor koji se vidi kod mijeloblasticne leukemije, a napravljen je od mijeloblasta. Sin.


---MIJELOBLASTOZAmyeloblastosis, is, f (lat.), id.(eng.), 1. porast broja mijeloblasta u krvi, 2. maligna bolest pilica uzrokovana retrovirusom Sin. .


---MIJELOCELAmyelocele, es, f (lat.), id.(eng.), protruzija tkiva kicmene moždine kroz defekt na kicmi sa razlicitom debljinom tkivnoga prekrivaca Sin. .


---MIJELOCITmyelocytus, i, m (lat.), myelocyte (eng.), prekurzor u granulocitnoj vriježi. To je odajica u razvojnome nizu izmedu promijelocita i metamijelocita Sin. .


---MIJELOCITOZAmyelocytosis, is, f (lat.), id.(eng.), prisustvo velikoga broja mijelocita u krvi Sin. .


---MIJELODISPLAZIJAmyelodysplasia, ae, f (lat.), id.(eng.), 1. defekt nervne cijevi; slabiji, defektan, razvoj bilo kojega dijela nervne cijevi, 2. displazija mijelocita u koštanoj srži. To može biti mijelosupresija, smanjena proizvodnja, ili nenormalna proliferacija što može prethoditi leukemiji Sin. .


---MIJELOFIBROZAmyelofibrosis, is, f (lat.), id.(eng.), zamjena tkiva koštane srži sa vezivnim fibroznim tkivom Sin. .


---MIJELOGRAFIJAmyelographia, ae, f (lat.), myelographia (eng.), rendgensko snimanje spinalnog subarahnoidalnoga prostora cime se indirektno prikazuje i kicmena moždina, poslije injekcije kontrastnoga sredstva u subarahnoidalni prostor Sin. .


---MIJELOGRAMmyelogramma, atis, n (lat.), myelogram (eng.), 1. graficko predstavljanje, prikazivanje, diferencijalne slike odajica nadenih u koštanoj srži, 2. kontrastni radiološki prikaz kicmene moždine (u stvari spinalnoga subarahnoidalnoga prostora) Sin. .


---MIJELOIDANmyeloides (lat.), myeloid (eng.), 1. onaj koji je nalik na koštanu srž ili onaj koji se izvodi iz nje, 2. onaj koji ima izgled mijelocita. Sin.


---MIJELOKLASTmyeloclastus, i, m (lat.), myeloclast (eng.), odajica koja razara mijelinske ovojnice Sin. .


---MIJELOLIPOMAmyelolipoma, atis, n (lat.), id.(eng.), malehni, rijetki, dobrocudni tumor suprarenalne žlijezde koji je na-pravljen od razlicitih proporcija limfocita, mijeloidnih odajica i masnoga tkiva. Javlja se i kao razvojna anomalija Sin. .


---MIJELOMAmyeloma, atis, n (lat.), id.(eng.), tumor koji je sastavljen od odajica koje se inace normalno nalaze u koštanoj srži. Karakteristican nalaz su plazma odajice. plazmocitoma. Sin.


---MIJELOMA, INDOLENTNImyeloma indolens (lat.), indolent myeloma (eng.), varijanta multiploga mijeloma gdje su odajice hipoproliferativne. Prisutna je M komponenta i plazmocitoza u koštanoj srži, ali nema destrukcije kosti i hiperkalcemije. Sin.


---MIJELOMA, MULTIPLImyeloma multiplex (lat.), multiple myeloma (eng.), diseminirani, maligni tumor plazma odajica, cija je karakteristika pojava multiplih tumorskih žarišta i sekrecija monoklonalnog imunoglobulina (M komponenta). Na rendgenskim snimcima se vide proširena osteoliticna žarišta, a klinicki dominiraju boli, pato mijelomatoza. Sin.


---MIJELOMALACIJAmyelomalacia, ae, f (lat.), id.(eng.), bolesno smekšavanje kicmene moždine Sin. .


---MIJELOMATOZA(LAT.), (ENG.), SIN. v. mijeloma, multipli.


---MIJELOMENINGOCELAmyelomeningocele, es, f (lat.), id.(eng.), protruzija tkiva kicmene moždine zajedno sa ovojnicama (menigama) kroz defekt na kicmi Sin. .


---MIJELOPATIJAmyelopathia, ae, f (lat.), myelopathy (eng.), opci termin koji oznacava funkcionalne ili organske smetnje na kicmenoj moždini. To su nespecificne neisindicne lezije kicmene moždine Sin. .


---MIJELOPATIJA, KARCINOMSKAmyelopathia carcinomatosa (lat.), carcinomatous myelopathia (eng.), brzo progresivna mijelopatija udružena sa rakom pluca, ali se vidi i kod drugih karcinoma. Nastaje nekroza bijele i sive mase kicmene moždine Sin. .


---MIJELOPATIJA, VAKUOLARNAmyelopathia vacuolaris (lat.), vacuolar myelopathy (eng.), spongiozna degeneracija i gubitak mijelina sa mikroskopskom vakuloizacijom kicmene moždine islijed infekcije sa HIV (virusom humane imunodeficijencije). Simptomi su spasticna parapareza, ataksija, nestabilan hod i sl Sin. .


---MIJELOPATIJA, VASKULARNAmyelopathia vascularis (lat.), vascular myelopathy (eng.), skup degenerativnih promjena na krvnim sudima kicmene moždine, najcešce zbog arterioskleroze ili dijabetesa kod pacijenta u poodmaklim godinama, što rezultira sporim progredijentnim neurološkim spinalnim deficitom Sin. .


---MIJELOPLAKS, MYELOPLAX, acis, f (lat.), id.(eng.), bilo koja džinovska odajica koštane srži sa više jezgara Sin. .


---MIJELOPLASTmyeloplastus, i, m (lat.), myoplast (eng.), bilo koji leukocit iz koštane srži Sin. .


---MIJELOPOEZA(LAT.), myelopoiesis, is, f (lat.).id.(eng.), stvaranje koštane srži ili odajica koje potjecu od nje Sin. .


---MIJELOPROLIFERATIVAN(LAT.), myeloproliferative (eng.), onaj koji je karakteriziran medularnom ili ekstramedularnom proliferacijom elemenata koji cine koštanu srž (eritroblasta, granulocita, fibroblasta, megakariocita) Sin. .


---MIJELOSARKOMAmyelosarcoma, atis, n (lat.), id.(eng.), sarkomatozni rast sacinjen od mijeloidnoga tkiva i odajica koštane srži Sin. .


---MIJELOSUPRESIJAmyelosupressio, onis, f (lat.), myelosup-ression (eng.), potiskivanje aktivnosti koštane srži što se manifestira smanjenjem broja crvenih i bijelih krvnih zrna i krvnih plocica, te smanjenju odbacivanja tkiva Sin. .


---MIJELOTERAPIJAmyelotherapia, ae, f (lat.), myelotherapy (eng.), terapeutska upotreba koštane srži Sin. .


---MIJELOTOKSICANmyelotoxicus-3 (lat.), myelotoxic (eng.), onaj koji je toksican i destruktivan za koštanu srž Sin. .


---MIJELOTOMIJAmyelotomia, ae, f (lat.), myelotomy (eng.), 1. operacija presijecanja puta bola na kicmenoj moždini uslijed jakoga bola, 2. otvaranje kicmene moždine radi vadenja tumora Sin. .


---MIJELOŠIZAmyeloschisis, is, f (lat.), id.(eng.), razvojna mahana karakterizirana rascjepom kicmene moždine, jer neuralna ploca nije formirala citavu cijev ili je cijev rupturirala poslije zatvaranja Sin. .


---MIJENA GLASAmutatio vocis (lat.), break od voice (eng.), promjena glasa ka dubljem muškome ili ženskome glasu kod adolescenata. mutiranje. Sin.


---MIJENAclimacterium, ii, n (lat.), climacteric (eng.), sindrom endokrinih, somatskih i psihickih promjena koje nastaju na kraju reproduktivnoga perioda kod žene. odcvijet, klimakterijum, menopauza. Sin.


---MIJENJANJE, PERMUTATIO, onis, f (lat.), permutation (eng.), promjena, izmjena, premještanje s mjesta na mjesto, razmjena, sin. permutacija Sin. .


---MIJENJATImutare (lat.), change, modify (eng.), promijeniti, izmijeniti, okrenuti na bolje ili gore, promijeniti osobine, kvalitet, ali i kvantitet, izmijeniti, preinaciti, preobraziti, pretvoriti. mutirati. Sin.


---MIJEŽ(LAT.), (ENG.), SIN. v. mokraca.


---MIKATOZAmicatosis, is, f (lat.), id.(eng.), pneumokonioza udihanjem prašine tinje ( Sin. v.).


---MIKCIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. mokrenje.


---MIKOBAKTERIJUMMycobacterium, i, n (lat.), id.(eng.), 1. rod bakterija porodice Mycobacteriaceae. To su gram pozitivni, aerobni, sporo rastuci, štapici, lagahno zakriv-ljeni, koji se boje kiselim bojama. Ima ih puno vrsta, a medu njima su i uzrocnici verema i gube, 2. svaki pojedini organizam toga roda Sin. .


---MIKOLOGIJAmycetologia, ae, f (lat.), mycology (eng.), nauka o gljivama Sin. .


---MIKOTICANmycoticus-3 (lat.), mycotic (eng.), onaj koji pripada mikozi; uzrokovan gljivicama Sin. .


---MIKOZAmycosis, is, f (lat.), id.(eng.), bilo koja bolest uzrokovana gljivicama, narocito na koži. Sin.


---MIKRENCEFALIJAmicrencephalia, ae, f (lat.), micrencephaly (eng.), nenormalno malehna glava i mozak Sin. .


---MIKROADENOMAmicroadenoma, atis, n (lat.), id.(eng.), adenom hipofize koji je manji od 10 mm po dijametru. Takav se obicno ne vidi radiološkim tehnikama, ali je se otkriva uslijed svoga hormonalnoga djejstva Sin. .


---MIKROANALIZA, MICROANALYSIS, is, f (lat.), id.(eng.), hemijsko odredivanje malehnih kolicina nekih supstancija. Sin.


---MIKROANATOMIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. histologija.


---MIKROANEURIZMAmicroaneurysma, atis, n (lat.), microaneurysm (eng.), malehna, mikroskopski vidljiva aneurizma, promjera do jedan mm Sin. .


---MIKROANGIOPATIJAmicroangiopathia, ae, f (lat.), microangiopathy (eng.), bolesti malehnih krvnih suda, bez obzira na etiologiju Sin. .


---MIKROB(LAT.), microbe (eng.), sicušni, mikroskopski vidljivi, živi organizam. Termin se posebno odnosi na one sitne forme života koje su u stanju uzrokovati bolest životinja i ljudi (bakterije, protozoe, gljivice). Up. mikroorganizam Sin. .


---MIKROBIOLOG, MICROBIOLOGIST(LAT.), (eng.), ljekar ili diplomirani biolog koji je specijalizirao mikrobiologiju. Sin.


---MIKROBIOLOGIJAmicrobiologia, ae, f (lat.), microbiology (eng.), nauka koja proucava mikroorganizme, pogotovu one za koje je neophodan mikroskop, ukljucujuci alge, bakterije, gljivice i viruse. Sin.


---MIKROBLASTmicroblastus, i, m (lat.), microblast (eng.), eritroblast, maticna odajica iz koje se razvija crveno krvno zrno, promjera od 5 mikrona i manje Sin. .


---MIKROBLEFARIJAmicroblepharia, ae, f (lat.), id.(eng.), razvojna anomalija, manifestirana malehnim ocnim kapcima koji su kratki i smanjene širine Sin. .


---MIKROBRAHIJAmicrobrachia, ae, f (lat.), id.(eng.), nenormalna kratkoca ruka, narocito kratkoca mišica Sin. .


---MIKROCEFALIJAmicrocephalia, ae, f (lat.), microcephaly (eng.), nenormalno malehna glava. Obicno je pojava udružena sa mentalnom retardacijom Sin. .


---MIKROCIRKULACIJAmicrocirculatio, onis, f (lat.), microcirculation (eng.), krvni protok u citavome sistemu malehnih krvnih suda velicine 100 mikrona i manje Sin. .


---MIKROCIT, MICROCYTUS, i, m (lat.), microcyte (eng.), nenormalno malehno crveno krvno zrno, ono koje ima manje od pet mikrona u promjeru Sin. .


---MIKROCITEMIJAmicrocythaemia, ae, f (lat.), microcythemia (eng.), pojava mikrocita u krvi, odnosno pojava da su eritrociti osobina mikrocita ( Sin. v.).


---MIKRODAKTILIJAmicrodactylia, ae, f (lat.), microdactyly (eng.), nenormalno malehni i sitni prsti Sin. .


---MIKRODONCIJAmicrodontia, ae, f (lat.), id.(eng.), razvojna anomalija manifestirana neuobicajeno i nenormalno malehnim zubima ili nenormalno velika cehneta u odnosu na normalne zube koji izgledaju nesrazmjerno malehni Sin. .


---MIKRODOZAmicrodosis, is, f (lat.), microdose (eng.), vrlo malehna doza Sin. .


---MIKROELEKTRODA(LAT.), microelectrode (eng.), elektroda sa vrlo malehnim vrhom. Takva elektroda se koristi za stimulaciju ili registraciju biolektricnih potencijala jedne odajice Sin. .


---MIKROELEKTROFOREZAmicroelectrophoresis, is, (lat.), id.(eng.), elektroforeza gdje se kretanje partikula registrira svjetlosnim mikroskopom Sin. .


---MIKROFAGmicrophagus, i, m (lat.), microphage (eng.), malehni aktivno pokretni fagocit, neutrofilni leukocit, sposoban za fagocitozu Sin. .


---MIKROFARAD(LAT.), (ENG.), SIN. v. farad.


---MIKROFAUNA(LAT.), microfauna (eng.), životinjski svijet koji se vidi jedino upotrebom svjetlosnoga mikroskopa Sin. .


---MIKROFIBRILAmicrofibrilla, ae, f (lat.), microfibril (eng.), veoma malehna fibrila ( Sin. v.).


---MIKROFILAMENTI(LAT.), microfilaments (eng.), tanki koncici koji se nalaze u citoplazminom matriksu kod gotovo svih odajica. Vjeruje se da imaju neku suportivnu skeletnu ulogu u odajici Sin. .


---MIKROFILM(LAT.), microfilm (eng.), 16 ili 35 milimetarski film koji se upotrebljava u automatskim aparatima brzoga snimanja radi fotografske reprodukcije pisanoga teksta ili radiografske slike u znatno reduciranoj velicini Sin. .


---MIKROFLORA(LAT.), microflora (eng.), ukupna populacija mikroorganizama prisutna u odredeno vrijeme na odredenome tacno definiranome mjestu (npr. crijevna mikroflora) Sin. .


---MIKROFTALMIJAmicrophtalmia, ae, f (lat.), microphtalmos (eng.), razvojna anomalija koja se manifestira umjerenom ili jakom redukcijom velicine oka. Istovremeno su obicno prisutni opaciteti kornee i lece i druge anomalije Sin. .


---MIKROGENIJA, MICROGENIA, ae, f (lat.), (eng.), ekstremno malehna brada kao rezultat poremecaja u razvoju donjega cehneta Sin. .


---MIKROGENITALIZAMmicrogenitalismus, i, m (lat.), microgenitalism (eng.), pojava nenormalno malehne edepjerije, narocito kod muškarca Sin. .


---MIKROGIRIJAmicrogyria, ae, f (lat.), id.(eng.), razvojna anomalija manifestirana nenormalno sitnim vijugama mozga kojih je obicno jako mnogo Sin. .


---MIKROGLIJAmicroglia, ae, f (lat.), glitter cells (eng.), sistem malehnih intersticijalnih odajica mezodermalnoga porijekla koje cine potpunu strukturu centralnoga nervnoga sistema. Pokretne su i ponašaju se kao fagociti Sin. .


---MIKROGLOSIJA, MICROGLOSSIA, ae, f (lat.), id.(eng.), nenormalno malehni jezik Sin. .


---MIKROGNATIJAmicrognathia, ae, f (lat.), id.(eng.), neuobicajeno malehna cehneta Sin. .


---MIKROGRAFIJA, MICROGRAPHIA, ae, f (lat.), micrography (eng.), veoma sitan rukopis. Obicno se pojavljuje tako što normalan rukopis postaje sve sitniji što se piše dalje (vidljivo kod parkinsonizma) Sin. .


---MIKROHEJLIJAmicrocheilia, ae, f (lat.), id.(eng.), nenormalno sitne i malehne usne Sin. .


---MIKROHIRURGIJAmicrochirurgia, ae, f (lat.), microsurgery (eng.), operativna metoda upotrebom mikroskopa koji uvecava 8-16 puta sa korišcenjem posebnoga instrumentarija i posebnom obukom (hirurgija krvnih suda, neurohirurgija, plasticna hirurgija itd.) Sin. .


---MIKROKARDIJAmicrocardia, ae, f (lat.), id.(eng.), nenormalno malehno srce, nesrazmjerno velicini tijela Sin. .


---MIKROKNEMIJA, MICROCNEMIA, ae, f (lat.), id.(eng.), nenormalna kratkoca noga, narocito kratkoca golijeni Sin. .


---MIKROKOKE1. Micrococci, orum, m (lat.), id.(eng.), rod sfericnih, aerobnih, grampozitivnih mikroorganizama koje formiraju nepravilne mase. Mogu biti patogene i saprofitne (nalaze se na tlu, vodi, prašini, mlijeku), 2. svaki pojedini organizam iz roda Microccocus Sin. .


---MIKROKORIJAmicrocoria, ae, f (lat.), id.(eng.), urodeno uske i malehne zjenice Sin. .


---MIKROKORNEAmicrocornea, ae, f (lat.), id.(eng.), razvojna anomalija manifestirana neuobicajeno malehnim promjerom rožnjace (manja od 11 mm u promjeru u dobi od godinu dana). Vida se zajedno sa mikroftalmijom, kongenitalnom kataraktom, glaukomom i sl Sin. .


---MIKROKRANIJA, MICROCRANIA, ae, f (lat.), id.(eng.), smanjenje glave po svim dijametrima, tako da je visceralni kranijum nesrazmjerno velik u odnosu na malehni cerebralni Sin. .


---MIKROLITmicrolithus, i, m (lat.), microlith (eng.), sitni kamen, kamencic, koji se ne vidi na rendgenskim snimcima Sin. .


---MIKROMASTIJAmicromastia, ae, f (lat.), id.(eng.), nenormalno malehne grudi kod fertilne žene Sin. .


---MIKROMELIJAmicromelia, ae, f (lat.), id.(eng.), razvojna anomalija manifestirana nenormalnim srazmjerom i kratkocom udova Sin. .


---MIKROMIJELIJAmicromyelia, ae, f (lat.), id.(eng.), nenormalna i kratka kicmena moždina Sin. .


---MIKRON(LAT.), (ENG.), mikrometar 2 Sin. .


---MIKRONEUROHIRURGIJA(LAT.), microneurosurgery (eng.), operacije na mozgu, kicmenoj moždini i perifernim živcima koje se provode pod operativnim mikroskopom Sin. .


---MIKRONUKLEUS(LAT.), micronucleus, i, m (lat), id.(eng.), manji od jezgara, ili dva tipa jezgara, kada ih je više od jednoga ili više od jednoga tipa, prisutno u odajici Sin. .


---MIKROORGANIZAMmicroorganismus, i, m (lat.), microorganism (eng.), organizam koji je mikroskopske velicine ili još manji. Od medicinskoga interesa su bakterije, virusi, gljivice, protozoe. klice. Sin.


---MIKROPODIJAmicropodia, ae, f (lat.), id.(eng.), nenormalno malehna stopala Sin. .


---MIKROPSIJAmicropsia, ae, f (lat.), id.(eng.), iluzija u kojemu se objekat vidi manjim nego što jest Sin. .


---MIKRORINIJAmicrorrhinia, ae, f (lat.), id.(eng.), nenormalno malehan nos Sin. .


---MIKROSKOPmicroscopium, ii, n (lat.), microscope (eng.), instrument koji daje uvecanu sliku malehnih, inace golim okom nevidljvih, objekata cime se otkriva njihova struktura Sin. .


---MIKROSKOP, ELEKTRONSKI(LAT.), electron microscope (eng.), mikroskop koji koristi snop elektrona, umjesto snopa vidljivoga svjetla. Daje znatno vece uvecanje nego svjetlosni mikroskop, a slika se može vidjeti na fluorescentnome ekranu ili fotografiji Sin. .


---MIKROSKOP, SVJETLOSNI(LAT.), light microscope (eng.), mikroskop koji koristi vještacko ili danje vidljivo svijetlo Sin. .


---MIKROSKOPIJAmicroscopia, ae, f (lat.), microscopy (eng.), ispitivanje, pregled, posmatranje pod mikroskopom ( Sin. v.).


---MIKROSKOPSKI, MICROSCOPICUS-3 (lat.), microscopic (eng.), kvalitet koji se vidi jedino pod mikroskopom (npr. mikroskopska velicina) Sin. .


---MIKROSTOMIJAmicrostomia, ae, (lat.), microstomy (eng.), urodeno malehna usta Sin. .


---MIKROTOM, MICROTOMUM, i, n (lat.), microtome (eng.), aparat koji omogucuje rezanje tankih kriški tkiva radi ispitivanja pod mikroskopom Sin. .


---MIKROTROMBOZAmicrothrombosis, is, f (lat.), id.(eng.), pri-sustvo malehnih tromba, u kapilarama i drugim maleh-nim krvnim sudima Sin. .


---MIKROTUBULA(LAT.), microtubule (eng.), bilo koja od nježnih, tankih tubularnih struktura koje su izgradene pretežno od tubulina, a koje se nalaze u citoplazmi skoro svih odajica. Održavaju odajicki oblik, utjecu na kretnje organela i prave niti vretena za vrijeme mitoze Sin. .


---MIKROVAL, MICROWAVE(LAT.), (eng.), val ili talas tipican za elektromagnetska zracenja izmedu infracrvenih i radiovala (od 300.000 do 100 megacikla) Sin. .


---MIKROZOMmicrosoma, atis, n (lat.), microsome (eng.), bilo koji od vezikularnih fragmenata endoplazmatskoga retikuluma koji nastaje poslije pucanja ili centrifugiranja odajica Sin. .


---MIKROZOMIJA, MICROSOMIA, ae, f (lat.), id.(eng.), nizak, malehan rast, kratka statura, ali još nije patuljasti rast. Sin.


---MIKSEDEMmyoxodema, atis, n (lat.), myxedema (eng.), stanje nastalo slabijom funkcijom kotlacne žlijezde, a karakterizirano je suhim, voštanim otokom kože sa nenormalnim depozitima mukopolisaharida Sin. .


---MIKSOMAmyxoma, atis, n (lat.), id.(eng.), benigni tumor, sastavljen od primitivnih odajica veznoga tkiva i strome koja je nalik na mezenhim Sin. .


---MIKSOMATOZA, MYXOMATOSIS, is, f (lat.), id.(eng.), stanje narastanja multiplih miksoma ( Sin. v.).


---MIKSOSARKOMAmyxosarcoma, atis, n (lat.), id.(eng.), sarkoma koji sadrži tkivo koje je nalik na tkivo miksoma ( Sin. v.).


---MIKSOVIRUS(LAT.), myxovirus (eng.), grupa RNA virusa koja ima afinitet prema mukopolisaharidima i glukoproteinima. Ima ih dvije porodice Sin. .


---MIKSTURAmixtura, ae, f (lat.), mixture (eng.), mješavina raznih droga ili sadržaja u tecnome stanju. mješavina. Sin.


---MILIGRAM(LAT.), milligram (eng.), hiljaditi dio grama; cesto upotrebljavana mjera u medicini. Oznaka mgr, ili mg Sin. .


---MILIJARANmiliaris, e, miliarius-3 (lat.), miliary (eng.), ono što nalici na zrna prosa, karakterizirano stvaranjem sitnih promjena koje nalice na zrna prosa (npr. milijarni verem) Sin. .


---MILILITAR(LAT.), milliliter (eng.), cesta jedinica volumena u me-dicini, a predstavlja hiljaditi dio litra. Oznaka je ml Sin. .


---MILIMETAR, MILLIMETER(LAT.), (eng.), cesta oznaka duljine u linearnom metrickome sistemu, a predstavlja hiljaditi dio metra. Oznaka mm Sin. .


---MILIMOL(LAT.), millimole (eng.), jedan hiljaditi dio mola. Simbol mmol Sin. .


---MILIOSMOL(LAT.), milliosmole (eng.), hiljaditi dio osmola ( Sin. v.). Simbol mOsm.


---MILIRAD(LAT.), millirad (eng.), jedan hiljaditi dio rada ( Sin. v.).


---MILIREM(LAT.), millirem (eng.), jedan hiljaditi dio rema ( Sin. v.). Oznaka mrem.


---MILIRENDGEN(LAT.), milliroendtgen (eng.), jedan hiljaditi dio rendgena ( Sin. v.).


---MILISEKUNDA(LAT.), millisecond (eng.), hiljaditi dio sekunde. Oznaka je ms Sin. .


---MILJ(LAT.), (ENG.), berberski alat u Bosni. Drveni štapic koji služi pri sunnecenju djece. Štapic se uvuce ispod prepucijuma, a potom se vrši sunnecenje Sin. .


---MILJE(LAT.), (ENG.), SIN. v. okolica.


---MILODUHHyssopus officinalis (lat.), hyssope (eng.), žbunasta biljka od koje se koriste lišce i cvjetne grancice, Hyssopi summitas, za caj protiv zaduhe. Sin.


---MIMETICANmimericus-3 (lat.), mimetic (eng.), onaj koji podržava, stimulira (npr. simpatikomimetican) Sin. .


---MIMEZA(LAT.), (ENG.), SIN. v. podražavanje.


---MIMICANmimicus-3 (lat.), mimic (eng.), onaj koji predstavlja neko stanje, izraz (npr. mimicna muskulatura lica) Sin. .


---MIMIKRIJA, MIMICKRY(LAT.), (eng.), adaptacija u cilju preživljavanja tako što neki organizmi nalice na druge ili na objekte mrtve prirode Sin. .


---MINERALminerale, is, n (lat.), (eng.), id. bos., neorganska, kruta, solidna supstancija raznoga sastava koja je sastavni dio zemljine kore Sin. .


---MINERALOKORTIKOIDI(LAT.), (ENG.), SIN. v. kortikosteroidi.


---MINERVAminerva, ae, f (lat.), minerva jacket (eng.), gipsani zavoj koji ide od tjemena do prepone, a služi za imobilizaciju vratne kicme Sin. .


---MINIMUMminimum, i, n (lat.), id.(eng.), najmanja kolicina, najmanja vrijednost, najdonja granica. Sin.


---MIOBLASTmyoblastus, i, m (lat.), myoblast (eng.), embrio-nalna odajica koja postaje odajica mišicne niti, maticna mišicna odajica. Sin.


---MIOBLASTOMAmyoblastoma, atis, n (lat.), id.,(eng.), uglavnom benigni, rijetko maligni, jasno ograniceni tumor. Multiple lokalizacije su moguce. Najcešci je u ustima. Mislilo se da je porijekla mioblasta ( Sin. v.), ali ultramikroskopska istraživanja iskljucuju mišicno porijeklo. Histiogeneza je nesigurna, možda potjece od Schwannovih odajica.


---MIOCEROZAmyocerosis, is, f (lat.), id.(eng.), voštana dege-neracija mišica. Sin.


---MIOCIT(LAT.), (ENG.), SIN. v. odajica. mišicna.


---MIOCITOMAmyocytoma, atis, n (lat.), id.(eng.), tumor koji je napravljen od mišicnih odajica Sin. .


---MIODINIJA, MYODYNIA, ae, f (lat.), id.(eng.), bol u mišicima Sin. .


---MIODISTROFIJA(LAT.), (ENG.), 1. Sin. v. distrofija, mišicna, 2. v. distrofija, miotonicna.


---MIOFIBRILAmyofibrila, ae, f (lat.), myofibril (eng.), mišicno vlakno. Sin.


---MIOFIBROZAmyofibrosis, is f (lat.), id.(eng.), zamjena, nadomještavanje, mišicnoga tkiva veznim Sin. .


---MIOFILAMENTmyofilamentum, i, n (lat.), myofilament (eng.), struktura na konac nalik, a nalazi se u snopicima u miofibrilama poprecno prugastih mišica. Postoje dvije komponente, gusti miozinski filamenti i tanahni aktinski. Zajedno sudjeluju u kontrakcijama mišica Sin. .


---MIOGELOZAmyogelosis, is, f (lat.), id.(eng.), otvrdnuce u nekome mišicu, narocito u sjedalnome Sin. .


---MIOGENmyogenes (lat.), myogen (eng.), 1. bjelancevina, nalik na albumin i cini 10% bjelancevine mišica. Spontano se koagulira, prelazeci najprije u topljivi miogen fibrin, a potom u miozin fibrin, 2. onaj koji je porijekla mišicnoga tkiva Sin. .


---MIOGENEZAmyogenesis, is, f (lat.), id.(eng.), embrionalni razvoj mišicnoga tkiva Sin. .


---MIOGLOBINmyoglobinum, i, n (lat.), myoglobin (eng.), pigment mišica koji prenosi kisik. To je konjugirana bjelancevina koja je nalik hemoglobinu, nacinjenu od jednoga globinskoga polipeptidnoga lanca i jedne hem grupe. Stupa u djejstvo sa kisikom kojeg donesu crvena krvna zrna, transportira ga u mitohondrij Sin. .


---MIOGLOBINURIJAmyoglobinuria, ae, f (lat.), id.(eng.), pri-sustvo mioglobina u bureži (npr. kod kraš povreda ili teških fizickih vježbi osjetljivih osoba) Sin. .


---MIOGRAF(LAT.), (ENG.), SIN. v. miografija 2.


---MIOGRAFIJAmyographia, ae, f (lat.), (eng.), 1. radiologija mišicnoga tkiva poslije injekcije opaknoga sredstva, 2. prikazivanje mišicne kontrakcije miografom, aparatom naprav-ljenim u tu svrhu Sin. .


---MIOKARDmyocardium, ii, n (lat.), id.(eng.), srednji, najdeblji sloj zida srcane kese, sastavljen od srcanoga mišica Sin. .


---MIOKARDIOPATIJA, V(LAT.), (ENG.), kardiomiopatija Sin. .


---MIOKARDITISmyocarditis, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija mišicnoga zida srca. Sin.


---MIOKELA(LAT.), myocele, es, f (gr.-lat.), id.(eng.), kila mišica, protruzija mišica kroz njegovu rupturiranu ovojnicu, odnosno aponeurozu. mišicna kila. Sin.


---MIOKIMIJAmyokymia, ae, f (lat.), id.(eng.), kratke, spontane kontrakcije mišica ili grupe mišicnih niti. Situacija je neugodna, ali benigna Sin. .


---MIOKLONIJAmyoclonia, ae, f (lat.), id.(eng.), bolest pracena kontrakcijama dijela, citavih ili grupa mišica. Sin.


---MIOKLONUSmyoclonus, i, m (lat.), id.(eng.), kratki, snažni trzaji, kontrakcija dijela ili citavoga mišica, odnosno grupa mišica, ograniceni na dio tijela. Može biti dio neke bolesti (mioklonija) ili normalni fiziološki odgovor Sin. .


---MIOLEMA(LAT.), (ENG.), SIN. v. sarkolema.


---MIOLOGIJAmyologia, ae, f (lat.), myology (eng.), nauka o mišicima i njihovim odnosima Sin. .


---MIOMAmyoma, atis, n (lat.), (eng.), dobrocudni tumor sacinjen od mišicnih elemenata. Id. sa lejomioma Sin. .


---MIOMALACIJAmyomalacia, ae, f (lat.), id.(eng.), bolesno smekšavanje mišica Sin. .


---MIOMATOZAmyomatosis, is, f (lat.), id.(eng.), stvaranje, nastanak multiplih mioma Sin. .


---MIOMEKTOMIJAmyomectomia, ae, f (lat.), myomectomy (eng.), hirurška ekstirpacija mioma, bez uklanjanja organa koji ga nosi (npr. materice) Sin. .


---MIOMERAmyomerus, i, m (lat.), myomere (eng.), 1. dio somita koji se razvija u poprecno prugasti mišic, 2. grupa mišica koja se inervira od istoga spinalnoga segmenta Sin. .


---MIOMETRIJUMmyometrium, ii, n (lat.), id.(eng.), mišicni sloj materice Sin. .


---MIOMETRITISmyometritis, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija mišicnoga sloja materice (myometritis uteri) Sin. .


---MIOPARALIZAmyoparalysis, is, f (lat.), id.(eng.), oduzetost mišica Sin. .


---MIOPATIJAmyopathia, ae, f (lat.), myopathy (eng.), bilo koja bolest mišica Sin. .


---MIOPICAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. kratkovid.


---MIOPIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. kratkovidnost.


---MIOPLASTIKAmyoplastia, ae, f (lat.), myoplasty (eng.), plasticna, rekonstruktivna operacija na mišicu gdje se uzima dio mišica za prekrivanje defekta Sin. .


---MIOPLAZMAmyoplasma, atis, n (lat.), myoplasm (eng.), kontraktilni dio mišicne odajice ili miofibrile Sin. .


---MIORAFIJAmyorrhaphia, ae, f (lat.), myorrhaphy (eng.), ušivanje rupturiranoga ili presjecenoga mišica Sin. .


---MIOSARKOMAmyosarcoma, atis, n (lat.), id.(eng.), maligni tumor porijekla mišicnoga tkiva Sin. .


---MIOSKLEROZAmyosclerosis, is, f (lat.), id.(eng.), otvrdnjavanje, skleroza mišicnoga tkiva Sin. .


---MIOSPAZAMmyospasmus, i, m (lat.), myospasm (eng.), spazam mišica Sin. .


---MIOTENOTOMIJAmyotenotomia, ae, f (lat.), myotenotomy (eng.), hirurško razdvajanje, prosijecanje mišicne tetive Sin. .


---MIOTICANmioticus-3 (lat.), miotic (eng.), onaj koji sužava zjenice (npr. mioticno sredstvo) Sin. .


---MIOTOMIJAmyotomia, ae, f (lat.), myotomy (eng.), presijecanje, hirurško razdvajanje mišica, odnosno mišicnoga tkiva Sin. .


---MIOTONIJAmyotonia, ae, f (lat.), id.(eng.), distonija koja ukljucuje i povecanu mišicnu iritabilnost i kontrakciju sa smanjenom snagom opuštanja Sin. .


---MIOTONIJA, UROÐENA(LAT.), myotonia, congenita (eng.), congenital myotonia (eng.), urodena, genetski uslovljena bolest, karakterizirana tonickim spazmom i rigidnošcu nekih mišica kada se napravi pokušaj kretanja ili poslije mehanicke stimulacije. Spazam popušta kad se mišic upotrijebi Sin. .


---MIOZAmiosis, is, f (lat.), id.(eng.), sužavanje zjenice, kontrakcija mišica koji sužavaju zjenicu Sin. .


---MIOZINmyosinum, i, n (lat.), myosin (eng.), bjelancevina mišica, globin koji je 68% proteinskoga sadržaja. Koaguliše u miozin-fibrin. Zajedno sa aktinom je odgovoran za kontrakciju i relaksaciju mišica. Ima enzimske vrijednosti. Sin.


---MIOZINURIJAmiosinuria, ae, f (lat.), id.(eng.), prisustvo miozina u bureži Sin. .


---MIOZITISmyositis, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija voljnih mišica Sin. .


---MIRtranquilitas, atis, f (lat.), tranquility (eng.), 1. (o organu), ako je bez funkcije, bez aktivnosti, kaže se da je u miru, 2. (o ljudskoj prirodi), spokojsvo, sporije reagiranje, mirnoca u ophodenju i sporije reagiranje na provokacije Sin. .


---MIRACIDIJUM, MIRACIDIUM, i, n (lat.), id.(eng.), prvi stadij, larva, metilja, Trematodes, koja nastavlja sa razvojem u sporocistu. Ima jedinstvenu strukturu metilja i trepetljike. Aktivno se krece i ulazi u puža. V. metacerkarija, cerkarija, sporocista, redija i metilji. Sin.


---MIRAN1. silens, entis, (lat.), silent (eng.), onaj koji ne proizvodi znake ili simptome koji se mogu otkriti, bez šuma, bez aktivnosti, 2. uneventful (eng.), bolest koja protjece bez komplikacija i egzacerbacija (npr. miran tok), 3. standstill (eng.), mirno stanje nastalo prestankom aktivnosti ili po Sin. .


---MIRILO(LAT.), (ENG.), SIN. v. sedativ.


---MIRINGEKTOMIJAmyringectomia, ae, f (lat.), myringectomy (eng.), hirurško uklanjanje bubnjica Sin. .


---MIRINGITISmyringitis, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija bub-njica Sin. .


---MIRINGOPLASTIKAmyringoplastia, ae, f (lat.), myringoplasty (eng.), hirurška rekonstrukcija perforiranoga bubnjica transplantatom Sin. .


---MIRINGOTOMIJAmyringotomia, ae, f (lat.), myrinogotomy (eng.), prosijecanje bubnjica, pravljenje otvora na njemu hirurškim putem Sin. .


---MIRISodor, oris, m (lat.), smell (eng.), isparljiva emanacija koja se registrira culom mirisa. Premda je u bosanskome jeziku miris povezan sa ugodnim osjecajem, u medicinskome i hemijskome smislu, miris može biti ugodan i neugodan, vonj, zadah, miruh, duha. Sin.


---MIRISAN, V(LAT.), (ENG.), aromatican 1. Sin.


---MIRISANJE(LAT.), (ENG.), SIN. v. vonjanje.


---MIRUH(LAT.), (ENG.), SIN. v. miris.


---MISAO, DOMINANTNA(LAT.), dominat idea (eng.), morbidna, bolesna impresija koja rukovodi ili znatno determinira svaku akciju ili drugu pomisao Sin. .


---MISAO, FIKSNA(LAT.), fixed idea (eng.), morbidna impresija ili vjerovanje koje ostaje cvrsto fiksirano i ne može se izmijeniti nikakvim logickim razlogom Sin. .


---MISAO, IDEA, ae, f (lat.), id.(eng.), mentalna impresija ili koncepcija. ideja. Sin.


---MISAO, PRISILNA(LAT.), compulsive idea (eng.), misao koja se ubacuje i perzistira usprkos jasne predodžbe o nemogucnosti ili iracionalnosti usprkos volje. Ona u principu vodi ka nekom neadekvatnome postupku Sin. .


---MISIRACA(LAT.), (ENG.), SIN. v. tikva.


---MISKINhomo leprosus (lat.), leper (eng.), bolesnik od gube, lepre, prokaze, miskinluka. Izdvajali su se u posebne objekte ili ostrva, daleko od inace zdrave populacije. gubavac. Sin.


---MISKINLUKlepra, ae, f (lat.), leprosy (eng.), lagahno progresivna, hronicna zarazna bolest kojoj je uzrocnik Mycobacterium leprae, a karakterizirana je razvojem granulomatoznih ili neurotroficnih lezija na koži, sluzavicama, živcima, kostima i visceralnim organima. lepra, prokaza, guba. Sin.


---MISVAC(LAT.), (ENG.), SIN. v. misvak.


---MISVAK, ŠTAPIC(LAT.), (ENG.), biljke eraka, Salvadorea persica. Prerezan okomito i oguljen daje mnogo grubih vlakana, slicno kefici za zube. Pod utjecajem islamske tradicije došao je u Bosnu i korišcen je mnogo prije nego je kefica za zube pronadena, a i kasnije. misvac. Sin.


---MITELA(LAT.), (ENG.), SIN. v. mahrama, povjesna.


---MITESER(LAT.), (ENG.), SIN. v. sujedac.


---MITOHONDRIJImitochondria, orum, n (lat.), mitochondria (eng.), malehne, sfericne ili štapicaste komponente citoplazme odajice. To su glavna mjesta stvaranja energije koja nastaje oksidacijom hrane. Sadrže enzime, RNA, DNA, tako da mogu replicirati i davati šifru za sintezu nekih enzima Sin. .


---MITOMmitoma, atis, n (lat.), mitome (eng.), koncasta mrežica protoplazme odajice što predstavlja njen solidniji dio. mreža. Sin.


---MITOMANIJAmythomania, ae, f (lat.), id.(eng.), karakterna ili bolesna osobina koju imaju neke osobe, a sastoji se u stvaranju izmišljenih prica, mitova, dogadaja i slicno Sin. .


---MITOZAmitosis, is, (lat.), mitosis (eng.), metoda indirektne diobe odajice, a sastoji se od slijeda raznih procesa, pri cemu dva nova jezgra dobijaju identican broj hromozoma. Sin.


---MITRA(LAT.), (ENG.), SIN. v. calma.


---MITRALANmitralis, e (lat.), mitral (eng.), 1. ono što pripada ili se odnosi na mitralnu, odnosno bikuspidalnu valvulu srca, 2. u obliku mitre, calme. Sin.


---MIVA(LAT.), (ENG.), SIN. v. plod.


---MIZANDRIJAmisandria, ae, f (lat.), id.(eng.), averzija prema muškome spolu Sin. .


---MIZANTROPIJAmisantropia, ae, f (lat.), misantropy (eng.), averzija prema ljudima, bez obzira na spol i uzrast Sin. .


---MIZOFILIJAmysophylia, ae, f (lat.), id.(eng.), parafilija koja ukljucuje upotrebu prljavštine i nedžaseta, uživanje u necistoci Sin. .


---MIZOFOBIJAmysophobia, ae, f (lat.), id.(eng.), iracionalan strah od necistoce i nedžaseta Sin. .


---MIZOGAMIJAmisogamia, ae, f (lat.), misogamy (eng.), averzija prema braku Sin. .


---MIZOGINIJAmisogynia, ae, f (lat.), misogyny (eng.), averzija prema ženskome spolu Sin. .


---MIZOPEDIJAmisopaedia, ae f (lat.), misopedy (eng.), averzija prema djeci Sin. .


---MIŠmus, muris, m (lat.), mouse (eng.), malehni glodar koji pripada rodu Mus, cesto upotrebljavan kao eksperimentalna životinja, inace štetocina i vektor. Sin.


---MIŠ, PLEURALNImus pleurale (lat.), pleural mouse (eng.), fibrinozno tijelo unutar pleuralne šupljine koje se nekada vidi na rendgenogramima. Sin.


---MIŠ, TRBUŠNImus peritoneale (lat.), peritoneal mouse (eng.), slobodno tijelo u peritonealnoj šupljini, malehni dio omentuma ili processus epiploicus koji postane pokriven fibrinom, pa se nekada vidi i na snimku. Sin.


---MIŠC(LAT.), musk (eng.), mirisna mast crnkaste boje u žlijezdama mužjaka gazele, muškatnoga goveda. Ranije se je upotrebljavao kao spazmolitik i stimulans, danas samo u parfimeriji. misk, mošus. Sin.


---MIŠIC GOLIJENImusculus soleus (lat.), soleus muscle (eng.), veliki mišic golijeni, lista, koji polazi od fibule, poplitealne fascije i cjevanice, a veže se za petnu kost tetivom koja se naziva Ahilova tetiva Sin. .


---MIŠIC LISTA(LAT.), (ENG.), SIN. v. list.


---MIŠIC POPRECNO PRUGASTI(LAT.), striated muscle (eng.), bilo koji mišic cije su niti podijeljene poprecnim prugama, koje nalice strijama. Takvi su mišici pod uticajem volje i izgraduju skeletnu muskulaturu Sin. .


---MIŠICmusculus, i, m (lat.), muscle (eng.), životinjski organ koji svojim kontrakcijama pravi pokrete. Mišici se dijele na poprecno prugaste, voljno kontraktibilne mišice i glatke, cija funkcija nije voljno odredena. Shodno tome ide i njihova grada. Srcani mišic je izuzetak, poprecno je prugasti, a Sin.


---MIŠIC, CETVEROGLAVI(LAT.), m. quadriceps femoris (lat.) quadriceps muscle (eng.), najveci mišic tijela, koji poglavito ekstendira potkoljenicu, a sastoji se ustvari od cetiri dijela sa zajednickom tetivom u kojoj leži koljena cašica Sin. .


---MIŠIC, CILIJARNIm. ciliaris (lat.), ciliary muscle (eng.), snop mišicnih niti u oku koje podešavaju oblik sociva, a inervira ih n. oculomotorius Sin. .


---MIŠIC, DVOGLAVIm. biceps (lat.), biceps muscle (eng.), mi-šic koji ima dvije glave, pa može biti na mišici i na nozi Sin. .


---MIŠIC, GLATKI(LAT.), smooth muscle (eng.), mišic koji je gladak. Nije poprecno prugast, smješten u unutrašnjim organima, a nije pod uticajem volje Sin. .


---MIŠIC, SINERGISTICNI(LAT.), synergistic muscle (eng.), mišic koji potpomaže akciju nekoga drugoga mišica Sin. .


---MIŠIC, SKELETNImusculus sceletalis (lat.), sceleteal muscles (eng.), poprecno prugasti mišici koji su pripojeni za kosti i obilno ukrštavaju najmanje jedan zglob Sin. .


---MIŠIC, SLABINSKIm. psoas (lat.), psoas muscle (eng.), mišic koji se nalazi uz slabinsku kicmu. Postoje dva, veliki i malehni, savijaju trup, a nalaze se sa obje strane kicme Sin. .


---MIŠIC, SRCANI(LAT.), cardiac muscle (eng.), više figurativni naziv, a ukljucuje srcani miokard, mišicni zid srca. Sastavljen je od poprecno prugastih niti, ali nije pod voljnim uticajem. Nalici na ostale skeletne mišice, ali ne pravi sincicijum Sin. .


---MIŠIC, TERZIJSKImusculus sartorius (lat.), sartorius muscle (eng.), mišic koji prebacuje nogu preko noge, jer flektira bedro i nogu, polazi od spina iliaca superior anterior i veže se za medijalni dio glave tibije Sin. .


---MIŠIC, TROGLAVImusculus triceps (lat.), triceps muscle (eng.), mišic koji ima tri pocetka, tri glave, a ima ih dva, troglavi mišic mišice, m. triceps brachii i troglavi mišic lista, m. triceps surae, kojega cine m. soleus i m. gastrocnemius. Prvi ekstenduira podlakticu, a drugi pravi plantarnu fleksiju stopala Sin. .


---MIŠICAbrachium, i, n (lat.), arm (eng.), dio ruke izmedu ramenoga i lakatnoga zgloba. nadlaktica, brahijum. Sin.


---MIŠICANmuscularis, e (lat.), muscular (eng.), onaj koji pripada mišicu ili je sastavljen od mišicnoga tkiva Sin. .


---MIŠICAVmusculosus-3 (lat.), muscular (eng.), osoba koja ima dobro razvijene i istaknute mišice Sin. .


---MIŠICI AGONISTI(LAT.), agonistic muscles (eng.), mišici cija je akcija u suprotnosti sa akcijom, drugih mišica koji se zovu antagonisti, anatagonistic muscles Sin. .


---MIŠICI ANTAGONISTI(LAT.), (ENG.), SIN. v. mišici agonisti.


---MIŠICImusculatura, ae, f (lat.), musculature (eng.), mi-šicni aparat citavoga tijela ili samo jednoga ekstremiteta Sin. .


---MIŠICI, PAPILARNImusculi papillares (lat.), papillary muscles (eng.), konicne mišicne projekcije sa zida srcanih komora, a prijanjaju za zaliske srca sa chordae tendineae. Sin.


---MIŠICI, VRATNImusculi collis (lat.), cervical muscles (eng.), mišici koji cine i daju oblik vratu. To su skeletalni mišici ( Sin. v.)


---MIŠIJImurius-3 (lat.), murine (eng.), onaj kojeg uzrokuju miševi kao vektori. murini. Sin.


---MIŠIOKA(LAT.), (ENG.), SIN. v. lece.


---MIŠLJENJE(LAT.), thinking (eng.), apstraktna duševna aktivnost nasuprot emocionalne duševne aktivnosti, tok ideja i simbola, nastajanje asocijacija koje sudjeluju pri izgradnji koncepata i rezonovanja. Up. pamcenje Sin. .


---MIŠOMOR(LAT.), (ENG.), SIN. v. sican.


---MJEHUR(LAT.), (ENG.), SIN. v. bešika.


---MJEHUR, MOKRACNI(LAT.), (ENG.), SIN. v. bešika, mokracna.


---MJEHUR, ŽUCNI(LAT.), (ENG.), SIN. v. bešika, žucna.


---MJEHURAK, CYSTIS, is, f (lat.), cyst (eng.), svaka zatvorena šupljina ili kesa, normalna ili patološka, pokrivena epitelom, a sadrži tecan ili polucvrst sadržaj. cista. Sin.


---MJEHURIC1. vesicula, ae, f (lat.), vesicle, small blister (eng.), vrecica, kesica koja sadrži tecnost, 2. malehna okruglasta lokalna epidermalna elevacija, manja od 5 mm koja sadrži bistru tecnost, sin. vezikula. Sin.


---MJEHURICI, PLUCNIalveoli pulmonis (lat.), pulmonary alveoli (eng.), malehne šuplje izbocine duž zida alveolarne vrece i alveolarnih kanalica kroz cije zidove se mijenjaju plinovi, izmedu sadržaja u alveolarnoj šupljini i kapilarne krvi. puljci. Sin.


---MJERA, MENSIO, onis, f (lat.), measure (eng.), 1. širina, duljina prostiranja, dostizanja, kolicina mase, kvantitet neke supstancije, 2. graduirana skala kojom se dimenzija ili masa nekoga objekta ili supstancije može odredivati Sin. .


---MJERENJEmenstruatio, onis, f (lat.), measuring (eng.), akt ili proces mjerenja, odredivanja potrebne kolicine, širine ili duljine Sin. .


---MJERLJIV, PONDERIBILIS, e (lat.), measurable (eng.), onaj koji se može objektivno mjeriti, odnosno ocijeniti pomocu standardnoga mjernoga sistema Sin. .


---MJESEC, LUNARNImenses lunarius (lat.), lunar month (eng.), dvanaesti dio lunarne godine, mjesec koji ima 28-30 dana, zavisno od vidljivosti mladaka što oznacava pocetak slijedecega mjeseca po Hidžretskome kalendaru. U medicini, medutim, svaki lunarni mjesec ima uvijek 28 dana, 4 hefte, i njime se oznacava uznapre Sin.


---MJESECAK(LAT.), (ENG.), SIN. v. bjelina 2.


---MJESECAR(LAT.), (ENG.), SIN. v. mjesecarstvo


---MJESECARSTVOnoctambulismus, i, m, somnabulismus, i, m (lat.), somnabulism, sleepwalking disorder (eng.), hoda-nje u snu. Ustajanje iz kreveta i hodanje za vrijeme sna, obicno u prvoj trecini noci i traje nekoliko minuta do pola sahata. Osoba koja hoda u snu je mjesecar, mjesecarka, snohodac, snohodilja Sin. .


---MJESECASTlunatus-3 (lat.), moonshaped (eng.), ono što je u obliku mjeseca, nekada i u obliku polumjeseca (npr. os lunatum) iako bi u tome smislu bilo pravilnije semilunaran, odnosno polumjesecast Sin. .


---MJESECICos lunatum (lat.), lunate bone (eng.), polumjesecasta kost u proksimalnome dizu malehnih kostiju dorucja koja leži izmedu os scaphoides i os triquetrum. Sin.


---MJESECNIlunaris, e (lat.), lunar (eng.), termin koji se odnosi na mjesec lunarnoga kalendara gdje je godina 10 dana kraca od suncane. To je kalendar u opstetriciji, jer žena nosi 10 mjeseci lunarnoga kalendara. lunaran. Sin.


---MJESECNICAmenses, ium, f, menstrua, orum, n, menstruatio, onis, f (lat.), menstruation (eng.), fiziološki, ciklicki odljev krvi i otpadnute sluzavice kroz vaginu. Pojava je pod hormonalnom kontrolom i javlja se izmedu 21. i 28. dana od prvoga dana prethodne menstruacije. Traje prosjecno 3-7 dana za vrijeme reproduktivnoga perioda negravidne materic menstruacija, hajz, žensko vrijeme, perioda, ženski hesap. Sin.


---MJESTANlocalis, e (lat.), local (eng.), ogranicen, determiniran jednim ogranicenim prostorom, pripada jednoj tacki ili malehnome dijelu, mjesni, sin. lokalan. Sin.


---MJESTO NAJMANJEGA OTPORAlocus minoris, resistentiae (lat.), site of lessened resistance (eng.), neki dio tijela, struktura ili organ koji posjeduje malehni otpor na infekciju, stres, naprezanje i sl., pa prema tome, popušta prvo kod napora, zahtjeva, infekcije i sl Sin. .


---MJESTOlocus, i, m (lat.), spot, place (eng.), 1. standardni anatomski termin koji oznacava poziciju na tijelu, 2. (u genetici) pozicija gena na hromozomu. Sin.


---MJEZIMAC, DIGITUS, minimus (lat.), fifth finger (eng.), peti i najmanji prst na ruci. Sin.


---MJEŠAVINAmixtura, ae, f (lat.), mixture (eng.), mješavina raznih droga ili sadržaja u tecnome stanju, sin. mikstura. Sin.


---MLACENICA(LAT.), (ENG.), SIN. v. mlijeko, izmeteno.


---MLADjuvenis, e (lat.), young (eng.), 1. onaj koji ima kratak protekli period života obzirom na prosjecnu dob vrste, 2. svjež, rani, nov, neiskusan, nezreo, mladalacki. Sin.


---MLADICadolescentulus, i, m (lat.), adolescent, young man (eng.), osoba u periodu adolescencije ( Sin. v.).


---MLADICA RAKAmetastasis, is, f (lat.), id.(eng.), prenošenje malignoga tumora sa jednoga organa na drugi s kojim prvi organ ne mora biti u direktnome odnosu, sin. metastaza Sin. .


---MLADITIcicatricare (lat.), cicatrize (eng.), zarašcivati sa stvaranjem ožiljka. Sin.


---MLADOST, JUVENTUS, utis, f (lat.), youth (eng.), 1. period života koji ustvari dolazi poslije adolescencije, poslije završenoga rasta i traje do ljudske zrelosti (19. do 30. g.), ali nije tacno definiran, 2. nekad se poistovjecuje sa adolescencijom, tj. od pojave prvih spolnih karakteristika do završeno Sin.


---MLAKtepidus-3 (lat.), (eng.), tepid, lukewarm (eng.) (o vodi) ugodne temperature, nije vruca ni hladna, obicno oko 25-30° C Sin. .


---MLATAmaltum, i, n (lat.), malt (eng.), žito, najcešce jecam, koji se potopi, ucini da fermentira i tada suši. Sadrži dekstrin, maltozu, dijastazu. nišesta, ako je od pšenice. Sin.


---MLAŽ(LAT.), (ENG.), SIN. v. ben.


---MLIJECchylus, i, m (lat.), chyle (eng.), mlijecna tekucina nastala resorpcijom hrane u crijevima. To je stabilna emulzija triglicerida u limfi koja putem ductus thoracicusa ulazi u venski sistem. mezgra. Sin.


---MLIJECAC(LAT.), (ENG.), SIN. v. radic.


---MLIJECANlacteus-3 (lat.), milky (eng.), 1. osobina kao mlijeko ili pripada mlijeku, npr. mlijecan sekret, 2. mlijecna žlijezda koja dobro funkcionira, koja daje dosta mlijeka, 3. naziv za kiselinu ili bakterije koje fermentiraju mlijeko. Sin.


---MLIJECNJACI(LAT.), (ENG.), SIN. v. zubi, mlijecni.


---MLIJEKO KONDENZIRANO(LAT.), condensed milk (eng.), mlijeko kojemu je voda dijelom ishlapljena i time je zgusnuto, a potom i zašecereno Sin. .


---MLIJEKOlac, lactis, n (lat.), milk (eng.), 1. tecni sekret mlijecnih žlijezda cime one prave prirodnu hranu mladih si-sara. 2. Svaka bijela, na mlijeko nalik, supstancija, bilo biljnoga, bilo životinjskoga porijekla (npr. kokosovo mlijeko) Sin. .


---MLIJEKO, ACIDOFILNO(LAT.), acidophilous milk (eng.), ustvari kiselo mlijeko koje je fermentirano kulturom Lactobacillus acidophilus, a upotrebljava se kod gastrointestinalnih poremecaja radi mijenjanja crijevne flore Sin. .


---MLIJEKO, BABINJE(LAT.), (ENG.), , Sin. v. prvine.


---MLIJEKO, BIZMUTOVO(LAT.), milk of bismuth (eng.), suspenzija bizmutnoga hidroksida i karbonata u vodi koja sadrži 5,2 - 5,8% bizmutnoga trioksida, a upotrebljava se kao antacid i adstringens Sin. .


---MLIJEKO, HOMOGENIZIRANO(LAT.), homogenised milk (eng.), posebno pripremljeno mlijeko tako da su cestice masti intimnije kombinirane sa ostalim sastojcima mlijeka cime je postignuto da se mlijeko ne kajmaci Sin. .


---MLIJEKO, IZMETENOlac defloratum (lat.), skimmed milk (eng.), mlacenica, mlijeko kojemu je odvojena mast. Termin potjece od metenja mlijeka u stapu. Danas se to radi mašinski. Sin.


---MLIJEKO, KISELOlac concretum (lat.), sour milk (eng.), mlijeko koje sadrži mlijecnu kiselinu, a nastalo je djejstvom bacila koji je proizvode. Sin.


---MLIJEKO, OBRANO(LAT.), non-fat milk (eng.), mlijeko kojemu je skinut kajmak. U današnje vrijeme je to mlijeko sa 2,2 % masti i niže Sin. .


---MLIJEKO, RODINOEuphorbia antisyphilitica (lat.), euphorbia (eng.), trava koja je otrov, ali i emetik i katartik. Daje i vosak iz mlijeci. Nekad se upotrebljavala protiv frenjka Sin. .


---MLIJEKO, SOJINO(LAT.), soya milk (eng.), tecnost napravljena od zrnevlja soje, a koja se upotrebljava kao zamjena za mlijeko i daje se onima koji ne vole mlijeko Sin. .


---MLIJEKO, VJEŠTICIJElac neonatorum (lat.), witch's milk (eng.), mlijeko koje se pojavi na grudima novorodenoga djeteta, uslovljeno hormonima majke. Sin.


---MLIJEKO, ŽENINOlac mulierum (lat.), human milk (eng.), mlijeko žene koja doji, najbolja hrana za dojencad, najprobavljivije i sa posebnim utjecajem na rast. Sin.


---MLITAVlaxus -3, flaccidus-3 (lat.), flaccid (eng.), opušten, mehak, lahko rastegljiv, bez tonusa, bez grcenja mišica, bez mišicnih refleksa. Sin.


---MLITAVOSTflacciditas, atis, f, lassitudo, inis, f (lat.), flaccid (eng.), mlohavost, opuštenost, stanje bez tonusa, bez grca mišica, mehkost, stanje bez mišicnih refleksa, bez tonusa, velika rastegljivost, lijenost, odsustvo želje, bezvoljnost, umornost. Sin.


---MLITVA(LAT.), (ENG.), SIN. v. cašica.


---MLIVOfarina, ae, f (lat.), flour (eng.), samljevena žitarica koja se upotrebljava kao izvor ugljenih hidrata. brašno. Sin.


---MLIZINA, V(LAT.), (ENG.), posteljica Sin. .


---MLJECIKA(LAT.), (ENG.), SIN. v. prištnjak.


---MLJEKOŽDERlactivorus-3 (lat.), lactivorous (eng.), onaj koji se hrani iskljucivo mlijekom i živi na mlijeku Sin. .


---MLOHAVOSTlassitudo, inis, f (lat.), lassitude, weakness (eng.), mlitavost, opuštenost, stanje bez tonusa. Sin.


---MNEMOTEHNIKAars mnemotechnica (lat.), mnemotechnics (eng.), kultivacija ili poboljšanje upamcivanja korišce-njem posebnih tehnika koji podsjecaju u obliku rijeci (npr. parala, pazuho-rame-lakat, i znaci vodenje tura posebnoga oblika zavoja) Sin. .


---MNOGOKRAKmultifidus-3 (lat.), id.(eng.), onaj koji je pocijepan, podijeljen u mnogo kraka (npr. musculus multifidus) Sin. .


---MNOGOREŽNJEVITmultilobularis, e (lat.), multilobular (eng.), onaj koji ima mnogo režnjica, lobulusa Sin. .


---MNOGOUGAONmultangulus-3 (lat.), multangular (eng.), onaj koji ima više uglova, cošaka (npr. os muntangulum) Sin. .


---MOBILANmobilis, e (lat.), movable (eng.), pokretan, pokretljiv, neucvršcen, nepostojan, onaj što lahko mijenja položaj (npr. mobilan bubreg). pomican. Sin.


---MOBILITETmobilitas, atis, f (lat.), mobility (eng.), sposobnost kretanja. Sin.


---MOBILITET, ELEKTROFORETSKI(LAT.), electrophoretic mobility (eng.), ucestalost kretanja u cm/sec, na jedinicu snage elektricnoga polja, nekoga partikula za vrijeme elektroforeze Sin. .


---MOBILIZACIJAmobilisatio, onis, f (lat.), mobilization (eng.), proces, cesto hirurška operacija, pravljenja pokretnim necega što je fiksirano. Tjeranje na pokretnost, aktivacija Sin. .


---MOCvis, visis, f (lat.), strenght, force (eng.), snaga, kuvvet, sila, sposobnost da se nešto ucini u okviru životnih funkcija, intenzivno i adekvatno (npr. spolna moc). Sin.


---MOCALINA(LAT.), (ENG.), SIN. v. sukrvica.


---MOD(LAT.), (ENG.), SIN. v. vrijednost, tipicna.


---MODARlividus-3 (lat.), livid (eng.), plav, mavi, plavocrn, boje duboke vode, oznacava obicno vensku stazu, sin. lividan, cijanotican, njad Sin. .


---MODEL(LAT.), id.(eng.), 1. nešto što predstavlja ili simulira neki proces, radnju, oblik, 2. faksimil tijela, nekoga dijela, organa ili tkiva koji se koristi za ucenje ili demonstraciju, 3. Sin. v. nacin.


---MODIFIKACIJAmodificatio, onis, f (lat.), modification (eng.), izmjena oblika ili karakteristike nekoga objekta, supstancije ili metode (npr. modifikacija operacije) Sin. .


---MODRENICA, CYANOSIS, is, f (lat.), id.(eng.), plava ili plavicasta koloracija kože, sluzavica ili organa, narocito zbog vece koncentracije reduciranoga hemoglobina. cijanoza. Sin.


---MODRICAvibex, icis, f, sugilatio, onis, f (lat.), bruise, sugilation (eng.), površna povreda nastala udarom bez laceracije kože, narocito elasticnim predmetom (gumeni pendrek, kandžija). Sastoji se od otoka i kožno-potkožnoga krvnoga podljeva, te kontuzije tkiva. modrina, mozolj, opružnica, masnica, mlaz. Sin.


---MODRINA(LAT.), (ENG.), SIN. v. modrica.


---MOKRACAurina, ae, f (lat.), urine (eng.), tecnost koju luce bubrezi i prolazi kroz mokracnjake, skuplja se u mokracnoj bešici i izlazi napolje mokracnicom. Kolicina za 24 sahata je 1000-1500 ccm, spec. tež. 1001-1030, blago kisele reakcije, žute boje, bistra, karakteristicnoga mirisa. Predstavlja burež, mijež. Sin.


---MOKRACA, MLIJECNAurina chyli (lat.), chylous urine (eng.), bjelicasta mokraca, mlijecne boje i izgleda, zbog prisustva mlijeca, hilusa ili masti. Sin.


---MOKRACA, REZIDUALNAresiduum urinae (lat.), residual urine (eng.), kolicina mokrace koja ostane u mokracnoj bešici poslije izmokravanaja. Dešava se kod bolesti bešike i hipertrofije prostate. Sin.


---MOKRACEVINAurea, ae, f (lat.), id.(eng.), spoj CO(NH2)2 koji nastaje dezaminacijom aminokiselina. Glavni je produkt metabolizma bjelancevina i stalno je u manjim kolicinama prisutan u krvi. Dobar je dijuretik, ako se da intravenski. karbamid, urea. Sin.


---MOKRACNICAurethra, ae, f (lat.), id.(eng.), membranozni kanal koji vodi mokracu iz mokracne bešike napolje. Sin.


---MOKRACNICA, MUŠKAurethra masculina (lat.), male urethra (eng.), kanal koji ide od vrata mokracne bešike do vanjskoga otvora za izbacivanje mokrace. Dug je oko 20 cm i ima dva savijanja. Sin.


---MOKRACNICA, ŽENSKAurethra feminina (lat.), female urethra (eng.), kanal oko 3,7 cm dug, ide od vrata mokracne bešike do vanjskoga meatusa na prednjoj strani vulve, ispod klitorisa. Sin.


---MOKRACNJAKureter, eris, m (lat.), (eng.), fibromuskularna cijev koja provodi burež od bubrega do mokracene bešike, duga oko 40-45. ureter, mokracovod. Sin.


---MOKRACOVOD(LAT.), (ENG.), SIN. v. mokracnjak.


---MOKRENJEmictio, onis, f, urinatio, onis, f (lat.), urination, micturition (eng.), proces izbacivanja bureži bilo voljnom bilo spontanom, bezvoljnom reakcijom. bur, mikcija, obavljanje mokrenja je malehna nužda. ureza. Sin.


---MOKRENJE, BOLNOalginuresis, is, f (lat.), painful urination (eng.), osjecaj bola pri mokrenju. alginureza. Sin.


---MOKRENJE, NEVOLJNOmictio involuntaria (lat.), enuresis (eng.), nevoljno izlaženje bureži poslije doba u kojemu se postigne voljna kontrola sfinktera. enureza. Sin.


---MOKRENJE, NOCNOenuresis nocturna (lat.), nocturnal enuresis, bed-wetting (eng.), nevoljno izlaženje bureži u snu poslije doba u kojemu se postigne kontrola sfinktera. Sin.


---MOKRITIurinare (lat.), urinate (eng.), uzbacivati burež, bilo voljnom reakcijom i kontrolom sfinktera bilo bezvoljnom reakcijom bez kontrole. buriti, vodu pustiti. Sin.


---MOL(LAT.), mol, skr. od molecular weight (eng.), ona kolicina supstancije u sistemu koji sadrži toliko elementarnih jedinica (tj. atoma, jona, molekula ili radikala) što odgovara atomu ugljika. Tako je jedan mol jednak 6,023x1023. elementarnih jedinica Sin. .


---MOLA(LAT.), (ENG.), SIN. v. snijet 1 i 2.


---MOLARANmolaris, e (lat.), molar (eng.), onaj koji pripada zubu kutnjaku, onaj koji je prilagoden mljevenju, mrv-ljenju hrane Sin. .


---MOLEKULAmolecula, ae, f (lat.), molecule (eng.), nevidljiva vrlo malehna masa neke suspstancije koja može postojati sama, a sastavljena je od atoma. Hemijska kombinacija 2 ili više atoma cime se formira hemijska supstancija. Njeno cijepanje u atome dovodi do promjene karaktera supstrata Sin. .


---MOLIBDENmolybdenum, i, n (lat.), id.(eng.), tvrdi srebreno bijeli metalni element, at. broj 42, at. tež. 95,94, simbol Mo. Nalazi se u tragovima u organizmu. Komponenta je niza enzima Sin. .


---MOLJAC(LAT.), (ENG.), SIN. v. grinje.


---MONARTRITIS, MONARTHRITIS, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija jednoga zgloba Sin. .


---MONGOLIZAM, MONGOLISMUS, i, m (lat.), mongolism (eng.), termin koji se je ranije upotrebljavao za Downov sindrom (spljoštena glava, pljosnat nos, kratke falange, široki prostori izmedu prvoga i drugoga prsta na nogama i rukama, mentalna retardacija) zato što lice podsjeca na mongola. Djelomicno izražena slika Sin. .


---MONGOLOID(LAT.), (ENG.), SIN. v. mongolizam.


---MONILIJAZA(LAT.), (ENG.), SIN. v. kandidijaza.


---MONITOR, MONITOR, oris, m (lat.), monitor (eng.), aparat koji se koristi za registriranje i stalno pracenje fizioloških i vitalnih znaka u uslovima intenzivne i poluintenzivne njege (npr. puls, T. RR). Sin.


---MONOBAZICANmonobasicus-3 (lat.), monobasic (eng.), kaže se o nekoj kiselini koja ima samo jedan atom vodika koji se može zamijeniti pa time i jednu seriju soli (npr. hlorovodicna kiselina) Sin. .


---MONOBLASTmonoblastus, i, m (lat.), (eng.), id. bos., najraniji prekurzor monocitne vriježe koji zrije i prelazi u promonocit. Ima finu hromatinsku strukturu, a vide se i jezgrice. Nalaze se kod monocitne anemije Sin. .


---MONOBLASTOMA, ID(LAT.), lat. i(eng.), tumor koji sadrži monoblaste i monocite Sin. .


---MONOBLEPSIJAmonobplepsia, ae, f (lat.), id.(eng.), 1. situa-cija u kojoj se vidi samo jedna boja, 2. stanje vida s kojim se jasnije vidi upotrebom samo jednoga oka Sin. .


---MONOBRAHIJAmonobrachia, ae, f (lat.), id.(eng.), razvojna anomalija kod koje je prisutna samo jedna ruka Sin. .


---MONOCITmonocytus, i, m (lat.), monocyte (eng.), veliki (13-25 mikrona u promjeru) monokularni leukocit koji nastaje u koštanoj srži i jetri gdje sazrijeva i razvija se u makrofag. Ima bubrežastu jezgru i obilnu plavosivu citoplazmu, ispunjenu finim crvenkastim ili plavicastim granulacijama Sin. .


---MONOCITOPENIJAmonocytopenia, ae, f (lat.), id.(eng.), nenormalno snižen broj monocita u krvi Sin. .


---MONOCITOZAmonocytosis, is, f (lat.), id.(eng.), porast broja monocita u perifernoj krvi Sin. .


---MONODAKTILIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. jednoprstost.


---MONODIPLOPIJAmonodiplopia, ae, f (lat.), id.(eng.), dvostruko videnje samo na jednome oku Sin. .


---MONOFAGIJAmonophagia, ae, f (lat.), id.(eng.), 1. navika da se jede samo jedno jelo, želja za samo jednom vrstom jela, 2. uzimanje samo jednoga obroka dnevno Sin. .


---MONOFAZIJAmonophasia, ae, f (lat.), id.(eng.), afazija sa mogucnošcu izgovaranja samo jedne rijeci ili jedne faze. Sin.


---MONOFIODONCIJAmonophyodontia, ae, f (lat.), monophyodont (eng.), zubi koji se javljaju samo u jednoj denticiji, zubi koji nemaju svoje prethodnike (npr. kutnjaci) Sin. .


---MONOFOSFAT(LAT.), monophosphate (eng.), so koja sadrži samo jedan fosfatni radikal Sin. .


---MONOGAMIJAmonogamia, ae, f (lat.), monogamy (eng.), 1. u životinjskome svijetu pojava da se životinja stalno pari samo sa jednim partnerom citave sezone ili više sezona, pa cak i doživotno. Obratno od poligamija, 2. brak samo sa jednim bracnim partnerom (npr. monogaman brak) Sin. .


---MONOHROMATICANmonochromaticus-3 (lat.), monochromatic (eng.), 1. supstrat koji se boji samo jednom bojom, 2. onaj koji pripada monohromatizmu Sin. .


---MONOHROMATIZAMmonochromatismus, i, m (lat.), monochromatism (eng.), sljepoca za boje; nesposobnost razlikovanja boja; sve boje spektra pojavljuju se kao sive sa razlicitom dubinom Sin. .


---MONOKARIOT(LAT.), monokaryote (eng.), odajica koja ima jednu haploidnu jezgru Sin. .


---MONOKLONALAN(LAT.), monoklonal (eng.), 1. onaj koji pripada samo jednome klonu ( Sin. v.), 2. izveden iz samo jedne odajice.


---MONOKSIDmonoxidum, i, n (lat.), (eng.), oksid koji sadrži samo jedan atom kisika (npr. ugljicni monoksid, CO). Sin.


---MONOKULARAN(LAT.), monocularis, e, f (lat.). monocular (eng.), 1. ono što pripada jednome oku, jednoocni, 2. mikroskop koji ima samo jedan okular (monokularni mikroskop) Sin. .


---MONOLEPSIJAmonolepsis, is, f (lat.), id.(eng.), transmisija osobina na potomstvo sa samo jednoga roditelja Sin. .


---MONOMANIJAmonomania, ae, f (lat.), id.(eng.), parcijalna sumahnutost u kojoj bolesnik samo u jednome domenu pokazuje poremecenost dok je u svemu ostalom sacuvana njegova opca lucidnost i njegove silogisticke sposobnosti. Termin se koristi uglavnom da bi opisao neke pulzije (dipsomanija, kleptomanija, Sin. .


---MONONUKLEARANmononuclearis, e (lat.), mononuclear (eng.), onaj koji ima samo jednu jezgru Sin. .


---MONONUKLEOTID(LAT.), mononucleotid (eng.), produkt koji nastaje hidrolizom nukleinske kiseline. To je spoj fosforne kiseline i pentozida, a ovaj je kombinacija pentoze (riboze ili 2 deoksiriboze) sa jednom od baza (gvanin, adenin, citozin, uracil, timin) Sin. .


---MONONUKLEOZAmononucleosis, is, f (lat.), id.(eng.), prisustvo nenormalno velikoga broja mononuklearnih leukocita u krvi. Cesto se ovim terminom misli na infektivnu mononukleozu ( Sin. v.).


---MONONUKLEOZA, CITOMEGALOVIRUSNA(LAT.), cytomegagalovirus mononucleosis (eng.), infektivna bolest koju uzrokuje citomegalovirus, a koja se širi, a nalici na infektivnu mononukleozu. Javlja se vatra, dalak, ali nema porasta mezgovnica Sin. .


---MONONUKLEOZA, INFEKTIVNAmononucleosis infectiva (lat.), (eng.), infectious mononucleosis (lat.), cesta virusna akutna infektivna bolest koja se širi pljuvackom i koju karakte-rizira vatra, membranozni faringitis, porast mezgovnica, dalak, proliferacija limfocita i prisustvo atipicnih. Javljaju se razlicite imune reakc bolest poljupca. Sin.


---MONOPAREZAmonoparesis, is, f (lat.), id.(eng.), djelomicna oduzetost, uzetost, jednoga ekstremiteta Sin. .


---MONOPLEGIJAmonoplegia, ae, f (lat.), id.(eng.), oduzetost, uzetost, samo jednoga ekstremiteta Sin. .


---MONOPOLARAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. jednopolaran 1.


---MONORHIZAMmonorchismus, i, m (lat.), monorchism (eng.), postojanje samo jednoga testisa, tašaka, u mošnjama, skrotumu Sin. .


---MONOSAHARID(LAT.), monosaccharide (eng.), jednostavni šecer koji se ne može dalje rastavljati hidrolizom. To je bezboj-na, kristalna supstancija, slatkoga okusa i ima istu opcu formulu kao i ostali šeceri (CnH2nOn). Sin.


---MONOSIMPTOMATSKImonosymptomaticus-3 (lat.), monosymptomatic (eng.), bolest ili neko stanje karakterizirano samo jednim simptomom (npr. trigeminus neuralgija. Sin. )


---MONOSINAPTICANmonosynapcticus-3 (lat.), monosynaptic (eng.), (impuls) koji se provodi samo kroz jednu sinapsu, koji pripada samo jednoj sinapsi Sin. .


---MONOTERAPIJAmonotherapia, ae, f (lat.), monotherapy (eng.), lijecenje nekoga stanja ili bolesti jednim jedinim lijekom Sin. .


---MONOTERMIJAmonothermia, ae, f (lat.), id.(eng.), stanje u kojemu tjelesna temperatura ostaje ista preko cijeloga dana Sin. .


---MONOTROPICANmonotropicus-3 (lat.), monotropic (eng.), onaj koji napada samo jednu vrstu mikroorganizama (lijek) Sin. .


---MONOVALENTANmonovalens, entis (lat.), monovalent (eng.), 1. onaj koji ima samo jednu valenciju (npr. vodik), 2. antiserum, antitoksin ili vakcina koja je strogo specificna samo za jedan antigen Sin. .


---MONOZIGOTAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. jednojajan.


---MONTAŽA(LAT.), (ENG.), montage (fr.), položaj, raspored elektroda na ska-lpu na raznim mjestima tako da obuhvataju citav mozak, a za registraciju bioelektricnih moždanih potencijala Sin. .


---MORA1. oneirodynia, ae, f (lat.), nightmare (eng.), užasan, težak san, napad tjeskobe, anksioznosti za vrijeme sna, obicno pracen reakcijama autonomnoga nervnoga sistema, 2. Sin. v. zaduha.


---MORBIDANmorbidus-3 (lat.), morbid (eng.), 1. bolestan, pripada nekoj bolesti, zahvacen bolešcu, inducira bolest 2. nezdrave želje, nagona, stremljenja. Sin.


---MORBIDITET(LAT.), (ENG.), SIN. v. smrtnost i indeks razbolijevanja.


---MORBILI(LAT.), (ENG.), SIN. v. krzamak.


---MORBILIFORMANmorbilliformis, e (lat.), morbiliform (eng.), ospa koja nalici na ospu kod krzamaka, genera-lizirani makulopapulozni osip, u pocetku diskretan, a kasnije pokazuje sklonost konfluiranju. Sin.


---MORFEA(LAT.), (ENG.), SIN. v. sklerodermija, lokalizirana.


---MORFIJmorphinum, i, n (lat.), morphine (eng.), glavni princip afijuma (opijuma), koji ima snažno analgeticno djejstvo, ali izaziva naviku, pa se koristi i kao lijek, ali i zloupotrebljava Sin. .


---MORFINIZAMmorphinismus, i, m (lat.), morphinism (eng.), patološko stanje nastalo zloupotrebom morfija, ovisnost o morfiju Sin. .


---MORFOGENEZA(LAT.), (ENG.), SIN. v. uoblicavanje.


---MORFOLOGIJA ZUBAmorphologia dentium (lat.), morphology of the teeth (eng.), dio stomatologije koji izucava oblik, strukturu, histologiju i embriologiju zuba. Sin.


---MORFOLOGIJAmorphologia, ae, f (lat.), morphology (eng.), nauka koja proucava oblike i strukturu organizma. Sin.


---MORGANELA(LAT.), Morganella, ae, f (lat. po H.R. Morganu), id.(eng.), 1. rod gramnegativnih, fakultativno anaerobnih, štapicastih bakterija porodice Enterobacteriaceae, koje nalice na Proteus, a nalaze se u nedasetu ljudi i životinja, 2. svaki pojedini organizam iz te porodice Sin. .


---MORIBUNDANmoribundus-3 (lat.), moribund (eng.), samrtnik, onaj koji umire i vec je poremecene svijesti. Sin.


---MORIJA1. moria, ae, f (lat.), id.(eng.), abnormalna sklonost šali, bez obzira na stvarno stanje. 2. morbus epidemicus (lat.), epidemic disease (eng.), bolest koja ide u epidemiji sa velikom smrtnošcu (npr. velika narodna morija), 3. id. kuga ( Sin. v.).


---MORTALAN, V(LAT.), (ENG.), smrtan ili smrtonosan Sin. .


---MORTALITET(LAT.), (ENG.), SIN. v. pomor.


---MORULAmorula, ae, f (lat.), id.(eng.), stepen u razvoju ploda; solidna masa koja nastaje dijeljenjem fertiliziranoga jajeta. Nalici na dud po kojemu je i dobio ime Sin. .


---MORULACIJAmorulatio, onis, f (lat.), morulation (eng.), proces brazdanja oplodene odajice i nastajanje morule ( Sin. v.).


---MOSKITO(LAT.), (ENG.), SIN. v. mušica.


---MOSNIpontinus-3 (lat.), pontine (eng.), onaj koji pripada mostu, najcešce ponsu Varolii, ali i drugim strukturama (npr. mosne vene) Sin. .


---MOST1. arcus pubis (lat.), pubic arch (eng.), luk formiran sastavljanjem rami ossium pubis et ischii, produžetaka sjedalne i stidne kosti, 2. pons, tis, m (lat.), bridge (eng.), struktura koja veže dvije udaljene tacke ili dijelove organa. cuprija. 3. protetski zubni rad koji nadomješta nedostatak zuba, a koji je fiksiran na dva kraja na zdravim zubima koja ga drže u poziciji i podržavaju ga, fiksna parcijalna proteza. cuprija. Sin.


---MOSTICponticulus, i, n (lat.), small bridge (eng.), malehna struktura nalik na most ili rub Sin. .


---MOSUR(LAT.), spool (eng.), tubularni pomocni instrument u hirurgiji oko kojega se mota hirurški materijal za šivanje. Mosuri se stavljaju u kutiju na jedan nosac sa kojega se konac odmotava. Ta se kutija zove sip Sin. .


---MOTILITET(LAT.), (ENG.), SIN. v. pokretljivost.


---MOTIV(LAT.), id.(eng.), (u psihologiji), bilo koje stanje koje determinira ponašanje pojedinca u smislu ostvarenja nekoga cilja ili odredenoga ponašanja. Up. motivacija Sin. .


---MOTIVACIJA(LAT.), motivation (eng.), ( u psihologiji), bilo koja sila koja aktivira ponašanje u smislu zadovoljavajucih potreba ili postizanja odredenoga cilja. Up. moti Sin. v.


---MOTORANmotorius-3 (lat.), motor (eng.), mišic, živac ili centar u mozgu koji proizvodi ili regulira pokret Sin. .


---MOZAK SREDNJImesencephalon, i, n (lat.), midbrain (eng.), dio mozga koji se razvija iz srednjega od 3 primarna mjehura embrionalne nervne cijevi. Takoder i srednji od 3 primarna mjehura, onaj izmedu prozencefalona i rombencefalona Sin. .


---MOZAK(LAT.), (ENG.), SIN. v. mozak, veliki.


---MOZAK, MALEHNIcerebellum, i, n (lat.), id.(eng.), dio metencefalona koji zauzima stražnju lubanjsku jamu iza moždanoga stabla. Vrši koordinaciju pokreta. Sastavljen je od 2 lateralne hemisfere i vermisa. Sin.


---MOZAK, OLFAKTIVNIrhinencephalon, i, n (lat.), (eng.), olfactory brain (eng.) termin koji se daje nekolicini dijelova mozga za koje se ranije mislilo da pripadaju samo mehanizmu mirisa ukljucujuci nervi, bulbi, tractus olphactorii i njihove veze, ukljucujuci i limbicni sistem. Anatomska lite-ratura ovome doda rinencefalon. Sin.


---MOZAK, PREDNJIprosencaphalon, i, n (lat.), id.(eng.), dio mozga koji se razvija iz prednjega od tri primarna mjehura embrionalne nervne cijevi. Ukljucuje dijencefalon i telencephalon. Takoder i prednji od 3 primarna mjehura. Telencephalon cine dvije vezikule koje nastaju diferencijacijom iz prozencefalona. O Sin. .


---MOZAK, VELIKIcerebrum, i, n (lat.), brain (eng.), najveci dio centralnoga nervnoga sistema, zauzima citavu lubanj-sku šupljinu iznad tentorijuma. Dvije hemisfere ujedi-njuje corpus callosum. Centar je svih životnih funkcija zajedno sa malehnim mozgom. Ako se govori samo mozak, ukljucen je i veliki i male moždani (kao im. u mn.). Sin.


---MOZAK, ZADNJIrhombencephalon, i, n (lat.), hindbrain (eng.), zadnji od tri primarna moždana mjehura i dio mozga koji se razvija iz njega. To ukljucuje metencefalon i mijelencefalon Sin. .


---MOZOLJ(LAT.), (ENG.), 1. Sin. v. žulj 2, 2. v. masnica ili modrica.


---MOŠNJEscrotum, i, n (lat.), id.(eng.), kesa koja sadrži testise, tašake i njihove akcesorne organe, sastavljena je od kože, tunicae dartos, ovojnica testisa i m. cremastera. kesa 5. Sin.


---MOŠUS(LAT.), (ENG.), SIN. v. mišc.


---MOŽDANI1. v. mozak, 2. cerebralis, e (lat.), cerebral (eng.), onaj koji pripada mozgu. Pripaziti na razliku, moždani, kao imenica u mn., sa dugim a, i ovoga što je prid. i sa kratkim a. moždan Sin.


---MOŽDINA(LAT.), (ENG.), SIN. v. srž 1.


---MOŽDINA, KICMENAmedulla spinalis (lat.), spinal cord (eng.), dio centralnoga nervnoga sistema koji je postav-ljen u kicmenome kanalu, a proteže se od foramen occipitale magnum do drugoga lumbalnoga pršljena. Ima sivu i bijelu masu. Iz nje izlazi 31 par spinalnih živaca. Provodi impulse iz mozga, a kontrolira mnoge Sin. .


---MOŽDINA, KOŠTANA(LAT.), (ENG.), SIN. v. srž, koštana.


---MOŽDINA, PRODUŽENAmedulla oblongata (lat.), id.(eng.), dio centralnoga nervnoga sistema, izmedu ponsa prema gore i kicmene moždine prema dolje, a leži ispred malehnoga mozga. Sadrži moždane puteve i vrlo važne moždane jezgre koji upravljaju vitalnim funkcijama organizma kao što su respiracija i cirkulacija. primozak, žuglijen. Sin.


---MOŽDINSKImedullaris, e (lat.), medullar (eng.), onaj koji pripada nekoj srži, medullaran Sin. .


---MRAKAatomus, i, m (lat.), atom (eng.), bilo koji od dijelova molekule. To je najmanja partikula nekoga elementa koja je sposobna uci u hemijsku reakciju. Sastoji se od centralnoga nukleusa, u kojemu je koncentrirana sva masa, i okolnih elektrona. Nukleus je pozitivno nabijen i broj naboja odgo atom. Sin.


---MRAVCI, V(LAT.), (ENG.), mravinjanje Sin. .


---MRAVINJANJE, FORMICATIO, onis, f (lat.), formication (eng.), taktilni subjektivni osjecaj kao da mravi gamižu kožom, žmarci, trnci. mravci. Sin.


---MRAZOVA SESTRICA(LAT.), (ENG.), SIN. v. kacun.


---MRAZOVAC, V(LAT.), (ENG.), kacun. Sin.


---MRAZULJICEeczema faciei (lat.), facial eczema (eng.), majasil ( Sin. v.) na licu, potpomognut hladnocom. U suštini dermatitis atopica, prhutac (v).


---MRENA(LAT.), (ENG.), SIN. v. katarakta.


---MREŽArete, is, n, reticulum, i, n (lat.), network (eng.), 1. formacija u obliku mreže, a mogu je ciniti krvni i limfni sudi, živci, fina vlakna. Posebno se odnosi na protoplazmaticku mrežu u odajici ( Sin. v. mreža, endoplazmaticna, sin. mitom, 2. mrežasto tkivo.


---MREŽA, ENDOPLAZMATSKAreticulum endoplasmaticum (lat.), endoplasmatic reticulum (eng.), ultramikroskopske organele kod skoro svih odajica viših biljaka i životinja koji se sastoje od manje-više kontinuiranoga sistema šupljinica vezanih za odajicku opnu, a granaju se kroz citoplazmu. Sin.


---MREŽASTreticulosus-3 (lat.), reticulous (eng.), onaj koji ima mrežastu formaciju. retikularan, tekstiforman. Sin.


---MREŽICAretina, ae, f (lat.), id(eng.), unutrašnja ovojnica oka koja okružuje staklasto tijelo i sjedinjuje se iza oka sa optickim živcem. Mrežica ima dva sloja, pigmentni, vanjski i unutrašnji, koji se sastoji od 9 slojeva. Sloj cepica i cunjica mrežice je perceptivni organ vida. mrežnjaca. Sin.


---MREŽNJACA(LAT.), (ENG.), SIN. v. mrežica.


---MREŽOTINA(LAT.), (ENG.), SIN. v. bora.


---MRKA, V(LAT.), (ENG.), mahuljice ili lanugo. Sin.


---MRKVAcarota, ae, f (lat.), carrot (eng.), povrce bogato provitaminom A, te mineralima, pa se u pedijatriji posebno preporucuje corba od mrkve kao namirnica koja nosi dosta minerala Sin. .


---MRLINAsphacelus, i, m (lat.), slough (eng.), masa gangrenoznoga tkiva koja se odvaja demarkacijom od zdravoga tkiva. Sin.


---MRLJA, MACULA, ae, f (lat.), (eng.), spot, stain, 1. opci termin za neki ograniceni dio koji je izrazite boje ili je poseban na drugi nacin, a u odnosu na svoju okolicu, sin. plasa, 2. mjesto lišeno boje na koži, a nije podignuto iznad površine, sin. maca. 3. Umjereno gust ožiljak, brazgotin Sin.


---MRLJA, MRTVACKAlivor mortis (lat.), postmortal lividity (eng.), mrlje na ledima i sa strane (kod nauznak ležecega mrtvaca), koje se javljaju na tijelu poslije smrti, kao rezultat prestanka cirkulacije, stagnacije krvi i slijedenja sile gravitacije. Sin.


---MRLJA, SLIJEPApunctum coecum (lat.), discus nervi optici (eng.), blind point (eng.), tacka na retini gdje nema osjeta vida. To je diskus ocnoga živca Sin. .


---MRLJA, ŽUTAmacula lutea retinae (lat.), yellow spot of retina (eng.), nepravilna žuckasta depresija mrežice oka, lateralno i nešto niže od optickoga diska, a mjesto je apsorpcije kratkih kratkih valnih duljina svjetla Sin. .


---MRLJAV, MACULOSUS-3 (lat.), spotted (eng.), karakteriziran mrljama (v.). kolast , maca Sin. v.


---MRLJE, PLAVEmaculae coeruleae (lat.), blue spots (eng.), sivkasto plavicaste mrlje koje ne svrbe, lokalizirane na grudima, trbuhu, butovima i mišicama kod pediculosis pubis koje se narocito vide kod osoba svijetloga tena Sin. .


---MRSKA(LAT.), (ENG.), SIN. v. bora.


---MRTVAC, V(LAT.), (ENG.), leš. Sin.


---MRTVACNICAmortuarium, ii, n (lat.), mortuary, morgue (eng.), mjesto gdje se mrtva tijela privremeno cuvaju radi identifikacije, cekanja na obdukciju ili ukop. Razlika izmedu prosekture i mrtvacnice je u tome što se leševi drže u mrtvacnici do ukopa, a u prosekturi se vrši i obdukcija Sin. .


---MRTVOUZICA(LAT.), (ENG.), SIN. v. cvor.


---MRŠAVmacer-3 (lat.), thin, slender, lean, meagre (eng.), osoba sa smanjenom kolicinom masnoga tkiva i sma-njenom tjelesnom težinom ispod normalne za taj uzrast, spol, visinu i dob. jezina Sin. v.


---MRŠAVOSTmacies, ei, f (lat.), thinness (eng.), kategorija koja se odnosi na smanjenje tjelesne težine ispod normalne za uzrast, spol i tjelesnu težinu, sa smanjenjem kolicine masnoga tkiva. jezina. Sin.


---MUCANvomitivus-3 (lat.), vomitive (eng.), onaj koji izaziva muku, tjera na bljuvanje Sin. .


---MUCANJE, BALBUTIES, ei, f (lat.), stammering (eng.), smetnje u govoru karakterizirane pravljenjem pauza i nemogu-cnošcu izgovora, posebno nekih suglasnika, te cestim ponavljanjem dijelova rijeci. bekasanje. Sin.


---MUCATI(LAT.), (ENG.), SIN. v. bekasati.


---MUCAVAC(LAT.), (ENG.), SIN. v. bekavac.


---MUCENJE ŽIVOTINJAzoosadismus, i, m (lat.), zoosadism (eng.), sadizam uperen ka životinjama; posebno je prisutno kod djece poremecenoga vladanja Sin. .


---MUCIN(LAT.), id.(eng.), glavni sastojak sluzi sa sluzavica i predstavlja hemijsku vezu izmedu proteina i polisaharida. Tu spadaju mukoproteini, glukoproteini, glukozoamino-glukan i glikolipidi Sin. .


---MUCINOZA, FOLIKULARNAmucinosis follicularis (lat.), follicular mucinosis (eng.), tkivna infiltracija mucinima koja zahvaca skalp, lice i vrat. Javljaju se grupirane folikularne papule ili plaki, istovremeno sa gubitkom kose Sin. .


---MUCINOZA, MUCINOSIS, is, f (lat.), id.(eng.), stanje karakte-rizirano nenormalnim depozitima mukopolisaharida (mucina) u koži. Mogu biti metabolicne (miksedem, miksedematozni lihen), sekundarne i katabolicne (dege-neracija tumora), lokalizirane i slicno Sin. .


---MUDARprudens, entis (lat.), prudential (eng.), pametan, razuman, razborit, pun prihvatljivih ideja i obzira prema drugim Sin. .


---MUHA CE-CE(LAT.), (ENG.), SIN. v. tripanozomijaza.


---MUHA MESARASarcophaga canaria (lat.), Sarcophaga fly (eng.), jedna vrsta iz roda muha, porodice Sarcophagidae. Larve ovih muha mogu se naci u ranama, ojedinama, nosnim hodnicima i sinusima ( Sin. v.mijaza). Ima ih puno vrsta.


---MUHAMusca, ae, f (lat.), fly (eng.), 1. rod letecih insekata, porodice Muscide koje karakterizira da su dvokrilci i da su im usta adaptirana jedino za sisanje, 2. svaki pojedini organizam iz te porodice Sin. .


---MUHA, DOMACAMusca domestica (lat.), common house fly (eng.), najcešca vrsta roda muha ( Sin. v.). Djeluje kao mehanicki nosac mikroorganizama (tifus, kolera, srdobo-lja, kuga, crni prišt, trahom, tetanus, guba itd.), a larve uzrokuju mijazu (v.).


---MUHA, ŠPANSKALytta vesicatoria (lat.), spanish fly, blister beetle (eng.), izvor je kantaridina, pa su se nekada pulverizirane španske muhe upotrebljavale kao afrodizijak. Sin.


---MUHA, ŠTALSKAStomays calcitrans (lat.), legsticker (eng.), muha koja naseljava štale. Uznemirava stoku i ljude, a prenosi crni prišt, tetanus i infektivnu anemiju kod konja Sin. .


---MUHALEBIJA, PUDDING(LAT.), (eng.), blago slatko jelo od griza i mlijeka, pogodno za ishranu bolesnika sa bolestima želuca Sin. .


---MUHARA(LAT.), (ENG.), SIN. v. muskarin.


---MUJASIL(LAT.), (ENG.), SIN. v. majasil.


---MUKA1. v. stuga, 2. tormina, num, n (lat.), severe pain (eng.), bol u trbuhu oblika zavijanja, kolike Sin. .


---MUKOCELAmucocele, es, f (lat.), mucocele (eng.), prošire-nje neke šupljine ispunjeno nagomilanom sluzavom sekrecijom Sin. .


---MUKOCIT(LAT.), (ENG.), SIN. v. odajica, sluzna.


---MUKOIDAN(LAT.), mucoid (eng.), onaj koji pripada sluzi, odnosi se na sluz ili samo nalici na nju. Sin.


---MUKOKLAZAmucoclasis, is, f (lat.), id.(eng.), hirurška destrukcija mukozne membrane, sluzavice, mukoznoga prekrivaca nekoga organa, zajedno sa onim odajicama koji ga proizvode Sin. .


---MUKOLIPIDOZAmucolipidosis, is, f (lat.), id.(eng.), bilo koja grupa poremecaja metabolizma mukopolisaharida (glukoanimoglikana), gdje se oni i lipidi talože u tkivima, ali bez pojave mukopolisaharida u bureži. Klasificiraju se u cetiri kategorije, oznacene rimskim brojevima od I do IV. Ova se bolest cesto Sin. .


---MUKOPLISAHARIDOZA, MUCOPOLYSACCHARIDOSIS(LAT.), , MPS (eng.), grupa bolesti nastalih zbog poremecaja metabolizma mukopolisaharida (glukozoaminoglikana) koji se izlucuju u bureži i nakupljaju u tkivima (zglobovi, kosti, jetra, slezena, oko, uho, centralni nervni sistem itd.). Oznacavaju se rimskim brojevima od I do osteohondrodistrofija. Sin.


---MUKOPOLISAHARID, MUCOPOLYSACCHARIDE(LAT.), (eng.), bilo koji od linearnih heteropolisaharida visoke molekularne težine koji imaju jedinice disaharida, a koje se ponavljaju i sadrže N-acetilheksozamin i heksozu, odnosno heksozuronsku kiselinu. Jedna ili obje rezidue su sulfurirane. glukozoaminoklikan. Sin.


---MUKOPROTEIN, MUCOPROTEIN(LAT.), (eng.), kovalentno vezani protein i polisaharid. Ovaj posljednji cini 4 do 30% težine spoja i ima dosta heksoaminskih ostataka. Nastaju u mukoznim sekrecijama Sin. .


---MUKOPURULENTANmucopurulentus-3 (lat.), mucopurulent (eng.), (sekret) koji sadrži dosta i gnoja i sluzi Sin. .


---MUKOSTATICAN, MUCOSTATICUS-3 (lat.), mucostatic (eng.), onaj koji zaustavlja izlucivanje sluzi i isušuje sluzavice Sin. .


---MUKOZA, V(LAT.), (ENG.), sluzavica Sin. .


---MUKUS(LAT.), (ENG.), SIN. v. sluz.


---MULTICELULARAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. višeodajicki


---MULTICENTRICAN(LAT.), multicentricus-3, polycentricus-3 (lat.) multicentric, polycentric (eng.), onaj koji ima više centara, koji dolazi iz više centara Sin. .


---MULTIFAKTORIJALAN, MULTIFACORIALIS, e (lat.), multiofactorial (eng.), onaj koji nastaje djejstvom mnogih faktora Sin. .


---MULTIFORMAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. raznolik.


---MULTIGRAVIDA, MULTIGRAVIDA, ae, f (lat.), id.(eng.), žena koja je bila noseca više od jedanput, a u vrijeme posmatranja je trudna Sin. .


---MULTILOBULARAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. mnogorežnjevit.


---MULTIPAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. višestruk


---MULTIPARA(LAT.), (ENG.), SIN. v. višerotka.


---MULTIPLICITET(LAT.), (ENG.), SIN. v. umnožavanje.


---MULTIPLIKACIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. umnožavanje 1 i 2.


---MULTIPOLARAN(LAT.), multipolar (eng.), onaj koji ima više od dva pola, dva izrazita kraja u obliku produžetaka Sin. .


---MULTIPOTENTANmultipotens, entis (lat.), multipotent (eng.), onaj koji ima više moci, više potencija, više vrijednosti Sin. .


---MUMIFIKACIJAmumificatio, onis, f (lat.), mumification (eng.), suha nekroza, u kojoj tkivo postaje potpuno suho i tvrdo, nalik na tkiva egipatskih mumija. Sin.


---MUMPS, V(LAT.), (ENG.), zauške, epidemicne Sin. .


---MURALAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. zidni.


---MURINI(LAT.), (ENG.), SIN. v. mišiji.


---MURVER(LAT.), (ENG.), SIN. v. zohva.


---MUSELLEZmustum, i, n (lat.), must (eng.), iscjedak iz grožda prije nego prevre u vino. Zavisno od toga koliko dugo stoji, može imati i razlicit procenat alkohola. mošt. Sin.


---MUSILACIJAmussilatio, onis, f (lat.), mussilation (eng.), pokretanje usana bez glasnoga izgovaranja i artikuliranja rijeci Sin. .


---MUSKARIN(LAT.), muscarine (eng.), parasimpatickomimeticki alkaloid iz gljive muhare, Amanita muscaria, koji uživa-njem te gljive daje karakteristicni sindrom trovanja (usporenje srcane akcije, bronhalna konstrikcija, popuštanje detruzora bešike, vazodilatacija, hipersekrecija u želucu itd Sin. .


---MUSKULATURA(LAT.), (ENG.), SIN. v. mišici.


---MUSLUK(LAT.), public water closet (eng.), javni zahod sa vodom za ispiranje. Obicno se upotrebljava u množini (musluci), jer znaci, u stvari, malehno tekne u koje se mokri Sin. .


---MUSTImulgere (lat.), milk (eng.), istiskivati mlijeko iz vimena domacih životinja (ovaca, koza, krava). Kao izraz izmusti mlijeko upotrebljava se kod pražnjenja dojke žene, ako dijete ne može sve posisati Sin. .


---MUTACIJAmutatio, onis, f (lat.), mutation (eng.), 1. promjena u formi, kvalitetu i nekim drugim osobinama, 2. (u genetici) stalno prenosiva promjena u genetskome materijalu, obicno na jednom, jedinome genu. Sin.


---MUTANturbidus-3 (lat.), turbid (eng.), kvalitet otopine, zamucenost od taloga, blatnjavost, neprovidnost, nedostatak bistrine (obicno o bureži) Sin. .


---MUTAVAZ(LAT.), (ENG.), id. zahod ( Sin. v.).


---MUTEŽnebula, ae, f, turbidum, i, n (lat.), turbidity (eng.), pojava zamucenja u bureži. Dio sistema koji nije providan, bistar. Zamucenje otopine koje nastaje rasipanjem svjetla o raspršene koloidalne cestice Sin. .


---MUTILACIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. sakacenje.


---MUTILANTAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. osakacujuci.


---MUTIRANJE(LAT.), (ENG.), SIN. v. promjena glasa.


---MUTIRATImutare (lat.), change (eng.), izmijeniti (glas, oblik, kvalitet i druge karakteristike). mijenjati. Sin.


---MUTLJEZINAmeconium, ii, n (lat.), id.(eng.), tamnozeleni materijal, sluzave konzistencije, prisutan u crijevima novorodenceta, a predstavlja mješavinu sekreta crijevnih žlijezda, amnionsku tecnost, te deskvamirane odajice. mekonijum, macina, djecija necist. Sin.


---MUTUALIZAM(LAT.), (ENG.), SIN. v. zajedništvo.


---MUŠICA(LAT.), mosquito (šp.), little fly (eng.), popularno ime za melehne muhe koje sišu kr Sin. v. Vektori su bolesti, a pripadaju uglavnom porodici Culicidae.


---MUŠKIvirilis, e (lat.), male (eng.), 1. ono što pripada muškome spolu, spolu koji ne nosi plod, ali daje spermatozoide za oplodnju (npr. muške spolne karakteristike), sin. virilan. 2. onaj koji razvija muške osobine, narocito kopulativne Sin. .


---MUŠKOSTvirilitas, atis, f, masculinismus, i, m (lat.), virility, masculinity (eng.), posjedovanje normalnih primarnih i sekundarnih spolnih karakteristika kod pojedinacnoga muškarca. Karakteristicne crte karaktera koje se u principu smatraju muškim, sin. virilitet Sin. .


---MUŠMULAMespulus germanica (lat.), medlar (eng.), voce, ciji se plod upotrebljava kao adstringens, a lišce u obliku caja za dezinfekciju usta i zuba. Sin.


---MUŠMULJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. mušmula.


---MUŽAmuletra, ae, f (lat.), milking (eng.), istiskivanje mlijeka iz vimena domacih životinja (krava, ovaca, koza) Sin. .


---NABIRANJEcorrugatio, onis, f, rugositas, atis, f, replicatio, onis, f (lat.), wrinkle, rugosity (eng.), pravljenje nabora na koži ili sluzavici, stanje u kojemu dolazi do formiranja više bora, nabora, giba. Brazdanje, smežuravanje, namreškanje Sin. .


---NABOJabscessus subcutaneus plantae pedis (lat.), abscess of the sole (eng.), karakteristican apsces na tabanu ispod debele kože, narocito ako ljudi hodaju bosi, a nastao je unošenjem infekcije ubodom, a ubod se brzo zatvori ili zaraste. Sin.


---NABOJ, ELEKTRICNI(LAT.), electric current (eng.), fizikalna pojava uslijed narušavanja neutralnosti atoma ili molekule uslijed nejednakoga broja protona ili elektrona (ako je elektrona više, naboj je negativan, a ako ih je manje ili je protona više, onda je pozitivan) Sin. .


---NABOR KOŽEruga, ae, f (lat.), wrinkle (eng.), previjanje, savijanje, nabiranje kože, bora. Sin.


---NABORplica, ae f (lat.), fold, crease (eng.), opci anatomski termin u medicini koji oznacava savijutak nekog sloja ili pokrova u obliku manjega ili vecega polegnutoga ili izbocenoga ruba (npr. nabor trbušne mahramice, plica peritonei, peritoneal fold). Sin.


---NABORAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. nabran.


---NABORNJAK(LAT.), (ENG.), SIN. v. kraljica.


---NABRANcorrugatus -3 (lat.), (eng.), wrinkled (eng.) onaj koji ima nabore sluzavice, kože ili neke strukture. naboran. Sin.


---NABRATIplicare (lat.), wrinkle (eng.), napraviti bore na nekoj mehkoj površini, strukturi (npr. nabrati celo), a u hirurškim uslovima uciniti to radi smanjenja odnosne strukture Sin. .


---NABREKALOcorpus cavernosus penis (lat.), spongy body of penis (eng.), kavernozno tijelo muškoga spolnoga organa, jedna od kolumni erektilnoga tkiva koji cini dorzalni dio i strane penisa Sin. .


---NABREKNUCE KUCALICE(LAT.), (ENG.), SIN. v. navor.


---NABREKNUCEerectio, onis, f (lat.), erection (eng.), stanje napetosti, rigidnosti, prepunjenosti krvlju. Nastaje kod erektilnoga tkiva njegovim punjenjem krvlju. erekcija, nadizanje. Sin.


---NABREKNUTtumidus-3 (lat.), tumid, swollen (eng.), napu-njen tecnošcu, krvlju (kao kavernozno tijelo), otecen, povecane zapremine. Sin.


---NABUHoedema, atis, n (lat.), swelling, edema (eng.), pri-sustvo velike kolicine tecnosti u interodajickome prostoru tijela, a uzrokovan je razlicitim mehanizmima. Rezultat je povecanje zapremine organa sa posljedicama. Latinski termin tumor koji takoder znaci samo nabuh nije više adekvatan za ovu kondiciju. nabuhlost, otok, nadam. Sin.


---NABUHLOST(LAT.), (ENG.), SIN. v. nabuh.


---NABUHNUToedematosus-3 (lat.), edematous (eng.), napu-njen vodom koja je u meduodajickome prostoru. edematozan, otecen. Sin.


---NABUHNUTItumescere (lat.), swell (eng.), kabarisati, nabreknuti, napuhati povecati zapreminu, oteci, imati vecu kolicinu vode Sin. .


---NACINmodus, i, m (lat.), mode, manner (eng.), vid, manir kako se nešto radi, dogada ili upotrebljava. Sin.


---NACRTschema, ae, f (lat.), id.(eng.), osnovni crtež, plan, raspored elemenata, okvir Sin. .


---NAD(LAT.), nicotin amide dinucleotide (eng.), ustvari(eng.),. skracenica, koja prezentira nikotin amid dinukleotid, pa može biti oksidirana forma koji nosi oznaku NA Sin. D


---NAD-JA, SUPERego (lat.), id.(eng.), u psihoanalitckoj teoriji aspekt licnosti koji djeluje kao monitor i evaluator ega, ja, a funkcionira tako što vlastito ja uporeduje sa idealnim standardom, tako da formira aktivnosti koje se ispoljavaju kao socijalni stavovi, koncept pravo-krivo. super-ego. Sin.


---NADAM(LAT.), (ENG.), SIN. v. nabuh.


---NADBRUKAmons veneris (lat.), id.(eng.), okruglasta mesnata prominencija preko simfize stidnih kostiju. Sin.


---NADH, V(LAT.), (ENG.), NAD Sin. .


---NADIGNUTerectus-3 (lat.), erect (eng.), uspravan, nabreknut, ispunjen krvlju Sin. .


---NADIM, METEORISMUS, i, m (lat.), meteorism (eng.), prošire-nje crijeva zbog prisustva gasa u njima uz napetost trbuha i timpanizam pri perkusiji. meteorizam. Up. nadimanje. Sin.


---NADIMANJE(LAT.), inflatio, onis, f inflation (eng.), distenzija organa ili dijela tijela zrakom, drugim gasom ili tecnošcu (npr. nadimanje trbuha). Sin.


---NADIZANJE(LAT.), (ENG.), SIN. v. nabreknuce.


---NADJEVinfiltratio, onis, f (lat.), infiltration (eng.), difuzija i akumulacija supstancija u tkiva, organe ili odajice što nije normalno, prožimanje, bilo prisustvom bilo kolicinom. infiltracija, prožetost. Sin.


---NADLAKTICA(LAT.), (ENG.), SIN. v. mišica.


---NADLANICAdorsum manus (lat.), back of the hand (eng.), dorzalna, esktenzorna, donja strana (ako je ruka u supinaciji) šake. ljesica ruke ili šake. Sin.


---NADOKNADAcompensatio, onis, f (lat.), compensation (eng.), protivbalans bilo kojega defekta u strukturi ili funkciji. kompenzacija. Sin.


---NADOMETAKappendix, cis, m (lat.), appendage (eng.), opci termin u anatomskoj nomenklaturi koji oznacava dodatni, akcesorni ili zavisni dio, prikacen na glavnu strukturu. privjesak, apendiks. Sin.


---NADOMJESTAKsurrogatus, i, m (lat.), surrogate (eng.), materijal kojim se nešto zamjenjuje, a nije od istoga tkiva ili materijala. Npr. duralni nadomjestak je kad se duralni defekt nadomjesti bovinom isukom. Sin.


---NADRAŽAJincitatio, onis, f (lat.), incitement (eng.), podsticaj na djejstvo, podstrijek na aktivnost, stimulans Sin. .


---NADRAŽLJIVAC(LAT.), lung irritant (eng.), sredstvo koje nadražuje organe za dihanje. Najcešce se upotrebljava kao oznaka bojnih otrova koji dovode do dušenja Sin. .


---NADUTOSTemphysema, atis, f (lat.), id.(eng.), patološko nakupljanje zraka u tkivima ili organima, narocito izraženo kod pluca. Up. sipnja Sin. .


---NADUTOST, PLUCA(LAT.), (ENG.), SIN. v. sipnja.


---NADUTOST, POTKOŽNAemphysema subcutaneum (lat.), subcutaneous emphysema (eng.), nakupljanje zraka u potkožnome tkivu, obicno zbog intratorakalne povrede i najviše zajedno sa pneumotoraksom i pneumomedijastinumom. Sin.


---NADVORNIextrinsicus-3, externus-3, exogenes, es, (lat.), extrinsic, external, exogenous (eng.), izvanjski, postav-ljen napolju, onaj koji se dešava vani, na dvoru. Onaj koji vodi porijeklo izvana, raste prema vani. eksterni, vanjski, nadvorni Sin.


---NADZOR, SURVEILANCE(LAT.), (eng.), stalna kontrola, prismotra, bdjenje nad necim, osmatranje necega ili nekoga (npr. nadzor nad pacijentom) Sin. ,


---NAGAOabruptus-3, acutus-3 (lat.), abrupt, acute (eng.), oštar, prijek, ima kratak, brz i opasan tok (o bolesti). akutan, naprasan, abruptan, prijek.. Sin.


---NAGIBdeclinatio, onis, f (lat.), declination (eng.), devijacija od normalne vertikalne pozicije. Npr. rotacija oka oko anterioposteriorne osovine, tako da se njegov ventralni meridijan naginje prema temporalno, to je pozitivni nagib, ili prema nazalno, negativni nagib. deklinacija. Sin.


---NAGLAVAK1. tegmentum cranii (lat.), tegmentum of the head (eng.), koža, potkožno tkivo i kost koji cine krov lubanje, 2. pileum, i, n (lat.), caul (eng.), opna koja nekada prekriva glavu novorodenceta po rodenju. Sin.


---NAGLAVNIKcephalhaemathoma neonatorum (lat.), cephalhemathoma of newborn (eng.), subperiostalno krvarenje, ograniceno na površinu samo jedne kosti kape (ide do granice kosti) kod novorodencadi, a zbog porodajne traume. kefalhematom. Sin.


---NAGLUHOSTsubsurditas, atis, n (lat.), hearing loss (eng.), djelomicni gubitak sluha, obicno ispad jednoga dijela slušnoga spektra Sin. .


---NAGNJECEN(LAT.), (ENG.), SIN. v. zgnjecen.


---NAGNJECENJE(LAT.), (ENG.), SIN. v. zgnjecenje.


---NAGNJECINAvulnus conquassatum (lat.), contused wound (eng.), rana nastala gnjecenjem. Uglavnom je puna krvnih podljeva i ima mnogo nagnjecenoga tkiva. Tkivo osim toga puca gnjecenjem, a pucanjem kože formiraju se rane. rana, nagnjecna. Sin.


---NAGNUT, INCLINATUS-3 (lat.), (eng.), inclined (eng.) pomjeren prema horizontalnoj ili vertikalnoj ravni u odnosu na ravan u kojoj se normalno ili pretpostavljeno nalazi, kos Sin. .


---NAGOMILAN, AUGMINATUS-3 (lat.), clustered (eng.), nakupljen, zgomilan, nagomilan na hrpe, ima izgled manje-više pravilnih hrpi (odajica, limfnih cvora i sl.). Sin.


---NAGONnisus, us, m, instinctus, us, m (lat.), instinct (eng.), citav niz nenaucenih odgovora na pojedinu životnu situaciju koji su karakteristika vrste (npr. gradenje odredene vrste gnijezda kod odredene vrste ptica), sin. instinkt, pori Sin. v.


---NAGOVJEŠTAJindicium, ii, n (lat.), indice (eng.), znak, simptom koji nagovještava, predskazuje dijagnozu i lijecenje. indicija. Sin.


---NAGRDA(LAT.), (ENG.), SIN. v. nakaza.


---NAGRÐENJEdeformatio, onis, f (lat.), deformation (eng.), vrsta strukturalnoga defekta karakteriziranoga nenormalnim položajem ili oblikom nekoga dijela tijela, obicno uzrokovana nedistruptivnom mehanickom silom. Sin.


---NAGRIZANJE(LAT.), (ENG.), SIN. v. najedanje.


---NAGULITIexfoliare (lat.), exfoliate (eng.), zguliti, zderati kožu. Sin.


---NAHERCE(LAT.), (ENG.), SIN. v. kos.


---NAHLADA(LAT.), (ENG.), SIN. v. nazima.


---NAHUDITI, NOCERE(lat.), injure (eng.), ozlijediti, oSin. edivati, povrjedivati, povrijediti, naškoditi, oštetiti, oštecivati, nagrditi. Sin.


---NAIZMJENICANalternatus-3 (lat.), alternate (eng.), onaj koji se dešava u pravilnim razmacima i u slijedu jedan iza drugoga, zamjenljiv jedan sa drugim, uzajaman, reciprocan. alternativan. Sin.


---NAJEDANJEarrosio, onis, f (lat.), waste (eng.), gradualni gubitak, truhljenje, nekroza tkiva, obicno djejstvom neke kiseline ili baze. nagrizanje. Sin.


---NAJIMLJIVvirulentus-3 (lat.), virulent (eng.), karakteriziran virulencijom (v.). virulentan. Sin.


---NAJSERIJE(LAT.), neisseria, orum, n (lat. po A.L.S. Neisseru), id(eng.), 1. rod bakterija porodice Neisseriaceae. To su gram pozitivne, aerobne oksidaza pozitivne koke koje su u paru (kao 2 kahvena zrna spojena pljosnatim stranama). Mogu biti dio normalne flore ždrijela. Tu spadaju gonokoke, nekoliko vrsta meningokoka itd., 2. Sin.


---NAJVIŠIsupremus-3 (lat.), supreme (eng.), termin koji se koristi kada ima više struktura, a za onu koja je najviše postavljena (npr. concha nasalis suprema) Sin. .


---NAKARET(LAT.), (ENG.), SIN. v. nakaza.


---NAKAZAmonstrum, i, n, teras, atis, n (lat.), monster (eng.), fetus ili novorodence sa tako izraženim razvojnim mahanama da izgleda groteskno i obicno je nesposobno za život. nakaret, nagrda, cudovište. Sin.


---NAKAZNOSTmonstruositas, atis, f (lat.), monstruosity (eng.), veliki kongenitalni deformitet. Sin.


---NAKLONOST1. dispositio, onis, f (lat.), disposition (eng.), bilo fizicka, bilo duševna sklonost nekim bolestima. dispozicija, 2. sympathia, ae, f (lat.), sympathy (eng.), saosjecanje sa mislima, osjecanjima i iskustvima druge osobe, sin. simpatija. Sin.


---NAKOJEDINAparonychia, ae, f (lat.), id.(eng.), isindija koja zahvaca tkivo oko nokta, narocito nabor mehkoga tkiva oko nokta. zanoktica, nokilja, paronihija, zla šap. Sin.


---NAKOVANJincus, udis, f (lat.), incus, anvil (eng.), srednja od tri košcice u srednjemu uhu, koja služi, zajedno sa ce-kicem, malleus, i uzengijom, stapes, za provodenje vibracija od bubne opne do unutrašnjega uha. Sin.


---NAKOŽICA(LAT.), (ENG.), SIN. v. pokožica.


---NAKUPLJANJEaggregatio, onis, f (lat.), aggregation (eng.), skupljanje materijala u jednu masu, na hrpu, zgomilava-nje. agregacija. Sin.


---NAKUPLJENaggregatus, i, m (lat.), aggregate (eng.), zgomilan, na hrpi, postavljen na gomili, skupljen u jednu masu. Sin.


---NALAZ, FINDING(LAT.), (eng.), bilo koje aktivno stanje, odnosno opservacija na pacijentu ili dijelima njegovoga tijela, odnosno njegovim izlucevinama. Sin.


---NALEÐAŠKEpositio supinatoria s. dorsalis (lat.), dorsal position (eng.), položaj pacijenta na ledima. nauznak. Sin.


---NALICJEtergum, i, n (lat.), reverse (eng.), obrnuta strana, suprotna strana, stražnja strana, obratno, naopako. Sin.


---NALIKsimilis, e (lat.), like (eng.), slican, nalici na drugoga, podudara se sa drugim. similaran. Sin.


---NALIKAanalogia, ae, f (lat.), analogy (eng.), kvalitet da se bude slican, nalik na drugoga. Slicnost u funkciji ili izgledu, ali ne po porijeklu ili razvoju. analogija. Sin.


---NALJEPAconitum napellus (lat.), monkshood (eng.), otrovna trava ciji korijen sadrži akonitin, C34H47O11N i nekoliko drugih slicnih alkaloida, a trava se je upotrebljavala protiv vatre i kao želudacni anestetik Sin. .


---NALJEPAinfestatio, onis, f (lat.), infestation (eng.), parazitarni atak. Ugnježdavanje parazita u ili na kožu (krpelj, pregalj, svrdac). Sin.


---NALJEPNICA(LAT.), label (eng.), ono što identificira sadržaj apotekarske ili bilo koje boce, tube, kutije i slicno Sin. .


---NALJEVinfusum, i, n (lat.), infusion (eng.), lijek dobijen prelijevanjem vrele vode preko neke trave i ostavljen da se ohladi u namjeri ekstrakcije medicinskih principa iz trave. oparak, obarak, infuzum. Sin.


---NAMET1. infectio, onis, f (lat.), infection (eng.), invazija i multiplikacija mikroorganizma na ili u tijelu, a klinicki može biti beznacajna, lokalna ili opca, sin. infekcija, 2. infestatio, onis, f (lat.), infestation (eng.), atak gotovana, njihovo naseljavanje, ugnježdavanje na ili u tijelu, sin. infest Sin. .


---NAMETANcontagiosus-3 (lat.), (eng.), contagious (lat.), zarazan, prenosljiv s jedne individue na drugu. priljepciv, infektivan, zarazan, kontagiozan. Sin.


---NAMETNIK, V(LAT.), (ENG.), gotovan 1 Sin. .


---NAMJERAintentio, onis, f (lat.), intention (eng.), 1. nacin cijeljenja rane (npr. per primam intentionem, sa prvobitnom namjerom), 2. nakana, cilj, nijjet. Sin.


---NAMJERCINA(LAT.), (ENG.), SIN. v. vjetar, crveni.


---NAMJEŠTANJE(LAT.), (ENG.), SIN. v. ulaganje 1. i 2.


---NAMJEŠTENreductus-3 (lat.), reduced (eng.), vracen na odgovarajuce mjesto, položaj, uložen, sveden, reduciran. Npr. namješten prelom. reduciran 1. Sin.


---NANAmentha, ae, f (lat.), mint (eng.), nekoliko vrsta trava iz porodice Labiatae. Najpoznatija je nana pitoma, nana domaca, nana kudrava, Mentha piperita, peppermint, koja se koristi kao stomahik, sedativ, blagi antiseptik, ali postoje još Mentha pulegium, true penny royal, Mentha spicata, com Sin.


---NANE-ŠECER(LAT.), menthol candies (eng.), pastile sa iscrpinom od nane, naneruhom. Šecer preliven iscrpinom od nane. Lokalni antiseptik i adstringens, sin. mentol bomboni Sin. .


---NANERUHmentholum, i, n (lat.), menthol (eng.), alkohol hemijskoga imena 5-metil-2-(1-metiletilDcikloheksanol), C10H20O, koji se dobija iz razlicitih vrsta nana ili sintetski. Supstancija je u bezbojnim heksagonalnim kristalima, karakteristicnoga mirisa, od kojega se pravi zejtinska ili vodena otopina. mentol. Sin.


---NANIJAG, OLEUMMenthae (lat.), peppermint oil (eng.), mirisni zejtin od nane, Sin. v. mentol ili naneruh.


---NANIZAM(LAT.), (ENG.), SIN. v. rast, patuljasti.


---NANOCEFALIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. glava, patuljasta.


---NANOFTALMUSnanophtalmus, i, m (lat.), nanophtalmos (eng.), malehne ocne jabucice kod ociju koje su inace normalne. Nanoftalmicne oci su dalekovidne i imaju tendenciju razvoja glaukoma Sin. .


---NANOKORMIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. trup, patuljast.


---NANOMETAR(LAT.), nanometar (eng.), jedinica linearnoga mjere-nja, jednaka jednome milionitome dijelu metra (10-9 metra) Sin. .


---NAOCALEspectacula, orum, m (lat.), glasses, spectacles (eng.), opticki instrument, proteza, kojim se postiže korekcija refrakcionih anomalija. Ustvari par leca Sin. .


---NAPADaccessio, onis, f, raptus, us (lat.), attack (eng.), epizoda ili pocetak bolesti koji dolazi naglo, nagao nastup. atak. Sin.


---NAPETtensus-3 (lat.), tense (eng.), (o strukturi) zategnut, nategnut, (o psihickome stanju) napregnut, (o mišicu) pripravan za akciju, krut, ukocen. Sin.


---NAPETOSTtensio, onis, f (lat.), tension (eng.), 1. stanje kao posljedica istezanja ili sabijanja, napon, zateg, 2. pritisak plina ili tecnosti, 3. psihicka napregnutost. Sin.


---NAPIFORMANnapiformis, e (lat.), turnpike, napiform (eng.), onaj koji je nalik na repu (okrugao, masivan) Sin. .


---NAPINJACAtensor, oris, m (lat.), tensor (eng.), bilo koji mišic koji zateže ili cini zategnutim (npr. tensor fasciae latae). Sin.


---NAPINJANJEtensio, onis, f (lat.), tension (eng.), 1. akt postizanja napetosti ( Sin. v.), 2. naprezanje trbušnih mišica kao dodatnoga elementa ekspulzije stolice, mokrenja izgona ploda iz materice i sl. (v. naponi).


---NAPITAK, POTUS, us, m (lat.), draft (eng.), ono što se uzima pijenjem, lijek koji je u tecnom obliku, ono što se popije, odjednom ili u jednoj seansi Sin. .


---NAPITI (SE)inebriare (lat.), get drunk (eng.), konzumirati alkoholnoga pica u dovoljnoj mjeri da nastupi poremecaj ponašanja ili bilo koji poremecaj svijesti, od automatizma do kome, ali obicno do razdraganoga ili delirantnoga po-našanja Sin. .


---NAPITOSTinebriatio, onis, f (lat.), inebriation (eng.), stanje napitosti alkoholom, akutno pijanstvo ( Sin. v.). Stanje nastalo konzumacijom alkohola sa neadekvatnim ponašanjem i poremecajem svijesti.


---NAPLAT(LAT.), (ENG.), SIN. v. ljesica noge.


---NAPONtenesmus, i, m (lat.), id.(eng.), naprezanje za obav-ljanje stolice ili mokrenja. Takoder i porodajno naprezanje praceno bolom Sin. .


---NAPONI ISTISKIVACIdolores ad partum (lat.), bearing-down pains (eng.), ritmicke kontrakcije materice koje dolaze u tacnim intervalima i koje se stalno pojacavaju za vrijeme istiskivanja ploda iz materice. Naponi u drugoj fazi poroda. prinosi. Sin.


---NAPONI KASNIdolores serotini (lat.), delayed labor pains (eng.), naponi koji dolaze kod protrahiranoga poroda poslije 18 sahata od njegovoga pocetka. Sin.


---NAPONIdolores perturientum (lat.), labor pains (eng.), funkcija ženskoga organizma kojom se produkt koncepcije istiskuje iz materice, kroz vaginu, napolje. boli, porodajni. Sin.


---NAPONI, DILATIRAJUCIdolores dilatati (lat.), dilated labor pains (eng.), kontrakcije materice u vrijeme širenja grlica materice. Prvi stadij poroda. Kontrakcije postaju sve redovnije i u tacnim intervalima. Sin.


---NAPONI, INDUCIRANIdolores inducti (lat.), induced labor pains (eng.), porodajni naponi koji su provocirani mehanickim podražajem ili intravenskim davanjem sredstava koja izazivaju kontrakciju materice. Sin.


---NAPONI, LAŽNIdolores falsi (lat.), false pains (eng.), naponi, cesto inflamatornoga uzroka, koji nalice porodaj-nim, ali nisu praceni dilatacijom grlica materice. Sin.


---NAPONI, PRIPREMNIdolores praesagientes (lat.), premonitory labor pains (eng.), blage i neredovite matericne kontrakcije koje predskazuju porod. Sin.


---NAPOR, MOLIMEN, inis, m, contentio, onis, f (lat.), effort (eng.), naprezanje, napinjanje, angažiranje snage od strane organizma, pod normalnim okolnostima, da se izvede neki rad ili proizvedu odredeni simptomi, trud pri izvodenju radnje, utrošak energije za neki rad. naprezanje. Sin.


---NAPRASITOSTiracundia, ae, f (lat.), irascibility (eng.), plahost, posjedovanje osobina da se lahko rasrdi, raSin. uti Sin.


---NAPREDAKprogressus, i,m (lat.), progress (eng.), napredovanje zdravlja, poboljšanje u zdravstvenom smislu, (za dijete) dobijanje na težini, postizanje vecega stepena razvoja (npr. majka kaže: "...dijete mi ne napreduje". progres. Sin.


---NAPREDOVANJEprogressio, onis, f (lat.), progression (eng.), 1. (o bolesti), proces kretanja naprijed u smislu daljega razvoja citave slike, 2. (o epidemiji), proces širenja epidemije, povecanja broja bolesnih i pogoršanje njihovoga stanja. progresija. Sin.


---NAPREZANJE(LAT.), (ENG.), SIN. v. napor.


---NAPRŠCElactens, entis, n (lat.), suckling, infant (eng.), ljudsko mlado od mjesec dana života do kraja dojenja, do postizanja uspravnoga položaja (12-14 mjeseci). dojence, sisance. Sin.


---NAR(LAT.), (ENG.), SIN. v. šipak.


---NARANCAaurantium, i, n (lat.), orange (eng.), plod drveta narance, Citrus aurantium. Postoje dva varijeteta, gorka naranca, Aurantii amara, bitter orange, i slatka naranca, Aurantii dulcis, sweet orange. Obje su bogate vitaminom C, te sastojak korigencija, vehikuluma i cajeva. prtokal, partokal, turundža. Sin.


---NARASLICAexcrescentia, ae, f (lat.), excrescence (eng.), ne-normalan rast necega u obliku gute, projekcije, izraštaja Sin. .


---NARASTAKprocessus, us, f (lat.), process (eng.), prominencija ili projekcija. Anatomski termin za masu koja se proteže, prominira sa neke vece strukture, sin. procesus, izdanak 1 Sin. .


---NARAV(LAT.), (ENG.), SIN. v. cud.


---NARCIZAMnarcissisimus, i, m (lat.), narcissism (eng.), spolna usmjerenost na vlastitu licnost, libido ranije us-mjeren na neki objekt vracen samome sebi. Sin.


---NARKOANALIZAnarcoanalysis, is, f (lat.), id.(eng.), oblik psihoterapije koja koristi lagahnu intravensku administraciju narkotika u namjeri da se pacijent lakše oslobada prisilnih misli Sin. .


---NARKOHIPNIJAnarcohypnia, ae, f (lat.), id.(eng.), obamrlost, nepokretnost i nefunkcionalnost, odmah poslije budenja iz sna Sin. .


---NARKOHIPNOZA, NARCOHYPONOSIS, is, f (lat.), id.(eng.), sugestije izvodene u hiponozi potpomognutoj djejstvom narkotika Sin. .


---NARKOLEPSIJAnarcolepsia, ae, f (lat.), narcolepsy (eng.), rekurentne, nekontrolirane kratke epizode sna, udružene sa halucinacijama, paroksizmalni drijemež. Sin.


---NARKOMANIJAnarcomania, ae, f (lat.), drug addiction (eng.), stanje teške zavisnosti o drogi što vodi neobuzdanome uzimanju svega što može imati stimulatorni ili trankvilizirajuci efekt, ali se ipak misli da droge u standardnoj upotrebi (kokain, krak, morfin, heroin, hašiš i sl. Sin. )


---NARKOTIKnarcoticum, i, n (lat.), narcotic (eng.), sredstvo, lijek, droga, koja uzrokuje gubitak osjecaja bola i san. Termin posebno pripada opijatima. Sin.


---NARKOZAnarcosis, is, f (lat.), id.(eng.), nespecificna i reverzibilna blokada funkcija centralnoga nervnoga sistema, a karakterizirana je snom i neosjetljivošcu, te uzrokovana sredstvima za uspavljivanje. omama. Sin.


---NAROCITspecialis, e (lat.), special (eng.), poseban, osobit, osoben, specijalan Sin. .


---NARODNO ZDRAVLJE(LAT.), public health (eng.), organizirani dio medicine koji se bavi cuvanjem i poboljšanjem zdravlja u jednoj zajednici, opcini, regionu, zemlji Sin. .


---NASADNIK(LAT.), handpiece (eng.), rotirajuci instrument, slican kolenjaku ( Sin. v.). Ravan je i upotrebljava se u zubnoj protetici za brušenje prednjih zuba.


---NASJEDANJEstasis, is, f (lat.), id.(eng.), zaustavljanje ili usporenje krvnoga protoka ili druge tecnosti u bilo kojemu organu ili dijelu tijela. staza. Sin.


---NASJELA POSTELJICAplacenta praevia (lat.), placenta previa (eng.), posteljica koja se razvija na donjeme uterinome segmentu, u zoni dilatacije, tako da prekriva unutrašnji otvor materice. Glavni simptom je bezbolno krvarenje u posljednjim danima trudnoce. Sin.


---NASLAGA, MEHKA(LAT.), (ENG.), SIN. v. sriješ 2.


---NASLAGA, PRLJAVAsaburra, ae, f (lat.), sordes, foulness (eng.), naslage napravljene od prljavštine, deskvamiranoga epitela i ostataka hrane (na jeziku) koje se nekada vide kod zapuštenih ljudi Sin. .


---NASLIJEÐE, V(LAT.), (ENG.), .nasljednost Sin. .


---NASLJEDANhereditarius-3 (lat.), hereditary (eng.), onaj koji se genetski prenosi od roditelja na potomka. hereditaran. Sin.


---NASLJEDNOSThereditas, atis, f (lat.), heredity (eng.), genetska transmisija odredenoga kvaliteta sa roditelja na potomstvo. hereditet, naslijede. Sin.


---NASLON(LAT.), abutment (eng.), sve što se nalazi iznad korijena zuba, a služi za nošenje ili fiksaciju protetske nadoknade Sin. .


---NASNOVAconstitutio, onis, f (lat.), constitution (eng.), cjeloklupnost tijela pojedinca, genetski, biohemijski i funkcionalno odredena, te dobrim dijelom modificirana faktorima okoline. konstitucija. Sin.


---NASTRAN(LAT.), deviant (eng.), osoba sa karakteristikama koje se razlikuju od odredenoga standarda, od onoga što se u odredenoj civilizaciji smatra normalnim i obicnim. Sin.


---NASTUPaccessio, onis, f (lat.), access (eng.), pocinjanje, iznenadan napad bolesti, nagao pocetak simptoma. Sin.


---NASTUPAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. medudnevan.


---NATALANnatalis, e (lat.), natal (eng.), onaj koji je prisutan pri rodenju, evidentan odmah poslije rodenja Sin. .


---NATALITETnatalitas, atis, f (lat.), birth rate (eng.), broj živorodene djece u jednoj populaciji za godinu dana Sin. .


---NATEGAsipho, onis, m (lat.), siphon (eng.), savijena cijev sa dva kraka nejednake duljine koja se koristi da provodi tekucinu sa višega na niži nivo pomocu atmosferskoga pritiska. Up. dren Sin. .


---NATEKLINAtumefactio, onis, f (lat.), tumefaction (eng.), ograniceni nabuh, lokalno stanje natecenosti, na tumor nalik pipljiva tvorba, nejasno definirana, organicenošcu i porijeklom. Uglavnom mehke konzistencije, cesto sastav-ljena od nabuha, ali i od nabuhloga tkiva. tumefakt. Sin.


---NATEZAVICAtenesmus, i, m (lat.), id.(eng.), naprezanje. narocito bolno naprezanje pri stolici i mokrenju. natuživanje. Sin.


---NATIRANJEfrictio, onis, f (lat.), friction (eng.), trljanje, utr-ljavanje, rastiranje, masaža sa utrljavanjem. frikcija. Sin.


---NATIVANnativus-3 (lat.), native (eng.), 1. prirodan, nepromijenjen, svjež, 2. (rendgenskim snimcima), uci-njen, napravljen, izveden bez kontrasta Sin. .


---NATOPITIimbibire (lat.), moisten (eng.), navlažiti, apsorbirati tecnost, nakupiti tecnost, imbibirati Sin. .


---NATOPLJEN, SATIATUS-3 (lat.), satiated (eng.), pun tecnosti, zasicen tecnošcu. Sin.


---NATPISsignatura, ae, f (lat.), label (eng.), obilježje, etiketa na bocama u kojima se drže razni lijekovi i supstancije u apoteci. Ako se radi o složenom sastavu obicno natpis sadrži citavu preskripciju, recept. Sin.


---NATPLECE, REGIOsuprascapularis (lat.), suprascapular region (eng.), regija na ledima iznad plecke. Sin.


---NATRIJEMIJAnatraemia, ae, f (lat.), natremia (eng.), 1. pri-sustvo natrija u krvi, 2. povecano prisustvo natrijuma u krvi Sin. .


---NATRIJUMnatrium, ii, n (lat.), sodium (eng.), mehki, srebreno bijeli metalni element, simbol Na, at. broj 11, at. tež, 22,990. Soli natrijuma su najrasprostranjenije soli u medicini. sodik. Sin.


---NATRIUREZAnatriuresis, is, f (lat.), id.(eng.), 1. ekskrecija natrija pomocu bureži, 2. povecana kolicina natrija u bureži Sin. .


---NATURALAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. prirodan.


---NATUŽIVANJE(LAT.), (ENG.), SIN. v. natezavica.


---NAUCNIK(LAT.), scientist (eng.), osoba koja se posvetila bavljenju naukom na profesionalnoj ili volonterskoj osnovi, a upražnjava fundamentalna ili primijenjena medicinska istraživanja. alim, ilumsahibija. Sin.


---NAUKAscientia, ae, f (lat.), science (eng.), 1. sistematska opservacija prirodnih fenomena radi ustanovljenja zakonitosti koje upravljaju tim fenomenima, 2. kolicina znanja skupljenoga na taj nacin. Sin.


---NAUZNAKpositio supinatoria s. dorsalis, supinus-3 (lat.), dorsal position, supine (eng.), položaj pacijenta na ledima. naledaške. Sin.


---NAVALAaffluxus, us, m (lat.), afflux rush (eng.), obilno pritjecanje krvi ili druge tecnosti u dio tijela ili organ. Sin.


---NAVIKAconsuetudo, inis, f (lat.), custom (eng.), ono što pojedinac stekne u toku života ili naslijedi kao kolektivan obicaj stecen kroz generacije. privika. Sin.


---NAVIKULARAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. cunast.


---NAVLAKA(LAT.), (ENG.), SIN. v. kapica 2.


---NAVOR, ANEURYSMA, atis, n (lat.), aneurysm (eng.), vrecica nastala dilatacijom zida arterije, vene ili srca, cime se kod arterija i srca formira pulzirajuce izbocenje sklono rupturi, jer je zid krvnoga suda slabiji na tome mjestu. aneurizma, nabreknuce kucalice, raširenje odvodnice. Sin.


---NAVRATrelapsus, us, m (lat.), relapse (eng.), vracanje bolesti poslije njenoga evidentnoga prestanka ili znatnoga smanjenja. vracanje bolesti. Sin.


---NAVRT, VACCINUM, i, n (lat.), vaccine (eng.), suspenzija oslabljelih ili mrtvih mikroorganizama (bakterija, virusa, rikecija), koja se daje radi sticanja imuniteta, a u cilju prevencije, olakšanja ili lijecenja infektivne bolesti. vakcina. Sin.


---NAVRTANJE(LAT.), (ENG.), SIN. v. kalemljenje 2.


---NAZALANnasalis, e (lat.), nasal (eng.), ono što pripada nosu, proizilazi iz njega, što se odnosi na nos (npr. nazalan govor) Sin. .


---NAZIMAcatarrhus respiratorius acutus (lat.), common cold (eng.), akutna kataralna inflamacija nosne sluzavice sa profuznim iscjetkom, infektivno uzrokovana, ali potpomognuta izlaganjem hladnoci. prehleda, nahlada, prozeb. Up. kihavica, kunjalica, hunjavica, Sin. v. ozepsti.


---NAZIVtitulus, i, m, terminus, i, m (lat.), title, term (eng.), izraz, ime, koje se daje procesu, supstanciji, mehanizmu, organu. Npr. strucni naziv, terminus technicus. Sin.


---NAZIVLJEnomenclatura, ae, f (lat.), nomenclature (eng.), klasificiran sistem naziva, imena (npr. nazivlje anatomskih struktura u organizmu) Sin. .


---NAZOFARINKS(LAT.), pars nasalis pharyngis s. nasopharynx (eng.), dio ždrijela koji leži iznad nivoa mehkoga neba. epifarinks. Sin.


---NAZVANnominatus-3 (lat.), named (eng.), imenovan, onaj koji ima ime, koji je dobio ime, za razliku od bezimenoga, innominatus-3 Sin. .


---NAŠVAperinaeum, i, n (lat.), perineum (eng.), 1. pod malehne zdjelice i sve strukture koje se nalaze na pelvicnim izlazima. Ogranicen je naprijed sa simfizom, lateralno sa tubrerositas ossis ischii, a pozadi sa os coccygis, 2. dio izmedu anusa i vulvae, odnosno mošnji. medukrak, medica, perineum. Sin.


---NEAKTIVAN1. iners, ertis (lat.), inert (eng.), onaj koji nema akcije, ne stupa u reakciju sa drugim elementima ili spojevima. inertan (npr. inertan gas), 2. inactivus-3 (eng.), inactive (eng.), onaj koji ne djeluje, nema ucinka na supstrat ili proces. Sin.


---NEAKTIVNOST, INERTIA, ae, f (lat.), inactivity (eng.), 1. nesposobnost da se pokrece spontano ili se krece jako mlitavo, sporo, lijeno (za strukture koje se inace brzo krecu), 2. gubitak snage uslijed atonije mišicnoga ili nervnoga sistema, 3. nestupanje u reakciju sa drugim elementima ili spojevima Sin. .


---NEBAŠCE(LAT.), (ENG.), SIN. v. nepce.


---NEBNICA(LAT.), (ENG.), SIN. v. kost, nepcana.


---NEBNJAK, DENSpalatinus (lat.), palatine tooth (eng.), prekobrojni zub, obicno meziodens, izrastao na tvrdome nepcu, nebu. Sin.


---NEBO(LAT.), (ENG.), SIN. v. nepce.


---NECISTstercus, oris, n (lat.), dung (eng.), 1. otpadne mate-rije, ostaci hrane, sekreti i deskvamirani epitel, formirano u izmet, izbaceno napolje. stolica, izmet, nedžaset, pogan. Sin.


---NECISTOfecalis, e (lat.), fecal (eng.), sve što ima zagadenje izmetom, vidljivo ili nevidljivo. Termin se narocito odnosi na bolesnicke prostore i nekad se miješa sa nesterilno, a oznacava ono što nije za upotrebu na bolesnickom materijalu, jer ima fekalno zagadenje. fekalan. Sin.


---NECVIJET, AMENORRHOEA, ae, f (lat.), amenorrhea (eng.), abnormalno odsustvo, prestanak menstruacije, mjesecnice. amenoreja. Sin.


---NEDOKRVAN, V(LAT.), (ENG.), malokrvan. Sin.


---NEDOKRVNOST(LAT.), (ENG.), SIN. v. malokrvnost.


---NEDONESENimmaturus-3 (lat.), immature (eng.), nezreo, prijevremen, neprispio, nedozrio, nezavršenoga rasta i razvoja u materici ili u jajetu. Sin.


---NEDONOŠCE(LAT.), (ENG.), SIN. v. dijete, nedonešeno.


---NEDOSTATAKdeprivatio, onis, f (lat.), deprivation (eng.), gubitak, odsustvo, lišavanje dijelova, organa, snage, moci, ili uopce elemenata koji su potrebni Sin. .


---NEDOZVOLJENillicitus-3 (lat.), illicit (eng.), nedostupan, protivzakonit, protiv pravila i kodeksa etike zdravstvenih radnika Sin. .


---NEDŽASET(LAT.), (ENG.), SIN. v. stolica.


---NEFEZ(LAT.), (ENG.), SIN. v. dah.


---NEFRALGIJA, NEPHRALGIA, ae, f (lat.), id.(eng.), bol u bubregu, bez obzira na uzrok Sin. .


---NEFREKTAZIJAnephrectasia, ae, f (lat.), nephrectasy (eng.), proširenje bubrega, vrecasti bubreg Sin. .


---NEFREKTOMIJAnephrectomia, ae, f (lat.), nephrectomy (eng.), hirurško vadenje bubrega, bilo u cjelini, bilo parcijalno, kada nosi naziv parcijalna nefrektomija Sin. .


---NEFREKTOMIJA, ABDOMINALNA(LAT.), (ENG.), SIN. v. nefrektomija, prednja.


---NEFREKTOMIJA, LUMBALNAnephrectomia lumbalis (lat.), lumbar nephrectomy (eng.), nefrektomija pristupom kroz slabine sa stražnje i lateralne strane. Sin.


---NEFREKTOMIJA, PREDNJAnephrectomia abdominalis (lat.), abdominal nephrectomy, anterior nephrectomy (eng.), vadenje bubrega pristupom kroz trbuh, sa prednje strane. abdominalna nefrektomija. Sin.


---NEFREMIJAnephraemia, ae, f (lat.), nephremia (eng.), navala krvi u bubreg, nabuh bubrega, kongestija bubrega. Sin.


---NEFRIDIJUMnephridium, ii, n (lat.), id.(eng.), ekskretorni organ zametka, cijev iz koje se razvija bubreg Sin. .


---NEFRITICANnephriticus-3 (lat.), nephritic (eng.), onaj koji pripada isindiji bubrega ili potjece od nje Sin. .


---NEFRITISnephritis, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija bubrega, fokalni ili difuzni, proliferativni ili destruktivni proces koji može zahvatiti glomerule, tubule, intersticijalno tkivo Sin. .


---NEFRITIS, AKUTNI(LAT.), nephritis acuta (latr.), acute nephritis (eng.), isindija bubrega u akutnoj fazi sa klinickim manifestacijama: nabuh, povecanje težine, proteinurija, mikrohematurija, cilindrurija. Može biti primarno glomerularni, Sin. v. glomerulonefritis.


---NEFRITIS, BIJELJINSKI(LAT.), Balkan nephritis (eng.), vrlo lagahno progresivni intersticijalni nefritis koji se nalazio u strogo definiranim podrucjima Semberije, po cemu je u Bosni i dobio ime. Ima ga i u drugim zemljama Balkana po cemu se naziva u(eng.),leskome terminu Sin. .


---NEFRITIS, HRONICNInephritis chronica (lat.), chronic nephritis (eng.), aktivno i lagahno progresivna parenhimatozna bubrežna bolest obicno sa predominirajucom glomerularnom lezijom Sin. .


---NEFRITIS, INTERSTICIJALNInephritis interstitialis (lat.), interstitial nephritis (eng.), primarna, ali i sekundarna bolest bubrežnoga intersticijalnoga tkiva, koja nastaje od arterijskoga glomerularnoga ili tubularnoga obolijevanja koje uništava nefrone, ili zbog toksicnoga zahvatanja intersticijalnih odajica uslijed sistemskih bolesti (pretj Sin. .


---NEFROBLASTOMAnephroblastoma, atis, n (lat.), id.(eng.), zlocudni, miješani tumor bubrega kojega cine embrionalni elementi. Uglavnom zahvaca djecu i brzo se razvija. Sin.


---NEFROBLASTOMATOZAnephroblastomatosis, is, f (lat.), id.(eng.), multiple nakupine odajica miješanoga embrionalnoga tkiva koje se nalaze periferno od bubrežnih režanja, a za koje se misli da su prekurzori nefroblastoma Sin. .


---NEFROCELAnephrocele, es, f (lat.), id.(eng.), prolaps bubrega u obliku kile Sin. .


---NEFROGENnephrogenes (lat.), nephrogenic (eng.), 1. onaj koji je porijekla iz ili od bubrega (npr. nefrogena hipertonija), 2. onaj koji formira bubrežno tkivo Sin. .


---NEFROGRAFIJAnephrographia, ae, f (lat.), nephrography (eng.), rendgenski prikaz bubrega Sin. .


---NEFROKALCINOZAnephrocalcinosis, is, f (lat.), id.(eng.), sta-nje karakterizirano taloženjem kalcijum fosfata u tubulima bubrega što ima za posljedicu bubrežnu insuficijenciju Sin. .


---NEFROLIT, V(LAT.), (ENG.), kamen, bubrežni Sin. .


---NEFROLITIJAZAnephrolithiasis, is, f (lat.), id.(eng.), stanje i bolest prisustva kamena u bubregu Sin. .


---NEFROLITOTOMIJAnephrolithotomia, ae, f (lat.), nephrolithotomy (eng.), operacija vadenja bubrežnoga kamena kroz inciziju na bubregu Sin. .


---NEFROLIZAnephrolysis, is, f (lat.), id.(eng.), operacija oslobadanja bubrega od priraslica za okolno tkivo Sin. .


---NEFROLOG(LAT.), nephrologist (eng.), ljekar specijalista za internu medicinu koji je posebno obrazovan za lijecenje bolesti bubrega Sin. .


---NEFROLOGIJAnephrologia, ae, f (lat.), nephrology (eng.), dio interne medicine, subspecijalizacija koja se bavi konzer-vativnom terapijom i dijagnostikom bolesti bubrega. U ši-rem smislu je to teorija i praksa bavljenja bubrezima, gdje se ukljucuje anatomija, fiziologija, patologija i klinika Sin. .


---NEFROMALACIJAnephromalacia, ae, f (lat.), id.(eng.), smekšavanje bubrega Sin. .


---NEFROMEGALIJAnephromegalia, ae, f (lat.), nephromegaly (eng.), povecanje bubrega Sin. .


---NEFRONnephronum, i, n (lat.), nephron (eng.), anatomska i funkcionalna jedinica bubrežne strukture koja se sastoji od glomerula, proksimalnoga konvoluta, ascendentnoga i descendentnoga dijela Henleove petlje, distalnoga konvoluta i sabirne cijevi. Sin.


---NEFRON, DONJI(LAT.), lower nephron (eng.), segment nefrona od ascendentnoga dijela Henleove petlje i distalno od toga. Sin.


---NEFROPATIJAnephropathia, ae, f (lat.), nephropathy (eng.), bilo koja bolest bubrega. renopatija. Sin.


---NEFROPATIJA, DIJABETICNAnephropathia, diabetica (lat.), diabetic nephropathy (eng.), nefropatija koja cesto prati šecernu bolest. Pocinje sa hipertrofijom bubrega, mikroalbuminurijom i hipertenzijom. Uskoro se primjecuju znaci smanjenja bubrežne funkcije Sin. .


---NEFROPEKSIJAnephropexia, ae, f (lat.), nephropexy (eng.), fiksacija ili suspenzija pokretnoga bubrega Sin. .


---NEFROPTOZA(LAT.), (ENG.), SIN. v. bubreg, spušteni.


---NEFRORAFIJAnephrorrhaphia, ae, f (lat.), nephrorrhaphy (eng.), operacija sašivanja bubrega Sin. .


---NEFRORAGIJAnephrorrhagia, ae, f (lat.), id.(eng.), profuzno krvarenje iz bubrega Sin. .


---NEFROSKLEROZAnepohrosclerosis, is, f (lat.), id.(eng.), skleroza ili otvrdnjenje bubrega. Stanje je posljedica procesa na krvnim sudima bubrega. Forma koja zahvaca arteriole ide sa hipertenzijom, degeneracijom tubula i fibroznim zadebljanjem glomerula, a rezultira renalnom insuficijencijom i moždanim krvarenje Sin. .


---NEFROSPAZA(LAT.), (ENG.), SIN. v. bubreg, viseci.


---NEFROSTOMIJA, NEPHROSTOMIA, ae, f (lat.), nephrostomy (eng.), pravljenje otvora na koži kuda se direktno iz pijelona drenira burež Sin. .


---NEFROTOKSICANnephrotoxicus-3 (lat.), nephrotoxic (eng.), onaj koji je toksican ili destruktivan za odajice bubrega Sin. .


---NEFROTOKSINnephrotoxinum, i, n (lat.), nephrotoxin (eng.), toksin koji ima specifican destruktivni efekt na bubrežne odajice Sin. .


---NEFROTOMIJAnephrotomia, ae, f (lat.), nephrotomy (eng.), hirurška incizija na bubrežnome tkivu Sin. .


---NEFROTOPICANnephrotopicus-3 (lat.), nephrotopic (eng.), onaj koji ima poseban afinitet za ili pokazuje efekt na bubrežnome tkivu Sin. .


---NEFROZAnephrosis, is, f (lat.), id.(eng.), bilo koja bolest bubrega koju karakteriziraju degenerativne promjene bubrežnih kanalica (hipoalbuminemija, hiperholesterolemija, nabuh). Može imati razne forme (akutnu, hronicnu, toksicnu, vaskularnu, oblik donjega nefrona itd.). sindrom, nefroticki. Sin.


---NEFROZO-NEFRITISnephrosonephritis, idis, f (lat.), id.(eng.), bolest bubrega sa komponentama degenerativne (nefroza) i isindicne bolesti (nefritis) Sin. .


---NEFSpassio, onius, f (lat.), passion (eng.), strast, žestoko uzbudenje, žestoki duševni pokret, žestina, silna sklonost, vrela ljubav, nagon, pohota, požuda Sin. .


---NEGATIVIZAMnegativismus, i, m (lat.), negativism (eng.), otpor ili suprotstavljanje savjetima, sugestijama, narede-njima. Prisutno kod šizofrenije Sin. .


---NEGROZAapyrexia, ae, f (lat.), id.(eng.), odsustvo vatre kao simptoma. apireksija. Sin.


---NEISIN.ECIV, incurabilis, e, insanabilis, e (lat.), incurable (eng.), kategorija o uspjehu i prognozi klinickoga lijece-nja. Onaj koji po medicinskome saznanju ne može biti izlijecen, sa prisutnom neiSin. ecivom bolešcu, kojemu nema lijeka. Nije identicno sa smrtan, premda je u kraj-njoj liniji isto.


---NEJAK(LAT.), (ENG.), SIN. v. slab.


---NEJEDNAKinaequalis, e (lat.), unequal (eng.), 1. nije isti, kvantitativno razlicit u poredenju sa kvalitativno istim morfološkim oblikom ili funkcionalnim procesom, 2. disparatus-3 (lat.), unequal (eng.), nije identican, nije jednak sa svojim parom, s kojim nije uzajamno slican, razlicit po vrsti ili Sin. .


---NEJEDNAKI MIŠICmusculus scalenus (lat.), scalene muscle (eng.), cetiri mišica sa prednje i lateralne strane vrata (anterior, medius, minimus i posterior). Uglavnom prolaze sa transverzalnih procesusa cervikalnih kralježaka i vežu se na prvo i drugo rebro (osim minimusa), rotiraju glavu i dižu rebra. Sin.


---NEJEDNOVREMENOSTasynchronismus, i, m (lat.), asynchronism (eng.), pojava dogadaja u nejednakom tempu koji se inace javljaju u tacnim vremenskim intervalima. asinhronost. Sin.


---NEJELICAanorexia, ae, f (lat.), id.(eng.), gubitak apetita za hranu. anoreksija. Sin.


---NEKOMPETENTAN(LAT.), incompetent (eng.), onaj kojem nedostaje sposobnost, nesposoban da provede zahtjevanu aktivnost, nesposoban. inkompetentan. Sin.


---NEKONSTANTANinconstans, antis (lat.), inconstant (eng.), nepostojan, nestalnoga oblika, velicine, sastava, funkcionalnih vrijednosti Sin. .


---NEKREKTOMIJAnecrectomia, ae, f (lat.), necrectomy (eng.), ekscizija nekroticnoga tkiva. Sin.


---NEKROBIOZAnecrobiosis, is, f (lat.), id.(eng.), otok, bazofilna infiltracija, raspadanje kolagena, nekad sa gubitkom normalne strukture. Proces je kraci od nekroze ( Sin. v. i up.).


---NEKROFILIJAnecrophylia, ae, f (lat.), necrophyly (eng.), seksualna zainteresiranost za mrtva tijela Sin. .


---NEKROFOBIJAnecrophobia, ae, f (lat.), id.(eng.), iracionalni strah od mrtvaca ili strah od smrti Sin. .


---NEKROPSIJA, NECROPSIA, ae, f (lat.), necropsy (eng.), ispitivanje leša poslije smrti neke osobe, bilo iz forenzickih bilo iz medicinskih razloga. autopsija, tanatopsija.. Sin.


---NEKROSADIZAMnecrosadismus, i, m (lat.), necrosadism (eng.), mutilacija leša u cilju seksualnoga zadovoljstva Sin. .


---NEKROSPERMIJAnecrospermia, ae, f (lat.), id.(eng.), ejakulat u kojem su spermatozoidi nepokretni ili mrtvi. Sin.


---NEKROTICANnecroticus-3 (lat.), necrotic (eng.), ono što pripada ili je karakterizirano nekrozom. Sin.


---NEKROTOKSIN(LAT.), necrotoxin (eng.), toksin koji ubija tkivne odajice (npr. egzotoksin od Clostridia ili Staphylococcus aureus) Sin. .


---NEKROZAnecrosis, is, f (lat.), necrose (eng.), skup morfoloških promjena koje nastaju odajickom smrcu, a nastaje progresivnom razarajucem akcijom enzima. Može zahvatiti manju ili vecu grupu odajica, dio organa, cijeli organ ili više njih. izumiranje. Sin.


---NEKROZA, ASEPTICNAnecrosis aseptica (lat.), aseptic necrosis (eng.), pojacana skleroza i cisticne promjene na glavi femura koja ponekad dolazi poslije frakture ili traumatskoga išcašenja zgloba kuka. Sin.


---NEKROZA, GANGRENOZNAnecrosis gangraenosa (lat.), gangrenous necrosis (eng.), nekroza koja je rezultat kombiniranoga djestva ishemije i nakalemljene infekcije, pa pokazuje znake kolikvacione i koagulacione nekroze. Sin.


---NEKROZA, ISHEMICNAnecrosis ischemica (lat.), ischemic necrosis (eng.), nekroza koja nastaje prekidom krvne cirkulacije nekoga organa ili tkiva što vodi infarktu i izumiranju tkiva. Sin.


---NEKROZA, KAZEOZNAnecrosis caseosa (lat.), caseous necrosis, cheesy necrosis (eng.), nekroza kod koje tkivo ostaje mehko, suho, izgleda mehkoga sira, a posebno je tipicno za specificne inflamacije, verem, frenjak. Sin.


---NEKROZA, KOAGULACIONAnecrosis coagulationis (lat.), coagulation necrosis (eng.), nekroza koja nastaje ishemijom zbog okluzije krvnih suda, ali i djejstvom topline i hemijskih agensa. Nastaje inaktivacija proteoliticnih en-zima i zgušnjavanje bjelancevina tkiva. Vodi stvaranju fibroznoga ožiljka. Sin.


---NEKROZA, KOLIKVATIVNAnecrosis colliquativa (lat.), colliquative necrosis (eng.), nekroza kod koje nekroticni materijal postaje mehak i gusto tecan. Tkivo ima izgled pihtije. Boja zavisi od kolicine krvi, vecinom je to nekroticno tkivo blijedo. Sin.


---NEKROZA, RADIJACIONAnecrosis sicca radiationis (lat.), dry necrosis (eng.), nekroza u kojoj je nekroticno tkivo suho, tvrdo i avaskularno.V. nekroza suha. Sin.


---NEKROZA, SUHAnecrosis sicca s radiationis (lat.), dry or radiation necrosis (eng.), nekroza gdje je tkivo suho, mumificirano, najcešce je nastala radijacijom, pa se stoga tako i zove, Sin. v. nekroza radijaciona.


---NEMATIZACIJA(LAT.), nematization (eng.), infestacija djecijom gujavicom Sin. .


---NEMATOCID(LAT.), nematocide (eng.), sredstvo koje uništava nematode, oble gujavice Sin. .


---NEMATODE(LAT.), (ENG.), SIN. v. gujavice, oble.


---NEMIJELINIZIRAN(LAT.), unmyelinated (eng.), (o nervnom vlaknu), onaj koji ne posjeduje mijelinsku ovojnicu Sin. .


---NEMIRinquietudo, inis, f (lat.), restlessness (eng.), netacno definiran pojam koji oznacava djejstvo bez odmora, pojacanu aktivnost, neprestanost pokreta, nestalnost, nesanicu Sin. .


---NEMIRANinquietus-3 (lat.), restless (eng.), (o pacijentu) bez odmora, pojacane aktivnosti, bez sna, s puno buke, kretanja, uznemiren Sin. .


---NEMOCasthenia, ae, f (lat.), weakness (eng.), malaksalost, nedostatak snage ili energije, sin. astenija, iznemoglost Sin. .


---NEMOCANasthenicus-3 (lat.), asthenic (eng.), malaksao, bez snage, karakteriziran nemoci ( Sin. v.), sin. astenican.


---NENORMALANabnormalis, e (lat.), abnormal (eng.), ono što odstupa od uobicajenog oblika, strukture, stanja, pona-šanja ili pravila, od utvrdenih kriterija za normalnost Sin. .


---NEOCITOZAneocytosis, is, f (lat.), id.(eng.), prisustvo nezrelih odajickih formi u krvi Sin. .


---NEODOLJIVO BLJUVANJEhyperemesis gravidarum (lat.), pernicious vomiting of pregnancy (eng.), bljuvanje poslije jela, pri pogledu na hranu, pri osjecaju mirisa hrane, ali i bez toga, u trudnoci, narocito u prvim mjesecima. Sin.


---NEOFORMACIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. novo rašcenje.


---NEOLALIJAneolalia, ae, f (lat.), id.(eng.), govor sa mnogo neologizama ( Sin. v.). U stvari potpuno nov govor za razliku od prethodnoga. Susrece se kod šizofrenije.


---NEOLOGIZAM, NEOLOGISMUS, i (lat.), neologism (eng.), stvaranje nove rijeci od poznatih i formiranje nove besmislene cjeline. Sin.


---NEONATALAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. novorodenacki.


---NEONATOLOG(LAT.), neonatologist (eng.), pedijatar koji je posebno educiran da se bavi novorodenackim periodom djeteta. Naziva se još i mikropedijatar Sin. .


---NEONATOLOGIJA, NEONATOLOGIA, ae, f (lat.), neonatology (eng.), vještina i nauka dijagnosticiranja i lijecenja smetnji, bolesti i anomalija novorodenceta. Sin.


---NEOPLASTICAN(LAT.), neoplastic (eng.), onaj koji potjece ili je prirode novoformiranoga tkiva, neobicajenoga za organ ili tkivo koje ga nosi Sin. .


---NEOPLAZIJAneoplasia, ae, f (lat.), id.(eng.), formacija, nastajanje novoga tkiva. Multiplikacija odajica koje mogu aktivirati, ali i zaustaviti rast normalnih odajica Sin. .


---NEOPLAZMAneoplasma, atis, m (lat.), neoplasma (eng.), svaki novi i abnormalni rast tkiva, narocito ako je rast nekontroliran i progresivan, sin. tumor 2. novorast Sin. .


---NEORGANIZIRAN(LAT.), unorganized (eng.), onaj koji nema organe, koji nije razvio organsku strukturu Sin. .


---NEOSJETLJIV(LAT.), (ENG.), SIN. v. bešcutan.


---NEOSTOMIJAneostomia, ae, f (lat.), neostomy (eng.), prav-ljenje novoga, vještackoga, otvora hirurškim putem na nekome organu ili izmedu 2 organa. Sin.


---NEOTENIJA, NEOTENIA, ae, f (lat.), neoteny (eng.), 1. tendencija da se ostane u larvalnoj formi, mada se dostigla spo-lna zrelost, 2. retencija nekih larvalnih karakteristika u odraslome organizmu. Sin.


---NEOTROVAN, ATOXICUS-3 (lat.), atoxic (eng.), ne djeluje u smislu lokalnoga ili opcega trovanja organizma Sin. .


---NEOTVORENimperforatus-3 (lat.), imperforate (eng.), nije otvoren, zatvoren pod nenormalnim okolnostima, ali za normalno funkcioniranje mora biti otvoren (npr. neotvoreni, imperforirani anus) Sin. .


---NEOVASKULARIZACIJA(LAT.), neovascularisation (eng.), 1. stvara-nje, nastanak, formacija novih krvnih suda u neuobicajenim situacijama ili novostvorenome tkivu, 2. Sin. v. revaskularizacija.


---NEPALPABILAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. nepipljiv.


---NEPARAN, UNAEQUALIS, e (lat.), impar (eng.), opci anatomski termin koji oznacava strukturu ili organ koji nema para, nije dupliciran još jednom istovjetnom strukturom (npr. jetra je neparan organ) Sin. .


---NEPCANpalatinus-3 (lat.), palatine, palatal (eng.), onaj koji pripada nepcu; takoder oznacuje i jezicnu stranu gornjih zuba, onu koja je okrenuta nepcu. palatalan. Sin.


---NEPCEpalatum, i, n (lat.), palate (eng.), pregrada izmedu nosne i usne duplje koja se sastoji od prednjega, tvrdoga, koštanoga i stražnjega, mehkoga, mišicnoga dijela. nebo, nebašce. Sin.


---NEPCE, MEHKOpalatum molle, velum palatinum (lat.), soft palate (eng.), mehki i mišicni dio pregrade izmedu nosa i usta, postavljen iza tvrdoga nepca. Sa njegovoga slobodnoga kraja proteže se uvula, resica Sin. .


---NEPCE, RASCIJEPLJENOpalatum fissum (lat.), cleft palate (eng.), kongenitalna mahana koja omogucuje komunikaciju obje šupljine, a može biti zasebna i u kombinaciji sa rascjepom usne i zubnoga luka. palatošiza, vucije nepce. Sin.


---NEPCE, TVRDOpalatum durum (lat.), hard palate (eng.), prednji dio nepca, karakteriziran koštanim okvirom koji je pokriven sluzavicom sa nosne, a mukoperiostom sa usne strane. Koštani dio cine palatini nastavci gornje vi-lice i horizontalna ploca nepcane kosti. Sin.


---NEPCE, VUCIJE(LAT.), (ENG.), SIN. v. nepce, rascijepljeno.


---NEPIPLJIV, IMPALPABILIS, e (lat.), impalpable (eng.), onaj kojega je nemoguce otkriti palpacijom, pipanjem. Rijec je obicno o tumorima po aksiomu "ako je pipljiv nije ope-rabilan" Sin. .


---NEPODNOŠLJIVOST LIJEKA(LAT.), drug intolerance (eng.), stanje u kojem se ne podnosi odredeni lijek pa organizam reagira na farmakološke doze sa simptomima predoziranja ili preosjetljivošcu Sin. .


---NEPODNOŠLJIVOSTintolentia, ae, f (lat.), intolerance (eng.), nemogucnost, nesposobnost prenošenja neke supstancije, netrpeljivost odredenoga spoja koji se metabolizira, ne apsorbira (npr. nepodnošljivost na disaharide, laktozu ili fruktozu) Sin. .


---NEPOKRETNOSTimmobilitas, atis, n (lat.), immobility (eng.), stanje relativnoga mirovanja u odnosu na standardnu funkciju dijela tijela o kojemu se govori. Obicno je rijec o prisilnome mirovanju zbog stavljanja imobilizacije Sin. .


---NEPOMENIK(LAT.), (ENG.), SIN. v. prišt, crni.


---NEPOMENUŠEvariola haemorrhagica (lat.), hemorrhagic smallpox (eng.), akutni, jaki i visoko fatalni oblik bogi-nja gdje nastaje krvarenje u koži i sluzavici prije pojave ospe ili kada je vec nastupila. boginje, crne. Sin.


---NEPOMICANimmobilis, e (lat.), immobile (eng.), nepokretan, nepokretljiv, koji se ne može kretati, koji se ne pokrece. imobilan. Sin.


---NEPOSREDANimmediatus-3, directus-3 (lat.), immediate, direct (eng.), onaj koji djeluje direktno bez posrednika, dešava se bez odgadanja, bez bilo cega što se se ubacuje izmedu dogadaja. Slijed dogadaja u pravoj liniji. direktan. Sin.


---NEPOTPUN RAZVOJ(LAT.), (ENG.), SIN. v. nezrelost.


---NEPOTPUNincompletus-3 (lat.), incomplet (eng.), onaj koji nije organiziran sa svim svojim dijelovima ili funkcijama, onaj kojemu nešto nedostaje Sin. .


---NEPOUZDANincertus-3 (lat.), uncertain (eng.), obicno o simptomu ili dijagnostickoj proceduri koja nije validna ili dovoljno pouzdana kao pokazatelj odredene bolesti Sin. .


---NEPOZNATignotus-3 (lat.), unknown (eng.), termin se upotrebljava najcešce da oznaci uzrok bolesti ili stanja koje se ne poznaje. Proces do kojega se nije došlo Sin. .


---NEPRAVILAN, IRREGULARIS, e (lat.), irregular (eng.), onaj koji nije u obliku, velicini, intervalima, nastanku, toku itd. po uobicajenome pravilu ili prirodi uzetoj kao medicinski standard Sin. .


---NEPRESTANcontinuus-3 (lat.), continous (eng.), neprekidan, trajan, produžen, djeluje ili tece bez prestanka. Sin.


---NEPRISTUPACANinaccessibilis, e (lat.), inaccessible (eng.), onaj kojemu se ne može pristupiti hirurškim ili dijagnostickim putem (npr. nepristupacan tumor) Sin. .


---NEPROBUŠENOST PUŠKAproctatresia, ae, f, atresia ani (lat.), proctatresia (eng.), kongenitalna mahana. Dijete se rada sa zaraslim završnim otvorom i potrebna je hirurška intervencija. atrezija puška. Sin.


---NEPROPUSNOST(LAT.), radiološka, radiopacity (eng.), svojstvo nepropusnosti, opakan za rendgenske zrake ili druge oblike energije zracenja. Takvi dijelovi tkiva su svijetli na filmu. opaknost. Sin.


---NEPROPUSTLJIVimpermeabilis, e (lat.), impermeable (eng.), onaj koji ne dopušta prolazak tecnosti (rijec je obicno o opnama, tjenama) Sin. .


---NEROTKINJAnullipara, ae, f (lat.), id.(eng.), osoba koja nije radala, žena u fertilnome periodu koja nije imala nijednu trudnocu iznesenu do kraja i nije radala. jalovica (više za kravu). Sin.


---NERULACIJAnerulatio, onis, f (lat.), nerulation (eng.), stvaranje nervne ploce kod ranoga zametka nakon cega slijedi njeno zatvaranje i stvaranje nervne cijevi. To je pocetak formiranja nervnoga sistema, od 19.-26. dana nakon fertilizacije Sin. .


---NERV(LAT.), (ENG.), SIN. v. živac.


---NERVNA OSAneuraxis, is, f (lat.), id.(eng.), centralni nervni sistem (mozak, produžena i kicmena moždina), kicmeno-moždano stablo, uslijed toga što se razvija po uzdužnoj osovini tijela Sin. .


---NERVNI(LAT.), (ENG.), SIN. v. živcani.


---NERVOZANnervosus-3 (lat.), nervous (eng.), 1. onaj koji ispoljava znake ograme, neuroze, 2. kol. osoba pojacane ekscitabilnosti i brze reakcije, obicno sangvinicnoga temperamenta Sin. .


---NESAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. nesanica.


---NESANICAinsomnia, ae, f (lat.), sleeplessness, insomnia (eng.), nesposobnost urednoga spavanja, abnormalna budnost u vrijeme koje bi individua trebala provoditi u snu po vlastitom ritmu. besanica, nesan, insomnija. Sin.


---NESATURIRAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. nezasicen.


---NESJECANJEamnesia, ae, f (lat.), id.(eng.), nedostatak ili gubitak sjecanja, memorije. Nesposobnost pacijenta da se sjeti prošlih dogadaja. U suštini poremecaj pamcenja ( Sin. v. pamcenje), sin. amnezija.


---NESPECIFICAN(LAT.), nonspecific (eng.), 1. onaj koji nije uzrokovan jednim poznatim uzrokom (npr. mikroorganizmom), 2. onaj koji nije usmjeren protiv tacno odredenoga agensa, ali ima opci koristan efekt (npr. nespecificna terapija) Sin. .


---NESPOSOBANinaptus-3 (lat.), unfit (eng.), kategorija u socijalnome osiguranju i pri ocjeni radne sposobnosti koja oznacava bolesnika koji nije kadar raditi svoj posao uslijed bolesti, sakatluka ili iznemoglosti, privremeno ili trajno. Sin.


---NESRIN(LAT.), (ENG.), SIN. v. šipurak


---NESTABILANinstabilis, e (lat.), instable (eng.), slabo ucvršcen, nesiguran, nepostojan, netrajan, neredovan, nestalan, neuravnotežen. Sin.


---NESVARLJIVindigestibilis, e (lat.), indigestible (eng.), onaj koji se ne može svariti ili se teško vari (u smislu varenja hrane), ne mijenja se u procesu digestije hrane Sin. .


---NESVJESTAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. besvjestan.


---NESVJESTICAsyncopa, ae, f (lat.), swoon, faint (eng.), privremeni gubitak svijesti zbog generalizirane centralne ishemije razlicitih cesto ekstracerebralnih uzroka. bajilma, sinkopa, safra. Sin.


---NEURALGICANneuralgicus-3 (lat.), neuralgic (eng.), onaj koji pripada ili ima prirodu neuralgije Sin. .


---NEURALGIJA GLOSOFARINGIKUSAneuralgia nervi glossopharyngici (lat.), glossopharyngeal neuralgia (eng.), bolest identicna neuralgiji trigeminusa ( Sin. v.), ali u distribuciji glosofaringealnoga živca. Rjeda je od neuralgije trigeminusa.


---NEURALGIJA TRIGEMINUSAneuralgia nervi trigemini (lat.), trigeminal neuralgia (eng.), bolest karakterizirana jednim simptomom, jakim epizodicnim bolom u distribuciji nervus trigeminusa koji se može izazvati draženjem karakteristicnoga mjesta, trigger-point. Etiologija nepoznata. tik, bolni. Sin.


---NEURALGIJAneuralgia, ae, f (lat.), id.(eng.), paroksizmalni bol koji se proteže duž toka jednoga ili više živaca. sijavica, neurodinija, Sin. v. sandžija.


---NEURALGIJA, INTERKOSTALNA(LAT.), (ENG.), SIN. v. sandžije.


---NEURALGIJA, MIGRENOZNAcephalgia histaminica (lat.), migrainous neuralgia (eng.), varijanta migrene, jak bol koji dolazi u napadima u predjelu oka i cela, sa porastom temperature, suzenjem i slinjenjem. Napadi traju 15-30 minuta. Mogu se inducirati histamin difosfatom. histaminska glavobolja. Sin.


---NEURAPRAKSIJAneurapraxia, ae, f (lat.), (eng.), id.eng., prolazni nestanak nervne provodljivosti bez strukturnih promjena na živcu (zbog tupe povrede, kompresije, ishemije) Sin. .


---NEURASTENIJAneurasthenia, ae, f (lat.), id.(eng.), sindrom hronicne mentalne i fizicke slabosti i iscrpljenosti za kojega se ranije smatralo da se posljedica iscrpljenosti nervnoga sistema. Danas se više govori o neurastenicnoj neurozi Sin. .


---NEUREKTOMIJAneurectomia, ae, f (lat.), neurectomy (eng.), hirurška ekscizija, ekstirpacija, jednoga dijela živca Sin. .


---NEUREKTOPIJAneurectopia, ae, f (lat.), nerurectopy (eng.), nenormalan položaj živca Sin. .


---NEURICITOMA(LAT.), (ENG.), SIN. v. meduloepitelioma.


---NEURILEMAneurilemma, atis, n (lat.), id.(eng.), tanka tjena koja spiralno zamotava mijelinske slojeve nekih, narocito perifernih mijeliziranih živaca ili aksone nemijeliziranih živaca Sin. .


---NEURILEMOMA, V(LAT.), (ENG.), neurinoma. Sin.


---NEURINOMAneurinoma, atis, n (lat.), (eng.), id. bos., tumor, uglavnom benigan, koji potjece od odajica mijelinskih cahura, Schwannovih odajica, a u definiciju je ukljucen neurilemoma i neurofibroma. Sin.


---NEURITISneuritis, idis, f (lat.), id.(eng.), inflamacija, isindija živca, karakterizirana bolom, osjetljivošcu duž njegovoga stabla, anestezijom, parestezijama, paralizom, gubitkom refleksa. Sin.


---NEUROANATOMIJAneuroanatomia, ae, f (lat.), neuroanatomy (eng.), anatomija nervnoga sistema. Sin.


---NEUROBLASTneuroblastus, i, m (lat.), (eng.), id. bos., svaka embrionalna odajica koja se razvije u nervnu ili neuron, nezrela nervna odajica Sin. .


---NEUROBLASTOMAneuroblastoma, atis, n (lat.), (eng.), tumor nervnoga sistema koji se poglavito sastoji od neuroblasta ( Sin. v.), a zahvaca djecu do 10 godina. Najviše ih je u autonomnome nervnome sistemu (simpatikoblastoma) ili u srži suprarenalne žlijezde. Sarkom nervnoga tkiva.


---NEURODENDRON(LAT.), (ENG.), SIN. v. dendrit.


---NEURODINIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. neuralgija.


---NEUROFIBRILAneurofibrilla, ae, f (lat.), neurofibril (eng.), bilo koja od fibrila vidljivih svjetlosnim mikroskopom u dendritima, aksonu i oko jezgre neurona Sin. .


---NEUROFIBROMA, V(LAT.), (ENG.), neurinoma. Sin.


---NEUROFIBROMATOZAneurofibromatosis, is, f (lat.), id.(eng.), nasljedna bolest, karakterizirana razvojnim anomalijama živcanoga sistema, mišica, kostiju i kože, te pojavom mnogobrojnih površnih tumora, neurofibroma, koji se javljaju na citavome tijelu, obicno udruženo sa mjestima pigmentacije. Sin.


---NEUROFILAMENTneurofilamentum, i, n (lat.), neurofilament (eng.), koncic koji se vidi u neurotubulima neurona. Ima citoskeletnu funkciju i angažiran je u intrecelularnom transportu metabolita Sin. .


---NEUROFIZIOLOGIJAneurophysiologia, ae, f (lat.), neurophy-siology (eng.), fiziologija živcanoga sistema Sin. .


---NEUROGENIneurogenes (lat.), neurogen (eng.), 1. onaj koji ima porijeklo od nervnoga sistema, 2. hemijska supstancija pomocu koje se razvija nervna ploca Sin. .


---NEUROGLIJAneuroglia, ae, f (lat.), id.(eng.), potporno nervno tkivo. Sastoji se od fine tkivne mrežice izgradene od ne-diferenciranih ektodermalnih elemenata u koji su ukljucene odajice koje se zovu glijalne ili neuroglijalne. To su astrociti i oligodendrociti koji igraju ulogu u stvaranju mijelina, Sin.


---NEUROGLIOMAneuroglioma, atis, n (lat.), id.(eng.), tumor nacinjen od neuroglije (v.). ganglioneuroma. Sin.


---NEUROHIPOFIZAneurohypophysis, is (lat.), id.(eng.), stražnji, neuralni dio moždanog privjeska, hipofize, koji se histološki, porijeklom i funkcionalno razlikuje od prednjega dijela. Izlucuje antidijureticni hormon i oksitocin Sin. .


---NEUROHIRURG(LAT.), neurosurgeon (eng.), osoba koja je položila specijalisticki ispit neurohirurgije ( Sin. v.).


---NEUROHIRURGIJA(LAT.), neurosurgery, neurological surgery, brain surgery (eng.), primjena hirurškog znanja, nauke i tehnike na bolesti, povrede i anomalije mozga, glave, kicmene moždine, kicme i perifernih živaca. To je najdulja osnovna specijalizacija. U Bosni traje pet godina Sin. .


---NEUROHISTOLOGIJAneurohistologia, ae, f (lat.), neurohistology (eng.), histologija ( Sin. v.) centralnoga nervnoga sistema.


---NEUROHORMON(LAT.), neurohormone (eng.), hormon koji izlucuju specijalizirane živcane odajice u krvnu struju, moždanu vodicu ili meduodajicke prostore živcanoga tkiva Sin. .


---NEUROKRANIJUM(LAT.), (ENG.), SIN. v. kranijum, cerebralni.


---NEUROLEPTANALGEZIJA(LAT.), neuroleptanalgesia (eng.), stanje bezbolnosti, promjene svijesti do pospanosti, koje nastaju administracijom jakih analgetika i neuroleptika, a koji djeluju prije svega na talamus Sin. .


---NEUROLEPTIKremedium neurolepticum (lat.), neuroleptic (eng.), psihotropna sedativna supstancija. Koristi se kao lijek za lijecenje psihoza, daje apatiju, gubitak inicijative, ogranicenost emocija, ali smanjuje konfuziju, agitaciju i daje normalizaciju psihomotorne aktivnosti Sin. .


---NEUROLIPOMATOZAneurolipomatosis, is, f (lat.), id.(eng.), stanje karakterizirano stvaranjem potkožnih depozita masti sa pritiskom na živce što daje osjetljivost, bol i parestezije Sin. .


---NEUROLIZAneurolysis, is, f (lat.), id.(eng.), 1. operativno oslobadanje živca od priraslica, 2. oslobadanje uzapcenja živca uzdužnim presijecanjem ovojnice. Sin.


---NEUROLOG, NEUROLOGIST(LAT.), (eng.), ljekar specijaliziran za proucavanje i lijecenje bolesti nervnoga sistema. Sin.


---NEUROLOGIJA, NEUROLOGIA, ae, f (lat.), neurology (eng.), grana medicinske nauke koja se bavi zdravim i bolesnim živcanim sistemom. Sin.


---NEUROMAneuroma, atis, n, (lat.), id.(eng.), tumor nervnih odajica i nervnih vlakana, tumor koji raste sa živca. Sin.


---NEUROMA, AKUSTICNIneuroma nervi acustici (lat.), acoustic neuroma (eng.), tumor koji progresivno i polagahno raste u slušnome kanalu, izrastajuci od ovojnica osmoga moždanoga živca. Benigan je histološki, ali je jako maligne lokalizacije, jer gura moždano stablo. Sin.


---NEUROMA, TRAUMATSKIneuroma traumaticum (lat.), traumatic neuroma (eng.), okrugla neorganizirana hiperplazija nervnoga tkiva živca i njegovih ovojnica koja se javlja poslije presijecanja. Sin.


---NEUROMALACIJAneuromalacia, ae, f (lat.), id.(eng.), bolesno smekšavanje živaca Sin. .


---NEUROMATOZAneuromatosis, is, f (lat.), id.(eng.), bilo koja bolest karakterizirana stvaranjem multiplih neuroma Sin. .


---NEUROMERAneuromerus, i, m (lat.), neuromera (eng.), bilo koji u seriji privremenih segementarnih uzdignuca na zidu nervne cijevi kod razvoja zametka Sin. .


---NEUROMIMEZAneuromimesis, is, f (lat.), id.(eng.), pod-ražavanje, simulacija organske bolesti od strane bolesnika bolesnih od funkcionalnih neuroza (npr. histerije) Sin. .


---NEUROMUSKULARANneuromuscularis, e (lat.), neuromuscular (eng.), onaj koji pripada i mišicu i živcu, živcano-mišicni (npr. neuromuskularna ploca) Sin. .


---NEURONneuronum, i, n (lat.), (eng.), id. bos., odajica nervnoga tkiva. Tipicni neuron ima jezgru, citoplazmu, nekoliko kratkih produžetaka, usmjerenih na sve strane, dendrita, i jedan jako dugi, akson, koji završava u nekoliko sitnijih ogranaka. Aksoni cine snopice živaca koji su omotani ner živcana odajica. Sin.


---NEURON, MOTORNI(LAT.), moto neuron (eng.), neuron, živcana odajica, koja ima motornu funkciju. Eferentni put nosi impulse za pokretanje Sin. .


---NEURONITISneuronitis, idis, f (lat.), id.(eng.), 1. isindija jednoga ili više neurona, 2. ranije ime za idiopatski polineurotitis Sin. .


---NEURONITIS, VESTIBULARNIneuronitis vestibularis, (lat.), vestibular neuronitis (eng.), poremecaj vestibularne funkcije u obliku napada vertiga, muke, bljuvanja, ali bez auditornih simptoma. Nastaje uglavnom kod mladih ljudi i obicno nestaje nakon nekoliko dana Sin. .


---NEUROOFTALMOLOGIJA(LAT.), neuroophtalmology (eng.), posebna grana oftalmologije koja se bavi dijelovima nervnoga sistema koji su u bliskome odnosu sa okom Sin. .


---NEUROPATIJAneuropathia, ae, f (lat.), neuropathy (eng.), funkcionalni poremecaji ili patološke promjene na perifernome nervnome sistemu, a uglavnom se odnosi na neisindicne lezije. Tu spadaju mnoge bolesti (npr. dijabeticna, toksicka, alkoholna itd.) Sin. .


---NEUROPATIJA, ALKOHOLNAneuropathia alcocholica (lat.), alcocholic neuropathy (eng.), neuropatija zbog deficijencije tiamina, B 1 vitamina kod hronicnoga alkoholizma Sin. .


---NEUROPATIJA, DIJABETICNAneuropathia diabetica (lat.), diabetic neuropathy (eng.), citav niz perifernih neuropatija nastalih uslijed promjena na krvnim sudima živaca kod šecerne bolesti. To je senzitivna polineuropatija, uglavnom na nogama, gdje se vide segmentalne demijelinizacije živaca (bol, slabost, šepanje, parestezije, gubitak tet Sin. .


---NEUROPATIJA, TOKSICKAneuropathia toxica (lat.), toxic neuropathy (eng.), neuropatija koja je uzrokovana ingestijom nekoga toksina, a narocito teškim metalima Sin. .


---NEUROPATOLOGIJAneuropathologia, ae, f (lat.), neuropathology (eng.), grana medicine koja se bavi morfologijom i patološkom fiziologijom bolesti nervnoga sistema Sin. .


---NEUROPLASTIKAneuroplastia, ae, f (lat.), neuroplasty (eng.), rekonstruktivna ili plasticna operacija na perifernome živcu Sin. .


---NEUROPORA, NEUROPORUS, i, m (lat.), neuropore (eng.), prednji i stražnji otvor na nervnoj cijevi ranoga zametka. Zatvaraju se od 25. do 27. dana za vrijeme razvoja nervne cijevi Sin. .


---NEUROPSIHIJATAR(LAT.), neuropsychiatrist (eng.), ljekar koji je položio specijalisticki ispit iz neuropsihijatrije ( Sin. v.).


---NEUROPSIHIJATRIJAneuropsychiatria, ae, f (lat.), neuropsychiatry (eng.), premda su u mnogim evropskim zemljama psihijatrija i neurologija medusobno razdvojene, u Bosni je to još jedinstvena specijalizacija koja ukljucuje i bav-ljenje neurološkim i mentalnim bolestima. Odjeljenja u vecim medicinskim ustanovama i u Bosni su razd Sin. .


---NEURORAFIJAneurorrhaphia, ae, f (lat.), neurorrhaphy (eng.), operacija sašivanja živca, sutura živca Sin. .


---NEURORETINITIS(LAT.), id. lat i(eng.), isindija ocnoga živca i mrežnjace oka (retina) Sin. .


---NEUROSEKRECIJA(LAT.), neurosecretion (eng.), sekretorne aktivnosti živcanih odajica kao što je sekrecija vazopresina, neurotransmitera, rilizing hormona itd Sin. .


---NEUROSIFILIS, SYPHILISmeningovascularis, syphilis parenchimatosus (lat.), neurosyphilis, meningovascular syphilis, parenchimatous syphilis (eng.), manifestacije frenjka od strane centralnoga nervnoga sistema. Nastaju u trecem stadiju frenjka, a mogu biti u tri forme: asimptomatskoj (samo pozitivni testovi na sifilis u cerebrospinalnome likvoru), meningovaskularnoj, koja se karakterizira fokalnim (he Sin.


---NEUROSPAZAMneurospasmus, i, n (lat.), neurospasm (eng.), nervozno trzanje mišica, nervozni grc mišica, "igranje" mišica (npr. kol. receno: "oko mi igra", kaže pacijent). Sin.


---NEUROSTATUS(LAT.), id.(eng.), dio historije i opisanoga stanja bolesti koji govori o stanju živcanoga sistema Sin. .


---NEUROTMEZAneurostmesisi, is, f (lat.), id.(eng.), kompletno pucanje ili presijecanje aksona živca, zajedno sa njego-vom mijelinskom ovojnicom i vezivno-tkivnim elementima, u kojem slucaju nema regeneracije Sin. .


---NEUROTOMIJAneurotomia, ae, f (lat.), neurotomy (eng.), hirurško presijecanje živca iz terapeutskih razloga Sin. .


---NEUROTRANSMISIJA(LAT.), neurotransmission (eng.), proces prolaska kroz sinapsu (oslobadanje neurotransmitera, prolazak preko sinapticne pukotine i efekt na postinapticnu odajicu) Sin. .


---NEUROTRANSMITER(LAT.), neurotransmitter (eng.), bilo koja supstancija koja se pri ekscitaciji oslobada sa aksonskoga terminala presinapticne živcane odajice centralnoga i perifernoga nervnoga sistema i putuje kroz sinapticnu puko-tinu u cilju inhibicije ili uzbudenja postinapticne odajice. To su acetil Sin. .


---NEUROTROFIJAneurotrophia ae, f (lat.), neurotrophy (eng.), ishrana, održavanje i kvalitetan život nervnoga tkiva Sin. .


---NEUROTROPIZAMneurotropismus, i, m (lat.), neurotropism (eng.), posjedovanje posebnoga afiniteta za živcano tkivo Sin. .


---NEUROVEGETITATIVANneurovegetitativus-3 (lat.), neurovegetative (eng.), onaj koji pripada vegetitativnome, autotonomnome živcanome sistemu Sin. .


---NEUROZAneurosis, is, f (lat.), id.(eng.), funkcionalna nervna smetnja. U suštini pacijent ima nervne smetnje, ali i znatan dio somatskih simptoma. Glavna su karakteristika egodistonicni simptomi (opscesija, anksioznost, fobije, somatoformna konverzija simptoma). ograma ( Sin. v.).


---NEUROZA, ANKSIOZNAneurosis anxiosa (lat.), anxiety neurosis (eng.), glavni simptom je neodredena, generalizirana, perzistirajuca, flotirajuca anksioznost koju prati strašljivo išcekivanje, napetost, strijepnja, prenadraženost autono-mnoga nervnoga sistema. Dominirajuci simptomi su veoma promjenljivi, a bolesnici se žale n Sin. )


---NEUROZA, KOMPENZACIONAneurosis, compensativa (lat.), (eng.), compensation neurosis (eng.) je forma traumatske neuroze izazvane željom za kompenzacijom. Neki ljudi poslije preživljene povrede mogu ispoljiti neuroticni poremecaj u želji i nadi da dobiju naknadu ili rentu zbog povrede koju su preživjeli. Ispoljeni sim Sin. .


---NEUROZA, KONVERZIVNAneurosis conversiva (lat.), conversion disorder (eng.), konverzija predstavlja zamjenu ili preobražaj anksioznosti u fizicke simptome, pa su dominirajuci simptomi fizicki. Javlja se djelimicni ili potpuni gubitak normalne integracije sjecanja iz prošlosti, svijesti o vlastitom identitetu, trenutnih osjecanja k Sin. .


---NEUROZA, OPSESIVNO-KOMPULZIVNAneurosis obsessiva compulsiva (lat.), obsessive-compulsive neurosis (eng.), neuroza karakterizirana rekuretnim prisilnim mislima i aktima. To su najprije ideje, predstave, impulsi u stereotipnoj formi, uprkos naporima da ih se otkloni. Nosilac je potpuno svjestan da su ove prisilne misli nastale imaginarno i da nisu nametnute izv Sin. .


---NEUTRALANneutralis, e (lat.), neutral (eng.), (u med. hemiji) onaj koji nije ni bazican ni kiseo, pren. onaj koji se ne priklanja ni jednoj strani Sin. .


---NEUTRALIZACIJA(LAT.), neutralization (eng.), 1. akt ili proces u kojemu supstrat postaje neutralan, ni kiseo, ni bazican, 2. akt ili proces u kojem se inaktivira neko toksicno ili infektivno djejstvo Sin. .


---NEUTRALIZACIJA, VIRUSNA(LAT.), viral neutralization (eng.), proces u kojem samo antitijelo ili antitijelo zajedno sa komplementom neutralizira infektivnost virusa Sin. .


---NEUTROCIT(LAT.), (ENG.), SIN. v. granulocit, neutrofilni.


---NEUTROCITOPENIJAneutrocytopenia, ae, f (lat.), neutropenia (eng.), smanjenje broja neutrofilnih granulocita u krvi. neutropenija. Sin.


---NEUTROFIL(LAT.), (ENG.), SIN. v. granulocit, neutrofilni.


---NEUTROFILIJAneutrophylia, ae, f (lat.), id.(eng.), porast boja neutrofilnih granulocita u krvi. To je najcešci oblik leukocita i vidi se u principu kod akutnih infekcija, krvarenja, trovanja i malignih neoplazmi Sin. .


---NEUTROPENIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. neutrocitopenija.


---NEVAZILgingivitis, idis, f (lat.), id.(eng.), 1.inflamacija zubnoga mesa; gnojna kolekcija, zagnoj u ustima, 2. abscessus paradentalis (lat.), paradental abscess (eng.), gnojna kolekcija uz zub, 3. Sin. v. nazima. .


---NEVENCalendula officinalis (lat.), pot marygold (eng.), biljka koja je stimulans. Lokalno upotrijebljena djeluje na kožu antiinflamatorno. Sin.


---NEVESILJ, V(LAT.), (ENG.), devesilj Sin. .


---NEVID(LAT.), (ENG.), SIN. v. sljepoca.


---NEVIDANinvisibilis, e (lat.), invisible (eng.), posmatranjem (culom vida) nevidljiv, neopažljiv, onaj koji se ne vidi golim okom. nevidlji Sin. v.


---NEVIDLJIV(LAT.), (ENG.), SIN. v. nevidan.


---NEVOLJANinvoluntarius-3 (lat.), involuntary (eng.), nehoti-mican, izveden nezavisno od volje, protiv volje pojedinca. Sin.


---NEZASICEN(LAT.), non saturated (eng.), (o hemijskom spoju) onaj u kojem su 2 ili više atoma ujedinjeni dvostrukim ili trostrukim vezama, koji sadrži dvostruke elektronske pare. Na takve spojeve moguce je dodavati atome ili grupe reakcijama adicije, sin. nesaturiran Sin. .


---NEZASITinsatiablis, e (lat.), insatiable (eng.), onaj koji ne može utoliti želju za hranom ili glad, ali i za ostalim tjelesnim užicima Sin. .


---NEZAVISANautonmus-3 (lat.), autonomic (eng.), funkcionalno potpuno upucen na samoga sebe, nema kontrole centralnoga nadredenoga organa. autonoman. Sin.


---NEZDRAVinsalubris, e (lat.), insalubrious (eng.), u principu obratno od zdrav i znacilo bi bolestan. Medutim, upotrebljava se da oznaci aktivnost za koju se zna da nije u funkciji promocije zdravlja (npr. nezdrava navika, nezdrava hrana) Sin. .


---NEZGODAaccidens, entis, m (lat.), accident (eng.), nepredvideni dogadaj, narocito onaj koji ima povredu za posljedicu, neocekivana komplikacija u inace regularnome toku života ili bolesti. Sin.


---NEZNALICAignorans, antis, m (lat.), ignorant (eng.), neuka osoba, neuk ljekar, ljekar koji ne zna svoju struku, koji ne umije svoj posao Sin. .


---NEZRELOSTpraematuritas, atis, f (lat.), prematurity (eng.), nepotpun razvoj, najcešce je rijec o nezrelom, odnosno prijevremeno rodenome djetetu, koje na raznim organima pokazuje nedovoljan razvoj koji bi odgovarao novorodencetu, sin. nepotpun razvoj Sin. .


---NEZREOimmaturus-3 (lat.), unripe (eng.), preran, prijevremen, nezavršenoga perioda rasta i razvoja, nekompletan zbog kratkoce rasta i razvoja. prijevremen 2, zelen 2. Sin.


---NEŠKODLJIVinnocuus-3, inocens, entis (lat.), inocent (eng.), onaj koji svojim prisustvom ne nanosi štetu organizmu, benigan, dobrocudan Sin. .


---NEŠTERlanceola, ae, f (lat.), lancet (eng.), lanceta, malehni, šiljat, kopljast hirurški nož sa dvostrukim sjecivom za otvaranje cira, apscesa, ranije za puštanje krvi i sl. bockavica, carak. Sin.


---NICANJE(LAT.), (ENG.), SIN. v. klijanje.


---NICINA, V(LAT.), (ENG.), micina. Sin.


---NIDACIJAnidatio, onis, f (lat.), nidation (eng.), ugnježdavanje oplodenoga jajeta u sluzavicu materice Sin. .


---NIFAS(LAT.), (ENG.), SIN. v. babine.


---NIHILIZAMnichilismus, i, m (lat.), nihilism (eng.), sumahnutost nepostojanja i beznada. Ta sumahnutost može biti sveobuhvatna, zahvacajuci kako samoga bolesnika tako i cijeli svijet, a može se odnositi samo na dio svijeta, odnosno na neku dimenziju bolesnikove licnosti Sin. .


---NIJEM, MUTUS-3 (lat.), mute (eng.), nesposoban da govori. Sin.


---NIJEMACmutus-3 (lat.), mute (eng.), osoba, covjek koji ne može govoriti. Sin.


---NIJEMOSTmutismus, i, m (lat.), mutism (eng.), nesposobnost govora, odbijanje da se govori. njemoca, mutizam. Sin.


---NIKOTIN(LAT.), nicotinum, i, m (lat,), nicotine (eng.), otrovni, bezbojni, topljivi alkaloid, C10H14N2, koji se dobija iz duhana i proizvodi sintetski. Insekticid i vanjski paraziticid. Sin.


---NIKOTINIZAM(LAT.), (ENG.), SIN. v. trovanje nikotinom.


---NIKTALOPIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. sljepilo, nocno.


---NIKTIURIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. nocno mokrenje.


---NIKTOFOBIJAnyctophobia, ae, f (lat.), noctiphobia (eng.), iracionalan stran od noci i mraka Sin. .


---NIKŠAJ(LAT.), (ENG.), SIN. v. ben.


---NIMFAnympha, ae, f (lat.), id.(eng.), malehna usna stidnice, labium minus pudendi Sin. .


---NIMFOMANIJAnymphomania, ae, f (lat.), id.(eng.), nenormalna, jaka, neurotska, nezaustavljiva spolna želja kod žena Sin. .


---NISTAGMOGRAFIJAnystagmographia, ae, f (lat.), nystagmography (eng.), metoda registracije nistagmusa, uglavnom kao elektronistagmografija, a registrira razliku potencijala rožnjace i retine Sin. .


---NISTAGMUSnystagmus, i, m (lat.), id.(eng.), nevoljni, brzi, ritmicki pokret ocne jabucice, koji tece bilo horizontalno, bilo vertikalno, može i rotatorno, a može i miješano Sin. .


---NIT(LAT.), (ENG.), SIN. v. vlakno.


---NITI, ELASTICNEfibrae elesticae (lat.), elastic fibres (eng.), žuckaste niti elasticnoga kvaliteta koje prolaze kroz meduodajicku supstanciju veznoga tkiva. Daju otpor rastezanju, a poslije zauzimaju svoj prvobitni oblik Sin. .


---NIVO SVIJESTI(LAT.), level of consciousness (eng.), klinicki aspekt stepena budnosti ili svjesnosti koji se može tacno definirati (automatizam, konfuzija, delirijum, pospanost, stupor, koma). Može se, medutim, odredivati i nivoom lezije u mozgu, jer pokazuje odsustvo elemenata karakteristicne aktivnosti za Sin. .


---NIVO(LAT.), level (eng.), relativan odnos, koncentracija, odreden stepen, položaj (npr. nivo kalcija u krvi) Sin. .


---NIZ, SERIES, ei, f (lat.), series (eng.), grupa ili slijed objekata ili supstancija koje su aranžirane u pravilnom rasporedu ili ako formiraju neki oblik slican lancu, odnosno dolaze po nekom cesto slucajnom redu, vrsta, diz, red, serija, diz 2 Sin. .


---NIŠArecessus, us, m (lat.), niche (fr.), recess (eng.), defekt na inace ravnoj površini, udubina, jamica. Termin se upotrebljava pri oznacavanju punjenja ulkusa na sluzavici pri kontrastnoj obradi želuca ili crijeva Sin. .


---NIŠADORAmmonium chloridum (lat.), salmiac, ammonium chloride, ammonium muriate (eng.), amonijum hlorid, hloramonijum, sredstvo ekspektorantnog djejstva, pomjera pH organizma u pravcu acidoze, pa se upotrebljava uz živine dijuretike. caparika. Sin.


---NIŠESTAamylum Tritici (lat.), wheat starch (eng.), polisaharid opce formule (C6H10O5)n, sacinjen od dugih polimerskih lanaca glukoze. Glavni magazinirani oblik energije iz pšenice, sin. pšenicni škrob. Up. škrob i bulamac. Sin.


---NJADcyanoticus-3 (lat.), cyanotic (eng.), modar, plavicast, prožet cijanozom, pripada cijanozi ( Sin. v.), sin. modar, cija-notican; ponjaditi, postati cijanotican, poplaviti.


---NJEDRAmammae, arum f (lat.), bosom (eng.), mlijecne žlijezde zajedno sa prednjom stranom grudnoga koša Sin. .


---NJEGA NOGApedicura, ae, f (lat.), pedicure (eng.), profesionalna briga i tretman stopala (rezanje noktiju, skidanje kurijih ociju, žuljeva, zadebljale kože i slicno). Osoba koja to radi je pediker Sin. .


---NJEGAhypurgia, ae, f, curatio, onis, f (lat.), nursing (eng.), obezbjedivanje osnovnih i bitnih, nekada nezamjenljivih usluga pacijentu na razlicitim nivoima zaštite u cilju unaprjedivanja, održavanja, vracanja narušenoga zdrav-lja, koje u principu pružaju specijalizirani medicinski radnici srednjega i višega obrazov Sin. .


---NJEMOCA(LAT.), (ENG.), SIN. v. nijemost.


---NJEŽANsubtilis, e (lat.), tender, very fine (eng.), sitan, tanahan, islah, lahko lomljiv ili kidljiv, mehke strukture Sin. .


---NJEŽNOST(LAT.), tenderness (eng.), nenormalna senzitivnost na dodir ili pritisak, up. osjetljivost Sin. .


---NJIHANJE, OSCILLATIO, onis, f (lat.), oscillation (eng.), kreta-nje naprijed-nazad, desno-lijevo, gore-dolje, kolebanje, ljuljanje Sin. .


---NJUHolfactus, us, m (lat.), smell (eng.), jedno od cula, ono kojim se registriraju mirisi. Sin.


---NJUŠKArostrum, i, n (lat.), muzzle (eng.), naprijed izboceni dio životinjske glave, koji zahvata usta sa jezikom, zubima i nosom. U principu ide do donjega ruba ocne duplje, a najviše se odnosi na mesoždere Sin. .


---NOBE-ŠECER1. saccharum ustum (lat.), burnt sugar, caramel (eng.), šecer koji se otopi na visokoj temperaturi od cega se onda pravio caj ili karamele, sin. karamel, 2.yellow sugar (eng.), žuti šecer, šecer koji nije izbijeljen u toku produkcije Sin. .


---NOCNA STRAHApavor nocturnus (lat.), (eng.), night terror, sleep terror disorder (eng.) poremecaj sna kod djece karakte-riziran ekstremnom tjeskobom, koji nastaje kratko nakon što dijete zaspi, praceno vegetativnim znacima i nemogocnošcu sjecanja sna Sin. .


---NOCNInocturnus-3 (lat.), nocturnal (eng.), onaj koji se dešava ponoci ili je aktivan ponoci (npr. nocna straha) Sin. .


---NOCNICA(LAT.), enuresis nocturna (eng.), nocturanal enuresis, bed wetting (eng.), nevoljno ispuštanje bureži u toku sna nocu, poslije doba u kojemu kontrola sfinktera mora biti uspostavljena Sin. .


---NOCNO MOKRENJEnycturia, ae, f (lat.), nocturia (eng.), cesto mokrenje nocu, narocito mokrenje vece kolicine bureži nocu nego danju Sin. .


---NODALAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. cvoran 1.


---NODOZAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. cvorast.


---NODOZITET(LAT.), (ENG.), SIN. v. cvor.


---NODULARAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. cvoran 2.


---NOGAextremitas inferior (lat.), lower limb (eng.), parni dio tijela predviden za hodanje, od kojih svaki cini oko 18% tjelesne težine i površine, a proteže se od kuka do vrha stopala, a skup je kostiju, mišica, zglobova, ligamenata, krvnih suda i živaca. Sin.


---NOKATunguis, is, m (lat.), nail, finger-nail (eng.), kožni izraštaj, rožnat, plocast, na donjim dorzalnim dijelovima prstiju. Sin.


---NOKAT, URASLIunguis incarnatus (lat.), ingrown nail (eng.), aberantan rast nokta na medijalnom ili lateralnom dijelu nožnoga palca, kada nokat duboko urasta u mehko tkivo i obicno dovodi do sekundarne infekcije. Sin.


---NOKILJA(LAT.), paronychia, ae, f (lat. ),. id.(eng.), isindija koja zahvaca tkivo oko nokta, narocito nabor mehkoga tkiva oko njega. nakojedina, paronihija, zanoktica. Sin.


---NOKSA(LAT.), (ENG.), SIN. v. uzrok.


---NOKTI, KANDŽASTIonychogryphosis, is, f (lat.), id.(eng.), hipertrofija nokata koji su ili savijeni u obliku pandži ili kuka Sin. .


---NOMA(LAT.), (ENG.), SIN. v. rak, vodeni.


---NOMENKLATURA(LAT.), (ENG.), SIN. v. nazivlje.


---NOR-ADRENALIN(LAT.), (ENG.), SIN. v. nor-epinefrin.


---NOR-EPINEFRIN(LAT.), nor-epinephrine (eng.), jedan od prirodnih kateholamina. Neurohormon koji se oslobada iz postganglijskih živaca i moždanih odajica. To je glavni neurotransmiter ( Sin. v.) koji djeluje na alfa i beta 1 adrenergicne receptore. Takoder ga luci srž nadbubrežne žlijezde kao odgovor na stimulaciju splanhnikusa. Snažan je vazopresor.


---NORMAnorma, ae, f (lat.), norm (eng.), tacno odreden, idealan, tipican standard, uzor, pravilo, mjera, mjerilo, propis Sin. .


---NORMALANnormalis, e (lat.), normal (eng.), 1. onaj koji se nalazi u tacno odredenim granicama koje su fiksirane, a kao regularan i standardan nalaz, 2. (u hemiji) oznacava otopinu koja u svakih 1000 ml sadrži 1 gram ekvivalent težine aktivne supstancije. Simbol N Sin. .


---NORMALIZACIJA(LAT.), normalisation (eng.), proces vracanja u normalne okvire ili standarde (npr. normalizacija sedimentacije je prestanak njenoga ubrzanja i vracanje u standardne vrijednosti za zdravu osobu) Sin. .


---NORMALNOST(LAT.), normality (eng.), stanje da se bude normalan ( Sin. v. i 1 i 2). Zamišljena idealna sredina izmedu minimuma i maksimuma.


---NORMOBLASTnormoblastus, i, m (lat.), normoblast (eng.), odajica sa jezgrom koja je prekurzor crvenih krvnih zrna, njihova maticna odajica. Raspoznaju se 4 razvojna stadija Sin. .


---NORMOCITnormocytus, i, m (lat.), normocyte (eng.), crveno krvno zrno Sin. .


---NORMOKALCEMIJA, NORMOCALCAEMIA, ae, f (lat.), normocalcemia (eng.), normalne vrijednosti kalcija u krvi Sin. .


---NORMOKAPNIJAnormocapnia, ae, f (lat.), id.(eng.), normalni parcijalni pritisak ugljenoga dioksida u krvi Sin. .


---NORMOORTOCITOZAnormoorthocytosis, is, f (lat.), id.(eng.), pojava da je ukupan broj leukocita povecan, ali njihov medusobni odnos u smislu zastupljenosti ostaje nepromijenjen Sin. .


---NORMOSTENURIJAnormosthenuria, ae, f (lat.), id.(eng.), izlucivanje bureži razlicite specificne težine koja ostaje u okvirima normalnih granica Sin. .


---NORMOTENZIJAnormotensio, onis, f (lat.), normotension (eng.), normalan pritisak (krvi, ali tonus nekoga organa) Sin. .


---NORMOTENZIVANnormotensivus-3 (lat.), normotensive (eng.), onaj koji je karakteriziran normalnim i uobicaje-nim pritiskom, normalnim tonusom (npr. normotenzivni hidrocefalus) Sin. .


---NORMOTERMICANnormothermicus-3 (lat.), normothermic (eng.), onaj koji je karakteriziran normalnom tjelesnom temperaturom (npr. normotermicna bolest) Sin. .


---NORMOTERMIJAnormothermia, ae, f (lat.), id.(eng.), stanje normalne tjelesne temperature, narocito se odnosi na tijelo u cjelini (37° C Sin. )


---NORMOTONICANnormotonicus-3 (lat.), normotonic (eng.), onaj koji je karakteriziran normalnim tonusom (nekoga organa) ili pritiskom (krvnim) Sin. .


---NORMOTONIJAnormotonia, ae, f (lat.), id.(eng.), stanje normalnoga tonusa (nekoga organa) ili pritiska (krvnoga) Sin. .


---NORMOTROFICANnormotrophicus-3 (lat.), normotrophic (eng.), onaj koji je normalne velicine, uhranjenosti, rasta i razvoja, nije ni hipotrofican, nije ni hipertrofican. Normalno hranjen i uzgojen Sin. .


---NORMOVOLEMICANnormovolaemicus-3 (lat.), normovolemic (eng.), onaj koji je karakteriziran normalnim volumenom cirkulirajuce tekucine u tijelu Sin. .


---NORMOVOLEMIJAnormovolaemia, ae, f (lat.), normovolemia (eng.), stanje normalnoga volumena (obicno krvnoga) Sin. .


---NOSnasus, i, m (lat.), nose (eng.), 1. posebna struktura lica koja služi kao organ mirisa i dio respiratornog sistema, a u ovaj termin se ukljucuje vanjski i unutrašnji nos i nosna šupljina (nasus externus, nasus internus et cavum nasi), 2. u obicnome govoru vanjski nos, nasus externus, ext Sin.


---NOS, PRCASTnasus resupinatus (lat.), pug-nose (eng.), karaktreristican izgled nosa u kojemu nos izgleda skracen, kao pritisnut na vrhu, te lahko podignut prema gore Sin. .


---NOS, SEDLASTnasus sellaris (lat.), saddle nose (eng.), nos sa konkavitetom na cupriji nosa zbog kolapsa njegove hrskavicne ili koštane armature (cesto kod bedžela, gube, ali i zbog povrede, kong. defekta i sl.) Sin. .


---NOS, SPLJOŠTENplatyrrhinus, i, n (lat.), platyrhine (eng.), pojava širokoga spljoštenoga nosa. Nazalni je indeks preko 53 Sin. .


---NOS, VANJSKInasus externus (lat.), external nose (eng.), dio nosa koji strši ispred lica, napravljen od koštano hrskavicne armature, nadvorno prekrivenih mišicima i kožom, a unutra prekriven sluzavicom Sin. .


---NOSAC ELEKTRONA(LAT.), electron carrier (eng.), hemijska supstancija koja je u stanju prihvatiti jedan ili više elektrona od druge supstancije, a onda ce ih predati drugoj (koja je prvo reducirana, a onda reoksidirana). Id. nosac 6 Sin. .


---NOSACconductor, oris, m (lat.), carrier (eng.), 1. instrument ili aparat koji nešto nosi, odnosno na koji se drugi instrument ili proteza naslanja ili od njega dobija podršku, 2. (u genetici) jedinka koja je heterozigotna za recesivni gen uslijed cega ne iskazuje fenotipske osobine, ali taj gen može pr Sin. v. hapten), 5. bjelancevina koja služi za prebacivanje specificnih supstancija kroz krvotok ili preko odajicke membrane, 6. (u biohemiji), mehanizam koji pomaže transport elektrona ili organskih grupa, odnosno i jednih i drugih, preko neke membrane, 7. ve


---NOSECA(LAT.), (ENG.), SIN. v. hamila.


---NOSILAferetrum, i, n (lat.), stretcher (eng.), standardno ili improvizirano sredstvo za prenos bolesnika i ranjenika. U principu su velicine 2 x o,80 m, sa cetiri rucke za noše-nje. Postoje razni tipovi. Sin.


---NOSNI KAMENrhinolithus i, m (lat.), rhinolith (eng.), kamen ili cvrsta masa od osušenoga sekreta prožeta kalcijumovim solima. rinolit. Sin.


---NOSNI SPEKULUMrhinoscopium, ii, n (lat.), rhinoscope (eng.), poseban instrument za pregled nosa, sin. rinoskop Sin. .


---NOTOHORDA, V(LAT.), (ENG.), svitnjak Sin. .


---NOVnovicius-3 (lat.), new (eng.), tek nastao, skorašnji, dosada neprepoznat ili dijagnosticiran, nastao u periodu lijecenja ili dijagnostike neke druge ranije bolesti (npr. nova bolest) Sin. .


---NOVO RAŠCENJEneoformatio, onis, f (lat.), neoformation (eng.), novi rast neuobicajen za odnosno tkivo ili organ. Id. sa tumorom. neoplazma, novorast, tumor 2, neoformacija, tvrdina. Sin.


---NOVORASTneoplasma, atis, n (lat.), neoplasma (eng.), svaki novi i abnormalni rast tkiva, narocito ako je rast nekontroliran i progresivan, te ako odajice pokazuju atipiju i veci broj mitoza, sin. neoplazma, tumor 2, novo rašcenje, tvrdina, neoformacija. Sin.


---NOVOROÐENnasces, entis (lat.), nascent (eng.), 1. onaj koji je tek postao nastao, roden, 2. tek osloboden, uslijed hemijske kombinacije i time djelotovorniji (npr. kisik koji se odvaja iz H2O2 i u stanju nastajanja je djelotvorniji, in statu nascendi) Sin. .


---NOVOROÐENACKIneonatalis, e (lat.), neonatal (eng.), onaj koji pripada novorodenackom periodu (prve 4 hefte poslije rodenja) Sin. .


---NOVOROÐENCEneonatus, i, m (lat.), newborn, newborn infant (eng.), dijete od poroda do navršenih mjesec dana života. Sin.


---NOVOSTVORENneoformatus-3 (lat.), neoformed (eng.), nanovo naraslo tkivo, uobicajeno za taj organ po obimu i gradi, bilo da je maligno ili isindicno Sin. .


---NOZDRVAnaris, is, f (lat.), nostril (eng.), jedan od dva vanj-ska otvora nosa. Sin.


---NOZOFILIJAnosophylia, ae, f (lat.), id.(eng.), iracionalna želja da se bude bolestan. Bježanje u bolest Sin. .


---NOZOFOBIJAnosophobia, ae, f (lat.), id.(eng.), iracionalan strah od neke posebne bolesti ili od bolesti uopce Sin. .


---NOZOKOMIJALNInosocomialis, e (lat.), nosocomial (eng.), onaj koji pripada bolnici, koji potjece iz bolnice (obicno o infekciji). V. infekcija, bolnicka. Sin.


---NOZOLOGIJAnosologia, ae, f (lat.), nosology (eng.), klasifikacija bolesti sa naucnoga stajališta Sin. .


---NOZOLOŠKInosologicus-3 (lat.), nosologic (eng.), ono što pripada nozologiji Sin. .


---NOZOMANIJAnosomania, ae, f (lat.), id.(eng.), neutemeljeno vjerovanje pacijenta da ima neku posebnu bolest, uobraženje postojanja bolesti. umišljeni bolesnik. Sin.


---NOŠENJEgraviditas, atis, f (lat.), pregnancy (eng.), stanje u kojemu ženski organizam ima u svome tijelu embrio ili fetus koji se razvija, što nastaje sjedinjavanjem jaja i spermatozoida, bez obzira na ishod. Trajanje nošenja je 10 lunarnih mjeseci, 280 dana, najmanje 266 dana, a plod je, u principu, ugnije trudnoca, graviditet, bremenitost, drugo stanje. Sin.


---NOŠENJE, ABDOMINALNOgraviditas abdominalis (lat.), abdominal pregnancy (eng.), ektopicna trudnoca sa razvojem ploda u trbušnoj, intraperitonealnoj šupljini. trudnoca, abdominalna. Sin.


---NOŠENJE, CERVIKALNOgraviditas cervicalis (lat.), cervical pregnancy (eng.), ektopicna trudnoca sa razvojem ploda u cervikalnome kanalu. trudnoca, cervikalna. Sin.


---NOŠENJE, JAJOVODNOgraviditas tubaria (lat.), tubal pregnancy (eng.), ektopicna trudnoca koja se pocinje razvijati u jajovodu. Sin.


---NOŠENJE, LAŽNOgraviditas falsa (lat.), false pregnancy (eng.), odsustvo menstruacije i prisustvo drugih znaka trudnoce bez nastanka koncepcije i razvoja embrija. To može biti uslijed psiholoških uzroka, tumora, snijeti ili endokrinih faktora. trudnoca, lažna. Sin.


---NOŠENJE, NEUREDNOgraviditas abnormalis (lat.), abnormal pregnancy (eng.), svaka trudnoca koja nije normalna po toku, dužini nošenja, smještaju ploda, bolestima graviditeta i sl Sin. .


---NOŠENJE, PRODUŽENOgraviditas prolongata (lat.), prolonged pregnancy (eng.), trudnoca koja traje dulje od normalnoga trajanja, obicno do 294 dana, racunajuci od dana posljednje menstruacije. Sin.


---NOŠENJE, UREDNO(LAT.), (ENG.), SIN. v. nošenje.


---NOŠENJE, VANMATERICNOgraviditas extrauterina (lat.), ectopic pregnancy (eng.), razvoj ploda izvan materice. ektopicna trudnoca, vanmatericna trudnoca. Sin.


---NOŽICA(LAT.), (ENG.), SIN. v. peteljka.


---NOŽJEmetatarsus, i, m (lat.), (eng.), id., dio stopala izmedu donožja, tarsusa i prstiju. Cine ga ljesica noge i taban ( Sin. v.), te 5 kostiju sa zglobovima izmedu njih, tetivama, mišicima i nervima. Same kosti cine koštano nožje, metatarsus osseus.


---NUBILITETnubilitas, atis, f (lat.), nubility (eng.), sposobnost za brak, posebno sposobnost za brak ženskoga partnera. Up. udavaca Sin. .


---NUGLACAcanthus, i, m (lat.), id.(eng.), ugao oka, kraj otvora medu kapcima. Postoje dva, unutrašnji ili nazalni i nadvorni ili temporalni. nuglic. Sin.


---NUGLIC(LAT.), (ENG.), SIN. v. nuglaca.


---NUHALAN, V(LAT.), (ENG.), zatiljacni. Sin.


---NUKLEARANnuclearis, e (lat.), nuclear (eng.), ono što pripada jezgri, atomskoj ili odajickoj. Sin.


---NUKLEAZA, NUCLEASE(LAT.), (eng.), standardni termin za enzime iz klase hidrolaza koji cijepaju fosfodiesterne veze u nukleinskim kiselinama i prave nukleotide ili oligonukleotide. Mogu biti egzonukleaze, EC 3.1.11-16, ili endonukleaze, EC 3.1.21-31. Najvažnije nukleaze su ribonukleaze i d Sin.


---NUKLEID(LAT.), nucleide (eng.), bilo koji sastojak, dio nukleinske kiseline sa metalnim elementima Sin. .


---NUKLEINnucleinum, i, n (lat.), nuclein (eng.), dio nukleoproteina koji nastaje njegovom dekompozicijom. To je meduprodukt izmedu nukleoproteina i nukleinske kiseline. Bezbojan, amorfan, topljiv u alkoholnoj sredini, a netopljiv u kiseloj. Sastoji se od nukleinske kiseline i baza koje su razlicite za r Sin. .


---NUKLEINSKI(LAT.), nucleinicus-3, nucleinic (eng.), onaj koji pripada odajickoj jezgri. Sin.


---NUKLEIRANnucleatus-3 (lat.), nucleated (eng.), onaj koji ima jezgru. Sin.


---NUKLEOID(LAT.), nucleoid (eng.), 1. nuklearni dio bakterije koji se sastoji od guste, centralno postavljene, nepravilne mase koja sadrži DNA bez jezgrine cahure, 2. geneticki mate-rijal virusa koji je smješten u sredini viriona Sin. .


---NUKLEOKAPSIDA(LAT.), nucleocapsid (eng.), jedinica virusne strukture koja se sastoji od proteinskoga omotaca (kapside) koja zatvara nukleinsku kiselinu. Neki jednostavni virusi su gole nukleokapside dok kod drugih virusa nukleokapside cine dio kompleksnije strukture Sin. .


---NUKLEOLARANnucleolaris, e (lat.), nucleolar (eng.), onaj koji pripada jezgrici Sin. .


---NUKLEOLUS(LAT.), (ENG.), SIN. v. jezgrica.


---NUKLEOPLAZMA(LAT.), nucleoplasma (eng.), protoplazma koja cini jezgru odajice. karioplazma. Sin.


---NUKLEOPROTEIN(LAT.), nucleoprotein (eng.), supstancija sastavljena od bazicnih proteina, histona i protamina, u kombinaciji sa nukleinskim kiselinama. Sin.


---NUKLEOTID(LAT.), nucleotide (eng.), jedan od sastavnih dijelova u koje se cijepa nukleinska kiselina djejstvom nukleaze. Nukleotide cini baza (purin ili pirimidin), šecer (riboza ili dezoksiriboza) i fosfatna grupa. To su gradivne jedinice nukleinskih kiselin Sin. a


---NUKLEOZAnucleosis, is, f (lat.), id.(eng.), proliferacija jezgara, nenormalna produkcija jezgara. Sin.


---NUKLEOZID, NUCLEOSIDE(LAT.), (eng.), jedan od glikozidnih sastojaka u kojega se nukleotid cijepa djejstvom nukleotidaze. Sastavljen je od šecera (pentoze) sa purinskom ili piri-midinskom bazom. Sin.


---NUKLEOZOM(LAT.), nucleosome (eng.), tjelašca u obliku bobaka na lancu DNA; kompleks histona i DNA u eukarioticnim jezgrama. Sin.


---NUKLEUS(LAT.), (ENG.), SIN. v. jezgra.


---NULAnulla, ae, f (lat.), zero (eng.), tacka na termometarskoj skali od koje gradacija pocinje. To je tacka mržnjenja po Celzijusovoj i Reumijerovoj skali Sin. .


---NULA, APSOLUTNAnulla absoluta (lat.), absolute zero (eng.), najniža moguca temperatura, oznacena kao 0 na Kel-vinovoj i Rankinovoj skali. To je -273,15° ili -459,67 ° F Sin. .


---NULA, FIZIOLOŠKAnulla physiologica (lat.), physiologic zero (eng.), temperatura na kojoj termalni podražaji ne prave nikakav osjecaj Sin. .


---NUMERACIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. odbrojavanje.


---NUTRICIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. ishrana.


---NUTRICIONIST(LAT.), nutricionist (eng.), specijalista za ishranu Sin. .


---NUTRITIVAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. hranjiv.


---NUZ-EFEKT(LAT.), side effect (eng.), uzgredni efekt nekoga sredstva ili lijeka, koji je prisutan osim onoga glavnoga, radi cega se lijek daje. Nuz-efekt može biti veoma neugodan, a može i pojacati ili minimizirati djejstvo nekoga drugoga lijeka Sin. .


---NUZGOLJENICA(LAT.), (ENG.), SIN. v. cvolike.


---NUZLA1. v. skorbut, 2. stomatitis aphtosa (lat.), aphtoous stomatitis (eng.), rekurentna bolest nepoznate etiologije karakterizirana pojavom malehnih ovalnih ulceracija na usnoj sluzavici koje su prekrivene sivkastim bilirubinskim eksudatom i okružene sa svijetlocrvenom halkom. Lezije perzistiraju 7 -14 dana i onda zacjeljuju Sin. .


---NUŽDA(LAT.), (ENG.), malehna, Sin. v. mokrenje.


---NUŽDA(LAT.), (ENG.), velika, Sin. v. stolica.


---OBADchrysops, idis, f (lat.), grove fly (eng.), rod velikih muha porodice Tabanidae cije ženke sišu kr Sin. v. Ženka ubada preko dana kada je toplo, a razne vrste su domacini Loa-loa i tularemije. Porodicu cine mnoge vrste. Tu spadaju konjske muhe, horse-flies i obadi u užem smislu rijeci, gad-flies.


---OBAMRIJETItorpere (lat.), get torpid (eng.), postati neosjetljiv, uspavan, umiren, umrtvljen, ukocen, spor, trom. zamrijeti. Sin.


---OBAMRIOtorpidus-3 (lat.), torpid (eng.), onaj koji ne funkcionira sa normalnom snagom ili lahkocom, neosjetljiv, uspavan, umiren, umrtvljen, ukocen, spor, tup, sin. torpidan Sin. .


---OBAMRLOSTtorpor, oris, m (lat.), numbness (eng.), gubitak sposobnosti odgovora na normalne ili obicne, svakodnevne stimulacije, utihnulost, utrnulost, sporost, sin. torpidnost Sin. .


---OBARAK(LAT.), (ENG.), SIN. v. naljev.


---OBAVAKfunctio, onis, f (lat.), function (eng.), 1. posebna, ali normalna, fiziološka aktivnost nekoga organa ili dijela tijela, 2. (u hemiji), karakteristicno ponašanje hemijskoga spoja uslijed prisustva specificne funkcionalne grupe. funkcija. Sin.


---OBAVEZANobligatus-3, obligatorius-3 (lat.), obligated (eng.), bezuslovan, onaj koji se mora uciniti, desiti, napraviti. obligatan, obligatoran. Sin.


---OBAVIJENobvolutus-3 (lat.), enveloped (eng.), omotan zavojem, oblogom, tjenom, opnom, membranom. omotan. Sin.


---OBAŠVArhaphe, es, f (lat.), seam (eng.), opci termin za mjesto spajanja dvaju polovica, rub koji dijeli na jednake, ali i nejednake dijelove (npr. obašva mošnji, raphe scroti). Sin.


---OBDUCENT, OBDUCENS, entis, m (lat.), prosector (eng.), ljekar koji vrši obdukciju. prosektor. Sin.


---OBDUKCIJA, OBDUCTIO, onis, f (lat.), autopsy, necropsy (eng.), ispitivanje leša njegovim otvaranjem i pregledom unutrašnjih organa. rasporina. Sin.


---OBDUKCIONA DVORHANA(LAT.), (ENG.), SIN. v. prosektura.


---OBESKLICENasepticus-3 (lat.), aseptic (eng.), onaj koji je bez prisutnih mikroorganizama; onaj na ili u kojem su klice uništene, a u kontaktu je sa živim tkivom, narocito na operaciji Sin. .


---OBEZBOJAVANJEdecoloratio, onis, f (lat.), decoloration (eng.), bijeljenje, gubitak boje, dekoloracija, djejstvo neke materije, obicno hemijskoga spoja, tako što ce uništiti boju supstratu na koji djeluje Sin. .


---OBICANsimplex, cis (lat.), simple, plain (eng.), jednostavan, prost, svakidašnji. Kaže se za bolest, simptom ili radnju koja nije komplicirana, lahka je, rutinska Sin. .


---OBILANopulentus-3 (lat.), opulent (eng.), bujan, raskošan, bogat, mnogo ga ima, obilat (npr. obilna vaskularizacija). opulentan. Sin.


---OBILJEŽJE(LAT.), (ENG.), SIN. v. znak.


---OBIM1. ambitus, us, m (lat.), extent (eng.), dimenzija rasprostranjenosti neke pojave ili strukture, sin. objam, 2. perimeter, tri, f (lat.), id.(eng.),., linija koja cini granicu nekoga kruga, sin. perimetar. Sin.


---OBJEKTIVobjectivus, i, m (lat.), objective (eng.), leca ili sistem leca na mikroskopu ili teleskopu koji je najbliži predmetu (objektu) koji se posmatra Sin. .


---OBJEKTIVANobjectivus-3 (lat.), objective (eng.), ono što se može percipirati culima; stvaran (o simptomu za razliku od subjektivnih tegoba) Sin. .


---OBJESITIsuspendere, pendere (lat.), suspend, hang (eng.), 1. prikaciti, pricvrstiti neki organ ili tjelesnu strukturu kao dio operativnoga zahvata njegove spuštenosti, sin. suspendirati, 2. (se), izvršiti samoubistvo vješanjem Sin. .


---OBLEŽATI(LAT.), (ENG.), SIN. v. obljubiti.


---OBLIGATAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. obavezan.


---OBLIGATORAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. obavezan.


---OBLIK, FORMA, ae, f (lat.), form (eng.), 1. karakteristika neke strukture ili entiteta determinirana oblikom, velicinom i drugim vidljivim osobinama. forma, 2. Sin. v. konfiguracija 1.


---OBLIKVITET(LAT.), (ENG.), SIN. v. kosina.


---OBLITERACIJAobliteratio, onis, f (lat.), obliteration (eng.), zacepljenje nekoga kanala ili otvora potpunim njegovim srašcavanjem ili zatvarenjem, bilo uslijed bolesti, dege-neracije i iradijacije, bilo uslijed hirurške procedure. zacepljenje. Sin.


---OBLITERANTANobliterans, antis (lat.), obliterant (eng.), onaj koji zacepljava, zacepljujuci Sin. .


---OBLJUBApareunia, ae, f, cohabitatio, onis, f (lat.), sexual intercourse (eng.), spolni akt muškarca i žene. U bosanskome jeziku ovaj termin ima karakter ponešto nevoljnoga i nemilosnoga akta, sa pasivnom ulogom ženskoga partnera. Prema tome obljubu vrši muškarac Sin. .


---OBLJUBITI, CONCUMBERE(lat.), make love (eng.), uciniti spolni akt sa ženskom osobom, up. obljuba Sin. .


---OBLOG, FOMENTUM, i, n, obvolutio, onis, f, malagma, atis, n (lat.), poultice (eng.), sve što se aplicira na odredeno mjesto u cilju postizanja lokalne topline (suho, vlažno, masa biljnoga, mineralnoga, odnosno životinjskoga porijekla), ili kao aplikacija nekoga blažila Sin. .


---OBLOGAtegmentum, i, n (lat.), covering (eng.), pokrivac, prekrivac, pokrov, ono što oblaže neku strukturu, prekriva je. tegmentum. Sin.


---OBLOZI, VLAŽNIfomenta, orum, n (lat.), poultices (eng.), mehka, vlažna masa, konzistencije kuhanoga povrca koja se stavlja medu slojeve gaze, pamucnoga platna, muslina, ili izmedu peškira i toplo se aplicira na odredeno mjesto da bi napravila lokalnu toplinu ili iritaciju. Za to se cesto upotrebljava laneno sje Sin. .


---OBLOŽENpulvinatus (lat.), padded (eng.), postavljen mehkim materijalom da ne žulja, ne tišti (npr. imobilizacino sredstvo mora biti bloženo Sin. )


---OBLUK(LAT.), (ENG.), SIN. v. luk.


---OBMANA, CULNA(LAT.), (ENG.), SIN. v. bulazan ili obmana.


---OBMANA, HALLUCINATIO, onis, f (lat.), hallucination (eng.), osjecaj percepcije culima, abnormalno perceptivno iskustvo, bez stvarnoga objekta ili podražaja. bulazan, ludovijest, utvara, halucinacija, culna obmana. Sin.


---OBNAVLJANJEregeneratio, onis, f (lat.), regeneration (eng.), prirodno vracanje neke strukture (tkivnoga gubitka) u normalni oblik i funkciju. Obnavljanje istim tkivom. regeneracija, preporod. Sin.


---OBNOSJEregio nasalis (lat.), nasal region (eng.), predio lica oko nosa. Nazalna regija. Sin.


---OBNOVAreparatio, onis, f, renovatio, onis, f (lat.), repair (eng.), fizicko ili psihicko ponovno uspostavljanje oštecenoga tkiva ili funkcije bilo operativnim, bilo konzervativnim mjerama, obnavljanje Sin. .


---OBODora, ae, f (lat.), (eng.), margin, edge (lat.), meda, rub, ivica, obicno jace izraženi kao da je posebno tretirana (opšivena), sin. rub. Sin.


---OBOJEN, COLORATUS-3, tinctus-3 (lat.), colored, tint stained (eng.), tkivo ili citav organ, odnosno organizam, koji je primio odredenu boju, prebojen. bojali. Sin.


---OBOLJETI(LAT.), get ill (eng.), razboljeti se, dobiti bolest ili neki simptom bolesti, pasti u bolest Sin. .


---OBOSTRANbilateralis, e (lat.), bilateral (eng.), onaj koji ima dvije strane, ide na dvije strane, pripada objema stranama. bilateralan. Sin.


---OBRADAK, V(LAT.), (ENG.), bradište. Sin.


---OBRAZmala, ae, f, bucca, ae, f, obicno u pl. buccae, arum, f (lat.), cheek (eng.), mehka, lateralna, mesnata strana lica, a pocinje coškom usana. lanita. Sin.


---OBRAZAC(LAT.), (ENG.), SIN. v. kaluf.


---OBRAZNImalaris, e (lat.), malar (eng.), onaj koji pripada obrazu ili zigomaticnoj kosti Sin. .


---OBREZAK(LAT.), (ENG.), SIN. v. kapica.


---OBREZANJE, V(LAT.), (ENG.), sunnecenje. Sin.


---OBREZIVANJE(LAT.), (ENG.), SIN. v. sunnecenje.


---OBRIJATI(LAT.), shave (eng.), skinuti dlake posredstvom oštroga sjeciva preko dlakave površine. Brijanje je preduslov hirurške intervencije Sin. .


---OBRIS, SILHOUETTE(LAT.), (ENG.), (fr.), sjena, naznaka, kontura, nacrt (npr. obris srca na snimku) Sin. .


---OBRNUTinversus-3 (lat.), inverted (eng.), smješten na drugoj, suprotnoj strani nego je normalno (npr. situs viscerum inversus, obrnut položaj organa droba) Sin. .


---OBROKcena, ae, f, prandium, ii, n (lat.), meal (eng.), jednokratna ili višekratna kolicina hrane koja se daje u odredeno vrijeme, regularno ili sa specificnom namjenom za postizanje dijagnoze. Sin.


---OBROK, OPAKNI(LAT.), opaque meal (eng.), lahak obrok koji sadrži supstanciju koja zadržava rendgenske zrake i upotrebljava se radi ispitivanja želuca i crijeva. Sin.


---OBROK, RETENCIONI(LAT.), retention meal, test meal (eng.), obrok koji ostaje u želucu da bi izazvao lucenje i poslije se izvadio radi analize lucenja. Sin.


---OBRTversio, onis, f (lat.), version (eng.), 1. akt ili proces okretanja necega u drugom pravcu, okretanje, 2. novi položaj nekoga organa ili dijela tijela u odnosu na normalni njegov položaj, 3. (u opstetriciji), promjena pola-riteta fetusa u odnosu na majku što je napravljeno rukom akušera, sin. v Sin. .


---OBRTACmusculus rotator (lat.), rotatory muscle (eng.), mišic koji vrši rotaciju, vrtnju, sin. rotator Sin. .


---OBRTANJE, ROTATIO, onis, f (lat.), rotation (eng.), kretanje oko ose, okretanje tijela oko ose. Sin.


---OBRUBLJENvallatus-3 (lat.), cupshaped, vallate (eng.), onaj koji ima oko glavne strukture zid ili rub, opšancen, optocen, opasan bedemom, zidom Sin. .


---OBRVA1. supercillium, ii, n (lat.), eyebrow (eng.), transverzalno uzdignuce na spoju cela i gornjega kapka, obraslo dlakama, 2. superecilia, orum, n (lat.), eyebrow (eng.), dlake koje rastu na transverzalnome uzdignucu izmedu cela i gornjega kapka. kumlija, povija. Sin.


---obrvansuperciliatis, e (lat.), superciliary (eng.), onaj koji je smješten u obrvi, pripada obrvi Sin. .


---obrvni lukarcus superciliaris, (lat.), superciliary arch (eng.), gornji rub orbite, lahka elevacija koja ide prema gore i lateralno od glabele na ceonoj kosti Sin. .


---obscen(lat.), (eng.), Sin. v. bestidan.


---obujam(lat.), (eng.), Sin. v. obim 1.


---obušica(lat.), (eng.), Sin. v. hrnja.


---obušjeregio auricularis (lat.), auricular region (eng.), predio na glavi s obje strane oko uha. Sin.


---obuška(lat.), (eng.), Sin. v. uho, vanjsko.


---obvojvelamentum, i, n (lat.), bandage, envelope (eng.), ovoj, zavoj, prekrivac za ranu ili dio tijela, zastirac, zaštita od infekcije ili dodatnoga povrjedivanja. ovoj, zavoj. Sin.


---oceljeregio frontalis (lat.), forhead, frontal region (eng.), predio cela, dio iznad obrve do ruba kose. Sin.


---ocevidaspectus, us, m (lat.), aspect (eng.), pogled, izgled, pojava, sin. aspekt. Sin.


---ocinjiophtalmicus-3 (lat.), ophtalmic (eng.), ono što pripada oku, npr. ocinja jabucica, ocinja bolest, ocinji vid i sl. ocni, oftalmican, okularan. Sin.


---ocinskipaternus-3 (lat.), paternal (eng.), onaj koji pripada roditelju muškoga spola, ocu Sin. .


---ocinstvopaternitas, atis, f (lat.), paternity (eng.), biološka i legalna kategorija pripadnosti po porijeklu, pripadnost muškome roditelju. Sin.


---ocistiti (se)laxare (lat.), relieve (fecal matter) (eng.), isprazniti crijeva normalnim putem i normalnim procesom, ali i djejstvom sredstava za cišcenje, laksativa. Olakšati se, otici u zahod, imati stolicu, Sin.


---ocjedakfiltratum, i, n (lat.), filtrate (eng.), tecnost koja je prošla kroz filtar, te na taj nacin procišcena. filtrat, ocjedine. Sin.


---ocjedine, v(lat.), (eng.), ocjedak Sin. .


---ocniopticus-3 (lat.), optic (eng.), ono što pripada ili proizilazi iz oka (npr. ocna duplja, ocne bolesti i sl.). ocinji, oftalmican, okularan. Sin.


---ocnica(lat.), (eng.), Sin. v. cašica, ocna.


---ocnjakdens caninus (lat.), canine tooth (eng.), jedan od 4 zuba, jedan na svakoj strani obje vilice, treci zub od medijalne linije. Ima masivnu petougaonu krunu i jedan masivan, dug korijen. Funkcija mu je kidanje. pasjak. Sin.


---ocut(lat.), (eng.), Sin. v. osjecaj.


---ocutjeti(lat.), (eng.), Sin. v. cutjeti.


---odabirselectio, onis, f (lat.), selection (eng.), konstelacija faktora koja determinira relativnu pojavu reproduktivnih elemenata razlicitih genotipa u jednoj populaciji, sin. selekcija Sin. .


---odajecellulae mastoideae (lat.), mastoid cells (eng.), šupljinice u mastoidnome nastavku vrjemešne kosti Sin. .


---odajica lutalicaplanocytus, i m (lat.), planocyte, wandering cell (eng.), odajica sposobna za ameboidna kretanja (slobodni makrofagi, limfociti, plazma odajice i sl.) Sin. .


---odajica vretenastacellula fusiformis (lat.), spindle cell (eng.), duga, uska odajica, u obliku vretena, cije prošire-nje sadrži jezgru, a koje uglavnom pripadaju glatkim mišicima Sin. .


---odajicacellula, ae, f (lat.), cell (eng.), 1. osnovna strukturalna i funkcionalna jedinica živoga organizma, a sastoji se od jezgre okružene citoplazmom koja sadrži razlicite organele. okren, celija, stanica, 2. malehni, manje ili više zatvoreni prostor, sin. celija. Sin.


---odajica, ganglijskagangliocytus, i, m (lat.), ganglion cell (eng.), oblik velike nervne odajice koja je karakteristicna za ganglije. Prema izgledu njenih dentrita klasificira se u šest kategorija. gangliocit. Sin.


---ODAJICA, HRANIDBENAtrophocytus, i, m (lat.), trophocyte (eng.), niži tip odajice koja obezbjeduje ishranu višem tipu odajica ili tkiva Sin. .


---ODAJICA, HRSKAVICNAchondrocytus, i, m (lat.), chondrocyte (eng.), zrela hrskavicna odajica koja je ugniježdena u lakunu hrskavicnoga matriksa i izlucuje taj matriks Sin. .


---ODAJICA, JAJNAoocytus, i, m (lat.), oocyte (eng.), jajna odajica koja se razvija u jednome od dva stadija. Primarna jajna odajica nastaje iz maticne jajne odajice (oogonium) diferencijacijom u vrijeme rodenja. Sekundarna jajna odajica nastaje iz primarne kratko prije ovulacije, tako što se izbacuje prvo p Sin. .


---odajica, koštanaosteocytus, i, m, osteoblastus, i, m (lat.), osteocyte, osteoblast (eng.), odajica koja nastaje od fibroblasta koja kad sazrije pravi kost (osteoblast). Osteoblast postaje ugniježden u koštani matriks tako što zauzima ovalni prostor, šupljinu (lacuna), a kroz nježne kanalice šalje tanke citoplazmatske produžetke da bi napravili Sin. .


---odajica, masnalipocytus, i, m, adipocytus, i, m (lat.), lipocyte, adipocyte, fat cell (eng.), odajica masnoga tkiva koja je specijalizirana za sintezu i magaziniranje masti. Jezgro je potisnuto u stranu, a citoplazma je tanka linija oko masne globule od triglicerida. adipocit, lipocit. Sin.


---odajica, maticna jajnaoogonium, ii, n (lat.), id.(eng.), odajica koja nastaje iz primodijalne zametne odajice, brzo se multiplicira, postaje ucahurena u primordijalnome folikulu i u vrijeme rodenja postaje jajna odajica, ooblast. oblast. Sin.


---odajica, maticna mišicnasarcoblastus, i, m (lat.), sarcoblast (eng.), primitivna odajica koja se razvija u mišicnu odajicu Sin. .


---odajica, maticnametrocytus, i, m (lat.), parent cell, mother cell (eng.), bilo koja odajica koja svojom diobom daje nove odajice-kcerke Sin. .


---odajica, mišicnamyocytus, i, m (lat.), myocyte (eng.), bilo koja odajica koja se može kontrahirati. Odajice glatkih mišica su vretenaste i imaju jedno jezgro, te uzdužno postavljene miofibrile Sin. .


---odajica, nišanskaleptocytus, i, m (lat.), leptocyte, target cell (eng.), nenormalno tanak eritrocit koji poslije bojenja pokazuje tamniji centar i bljedi krug oko njega, te opet tamniju periferiju, a sadrži manje hemoglobina. Nalaze se kod anemija, hemoglobinopatija, bolesti jetre, opstruktivne žutice. leptocit. Sin.


---odajica, omotnapericytus, i, m (lat.), pericyte (eng.), jedna od posebno elongiranih odajica sa sposobnošcu kontrakcije, koje se nalaze oko arteriola prekapilarnoga tipa, izvan bazalne membrane, sin. pericit Sin. .


---odajica, polihromaticnapolychromatocytus, i, m (lat.), polychromatocyte (eng.), odajica koja se dobro boji razlicitim bojama Sin. .


---odajica, polumjesecastadrepanocytus, i, m (lat.), drepanocyte (eng.), crveno krvno zrno koje je u obliku polumjeseca sa smanjenom kolicinom hemoglobina. drepanocit. Sin.


---odajica, sluznamucocytus, i, m (lat.), mucous cell (eng.), odajica koja secernira sluz ili mucin Sin. .


---odajica, trnolika(lat.), prickle cell (eng.), odajica sa nježnim radijalnim produžecima koji se spajaju sa drugim slicnim odajicama. To su odajice koje dijele primitivne ke-ratinocite u stratum germinativum epidermisa Sin. .


---odajica, zvjezdasta(lat.), (eng.), Sin. v. tkivo, mezenhimalno.


---odajica, živcananeuronum, i, n (lat.), neuron (eng.), odajica nervnoga tikiva. Tipicna odajica ima jezgru, citoplazmu, nekoliko kratkih produžetaka, usmjerenih na sve strane, dendrita i jedan jako dugi, akson, koji završava s nekoliko sitnijih ogranaka. Aksoni cine snopice živaca koji su omotani živcanim ovo Sin. .


---odajice He La(lat.), He La cells (eng.), odajice ljudskoga karcinoma odgajane kontinuirano u kulturi tkiva, a primarno izvedene od ljudskoga raka grlica meterice. Upotrebljavaju se za ispitivanje životnih procesa, virusa, na odajickome nivou (nazvano po pacijentu davaocu, 1951. god.) Sin. .


---ODAVANJE, SRCANO(LAT.), cardiac output (eng.), efektivni volumen krvi koji je izbacila jedna od komora srca u jedinici vremena. To je jednako udarnom volumenu srca pomnoženom sa srcanom frekvencijom Sin. .


---ODBACIVANJEdejectio, onis, f (lat.), dejection, rejection (eng.), neprihvatanje transplantata, što rezultira citavim nizom reakcija u cilju odbacivanja stranoga tijela. Imuni odgovor protiv stranoga tkiva koje je nakalemljeno, sin. dejekcija Sin. .


---ODBIJANJE DJETETAablactatio (lat.), ablactation, weaning (eng.), proces uskracivanja hranjenja djetetu na sisi, odnosno hranjenja pretežno mlijekom i prelazak na ishranu odrasloga covjeka. Obicno potkraj prve godine života. ablaktacija. Sin.


---ODBIJANJEreflexio, onis, f (lat.), reflexion (eng.), vracanje zrake svjetla, zvuka ili topline, poslije njihovoga udara o neku površinu koju ne mogu penetrirati, ili se formira granicna površina gdje se mijenja brzina prostiranja i gustina tkiva, sin. refleksija 2 Sin. .


---ODBIJENO DIJETEablactatus-3 (lat.), weaned child (eng.), dijete koje se prestalo hraniti na sisi i prešlo je na standardnu ishranu. U principu dijete je nervoznije, a u narodu se vjeruje da je podložnije bolesti. Sin.


---ODBITI DIJETEablactare (lat.), to wean (eng.), odbiti dijete od sise, ukinuti djetetu hranjenje na sisi u zamjenu za raznovrsnu hranu, slicnu hrani odraslih. Sin.


---ODBRANAdefensio, onis, f (lat.), defense (eng.), praksa, postupci, odnosno mehanizam kojim se organizam ili vrsta brane protiv bolesti i mentalnih poremecaja. Sin.


---ODCVIJETmenopausis, is, f (lat.), menopause (eng.), prestanak menstruacije kod žena, što nastaje obicno prije pedesete godine života, uz atroficne promjene reproduktivnih organa i posebne promjene na opcemu planu. klimakterijum, menopauza, mijena. Sin.


---ODGOJeducatio, onis, f (lat.), education (eng.), u suštini obrazovanje; niz mjera i pravila koja se namecu populaciji još u djetinjstvu ucenjem u namjeri usvajanja socijaliziranoga nacina ponašanja i prihvatanja normi koje to pojedincu omogucuju. vaspitanje, up. etika. Sin.


---ODGOJ, MEDICINSKI(LAT.), medical education (eng.), u suštini medicinsko obrazovanje koje ce rezultirati usvajanjem normi eticnoga i profesionalnoga ponašanja u bavljenju medicinskom praksom, higijenskoga nacina vlastitoga života i borbe za zaštitu zdravlja. medicinsko vaspitanje. Up. medicinska etika. Sin.


---ODGOVORresponsum, i, m (lat.), response (eng.), akcija, pokret zbog djejstva nekog stimulansa. Sin.


---ODGOVOR, IMUNI(LAT.), immune response (eng.), bilo koji odgo-vor imunoga sistema na djejstvo nekoga antigena, ukljucujuci produkciju antitijela, odajicki imunitet i imunološku toleranciju. Sin.


---ODINAKUZIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. bolno cujenje.


---ODINOGAFIJA, V(LAT.), (ENG.), bolno gutanje Sin. .


---ODINOLIZA(LAT.), (ENG.), SIN. v. išcezavanje bola.


---ODJECAinduvia, arum, f (lat.), clothes (eng.), razni predmeti, zavisno od podneblja, civilizacije, historijskoga trenutka, navika, religije, mode i sl., koje ljudi nose na sebi sa primarnim ciljem zaštite od hladnoce i prekriva-nja reproduktivnih organa. haljine. Sin.


---ODJEK1. echo, us, f (lat.), echo (eng.), ponavljanje zvuka obicno slabijega intenziteta kao posljedice odbijanja zvucnih talasa. Ultrazvuk, takoder, ima ovu osobinu koja se obilato koristi u medicini radi dijagnostike, ali i terapije. eho, 2. repercussio, onis, f (lat.), repercusion (eng.), posljedica nekoga djejstva, terapije, ucinka. Ono što ti agensi proizvode kao reakciju živoga organizma. reperkusija. Sin.


---ODJEL(LAT.), ward (eng.), manja jedinica od odjeljenja (v.) koje se sastoji od više odjela. U principu odjel cini jedna hospitalna jedinica (v.), ali može biti i manje. odsjek. Sin.


---ODJELJENJE(LAT.), department (eng.), dio medicinske ustanove posvecen jednoj medicinskoj struci, jednome zasebnom medicinskome entitetu (npr. odjeljenje za opcu hirurgiju) Sin. .


---ODLAHNUTIremittere (lat.), remit (eng.), popustiti, imati period popuštanja bolesti ili simptoma. Sin.


---ODLJEVfluor, oris, m (lat.), flow (eng.), curenje, tecenje tjelesnoga sadržaja na prirodan otvor (npr. odljev krvi iz materice) Sin. .


---ODLJUSAKexcoriatio, onis, f (lat.), excoriation (eng.), abrazija kože, skidanje epidermisa traumatskim putem. ogrebak, ogrebina, ogrebotina, grebotina, ekskorijacija, parotina, caprljaj. Sin.


---ODLOMAK(LAT.), (ENG.), SIN. v. docijep.


---ODMICANJEabductio, onis, f (lat.), abduction (eng.), pokret koji znaci odmicanje od medijalne ili od aksijalne ravni (npr. odmicanje ruke od tijela), sin. abdukcija. Sin.


---ODMORquies, etis, f (lat.), rest (eng.), pocinak, stanka, pauza nakon napora, rada, izvršena djela ili akcije. Sin.


---ODNOSrelatio, onis, f (lat.), relation (eng.), 1. stanje jednoga organa, objekta, tkiva, funkcije ili entiteta, razmatrano u vezi sa drugim istovjetnim ili potpuno razlicitim, suprotnim. odnošaj, relacija., 2. Sin. v. opcenje, 3. ratio, onis, f (lat.), rate (eng.), ekspresija kvaniteta jedne supstancije ili jednoga entiteta u osnosu na drugu. Odnos izmedu te kolicine se izražava kao kvocijent dijeljenja jedne velicine s drugom, sin. kvocijent, razmjera, 4. broj doga


---ODNOŠAJ(LAT.), (ENG.), SIN. v. odnos 1. i 2. ili opcenje.


---ODONTALGIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. zubobolja.


---ODONTOAMELOBLASTOMAodontoblastoma, atis, n (lat.), id.(eng.), tumor zubnoga porijekla izgraden od cakleni (nastaje njenim bujanjem) Sin. .


---ODONTOBLASTodontoblastus, i, m (lat.), odontoblast (eng.), maticna zubna odajica. Morfološki pripada zubnoj srži, a fiziološki dentinu jer ga izgraduje, hrani i senzibilizira. U suštini odajica veznoga tkiva koja deponira dentin i smještena je na vanjskoj strani površine pulpe, uz dentin Sin. .


---ODONTOBLASTOMAodontoblastoma, atis, n (lat.), id.(eng.), tumor dentinogenoga porijekla napravljen od dentina i odontoblasta Sin. .


---ODONTOGEN(LAT.), odontogenous (eng.), onaj koji potjece ili nastaje od ili iz zuba (npr. odontogeni apsces) Sin. .


---ODONTOGENEZAodontogenesis, is, f (lat.), id.(eng.), razvoj, formiranje i rast zuba Sin. .


---ODONTOIDAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. zubolik.


---ODONTOKLASTodontoclastus, i, m (lat.), odontoclast (eng.), odajica koja razara dentin Sin. .


---ODONTOLIT(LAT.), (ENG.), SIN. v. sedra i zubni kamenac.


---ODONTOLITIJAZAodontolithiasis, is, f (lat.), id.(eng.), stanje prisutnosti zubnoga kamenca Sin. .


---ODONTOLOGIJAodontiologia, ae, f (lat.), odontology (eng.), grana medicinske nauke i prakse koja se bavi zubima Sin. .


---ODONTOMAodontoma, atis (lat.), id.(eng.), 1. svaki tumor porijekla zubnoga tkiva, 2. miješani tumor zubnoga tkiva u kojemu epitelijalne i mezenhimalne odajice pokazuju kompletnu diferencijaciju što rezultira stvaranjem struktura nalik na zub. Sin.


---ODONTOPATIJAodontopathia, ae, f (lat.), odontopathy (eng.), bilo koja bolest zuba, bez obzira na uzrok i ekstenziju Sin. .


---ODONTOPRIZA(LAT.), (ENG.), SIN. v. bruksizam ili škrgutati.


---ODONTOZAodontosis is, f (lat.), id.(eng.), formiranje i erupcija zuba Sin. .


---ODONTOŠIZMA(LAT.), (ENG.), SIN. v. rascjep zuba.


---ODRAZreflexus, us, f (lat.), jerk, reflex (eng.), 1. nevoljna radnja kao odgovor na djejstvo nekoga draženja. Suma svih pojedinacnih nevoljnih aktivnosti, 2. odraz slike nekoga objekta. refleks. Sin.


---ODRAZITIreflectere (lat.), reflect (eng.), odvratiti, reagirati na podražaj, imati odgovor na stimulans, uzvratiti. Sin.


---ODRODdegeneratio, onis, f (lat.), degeration (eng.), familijarna i genetska degeneracija, razlicitost u odnosu na roditelje, ali u negativnom smislu, nazadovanje. Up. odroda. Sin.


---ODRODAvarietas, atis, f (lat.), variety (eng.), subkategorija u odnosu na svoju vrstu, razlicitost od svoje vrste, ali još nije dovoljno za formiranje nove, vlastite vrste. podvrsta, varijetet. Sin.


---ODRŽAVANJE(LAT.), maintenance (eng.), obezbjedivanje stabilnoga stanja kroz dugi period, npr. davanje što manje doze lijeka protiv epilepsije koji ima za cilj održavanje stanja bez napada Sin. .


---ODSJEK(LAT.), (ENG.), SIN. v. odjel.


---ODSUSTVOabsentia, ae, f (lat.), absence (eng.), bilo koji oblik nedolaska na posao u zato predvideno vrijeme. apsentizam. Sin.


---ODUZET(LAT.), (ENG.), SIN. v. uzet.


---ODUZETI(LAT.), paralyze (eng.), staviti u stanje uzetosti (v.), sta-nje paralize. paralizirati. Sin.


---ODUZETOST LICAprosoplegia, ae, f, paralysis facialis (lat.), facial paralysis (eng.), paraliza lica, uzetost polovice lica uslijed oštecenja nervus facialis, kada nedostaje mimika na toj polovici Sin. .


---ODUZETOST(LAT.), (ENG.), SIN. v. uzetost.


---ODUZIMAJUCIparalysans, antis (lat.), paralyzant (eng.), onaj koji uzrokuje paralizu, uzetost (npr. oduzimajuci boli). paralizirajuci. Sin.


---ODVAJAC MOKRACEsegregator, oris, m (lat.), id.(eng.), instrument koji odvaja burež koja pripada jednom ili drugom bubregu Sin. .


---ODVAJANJEisolatio, onis, f (lat.), isolation (eng.), 1. proces izdvajanja ili stanje u kojem se izdvojeni nalaze, 2. separacija inficiranih pojedinaca od onih koji nisu inficirani za period zaraznosti neke bolesti, 3. sukcesivna propagacija rasta nekih mikroorganizama dok se ne dobije cista kultura, 4. (u p izolacija. 4. (u genetici) odvajanje alela, alelicnih gena za vrijeme mejoze kada homologni hromozomi pocinju migrirati prema polovima odajice, sin. segregacija. Sin.


---ODVALArecidivum, i, n (lat.), relapse (eng.), povratak bolesti poslije njenoga ociglednoga prestanka ili znatnoga oslabljenja. recidiv, pogoršanje. Sin.


---ODVARdecoctum, i, n (lat.), decoction (eng.), lijek naprav-ljen kuhanjem, iskuhavanjem, trave. dekokt, uvarak. Sin.


---ODVOD1. derivatio, onis, f (lat.), derivation, lead (eng.), jedna od elektroda stavljena na kožu u elektrokardiografiji kojom se registriraju bioelektricne struje, sin. derivacija, 2. shunt (eng.), spoj, anastomoza, izmedu dva prirodna kanala ili rezervoara, bilo da je nastao spontano, bilo da je hirurški napravlj Sin. .


---ODVOÐENJE KRVIrevulsio, onis, f (lat.), revulsion (eng.), prevodenje krvi iz jednoga dijela tijela u drugi, sin. revulzija Sin. .


---ODVOÐENJEderivatio, onis, f (lat.), derivation (eng.), izvodenje iz porijekla supstancije ili procesa kojim se odvodi, proces otplavljivanja i odnošenja sa izvora ili porijekla, odvodenje struje elektrodom. Sin.


---ODVODNICAarteria, ae, f (lat.), artery (eng.), opci termin u anatomskoj nomenklaturi koji oznacava krvni sud koji odvodi krv od srca. Zid joj je graden od 3 sloja, adventicija, tunica media i intima, gdje tunica media ima snažne mišicne niti koje reguliraju promjer odvodnice. onim kucavica pripada uglavnom velikim odvodnicama. Inace sinonimi kucalica, kucavica, dihavica, krvna žila, arterija. Sin.


---ODVOJENIK(LAT.), (ENG.), SIN. v. odvojiti.


---ODVOJITIisolare (lat.), isolate (eng.), 1. separirati nekoga od drugih osoba, materijala ili objekata. Izolirana osoba je odvojenik, 2. (u mikrobiologiji) izdvajanje iz klinickoga uzroka ciste kulture onih mikroorganzmama koji su uzrocnici. izolirati. Sin.


---ODVRATNOSTtaedium, i, n (lat.), tedium (eng.), nepodnošljivost necega (npr. jela ili odredene osobe), više u sociološkome, psihološkome i kulturnome smislu, bez obzira na posjedovanje nekih negativnih kvaliteta od strane te osobe, jela ili procesa. Takoder nenaklonost Sin. .


---OFICIJALAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. zvanican.


---OFICINALANofficinalis, e (lat.), officinal (eng.), onaj koji se regularno prodaje po apotekama ili drogerijama Sin. .


---OFIDIOFOBIJAophidiophobia, ae, f (lat.), id.(eng.), iracionalan strah od zmija Sin. .


---OFIDIZAM(LAT.), (ENG.), SIN. v. ujed otrovnice.


---OFIJAZAophiasis, is, f (lat.), id.(eng.), oblik alopeciae areatae. Oblik dugoga trajanja kada kosa otpada u zmijolikim trakama Sin. .


---OFIOZA(LAT.), (ENG.), SIN. v. grc obrve.


---OFTALMICAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. ocni.


---OFTALMIJAophtalmia, ae, f (lat.), id.(eng.), akutna i jaka inflamacija oka, konjunktive i dubljih struktura. Sin.


---OFTALMIJA, SIMPATICNAophtalmia sympathica (lat.), sympathetic ophthalmia (eng.), granulomatozna inflamacija uvealnoga dijela neoštecenoga oka poslije povreda drugoga oka nekoliko nedjelja kasnije. Sin.


---OFTALMITISophtalmitis, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija oka. Sin.


---OFTALMODEZMITISophtalmodesmitis, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija tetiva mišica oka. Sin.


---OFTALMODINAMOMETARophtalmodynamometer, tri, f (lat.), id.(eng.), 1. instrument koji mjeri retinalni arterijski pritisak, 2. instrument koji služi za odredivanje bliske tacke konvergencije Sin. .


---OFTALMODINAMOMETRIJAophtalmodynamometria, ae, f (lat.), ophtalmodynamometry (eng.), 1. mjerenje retinalnoga arterijskoga pritiska oftalmodinamometrom, 2. odredivanje bliske tacke konvergencije pomocu oftalmodinamometra Sin. .


---OFTALMODINIJAophtalmodynia, ae, f (lat.), id.(eng.), bol u oku Sin. .


---OFTALMOFAKOMETAR, OPHTALMOPHACOMETER, tri, f (lat.), id.(eng.), sprava sa mjerenje refrakcione snage lece Sin. .


---OFTALMOLIT(LAT.), (ENG.), SIN. v. kamen, suzni.


---OFTALMOLOG(LAT.), ophtalmologist (eng.), ljekar koji je specija-lizirao oftalmologiju kao posebnu granu medicine i time stekao pravo konzervativnoga i operativnoga lijecenja bolesti oka i njegovoga zaštitnoga aparata. okulista. Sin.


---OFTALMOLOGIJAophtalmologia, ae, f (lat.), ophtalmology (eng.), grana medicinske nauke i prakse koja se bavi okom, njegovim zaštitnim aparatom i njihovim bolestima Sin. .


---OFTALMOMALACIJA, OPHRTALMOMALACIA, ae, f (lat.), id.(eng.), nenormalno razmekšanje ocne jabucice Sin. .


---OFTALMOMETARophtalmometer, tri, f (lat.), id.(eng.), sprava za mjerenje krivine kornee, sin. keratometar Sin. .


---OFTALMOPATIJAophtalmopathia, ae, f (lat.), ophtalmopathy (eng.), bilo koja bolest oka Sin. .


---OFTALMOPATIJA, INFILTRATIVNAophtalmopathia infiltrativa (lat.), infiltrative ophtalmopathy (eng.), promjene na oku koje se cesto vide kod tireoidnih smetnji, a uzrokovane su povecanim sadržajem vode u ocnim strukturama, pa se vide egzoftalmus, nabuh, suzenje, hemoza, konjunktivalna injekcija Sin. .


---OFTALMOPLEGIJAophtalmoplegia, ae, f (lat.), id.(eng.), para-liza mišica pokretaca oka Sin. .


---OFTALMORAGIJAophtalmorrhagia, ae, f (lat.), id.(eng.), profuzno krvarenje iz oka Sin. .


---OFTALMOREJAophtalmorrhoea, ae, f (lat.), ophtalmorrhea (eng.), tajenje krvi iz oka Sin. .


---OFTALMOSKOPophtalmoscopium, ii, n (lat.), ophtalmoscope (eng.), instrument koji sadrži probušeno ogledalo i lece, a služi za ispitivanje unutrašnjosti oka Sin. .


---OFTALMOSKOPIJAophtalmoscopia, ae, f (lat.), ophtalmoscopy (eng.), pregled unutrašnjega oka sa oftalmoskopom ( Sin. v.). Može biti direktna ili indirektna.


---OFTALMOSTATophtalmostatum, i, n (lat.), ophtalmostat (eng.), instrument koji drži oko mirnim za vrijeme operacije Sin. .


---OFTALMOTONOMETAR(LAT.), (ENG.), SIN. v. tonometar.


---OFTALMOTONOMETRIJAophtalmotonometria, ae, f (lat.), ophtalmotonometry (eng.), indirektna procjena intraokularnoga pritiska pomocu odredivanja otpora ocne jabucice snazi aplikacije Sin. .


---OFTALMOTROPOMETARophtalmotropometer, tri, f (lat.), id.(eng.), instrument za mjerenje ocnih pokreta, za mjerenje strabizma. strabizmometar, strabometar. Sin.


---OFTALMOTROPOMETRIJAophtalmotropometria, ae, f (lat.), ophtalmotropometry (eng.), mjerenje velicine ocnih pokreta (strabizma), strabizmometrija, strabometrija Sin. .


---OGANJ, V(LAT.), (ENG.), vatra. Sin.


---OGAVJEfastidium, ii, n (lat.), disgust (eng.), odvratnost prema jelu, averzija na hranu. Sin.


---OGLAVA(LAT.), (ENG.), SIN. v. kosa.


---OGLAVNIKcaput succedaneum (lat.), id.(eng.), nabuh na glavi novorodenceta kao posljedica poroda. To nije krvni podljev i treba ga razlikovati od hematoma kod kojega nastaje krvarenje ispod periosta. Sin.


---OGLEDALO(LAT.), mirror (eng.), polirana površina koja svjetlo odbija pravolinijski, tako da daje odraz objekta na njemu Sin. .


---OGLEDALO, CEONO(LAT.), frontal mirror (eng.), okruglo ogledalo sa rupom u sredini koje se koristi da reflektira svjetlo u neku šupljinu; obicno se koristi pri otorinolaringološkome pregledu ili intervenciji Sin. .


---OGLEDALO, STOMATOLOŠKO(LAT.), mouth mirror (eng.), malehno ogledalo na dršku koje može, ali ne mora uvecavati sliku u usnoj duplji, a koristi se pri pregledu ili radu na zubima Sin. .


---OGLUHNUTI(LAT.), get deaf (eng.), smanji se sluh, postati gluhlji, ne percipirati sve tonove, narocito visoke frekvencije. Obicno se kaže o starijim ljudima Sin. .


---OGNJICA(LAT.), (ENG.), 1. Sin. v. vatra, 2. v. pošalina.


---OGNJIŠAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. žarišan.


---OGNJIŠTEfocus, i, m (lat.), id.(eng.), glavni centar morbidnoga procesa (narocito gnojenja). fokus, žarište. Sin.


---OGNOJAK, V(LAT.), (ENG.), zagnoj. Sin.


---OGNOJENsuppuratus-3 (lat.), suppurated (eng.), kaže se za inflamatorni proces koji je postao gnojan, odnosno o organu i tkivu ako su prožeti gnojem, sin. zagnojen Sin. .


---OGOLOTMelissa officinalis (lat.), bule balm, sweet balm (eng.), ljekovita trava od koje se koristi list, stabljika i cvijet kao stimulans, blag sedativ i dijaforetik. pcelinja ljubica, zucovina. Sin.


---OGRADICAareola, ae, f (lat.), id.(eng.), 1. bilo koje malehno okruglasto mjesto, prostor, površina, 2. cirkularni kolutic, halkica druge boje koja okružuje centralnu tacku. kolobar, areola. Sin.


---OGRAMAneurosis, is, f (lat.), id.(eng.), prema Frojdovome shvatanju termin neuroza se koristio vrlo široko, obuhvatajuci sve psihicke poremecaje. Tako se govorilo o aktualnim (neurastenija, hipohondrijaza, anksiozna neuroza), psihoneurozama (anksiozno-histericna, konverzivno-histericna, opsesivn neuroza. Sin.


---OGRANAKramus, i, m (lat.), branch (eng.), grana jedne cjeline koja se cijepa na više ogranaka (npr. krvni sud ili živac daju više ogranaka) Sin. .


---OGRANICENJErestrictio, onis, f (lat.), restriction (eng.), sužavanje granica, umanjivanje obroka kolicinom i kvalitetom, smanjivanje dimenzija. Sin.


---OGRANICENOSTlimitatio, onis, f (lat.), limitation (eng.), omedenost, limitiranost, proces ogranicavanja, lokalnost, stanje ogranicenosti, (o procesu) lokalni proces (sin. li-mitacija). Sin.


---OGREBAK(LAT.), (ENG.), SIN. v. ogrebotina.


---OGREBINA, V(LAT.), (ENG.), ogrebotina. Sin.


---OGREBOTINAexcoriatio, onis, f (lat.), excoriation (eng.), abrazija kože, skidanje epidermisa traumatskim putem. ogrebak, ogrebina, ekskorijacija, grebotina, odljustak, parotina, caprljaj. Sin.


---OHLADArefrigeratio, onis, f (lat.), refrigeration (eng.), te-rapeutska aplikacija hladnoce ili izlaganje nižim temperaturama. hladenje, refrigeracija, rashlada. Sin.


---OHLAÐENrefrigeratus-3 (lat.), (eng.), cooled (eng.) 1. (o živom bicu), izgubio svoju prirodnu toplinu, posjeduje toplinu nižu od normalne, za covjeka ispod 37° C, 2. (o neživim supstancijama) ispod temperature okolice. Sin.


---OHLADITI(LAT.), (ENG.), SIN. v. zepsti.


---OHLEZAochlesis, is, f (lat.), id.(eng.), bilo koja bolest koja nastaje uslijed pretrpanosti Sin. .


---OHRONOZAochronosis, is, f (lat.), id.(eng.), generalizirano nagomilavanje pigmenta u veznome tkivu, hrskavici i epidermisu, skleri i ušima. Burež je tamnija. Može biti stecena ili zbog alkaptonurije Sin. .


---OJEDINA1. erosio, onis, f (lat.), erosion (eng.), izjedanje, destrukcija površine nekoga dijela tijela, materijala ili strukture, postepeno stvaranje plitke kožne udubine koja obuhvaca jedino epiderm, sin. erozija, 2. intertrigo, inis, f (lat.), id.(eng.),., površni dermatitis koji nastaje na koži kad se Sin. .


---OKAMENJIVANJEpetrifactio, onis, f (lat.), petrifaction (eng.), konverzija tkiva u supstanciju nalik na kamen, sin, petrifakcija Sin. .


---OKCIPITALAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. zatiljni.


---OKCIPUT(LAT.), (ENG.), SIN. v. zatiljak 2.


---OKLOBINA(LAT.), (ENG.), SIN. v. hrgaca.


---OKLUZALANocclusalis, e (lat.), occlusal (eng.), onaj koji se nalazi na okluzalnoj površini zuba Sin. .


---OKLUZIVANocclusivus-3 (lat.), oclusive (eng.), zacepljujuci, zatvarajuci, ono što ostvaruje okluziju. V. okluzija. Sin.


---OKO(LAT.), oculus, i, m (lat,.), eye (eng.), parni organ vida. Termin obuhvaca sadržaj ocne duplje: ocna jabucica, mišice pokretace, ocni živac i zaštitni aparat. doz. Sin.


---OKO, BIJELOleucoma corneae, keratoleucoma, atis, n (lat.), corneal leucoma (eng.), gusti, bijeli opacitet na rožnjaci,. bijela mrlja rožnjace, sin. leukoma, maglica Sin. .


---OKO, SLIJEPOtempus, oris, m, fossa temporalis (lat.), temple, temporal fossa (eng.), predio strane lubanje kojoj dno cini squama ossis temporalis, a sadrži temporalni mišic. Kost je na tome mjestu jako tanka i udarcem se lahko lomi, a ova povreda vodi epiduralnome hematomu, jer je ispod art. meningica media. vezi, skranje. Sin.


---OKO, VELIKObuphtalmia, ae, f (lat.), buphtalmos (eng.), pretjerano veliko oko uslijed proširenja ocne jabucice ili raširenih fibroznih ovojnica oka Sin. .


---OKOLICA(LAT.), (ENG.), SIN. v. okolina.


---OKOLINAvicina, ae, f (lat.), enviroment, vicinity (eng.), ukupnost svih stanja i elemenata koje cine sredinu u kojoj jedinka boravi, zajedno sa utjecajima na nju, komšiluk, susjedstvo. okolica. Sin.


---OKOLOCMARANperiprocticus-3 (lat.), periproctic (eng.), smješten oko puška, cmara; narocito se odnosi na vezno tkivo pogodno za isindiju. periproktalan. Sin.


---OKOLOZGLOBNIperiarticularis, e (lat.), periarticular (eng.), onaj koji se nalazi oko nekoga zgloba, sin. periartikularan Sin. .


---OKOLOŽARIŠTANperifocalis, e (lat.), perifocal (eng.), ono što se nalazi oko nekoga fokusa (npr. okoložarišni nabuh), sin. perifokalan Sin. .


---OKOMITperpendicularis, e (lat.), perpendicular (eng.), uspravan, postavljen uspravno na horizontalnu ravan (npr. perpendikularna lamina) Sin. .


---OKOODAJICKIpericelluaris, e (lat.), periocellular (eng.), onaj koji se nalazi ili je smješten u blizini neke odajice, odnosno oko nje Sin. .


---OKORINAcrusta, ae, f (lat.), scab, crust (eng.), formirani vanjski sloj cvrste mase, na ogranicenom dijelu kože, pojedinacan ili multipan, nastao sušenjem eksudata ili sekreta. krasta, kora, skorina. Sin.


---OKOSTICA(LAT.), (ENG.), SIN. v. periost.


---OKOSTNJENJE(LAT.), (ENG.), SIN. v. okoštavanje.


---OKOTITI(LAT.), whelp (eng.), (za životinju) donijeti na svijet mladunce Sin. .


---OKOVRATNIK(LAT.), collar (eng.), traka zavoja, nekada ojacana gipsom, u današnje vrijeme od plastike napravljen sistem koji imobilizira vrat i stavlja se kružno oko njega Sin. .


---OKOZUBNIperiodontalis, e (lat.), periodontal (eng.), onaj koji se dešava ili se nalazi, nastaje, oko zuba, npr. u periodontalnom ligamentu. periodontalan. Sin.


---OKOŠTATIossificare (lat.), ossify (eng.), (tkivo) promijeniti se u smislu okoštavanja, indurirati kalcijevim solima, na-taložiti kalcijeve soli, postati osobina kosti, razviti se u kost Sin. .


---OKOŠTAVANJEossificatio, onis, f (lat.), ossification (eng.), stvaranje kosti ili koštane supstancije, konverzija veznoga ili hrskavicnoga tkiva u koštano. osifikacija, okostnjenje, osteoza. Sin.


---OKOŽLJEZDANperiglandularis, e (lat.), periglandular (eng.), onaj koji se nalazi oko neke žlijezde Sin. .


---OKRAJINA(LAT.), (ENG.), SIN. v. ud ili okrak.


---OKRAKmembrum, i, n, extremitas, atis, f (lat.), limb, extremity (eng.), jedan od parnih produžetaka tijela koji služe hodanju i hvatanju (kod covjeka su to 2 ruke i 2 noge), sin. ud, okrajina, ekstremitet. Sin.


---OKREN(LAT.), (ENG.), SIN. v. odajica.


---OKREPA(LAT.), (ENG.), SIN. v. okrijepiti


---OKRIJEPITI, RECREARE(lat.), recover (eng.), ponovo steci snagu, povratiti snagu, ponovo doci do jacine i zdravlja, vratiti u život, povratiti snagu, oporaviti se. Ono što se daje u cilju postizanja gornjih kvaliteta naziva se okrepa (caj, infuzija, lijek, madžun) Sin. .


---OKRNJAK(LAT.), (ENG.), SIN. v. docijep.


---OKRUGAOrotundus-3 (lat.), round (eng.), posjedovanje oblika koji podsjeca na kružnicu, krug, bez obzira na velicinu Sin. .


---OKRZINAvulnus tangentiale (lat.), tangential wound (eng.), rana nastala kada kuršum samo dotakne kožu ili neko drugo tkivo ispod nje. Takva rana u principu može biti u rasponu od ogrebotine do ozbiljne rane olucastoga izgleda Sin. .


---OKRŠKA(LAT.), (ENG.), SIN. v. docijep.


---OKSALEMIJAoxalaemia, ae, f (lat.), oxalemia (eng.), prisustvo oksalata u krvi Sin. .


---OKSALOZAoxalosis, is, f (lat.), id.(eng.), generalizirano odlaganje kalcijevoga oksalata u tkivima (u bubrežnome, ali i u vanbubrežnome tkivu) Sin. .


---OKSALURIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. hiperoksalurija.


---OKSICEFALIJAoxycephalia, ae, f (lat.), tower skull, oxycephaly (eng.), glava u obliku tornja; vrh glave je cunjast i istaknut, a rezultat je prijevremenoga srašcenja koronalne i lambdoidne suture Sin. .


---OKSIDoxydum, i, n (lat.), oxide (eng.), bilo koji spoj kisika sa nekim elementom ili radikalom Sin. .


---OKSIDACIJAoxydation, onis, f (lat.), oxidation (eng.), porast pozitivnoga naboja atoma ili gubitak negativnoga. U biološkim uslovima to nastaje uklanjanjem para atoma vodika (dehidrogenacija) iz molekule Sin. .


---OKSIDACIJA, BIOLOŠKAoxydatio biologica (lat.), biological oxydation (eng.), enzimski proces pomocu kojega se hrana metabolizira, a ima za rezultat oslobadanje energije Sin. .


---OKSIDACIJA-REDUKCIJAoxydatio-reductio (lat.), oxidation-reduction (eng.), hemijska reakcija koja je u organizmu u stalnoj ravnoteži. Elektroni se uklanjaju od supstancije koja se oksidira na atome koji se reduciraju, sin. redoks Sin. .


---OKSIDATIVANoxidativus-3 (lat.), oxidative (eng.), onaj koji pravi proces oksidacije ( Sin. v.).


---OKSIFONIJAoxyphonia, ae, f (lat.), oxyphony (eng.), nenormalno velika oštrina sluha Sin. .


---OKSIGENACIJA KRVI(LAT.), blood oxygenation (eng.), proces primanja kisika od strane hemoglobina krvi u cilju transporta, odnosno stvaranje oksihemoglobina ( Sin. v.).


---OKSIGENACIJA(LAT.), oxygenation (eng.), proces davanja kisika u vecoj koncentraciji ili sa vecim parcijalnium pritiskom nego je atmosferi Sin. .


---OKSIGENATOR(LAT.), oxygenator (eng.), sredstvo koje mehanicki ekstrakorporalno oksigenira vensku kr Sin. v. Upotrebljava se u kombinaciji sa jednom ili više pumpi koje održavaju cirkulaciju za vrijeme hirurgije otvorenoga srca.


---OKSIGENATOR, MEMBRANSKI(LAT.), membrane oxigenator (eng.), oksigenator u kojem su krv i kisik odvojeni polupropusnom membranom od teflona ili polipropilena kroz koje prolazi gas i vrši se izmjena Sin. .


---OKSIHEMOGLOBINoxyhaemoglobinum, i, n (lat.), oxyhemoglobin (eng.), hemoglobin koji sadrži vezani kisik. Spoj koji nastaje od hemoglobina kada je on izložen alveolarnome gasu u plucima Sin. .


---OKSIMETAR(LAT.), ozimeter (eng.), aparat na principu fotoelektricne odaje koji mjeri saturaciju krvi kisikom Sin. .


---OKSIMETRIJA, OXYMETRIA, ae, f (lat.), oxymetry (eng.), odredivanje saturacije arterijske krvi kisikom upotrebom oksimetra ( Sin. v.).


---OKSINTICANoxynticus-3 (lat.), oxyntic (eng.), onaj koji pravi kiselinu Sin. .


---OKSIOGENAZA(LAT.), oxygenase (eng.), bilo koji clan podklase oksidoreduktaza, E.C. 1.13. koji kataliziraju oksidaciju supstrata Sin. .


---OKSITOCIN(LAT.), oxytocin (eng.), jedan od glavnih hormona magnocelularnih hipotalamicnih neurona koji se magaziniraju u neurohipofizi. Oktopeptid i ima djejstvo da pojacava kontrakciju materice i izbacivanje mlijeka. Preparat za klinicku upotrebu se dobija od domacih životinja ili sintet Sin. .


---OKSIURIJAZA(LAT.), (ENG.), SIN. v. entrobijaza.


---OKUKAflexura, ae, (lat.), flexure (eng.), pregib, krivina, koljeno, zavoj, opci termin za dio na organu koji je savijen ili se savija, zavija Sin. .


---OKULARocular, aris, m (lat.), eye-piece (eng.), leca ili sistem leca koji su na mikroskopu bliže oku Sin. .


---OKULARAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. ocinji.


---OKULISTA(LAT.), (ENG.), SIN. v. oftalmolog.


---OKULISTIKAars oculistica (lat.), oculistics (eng.), grana medicine koja se bavi lijecenjem bolesti oka Sin. .


---OKULOMOTOR(LAT.), (ENG.), SIN. v. pokretac oka.


---OKULTAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. skrovit.


---OKULTANoccultus-3 (lat.), occult (eng.), taman, prikriven, nedostupan pregledu, težak za razumjeti, tajan. Sin.


---OKUPACIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. zanimanje.


---OKUPACIONA TERAPIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. terapija radom.


---OKUPATI (SE)ablucere (lat.), take bath (eng.), oprati citavo tijelo, ukljucujuci i izmivanje kose Sin. .


---OKUSgustus, us, m (lat.), traste (eng.), poseban osjecaj koji nastaje u dodiru jezika sa otopljenim supstancijama, a koji se provodi do centra u mozgu. Postoje cetiri osnovna okusa: slatko, kiselo, slano i gorko Sin. .


---OKUSAK(LAT.), (ENG.), SIN. v. kus 1.


---OKUŽENJEcontaminatio, onis, f (lat.), contamination (eng.), postojanje mikroorganizama na odredenom mate-rijalu, tkivu, strukturi, organizmu u cjelini. Infekcija ne mora biti manifestna, nego može biti i latentna Sin. .


---OLAKŠANJEalleviatio, onis, f, relevatio, onis, f (lat.), relief (eng.), 1. kategorija stanja bolesnika kada akutni ili teški simptomi popuštaju spontano ili pod terapijom. Slabljenje ili prestanak bola, smetnji, tegoba, 2. smanjenje ili eminacija neželjenoga pritiska na odredeno podrucje ispod baze proteze (u stomatologiji) Sin. .


---OLAKŠAVAJUCA SREDSTVAremedia palliativa (lat.), palliatives (eng.), sredstva koja samo kratkotrajno ublažuju simptome, a ne lijece bolest, sin. palijativi Sin. .


---OLEANDERNerium oleander (lat.), oleander (eng.), otrovno zimzeleno grmlje karakteristicnoga cvijeta. Korijen, cvijet, sjeme i kora sadrže oleandrozid, heterozid koji djeluje slicno digitalisu. zekkum. Sin.


---OLEANDRIN(LAT.), id.(eng.), 1. srcani glikozid, C30H46O8, iz oleandera, zekkum, 2. alkaloid, C30H48O9, iz oleandera, zekkum, koji je jak dijuretik Sin. .


---OLEAToleatum, i, n (lat.), oleate (eng.), otopina nekoga alkaloida u zejtinu ili u oleinskoj kiselini, a upotrebljava se kao mast Sin. .


---OLEKRANON(LAT.), (ENG.), SIN. v. komolac.


---OLEOTERAPIJAoleotherapia, ae, f (lat.), oleotherapy (eng.), lijecenje zejtinom, narocito lijecenje sa injekcijama nekoga zejtina Sin. .


---OLFAKTolfactia, ae, f (lat.), olfact (eng.), jedinica mirisa. To je minimum mirisa koji daje najmanja koncentracija neke supstancije, a može biti registriran od velikoga broja normalnih pojedinaca. Sin.


---OLFAKTOMETARolfactometer, tri, f (lat.), olfactometer (eng.), sprava za mjerenje osjetljivosti na miris. Sin.


---OLFAKTORANolfactorius-3 (lat.), olfactory (eng.), onaj koji pripada culu mirisa Sin. .


---OLIGEMICANoligemicus-3 (lat.), oligemic (eng.), onaj koji pripada ili je karakteriziran oligemijom ( Sin. v.).


---OLIGEMIJAoligemia, ae, f (lat.), oligemia (eng.), deficijencija u kolicini cirkulirajuce krvi. Sin.


---OLIGOAMNIONoligoamnios, ii, m (lat.), id.(eng.), smanjena, nedovoljna kolicina plodove vode Sin. .


---OLIGOCITEMIJA, OLIGOCYTAEMIA, ae, f (lat.), oligocytemia (eng.), smanjen broj uoblicenih elemenata krvi. oligoglobulija. Sin.


---OLIGODAKTILIJA, OLIGODACTYLIA, ae, f (lat.), oligodactily (eng.), razvojna mahana, karakterizirana manjim brojem prstiju od normalnoga broja, i na nogama i na rukama. Sin.


---OLIGODENDROCIToligodendrocytus, i, m (lat.), oligodendrocyte (eng.), odajica koja pripada oligodendrogliji ( Sin. v.). Malo razgranata nervna odajica.


---OLIGODENDROGLIJAoligodendroglia, ae, f (lat.), id.(eng.), 1. potporne odajice ektodermalnog porijekla u nervnome sistemu, a karakterizira ih oskudna razgranatost, 2. tkivo sastavljeno od odajica kao pod jedan. Sin.


---OLIGODENDROGLIOMA(LAT.), id. lat. i(eng.), vecinom dobrocudni tumor koji se sastoji od oligodendrocita u razlicitim stadijima diferencijacije. Nalazi se u bijeloj moždanoj masi Sin. .


---OLIGODIPSIJAoligodipsia, ae, f (lat.), id.(eng.), smanjeno osjecanje žedi i zbog toga nenormalno slabo uzimanje tekucine Sin. .


---OLIGOFRENIJAoligophrenia, ae, f (lat.), oligophreny (eng.), duševna zaostalost i nerazvijenost, a sastoji od 3 stepena, gradiranih prema težini: debilnosti, imbecilnosti i idiotije Sin. .


---OLIGOGALAKTIJAoligogalactia, ae, f (lat.), id.(eng.), sma-njeno izlucivanje mlijeka. Sin.


---OLIGOGLOBULIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. oligocitemija.


---OLIGOHIDRIJAoligohydria, ae, f (lat.), id.(eng.), smanjeno izlucivanje bureži i zbog toga nenormalno visoke njene koncentracije Sin. .


---OLIGOHIPERMENOREJA, OLIGOHYPERMENORRHOEA, ae, f (lat.), oligohypermenorrhea (eng.), rijetka, ali veoma obilna mjesecnica Sin. .


---OLIGOHIPOMENOREJAoligohypomenorrhoea, ae, f (lat.), oli-gohypomenorrhea (eng.), rijetka i veoma slaba (po kolicini) mjesecnica Sin. .


---OLIGOHROMEMIJAoligochromaemia, ae, f (lat.), oligochromemia (eng.), smanjena kolicina, odnosno nedostatak krvne boje (hemoglobina) Sin. .


---OLIGOMENOREJAoligomenorrhoea, ae, f (lat.), oligomenorrhea (eng.), 1. rijetka mjesecnica koja nastaje u intervalima vecim od 35 dana do nekoliko mjeseci, 2. nedovoljna mjesecnica, nedovoljna kolicina krvi za vrijeme mjesecnice Sin. .


---OLIGONEKROSPERMIJAoligonecrospermia, ae, f (lat.), id.(eng.), smanjena kolicina spermatozoida u sjemenu, od kojih su neki mrtvi i nepokretni Sin. .


---OLIGOPNEA, OLIGOPNOE, es, f (lat.), oligopnea (eng.), hipoventilacija pluca uslijed usporenja i plitkoga dihanja Sin. .


---OLIGOSAHARID(LAT.), oligosacharide (eng.), ugljeni hidrat, saharid, koji se hidrolizom rastace u malehni broj (2-4, najviše 10) monosaharida. Obratno od polisaharid Sin. .


---OLIGOSINAPTICAN(LAT.), oligosymptomatic (eng.), (o impulsu) koji prolazi i zahvaca u seriji samo 2-3 neurona. Za razliku od polisinapticnoga koji zahvaca više živcanih odajica Sin. .


---OLIGOSPERMIJAoligospermia, ae, f (lat.), id.(eng.), 1. sma-njena kolicina ejakulata, sjemena, sperme, 2. smanjena kolicina spermatozoida u sjemenu, ejakulatu Sin. .


---OLIGOTROFIJA, OLIGOTROPHIA, ae, f (lat.), oligotrophy (eng.), stanje slabe, insuficijentne, ishranjenosti Sin. .


---OLIGURICAN(LAT.), oliguric (eng.), onaj koji je karakteriziran smanjenom kolicinom bureži Sin. .


---OLIGURIJAoliguria, ae, f (lat.), id.(eng.), lucenje smanjene kolicine bureži u odnosu na unijetu kolicinu tecnosti Sin. .


---OLIVARANolivaris, e (lat.), olivary (eng.), onaj koji je u obliku masline ( Sin. v.) ili joj pripada (npr. nucleus olivaris, olivary nucleus u mozgu).


---OLOFONIJAolophonia, ae, f (lat.), id.(eng.), defektan govor zbog malformacije organa govora Sin. .


---OLOMAK, V(LAT.), (ENG.), docijep Sin. .


---OLOVNI ACETATPlumbum aceticum (lat.), lead acetate (eng.), Pb(C2H3O2) X 2H2O, upotrebljava se kao adstringens i reagens, te za pravljenje mlijecne vode, bijele olovne vode, kuršum vode, aqua plumbi, lead water, koja se koristi kao losion i za obloge. kuršum šecer. Sin.


---OLOVNI ARSENATPlumbum arsenatum (lat.), lead arsenate (eng.), PbHAsO4, cija se vodena otopina koristi kao in-sekticid i sredstvo protiv pljosnatih gujavica (Taenia, Hy-menolepis, Echinonoccus itd.) u veterinarskoj medicini. Sin.


---OLOVNI OKSIDPlumbum monoxidum (lat.), lead monoxide, litharge (kristalan), massicot (amorfan) (eng.), medicinski se upotrebljava kao reagens i za pravljenje mehlema. Sin.


---OLOVO, PLUMBUM, i, n (lat.), lead (eng.), mehki, sivoplavi metal sa otrovnim solima, simbol Pb, atomski broj 82, atomska težina 207,19. U medicini jako znacajan uslijed trovanja. kuršum. Sin.


---OM(LAT.), (ENG.), ohm (eng. prema njem. fizicaru G.S. Omhu), jedinica elektricnoga otpora. To je otpor koji pruža stub žive jednoga milimetra promjera, dug 106 centimetara. Simbol je grcko slovo omega. Sin.


---OMAMAnarcosis, is, f (lat.), id.(eng.), nespecificna i rever-zibilna blokada funkcija centralnoga nervnoga sistema, a karakterizirana je snom i neosjetljivošcu, te uzrokovana sredstvima za uspavljivanje, sin. narkoza. Sin.


---OMANInula helenium (lat.), elecampane (eng.), biljka od koje se koristi korijen, Inulae Helenii rhizoma, a koji je blag ekspektorans, tonik, stomahik, tusisedativ, antiseptik mokracnih puta, vermifug. veliki korijen, velezelje. Sin.


---OMARTRITISomarthritis, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija ramenoga zgloba Sin. .


---OMCAlaqueus, i, m (lat.), lacks, springe (eng.), petlja, kružno savijeno tvrde tkivo, fascija, ožiljak, koje steže drugu, mekšu, strukturu. Sin.


---OMEKŠANJEmalacia, ae, f (lat.), softening (eng.), morbidno smanjenje otpora tkiva koje postaje mekše u odnosu na ranije premorbidno stanje. malacija, smekšanje. Sin.


---OMENTALANomentalis, e (lat.), omental (eng.), pripada landri, omentumu. epiploican. Sin.


---OMENTEKTOMIJAomentectomia, ae, f (lat.), omentectomy (eng.), operativno uklanjanje dijela ili citave landre, omentuma, sin. resekcija omentuma. Sin.


---OMENTITIS(LAT.), (ENG.), SIN. v. epiploitis.


---OMENTOPEKSIJAomentopexia, ae, f (lat.), omentopexy (eng.), operacija kojom se omentum, landra, fiksira za neki drugi organ ili tkivo, najviše da služi dovodenju krvnih suda. Sin.


---OMENTOPLASTIKAomentoplastia, ae, f (lat.), omentoplasty (eng.), upotreba landre za prekrivanje drugih površina koje su ostale bez prekrivaca ili sa njegovim defektom. Sin.


---OMENTORAFIJAomentorrhaphia, ae, f (lat.), omentorrhaphy (eng.), šav, rekonstrukcija omentuma, landre Sin. .


---OMENTOTOMIJAomentotomia, ae, f (lat.), omentotomy (eng.), incizija, rasijecanje, prosijecanje landre, omentuma Sin. .


---OMENTUM(LAT.), (ENG.), SIN. v. landra i landrica.


---OMFALEKTOMIJAomphlaectomia, ae, f (lat.), omphalectomy (eng.), hirurško isijecanje pupka Sin. .


---OMFALICAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. pupcan.


---OMFALITISomphalitis, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija pupka, sin. omitis. Sin.


---OMFALOCELAomphalocele, es, f (lat.), id.(eng.), protruzija dijela crijeva kroz veliki defekt na pupku u vrijeme rodenja, gdje je crijevo prekriveno jedino tankom tjenom isuke i amniona Sin. .


---OMFALOMAomphaloma, atis, n (lat.), id.(eng.), tumor na pupku Sin. .


---OMFALORAGIJAomphalorrhagia, ae, f (lat.), omphalorrhage (eng.), jako krvarenje iz pupka (obicno ako spadne povez na pupcanoj vrpci) Sin. .


---OMITIS(LAT.), (ENG.), SIN. v. omfalitis.


---OMODINIJAomodynia, ae, f (lat.), id.(eng.), bol u ramenu Sin. .


---OMOFAGIJAomophagia, ae, f (lat.), id.(eng.), uživanje prijesne hrane, narocito mesa Sin. .


---OMOTACfascia, ae, f (lat.), id.(eng.), ovojnica koja zamotava mišic ili neke druge strukture, odnosno organe, sin. fascija Sin. .


---OMOTAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. obavijen.


---ONANIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. samozadovoljavanje.


---ONANIZAM(LAT.), (ENG.), SIN. v. samozadovoljavanje.


---ONEIROSKOPIJAoneiroscopia, ae, f (lat.), oneiroscopy (eng.), analiza snova u cilju dijagnosticiranja pacijentovoga duševnoga stanja Sin. .


---ONESVIJESTITI (SE)(LAT.), (ENG.), bajildisati (se), Sin. v. bajilma.


---ONIHIJAonychia, ae, f (lat.), id.(eng.), isindija matriksa nokta koja ima za posljedicu urastanje nokta u okolno tkivo Sin. .


---ONIHOFAGIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. grizenje nokata.


---ONIHOGIFOZA(LAT.), (ENG.), SIN. v. nokti, kandžasti.


---ONIHOMIKOZAonychomycosis, is, f, tinea unquinum (lat.), onychomycosis (eng.), gljivicna bolest noktiju, zahvacenost noktiju tineom ( Sin. v.).


---ONKOCIT(LAT.), oncocyte (eng.), velika epitelijalna odajica sa ekstremno acidofilnom citoplazmom koja sadrži veliki broj mitohondrija. Takva odajica podliježe neoplasticnoj transformaciji. Sin.


---ONKOCITOMAoncocytoma, atis, n (lat.), id.(eng.), obicno benigni adenom sastavljen od onkocita sa granularanim eozinofilnom citoplazmom. Cesto se vidi kao tumor pljuvacnih žlijezda Sin. .


---ONKOGEN(LAT.), 1. oncogenes, es, (gr.-lat.), oncogenic (eng.), faktor koji uzrokuje rast ili razvoj tumora, 2. onocogene (eng.), gen koji je sposoban pod odredenim okolnostima da uzrokuje pocetnu, a zatim i stalnu konverziju normalnih odajica. Sin.


---ONKOGENEZAonocogenesis, is, f (lat.), id.(eng.), nastajanje, razvoj tumora Sin. .


---ONKOLOGIJAoncologia, ae, f (lat.), oncology (eng.), grana medicine koja se bavi tumorima, pretežno njihovim lijecenjem svim metodama osim operativne, što je domen hirurgije. Sin.


---ONKOVIRUS(LAT.), oncovirus (eng.), bilo koji od RNA virusa koji prave tumore, porodice Oncovirinae. Ima ih 4 grupe (A, B, C i D) prema morfologiji ili se dijele prema domacinu (ljudski, maciji, pticiji) Sin. .


---ONO(LAT.), (ENG.), SIN. v. id.


---ONOMATOFOBIJAonomatophobia, ae, f (lat.), id.(eng.), iracionalni strah od slušanja nekih rijeci ili imena Sin. .


---ONOMATOMANIJAonomatomania, ae, f (lat.), id.(eng.), nezaustavljivi nagon da se ponavljaju neke rijeci Sin. .


---ONTOGENEZA, V(LAT.), (ENG.), razvoj jedinke Sin. .


---ONTOGENIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. razvoj jedinke.


---OOBLASTooblastus, i, m (lat.), ooblast (eng.), 1. primitivna odajica iz koje se jaje ultimativno razvija, 2. Sin. v. maticna jajna odajica.


---OOCIT(LAT.), (ENG.), SIN. v. odajica, jajna.


---OOFAGIJAoophagia, ae, f (lat.), oophagy (eng.), jedenje jaja. Obicno se kaže o životinjama cija se ishrana sastoji uglavnom od jaja Sin. .


---OOFOREKTOMIJA, V(LAT.), (ENG.), ovariektomija Sin. .


---OOFORITISoophoritis, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija jajnika, sin. ovaritis Sin. .


---OOFOROPATIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. ovariopatija.


---OOFOROPEKSIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. ovariopeksija.


---OOFORORAGIJA, OOPHORORRHAGIA, ae, f (lat.), id.(eng.), jako krvarenje iz jajnika Sin. .


---OOFOROTOMIJAoophorotomia, ae, f (lat.), oophorotomy (eng.), incizija na jajniku Sin. .


---OOGENEZAoogenesis, is, f (lat.), id.(eng.), proces formacije ženskih gameta (jajnih odajica ili jaja), sin. ovogeneza Sin. .


---OOTIDA(LAT.), ootid (eng.), zrelo jajašce. Jedna od 4 odajice koje se izvode iz dvije konsekutivne diobe primarnoga oocita ili spermatocita. Kod sisara druga maturaciona dioba još nije završena iako nastane fertilizacija, tako da ootida ima i muške i ženske pronuklearne haploidne el Sin. .


---OPACIFIKACIJAopacificatio, onis, f (lat.), opacification (eng.), 1. razvoj, nastajanje opaciteta ( Sin. v.), 2. (u radiologiji), pojava da se neka struktura ili organ bolje vide dava-njem kontrasta.


---OPACITETopacitas, atis, (lat.), opacity (eng.), zatamnjeno mjesto, neprovidnost, neprozracnost, tamnije polje, neprovidna tamna tacka. Sin.


---OPADANJE TREPAVICAptilosis, is, f (lat.), id.(eng.), pojava da opadaju trepavice, gubitak trepavica Sin. .


---OPADANJE, DECESSIO, onis, f (lat.), remission (eng.), smanjivanje, umanjivanje, splašnjavanje simptoma (npr. temperature). Termin se odnosi i na period kad se to dešava, a ne samo na simptom, sin. remisija, jenjanje, patisanje Sin. .


---OPAKNOST, V(LAT.), (ENG.), nepropusnost, radiološka Sin. .


---OPAR1. v. gorovez, 2. sudamina, orum, n (lat.), id.(eng.), bjelicasti mjehurici koji nastaju retencijom znojnih žlijezdi u njihovim kanalima ili u epidermu. Promjena je cesto difuzna, miliaria crystallina Sin. .


---OPARAKinfusum, i, n (lat.), infusion (eng.), lijek dobijen prelijevanjem vrele vode preko neke trave i ostavljen da se ohladi u namjeri ekstrakcije medicinskih principa iz te trave. obarak, naljev, infuzum. Sin.


---OPARENJEcombustio, onis, f (lat.), burn (eng.), opekotina vrelom vodom ili vrelom parom. Bosanski jezik razlikuje opekotinu, nastalu toplim zrakom, vrelim predmetom ili plamenom, te oparenje, opekotinu vrelom vodom ili parom. Sin.


---OPAŽANJEperceptio, onis, f (lat.), perception (eng.), svjesna duševna registracija nekoga senzornoga podražaja. percepcija, refleksija 1. Sin.


---OPAŽLJIVOST(LAT.), perceptivity (eng.), sposobnost da se prihvati, registriraju, prime opažanja ( Sin. v.).


---OPCENJEcoitus, us, m (lat.), intercourse, coition (eng.), seksualna veza muškarca i žene imisijom penisa u vaginu. koitus, snošaj, odnos 2, sulog. Sin.


---OPCIgeneralis, e (lat.), general (eng.), onaj koji je zajednicka osobina sviju, citavoga organizma, široko rasprostranjen, nije lokalan, zahvaca mnoge dijelove organizma. Sin.


---OPEKOTINAcombustio, onis. f (lat.), burn (eng.), povreda nastala izlaganjem visokim temperaturama. Ustvari nekroza nastala djejstvom visoke temperature, sa svim posljedicama takvoga djejstva, što cini specijalno traumatsko stanje. izgorjetina, izgorenje, spržotina, sažeg, spurenje. Up. oparenje. Sin.


---OPEKOTINA, SUNCANA(LAT.), sunburn (eng.), povreda kože sa eritemom , osjetljivošcu, nekada i malehnim mjehuricima poslije jakoga izlaganja suncu. Nastaje djejstvom ultraljubicastih zraka koje nisu filtrirane kroz oblake ili vodu Sin. .


---OPERABILANoperabilis, e (lat.), operable (eng.), ono što se može operativnim putem lijeciti sa razumnim stepenom sigurnosti, pogodan za lijecenje operativnim putem. Sin.


---OPERACIJAoperatio, onis (lat.), operation (eng.), hirurški poduhvat, svaki akt izveden instrumentom ili rukom specijaliziranoga ljekara-hirurga, hirurška procedura. Sin.


---OPERATIVANoperativus-3 (lat.), operative (eng.), 1. aktivan, efektivan, nije spor, nije inertan, 2. ono što pripada operaciji kao vidu lijecenja. Sin.


---OPERATOR GEN(LAT.), operator gene (eng.), gen koji služi kao polazna tacka u citanju genetske šifre i kontrolira aktivnost strukturiranih gena. Sin.


---OPERATORoperator, oris, m (lat.), id.(eng.), 1. ljekar koji izvodi operaciju, 2. osoba koja rukuje nekom mašinom. Sin.


---OPERIRAN(LAT.), operated (eng.), kategorija u klasifikaciji bolesnika. Onaj koji je bio podvrgnut operativnome zahvatu kao vidu lijecenja Sin. .


---OPERIRATIoperare (lat.), operate (eng.), izvršiti operaciju (v.), uraditi hirurški zahvat. operisati. Sin.


---OPERISATI(LAT.), (ENG.), SIN. v. operirati.


---OPERKULARANopercularis, e (lat.), opercular (eng.), onaj koji pripada zaklopcu ( Sin. v.),


---OPERKULUM(LAT.), (ENG.), SIN. v. zaklopac 2.


---OPERON(LAT.), id.(eng.), u genetskoj teoriji segment hromozoma koji sadržava operator gen i usko je vezan za strukturu gena ciju akciju kontrolira. Sin.


---OPHOÐAvisita, ae, f (lat.), ward round (eng.), dnevni jednokratni ili višekratni obilazak bolesnika sa ciljem da se vidi kako napreduju, da se registriraju efekti terapije, te da se bolesnicima pruži podrška. Cesto se na ophodi vrši i ordiniranje lijekova, te odreduje program ispitivanja. vizita, ophodnja. Sin.


---OPHODNJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. ophoda.


---OPHTALMOTOMIJAophtalmotomia, ae, f (lat.), ophtalmotomy (eng.), operacija koja se sastoji u inciziji ocne jabucice Sin. .


---OPIJATIremedia opiata (lat.), opiates (eng.), sredstva koja su izvedena iz opijuma, ali i bilo koja druga sredstva koja prave san. V. opijum. Sin.


---OPIJUMopium (lat.), id.(eng.), afijun. Zasijecanjem nezrelih cahura maka dobije se mlijecni eksudat koji se na zraku suši i potamni, a sadrži oko 2o alkaloida (morfin, kodein, papaverin, tebalin itd.). Upotrebljava se kao sirovinska baza za dobijanje alkaloida, najviše morfina i kodein Sin. .


---OPIJUM, SIROVI(LAT.), (ENG.), SIN. v. opijum.


---OPIOID(LAT.), id.(eng.), 1. bilo koji sintetski narkotik koji ima djejstvo slicno opijatima ( Sin. v.), ali nije nastao iz opijuma, 2. bilo koja grupa prirodnih peptida koja blokira opijatne receptore odajickih opni. Oni mogu imati opijatni efekt ili efekt antagonista opijata (endomorfini, dimorfini, enkefalini).


---OPIP(LAT.), (ENG.), SIN. v. culo dodira.


---OPIPLJIVpalpabilis, e (lat.), palpable (eng.), ono što se može pipanjem determinirati, ograniciti, konstatirati. Sin.


---OPIPLJIVOSTpalpabilitas, atis, f (lat.), palpability (eng.), mogucnost da se nešto registrira pipanjem, kvalitet necega što se inace pipa ili što se ne pipa normalno, nego samo u patološkim uslovima (npr. tumor), sin. palpabilitet Sin. .


---OPISdescriptio, onis, f (lat.), description (eng.), opisiva-nje, deskripcija. Jedna od metoda istraživanja, posebno u klinickoj medicini, tzv. deskriptivno, opisno, istraživanje, koje se svodi na ustanovljenje ucestalosti pojave i njenome opisu. deskripcija. Sin.


---OPISTOTONUSopistotonos, i, m (lat.), id.(eng.), oblik grca tijela koji se sastoji od hiperekstenzije tijela, tako da se bolesnik dotice podloge samo petama i zatiljkom Sin. .


---OPLODNJAconceptio, onis, f (lat.), conception (eng.), ulazak spermatozoida u jajnu odajicu. Pocetak trudnoce, karakteriziran implantacijoim blastocele. koncepcija. Sin.


---OPNAmembrana, ae, f (lat.), membrane (eng.), tanki sloj tkiva koji pokriva neku površinu, organ, oblaže neku šupljinu ili dijeli šuplji prostor. Tanka kožica, sloj deskvamiranoga epitela, fibrina i mikroroganizama. Opci anatomski termin. cahura, membrana, tjena, opona, skrama samo u smislu diftericne ili slicne naslage. Sin.


---OPNA, BUBNAmembrana tympani (lat.), tympanic membrane (eng.), koso postavljena, tanka opna izmedu vanj-skoga slušnoga kanala i cavum tympani. bubnjic. Sin.


---OPNA, LAŽNApseudomembrana ae, f (lat.), false membrane (eng.), sloj koji nalici na organiziranu, živu opnu, ali je napravljena od koaguliranoga fibrina sa bakterijama i leukocitima. Takva opna, membrana, prisutna je kod difterije Sin. .


---OPNA, MOŽDANAmeninx, ingis, f (lat.), (eng.), id., cesto u pl. meninges, ovojnice koje obavijaju mozak i kicmenu moždinu. Ima ih tri: tvrda moždana opna, dura mater, mehka moždana opna, pia mater i paucinasta opna, arachnoidea. Sin.


---OPNA, MUKOZNAtunica mucosa (lat.), mucous membrane (eng.), bilo koja sluzavica u organizmu koja oblaže razlicite tubularne strukture i šupljine organa. Sastoji se od epitela, bazalne membrane, laminae propriae i laminae muscularis. sluzavica. Sin.


---OPNA, PAUCINASTAarachnoidea, ae, f, tunica arachnoidea (lat.), arachnoid (eng.), tanka, veoma fina membrana izmedu tvrde i mehke moždane opne koja formira subarahnoidalni prostor u kojem cirkuliše likvor. paucinica, arahnoidea, tinj. Sin.


---OPNA, SEMIPERMEABILNA(LAT.), semipermeabile membrane (eng.), opna, membrana, koja dozvoljava prolaz otapala, kao što je voda, ali ne dozvoljava prolaz otopljene supstancije ili otopine. Sin.


---OPNA, SEROZNAtunica serosa (lat.), serous coat, serous membrane (eng.), opna koja prekriva zidove šupljina i prelazi preko organa. Sastoji se od mezotela koji je smješten preko sloja veziva. Secernira vodenast sadržaj (npr. isuka). seroza. Sin.


---OPNICA(LAT.), (ENG.), id. opna, samo tanja, nježnija, islah. Sin.


---OPOJNA SREDSTVAremedia methystica (lat.), methystics (eng.), sredstva (lijekovi) koja opijaju, prave poremecaj svijesti, pospanost, drijemež, dremljivost, ali ne moraju uspavljivati. To rade hipnotici (npr. alkohol) Sin. .


---OPONA(LAT.), (ENG.), SIN. v. opna.


---OPONENToponens, entis, (lat.), opposing, oponent (eng.), 1. struktura, mišic koji djeluje obratno, opirac, 2. pri odbrani doktorskih teza od vijeca nastavnika odreden profesor koji nastoji oboriti kandidatovu tezu Sin. .


---OPORacerbus-3 (lat.), acrid (eng.), karakteristicnoga ukusa koji daje uglavnom tanin iz voca ili povrca, a potjece od adstringencije i gorkoga ukusa, sin. trpak Sin. .


---OPORAVAconvalescentia, ae, f, reconvalescentia, ae, f (lat.), recovery, convalescence (eng.), stanje razlicito dugoga trajanja kada je bolest prošla ili operacija uspješno okoncana, a pacijent se oporavlja i ponovo postiže svoju zdravstvenu kondiciju, sin. oporavak, rekonvalescencija, zdravljenje Sin. .


---OPORAVAK(LAT.), (ENG.), SIN. v. oporava.


---OPORAVLJENrestitus-3 (lat.), restoder (eng.), cesta oznaka za pacijenta poslije lijecenja, vracen u prethodno stanje zdravlja ili sa izgledima da se vrati. Gradualno slabija kategorija od izlijecen, restitutus ad integrum Sin. .


---OPORNJACKImesaraicus-3, mesentericus-3 (lat.), mesaraic, mesenteric (eng.), onaj koji pripada opornjaku, kraljici, ili proizilazi iz njega Sin. .


---OPORNJAK(LAT.), (ENG.), SIN. v. kraljica.


---OPOROSTacrimonia, ae, f (lat.), acrimony (eng.), gorkoadstringentan ukus u ustima. V. opor. Sin.


---OPOTERAPIJAopotherapia, ae, f (lat.), treatment with hormones (eng.), lijecenje hormonima kod njihovih nedostataka. Terapija zamjene nedostajucih hormona životinjskim Sin. .


---OPREMAarmamentarium, i, n (lat.), equipment (eng.), sve ono što omogucuje medicinski, a posebno hirurški rad, u bolnicama, dijagnostickim kabinetima, operacionim dvorhanama, ambulantama Sin. .


---OPRHefflorescentia, ae, f (lat.), efflorescence (eng.), bilo koja kožna promjena, narocito ako je brojna i upadljiva. eflorescencija. Sin.


---OPRHNUTOST(LAT.), windburn (eng.), isušenje kože, crvenilo, pucanje i sitno ljuspicanje epiderma kod izlaganja vjetru Sin. .


---OPRLJENustus-3 (lat.), burnt (eng.), djelomicno zahvacen vatrom, vrelom tekucinom ili djejstvom sunca. Ustvari ima opekotinu prvoga stepena. Glagol je oprljiti. osmuden, ali više ako su mu dlake izgorjele, a koža nije ili ima samo lahku opekotinu. Glagol je osmuditi. Sin.


---OPRLJITI(LAT.), (ENG.), SIN. v. oprljen.


---OPRSJE(LAT.), (ENG.), SIN. v. mahramica, plucna.


---OPRSNICAsternum, i, n (lat.), breast bone (eng.), longitudinalna neparna bolest koja cini sredinu prednjega zida grudnoga koša, a dolazi u zglob sa kljucnim kostima prema gore, dok sa strana služi za pripoj hrskavice prvih 7 rebara. grudnica, grudna kost, sternum. Sin.


---OPRUDurticaria, ae, f (lat.), id.(eng.), prolazna vaskularna reakcija koja zahvaca pokožicu, a sastoji se od nabuha, povecane propustljivosti kapilara i stvaranja oprutnica ili urtika. Mnogi stimulansi su u stanju uzrokovati urtikariju i ona se klasificira prema precipitirajucim faktorima. sugreb, koprivnica, urtikarija. Sin.


---OPRUTNICAurtica ae, f (lat.), wheal (eng.), glatka, nešto podignuta promjena na koži, crvenija ili bljeda od normalne kože, pracena svrbežom, mijenja oblik i velicinu, nestaje i pojavljuje se u toku nekoliko sahata. To su ti-picne promjene za oprud Sin. .


---OPRUŽNICA(LAT.), (ENG.), SIN. v. modrica.


---OPSCEN(LAT.), (ENG.), SIN. v. bestidan.


---OPSERVACIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. posmatranje.


---OPSESIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. opsjednutost.


---OPSESIVANobsessus-3 (lat.), obsessive (eng.), onaj koji pripada opsesiji ili je njome karakteriziran, opsjednut Sin. .


---OPSIALGIJAopsialgia, ae, f (lat.), id.(eng.), herpes zoster koji zahvaca slušne živce, sa ipsilateralnom paralizom facija-lisa (prolazna) i mjehuricima na bubnjicu i vanjskome slušnome kanalu Sin. .


---OPSIN(LAT.), id.(eng.), protein cunjica (fotopsin), štapica (skotopsin) koje pravi retikularni pigment. Nazivaju se prema boji pigmenta (iodopsin - ljubicasti, rodopsin - crveni itd.) Sin. .


---OPSIURIJAopsiuria, ae, f (lat.), id.(eng.), pojava da se više bureži izlucuje za vrijeme posta nego za vrijeme perioda hranjenja Sin. .


---OPSJEDNUTOSTobssesio, onis, f (lat.), obssesion (eng.), povratna, trajna, misao, slika, radnja, impuls, koja je neželjena i dolazi nevoljno, unatoc svijesti da je nelogicna i nepotrebna i sa željom da se potisne Sin. .


---OPSJENAillusio, onis, f (lat.), illusion (eng.), lažna i pogrješno tumacena impresija culima, lažna interpretacija stvarne senzorne slike. Javlja se kada je nivo culne percepcije reduciran, kada pažnja nije fiksirana za senzorne modalitete, kada je nivo svijesti smanjen i kod jakoga afekta. Mogu se javi iluzija. Sin.


---OPSKURAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. taman.


---OPSONINopsoninum, i, n (lat.), opsonin (eng.), svaka supstancija koja se veže na neki antigen i inducira njegovu fagocitozu makrofagima ili neutrofilnim leukocitima. Mogu to biti opsonizirajuca antitijela, IgM, IgG i neki fragmenti komplemenata C3b, C3d, C4b koji se vežu za antigen. Sin.


---OPSONIZACIJAopsonisatio, onis, fe (lat.), opsonisation (eng.), priprema bakterija ili drugih odajica za fagocitozu djejstvom opsonina. Sin.


---OPSTETRICAR(LAT.), (ENG.), SIN. v. akušer.


---OPSTETRICIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. babicluk ili porodiljstvo.


---OPSTIPACIJAconstipatio, onis, f, obstipatio, onis, f (lat.), constipation, obstipation, intractable constipation (eng.), rijetka po ucestalost ili otežana evakuacija fecesa, zatvor stolice, konstipacija. kavz, zatvor, zatvor stolice. Sin.


---OPSTIPIRANconstipatus-3 (lat.), constipated (eng.), zahvacen opstipacijom, osoba sa rijetkim i otežanim ispražnjavanjem crijeva. kavzli, zatvoren 2. Sin.


---OPSTRUIRAJUCIobstruens, entis (lat.), obstruent (eng.), onaj koji uzrokuje zacepljenost ( Sin. v.) ili blokiranje.


---OPSTRUKCIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. zacepljenost.


---OPTICAR(LAT.), optician (eng.), osoba educirana u medicinskoj optici za provodenje i izradu oftalmoloških preskripcija i proizvoda. Sin.


---OPTICNI(LAT.), (ENG.), SIN. v. ocni.


---OPTIKAoptica, ae, f (lat.), optic (eng.), nauka koja se bavi prelamanjem svjetla i kategorijama vida Sin. .


---OPTIMALANoptimalis, e (lat.), optimal (eng.), najbolji, najpogodniji, najželjeniji. Sin.


---OPTIMUMoptimum, i, n (lat.), id.(eng.), 1. stanje okolice ko-ja pruža najbolje uslove za najvecu aktivnost ili fun-kcionisanje, te razmnožavanje, 2. kolicina hrane koja je najbolja kolicinski i sastavom pod odredenim uslovima Sin. .


---OPTOHIJAZMATICANoptochiasmaticus-3 (lat.), optochiasmatic (eng.), onaj koji pripada ocnim živcima i njihovom ukrštanju Sin. .


---OPTOK KRVI(LAT.), (ENG.), SIN. v. cirkulacija.


---OPTOMETARoptometer, tri, f (lat.), id,(eng.), instrument koji mjeri ocnu refrakciju. refraktometar. Sin.


---OPTOMETRICAR(LAT.), optometrist (eng.), educirana osoba za dijagnozu i lijecenje raznih stanja ocnoga vida i vizualnoga sistema Sin. .


---OPTOMETRIJAoptometria, ae, f (lat.), optometry (eng.), 1. bavljenje ocnim vidom u smislu dijagnoze, lijecenja i prevencije refrakcionih anomalija oka, upotrebljavajuci funkcionalna, opticka i farmakološka sredstva, 2. upotreba, korištenje optometra. Sin.


---OPTURACIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. zacepljenost 2.


---OPTURATORobturator, oris, f (lat.), id.(eng.), bilo koja struktura, prirodna ili vještacka koja zatvara neki otvor (npr. m. obturator) Sin. .


---OPTUZIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. otupljenost.


---OPULENTAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. obilan.


---OPUPJEregio umbilicalis (lat.), umbilical region (eng.), predio trbuha oko pupka, znacajno uslijed mogucnosti kile i isindije. Sin.


---ORAH1. Juglans regia (lat.), walnut (eng.), koštunjavo voce od kojega se u medicini koristi zelena ljuska, Juglandis fructus cortex, za dobijanje orahovoga zejtina, a on se koristi protiv suncanih opekotina, i lišce, Juglandis folium, koje se koristi kao adstringens i purgativ, 2. sjeme razlicitoga Sin.


---ORAH, KOKOSOV(LAT.), Cocos nucifera (eng.), coconut (eng.), plod kokosove palme. Orah služi za ishranu i daje kokosov zejtin. Upotrebljavaju se u kulinarstvu i za parfimerijske preparate Sin. .


---ORAH, MIRISNInux muschata (lat.), nutmeg (eng.), osušeno sjeme od biljke Myristica fragrans, koje ima ljusku i izvor je mirisnoga zejtina koje se upotrebljavalo u farmaceutskim preparatima kao korigens, ali je i karminativ i stimulans. orašcic. Sin.


---ORALANoralis, e (lat.), oral (eng.), što pripada ili se nalazi u ustima, što se daje na usta ili radi kroz usta, što je bliže ustima na nekom organu koji pripada alimentarnom traktu. adoralan. Sin.


---ORALITET(LAT.), orality (eng.), u psihoanalitickoj teoriji psihicka organizacija pojedinca u smislu da se sva sjecanja, svi impulsi i elementi licnosti izvode iz oralne faze psihoseksualnoga razvoja Sin. .


---ORALNA FIKSACIJA(LAT.), oral fixation (eng.), poremecaj psihoseksualnoga razvoja u smislu zastajanja u oralnoj fazi, te karakteristicna organizacija licnosti tipicna za tu fazu Sin. .


---ORAŠCIC(LAT.), (ENG.), SIN. v. orah, mirisni.


---ORBIKULARAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. kolutast.


---ORBITA(LAT.), (ENG.), SIN. v. cašica, ocna.


---ORBITALANorbitalis, e (lat.), orbital (eng.), onaj koji pripada ocnoj cašici, orbiti. Sin.


---ORBITOGRAFIJAorbitographia ae, f (lat.), orbitography (eng.), vizualizacija ocne duplje radiografskim metodama Sin. .


---ORBITOPATIJAorbitopathia, ae, f (lat.), orbitopathy (eng.), svaka bolest koja zahvaca orbitu, ocnu cašicu, i njen sadržaj Sin. .


---ORBITOTOMIJAorbitotomia, ae f (lat.), orbitotomy (eng.), operacija, hirurško otvaranje ocne cašice kroz njen koštani dio. Sin.


---ORBIVIRUS(LAT.), id.(eng.), svaki pojedini mikroorganizam iz roda virusa porodice Reoviridae koji su mogu podijeliti u najmanje 13 podgrupa i koji inficiraju ljude i mnoge kicmenjake. Muhe i krpelji su vektori Sin. .


---ORCHIOCELAorchiocele, es, f (lat.), id.(eng.), 1. protruzija tašaka u kilu, 2. Sin. v. kila, skrotalna, 3. tumor tašaka.


---ORDINACIJAordinatio, onis, f (lat.), ordination (eng.), 1. propisivanje lijeka receptom, nalog apotekama da smiješaju odredene kolicine supstancije i da ih izdaju kao lijek, 2. surgery (eng.), mjesto rada ljekara, ambulanta, prostorija za preglede i propisivanje lijekova. Sin.


---ORDINIRATI(LAT.), (ENG.), SIN. v. propisati.


---ORGAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. uzuv.


---ORGANELAorganella, ae, f (lat.), organelle (eng.), pojedini dio odajice, bilo koje organizirane citoplazmatske strukture unutar odajicke membrane, izrazitoga oblika i funkcije, prisutna u svim eukarioticnim odajicama. Sin.


---ORGANIZACIJAorganisatio, onis, f (lat.), organisation (eng.), 1. ustrojstvo, proces ustrojstva, ustrojenje, uoblicenje, 2. formacija ili sastav organa ili tkiva, 3. snabdijevanje odajicama, 4. ožiljavanje i prožimanje Sin. .


---ORGANIZAMorganismus, i, m (lat.), organism (eng.), ukupnost svih organa u jednoj funkcionalnoj i anatomskoj cjelini, jednom individuumu ili jednoj vrsti biljki ili živo-tinja. vudžud. Sin.


---ORGANIZATOR(LAT.), organizer (eng.), dio zametka koji toliko inducira neki drugi dio da doprinosi njegovoj direktnoj histološkoj diferencijaciji Sin. .


---ORGANOFOSFAT(LAT.), organophosphate (eng.), spoj koji sadrži fosfat vezan za organsku molekulu (glukozu ili sorbitol). Takvi se preparati upotrebljavaju kao insekticidi i vrlo su toksicni kao inhibitori acetilholiensteraze Sin. .


---ORGANOGENEZAorganogenesis, is, f (lat.), organogeny (eng.), nastajanje i razvoj nekoga organa Sin. .


---ORGANOGRAFIJAorganographia, ae, f (lat.), organography (eng.), radiološka prezentacija i vizualizacija organa tijela bilo posebnim tehnikama bilo kontrastom Sin. .


---ORGANOID(LAT.), id.(eng.), ono što nalici organu, struktura koja nalici organu tijela, ali nije organ po definiciji, gradi i funkciji. Sin.


---ORGANOLEPTICAN(LAT.), organoleptic (eng.), nacin registracije osobina neke supstancije (obicno hrane, ali i drugih), iskljucivo pomocu cula, bez upotrebe hemijske analize. Sin.


---ORGANOLOGIJAorganologia, ae, f (lat.), organology (eng.), ukupno znanje o organima tijela Sin. .


---ORGANOMEGALIJAorganomegalia, ae, f (lat.), organomegaly (eng.), uvecanje organa droba. visceromegalija. Sin.


---ORGANOTAKSIJAorganotaxis, is, f (lat.), id.(eng.), tendencija odvojenoga kretanja prema nekom organu Sin. .


---ORGANOTERAPIJAorganotherapia, ae, f (lat.), organotherapy (eng.), lijecenje neke bolesti administracijom životinjskih endokrinih organa ili njihovih ekstrakata Sin. .


---ORGANOTROPANorganotropus-3 (lat.), organotropic (eng.), onaj koji se usmjerava prema nekom parenhimatoznom organu, up. organotropizam Sin. .


---ORGANOTROPIZAMorganotropismus, i, m (lat.), organotropism, organotropy (eng.), poseban afinitet nekoga hemijskoga spoja ili patološkoga agensa da se veže ili napada odredena tkiva ili organe Sin. .


---ORGANSKIorganicus-3 (lat.), organic (eng.), 1. ono što pripada nekome organu ili proizilazi iz njega, tj. što ima organiziranu, definiranu strukturu i funkciju, 2. za razliku od funkcionalne, bolest koja ima patološko anatomske promjene na odredenom organu Sin. .


---ORGAZAMorgasmus, i, m (lat.), orgasm (eng.), vrhunac seksualnoga uzbudenja, završno seksualno zadovoljstvo. vrhunac. Sin.


---ORHIALGIJAorchialgia, ae, (lat.), id.(eng.), bol u tašaku, sin. orhidinija Sin. .


---ORHIDOPEKSIJAorchidopexia, ae, f (lat.), orchidopexy (eng.), fiksacija nespuštenoga tašaka u skrotum hirurškim putem Sin. .


---ORHIEKTOMIJAorchiectomia ae, f (lat.), orchiectomy (eng.), hirurška ekstirpacija jednoga ili oba tašaka Sin. .


---ORHIHOREAorchichorea, ae, f (lat.), id.(eng.), nevoljno trzanje, poskakivanje, tašaka Sin. .


---ORHIODINIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. orhiocela 1.


---ORHIOPATIJAorchiopathia, ae, f (lat.), orchiopathy (eng.), bilo koja bolest tašaka Sin. .


---ORHIOPLASTIKAorchioplastia, ae, f (lat.), orchioplasty (eng.), hirurška rekonstrukcija tašaka, plasticno hirurški zahvat na tašacima Sin. .


---ORHIORAFIJA, ORCHIORRHAPHIA, ae, f (lat.), orchiorrhaphy (eng.), sutura i fiksacija tašaka za susjedne organe Sin. .


---ORHIOTOMIAorchiotomia, ae, f (lat.), orchiotomy (eng.), incizija i drenaža tašaka Sin. .


---ORHITIS, ORCHITIS, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija tašaka. Sin.


---ORIFICIJUMorificium, ii n (lat.), orifice (eng.), ulaz ili izlaz u bilo koju šupljinu tijela ili šuplji organ, otvor, pristup, ulaz, izlaz, otvaranje. Sin.


---ORIJENTACIJAorientatio onis f (lat.), orientation (eng.), 1. saznanje svake individue o okolici sa odnosom prema mjestu, vremenu i ljudima, 2. relativna pozicija atoma ili grupe u hemijskome spoju. Sin.


---ORINOTERAPIJAorinotherapia, ae, f (lat.), orinotherapy (eng.), lijecenje planinskim zrakom na velikim visinama Sin. .


---ORL(LAT.), (ENG.), SIN. v. otorinolaringologija.


---ORNITIN(LAT.), ornithine (eng.), aminokiselina koja nastaje odvajanjem uree od arginina kada se on pretvara u citrulin Sin. .


---ORNITOZAornitosis, is, f (lat.), id.(eng.), 1. termin id. sa psitakozom, 2. infekcija sa Chlamidia psittaci kod ptica Sin. .


---OROFARINKSoropharynx, gis, f (lat.), id.(eng.), dio ždrijela, pharynxa, koji je smješten izmedu mehkoga neba i gor-njega ruba zaklopca, epiglotisa Sin. .


---OROHNULOSTconducitas, atis, f (lat.), conducity (eng.), slabost, iznemoglost, trošnost, sklonost padu, izmršavjelost, grohnutost, ostarjelost Sin. .


---OROŽAVANJEkeratinisatio, onis, f (lat.), keratinization (eng.), razvoj keratina na nekome dijelu tijela ili organa, odnosno konverzija u keratin. keratinizacija. Sin.


---ORTODONCIJAorthodontia, ae, f (lat.), orthodontics (eng.), specijalizacija u stomatologiji, odnosno grana stomatologije, koja se bavi nadgledanjem, vodenjem i korekcijom rasta, izgleda i zrelosti dentofacijalnih struktura Sin. .


---ORTODONT(LAT.), orthodontist (eng.), stomatolog koji je specijalizirao ortodonciju ( Sin. v.).


---ORTOFONIJAorthophonia, ae, f (lat.), ortophony (eng.), direktna i ispravna produkcija glasa Sin. .


---ORTOFORIJAorthophoria, ae, f (lat.), id.(eng.), normalno stanje u kojemu vidne osovine ostaju paralelne poslije eliminacije vidnih spajajucih stimulacija Sin. .


---ORTOFOSFAT(LAT.), orthophosphate (eng.), glavni odajicki anijon, smješten u samoj odajici. To je anijon ili so ortofosforne kiseline ili bilo kojega od njenih estera. Skr. P 1 Sin. .


---ORTOGNATIJAorthognathia, ae, f (lat.), orthognatics (eng.), grana stomatologije koja se bavi uzrokom i lijecenjem malpozicije kostiju vilica Sin. .


---ORTOGRADANorthogradus-3 (lat.), orthograde (eng.), 1. onaj koji je karakteriziran uspravnim stavom tijela, 2. karakteriziran pravilnim, ispravnim pristupom, prilazom sa fiziološke ili prednje strane Sin. .


---ORTOHROMIJAorthochromia, ae, f (lat.), id.(eng.), normalan hemoglobinski sadržaj u crvenim krvnim zrnima Sin. .


---ORTOMELIJAorthomelia, ae, f (lat.), orthomelic (eng.), popravljanje deformiteta ekstremiteta Sin. .


---ORTOPED(LAT.), orthopedist (eng.), ljekar specijalista za ortopedsku hirurgiju, Sin. v. hirurg, ortopedski.


---ORTOPEDIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. hirurgija, ortopedska.


---ORTOPNEAorthopnoe, es f (lat.), orthopnea (eng.), zauzimanje uspravnoga položaja i upotreba auksilijarne muskulature radi lakšega dihanja. Teško dihanje osim u uspravnom položaju. Položaj za takvo dihanje je ortopneican Sin. .


---ORTOPNEICAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. ortopnea.


---ORTOPOKS VIRUS(LAT.), Orthopox virus (eng.), rod virusa porodice Poxvirus koji uzrokuju generalizirane infekcije kod živo-tinja. Tu spadaju kravlje, majmunske i devine boginje Sin. .


---ORTOPRAKSIJA, ORTHOPRAXIA, ae, f (lat.), ortopexy (eng.), mehanicko popravljanje deformiteta Sin. .


---ORTOPTIKAorthoptica, ae, f (lat.), ortoptics (eng.), tehnika vježbi oka u cilju popravljanja vidnih osa koji nisu potpuno koordinirane za binokularni vid Sin. .


---ORTOPTOSKOPorthoptoscopium, ii, n (lat.), ortoptoscope (eng.), instrument koji služi za vježbe pri lijecenju ano-malija mišica pokretaca oka, strabizma ili ambliopije Sin. .


---ORTOSKOPorthoscopium, ii, n (lat.), orthoscop (eng.), aparat koji neutralizira kornealnu reakciju pomocu sloja vode, a služi za ispitivanje oka Sin. .


---ORTOSKOPIJAorthoscopia, ae, f (lat.), orthoscopy (eng.), ispitivanje oka pomocu ortoskopa ( Sin. v.).


---ORTOSTATICANorthostaticus-3 (lat.), orthostatic (eng.), onaj koji pripada ili je uzrokovan uspravnim položajem Sin. .


---ORTOSTAZAorthostasis, is, f (lat.), orthostatism (eng.), uspravan položaj tijela covjeka Sin. .


---ORTOTOPICANorthotopicus-3 (lat.), orthotopic (eng.), onaj koji se nalazi na odgovarajucem, za taj dio tijela normalnome mjestu, a takoder i onaj koji se odnosi na kalem za transplantaciju koji se prenosi na njegovo normalno mjesto u tijelu Sin. .


---ORTOZAorthosis, is, f (lat.), id.(eng.), primjena ortopedskoga aparata za podršku, prevenciju ili korekciju deformiteta, odnosno za normalno obezbjedenje funkcioniranja pokretnih dijela tijela Sin. .


---OSAvespa, ae, f (lat.), wast (eng.), insekt iz porodice Vespidae. U Bosni su samo dvije otrovne vrste te porodice, osa i stršljen. Njihovi otrovi sadrže histamin, 5-hidroksitriptamin. Sin.


---OSAFUNJENJEsaponificatio, onis, f (lat.), saponification (eng.), 1. akt ili proces u kojemu se masti pretvaraju u safune, 2. (u hemiji) hidroliza nekoga estera sa alkalijama, a rezultat je pravljenje alkohola i alkalne soli estera. To je ustvari nastanak safuna Sin. .


---OSAKACUJUCImutilans, antis (lat.), maimed, mutilating (eng.), onaj koji vrši sakacenje gubitkom jednoga ekstremiteta, ali, u širem smislu, i nekoga važnoga organa Sin. .


---OSAKATITI, MUTILARE(lat.), maim (eng.), izgubiti jedan ud, ekstremitet ili, u širem smislu, dio važnoga organa, odnosno citav organ, povredom, ali i operacijom Sin. .


---OSATURAossatura, ae, f (lat.), ossature (eng.), aranžman kostiju tijela ili jednoga njegovoga dijela, sin. kostur, lugaca, skelet Sin. .


---OSCILACIJAoscillatio, onis, f (lat.), oscillation (eng.), kretanje naprijed-nazad (kao klatno), gore-dolje, njihanje, ljuljanje, kolebanje, treperenje, treptaj. kolebanje. Sin.


---OSCILATORAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. kolebljiv.


---OSFREZIOLOGIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. osmologija 1.


---OSHEITISoscheitis, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija mošanja Sin. .


---OSIFIKACIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. okoštavanje.


---OSIFIKANTANossificans, antis (lat.), ossificant (eng.), onaj koji okoštava Sin. .


---OSIGURANIK(LAT.), (ENG.), SIN. v. socijalno osiguranje.


---OSIKULEKTOMIJAossiculectomia, ae, f (lat.), ossiculectomy (eng.), hirurško vadenje malehnih košcica uha. Sin.


---OSIN.EDA, (LAT.), (ENG.), SIN.


---OSIP(LAT.), (ENG.), SIN. v. ospa.


---OSJECAJsensus, us, m, sensatio, onis, f (lat.), sense, sensation (eng.), sposobnost, moc, dar, kojim se percipiraju stanja ili vrijednosti stvari, percepcija culima, culna re-gistracija podražaja provodena aferentnim nervom, sin. osjet, senzacija, ocut (vid. sluh, ukus, opip, itd.), Sin.


---OSJECANJEemotio, onis, f (lat.), emotion (eng.), duševna refleksija svakodnevnih ili povremenih dogadaja, koja bi spadala u više refleksije (ljubav, bol, simpatija itd.), sin. emocija, ocut Sin. .


---OSJECATI(LAT.), (ENG.), SIN. v. cutjeti.


---OSJEMENJIVANJEinseminatio, onis, f (lat.), insemination (eng.), depozicija sjemena ili sjemenske tecnosti (sperme) u vaginu ili grlic materice radi oplodnje. Akt se dešava za vrijeme seksualnoga kontakta ili vještacki Sin. .


---OSJEMENJIVANJE, VJEŠTACKOinseminatio artifitialis (lat.), artificial insemination (eng.), instilacija sjemena u vaginu ili u grlic materice brizgalicom u cilju oplodnje žene ili ženke domacih životinja Sin. .


---OSJET(LAT.), (ENG.), SIN. v. osjecaj 1.


---OSJETLJIV1. irritabilis, e (lat.), irritable (eng.), sposoban da reagira na stimulaciju, sin. iritabilan, muhhanat, 2. sensibilis, e (lat.), sensible (eng.) senzitivan, perceptivan za podržaje pojacane reakcije na stimulaciju, sposoban za osjecanje, dražljiv, senzibilan. Sin.


---OSJETLJIVOSTirritabilitas, atis, f, sensibilitas, atis, f (lat.), irritability, senzibility (eng.), 1. svojstvo reagiranja na stimulacije, sin. senzibilitet, 2. nenormalna i pretjerana reakcija na stimulanse cak i niskoga intenziteta. iritabilnost, dražljivost. Sin.


---OSKORUŠICA(LAT.), (ENG.), SIN. v. bedrenac.


---OSLABITI, V(LAT.), (ENG.), grohnuti. Sin.


---OSLOBAÐANJE, LIBERATIO, onis, f (lat.), liberation (eng.), 1. hirurška ili instrumentalno-manuelna metoda kojom se neki organ oslobada priraslica ili neki tok oslobada prepreke, 2. lucenje hormona iz endokrine žlijezde u krv npr.oslobadanje tiroksina). deliberacija, liberacija. Sin.


---OSLONACsustentaculum, ii, n (lat.), support (eng.), sredstvo, struktura koja pomaže da se nešto (organ, dio tijela, tkivo, odajica, proteza) održavaju u odredenom položaju, sin. podrška. Sin.


---OSMHIDROZAosmhydrosis, is, f (lat.), osmidrosis (eng.), izlucivanje smrdljivoga znoja Sin. .


---OSMOL(LAT.), osmole (eng.), simbol Os., kolicina neke supstancije koja se disocira u soluciju da bi formirala 1 mol osmotski aktivnih cestica, npr. 1 mol glukoze koja se ne jonizira cini 1 osmol otopine, ali 1 mol natrijum hlorida koji se jonizira cini 2 osmola otopine. Sin.


---OSMOLALITET(LAT.), osmolality (eng.), koncentracija osmotski aktivnih cestica u otopini, oznacena nazivom osmol u otopini na litar rastvora. Osmolalitet je direktno proporcionalan vrijednostima otopine, osmotskome pritisku, porastu tacke kljucanja, sniženju tacke smrzavanja i sniženju tacke i Sin. .


---OSMOLOGIJAosmologia, ae, f (lat.), osmology (eng.), 1. skup znanja o mirisima i nacinima njihovoga uživanja, sin. osfreziologija, 2. dio fizikalne hemije koji se bavi osmozom Sin. .


---OSMOMETARosmometer, tri, f (lat.), id.(eng.), 1. aparat za mjerenje osmotske snage, 2. aparat za mjerenje kolicine i inteziteta mirisa Sin. .


---OSMOTSKIosmoticus-3 (lat.), osmotic (eng.), onaj koji pripada osmozi ( Sin. v.), ili je njene prirode (npr. osmotski pritisak).


---OSMOZAosmosis, is, f (lat.), osmotic (eng.), prolazak ciste otopine od mjesta vece koncentracije na mjesto manje, ako su te dvije otopine razdvojene polupropusnom opnom Sin. .


---OSMUÐEN(LAT.), (ENG.), SIN. v. oprljen.


---OSMUDITI(LAT.), (ENG.), SIN. v. oprljen.


---OSNOVNIelementarius-3 (lat.), elementary (eng.), onaj koji nije djeljiv u manje dijelove ili komponente. elementaran 2. Sin.


---OSOBINA(LAT.), (ENG.), SIN. v. svojstvo.


---OSOKA(LAT.), (ENG.), SIN. v. sok i serum 1.


---OSOVINSKIaxialis, e (lat.), axial (eng.), ono što pripada osovini neke strukture ili dijela tijela. aksijalan. Sin.


---OSPA(LAT.), exanthema, atis, n (lat.). exanthem, rash (eng.), 1. pojava kožnih eflorescencija, kožne erupcije, obicno naglo, 2. bolest kod koje je pojava kožnih eflorescencija najprominentnija manifestacija. egzantem, osip, osutak. Sin.


---OSPICE(LAT.), (ENG.), SIN. v. 1. krzamak, 2. pljuskavice, 3. kravlje boginje.


---OSPINArubella, ae, f (lat.), german measles (eng.), akutna, obicno benigna infektivna bolest uzrokovana Toga virusom, a zahvaca djecu i neimunizirane mlade osobe. Virus ulazi respiratornim traktom i širi se limfnim sistemom. Blaga drhat, bolno grlo, povecane limfne žlijezde na stražnjoj strani vrata i kara Sin. .


---OSPINE(LAT.), (ENG.), SIN. v. krzamak.


---OSRCINApericardium, ii, n (lat.), id.,(eng.), srcana kesa, fibrozna vreca koja okružuje srce i pocetne dijelove veli-kih krvnih suda. Ima 2 sloja, vanjski, fibrozni i unutrašnji, serozni. košulja, prisrde, perikard, srcana kesa, prjepoka. Sin.


---OSTATAKresiduum, i, n, vestigium, i, n, relictum, i, n (lat.), rest (eng.), 1. dio embrionalnoga tkiva koji zaostane u odraslome organizmu (embrionalni ostatak), narocito ako je funkcionirao u ranijem stadiju. Takoder i kolicina hemijske materije koja zaostane u tkivu ili njegovoj tecnosti poslije eliminacije (npr. ostatak ugljen Sin. .


---OSTEITISosteitis, idis, f (lat.), (eng.), id. bos., isindija kosti koja zahvata Haverzove prostore, kanale i, obicno, i medularni kanal, a manifestuje se uvecanjem kosti, otokom mehkih tkiva, bolom i nepokretnošcu. Sin.


---OSTEITISosteitis, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija kosti bez obzira na intezitet, tip, manifestacije i slicno. Up. osteomijelitis. ostitis. Sin.


---OSTEKTOMIJAostectomia, ae, f (lat.), ostectomy (eng.), hirurška ekscizija komada ili citave kosti Sin. .


---OSTEOARTRITISosteoarthritis, idis, f (lat.), id.(eng.), neisindicna degenerativna bolest zglobova koja se pretežno vidi kod starijih. Prisutna je degeneracija zglobne hrskavice, hipertrofija kosti na rubovima, promjene na sinoviji. Sve je popraceno bolom, krutošcu poslije vece aktivnosti Sin. .


---OSTEOARTROPATIJAosteoarthropathia, ae, f (lat.), osteoarthropathy (eng.), bilo koja bolest koja zahvaca zglob i kost Sin. .


---OSTEOBLASTOMA(LAT.), id. lat. i(eng.), benigni, bolni, prilicno vaskularizirani tumor kosti koji je karakteriziran stvaranjem koštanoga tkiva Sin. .


---OSTEOCEMENTosteocementum, i, n (lat.), id.(eng.), tvrdi sekundarni cement ( Sin. v.), nalik na kost, koji cesto pokazuje linije slaganja, poredane karakteristicno oko korijena.


---OSTEOCIT(LAT.), (ENG.), SIN. v. odajica, koštana.


---OSTEODEZMOZAosteodesmosis, is, f (lat.), id.(eng.), 1. formacija, nastajanje kostiju i tetiva, 2. okoštavanje, osifikacija tetiva Sin. .


---OSTEODINIJAosteodynia, ae, f (lat.), id.(eng.), bol u kostima Sin. .


---OSTEODISTROFIJAosteodystrophia, ae, f (lat.), osteodystrophy (eng.), poremecaj u razvoju kosti, defektno stvaranje kosti Sin. .


---OSTEODISTROFIJA, RENALNAosteodystrophia renalis (lat.), renal osteodystrophy (eng.), stanje koje nastaje zbog hronicne bolesti bubrega sa pojavom u djetinjstvu. Kod bolesnika je prisutna renalna insuficijencija, visok je fosfor, a nizak kalcijum u krvi. Stimulirana je funkcija paratireoidee. Rezultat svega je cisticni osteitis, osteomalac Sin. .


---OSTEOFIBROMAosteofibroma, atis, n (lat.), id.(eng.), benigni tumor koji sadrži obje vrste tkiva, i koštano i vezno Sin. .


---OSTEOFITosteophyton, i, n (lat.), osteophyte (eng.), koštana dobrocudna naraslica, izraštaj, obicno u blizini zgloba Sin. .


---OSTEOFITOZAosteophytosis, is, f (lat.), id.(eng.), stanje karakterizirano stvaranjem mnogobrojnih osteofita na kostima Sin. .


---OSTEOGENid.(eng.),., 1. supstancija koja cini unutrašnji sloj periosta iz kojega se kost stalno obnavlja, 2. osteogenes (lat.), osteogenic (eng.), onaj koji je koštanoga porijekla Sin. .


---OSTEOGENEZAosteogenesis, is, f (lat.), id.(eng.), formacija, tvorba kostiju, razvoj kostiju Sin. .


---OSTEOHONDRITISosteochondritis, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija i hrskavice i kosti Sin. .


---OSTEOHONDRODISTROFIJAosteochondrodystrophia, ae, f (lat.), osteochondrodystrophy (eng.), oblik mukopolisaharidoze karakteriziran ekskrecijom keratan sulfata u bureži. Pacijent ima genu valgum, kokošija prsa, kratak vrat i trup, velika usta, široko lice, širok prostor medu zubima, progresivnu gluhocu. Postoje dva enzinmska tipa, A i B. mukopolisaharidoza. Sin.


---OSTEOHONDROMA(LAT.), osteochondroma, atis, n (lat), id.(eng.), benigni tumor koji se sastoji od zrele kosti, prekriven hrskavicom, a prominira sa lateralnih strana enhondralnih kostiju Sin. .


---OSTEOID(LAT.), id.(eng.), organski matriks kosti, mlada kost u kojoj još nije nastala osifikacija Sin. .


---OSTEOID-OSTEOMA(LAT.), id.(eng.), malehni, bolni, ali benigni, oštro ograniceni tumor sunderaste kosti na kostima ekstremiteta i kicme, narocito kod mladih Sin. .


---OSTEOIDANosteoides, idis, (lat.), osteoid (eng.), onaj koji nalici na kost Sin. .


---OSTEOKLASTosteoclastum, i, n (lat.), osteocast (eng.), 1. velika odajica sa više jezgri koja je u vezi sa apsorpcijom i modeliranjem kosti. Postaje posebno aktivna prisustvom parathormona, 2. instrument koji se upotrebljava u koštanoj hirurgiji za pravljenje osteotomije Sin. .


---OSTEOKLASTOMAosteoclastoma, atis, n (lat.), id.(eng.), tumor džinovskih odajica kosti Sin. .


---OSTEOKLAZA(LAT.), (ENG.), SIN. v. lomljenje kosti.


---OSTEOLIZAosteolysis, is, f (lat.), id.(eng.), rastapanje, disolucija koštanoga tkiva, a narocito se odnosi na gubitak kalcijuma Sin. .


---OSTEOLOGIJAosteologia, ae, f (lat.), osteology (eng.), dio anatomije koji ukljucuje davanje naziva i kumulaciju znanja o kostima i njihovim strukturama Sin. .


---OSTEOMAosteom, atis, n (lat.), id.(eng.), benigni tumor sastavljen od dobro diferenciranoga koštanoga tkiva, gust, sklerotican, sporo rastuci, cesto se pojavljuje na pljosnatim kostima Sin. .


---OSTEOMALACIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. gnjilost kostiju.


---OSTEOMIJELITISosteomijelitis, idis, f (lat.), (eng.), id., po nazivu isindija koštane srži, gdje su obicno zahvaceni svi dijelovi kosti. Uzrokovan je piogenim mikroorganizmima koji dolaze lokalno ili hematogeno. Može biti lokaliziran, a može se širiti kroz medularni kanal, korteks, spongioznu kost i periost. zagnojavanje kostiju. Sin.


---OSTEOPATIJAosteopathia, ae, f (lat.), osteopathy (eng.), 1. bilo koja bolest kostiju, 2. sistem lijecenja koji se oslanja na teoriju da je tijelo sposobno napraviti vlastito sredstvo protiv bolesti pod normalnim okolnostima. Oslanja se na uobicajene metode, ali kao glavno podcrtava važnost normalnih tjelesnih m Sin. .


---OSTEOPLAST(LAT.), (ENG.), SIN. v. odajica, koštana.


---OSTEOPLASTIKAosteoplastia, ae, f (lat.), osteoplasty (eng.), bilo koja plasticna operacija ili rekonstrukcija kosti Sin. .


---OSTEOPOROZAosteoporosis, is, f (lat.), id.(eng.), smanjena kolicina koštane mase povecanjem koštane šupljikavosti koja vodi nastanku frakture Sin. .


---OSTEORAFIJAosteorrhaphia, ae, f (lat.), osteorrhaphy (eng.), stavljanje šava žicom u cilju postizanja pogodnoga položaja za srašcenje Sin. .


---OSTEORAGIJAosteorrhagia, ae, f (lat.), osteorrhage (eng.), masivno krvarenje iz kosti Sin. .


---OSTEOSARKOMAosteosarcoma, atis, n (lat.), id.(eng.), maligni primarni slabo diferencirani tumor kosti koji se sastoji od strome veznoga tkiva sa atipijom odajica, brojnim mitozama, stvaranjem osteoida, kosti ili hrskavice. Zahvaca uglavnom mlade ljude Sin. .


---OSTEOSARKOMATOZAosteosarcomatosis, is, f (lat.), id.(eng.), simultani nastanak multiplih, multicentricnih osteosarkoma Sin. .


---OSTEOSINTEZAosteosynthesis, is, f (lat.), id.(eng.), hirurško spajanje i fiksiranje kraja prelomljene kosti (žicom, plocom, klinom i sl.) Sin. .


---OSTEOSKLEROZAosteosclerosis, is, f (lat.), id.(eng.), ocvršcavanje, odnosno nastanak pojacane nenormalne gustine kosti, otvrdnjenje kosti Sin. .


---OSTEOTOMosteotomum, i, n (lat.), osteotome (eng.), na dlijeto nalik hirurški instrument koji služi za lomljenje, sijecenje kosti Sin. .


---OSTEOTOMIJAosteotomia, ae, f (lat.), osteotomy (eng.), hirurško presijecanje kosti u cilju lijecenja citavoga ekstremiteta. Cilj osteotomije je popravljanje deformiteta, sprjecavanje luksacija i subluksacija, poboljšanje statike itd Sin. .


---OSTEOZA(LAT.), (ENG.), SIN. v. okoštavanje.


---OSTIJUM(LAT.), (ENG.), SIN. v. ušce.


---OSTITIS(LAT.), (ENG.), SIN. v. osteitis.


---OSTRAKOZAostracosis, is, f (lat.), id.(eng.), promjene kostiju koje poprimaju konzistenciju i izgled školjke, sedefa Sin. .


---OSTRMAK, CLIVUS, us, i, m (lat.), id.(eng.), koštana površina koja se strmo penje prema gore od foramen occipitale magnum do stražnjega dijela turskoga sedla. U izgradnju sudjeluju sitnik i zatiljna kost. klivus. Sin.


---OSTRVCA, PANKREATICNAinsulae pancreatis, (lat.), pancreatic islets (eng.), nepravilne strukture mikroskopske velicine, razbacane po gušteraci koje obezbjeduju njenu endokrinu sekreciju. Imaju tri grupe odajica, alfa, koje luce glukagon, beta, koje daju inzulin i delta, koje luce somatostatin Sin. .


---OSTRVCE(LAT.), (ENG.), SIN. v. ostrvo.


---OSTRVOinsula, ae, f (lat.), island (eng.), nakupina odajica ili izolirani komadic tkiva sa drugim nesrodnim tkivom. Ostrvce, islet, je u principu isto, moguce je praviti jedino kvantitativnu razliku Sin. .


---OSUGAligamentum, i, n (lat.), ligament, band (eng.), traka fibroznoga tkiva koja spaja kosti i hrskavice, a služi za obezbjedivanje kongruentnosti zgloba, zglobna veza, sin. ligament 1 Sin. .


---OSUKA(LAT.), (ENG.), SIN. v. sok i serum 1.


---OSUNNENECENcircumcisus-3 (lat.), circumcised (eng.), osoba koja je bila podvrgnuta sunnecenju Sin. .


---OSUNNETITI(LAT.), (ENG.), SIN. v. cirkumcizija.


---OSUTAK(LAT.), (ENG.), SIN. v. ospa.


---OSVJETLJAVANJEilluminatio, onis, f (lat.), illumination (eng.), dodatno osvjetljavanje, rasvjetljavanje, obicno šupljine organa ili objekta posmatranja, danas obicno hladnim svjetlom. iluminacija. Sin.


---OSVJEŽAVANJErevivificatio, onis, f (lat.), revivification (eng.), 1. skidanje dijela tkiva sa patološki promijenjenih površina da se promovira njihovo zarastanje, 2. uzimanje hladnih i roborantnih napitaka da bi se pacijent vratio u bolje stanje i odmorio od napora Sin. .


---OTAC, PATER, tris, m (lat.), father (eng.), jedan od dva rodite-lja, onaj muškoga spola, koji daje potomstvu y hromozom. babo. Sin.


---OTALGIJAotalgia, ae, f, otodynia, ae, f, otagra, ae, f (lat.), earache (eng.), bol u uhu, sin. otodinija, ušobolja Sin. .


---OTAPALO, SOLVENS, entis (lat.), dissolvent, solvent (eng.), medijum u kojemu se druga supstancija otapa, rastapa, rastvara, komponenta otopine koja je prisutna u vecoj kolicini, sin. rastvarac, otapalo, rastapalo Sin. .


---OTECEN(LAT.), (ENG.), SIN. v. nabuhnut.


---OTECI(LAT.), (ENG.), SIN. v. nabuhnuti.


---OTIMACpraedator, oris, m (lat.), pillager (eng.), organizam koji uzima za sebe važne elemente od organizma druge vrste kojega on na taj nacin konzumira i razara, sin. predator Sin. .


---OTISAK PRSTAdactylograma, atis, n (lat.), dactylogram (eng.), šara kože na jagodici prsta, uglavnom tipicna za svakoga pojedinca, otisnuta pomocu boje, a služi za identifikaciju. V. jagodica Sin. .


---OTISAK TABANApodogramma, atis, n, pelmatogramma, atis, n (lat.), footprint (eng.), ono što covjek ostavlja hodajuci po vlažnome pijesku ili drugoj pogodnoj masi (svježa cimenta) Sin. .


---OTISAKimpressio, onis, f (lat.), impression (eng.), negativna kopija nekoga tvrdoga objekta na mekšemu materijalu (otisak zuba na unutrašnjoj strani obraza, ali i otisak u gipsu i slicno), sin. impresija 2 Sin. .


---OTITICANotiticus-3 (lat.), otitic (eng.), onaj koji pripada isindiji uha, otititsu Sin. .


---OTITISotitis, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija uha, što je karakterizirano bolom, vatrom, poremecajem sluha, tinitusom i vertigom. Zavisno koje je uho zahvaceno govori se o unutrašnjeme, srednjem i vanjskom Sin. .


---OTKLON(LAT.), (ENG.), SIN. v. val.


---OTKRIVANJEphanerosis, is, f (lat.), id.(eng.), oslobadanje, cinjenje vidljivom, supstancije koja se nije inace mogla prikazati. faneroza. Sin.


---OTKUCAJpulsus, us, m (lat.), pulse, beat (eng.), jedna kompletna srcana aktivnost, sistola i dijastola Sin. .


---OTODINIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. otalgija.


---OTOGENotogenes (lat.), otogenous (eng.), onaj koji ima porijeklo iz uha (npr. otogeni apsces mozga) Sin. .


---OTOK(LAT.), (ENG.), SIN. v. nabuh.


---OTOLITotolithus, i, m (lat.), otolith (eng.), na kamen nalik masa u unutrašnjem uhu. statolit. Sin.


---OTOLITIJAZAotolithiasis, is, f (lat.), id.(eng.), prisustvo kamena u uhu ( Sin. v. otolit).


---OTOLOGIJAotologia, ae, f (lat.), otology (eng.), grana medicine koja se bavi dijagnostikom, anatomijom, fiziologijom, patologijom, konzervativnom i hirurškom terapijom uha Sin. .


---OTOMIKOZAotomycosis, is, f (lat.), id.(eng.), gljivicna bolest vanjskoga slušnoga kanala pracena pruritusom i eksudatom Sin. .


---OTOPATIJAotopathia, ae, f (lat.), otopathy (eng.), bilo koja bolest uha Sin. .


---OTOPINA, FIZIOLOŠKA(LAT.), (ENG.), SIN. v. otopina, slana.


---OTOPINA, HIPERBARICNAsolutio hyperbarica (lat.), hyperbaric solution (eng.), otopina koja ima vecu specificnu težinu od nekoga standarda koji je u pitanju (npr. kod likvora, ona koja ima vecu težinu od likvora), pa time se spušta niže od mjesta ubrizgavanja Sin. .


---OTOPINA, HIPOBARICNAsolutio hypobarica (lat.), hypobaric solution (eng.), otopina koja ima specificnu težinu nižu nego standard koji je u pitanju, tako da miješana sa standardom putuje prema gore Sin. .


---OTOPINA, IZOBARICNAsolutio isobarica (lat.), isobaric solution (eng.), otopina koja ima specificnu težinu istu kao i standard koji je u pitanju, tako da ubrizgana ostaje na mjestu unošenja (npr. kontrast kod spinalne anestezije ili mijelografije) Sin. .


---OTOPINA, KOLOIDNA(LAT.), colloidal solution (eng.), otopina koja sadrži minimalne cestice neke materije koja je suspendirana u solvensu. Solvens se zove kontinuirana faza, a suspendirana masa je dispergirana faza Sin. .


---OTOPINA, MOLARNA(LAT.), molar solution (eng.), otopina koja sadrži 1 mol onoga što se otapa na litar otopine, oznaka je M/1 ili 1 M, pa se može smanjivati na decimolarnu otopinu, M/10 ili 0,1 M Sin. .


---OTOPINA, NORMALNAsolutio normalis, (lat.), normal solution (eng.), otopina gdje svaki litar sadrži 1 gram otopljene supstancije, oznacava se kao N/1 ili 1 N Sin. .


---OTOPINA, PUFERSKA(LAT.), buffer solution (eng.), otopina koja je otporna na promjene koncentracije vodikovih jona kada joj se doda kiselina ili baza. Sin.


---OTOPINA, SLANAsolutio physiologica (lat.), saline solution (eng.), izotonicna otopina natrijevoga hlorida u fiziološkome sastavu (0,9%), ali nekad i drugih soli koji (poglavito kalija), koja se daje intravenski radi lijecenja. otopina, fiziološka. Sin.


---OTOPINA, SOLUTIO, onis, f (lat.), solution (eng.), homogena mješavina jedne ili više supstancija koje su molekularno dispergirane u dovoljnoj kolicini sredstva za otapanje. rastvor. Sin.


---OTOPINA, VODENA(LAT.), aqueous solution (eng.), otopina u kojoj se voda upotrebljava kao otapalo Sin. .


---OTOPLASTIKAotoplastia, ae, f (lat.), otoplasty (eng.), plasticna, rekonstruktivna operacija uha, korekcija deformiteta i defekata Sin. .


---OTOPLJEN(LAT.), (ENG.), SIN. v. rastopljen.


---OTORAGIJAottorrhagia, ae, f (lat.), otorrhage (eng.), profuzno krvarenje iz uha Sin. .


---OTOREJAotorrhoea, ae, f (lat.), otorrhea (eng.), cijedenje nekoga sadržaja iz uha (gnoja, likvora i sl.) Sin. .


---OTORINOLARINGOLOGIJAotorhinolaryngologia, ae, f (lat.), ENT surgery (eng.), dio ukupne medicinske nauke i prakse koji se bavi konzervativnim i hirurškim lijecenjem i dijagnostikom uha, nosa i grla. Skr. ORL Sin. .


---OTOSKLEROZAotosclerosis, is, f (lat.), id.(eng.), patološko stanje koštanoga labirinta uha u kojem se formira sunderasta kost što uzrokuje koštanu ankilozu uzengije. Rezultat je slabljenje sluha Sin. .


---OTOSKOPototscopium, ii, n (lat.), otoscope (eng.), instrument u obliku lijevka koji služi za pregled uha Sin. .


---OTOSKOPIJA, OTOSCOPIA, ae, f (lat.), otoscopy (eng.), ispitivanje, pregled uha pomocu otoskopa Sin. .


---OTPADAKrecrementum, i, n, sordes, ium, f, pl (lat.), recrement, filth (eng.), 1. ostatak neprobavljene ili iskorišcene hrane, necistoca, prljavština, peksinluk, 2. tjelesni sok koji se reapsorbira ponovo u krv i dijelom se iskoristi Sin. .


---OTPORresistentia, ae, f (lat.), resistence (eng.), 1. snaga koja djeluje u suprotnom smislu od neke sile (npr. otpor koji pruža krvno korito pritiskom krvi o zid, a ispoljava se jedinicama perifernoga otpora, odnosno dinima u sekundi na centimetar. Simbol R), 2. (u psihijatriji) svjesni ili nesvjesni meha Sin. .


---OTPORANimmunis, e (lat.), immune (eng.), zašticen od infektivne bolesti, bilo specificnim bilo nespecificnim mehanizmima. imun. Sin.


---OTPORNIKrheostatum, i, n (lat.), rheostat (eng.), pribor kojim se regulira otpor i tako kontrolira kolicina struje koja ulazi u kolo. reostat. Sin.


---OTPORNOSTresistentia, ae, f (lat.), resistence (eng.), 1. prirodna sposobnost nekoga organizma da se odupire infekciji mikroorganizama ili djejstvu njihovih toksina, 2. sposobnost nekoga mikroorganizma da podnese djejstvo nekoga lijeka koji je letalan vecini vrsta. Ova otpornost može biti primarna (otpornost Sin. .


---OTROVvenenum, i, n (lat.), venom, poison (eng.), supstancija koja je unesena u organizam i u ogranicenoj kolicini uzrokuje ozbiljno narušavanje zdravlja ili smrt. zeher, ijed (narocito zmijski). Sin.


---OTROVANvenenatus-3 (lat.), poisonous ,venemous (eng.), ono što luci ili sadržava otrov. V. otrov. zeherli, cemeran. Sin.


---OTROVNICA(LAT.), (ENG.), otrovna zmija, Sin. v. zmija.


---OTUÐENJEalienatio, onis, f (lat.), alienation (eng.), izolacija od društva, predstava o sebi kao o strancu ili kao o suvišnoj osobi u okruženju, 2. osjecaj depersonalizacije i nerealnosti Sin. .


---OTUPLJENOST, OBTUSIO, onis, f (lat.), dullness (eng.), sma-njenje izoštrenosti percepcije ili osjetljivosti. optuzija. Sin.


---OTURAK(LAT.), (ENG.), SIN. v. zadnjica.


---OTVARANJE, ID(LAT.), (ENG.), sa operacija u smislu otvaranja duplje, šupljine i sl Sin. .


---OTVOR1. apertura, ae, f, foramen, inis, f (lat.), aperture, foramen, opening, passage (eng.), opci termin u anatomskoj nomenklaturi koji oznacava otvor na nekome organu, grudnome sepetu, rupicu na kosti kuda ulazi živac ili krvni sud u kost ili u nekoj strukturi ili više struktura ako zatvaraju taj otvor, sin. apertura, rupa, foramen, skvažina, 2. Sin. v. ušce.


---OTVORENapertus-3, patens, entis (lat.), open, patent (eng.), 1. izložen zraku, nije prekriven netaknutom kožom ili sluzavicom, izložen, sin. eksponiran, 2. (o strujnome kolu) prekinut, tako da struja ne može proci, npr. otvoreno kolo, 3. (o nekom otvoru) karakterizira stanje njegove otvorenosti (jer može biti i zat Sin. .


---OTVORITI (SE)alvo esse solute (lat.), get stool (eng.), dobiti normalnu stolicu poslije zatvora ( Sin. v.).


---OTVRDNJENJEinduratio, onis, f (lat.), induration (eng.), 1. otvrdnjavanje, nenormalno povecanje tvrdine nekoga tkiva ili organa, 2. nenormalno tvrdo mjesto ili struktura u organizmu, narocito gdje nije bila ranije. induracija. Sin.


---OTVRDNUT, INDURATUS-3 (lat.), hardened, indurated (eng.), struktura koja je promijenila kvalitet u smislu povecanja tvrdine tkiva, zbog prožetosti vezivom ili zbog inkrustacije kalcijumovim solima Sin. .


---OVALAN, V(LAT.), (ENG.), jajast Sin. .


---OVARIEKTOMIJA, OVARIECTOMIA, ae, f (lat.), ovariectomy (eng.), operacija vadenja jajnika Sin. .


---OVARIJALANovarialis, e (lat.), ovarian (eng.), onaj koji pripada jajniku ili proizilazi iz njega Sin. .


---OVARIOCELA, OVARIOCELE, es, f (lat.), id.(eng.), ispad jajnika u obliku kile, kila jajnika Sin. .


---OVARIOCENTEZA(LAT.), ovariocentesis, is, f (lat). id.(eng.), bodenje, punkcija jajnika Sin. .


---OVARIOPATIJAovariopathia, ae, f (lat.), ovariopathy (eng.), bilo koja bolest jajnika, sin. ooforopatija Sin. .


---OVARIOPEKSIJAovariopexia, ae, f (lat.), ovariopexy (eng.), operacija koja se sastoji od podizanja jajnika i njegove fiksacije za trbušni zid, sin. ooforopeksija Sin. .


---OVARIOTOMIJAovariotomia, ae, f (lat.), ovariotomy (eng.), hirurško vadenje, uklanjanje ovarija, obicno zajedno s tumorom Sin. .


---OVARITIS, V(LAT.), (ENG.), ooforitis Sin. .


---OVCIJE BOGINJE(LAT.), (ENG.), SIN. v. pljuskavice.


---OVCIJIovinus-3 (lat.), ovine (eng.), onaj koji pripada ovci, ovcijega porijekla (npr. ovciji heterotransplantat), sin. ovini Sin. .


---OVEREMITI(LAT.), (ENG.), 1. oboljeti od verema ( Sin. v.), 2. v. grohnuti.


---OVINI(LAT.), (ENG.), SIN. v. ovciji.


---OVISNIK(LAT.), dependent (eng.), osoba koja pokazuje znake ovisnosti o nekome hemijskome spoju, drogi Sin. .


---OVISNOST(LAT.), addiction (eng.), neodoljiva preokupacija da se nabavi i koristi neka droga. Osoba je cesto fizicki zavisna, ali može biti i bez toga. Svaka droga, ukljucujuci i alkohol koja djeluje na centralni nervni sistem, a pogotovu ona koja donosi trenutno olakšanje, može izazvati o Sin. .


---OVITAK, V(LAT.), (ENG.), cahura. Sin.


---OVJESNIKsuspensorium, ii, n (lat.), suspensory (eng.), li-gament, kost, mišic ili zavoj, pracka, jular, koji služi za držanje, pridržavanje nekoga dijela tijela ili organa koji visi (dojka, tašak i sl.). suspenzorijum. Sin.


---OVLAŽIVANJEmadefactio, onis, f (lat.), moistening (eng.), cinjenje neke površine vlažnom (kože, sluzavice, serozne opne) Sin. .


---OVOGENEZA, V(LAT.), (ENG.), oogeneza. Sin.


---OVOJtheca, ae, f (lat.), id.(eng.), struktura koja omotava, zavija, omot, ovojnica ili košuljica oko ovarijalnoga folikula ili tetive, sin. teka Sin. .


---OVOJNICA(LAT.), (ENG.), SIN. v. cahura.


---OVOTESTIS(LAT.), (ENG.), SIN. v. ženomuž.


---OVULACIJAovulatio, onis, f (lat.), ovulation (eng.), izlazak jajne odajice, oocita, iz folikula jajnika. Sin.


---OZDRAVITIsancescere, convalescere (lat.), get well (eng.), preležati bolest, ponovo zadobiti stanje fizickoga i psihickoga blagostanja, izlijeciti se, preboljeti, oporaviti se, vratiti se u stanje zdravlja, bivati snažniji i mocniji Sin. .


---OZEBAO(LAT.), (ENG.), SIN. v. ozepsti.


---OZEBLINApernio, onis, m (lat.), (eng.), chilblain (eng. ), lokalizirano crvenilo kože i tjestasti nabuh potkožnoga tkiva sa svrbežom i osjecajem paljenja koji se ponavljaju, a uzrokovani su hladnocom i vlagom, narocito na loparima, prstima, šakama, licu, stopalima djece i žena, a na prstima i š Sin.


---OZENAozaena, ae, f (lat.), ozena (eng.), atroficni rinitis karakteriziran gustim mukopurulentnim, iscjetkom i vo-njem. Cesto je prisutna Klebsiella pneumoniae subspcies ozenae. Sin.


---OZEPSTI(LAT.), (ENG.), SIN. v. zepsti.


---OZLIJEDITI(LAT.), (ENG.), SIN. v. pozlijediti.


---OZON(LAT.), ozone (eng.), plavicasti, eksplozivan plin, odnosno plavicasta tecnost, a predstavlja alotropsku modifikaciju i jacu aktivnu formu kisika, O3. Ima antisepticno djejstvo. Nastaje kada je kisik, O2, izložen djejstvu pražnjenja elektriciteta (grom) Sin. .


---OZONOMETAR(LAT.), ozonometer (eng.), instrument koji mjeri kolicinu ozona u zraku Sin. .


---OZUBINA(LAT.), (ENG.), SIN. v. ozublje.


---OZUBLJEperiodontium, i, n (lat.), id.(eng.), tkivo koje drži zub u alveoli, a cine ga periodontalni ligament, desni, cement i alveolarna kost. ozubina, periodoncijum. Sin.


---OŠAMUCENstupefactus-3 (lat.), numbed (eng.), osoba koja pokazuje ošamucenost, smucen, smeten, slabije orijentiran, zbunjen, pospan Sin. .


---OŠAMUCENOSTstupefactio, onis, f (lat.), numbness (eng.), smucenost, slabija orijentacija, nedostatak orijentacije, zbunjenost, smetenost, pospanost, netacno definirano stanje koje odgovara lahkom poremecaju svijesti Sin. .


---OŠTARacer, acris, acre (lat.), sharp (eng.), bridak, jako izražen, žestok, rezak, akutan, težak, brzo se razvija (npr. oštar bol), sin. bridak Sin. .


---OŠTECENlaesus-3 (lat.), damaged, hurted (eng.), onaj koji je pretrpio oštecenje, povrijeden, ima razdor ili pucanje tkiva, degeneriran pod necijim djejstvom, uništenoga dijela organa, tkiva ili odajica, nagrižen korozivnim sredstvom ili novostvorenim tkivom koje je oštetilo krvne sude ili zaustavilo ra Sin. .


---OŠTETITIlaedere (lat.), damage (eng.), nanijeti štetu, povrijediti, izazvati razdor tkiva, degenerirati pod nekim djejstvom, usmrtiti, uništiti dio organa, tkiva ili odajice, nagristi korozivnim sredstvom ili novostvorenim tkivom Sin. .


---OŽETA KOŽAcutis striata abdominis (lat.), striated skin of belly (eng.), iscijedena koža, koža sa strijama, prugama, Sin. v. pruga (A. Nametak, ......."s ožetom kožom na trbuhu u visokom stupnju trudnoce.").


---OŽILJAKcicatrix, icis, f (lat.), scar (eng.), znak, graden od tkiva, vecinom vezivnoga, koji ostane poslije cijeljenja rane ili nekoga patološkoga procesa. dagma, zacjelina, brazgotina, zamlada, hrapa, svalja, požiljak. Sin.


---OŽILJNIcicatrialis, e (lat.), cicatricial (eng.), onaj koji pripada ožiljku ili je prirode ožiljka Sin. .


---OŽIVJETI DIJETE(LAT.), quickening (eng.), prvi prepoznatljivi pokreti djeteta u majcinoj utrobi, koji se obicno susrecu od 16. do 20. hefte trudnoce (npr. trudnica kaže: ".....dijete mi je rano oživjelo....") Sin. .


---OŽIVJETI, ANIMARE, renanimare (lat.), animate, reanimate (eng.), ponovo uspostaviti životne funkcije prije svega srcanu akciju i dihanje poslije klinicke smrti. rea-nimirati, oživiti. Sin.


---OŽIVLJAVANJEresuscitatio, onis, f, reanimatio, onis, f (lat.), reanimation, resuscitation (eng.), ponovno uspostavljanje životnih funkcija, vracanje u život poslije klinicke smrti, poslije prestanka rada srca. renimacija. Sin.


---OŽLICICA(LAT.), (ENG.), SIN. v. žlicica.


---PABUŠINA(LAT.), (ENG.), SIN. v. prepona.


---PAC(LAT.), (ENG.), SIN. v. zakrpa.


---PACA(LAT.), (ENG.), životinjska glava, Sin. v. glava.


---PACIJENTpatiens, entis m (lat.), patient (eng.), (dosl. onaj koji je strpljiv). Osoba koja traži ljekara uslijed postojanja simptomatologije koja je muci, ne da joj mira i kvari joj životnu radost Sin. .


---PACIJENT, AMBULANTNI(LAT.), out patient (eng.), pacijent koji do-lazi u bolnicu ili dispanzer radi dijagnoze, lijecenja ili kontrole uspjeha lijecenja, ali ne zauzima krevet u bolnici Sin. .


---PAD(LAT.), (ENG.), fall (eng.) cest uzrok povredivanja strovaljivanjem sa visine ili uslijed saplitanja Sin. .


---PADALICAdecidua, ae, f (lat.), id.(eng.), izmijenjeni endometrijum materice koji ceka na oplodnju. Ukoliko ona ne uslijedi, padalica otpadne, a ako nastane, promjene postaju izrazitije. Promjene su u smislu preobražaja odajica veznoga tkiva u krupne epiteloidne sa proširenjem žlijezdi i boljom va decidua. Sin.


---PADAVICAepilepsia, ae, f (lat.), epilepsy (eng.), simptomski kompleks, nacin reakcije mozga u slucaju podražaja. To su paroksizmalni, prolazni poremecaji moždane funkcije koji se mogu manifestirati kao abnormalna motorna, senzitivna pražnjenja, senzorne i psihicke smetnje, odnosno senzacije od autonomnog veliki beteg, epilepsija, velika bolest, nekama bolest, trepelica. Up. goropaština, golema bolest. Sin.


---PADAVICANepilepticus-3 (lat.), epileptic (eng.), ono što pripada ili je zahvaceno padavicom. epileptican. Sin.


---PADAVICARepilepticus, i, m (lat.), epileptic (eng.), osoba zahvacena bilo kojom formom padavice, ali je termin najcešci kod goropadi (v.). epilepticar. Sin.


---PAHALJflocus, i, m, flocculus, i, m (lat.), flake (eng.), nježna, tanka, malehna struktura, ljuspica, koja slobodno pada, slicno snježnome pahalju, pahuljici Sin. .


---PAHALJASTniveus-3, floccosus -3 (lat.), floccose (eng.), vunast, graden od nježnih pahalja. pahuljast. Sin.


---PAHALJE(LAT.), (ENG.), SIN. v. mekinje.


---PAHICEFALIJApachycephalia, ae, f (lat.), pachycephaly (eng.), nenormalna debljina kostiju lubanje (npr. kod akromegalije) Sin. .


---PAHIDAKTILIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. zadebljanje prsta.


---PAHIHEJLIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. zadebljanje usana.


---PAHIMENINGITISpachymeningitis, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija tvrde moždane opne. Simptomi su nalik na simptome meningitisa Sin. .


---PAHULJAST(LAT.), (ENG.), SIN. v. pahaljast.


---PAHULJICA(LAT.), (ENG.), SIN. v. pahalj.


---PAKLINA(LAT.), (ENG.), SIN. v. katran.


---PALACpollex, icis, m (lat.), thumb (eng.), prvi prst šake. Ima samo dvije falange. Odmaknut od šake što ga funkcionalno cini najvažnijim prstom. Sin.


---PALAC, NOŽNIhallux, icis, m (lat.), big toe (eng.), prvi i najveci prst na stopalu. Ima samo dvije falange. Sin.


---PALANESTEZIJApallanaesthesia, ae, f (lat.), pallanesthesia (eng.), gubitak osjeta za vibracije Sin. .


---PALATALAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. nepcan.


---PALATITIS(LAT.), id. lat. i(eng.), isindija nepca Sin. .


---PALATODINIJApalatodynia, ae, f (lat.), id.(eng.), bol u nepcu Sin. .


---PALATOPLASTIKA, PALATOPLASTIA, ae, f (lat.), palatoplasty (eng.), plasticna rekonstrukcija nepca ukljucujuci i operacije rekonstrukcije rascijepljenoga nepca Sin. .


---PALATOPLEGIJApalatoplegia, ae, f (lat.), id.(eng.), paraliza, uzetost nepca Sin. .


---PALATORAFIJApalatorrhaphia, ae, f (lat.), palatorrhaphy (eng.), ušivanje neba, hirurška korekcija rascijepljenoga nepca Sin. .


---PALATOŠIZA(LAT.), (ENG.), SIN. v. nepce, rascijepljeno.


---PALEOSENZACIJA, PALAESENSATIO, onis, f (lat.), paleosensation (eng.), osjet jakoga bola i znacajnih razlika u temperaturi u uporedenju sa filogenetskim mladim osjetilima svjetla i minimalnih razlika u temperaturi Sin. .


---PALESTEZIJA, PALLAESTHESIA, ae, f (lat.), pallesthesia (eng.), sposobnost osjeta vibracije Sin. .


---PALIJATIVANpalliativus-3 (lat.), palliative (eng.), ono što pruža olakšanje, ali ne lijeci (lijek, operacija). Neko sredstvo ili postupak od prolaznoga, olakšavajucega djejstva. Sin.


---PALIJATIVI(LAT.), (ENG.), SIN. v. olakšavajuca sredstva.


---PALILALIJApalilalia, ae, f (lat.), id.(eng.), neprekidno po-navljanje jedne rijeci ili fraze Sin. .


---PALINDROMICAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. povratan.


---PALISADA(LAT.), (ENG.), palissade (fr. od lat. palus, i, m, kolac), razmještaj odajica ili njihovih struktura u redovima, npr., u obliku više redova parmaka na drvenoj ogradi Sin. .


---PALMARANpalmaris, e (lat.), palmar (eng.), ono što pripada dlanu. Sin.


---PALPABILAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. opipljiv.


---PALPABILITET(LAT.), (ENG.), SIN. v. opipljivost.


---PALPACIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. pipanje.


---PALPEBRALANpalpebralis, e (lat.), palpebral (eng.), onaj koji pripada ocnome kapku. Sin.


---PALPITACIJApalpitatio, onis, f (lat.), palpitation (eng.), subjektivni osjecaj nepravilnoga i brzoga srcanoga rada, lupanje srca. hlapat. Sin.


---PALUŽ(LAT.), (ENG.), SIN. v. biljna osnova.


---PALUŽINA(LAT.), (ENG.), SIN. v. biljna osnova.


---PAMCENJEmemoria, ae, f (lat.), memory (eng.), funkcija zadržavanja i reprodukcije ranijih utisaka i drugih ranijih sadržaja svijesti. memorija, sjecanje, zapamcivanje, upamcivanje. Up. mišljenje. Sin.


---PAMCENJE, MOTORNO(LAT.), motor memory (eng.), upamcivanje motornih kretnji ekstremitetima ili drugim dijelovima tijela (npr. pamcenje baletskih kretnji, sport i sl.) Sin. .


---PAMCENJE, UDALJENOpalinmnesis, is, f (lat.), id.(eng.), pamcenje davnih dogadaja, tipicno za starije ljude koji se sjecaju davnih dogadaja, a ne onoga što se je nedavno dogodilo Sin. .


---PAMETprudentia, ae, f (lat.), prudence (eng.), razboritost, mudrost, promišljenost, obazrivost, znanje, naucnost, inteligencija Sin. .


---PAMPINIFORMAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. pramenit.


---PAMUKGossipium herbaceum (lat.), cotton plant (eng.), i druge vrste iz porodice Malvaceae, a služe za dobijanje vlakana, koja se skidaju sa sjemena biljke. Ta vlakna cine pamuk, cotton wool, kao tekstilnu sirovinu. Iz pamuka se cišcenjem, razmašcivanjem i pranjem dobija medicinska vata, ham-pamuk, gossipium bumbak. Sin.


---PANAGLUTINACIJA(LAT.), panagglutination (eng.), aglutinacija nekoga supstrata (npr. crvnih krvnih odajica) serumom svih krvnih grupa iste vrste Sin. .


---PANARICIJUM(LAT.), (ENG.), SIN. v. zlic.


---PANARTRITISpanarthritis, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija svih zglobova u tijelu i svih struktura jednoga zglobova Sin. .


---PANATROFIJApanatrophia, ae, f (lat.), panatrophy (eng.), opca atrofija koja zahvaca sve dijelove tijela Sin. .


---PANCITOPENIJApancytopenia, ae, f (lat.), id.(eng.), sma-njenje broja svih odajickih elemenata krvi Sin. .


---PANDEMIJApandemia, ae, f (lat.), pandemic (eng.), veoma raširena epidemija neke bolesti koja zahvaca veliku regiju ili kontinent, odnosno citavu zemlju Sin. .


---PANEL DISKUSIJA(LAT.), panel (eng.), izvjestan broj pojedinaca odredenih medicinskih zvanja koji ucestvuju u posebnoj, specificnoj diskusiji ili aktivnosti o nekom problemu, narocito o pitanjima osiguranja Sin. .


---PANENCEFALITISpanencephalitis, idis, f (lat.), id.(eng.), encefalitis, obicno virusnoga porijekla, koji daje intranuklearna i intracitoplazmaticna inkluziona tijela tipa A koji rezultiraju parenhimatoznim lezijama, a zahvaca bijelu i sivu masu mozga sa predilekcijom na bazalnim ganglijama Sin. .


---PANFOBIJApanphobia, ae, f (lat.), id.(eng.), iracionalan strah od svega Sin. .


---PANHIPEREMIJA, V(LAT.), (ENG.), punokrvnost, opca Sin. .


---PANHIPOPITUITARIZAMpanhypopituitarismus, i, m (lat.), id.(eng.), generalizirani hipopituitarizam zbog odsustva ili oštecenja hipofize. Odsutna je funkcija gonada, a postoji insuficijencija kotlacne i suprarenalne žlijezde. Bolest je karakterizirana patuljastim rastom odsustvom sekundarnih spolnih osobina, gubitkom libi Sin. .


---PANIKA(LAT.), panic (eng.), akutna ekstremna tjeskoba pracena dezorganizacijom licnosti i odsustvom adekvatnoga rasudivanja. Time osoba zahvacena panikom cini nekontrolirane, neadekvatne, samodestruirajuce postupke Sin. .


---PANIKULEKTOMIJApanniculectomia, ae, f (lat.), panniculectomy (eng.), hirurška ekstirpacija masnih naslaga na trbuhu Sin. .


---PANIKULITISpanniculitis, idis, f (lat.), id.(eng.), inflamatorna reakcija potkožnoga masnoga tkiva koja može zahvatiti septume, vezna tkiva izmedu masnih hlapata, same hlapte i krvne sude. Sin.


---PANIMUNITET, PANIMUNITY(LAT.), (eng.), imunitet na više bakterij-skih i virusnih infekcija Sin. .


---PANKARDITISpancarditis, idis, f (lat.), id.(eng.), difuzna isindija srca koja zahvaca sva tri njegova sloja Sin. .


---PANKREAS(LAT.), (ENG.), SIN. v. gušteraca.


---PANKREATEKTOMIJApancreatectomia, ae, f (lat.), pancreatectomy (eng.), hirurško vadenje, uklanjanje gušterace, bilo djelomicno, bilo totalno Sin. .


---PANKREATICANpancreaticus-3 (lat.), pancreatic (eng.), ono što pripada gušteraci ili potjece iz nje Sin. .


---PANKREATIN(LAT.), pancreatin (eng.), supstancija dobijena iz gušterace svinja ili goveda koja sadrži enzime, najviše amilazu, tripsin, lipozin i ima isto djejstvo kao pankreaticni sok. Upotrebljava se kod pankreaticne insuficijencije kao sredstvo za bolju probavu hrane Sin. .


---PANKREATITIS(LAT.), (ENG.), pancreatitis, idis, f (lat,), akutna ili hronicna isindija gušterace koja može biti asimptomatska, oligosimptomatska i izraženih simptoma. Simptomi nastaju uslijed autodigestije pankreasnoga tkiva vlastitim enzimima Sin. .


---PANKREATOGEN(LAT.), pancreatogenous (eng.), onaj koji izrasta ili vodi porijeklo iz gušterace Sin. .


---PANKREATOGRAFIJApancreatographia, ae, f (lat.), pancreatography (eng.), radiografija pankreasa koja se uradi za vrijeme eksplorativne laparoptomije ubrizgavanjem kontrasta u pankreaticni kanal. Može se uraditi i retrogradno kroz papilu, a da se kanila uvede endoskopski i onda nosi naziv endoskopska retrogradna pankreatografij Sin. .


---PANKREATOLITpancreatolithus, i, m (lat.), pancreatolith (eng.), kamen, konkrement u pankreasu Sin. .


---PANKREATOLITEKTOMIJApancreatolithectomia, ae, f (lat.), pancreatolithectomy (eng.), operativno uklanjanje kamena iz gušterace Sin. .


---PANKREATOLITICANpancreatolyticus-3 (lat.), pacreatolytic (eng.), onaj koji pripada ili uzrokuje lizu pankreasa Sin. .


---PANKREATOLIZApancreatolysis, is, f (lat.), pancreolysis (eng.), rastakanje, liza pankreasnoga tkiva djejstvom vlastitih enzima koja nastaje ili napuštanjem sekreta iz izvodnih kanala ili apopleksijom Sin. .


---PANKREATOPATIJApancreatopathia, ae, f (lat.), pancreatopathy (eng.), bilo koja bolest pankreasa Sin. .


---PANKREATOTOMIJApancreatotomia, ae, f (lat.), id.(eng.), hirurški rez na gušteraci, odnosno otvaranje gušterace Sin. .


---PANKREOTERAPIJApancreotherapia, ae, f (lat.), pancreotherapy (eng.), trerapeutska upotreba gušteracinoga tkiva ili ekstrakta koji sadrži digestivne enzime, a upotrebljava se u slucajima insuficijencije gušterace i malapsorpcije Sin. .


---PANKRETOLITIJAZApancreatolithiasis, is, f (lat.), id.(eng.), prisustvo kamenaca u duktalnome sistemu ili parenhimu gušterace Sin. .


---PANLEUKOPENIJApanleucopenia, ae, f (lat.), id.(eng.), jako zarazna bolest macaka, karakterizirana leukopenijom. Uzrokuje je parvovirus, a klinicki je manifestna neaktivnost, odbijanje hrane, driskavica, bljuvanje Sin. .


---PANMIJELOFTIZApanmyelophthisis, is, f (lat.), id.(eng.), opca aplazija koštane srži, aplasticna anemija Sin. .


---PANMIKSIJApanmixia, ae, f (lat.), panmixis (eng.), parenje životinja po slucajnome odabiru bez utjecaja na genotip Sin. .


---PANOFTALMIJApanophtalmia, ae, f (lat.), id.(eng.), isindija svih ocnih struktura Sin. .


---PANOPTICANpanopticus-3 (lat.), panoptic (eng.), onaj koji boji sva tkiva i time ih diferencira jer razlicito primaju boju Sin. .


---PANORAMIKS(LAT.), (ENG.), SIN. v. panoramska radiografija 2.


---PANORAMSKA RADIOGRAFIJA(LAT.), panoramic radiography (eng.), pantomography (eng.), 1. jedan od metoda tomografijje koja se koristi radi vizualizacije zavijenih površina u bilo kojoj dubini, 2. (u stomatologiji) radiografija gornjih i donjih zubnih lukova i svih njihovih struktura istovremeno, sin. panoramiks Sin. .


---PANOSTEITIS(LAT.), id. lat. i(eng.), isindija svih dijelova kosti Sin. .


---PANOTITISpanotitis, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija svih dijelova uha Sin. .


---PANSINUSITIS(LAT.), id. lat. i(eng.), isindija koja zahvaca sve paranazalne šupljine, sve sinuse Sin. .


---PANTAMORFIJApantamorphia, ae, f (lat.), id.(eng.), opci deformitet, potpuni deformitet Sin. .


---PANTLJICARE(LAT.), (ENG.), SIN. v. gujavice, pljosnate.


---PANTOSKOPICAN(LAT.), pantoscopic (eng.), (o bifokalnim lecama), podešen da se može koristiti i za dalje i za bliže objekte Sin. .


---PANZOOTICAN(LAT.), panzootic (eng.), zahvaca sve životinje; pandemija medu životinjama Sin. .


---PAPAK(LAT.), (ENG.), SIN. v. campa 2.


---PAPILA(LAT.), (ENG.), SIN. v. bradavica.


---PAPILARANpapillaris, e (lat.), papillary (eng.), ono što na-lici na bradavicu, papilu, ili ima slicnu gradu. Cesto sinonim za resast, kitast, onaj koji ima rese, kite. Sin.


---PAPILOMA VIRUSI(LAT.), Papilloma viruses (eng.), rod virusa porodice Papillomaviridae,, a koji induciraju rast papiloma ( Sin. v.) kod ljudi. Imaju afinitet prema skvamoznome epitelu . Ima ih oko 58 (HPV 1- HPV 58).


---PAPILOMApapilloma, atis, n (lat.), papilloma (eng.), benigni epitelijalni tumor koji na površini pravi prstolike projekcije. bradavicina. Sin.


---PAPILOMATOZApapillomatosis, is, f (lat.), id.(eng.), razvoj multiplih papiloma na ili u jednome organu. Sin.


---PAPILOTOMIJApapillotomia, ae, f (lat.), papillotomy (eng.), incizija, otvaranje neke bradavice, najcešce one na dvanestopalacnom crijevu. Sin.


---PAPIR, PAPER(LAT.), (eng.), lisnata supstancija koja se pravi od celuloze drva, krpa ili drugih fibroznih materija. Ima široku upotrebu u današnje vrijeme. Takoder u medicini kao papir za filtraciju (filter-papir), lakmusov papir, papir za artikulaciju, test papir itd Sin. .


---PAPIRNATpapyraceus-3 (lat.), papyraceous (eng.), nalik na papir, Tanak i krhak (npr. lamina papyracea) Sin. .


---PAPRAT(LAT.), (ENG.), SIN. v. bujad.


---PAPRICACoriandrum sativum (lat.), coriander (eng.), danas se koristi kao popravljac okusa i mirisa. Inace je karminativ, spazmolitik i stomahik. Sadrži oko 1% zejtina i koristi se plod. korijander. Sin.


---PAPRIKACapsicum annum (lat.), red peper (eng.), povrce koje ima dosta varijeteta. Sadrži kapsicin kao djelotvorni princip koji je iritans, rubefacijens i karminati Sin. v.


---PAPULApapula, ae, f (lat.), papule (eng.), malehna, ogranicena površna elevacija kože. cviljak 1, bobice (uvijek u mn.), blanda. Sin.


---PAPULOZApapulosis, is, f (lat.), id.(eng.), stanje karakte-rizirano prisustvom mnogo blandi, papula ( Sin. v.).


---PAPULOZAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. blandav.


---PARpar, paris, m (lat.), pair (eng.), 1. ono što ide udvojeno, kao dvije iste jedinke (npr. par gonokoka) ili dvoje suprotnoga spola iste vrste koje cini jednu germinativnu jedinicu, 2. (u kardiologiji) dva sukcesivna prematurna otkucaja, narocito dva ventrikularna kompleksa u slijedu, 3. kom Sin. .


---PARA(LAT.), (ENG.), SIN. v. hlap.


---PARABIOZAparabiosis, is, f (lat.), id.(eng.), spoj dva individuuma, npr. kao kod spojenih bliznadi ili kod eksperimentalne operacije spoj dvije životinje Sin. .


---PARABLASTparablastus, i, m (lat.), parablast (eng.), dio mezoblasta iz kojega se razvijaju krvni i limfni sudi i sl Sin. .


---PARABULIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. izvitoperena volja.


---PARACENTEZAparacentesis, is, f (lat.), id.(eng.), hirurška punkcija neke šupljine ili prostora šupljim instrumentom (igla, troakar), radi ispražnjenja ili dijagnoze Sin. .


---PARACISTITISparacystitis, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija tkiva oko mokracne bešike Sin. .


---PARADAJZ(LAT.), (ENG.), SIN. v. kavada.


---PARADENITIS(LAT.), (ENG.), id. lat. i bos., isindija tkiva oko neke žlijezde Sin. .


---PARADENTALAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. okolozubni.


---PARADOKSALAN(LAT.), paradoxical (eng.), apsurdan, kontradiktoran, neshvatljiv, obratan, nevjerovatan (npr. paradoksalno dihanje) Sin. .


---PARAFAZIJAparaphasia, ae, f (lat.), id.(eng.), djelomicna afazija u kojoj pacijent upotrebljava pogrješne rijeci ili ih upotrebljava u pogrješnim kombinacijama Sin. .


---PARAFILIJAparaphilia, ae, f (lat.), id.(eng.), izvitoperenost spolnoga nagona. Psihoseksualne smetnje manifestirane rekurentnim jakim seksualnim porivima i fantazijama prema predmetima, nanošenju bola ili trpljenju patnje od seksualnoga partnera ili izražavanju spolnih simpatija prema djeci ili drugim Sin.


---PARAFIMOZA, PARAPHIMOSIS, is, f (lat.), id.(eng.), retrakcija kapice ( Sin. v. kapica 1), prepucijuma, iza glansa uz istovremeno suženje na njenome otvoru što uzrokuje bolni nabuh glavica muškoga uda.


---PARAFINparaffinum, i n (lat.), paraffin (eng.), ocišcena smjesa cvrstih hidrokarbonata, bezbojna, bez mirisa i ukusa, manje ili više providna, dobijena iz petroleuma, pa je cesto dio farmaceutskih preparata, a koristi se i za aplikaciju topline u fizijatriji. Sin.


---PARAFINOMA, PARAFFINOMA(LAT.), (eng.), hronicni granulom koji nastaje oko mjesta gdje je u tkivo ušao parafin. Sin.


---PARAFONIJAparaphonia, ae, f (lat.), id.(eng.), bolesna promjena glasa, djelomicna afonija Sin. .


---PARAFRENIJAparaphrenia, ae, f (lat.), id.(eng.), paranoja ili paranoidna šizofrenija u kojoj fantasticne, apsurdne, ali dobro sistematizirane zablude perzistiraju godinama, ali bez promjene licnosti. Situacija je neko stanje izmedu paranoje i paranoidne šizofrenije Sin. .


---PARAFRENITISparaphrenitis, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija jednoga dijela kuška ( Sin. v.), precage.


---PARAFUNKCIJAparafunctio, onis, f (lat.), parafunction (eng.), poremecena, preokrenuta, obratna funkcija Sin. .


---PARAGANGLION, PARAGANGLION, i, n (lat.), id.(eng.), hromafini organ, nakupina hromafinih odajica koje se izvode od nervnoga ektoderma, a nalaze se izvan srži nadbubrežnih žlijezdi, i to u blizini simpaticnih gangliona. Najveci ih broj luci epinefrin ili norepinefrin Sin. .


---PARAGEUZIJAparageusia, ae, f (lat.), id.(eng.), poremecaj osjecaja okusa. Izokrenutost okusa Sin. .


---PARAGNOZA(LAT.), (ENG.), SIN. v. dijagnoza, posmrtna.


---PARAGRAFIJAparagraphia, ae, f (lat.), id.(eng.), poremecaj pisanja. Pacijent miješa slova ili rijeci, stavljajuci jedno mjesto drugoga Sin. .


---PARAHORMON(LAT.), parahormone (eng.), supstancija koja pravi neke akcije slicne nekome hormonu, ali nije opcenito prihvacena kao hormon Sin. .


---PARAHROMATOPSIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. dihromazija.


---PARAKANJEscarificatio, onis, f (lat.), skrafication (eng.), namjerno skidanje epiderma oštrim instrumentom, grebanje, u cilju obilježavanja mjesta operacije ili u terapeutske svrhe. skarifikacija. Sin.


---PARAKERATOZAparakeratosis, is, f (lat.), id.(eng.), normalna pojava u sluzavici usta i vagine, a sastoji se u prisustvu jezgara u keratocitima rožastoga sloja Sin. .


---PARAKINEZIJAparacinesia, ae, f (lat.), parakinesia (eng.), poremecaj motorne funkcije koja se javlja u obliku poremecaja uskladenosti voljnih pokreta Sin. .


---PARAKOLPITISparacolpitis, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija tkiva oko vagine. Sin.


---PARAKSIJALANparaxialis, e (lat.), paraxial (eng.), onaj koji se nalazi pored neke osovine, uz osovinu Sin. .


---PARAKUZIJAparacusia, ae, f (lat.), id.(eng.), bilo koja izvitoperenost osjecaja sluha Sin. .


---PARALAKSA(LAT.), parallax (eng.), vidljivo pomjeranje objekta uslijed promjene položaja posmatraca (npr. binokularna paralaksa je promjena položaja objekta kada se on gleda jednim, pa drugim okom, dok glava ostaje u istome položaju) Sin. .


---PARALALIJAparalalia, ae, f (lat.), id.(eng.), bilo koji poremecaj govora, a narocito onaj koji se sastoji u zamjeni jednoga glasa drugim i proizvodnji zvuka razlicitoga vokala od onoga koji se želi Sin. .


---PARALELANparalellus-3 (lat.), parallel (eng.), onaj koji se nalazi na ravnoj liniji ili površini uporedo sa drugom, a ta druga se ne ukrštava sa prvom Sin. .


---PARALERGIJA(LAT.), parallergy (eng.), situacija kojom alergicno stanje predisponira tijelo da reagira na druge alergene sa drugacijim manifestacijama koji se razlikuju od originalne reakcije Sin. .


---PARALITICANparalyticus-3 (lat.), paralytic (eng.), zahvacen paralizom, uzetošcu. Onaj koji pripada paralizi. kljen, kljenut, uzet, uzetinja. Sin.


---PARALIZAparalysis, is, f (lat.), paralysis, palsy (eng.), gubitak motorne funkcije zbog oštecenja nervnih ili mišicnih mehanizama koji je održavaju. Po analogiji paraliza je i gubitak senzorne funkcije (senzorna paraliza). kljenut, paraliza, oduzetost, uzetost. Sin.


---PARALIZA, ALKOHOLNAparalysis alcoholica (lat.), alcoholic paralysis (eng.), paraliza uzrokovana habitualnim pijanstvom. Sin.


---PARALIZA, BULBARNAparalysis bulbaris (lat.), bulbar paralysis (eng.), paraliza zbog promjena u motornim centrima medullae oblongatae, hronicna, fatalna bolest ljudi preko 50 godina. Sin.


---PARALIZA, CEREBRALNAparalysis cerebralis (lat.), cerebral paralysis, cerebral palsy (eng.), svaka paraliza koja nastaje lezijom moždane mase. Sin.


---PARALIZA, DJECIJApoliomyelitis, idis, f (lat.), id.(eng.), akutna virusna bolest koja nastaje u epidemijama i sporadicno, klinicki manifestirana vatrom, bolima u grlu, glavoboljom, povracanjem, ukocenošcu vrata, a u težim oblicima i zahvacenošcu centralnoga nervnoga sistema i pojavom paraliza, atrofijom mišicnih Sin.


---PARALIZA, FLAKCIDNA(LAT.), (ENG.), SIN. v. paraliza, mlitava.


---PARALIZA, FUNKCIONALNAparalysis functionalis (lat.), functional paralysis, functional palsy (eng.), prolazna paraliza koja ocito nije uzrokovana nervnom lezijom. Sin.


---PARALIZA, INKOMPLETNAparalysis incompleta (lat.), incomplete paralysis (eng.), paraliza koja je samo djelomicno izražena. pareza, paresis. Sin.


---PARALIZA, ISHEMICNAparalysis ischaemica (lat.), ischemic paralysis (eng.), lokalna uzetost uslijed poremeceja cirkulacije (embolija, tromboza) Sin. .


---PARALIZA, KOMPLETNAparalysis completa (lat.), complete paralysis, complete palsy (eng.), potpuni gubitak pokreta, funkcije i senzibiliteta. Sin.


---PARALIZA, MIJEŠANAparalysis mixta (lat.), mixed paralysis, mixed palsy (eng.), kombinirana motorna i senzorna uzetost. Sin.


---PARALIZA, MIOPATSKAparalysis myopathica (lat.), myopathic paralysis (eng.), uzetost zbog bolesti samih mišica. Sin.


---PARALIZA, MLITAVAparalysis flaccida (lat.), flaccid paralysis, flaccid palsy (eng.), paraliza sa gubitkom i atrofijom mišica, te nestankom tetivnih refleksa. Sin.


---PARALIZA, MOTORNAparalysis motorica (lat.), motor palsy, motor paralysis (eng.), uzetost voljnih, poprecno-prugastih mišic Sin. a


---PARALIZA, PERIFERNAparalysis peripherica (lat.), peripheral palsy, peripheral paralysis (eng.), uzetost koja nastaje nervnom lezijom izmedu centralne jezgre koja nije zahvacena, pa sve do neuromišicne ploce; paraliza perifernih neurona, svih koji se nalaze periferno od centralne jezgre. Sin.


---PARALIZA, PROGRESIVNA(LAT.), (ENG.), SIN. v. neurosifilis.


---PARALIZA, PSEUDOBULBARNAparalysis pseudobulbaris (lat.), pseudobulbar paralysis (eng.), spasticna slabost mišica inerviranih od kranijalnih živaca (lice, pharynx, jezik), zbog bilateralnih lezija kortikospinalnoga trakta. spasticna bulbarna paraliza. Sin.


---PARALIZA, SENZORNA(LAT.), (ENG.), SIN. v. paraliza.


---PARALIZA, SPASTICNAparalysis spastica (lat.), spastic paralysis, spastic palsy (eng.), uzetost koja je karakte-rizirana spazmom oduzetih mišica, sa pojacanim tonusom i pojacanim tetivnim refleksima. Sin.


---PARALIZA, SPINALNAparalysis spinalis (lat.), spinal paralysis, spinal palsy (eng.), paraliza kojoj je uzrok lezija u kicmenoj moždini. Sin.


---PARALIZA, VAZOMOTORNAparalysis vasomotoria (lat.), vasomotor paralysis (eng.), gubitak kontrole vazomotora, nesposobnost vazomotora da reguliraju protok kroz krvne sude. Sin.


---PARALIZIRAJUCI(LAT.), (ENG.), SIN. v. oduzimajuci.


---PARALIZIRATI(LAT.), (ENG.), SIN. v. oduzeti.


---PARALOGIJAparalogia, ae, f (lat.), paralogy (eng.), pervertna logika ili rezoniranje u govoru. Ideja koja je slijedeca u lancu misli je suprimirana i zamjenjuje se drugom koja je u nekom odnosu s njom. evazija. Sin.


---PARAMASTITIS(LAT.), id. lat. i(eng.), isindija tkiva oko mlijecne žlijezde Sin. .


---PARAMEDIJALANparamedianus-3 (lat.), paramedian (eng.), onaj koji je postavljen u blizini medijalne linije ili površine Sin. .


---PARAMEDIKALANparamedicalis, e (lat.), paramedical (eng.), onaj koji ima neku vezu sa medicinskom naukom i praksom, ali ta veza nije dominantna (npr. paramedicinski radnici su psiholozi, socijalni radnici, farmaceuti i sl.) Sin. .


---PARAMENIJA(LAT.), paramenia, ae, f (lat.) id.(eng.), poremecena ili jako teška mjesecnica Sin. .


---PARAMETAR(LAT.), parameter (eng.), 1. fiksirana vrijednost jednoga slucaja koji se uzima kao standard u komparaciji sa razlicitim vrijednostima. Stvarna vrijednost koja služi za uporedenje sa vrijednošcu u populaciji, 2. varijabla cija je mjera indikativna za kvantitet i funkciju koja se s Sin. .


---PARAMETRIJUMparametrium, i, n (lat.), id.(eng.), okolomatericno tkivo, smješteno oko supracervikalnoga dijela i lateralno izmedu listova širokoga ligamenta Sin. .


---PARAMETRITISparametritis, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija parametrijuma ( Sin. v.), tkiva oko materice.


---PARAMIKSOVIRUSI(LAT.), paramyxoviruses (eng.), porodica RNA virusa koji imaju grubo sferican virion, a koji nekad može biti filamentozan, 150-300 nm u promjeru. Sadrže 6-10 glavnih polipeptida. Medu njima je i virus krzamaka Sin. .


---PARAMIMIJAparamimia, ae, f (lat.), (eng.), upotreba pogrješne ili neadekvatne mimike pri govoru Sin. .


---PARAMIOTONIJAparamyotonia, ae, f (lat.), id.(eng.), tonicni grcevi koji nastupaju kao poremecaj mišicnoga tonusa Sin. .


---PARAMNEZIJAparamnesis, is, f (lat.), id.(eng.), poremecaj pamcenja u kojemu se miješaju realnost i imaginacija Sin. .


---PARAMOLAR(LAT.), paramolar (eng.), prekobrojni kutnjak, obicno rudimentaran i sitan, cešce u gornjemu nego u donjem cehnetu, a smješten bukalno ili lingvalno, odnosno izmedu kutnjaka Sin. .


---PARAMUZIJAparamusia, ae, f (lat.), id.(eng.), parcijalni gubitak mogucnosti muzickoga izražavanja. Nedostatak osjecanja tona i ritma Sin. .


---PARANEFRITISparanephritis, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija veznoga tkiva koje se nalazi oko i blizu bubrega Sin. .


---PARANEFROS(LAT.), (ENG.), SIN. v. žlijezda, nadbubrežna.


---PARANOICANparanoicus-3 (lat.), paranoiac (eng.), osoba koja je zahvacena paranojom ( Sin. v.), odnosno ono što pripada paranoji (npr. simptom).


---PARANOICARparanoicus, i, m (lat.), paranoiac (eng.), bolesnik koji ima paranoju Sin. .


---PARANOIDANparanoides (lat.), paranoid (eng.), onaj koji nalici na paranoju (npr. paranoidano ponašanje) Sin. .


---PARANOJA1. paranoia, ae, f (lat.), id.(eng.), termin kojim se oznacava ponašanje u dobro sistematiziranome svijetu zabluda o progonjenju, iluzija o velicini i kombinaciji tih dvaju elemenata koji se medusobno upotpunjuju, 2. raniji termin za paranoidnu šizofreniju Sin. .


---PARAPAREZAparaparesis, is, f (lat.), id.(eng.), djelomicna oduzetost donjih uda Sin. .


---PARAPEDEZAparapedesis, is, f (lat.), id.(eng.), prolaz tjelesnih tecnosti u kanale koji ih normalno ne sadržavaju i ne provode (npr. prolaz žuci u krvne kapilare) Sin. .


---PARAPERTUSIS, PARAPERTUSSIS, is, f (lat.), id.(eng.), akutna bolest dihalnih organa koja se klinicki ne može razlikovati od blagoga ili umjerenoga velikoga kašlja, uzrokovan sa Bordetella parapertussis Sin. .


---PARAPLAZMAparaplasma, atis, n (lat.), hyaloplasm (eng.), više tecna, fino granulirana citoplazma odajica, sin. hijaloplazma Sin. .


---PARAPLEGIJAparaplegia, ae, f (lat.), id.(eng.), uzetost obje noge i donjega dijela trupa sa poremecajem defekacije i mikcije Sin. .


---PARAPLEURITISparapleuritis, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija zida grudnoga koša Sin. .


---PARAPNEUMONIJAparapenumonia, ae, f (lat.), id.(eng.), bolest koja klinicki nalici na pneumoniju Sin. .


---PARAPROKTITISparaproctitis, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija tkiva oko završnoga crijeva, perirektalna isindija Sin. .


---PARAPROTEINI, V(LAT.), (ENG.), M komponenta Sin. .


---PARAPSORIJAZAparapsoriasis, is, f (lat.), id.(eng.), grupa eritrodermija koje sporo napreduju, a imaju zajednicku karakteristiku: rezistenciju na lijecenje i hronicnost Sin. .


---PARAREKTALANpararectalis, e (lat.), pararectal (eng.), onaj koji se nalazi u blizini rektuma, ali izvan same rektalne cijevi Sin. .


---PARARENALANpararenalis, e (lat.), pararenal (eng.), onaj koji se nalazi izvan, ali u blizini bubrega, uz bubreg Sin. .


---PARASALPINGITISparasalpingitis, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija tkiva oko jajovoda (tubae uterinae) Sin. .


---PARASEKSUALANparasexualis, e (lat.), parasexual (eng.), ono što se postigne drugim, a ne seksualnim sredstvima, a odnosi se na reprodukciju (npr. genetickim studijama in vitro bez spolnoga kontakta) Sin. .


---PARASELARANparasellaris, e (lat.), parasellar (eng.), onaj koji se nalazi u blizini turskoga sedla, ali ipak izvan njega Sin. .


---PARASIMPATICANparasympathicus-3 (lat.), parsympathetic (eng.), onaj koji pripada dijelu vegetitativnoga nervnoga sistema koji je oznacen kao parasimpaticni sistem ( Sin. v.).


---PARASIMPATIKOLITICAN(LAT.), parasympathicolytic (eng.), efekt koji je nalik onom koji nastaje presijecanjem vlakana parasimpaticnoga nervnoga sistema Sin. .


---PARASIMPATIKOMIMETICAN(LAT.), parasympathicomimetic (eng.), efekat koji je nalik onome koji nastaje kad se stimuliraju vlakna parasimpaticnoga sistema Sin. .


---PARASIMPATIKOTONIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. vagotonija.


---PARASINAPSAparasynapsis, is, f (lat.), id.(eng.), spajanje hromozoma stranom na stranu za vrijeme mejoze Sin. .


---PARASISTOLAparasystole. es, f (lat.), id.(eng.), neregularnost srcanoga ritma koja nastaje interakcijom 2 cvora koji nezavisno iniciraju srcane impulse razlicitoga ritma. Obicno je jedan sinusatrijalni, a drugi ventrikularni ritam Sin. .


---PARASKAPULARANparascapularis, e (lat.), parascapular (eng.), onaj koji se nalazi uz plecku, ali izvan njene strukture Sin. .


---PARASOMNIJAparasomnia, ae, f (lat.), id.(eng.), kategorija poremecaja sna koja ukljucuje nenormalna dogadanja za vrijeme spavanja (nocne more, nocna straha, hodanje u snu). Sin.


---PARASPADIJAparaspadia, ae, f (lat.), paraspadias (eng.), razvojna mahana u kojoj se mokracnica otvara na strani penisa Sin. .


---PARASTERNALANparasternalis, e (lat.), parasternal (eng.), onaj koji je postavljen uz ili u blizini grudne kosti Sin. .


---PARATHORMON(LAT.), parathyroid hormone (eng.), polipetidni hormon koji izlucuju paratireoidne žlijezde, a koji oslobada kalcijum iz kosti u ekstracelularnu tecnost, akti-virajuci osteoklaste, indirektno promovirajuci povecanje resorpcije kalcijuma iz crijeva i povecavajuci tubularnu reapsorpciju kalci Sin. .


---PARATIFLITISparatyphlitis, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija peritonealnoga tkiva oko slijepoga crijeva, obicno uslijed akutnoga apendicitisa Sin. .


---PARATIFUSparatyphus, i, m (lat.), paratyphoid fever (eng.), prolongirana febrilna bolest, klinicki neraspoznatljiva od trbušnoga tifusa, mada manje žestoka, a uzrokovana je svim drugim Salmonellama, osim Salmonella typhi, pa narocito sa Salmonella enteritidis, serotypi paratyphi A, B i S. Prakticno svaka infekcija Sin. .


---PARATIMIJA(LAT.), parathymia, ae, f, id.(eng.), izokrenuto, naopako izražavanje raspoloženja i osjecaja (npr. radost se izražava kao tuga) Sin. .


---PARATIREOIDEA(LAT.), (ENG.), SIN. v. žlijezda, paratireoidna.


---PARATIREOIDEKTOMIJAparathyreoidectomia, ae, f (lat.), parathyreoidectomy (eng.), hirurško vadenje, uklanjanje paratireoidnih žlijezdi Sin. .


---PARATIREOPRIVANparathyreprivus-3 (lat.), parathyreoprival (eng.), onaj koji je nastao odsustvom parathormona (npr. paratireoprivna tetanija) Sin. .


---PARATIREOPRIVIJAparathyreoprivia, ae, f (lat.), parathyroprivia (eng.), stanje koje nastaje vadenjem svih paratireoidnih žlijezdi Sin. .


---PARATUBERKULOZAparatuberculosis, is, f (lat.), id.(eng.), bolest koja nalici na tuberkulozu, ali nije nastala uslijed Mycobacterium tuberculosis Sin. .


---PARAURETRALANparaurethralis, e (lat.), paraurethral (eng.), onaj koji je smješten uz mokracnicu Sin. .


---PARAVAGINALANparavaginalis, e (lat.), paravaginal (eng.), ono što je smješteno pored rodnice, pored vagine Sin. .


---PARAVAGINITISparavaginitis, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija tkiva oko vagine Sin. .


---PARAVAKCINAparavaccina, ae, f (lat.), paravaccinia (eng.), infekcija paravakcina virusom, vrstom Parapox-virus, koja pravi promjene slicne kravljim boginjama na vimenu mlijecnih krava i na usnoj sluzavici teladi koja sisaju. Može se prenositi na ljude Sin. .


---PARAVENOZAN(LAT.), paravenous (eng.), onaj koji se dešava pored vena, izvan venskoga lumena, ali u blizini vene (npr. injekcija je otišla paravenozno) Sin. .


---PARAVERTEBRALANparavertebralis, e (lat.), paravertebral (eng.), pored kicme, uz kicmu Sin. .


---PARAZITparasitus, i, m (lat.), parasite (eng.), 1. biljka ili životinja koja živi na racun drugoga ili u drugome živome organizmu, 2. kod spojenih blizanaca manji, nepotpuno razvijeni, blizanac koji je pripojen razvijenijem i potpuno je zavisan od njega. gotovan. Sin.


---PARAZITICID(LAT.), parasiticide (eng.), sredstvo koje je destruktivno, uništava, gotovane, parazite Sin. .


---PARAZITIZAMparasitismus, i, m (lat.), parasitism (eng.), zajednicko življenje u kojemu jedna populacija ili poje-dinac živi na racun druge i ne može živjeti bez nje, te na neki nacin oštecuje prvu individuu ili populaciju Sin. .


---PARAZITOLOGIJAparasitologia, ae, f (lat.), parasitology (eng.), nauka koja proucava parazite i fenomen parazitizma. Sin.


---PARAZITOTROPIJAparasitotropia, ae, f (lat.), parasitotropy (eng.), afinitet neke supstancije da privlaci parazite Sin. .


---PARAZITOZAparasitosis, is, f (lat.), id.(eng.), bolest infestacije gotovanima, parazitima Sin. .


---PARCIJALANpartialis, e (lat.), partial (eng.), djelomican, dijelom ostvaren. dioni. Sin.


---PAREIDOLIJEpareidoliae, arum, f (lat.), pareidolias (eng.), iluzije videnja posebnih motiva, šara ili slika u plamenu, obijenome malteru, uopce u nepravilnim i neživim dijelovima nekih struktura koje mogu izazvati takve obmane percepcije Sin. .


---PARENHIMparenchyma, atis, n (lat.), id.(eng.), esencijalni, glavni dio nekoga organa, skup specificnih odajica koje cine glavnu funkciju organa, za razliku od okvira u kojemu se te odajice nalaze, strome (v.). libovina. Sin.


---PARENHIMALAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. parenhimatozan.


---PARENHIMATITISparenchymatitis,, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija neke libovine ( Sin. v.).


---PARENHIMATOZANparenchymatosus-3 (lat.), parenchymatous (eng.), pripada parenhimu nekoga organa, proizilazi iz njega ili je osobina kao i libovina. parenhimalan. Sin.


---PARENJE HROMOZOMA(LAT.), crossing over (eng.), izmjenjivanje genetskoga materijala izmedu hromatida homolognih hromozoma za vrijeme pahitena Sin. .


---PARENJE1. vaporisatio, onis, f (lat.), steaming (eng.), izla-ženje pare, ishlapljivanje, sušenje, redukcija ili dobijanja ishlapljivanjem, 2. mating (eng.), seksualni kontakt individua razlicitoga spola kod životinja u svrhu reprodukcije Sin. .


---PARENTALAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. roditeljski.


---PARENTERALANparenteralis (lat.), parenteral (eng.), ono što ne ide kroz alimentarni kanal, nego nekim drugim putem, potkožno, intravenski, kroz mišic intraspinalno itd. Sin.


---PARESTETICAN(LAT.), paresthetic (eng.), onaj koji je oznacen parestezijama (npr. paresteticna ospa) Sin. .


---PARESTEZIJAparaesthesia, ae, f (lat.), (eng.), paresthesia (eng.) bolesna, izokrenuta taktilna senzacija koja se doživljava kao pecenje, bockanje, mravinjanje. Sin.


---PARETICAN(LAT.), paretic (eng.), onaj koji pripada ili je zahvacen nepotpunom, djelimicnom uzetošcu Sin. .


---PAREZA(LAT.), (ENG.), SIN. v. uzetost, djelimicna.


---PARIJETALAN(LAT.), (ENG.), 1. Sin. v. tjemeni, 2. v. zidni.


---PARKINSONIZAM(LAT.), (ENG.), parkinsonism (eng. po J. Parkinsonu), grupa neuroloških bolesti karakteriziranih hipokinezijom, tremorom, mišicnom rigidnošcu (Parkinsonov sindrom, paralysis agitans) Sin. .


---PAROKSIZAMparoxismus, i, m (lat.), paroxysm (eng.), 1. iznenadna ponovna pojava ili pojacavanje simptoma, 2. napad grca ili padavice, 3. naglo nastajanje serije otklona patološkoga tipa u elektroencefalogramu Sin. .


---PAROKSIZMALAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. mahomice.


---PARONIHIJAparonychia, ae, f (lat.), id.(eng.), inflamacija koja zahvata tkivo oko nokta, narocito nabor mehkoga tkiva oko nokta. zanoktica, nokilja, nakojedina, zla šap. Sin.


---PAROSTEITISparosteitis, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija tkiva oko kosti, sin. parostitis Sin. .


---PAROSTEOZAparosteosis, is, f (lat.), id.(eng.), okoštavanje nekoga tkiva izvan periosta Sin. .


---PAROSTITIS, V(LAT.), (ENG.), parosteitis. Sin.


---PAROTICANparoticus-3 (lat.), parotic (eng.), smješten uz uho, podušan, uz parotidnu žlijezdu Sin. .


---PAROTIDEKTOMIJAparotidectomia, ae, f (lat.), parotidectomy (eng.), operativno uklanjanje, vadenje, ekscizija, parotidne žlijezde, glandulae parotis. Sin.


---PAROTINA(LAT.), (ENG.), SIN. v. ogrebotina.


---PAROTITIS(LAT.), (ENG.), SIN. v. podušnice


---PAROTITIS, EPIDEMICNI(LAT.), (ENG.), SIN. v. podušnice, epidemicne.


---PAROZMIJA, PAROSMIA, ae, f (lat.), id.(eng.), izopacenje mirisa, promjena kvaliteta mirisa Sin. .


---PARTALNI(LAT.), (ENG.), SIN. v. porodajni.


---PARTENOGENEZA(LAT.), (ENG.), partenogenesis, is, f (gr.-lat.), modificirana forma spolnoga razmnožavanja razvojem gamete bez fertilizacije. To se dešava kod nekih beskicmenjaka, ali i kod nekih gmizavaca. Može nastati kao prirodni fenomen, ali i biti inducirana mehanicki, hemijski, t Sin.


---PARTIKULA(LAT.), (ENG.), SIN. v. cestica.


---PARULISparulis, is, f (lat.), gum boil (eng.), izdignuti cvoric na mjestu svicke koja drenira hronicni periapikalni zubni proces Sin. .


---PARVICELULARAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. sitnoodajicki.


---PARVOVIRUSI(LAT.), Parvoviruses (eng.), rod virusa porodice Parvovirodae koji inficiraju sisare i ptice. Transmisija je mehanicka ili transplacentarna i kod ljudi uzrokuju hidrops fetusa, spontani pobacaj, fetalnu smrt Sin. .


---PARVULE(LAT.), id.(eng.), od parvulus-3 (lat. vrlo malehan, sitan), vrlo malehne pilule ili granule Sin. .


---PAScingulum, i, n (lat.), girdle (eng.), 1. struktura koja obavija, opasuje drugu strukturu, dio tijela ili samo tijelo, 2. od gipsa ili od mehke materije napravljen omotac oko struka radi korekcije kicme, odnosno zadržavanja topline. steznik. Sin.


---PASAŽpassagium, ii, n (lat.), passage (eng.), jako uzan prolaz, sin. kanalic Sin. .


---PASAŽApassagium, ii, n (lat.), passage (eng.), 1. uvodenje katetera, sonde ili bužije kroz prirodan otvor, 2. prolazak sadržaja kroz crijeva, pražnjenje Sin. .


---PASIVANpassivus-3 (lat.), passive (eng.), cinilac koji nije ni spontan, ni aktivan. Ono što ne nastaje aktivnom snagom. Sin.


---PASIVIZAM(LAT.), pasivism (eng.), (u psihijatriji) seksualna perverzija gdje se sudionik potcinjava volji partnera Sin. .


---PASIVNOST(LAT.), passivity (eng.), (u psihologiji), nevoljnost, nesposobnost da se preduzme inicijativa, odnosno licna odgovornost, za standardne životne dogadaje Sin. .


---PASJA TRAKAVICAEchinococcus granulosus (lat.), dog's tapeworm (eng.), parazit roda malehnih pljosnatih guja-vica, trakavica, porodice Taenidae, stalni parazit vuka, pasa, macaka. Larva se razvija kod gotovo svih sisara, formirajuci ciste u jetri, plucima, mozgu, bubrezima Sin. .


---PASJACA(LAT.), (ENG.), SIN. v. groznica.


---PASJAK, V(LAT.), (ENG.), ocnjak Sin. .


---PASKAL(LAT.), (ENG.), (po fr. naucniku B. Pascalu), jedinica pritiska. To je sila jednoga newtona na jedan kvadratni metar. Simbol Pa. Pritisak krvi se mjeri u paskalima Sin. .


---PASKVICAAtropa Belladonna (lat.), deadly nightshade (eng.), biljka koja sadrži razlicite holinergicne alkaloide (atropin, hiosciamin, beladonin, skopolamin) i upotrebljava se kao holinergicno sredstvo, najviše radi širenja zjenice, po cemu je i latinsko ime. Inace jak otrov. kurjaca. Sin.


---PASTApasta, ae, f (lat.), paste (eng.), polucvrsti preparat, obicno za vanjsku upotrebu, napravljen od masne podloge i viskoznih odnosno sluzavih tvari. Sin.


---PASTA, ZUBNAdentifricium, ii, n (lat.), tooth paste (eng.), preparat koji je oblika paste, ali može biti i gel, a koji se upotrebljava na kefici za zube da bi se mehanicki, a dijelom i hemijski, ocistili pristupacni dijelovi zuba. U principu zadrži dezinficijens, dezodorans, fini prašak za mehanicko cišcenje, vehi Sin.


---PASTERELA(LAT.), (ENG.), Pasteurella (po fr. hemicaru L. Pasteuru), rod gram negativnih, fakultativnih anaeroba i svaki pojedini mikroorganizam iz toga roda. Ovalni su ili u obliku štapica; kod ljudi prave zagnoje, septikemije, te septicne infekcije ovaca i rogate marve Sin. .


---PASTERIZACIJA(LAT.), pasteurization (eng.), proces koji se koristi za uništavanje mikroorganizama koji uzrokuju kvarenje mlijeka ili drugih napitaka. Materijal se drži na temperaturi 62° C, 30 min, ili se grije brzo do 80° C i drži 15-30 sekundi, pa se onda ohladi. Ova procedura uništava patogene b Sin.


---PASTI U BOLEST(LAT.), (ENG.), SIN. v. oboljeti.


---PASTILEpastilli, orum, m (lat.), pastilles (eng.), nacin admi-nistracije lijeka. Mehke bobe koje sadrže aktivni princip napravljene od slatke gumene mase (glicerin i želatina). Sin.


---PASTRNJAKPastinaca sativa (lat.), common parship (eng.), dvogodišnja biljka koja raste kao korov, ali se upotrebljava i kao povrce. Plod, Pastinacae Fructus, koristi se za caj kod poremecaja organa za varenje Sin. .


---PATELA(LAT.), (ENG.), SIN. v. koljenica.


---PATELARAN, PATELLARIS, e (lat.), patellar (eng.), onaj koji pripada koljenoj cašici, koljenici Sin. .


---PATELEKTOMIJApatellectomia, ae, f (lat.), patellectomy (eng.), hirurško uklanjanje koljene cašice, koljenice Sin. .


---PATERGIJApathergia, ae, f (lat.), pathergy (eng.), 1. nenormalna reakcija na alergen bilo da je jako slaba, subnormalna, bilo da je veoma jaka, 2. stanje osjetljivosti na broj-ne alergene, polivalentna alergija Sin. .


---PATIJApathia, ae, f (lat.), pathy (eng.), dodatak u složenim rijecima koji oznacava bolest, npr. hepatopatija, bilo koja bolest jetre Sin. .


---PATISANJE(LAT.), (ENG.), SIN. v. jenjanje.


---PATISATIremittere (lat.), remitt (eng.), (o bolesti ili simptomu), popuštati, uminuti, umjeriti, smanjiti, smanjivati, jenjati Sin. .


---PATITIpatior (lat.), torment (eng.), trpjeti, podnositi (bol), nauciti živjeti sa nekom mukom, teškocom, muciti se Sin. .


---PATNJA, TORMENTUM, i, n (lat.), torment (eng.), mucenje, muka, tortura, bolest sa bolovima ili grcevima, dugotrajna bolest sa slabošcu i iznemoglošcu, predsmrtna borba, smrtna bolest Sin. .


---PATO-HISTOLOGIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. histologija, patološka.


---PATOANATOMIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. patologija.


---PATOFIZIOLOGIJApathophysiologia, ae, f (lat.), pathophysiology (eng.), fiziologija poremecenih funkcija, sin. patološka fiziologija Sin. .


---PATOGENpathogenicus-3 (lat.), pathogenic (eng.), posjedovanje svojstava da se uzrokuje bolest ili znaci koji nisu definirani kao normalni. Sin.


---PATOGENEZApathogenesis, is, f (lat.), id.(eng.), nacin razvoja bolesti ili bolesnoga stanja. U stvari celijski odgovor i reakcija organizma na patološke utjecaje u razvoju bolesti. Sin.


---PATOGNOMONICANpathognomonicus-3 (lat.), pathognomonic (eng.), simptom ili znak na osnovu kojega se može saciniti dijagnoza. Jasan ili karakteristican element koji upucuje na bolest. Sin.


---PATOGRAFIJA, PATHOGRAPHIA, ae, f (lat.), patography (eng.), opis neke bolesti kao dio biografije, patološka biografija pojedinca Sin. .


---PATOLOG(LAT.), pathologist (eng.), ljekar specijalista za patološku anatomiju Sin. .


---PATOLOGIJApathologia, ae, f (lat.), pathology (eng.), grana medicine koja razmatra osnovnu prirodu bolesti, narocito strukturalne i funkcionalne promjene u tkivima i organima koje su uzrokovane bolešcu. Narocito se termin odnosi na anatomske promjene. patološka anatomija, patoanatomija. Sin.


---PATOLOŠKIpathologicus-3 (lat.), pathologic (eng.), 1. onaj koji pripada patologiji. Najcešce se termin veže uz rijeci fiziologija i anatomija, oznacavajuci prevashodno funkcionalne, odnosno strukturalne promjene. 2. Indi-kativan za bolest, nastao bolesnim stanjem Sin. .


---PATOMIMEZApathomimesis, is, f (lat.), id.(eng.), imitacija, podražavanje neke bolesti bolesnoga stanja Sin. .


---PATOPSIHOLOGIJApathopsychologia, ae, f (lat.), pathopsychology (eng.), psihologija duševnih bolesti Sin. .


---PATRIJARHAT(LAT.), patriarchate (eng.), dominacije muškoga ce-ljadeta (oca) u kuci i porodici Sin. .


---PATRILINEARAN(LAT.), patrilineal (eng.), ono što se prenosi preko muške linije Sin. .


---PATROKLIN(LAT.), patroclinous (eng.), onaj koji ima osobine naslijedene od oca, obratno od matroklin Sin. .


---PATRONAŽA(LAT.), public health service (eng.), dio zdravstvene službe koji ukljucuje sve vidove zdravstvene zaštite zahvatajuci porodicu kao cjelinu, pa time izlazi iz okvira zdravstvenih organizacija i ulazi u citavu zajednicu Sin. .


---PATULJAKnanus, i, m (lat.), dwarf za oba spola i midget za žensko (eng.), abnormalno malehna osoba. bidža, eškerica, žaceljak. Sin.


---PATULJAK, AHONDROPLASTICNInanus achondroplasticus (lat.), achondroplastic dwarf (eng.), vrsta patuljka koji ima relativno veliku glavu, sedlast nos, kratke ekstre-mitete i, obicno, lordozu. Up. ahondroplazija. Sin.


---PATULJAK, HIPOFIZNInanus pituitarius (lat.), pituitary dwarf (eng.), patuljak ciji usporeni tjelesni razvoj nastaje uslijed hipofunkcije prednjega režnja hipofize. Sin.


---PATULJAK, INFANTILNInanus infantilis (lat.), infantile dwarf (eng.), osoba patuljastoga rasta sa znacajnim zaostatkom u psihickome i fizickome razvoju. Sin.


---PATULJAK, NORMALNInanus normalis (lat.), normal dwarf, true dwarf (eng.), osoba koja je u cjelini i proporcionalno manjih dimenzija, ali je po svim mentalnim i fizickim osobinama potpuno normalna. pravi patuljak. Sin.


---PATULJAK, PRAVI(LAT.), (ENG.), SIN. v. patuljak, normalni.


---PATVORENJE(LAT.), (ENG.), SIN. v. adulteracija.


---PAUCINASTarachnoidalis, e (lat.), arachnoidal (eng.), 1. onaj koji ima gradu poput tanke paukove mreže, nježan, satkan od tankih, islah, niti, 2. onaj koji pripada paucinici, paucinastoj moždanoj opni. arahnoidalan. Sin.


---PAUCINICA(LAT.), (ENG.), SIN. v. opna, paucinasta.


---PAUZA(LAT.), pause (eng.), prekid, odmor, zastoj, prestanak djej-stva ili aktivnosti s tim da se nastavi Sin. .


---PAUZA, KOMPENZATORNA(LAT.), compensatory pause (eng.), pauza ( Sin. v.) u impulsima koja nastane poslije ekstrasistole, a može biti kompletna, koja je po duljini jednaka zajedno sa ekstrasistolom dvama normalnim otklonima, i nekompletna.


---PAVITClemantis vitalbe (lat.), old mans's beard (eng.), šumska trava. Ima ih nekoliko vrsta, uglavnom su otrovne. šumska loza. Sin.


---PAZUHOaxilla, ae, f (lat.), id.(eng.), širi anatomski pojam za prostor izmedu mišice i grudnoga koša, racunavši od sredine mišice prema dubini jame. Prema naprijed je ogranicen pektoralnim mišicem, a prema nazad m. latissimus dorsi. Up. jama, pazušna, potpažnica Sin. .


---PAZUŠNIaxillaris, e (lat.), axillary (eng.), ono što pripada pazuhu, axilla, npr. pazušna jama, fossa axillaris. Sin. .


---PAŽNJAattentio, onis, f (lat.), attention (eng.), usredsredivanje, koncentracija misli i cula na jednu odredenu situaciju ili objekt Sin. .


---PECAmortis signum (lat.), death sign (eng.), znak smrti (npr. mrtvacka pjega i sl. Sin. )


---PECENJE(LAT.), (ENG.), SIN. v. zor 3 ili žar.


---PEDER, V(LAT.), (ENG.), pederastija Sin. .


---PEDERASTIJApaederastia, ae, f (lat.), pederasty (eng.), homoseksualni spolni akt izmedu muškaraca imisijom penisa u anus. Originalno, prema porijeklu od grcke rijeci, je veza izmedu muškarca i djecaka. Pasivni ucesnik se u bosanskome jeziku zove kekez. Oba, i aktivni i pasivni, nose naziv peder Sin. .


---PEDIALGIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. podalgija.


---PEDIGRE(LAT.), id.(eng.), od fr. pied de grue, lista papir, dokument, dijagram o precima pojedinca. Upotrebljava se genetici za analizu naslijeda Sin. .


---PEDIJATARpaediater, tros, m (lat.), pediatrician (eng.), ljekar koji je specijalizirao pedijatriju, specijalista za djecije bolesti. Sin.


---PEDIJATRIJApaediatria, ae, f (lat.), pediatrics (eng.), grana medicine koja se bavi djecom, njihovim razvojem i lijecenjem. Sin.


---PEDIKER(LAT.), (ENG.), SIN. v. njega noga.


---PEDIKULACIJApediculatio, onis, f (lat.), pediculation (eng.), 1. infestacija ušima, crnim, bijelim, stidnim, 2. stvaranje pedikulusa, drške, peteljki. Sin.


---PEDIKULARANpedicularis, e (lat.), pedicular (eng.), ono što pripada ušima (nametnicima), ili je uzrokovano tim parazitima. Sin.


---PEDIKULICID(LAT.), pediculicide (eng.), (sredstvo, agens) koji uništava, ubija, uši Sin. .


---PEDIKULOZA(LAT.), (ENG.), SIN. v. ušljivost.


---PEDODONCIJA, PAEDODONTIA, ae, f (lat.), pedodontics (eng.), grana stomatologije koja se bavi dijagnostikom i lijece-njem bolesti zuba i usta u djecijoj dobi. pedijatrijska stomatologija. Sin.


---PEDODONT(LAT.), pedodontist (eng.), stomatolog koji je i specija-lista za bolesti zuba i usta u djecijoj dobi Sin. .


---PEDOFILIJApaedophilia, ae, f (lat.), pedophilia (eng.), ab-normalna naklonost prema djeci, seksualna nastranost od-raslih koja se manifestira sklonošcu za opcenje sa djecom. Sin.


---PEDOFOBIJA, PAEDOPHOBIA, ae, f (lat.), pedophobia (eng.), iracionalan strah od djece Sin. .


---PEDOGAMIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. endogamija 1.


---PEDOLOGIJApaedologia, ae, f (lat.), pedology (eng.), sistematsko ispitivanje i pracenje života i razvoja djece Sin. .


---PEDUNKULpedunculus, i, m (lat.), peduncle (eng.), peteljkasti spojni dio kojim se tumor, organ ili bilo koja struktura drži za maticu, peteljka, nožica. Opci termin za kolekciju nervnih niti koje spajaju dva dijela centralnoga nervnoga sistema. Sin.


---PEDUNKULARANpeduncularis, e (lat.), peduncular (eng.), onaj koji pripada peteljci ili pripada kolekciji nervnih niti koje spajaju razne dijelove mozga Sin. .


---PEG, V(LAT.), (ENG.), pneumoencefalografija Sin. .


---PEJS-MEJKER(LAT.), pace-maker (eng.), pravilnije, vještacki srcani pejsmejker, artificial cardiac pace-maker, malehni aparat, napajan baterijom, spojen elektrodama sa srcem. Može biti privremeni ili stalni. Cilj mu je reprodukcija ili regulacija srcanoga ritma elektricnim impulsima. Ima ih ra Sin. .


---PEKMEZelectuarium, ii, n (lat.), jam (eng.), ukuhano razno voce sa šecerom, pa prema vocu i nosi naziv ( npr. pekmez od šljiva i sl.). U medicini su vehikulumi za gorke i neukusne lijekove, narocito za djecu. bestilj, elektuarijum, madžun. Sin.


---PEKMEZ, LJEKOVITI(LAT.), (ENG.), SIN. v. madžun.


---PEKSIJApexia, ae, f, pexis, is, f (lat.), pexy (eng.), rijec kojom se završavaju mnoge kovanice kojima se oznacava hirurška tehnika pricvršcavanja nekoga organa za okolno tkivo Sin. .


---PEKSIN, V(LAT.), (ENG.), prlja Sin. v.


---PEKTENOTOMIJApectenotomia, ae, f (lat.), pectenotomy (eng.), hirurško lijecenje pektenoze ( Sin. v.) presijecanjem prstena.


---PEKTENOZApectenosis, is, f (lat.), id.(eng.), stenoza analnoga kanala koja nastaje uslijed rigidnoga neelasticnoga prstena tkiva, razlicite širine i debljine, koja daje bol i krvarenje pri defekaciji Sin. .


---PEKTIN(LAT.), pectin (eng.), homosaharidni polimer koji pravi gel sa šecerom na odgovarajucoj pH, a dobije se iz jabuka. Dobro je sredstvo protiv proljeva, driskavice, a izgleda da ima zaštitnu ulogu kod srcane arterioskleroticne bolesti Sin. .


---PEKTORALANpectoralis, e (lat.), pectoral (eng.), ono što pripada grudima, prsima, grudni, prsni. Sin.


---PELADA(LAT.), (ENG.), SIN. v. celavost, kružna.


---PELAGRApellagra, ae, f (lat.), id.(eng.), klinicka manifestacija nedostatka niacina ili nesposobnost da se triptofan prevede u niacin. Manifestira se kožnim promjenama (dermatitis) i inflamacijom sluzavica, pa stoga i proljevima. Prisutni su i duševni simptomi: depresija, iritabilnost, tjeskoba, Sin.


---PELENAincunabulum, i, n (lat.), diaper (eng.), 1. komad pamucnoga platna otprilike 0,80 x 0,80 cm koji služi za povijanje djece. povoj. 2. modernije pelene su slojevi upijajucega materijala 20x10 cm ili slicno koje se stavljaju u posebne plasticne gacice i stoje samo na mjestima za ekskreciju i nešto šire. Sin.


---PELINArtemisia absinthium (lat.), wormwood (eng.), višegodišnja biljka. Sadrži absintin, C30H40O6, gorki glavni princip, koji se upotrebljava za obogacivanje ukusa alkoholnim picima. Od pelina se koristi lišce Absinthii folium, kao amarum, aromatik i stomahik. Od njega se pravi i zejtin koji se medicinski akšenac, turski neven, zelje od guja. Sin.


---PELIN, CRNIArtemisia vulgaris (lat.), mugworth (eng.), biljka koja izgledom i mirisom nalici pelinu. Stomahik je i adstringens. crnobilj, pelin, divlji. Sin.


---PELIN, DIVLJI(LAT.), (ENG.), SIN. v. pelin, crni.


---PELOID(LAT.), (ENG.), SIN. v. blato, ljekovito.


---PELOLOGIJApelologia, ae, f (lat.), pelology (eng.), nauka o ljekovitome blatu i o slicnim supstancijama. Sin.


---PELOTERAPIJA, PELOTHERAPIA, ae, f (lat.), pelotherapy (eng.), lijecenje ljekovitim blatom, upotreba ljekovitoga blata za terapiju. Sin.


---PELVICANpelvicus-3 (lat.), pelvic (eng.), onaj koji pripada karlici, pelvisu. Sin.


---PELVIMETARpelvimeter, tri, f (lat.), id.(eng.), instrument koji služi za mjerenje karlicnih dijametara. Sin.


---PELVIMETRIJApelvimetria, ae, f (lat.), pelvimetry (eng.), mjerenje dijametara karlice, a time i njenoga kapaciteta. Sin.


---PELVIPERITONITIS(LAT.), id. lat. i(eng.), isindija isuke koja oblaže malehnu zdjelicu Sin. .


---PELVISKOPIJA, PELVISCOPIA, ae, f (lat.), pelviscopy (eng.), vizualni pregled, inspekcija, posmatranje zdjelice ili njenoga sadržaja laparoskopom Sin. .


---PEMFIGOID(LAT.), pemphigoid (eng.), grupa dermatoloških sindroma koji su slicni, ali i jasno razliciti od onih koji pripadaju grupi pemfigusa, klopca (npr. bulozni pemfigoid) Sin. .


---PEMFIGUS(LAT.), (ENG.), SIN. v. klopac.


---PENDULARAN(LAT.), pendular (eng.), onaj koji nalici klatnu, ima kretnje kao klatno Sin. .


---PENDŽER(LAT.), (ENG.), SIN. v. prozor.


---PENEKTOMIJA, PENECTOMIA, ae, f (lat.), penectomy (eng.), hirurško uklanjanje muškoga uda, penisa, obicno kod karcinoma. penotomija. Sin.


---PENETRABILNOST(LAT.), (ENG.), SIN. v. prodornost.


---PENETRACIJApenetratio, onis, f (lat.), penetration (eng.), 1. prodiranje, akt prodiranja, obicno duljim šiljatim ili tupim instrumentom ili predmetom, 2. žarišna dubina lece, sociva, ili njegova sposobnost da daje jasnu definiciju na raznim dubinama, 3. penetrance (eng.), (u genetici) ucestalost ekspresije nekoga Sin.


---PENETRANTAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. prodoran.


---PENETRIRAJUCI(LAT.), (ENG.), SIN. v. probijen.


---PENIFORMANpennatus-3 (lat.), penniform (eng.), onaj koji nalici na pero ptice Sin. .


---PENIJALANpenialis, e (lat.), (eng.), onaj koji pripada muškome spolnom udu, penisu Sin. .


---PENISpenis, is, m (lat.), id.(eng.), muški spolni organ. cuna, cuka, kita (kod djece), malehni prst ("obriza se Karanfil Alija, po zlu mistu, po malehnom prstu", nar. pjesma), falus, ud, muški. Sin.


---PENITISpenitis, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija muškoga spolnoga uda, sin. falitis Sin. .


---PENTALOGIJApentalogia, ae, f (lat.), pentalogy (eng.), kombinacija pet elemenata, faktora, defekata ili simptoma Sin. .


---PENTOZA(LAT.), pentose (eng.), šecer, monosaharid koji sadrži pet atoma ugljika u molekuli (npr. ksiloza) Sin. .


---PENTOZID(LAT.), pentoside (eng.), bilo koji glikozid gdje je šecerna komponeta pentoza ( Sin. v.). Važan je sastojak nukleozida.


---PENTOZURIJA(LAT.), pentosuria (eng.), pojava pentoze u bureži, bilo da je alimentarno uslovljena, bilo da je esencijalna Sin. .


---PEPELJASTcinereus-3 (lat.), ashen hued (eng.), onaj koji je boje pepela, pepeljasto si Sin. v. To je boja sive moždane mase.


---PEPERMINT(LAT.), (ENG.), SIN. v. nana.


---PEPSINpepsinum, i, n (lat.), pepsin (eng.), zajednicko ime za nekoliko enzima u želudacnome soku koji kataliziraju hidrolizu proteina do polipeptida. To su pepsin A (EC, 3.4.23.1.), B (EC. 3.4.23.2.) i C ili gastriksin Sin. .


---PEPSINOGENpepsinogenum, i, n (lat.), pepsinogen (eng.), proenzim kojega izlucuju glavne sluzne, vratne i piloricne žljezdane odajice želuca, a koji se u prisustvu kiseline pretvara u pepsin ( Sin. v.).


---PEPSINURIJApepsinuria, ae, f (lat.), id.(eng.), prisustvo pepsina u bureži. Može biti u sklopu ulkusne bolesti zbog povecanja želudacne sekrecije Sin. .


---PEPTICANpepticus-3 (lat.), peptic (eng.), onaj koji pripada pepsinu ili varenju hrane, tj. ima relaciju sa akcijom želudacnoga soka (npr. pepticni ulkus želuca) Sin. .


---PEPTID(LAT.), peptide (eng.), bilo koji od spojeva niske molekularne težine koji daje dvije ili više aminokiselina prilikom hidrolize. Poznati su kao di, tri, tetra itd. peptidi, a to zavisi od broja aminokiselina u molekuli Sin. .


---PEPTIDAZA(LAT.), peptidase (eng.), bilo koji clan enzima iz klase hidrolaza (EC 3.4) koji katalizira hidrolizu peptidnih lanaca Sin. .


---PEPTON, PEPTONUM, i, n (lat.), peptone (eng.), produkt denaturacije i raspadanja bjelancevina, a nastaje djelomicnom hidrolizom prirodnih bjelancevina ili djejstvom kiseline, odnosno enzima. Sin.


---PEPTONURIJApeptonuria, ae, f (lat.), id.(eng.), prisustvo peptona u bureži Sin. .


---PERAKUTANperacutus-3 (lat.), peracute (eng.), enormno akutan, veoma brz u razvoju, žestok, veoma rano nastaje. prenagao. Sin.


---PERCEPCIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. opažanje.


---PERDA, DJEVOJACKAhymen, inis, m (lat.), id.(eng.), membranozni zalistak koji stoji izmedu vagine i vulve, rodnice i stidnice, pa time manje ili više zatvara ulaz u vaginu. Prvim spolnim aktom on puca (defloracija), sin. himen. Sin.


---PERDA, OCINJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. bijela perda.


---PERFORACIJA1. v. provrt, 2. perforatio, onis, f (lat.), perforation (eng.), stvaranje otvora sa prolaskom sadržaja iz jedne u drugu šupljinu (npr. perforacija ulkusa Sin. )


---PERFORATOR(LAT.), (ENG.), SIN. v. probojnik.


---PERFORIRAJUCI(LAT.), (ENG.), SIN. v. probojan.


---PERFUZIJA, PERFUSSIO, onis, f (lat.), perfusion (eng.), 1. akt prolaska kroz neku strukturu, narocito prolazak tecnosti kroz krvne sude, 2. prolazak tecnosti kroz organ ili tkivo. Sin.


---PERFUZIONIST(LAT.), perfusionist (eng.), tehnicar koji opslužuje mašinu srce-pluca za vrijeme operacije na srcu Sin. .


---PERIADENITISperiadenitis, idis, f (lat.), id.(eng.), inflamacija tkiva oko neke žlijezde. Sin.


---PERIALIJENITISperialienitis, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija oko stranoga tijela Sin. .


---PERIANALAN, PERIANALIS, e (lat.), perianal (eng.), smješten oko puška, cmara Sin. .


---PERIAPIKALANperiapicalis, e (lat.), periapical (eng.), onaj koji je smješten oko vrha zuba, apex dentis (npr. periapikalni proces) Sin. .


---PERIARTERITISperiarteritis, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija vanjskih ovojnica neke arterije, takoder i isindija tkiva oko arterije Sin. .


---PERIARTIKULARAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. okolozglobni.


---PERIARTRITISperiarthritis, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija tkiva oko zgloba Sin. .


---PERIBRONHITISperibronchitis, idis, f (lat.), id.(eng.), oblik isindije dušnica ( Sin. v.), koja se sastoji od inflamacije i zadebljanja tkiva oko njih.


---PERICISTApericystis, is, f (lat.), pericyst (eng.), vanjski sloj ehinokokne ciste, graden od veziva i krvnih suda koji pripada domacinu po porijeklu. Up. endocista. Sin.


---PERICIT(LAT.), (ENG.), SIN. v. odajica, omotna.


---PERICITOMA(LAT.), (ENG.), SIN. v. hemangiopericitoma.


---PERIDERMperiderma, atis, n (lat.), periderm (eng.), spoljni sloj fetalnoga bilaminarnoga epiderma, pokožice. Dlake rastu ispod njega, a on se gubi prije rodenja, osim kod eponihijuma i hiponihijuma gdje ostaje i poslije rodenja Sin. .


---PERIDEZMIJUMperidesmium, ii, n (lat.), id.(eng.), opna membrane koja prekriva veze, ligamenta Sin. .


---PERIDUODENITISperiduodenitis, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija oko dvanaestopalacnoga crijeva koja ga deformira i stvara adhezije Sin. .


---PERIFERANperiphericus-3 (lat.), peripheral (eng.), onaj koji je postavljen na periferiji, nije uz centralni organ nego više prema vani, ako se centralni organ uzme kao središte (npr. periferni nervni sistem) Sin. .


---PERIFERIJAperipheria, ae, f (lat.), periphery (eng.), spoljna ivica, nadvorna površina, obim, opseg, dio sistema koji nije uz centralni organ, nego je više prema vani, ako se centralni organ uzme kao središte. Npr. periferija u smislu periferni krvotok Sin. .


---PERIFLEBITISperiphlebitis, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija tkiva oko neke vene Sin. .


---PERIFOKALAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. okoložarišni.


---PERIFOLIKULITISperifolicullitis, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija oko folikula dlake Sin. .


---PERIGASTRITICANperigastriticus-3 (lat.), perigastritic (eng.), onaj koji se nalazi oko želuca (npr. priraslice). Onaj koji pripada isindiji oko želuca Sin. .


---PERIGASTRITIS(LAT.), id. lat. i(eng.), isindija isuke oko želuca. Sin.


---PERIHEPATITISperihepatitis, idis, f (lat.), id. lat. i(eng.), isindija isuke i veznoga tkiva oko jetre Sin. .


---PERIHIMATIperichymata, orum, n (lat.), id.(eng.), malehni grebeni, najcešce u predjelu vrata zuba na površini cakleni Sin. .


---PERIHOLANGITISpericholangitis, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija tkiva koje okružuje žucne pute. Sin.


---PERIHOLECISTITISpericholecystitis, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija tkiva oko žucne bešike Sin. .


---PERIHONDRITISperichondritis, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija opne koja prekriva hrskavicu, perihondrium Sin. .


---PERIKANALIKULARANpericanalicularis, e (lat.), pericanalicular (eng.), onaj koji se nalazi u blizini ili oko nekoga kanalica Sin. .


---PERIKARDpericardium,ii, n (lat.), id.(eng.), srcana kesa, fibrozna vreca koja okružuje srce i pocetne dijelove velikih krvnih suda. Ima dva sloja, vanjski fibrozni i unutraš-nji, serozni. košulja, prisrde, osrcina. Sin.


---PERIKARDIJALANpericardiacus-3 (lat.), pericardiac (eng.), onaj koji se nalazi oko srca ili pripada košulji. Sin.


---PERIKARDIOCENTEZApericardiocentesis, is, f (lat.), id.(eng.), hirurška punkcija perikardijalne šupljine radi dobijanja uzorka ili ispuštanja tecnosti Sin. .


---PERIKARDIOLIZApericardiolysis, is, f (lat.), id.(eng.), operacija oslobadanja priraslica izmedu perikarda i srca ili izmedu košulje i okolnoga tkiva Sin. .


---PERIKARDIORAFIJApericardiorrhaphia, ae, f (lat.), pericardiorrhaphy (eng.), operacija koja se sastoji u sašivanju perikarda, košulje, koji je povredom ili operacijom otvoren Sin. .


---PERIKARDIOSTOMIJApericardiostomia, ae, f (lat.), pericardiostomy (eng.), hirurško pravljenje otvora na košulji zbog drenaže tekucine iz šupljine Sin. .


---PERIKARDIOTOMIJApericardiotomija, ae, f (lat.), pericardiotomy (eng.), hirurška incizija, otvaranje košulje, perikarda Sin. .


---PERIKARDITISpericarditis, idis, f (lat.), id.(eng.), inflamacija perikardijuma, košulje. Sin.


---PERIKOLITISpericolitis, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija tkiva debeloga crijeva, narocito isuke koja ga prekriva Sin. .


---PERIKOLPITISpericolpitis, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija tkiva oko vagine Sin. .


---PERILABIRINTITISperilabyrinthitis, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija tkiva oko labirinta uha Sin. .


---PERILIMFAperilympha, ae, f (lat.), perilymph (eng.), tecnost koja se nalazi unutar labirinta i razdvaja koštani i membranozni njegov dio. Odvojena je od endolimfe Sin. .


---PERILIMFADENITISperilymphadenitis, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija tkiva oko limfne žlijezde Sin. .


---PERIMASTITIS(LAT.), id. lat. i(eng.), isindija veznoga tkiva oko mlijecnih žlijezdi Sin. .


---PERIMETAR1.v. obim 2. perimeter, tri, f (lat.), id.(eng.), aparat kojim se odreduje periferno vidno polje na zakriv-ljenoj površini Sin. .


---PERIMETRIJA, PERIMETRIA, ae f (lat.), perimetry (eng.), odredivanje velicine vidnoga polja perimetrom ( Sin. v.).


---PERIMETRITIS(LAT.), id. lat. i(eng.), isindija perimetrijuma, tj. lista isuke koji prekriva matericu Sin. .


---PERIMIOZITIS, PERIMYOSITIS, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija veznoga tkiva oko mišica Sin. .


---PERINATALANperinatalis, e (lat.), perinatal (eng.), ono što pripada ili se dešava u periodu neposredno prije i poslije rodenja. Ima mišljenja da ovaj period pocinje u 28. hefti gestacije i traje 7 dana nakon poroda. Termin nije tacno odreden Sin. .


---PERINATOLOGIJA(LAT.), perinatology (eng.), grana medicine (narocito opstetricije, ginekologije ili pedijatrije) koja se bavi plodom za vrijeme perinatalnoga perioda Sin. .


---PERINEALANperinaealis, e (lat.), perineal (eng.), onaj koji pripada perineumu, našvi, medici, medukraku Sin. .


---PERINEFRITISperinephritis, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija tkiva oko bubrega, manifestirana vatrom, lokalnim bolom, osjetljivošcu na pritisak Sin. .


---PERINEOPLASTIKA, PERINAEOPLASTICA, ae, f (lat.), perineoplasty (eng.), plasticna operacija ili rekonstrukcija medice, našve Sin. .


---PERINEOTOMIJAperinaeotomia, ae, f (lat.), perineotomy (eng.), hirurški rez, incizija na medici, našvi, medukraku Sin. .


---PERINEUMperinaeum, i, n (lat.), (eng.), id. bos., 1. pod malehne zdjelice i sve strukture koje se nalaze na pelvic-nim izlazima. Ogranicen je naprijed simfizom, lateralno sa tuberositas ossis ischii, a pozadi sa os coccygis, 2. dio izmedu anusa i vulve, odnosno mošnji. medukrak, medica, našva. Sin.


---PERINEURALANperineuralis, e (lat.), perineural (eng.), onaj koji okružuje neki živac (rijec je o veznome tkivu) Sin. .


---PERINEURIJUMperineurium, ii n (lat.), id.(eng.), vezno tkivo u obliku cahure perifernoga nerva koje okružuje svaki njegov snopic Sin. .


---PERIOD INKUBACIJE(LAT.), incubation period (eng.), 1. interval vremena izmedu ulaska infektivnoga materijala i pojave prvih simptoma karakteristicne infekcije, 2. period vremena izmedu ulaska infektivnoga agensa u neki vektor i njegove sposobnosti da prenosi infekciju Sin. .


---PERIOD LATENCIJE(LAT.), latent period (eng.), inaktivni period vremena od izlaganja nosioca infekciji do pojave prvih simptoma. U mnogome je taj period identican sa periodom inkubacije, mada ne uvijek Sin. .


---PERIODperiodus, us, f (lat.), period (eng.), interval vremena, jedan razmak vremena, opticaj, obilaženje, kolo, razdoblje, doba Sin. .


---PERIODA(LAT.), (ENG.), SIN. v. mjesecnica.


---PERIODICANperiodicus-3 (lat.), period (eng.), onaj koji nastaje u tacno odredenim intervalima vremena. povremeni. Sin.


---PERIODONCIJUM(LAT.), (ENG.), SIN. v. ozublje.


---PERIODONTALAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. okozubni.


---PERIODONTOLOGIJAperiodontologia, ae, f (lat.), periodontology (eng.), grana stomatologije koja se bavi naukom i praksom strukture i funkcije ozublja, u uslovima normalnoga i patološkoga funkcioniranja Sin. .


---PERIOFTALMIJAperiophtalmia, ae, f (lat.), id.(eng.), isindija tkiva oko oka Sin. .


---PERIOOFORITISperioophoritis, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija tkiva oko jajnika. Sin.


---PERIORBITAperiorbita, ae, f (lat.), id.(eng.), pokostica koja pokriva ocnu duplju, a koja se nastavlja na duru mater Sin. .


---PERIORHITISperiorchitis, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija tunicae vaginalis testis et funiculi spermatici Sin. .


---PERIOST(LAT.), (ENG.), SIN. v. pokostica ili okostica.


---PERIOSTALANperiostalis, e (lat.), periostal (eng.), onaj koji pripada pokostici Sin. .


---PERIOSTITISperiostitis, idis, f (lat.), id.(eng.), hronicna inflamacija pokostice. Vidi se nabuh, osjetljivost, bol. Može biti i akutni, ali je onda dio osteomijelitisa Sin. .


---PERIOSTOMA(LAT.), (ENG.), SIN. v. periostoza.


---PERIOSTOZAperiostosis, is, f (lat.), id.(eng.), nenormalno odlaganje periostalne kosti. Manifestira se stvaranjem izraslina koji se zovu periostomi Sin. .


---PERIPROKTALAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. okolocmaran.


---PERIPROKTITISperiproctitis,. idis, f (lat.), id.(eng.), isindija veznoga tkiva oko cmara, puška Sin. .


---PERIPROSTATITIS(LAT.), id. lat. i(eng.), isindija tkiva i struktura oko žlijezde kestenjace Sin. .


---PERISPLENITIS(LAT.), id, lat. i(eng.), isindija isuke oko slezene Sin. .


---PERISTALTICANperistalticus-3 (lat.), peristaltic (eng.), peristalticne prirode, onaj koji pripada peristaltici ( Sin. v.).


---PERISTALTIKAperistalsis, is, f (lat.), id.(eng.), crvolika kretanja crijeva ili drugih tubularnih organa koju obezbjeduju longitudinalne i cirkularne mišicne niti, a koja omogucuju propulziju sadržaja. Sastoje se od talasne kontrakcije. Sin.


---PERISTRUMITIS(LAT.), id. lat. i(eng.), isindija tkiva oko guše Sin. .


---PERITIFLITISperityphlitis, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija isuke oko slijepoga crijeva i crvuljka, obicno kao komplikacija apendicitisa ( Sin. v.).


---PERITIREOIDITISperithyreoiditis, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija cahure kotlacne žlijezde Sin. .


---PERITOMIJAperiotomia, ae, f (lat.), peritomy (eng.), hirurška incizija tunicae conjunctivae oko kornee i tkiva ispod nje Sin. .


---PERITONEALANperitonealis, e (lat.), peritoneal (eng.), onaj koji pripada isuki Sin. .


---PERITONEALIZACIJA(LAT.), peritonealisation (eng.), prekrivanje ogoljelih dijelova unutar trbuha isukom u toku neke abdominalne operacije. Up. peritoneoplastika Sin. .


---PERITONEOCENTEZAperitonaeocentesis , is, f (lat.), peritoneocentesis, (eng.), punkcija trbušne duplje u cilju dobijanja tecnosti radi ispitivanja ili uslijed evakuacije Sin. .


---PERITONEOPEKSIJAperitonaeopexia, ae, f (lat.), peritoneopexy (eng.), fiksacija materice za parijetalni peritoneum vaginalnim putem Sin. .


---PERITONEOPLASTIKAperitonaeoplastica, ae, f (lat.), peritoneoplasty (eng.), operacija prekrivanja oboljelih regija na drobu ili na trbušnoj duplji sa isukom, up. peritonizacija Sin. .


---PERITONEOSKOPIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. laparoskopija.


---PERITONEUM(LAT.), (ENG.), SIN. v. isuka.


---PERITONITISperitonitis, idis. f (lat.), id.(eng.), inflamacija trbušne mahramice. Javlja se eksudacija. Unutar peritonealne duplje prisutni su serum, fibrin, odajice ili gnoj. Trbuh je napet, bolno osjetljiv, pacijent ima zatvor i vatru. Sin.


---PERITONIZAMperitonismus, i, m (lat.), peritonism (eng.), stanje koje pokazuje sve znake peritonitisa, ali bez isindije isuke. Znaci prisutni su peritonealni znaci, ali nema isindije peritoneuma Sin. .


---PERITONZILITISperitonsillitis, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija tkiva oko krajnika Sin. .


---PERIURETERITIS, PERIURETERITIS(LAT.), , idis, f (lat.) id.(eng.), isindija tkiva oko mokracnjaka Sin. .


---PERIURETRALANperiurethralis, e (lat.), periurethral (eng.), onaj koji se nalazi, smješten je, u okolini mokracnice Sin. .


---PERIVASKULITISperivasculitis, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija tkiva u prostoru oko krvnih suda Sin. .


---PERIVEZIKALANperivesicalis, e (lat.), perivesical (eng.), onaj koji je smješten oko mokracne bešike Sin. .


---PERIVEZIKULARANperivesicularis, e (lat.), perivesicular (eng.), onaj koji je smješten oko sjemene kesice. Sin.


---PERKOLATORpercolator, oris. m (lat.), id.(eng.), sud za skupljanje ocjedine Sin. .


---PERKUSIJApercussio, onis, f (lat.), percussion (eng.), 1. ljekarsko kucanje; kuckanje nekoga dijela tijela sitnim, oštrim udarima, obicno prsta (direktna) ili prsta preko položenih prstiju druge ruke (indirektna), u cilju dijagnoze pomocu dobijenoga zvuka. Jedan od osnovnih metoda pregleda, 2. nacin masaže kr Sin.


---PERKUTANpercutaneus-3 (lat.), percutaneous (eng.), onaj koji se provodi, daje ili uzima kroz kožu (davanje injekcija ili uzimanje biopsije) Sin. .


---PERKUTIRATI(LAT.), (ENG.), SIN. v. kucati.


---PERMEABILAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. propustljiv.


---PERMEABILNOST(LAT.), (ENG.), SIN. v. propustljivost.


---PERMUTACIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. mijenjanje.


---PERNICIOZAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. koban.


---PEROKSIDAZE(LAT.), peroxydases (eng.), ime enzima klase oksidoreduktaza koji kataliziraju oksidaciju organskih supstrata vodikovim peroksidom, a koji se reducira u vodu (EC.1.ll.) Sin. .


---PERONEALANperonealis, e (lat.), peroneal (eng.), onaj koji pripada cvoliki, vanjskoj strani golijeni, sin. fibularan. Sin.


---PERORALANper oralis, e (lat.), peroral (eng.), onaj koji se daje na usta (npr. lijek) Sin. .


---PERSEVERACIJAperseveratio, onis, f (lat.), perseveration (eng.), ponavaljanje odgovora pošto je uzrocni stimulans prestao, odnosno jednak odgovor na razlicite stimulanse (npr. ponavljanje jedne recenice nekoliko puta pošto je njena potreba iscrpljena ranijim odgovorom). Istrajnost u odgovoru Sin. .


---PERSONA(LAT.), person (eng.), 1. Sin. v. licnost, 2. u Jungovoj psihologiji socijalno usvojena fasada koja se prezentira svijetu, a koja je suprotstavljena animi, unutrašnjemu ja svake osobe.


---PERSONAL, BOLNICKI(LAT.), staff (eng.), ukupni profesionalni personal jedne bolnice (ljekari, sestre, cistacice, radnici, administracija, tehnicka lica) Sin. .


---PERSPIRACIJAperspiratio, onis, f (lat.), perspiration (eng.), Sin. v.znojenje.


---PERSUAZIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. ubjedivanje.


---PERTUBACIJA(LAT.), (ENG.), 1. Sin. v. propuhavanje, 2. v. poremecaj.


---PERTUSIS(LAT.), (ENG.), SIN. v. hripavac i rikavac.


---PERVAZlimbus, i, m (lat.), edge, border, margin (eng.), 1. cesti anatomski termin za granicnu strukturu koja je odignuta kao meda. Id. margo, rub, ivica. 2. regija koja povezuje korneu i skleru na oku, definiran sa sulcus sclerae, a može se nazivati i korneoskleralni spoj. Sin.


---PERVERZAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. izopacen.


---PERVERZIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. izopacenost.


---PERŠUN(LAT.), (ENG.), SIN. v. majdonos.


---PESARpessarium, ii, n (lat.), pessary (eng.), 1.instrument koji se stavlja u vaginu radi podrške materici ili završnome debelome crijevu, 2. gumeni prekrivac za grlic materice koji služi da sprijeci ulaz spermatozoida, odnosno oplodnju Sin. .


---PESTICIDpesticidium, ii, n (lat.), pesticide (eng.), otrovno sredstvo koje uništava gotovane, glodare, gljivice, krov, insekte Sin. .


---PESTILENCIJApestilentia, ae, f (lat.), pestilence (eng.), bilo koja virulentna ili epidemicna bolest, a takoder i kontagioznost te bolesti, odnosno broj obolijevanja od te bolesti Sin. .


---PETAcalcaneus, i, m (lat.), heel (eng.), stražnji dio noge, stopala, tabana, na koji se covjek oslanja pri hodu, a kojemu kostur cini petna kost, os calcanei. topuk. Sin.


---PETEHIJA(LAT.), petechia, ae, id.(eng.), okrugla, purpurno crvena promjena, idealno okrugla, ne uzdignuta iznad površine, a nastala interdermalnom ili submukoznom hemoragijom. dagme, uvijek u mn. Sin.


---PETEHIJALANpetechialis, e (lat.), petechial (eng.), karakteriziran petehijama ( Sin. v.), ono što ima prirodu petehija, dagmi.


---PETEHIJAZApetechiasis, is, f (lat.), id.(eng.), stvaranje petehija ( Sin. v.).


---PETELJAKprocessus styloideus (lat.), styloid process (eng.), svaki od prominentnih projekcija kosti u obliku pisaljke (radii, ulnae etc.), narocito onaj od vrjemešne kosti (processus styloideus ossis temporalis) Sin. .


---PETELJKApediculus, i, m (lat.), pedicle (eng.), nožica, drška, na stablo nalik struktura, pomocu koje se tumor drži za tkivo ili oslanja astrocit na krvni sud. Izraz se cesto upotrebljava ako struktura visi Sin. .


---PETELJKASTpedunculatus-3, pediculatus-3 (lat.), pediculate (eng.), onaj koji ima peteljku u svojoj strukturi, ako se drži ili visi na peteljci (npr. peteljkast tumor) Sin. .


---PETICI(LAT.), (ENG.), SIN. v. ospina.


---PETLJAansa, ae, f (lat.), loop (eng.), 1. oštri ili tupi zavoj na strukturi kao što je gajtan, vrpca, sa povratom gajtana ili bez toga, sin. šeput, ilik, anza, 2. id. eza ali je termin eza u upotrebi narocito u mikrobiologiji, 3. sphincter ani (lat.), anal sphincter (eng.), na prsten nalik sno Sin. .


---PETNA ŽILAtendo m. tricipitis surae (lat.), calcaneal tendon (eng.), jaka veza izmedu m. tricipitis surae i petne kosti, kojom se taj mišic hvata za kost. Po tradiciji se zove Ahilova tetiva. Presijecanje ili pucanje ove tetive znaci nemogucnost hoda i trcanja. Sin.


---PETODNEVNICA, QUINTANAae, f (lat.), quintan (eng.), onaj koji se javlja svaki peti dan (npr. malaria quintana) Sin. .


---PETRIFIKACIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. okamenjivanje.


---PETROZAN1. v. kamenit, 2. petrosus-3 (lat.), petrosal (eng.), onaj koji pripada petroznome dijelu temporalne kosti, hridi Sin. .


---PETROZEKTOMIJApetrosectomia, ae, f (lat.), petrosectomy (eng.), hirurška ekscizija odaja vrha hridi (part petrosa ossis sphenoidis) Sin. .


---PETROZITISpetrositis, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija petroznoga dijela temporalne kosti Sin. .


---PEŠKIRgansape, is, f (lat.), towel (eng.), komad ciste, upijajuce tkanine, obicno frotirskoga materijala, koji služi za brisanje poslije pranja, kupanja, umivanja, izmivanja. U hirurškim uslovima je sterilan i njime se brišu ruke poslije hirurškoga pranja. ubrus, rucnik. Sin.


---PHskr. od lat. potentia hydrogenii, (lat.), id.(eng.), simbol koji se odnosi na koncentraciju ili aktivnost jona vodika u otopini u odnosu na standardnu otopinu. Brojcano pH 7 je neutralno, što se više smanjuje, broj govori o jacoj kiselosti, a što više raste govori o jacoj bazicnosti Sin. .


---PIGALGIJApygalgia, ae, f (lat.), id.(eng.), bol u zadnjici Sin. .


---PIGMALIONIZAMpygmalionismus, i, m (lat.), pyglmalio-nism (eng.), zaljubljivanje u objekt koji je vlastito djelo (npr. u B. Shaw, Pygmalion, jezicki strucnjak Higgins zaljubljuje se u E. Dolittle pošto ju je naucio pravilno govoriti) Sin. .


---PIGMENT(LAT.), (ENG.), SIN. v. duzen.


---PIGMENTACIJApigmentatio, onis, f (lat.), pigmentation (eng.), 1. odlaganje obojene materije, bojenje ili obezbojavanje dijela tijela pigmentom, Sin. v. duzen, 2. nenormalno povecanje bojenja melaninom (v.).


---PIGMENTIRANpigmentatus-3 (lat.), pigmented (eng.), obojen depozicijom nekoga pigmenta Sin. .


---PIGMENTOFAGpigmentophagus, i, m (lat.), pigmentophage (eng.), odajica koja uništava pigment, sin. hromofag Sin. .


---PIGMENTOLIZApigmentolysis, is, f (lat.), id.(eng.), destrukcija, raspadanje nekoga pigmenta Sin. .


---PIHAVICAsanguisuga, ae, f (lat.), leech (eng.), svaka od gujavica klase Hirudinea, narocito Hirudo medicinalis. Sišu krv životinja i covjeka. Mogu postati privremeni paraziti. Puštanjem pihavice da siše puštala se krv, što je bio metod lijecenja. Sadrže hirudin u bukalnim žlijezdana koji je antitrombin Sin.


---PIHTIJAST(LAT.), (ENG.), SIN. v. hladetinast.


---PIJApia mater (lat.), pia (eng.), jedna od tri opne koje zamotavaju centralni nervni sistem, ona koja se najintimnije pripija na mozak i kicmenu moždinu, pruža se i u sve fisure i brazde. Sastoji se od retikularnih, elasticnih i kolagenih vlakana Sin. .


---PIJALOLITIJAZA, V(LAT.), (ENG.), sijalolitijaza Sin. .


---PIJAN1. ebrius-3, ebriatus-3 (lat.), drunk (eng.), covjek u stanju akutnoga alkoholizma. Osoba pod djejstvom alkohola. To je osoba koja ima više od 0,5 promila alkohola u krvi, 2. yaws (eng.), zarazna bolest koju uzrokuje vrlo tanka spiroheta, Treponema pertenue. Prenosi se direktnim nevenericnim kontakto frambezija. Sin.


---PIJANACKO BUNILOdelirium tremens (lat.), alcohol withdrawal syndrome (eng.), bunilo, delirijum uzrokovan prestankom ili smanjenjem konzumacije alkohola kod alkoholicara sa 10 ili više godina hronicnoga pijenja. Vidi se tahikardija, znojenje, povecani pritisak, tremor, iluzije, halucinacije, agitirano ponašanje. Napad pocinje 2-3 d Sin. .


---PIJANICA(LAT.), (ENG.), SIN. v. sarhoš.


---PIJANSTVOebrietas, atis, f, ebriositas, atis (lat.), (eng.), drunkenness, intoksikacija alkoholom, Sin. v. alkoholizam.


---PIJEDRA(LAT.), (ENG.), piedra (šp.), gljivicna infekcija stabla dlaka, Uzrokovana je sa Piedraia hortae (crna pijedra) i Trichosporon cutaneum (bijela pijedra). Karakterizirana je stvaranjem crnih i blijedih, nepravilnih cvorova koje cine fungalni elementi Sin. .


---PIJEHNJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. zaduha 1.


---PIJELEKTAZIJApyelectasis, is, f (lat.), id.(eng.), proširenje bubrežne karlice. Sin.


---PIJELICNIpyelicus-3 (lat.), pyelic (eng.), onaj koji pripada ili se odnosi na bubrežnu karlicu Sin. .


---PIJELITICANpyeliticus-3 (lat.), pyelitic (eng.), onaj koji pripada ili je zahvacen pijelitisom Sin. .


---PIJELITISpyelitis, idis, f (lat.), id.(eng.), inflamacija bubrežne karlice, manifestirana bolom i osjetljivošcu u predjelu bubrega, povremenom vatrom, pojavom eritrocita i leukocita u bureži, te iritabilnošcu mokracne bešike. Sin.


---PIJELOGRAFIJA, INTRAVENOZNApyelographia intravenosa (lat.), intravenous pyelography (eng.), pijelografija gdje je kontrastno sredstvo uneseno venskim putem, a koje brzo prelazi u mokracu. Sin.


---PIJELOGRAFIJA, PYELOGRAPHIA, ae, f (lat.), pyelography (eng.), rendgensko prikazivanje bubrežne karlice sa kontrastnim sredstvom. Sin.


---PIJELOGRAFIJA, RETROGRADNApyelographia retrograda (lat.), retrograde pyelography (eng.), pijelografija gdje je kontrastno sredstvo uneseno retrogradnim putem u bubrežnu karlicu, kroz ureter. Sin.


---PIJELOGRAM, PYELOGRAMMA, atis, n (lat.), pyelogram (eng.), rendgenske slike bubrega i uretera, narocito onda ako se kontrastno prikazuje bubrežna karlica Sin. .


---PIJELOLITOTOMIJApyelolithotomia, ae, f (lat.), pyelolithotomy (eng.), operacija koja uklanja kamen iz bubrežne karlice poslije njenoga otvaranja. Sin.


---PIJELONEFRITISpyelonephritis, idis, f (lat.), (eng.), id., inflamacija bubrega i bubrežne karlice bakterijskom infekcijom koja je nastupila hematogeno iz crijeva, ili retrogradno kanalikularnim putem. Sin.


---PIJELONEFROZApyelonephrosis, is, f (lat.), id.(eng.), velika grupa bolesti raznoga uzroka, tako da termin može obuhvatiti bilo koju bolest bubrega Sin. .


---PIJELOPATIJApyelopathia, ae, f (lat.), pyelopathy (eng.), bilo koja bolest bubrežne karlice Sin. .


---PIJELOPLASTIKApyeloplastia, ae, f (lat.), pyeloplasty (eng.), operacija rekonstrukcije bubrežne karlice Sin. .


---PIJELOSTOMIJApyelostomia, ae, f (lat.), pyelostomy (eng.), pravljenje otvora operativnim putem na bubrežnoj karlici, a za izlazak bureži. Sin.


---PIJELOTOMIJApyelotomia, ae, f (lat.), pyelotomy (eng.), operativno otvaranje bubrežne karlice Sin. .


---PIJEMIJApyaemia, ae, f (lat.), pyemia (eng.), opca septikemija, prisustvo mikroorganizama u krvi, zbog cega nastaju sekundarna gnojna žarišta. Stanje je praceno vatrom, znojenjem, žuticom i apscesima u raznim dijelovima tijela. Sin.


---PIJESAKsabulum, i, n (lat.), sand (eng.), isitnjeni dijelovi zemljine kore koji se nekada upotrebljavaju za pješcane kupke ( Sin. v. kupka), 2. v. kamen.


---PIJESAK, MOŽDANIaccervulus, i, m (lat.), brain sand (eng.), normalne kalcifikacije u mozgu, obicno uz epifizu, te u plexus chorioideusu, ali na na drugim mjestima. Sin.


---PIJURIJApyuria, ae, f (lat.), id.(eng.), prisustvo gnoja u mokraci. Sin.


---PIKApica, ae, f (lat.), id.(eng.), kompulzivno jedenje nenutritivnih susptancija (npr. leda, zemlje, dlaka). Vidi se kod trudnih žena, ali i neke djece, narocito kod karencija cinka Sin. .


---PIKNOCITpycnocytus, i, m (lat.), pyknocyte (eng.), sma-njeno, zgustnuto crveno krvno zrno, koje se srece u oskudnom broju kod novorodencadi, ali u znatno vecem broju kod hemoragicnih smetnji Sin. .


---PIKNOCITOZApycnocytosis, is, f (lat.), pyknocytosis (eng.), povecan broj piknocita ( Sin. v.) u perifernoj krvi.


---PIKNOTICANpycnoticus-3 (lat.), pycnotic (eng.), onaj koji pripada piknozi, na kojemu je piknoza evidentna (npr. piknoticno jezgro) Sin. .


---PIKNOZApycnosis, is, f (lat.), pyknosis (eng.), zgrušnjava-nje, zgusnutost; narocito oblik degeneracije odajice u kojoj se jezgro skuplja, a hromatin se kondenzira u solidnu masu bez strukture Sin. .


---PIKORNA VIRUS(LAT.), picorna virus (eng.), ime kojim se oznacava grupa ekstremno malehnih, eter rezistentnih, RNA virusa. Tu spadaju enterovirusi i rinovirusi Sin. .


---PIKROGEUZIJApicrogeusia, ae, f (lat.), id.(eng.), nenormalno gorak okus Sin. .


---PILAscabina, ae, f (lat.), saw (eng.), pljosnati instrument sa nazubljenim jednim krajem koji služi za rezanje. Ima ih raznih vrsta i oblika, a najneobicnija je Giglijeva pila (Gigli wire saw), koja je primarno zamišljena za embriotomiju, a danas se upotrebljava za kraniotomiju. To je savitlji Sin. .


---PILEFLEBITISpylephlebitis, idis, f (lat.), id.(eng.), inflamacija venae portae koja obicno nastaje u vezi sa nekom crijevnom bolešcu Sin. .


---PILETROMBOZApylethrombosis, is, f (lat.), id.(eng.), tromboza venae portae; obicno nastaje kod adhezivnoga pileflebitisa Sin. .


---PILING(LAT.), (ENG.), SIN. v. ljuštenje 2.


---PILOMOTOR(LAT.), id.(eng.), izraz koji se upotrebljava da oznaci mišice držace dlaka, a koji izazivaju njihovo nadizanje, ježenje Sin. .


---PILONIDALANpilonidalis, e (lat.), pilonidal (eng.), onaj koji se odnosi na strukturu koja ima gnijezdo puno dlaka (npr. pilonidalni sinus) Sin. .


---PILOREKTOMIJApylorectomia, ae, f (lat.), pylorectomy (eng.), operativno vadenje pilopricnoga dijela želuca. Sin.


---PILORICANpyloricus-3 (lat.), pyloric (eng.), ono što pripada pilorusu ili distalnome, piloricnome, dijelu želuca. Sin.


---PILOROMIOTOMIJApyloromyotomia, ae, f (lat.), pyloromyotomy (eng.), operacija urodene stenoze pilorusa koja se sastoji od longitudinalne incizije zadebljane seroze i mišicnoga sloja do mukoze. Sin.


---PILOROPLASTIKApyloroplastia, ae, f (lat.), pyloroplasty (eng.), operacija pilorusa sa ciljem rekonstrukcije piloricnoga kanala da bi se smanjila pilorusna opstrukcija i ubrzalo pražnjenje hrane. Sin.


---PILOROSPAZAMpylorospasmus, i, m (lat.), pylorospasm (eng.), spazam, grc pilorusnoga mišica ili piloricnoga dijela želuca. Sin.


---PILOROSTENOZApylorostenosis, is, f (lat.), pylorostenosis (eng.), sužavanje, stenoza piloricnoga kanala. Sin.


---PILORUSpylorus, i, m (lat.), id.(eng.), distalni otvor želuca kojeg ogranicava jaki cirkularni mišic i kroz kojega se želudac prazni u dvanaestopalacno crijevo. dizdar. Sin.


---PILOZA(LAT.), (ENG.), SIN. v. kosmatost.


---PILULApilulla, ae, f (lat.), pill (eng.), oblik davanja lijeka. Malehna, ovalna ili globularna masa, obicno oblika sociva, težine 0,1-0,25g., koja sadrži ljekovito svojstvo i pilularnu masu koja joj daje oblik, konzistenciju, boju i ukus. hap, boba, bobica, loptica. Sin.


---PIMELITIS(LAT.), id. lat. i(eng.), isindija masnoga tkiva Sin. .


---PIMELOZApimelosis, is, f (lat.), id.(eng.), 1. konverzija, pretvaranje, u mast 2. debljanje, nakupljanje masti Sin. .


---PINCETAforceps ipis, m (lat.), forceps (eng.), instrument, metalne mašice sa dva kraka. Služe za hvatanje tkiva, držanje sterilnih komadica gaze i sve druge radnje koje ukljucuju hvatanje i držanje. Dijelovi kraka koji hvataju mogu biti razlicitih oblika, prema upotrebi. Bosanski jezik pravi razliku i cimbistre. Sin.


---PINCETA, ANATOMSKA(LAT.), serrated forceps (eng.), pinceta ciji su kraci ravni, a sa unutrašnje strane pri vrhu imaju plitke ravne nabore, Sin. v. pinceta.


---PINCETA, HIRURŠKAvulsella, ae, f (lat.), iris forceps, mouse tooth forceps (eng.), pinceta ciji krajevi kraka imaju zupce koji se uklapaju zatvaranjem, Sin. v. pinceta.


---PINEALANpinealis, e (lat.), pineal (eng.), ono što pripada cešeriki, pinealnoj žlijezdi, ili ima njen oblik. Sin.


---PINEALEKTOMIJApinealectomia, ae, f (lat.), pinealectomy (eng.), hirurška ekscizija, vadenje cešerike, pinealne žlijezde, epifize Sin. .


---PINEALIZAMpinealismus, i, m (lat.), pinealism (eng.), sta-nje nastalo pojacanom endokrinom sekrecijom epifize Sin. .


---PINEALOBLASTOMApinealoblastoma, atis, n (lat.), id.(eng.), pinealocitoma ( Sin. v. pinealoma), u kojemu odajice nisu dobro diferencirane.


---PINEALOCITpinealocytus, i, m (lat.), pinealocyte (eng.), osnovna odajica cešerike, epifize, pinealne žlijezde. To je epiteloidna odajica sa blijedom citoplazmom, velikim lobuliranim jezgrama, prominentnim jezgricama. Sin.


---PINEALOCITOMA(LAT.), (ENG.), id. sa pinealoma ( Sin. v.).


---PINEALOMApinealoma, atis, n (lat.), id.(eng.), tumor epifize, cešerike, sastavljen od gnijezda velikih epiteloidnih odajica. Glavni simptomi su hidrocefalus, paraliza pogleda prema gore, poremecaj hoda i prerani pubertet. Sin.


---PINEALOPATIJApinealopathia, ae, f (lat.), id.(eng.), bilo koja bolest epifize, cešerike Sin. .


---PINGVEKULApinguecula, ae, f (lat.), (eng.), id. neg., žuckasta mrlja ili proliferacija na bulbarnoj konjunktivi oka koja se narocito vidi kod starijih Sin. .


---PINOCITpinocytus, i, m (lat.), pinocyte (eng.), odajica koja pokazuje pinocitozu Sin. .


---PINOCITOZApinocytosis, is, f (lat.), id.(eng.), mehanizam kojim odajice uzimaju ekstracelularnu tecnost. Na odajickoj membrani se formira udubina, kaveola, cime odajica obuhvati malehnu vezikulu tecnosti, pinozom, i uvuce je svoju citoplazmu. Sin.


---PINOZOM(LAT.), (ENG.), SIN. v. pinocitoza.


---PINTA(LAT.), (ENG.), id. šp., oblik trepanomatoze. To je hronicna dishromicna dermatoza, endemska u Centralnoj Americi, uzrokovana sa Treponema carateum. Vide se kožne pjege koje su razne boje Sin. .


---PIOCEFALUSpyocephalus, i, m (lat.), (eng.), 1. moždani zagnoj, 2. skupljanje gnoja u moždanim komorama Sin. .


---PIOCELApyocele, es, f (lat.), id.(eng.), distenzija neke šupljine ili cijevi sa nagomilavanjem gnoja u njoj Sin. .


---PIOCIJANAZA(LAT.), pyocyanase (eng.), preparat iz kulture Pseudomonas aeruginosa koji se nekada upotrebljavao kao antibiotik. Sastavljen je od tri frakcije, a jedna je piocijanin Sin. .


---PIOCIJANIN(LAT.), pyocyanin (eng.), plavozeleni pigment sa antibioticnim svojstvima koji proizvodi Pseudomonas aeruginosa i koji gnoju daje karakteristicnu boju Sin. .


---PIOCIJANOZApyocyanosis, is, f (lat.), id.(eng.), bilo koja bolest, infekcija, uzrokovana sa Pseudomonas aeruginosa, a daje karakteristicnu plavu boju gnoju i ima specifican zadah Sin. .


---PIODERMIJApyoderma, atis, n (lat.), id.(eng.), bilo koja gnojna isindija kože Sin. .


---PIOFTALMIJApyophtalmia, ae, f (lat.), id.(eng.), gnojno sta-nje oka, gnojna isindija ocnih tkiva Sin. .


---PIOGEN(LAT.), (ENG.), SIN. v. gnojan.


---PIOGENEZApyogenesis, is, f (lat.), id.(eng.), formacija, stvaranje gnoja. Sin.


---PIOHEZIJApyochesia, ae, f (lat.), id.(eng.), prisustvo gnoja u nedžasetu Sin. .


---PIOMETRITISpyometritis, idis, f (lat.), id.(eng.), gnojna isindija materice Sin. .


---PIOMIOZITISpyomyositis, idis, f (lat.), id.(eng.), akutna bakterijalna infekcija skeletne muskulature koja se narocito vidi u tropskim predelima. Uzrokovana je sa Staphylococcus aureus, a vide se subfascijalni apscesi u mišicima Sin. .


---PIONEFRITISpyonephritis, idis, f (lat.), id.(eng.), gnojna isindija bubrega Sin. .


---PIONEFROZApyonephrosis, is, f (lat.), id.(eng.), gnojna destrukcija parenhima bubrega sa gubitkom funkcije tako da je bubreg samo jedna gnojna kesa Sin. .


---PIOPERIKARDpyopericardium, ii, n (lat.), id.(eng.), prisustvo gnoja u srcanoj ovojnici, osrdu, košulji Sin. .


---PIOPLANIJApyoplania, ae, f (lat.), id.(eng.), širenje gnoja po tipu seljenja sa jednoga mjesta na drugo Sin. .


---PIOPTIZIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. iskašljavanje gnoja.


---PIOREJApyorrhoea, ae, f (lat.), pyorrhea (eng.), gnojni periodontitis Sin. .


---PIOSTOMATITISpyostomatitis, idis, f (lat.), id.(eng.), gnojna isindija sluzavice usta Sin. .


---PIOTORAKSpyothorax, acis, m (lat.), id.(eng.), prisustvo gnoja, empijem, izmedu dva lista plucne mahramice Sin. .


---PIPANJEpalpatio, onis, f (lat.), palpation (eng.), akt osjecanja dodirom otvorene šake. Pritisak na dio tijela u svrhu zakljucivanja o kvalitetu organa ili promjene (bolnost, tvrdina, krutost, ogranicenost itd.). palpacija. Sin.


---PIPERIN(LAT.), piperine (eng.), alkaloid iz bibera ( Sin. v.), C5H10N.CO.(CH)3.CH.C6H3.O2.CH, koji biberu daje svoj-stva. U visokoj koncentraciji se upotrebljava kao insekticid.


---PIPETA(LAT.), (ENG.), pipette (fr.), cjevcica od prozirnoga stakla ili plastike, a upotrebljava se za navlacenje i mjerenje malehnih kolicina tecnosti. Sin.


---PIRAMIDA, PYRAMIS, idis, f (lat.), pyramid (eng.), struktura karakteristicnoga oblika koji podsjeca na istoimeno geometrijsko tijelo-piramidu, bilo sa tupim bilo sa zaši-ljenim vrhom. Termin je vezan obicno i uz drugu rijec koja objašnjava na koju se piramidu misli, npr. piramida medullae oblongatae. hrid. Sin.


---PIRAMIDALANpyramidalis, e (lat.), pyramidal (eng.), onaj koji je u oblika piramide ili potjece iz neke piramide (npr. piramidalne odajice) Sin. .


---PIREKSIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. vatra.


---PIREKSIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. vatra.


---PIRETICANpyreticus-3 (lat.), pyretic (eng.), onaj koji pripada vatri, groznici, koji je prirode vatre Sin. .


---PIRETOGENETICANpyretogenes (lat.), pyretogenetic (eng.), onaj koji pravi, izaziva vatru Sin. .


---PIRETOLIZApyretolysis, is, f (lat.), id.(eng.), nestajanje, sma-njivanje vatre Sin. .


---PIRETOTERAPIJApyretotherapia, ae, f (lat.), pyretotherapy (eng.), lijecenje nekih bolesti pomocu izazivanja vatre kod pacijenta dajuci mu vakcine koje dižu tjelesnu temperaturu Sin. .


---PIRETRIN(LAT.), (ENG.), SIN. v. buhac.


---PIRIFORMAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. kruškolik.


---PIRIMIDIN(LAT.), pyrimidine (eng.), organski spoj, metadizin, C4H4N2, koji je bazicna forma pirimidinske baze. Pirimidini su vecinom oksi i aminoderivati (npr. 2, 4 dioksi pirimidin je uracil). Neki su sastojci nukleinske kiseline (uracil, timin, citozin) Sin. .


---PIRINACoryza, ae, f (lat.), rice (eng.), plod gajene biljke Oryza sativa. Ima visoku hranjivu vrijednost sa 6,2% bjelancevina i jako malo masti, 0,5%. Lahko je svarljiv, pa se preporucuje za dijete. Voda od pirinca je sredstvo protiv proljeva, a škrob iz pirinca, amylum Oryzae, je vehikulum Sin. .


---PIRINAC, BIJELIoryza alba (lat.), white rice (eng.), pirinac iz kojega su vanjske smede ljuske zrna izvadene. Suviše striktna dijeta sa ovim pirincem uzrukuje B avitaminozu, narocito beri-beri. Sin.


---PIROFOBIJApyrophobia, ae, f (lat.), id.(eng.), iracionalni strah od svake vatre Sin. .


---PIROGEN(LAT.), pyrogen (eng.), supstancija koja proizvodi vatru u ljudskom organizmu, sin. piretogenetican Sin. .


---PIROGLOBULIN(LAT.), pyroglobulin (eng.), monoklonalni imunoglobulin koji se ireverzibilno taloži do temperature od 56° C Sin. .


---PIROLAGNIJApyrolagnia, ae, f (lat.), id.(eng.), seksualno uživanje posmatranjem ili podmetanjem vatre Sin. .


---PIROMANIJApyromania, ae, f (lat.), id.(eng.), poriv da se pravi ili podmece vatra, opsesivna preokupacija vatrom Sin. .


---PIROZA(LAT.), (ENG.), SIN. v. ljutina.


---PIRUVAT(LAT.), pyruvate (eng.), so, ester ili anionski oblik od piruvicne kiseline. To je završni produkt glikolize i može biti pretvoreno u laktat i acetil KoA, odnosno u etanol, Sin. v. kiselina piruvicna.


---PISAKglotis, idis, f (lat.), id.(eng.), zvucni aparat grkljana koji je se sastoji od glasnica, plicae vocales, vocal cords i otvora medu njima, glasilice, rima glotidis. Sin.


---PISANJE(LAT.), writing (eng.), crtanje slova i drugih simbola i njihovo povezivanje u rijeci i recenice tako da ih drugi mogu citati. Sin.


---PISKAVsibilans, antis, (lat.), sibilant (eng.), (o zvuku), specifican ton i boja zvuka. Onaj koji ide u visokim tonovima i ima vriskav, šišteci ili zviždeci karakter Sin. .


---PITAKpotabilis, e (lat.), potable, drinkable (eng.), onaj koji se može piti, neškodljiv kao napitak, koristan i zdrav kao napitak (npr. pitka voda) Sin. .


---PITANCE(LAT.), arteficial fed baby (eng.), dijete hranjeno ili ot-hranjeno vještackom hranom, dijete koje nije othranjeno majcinim mlijekom. Up. pitanje Sin. .


---PITANJEnutritio, onis, f (lat.), nutrition (eng.), hranjenje djeteta ili bolesnika od strane druge osobe, njegovateljice ili majke. Sin.


---PITIRIJAZApytiriasis, is, f (lat.), id.(eng.), grupa kožnih bolesti karakterizirana stvaranjem nježnih ljuspica. Danas to ime treba uzimati sa rezervom. U ovu grupu bolesti spadaju pytiriasis rubra, alba, rosea itd. Ranije najpoznatija medu njima pytiriasis versicolor je sada tinea versicolor Sin. .


---PITUICITpituicytus, i, m (lat.), pituicyte (eng.), bilo koja od vretenastih odajica neurohipofize. Boje se srebrom. Ima ih 4 tipa Sin. .


---PITUITARANpytuitarius-3 (lat.), pytuitary (eng.), onaj koji pripada hipofizi, sin. hipofizni Sin. .


---PIVAcerevisia, ae, f (lat.), beer (eng.), fermentirani obarak od melase, jecma i hmelja. Bogata je vitaminima B grupe, ali ima i oko 3 - 6% alkohola, pa spada u blaža alkoholna pica Sin. .


---PIZIFORMANpisiformis, e (lat.), pisiform (eng.), onaj koji je nalik na grašak Sin. .


---PJEGA, EPHELIS, idis, f (lat.), frecle (eng.), benigna malehna smeda promjena koja se javlja na suncu izloženoj koži, narocito kod djece i sa tendencijom da izblijedi u toku života. efelida. Ne smije se zamijeniti sa lecama, Sin. v. lece.


---PJEGA, PLAVAlivedo, inis, f (lat.), id.(eng.), obezbojeno mjesto, mrlja ili pjega na koži zbog pasivne kongestije. Termin cesto oznacava livedo reticularis, vaskularni odgovor na razne smetnje nastao dilatacijom subpapilarnoga venskoga pleksusa. Klinicki se manifestira pla-vicastim mjestima koja okruž Sin. .


---PJEGAVmaculatus-3 (lat.), frecled (eng.), onaj koji ima pjege, sin. plasast Sin. .


---PJEGAVAC, TYPHUSexantematicus, typhus epidemicus (lat.), epidemic typhus (eng.), akutna infektivna bolest uzrokovana sa Rickettsia prowazeki (rikecioza), a odlikuje se abruptnim pocetkom, vatrom, tipicnom ospom po koži, glavoboljom, bolima u ledima, mijalgijom i poremecajem svijesti, tifoznim stanjem. Prenosilac bolesti sa covjeka na pjegavi tifus. Sin.


---PJENAspuma, ae, f (lat.), froth (eng.), zracni mjehurici raspršeni u pogodnom tecnom mediju koji ih zatvara. Osobina nekih materija je stvaranje pjene (npr. safun) Sin. .


---PKV(LAT.), (ENG.), SIN. v. hiperfenilalaninemija.


---PLACfletus, us, m (lat.), weep (eng.), posebno psihosomatsko stanje kao manifestacija velike tuge ili preko-mjerne radosti sa vegetitativnom manifestacijom. Kod malehne djece plac je nacin komunikacije sa odraslim i njemu djeca pribjegavaju kao znaku kojim daju do znanja da nešto nije u redu Sin. .


---PLACEBO(LAT.), id.(eng.), (od futura lat. gl. placeo ere, biti na volju, militi se, dopadati se), svako lažno terapeutsko sredstvo koje pacijentu daje iluziju lijeka, ali to po svom sastavu to nije nego djeluje sugestivno Sin. .


---PLACENTA(LAT.), (ENG.), SIN. v. posteljica.


---PLACENTACIJAplacentatio, onis, f (lat.), placentation (eng.), proces stvaranja posteljice, pometine. Sin.


---PLACENTOGRAFIJAplacentographia, ae, f (lat.), placentography (eng.), radiološka vizualizacija placente poslije davanja kontrastnoga sredstva Sin. .


---PLACENTOGRAM(LAT.), id.(eng.), rendgenski snimak napravljen prilikom placentografije Sin. .


---PLACENTOPATIJAplacentopathia, ae, f (lat.), placentopathy (eng.), bilo koja bolest placente Sin. .


---PLAK(LAT.), (ENG.), plaque (fr.), površna, solidna, izdignuta eflorescencija na koži, u promjeru obicno do l,0 cm ili veca Sin. .


---PLAK, ZUBNI(LAT.), dental plaque (eng.), mehki, tanki sloj na zubu napravljen od mucina, deskvamiranoga epitela, ostataka hrane i bakterija, koji cini progodnu kulturu za razvoj mikroorganizama. Igra važnu etiološku ulogu u razvoju zubnoga karijesa i bolesti periodoncijuma i desni Sin. .


---PLAKODA(LAT.), (ENG.), SIN. v. ploca.


---PLAMAC(LAT.), (ENG.), SIN. v. vjetar, crveni.


---PLANIGRAFIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. tomografija.


---PLANOCELULARANplanocellularis, e (lat.), planocellular (eng.), onaj koji je napravljen od ravnih, plocastih odajica (npr. planocelularni karcinoma) Sin. .


---PLANOCIT(LAT.), (ENG.), SIN. v. odajica lutalica.


---PLANTARAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. tabanski.


---PLASA1. v. mrlja, 2. chloasma, atis, n (lat.), id.(eng.), bjelicasta ili mrka pjega na licu nosece žene koja išcezava poslije poroda (obicno u mn.), 3. zona, ae, f (lat.), spot (eng.), zaokružena regija ili podrucje sa specificnim karakteristikama i granicama. Sin. .


---PLASAST(LAT.), (ENG.), SIN. v. pjegav.


---PLASTICANplasticus-3 (lat.), plastic (eng.), 1. promjenljivoga izgleda, mase, koja se pod utjecajem presije mijenja, ali ne vraca se u prvobitni oblik, 2. postupak koji nastoji da ponovo vrati izgled i funkciju tkiva ili organa (npr. plasticna operacija) Sin. .


---PLATFORMA MIKROSKOPA(LAT.), stage (eng.), platforma na mikroskopu na koju se stavlja slajd da bi se pregledao uzorak Sin. .


---PLATICEFALIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. široka glava.


---PLATINAplatinum, i, n (lat.), id.(eng.), teški, mehki, bjelicasti metal, simbol Pt, at. broj 78, at. tež. 195,09. Tetrahlorid platine je otrov, a ranije se koristio kao lijek protiv frenjka. Danas se metal upotrebljava kao sastojak legura za proteze Sin. .


---PLATINOZAplatinosis, is, f (lat.), id.(eng.), trovanje topljivim platinskim solima, sa zahvacenošcu gornjega dihalnoga trakta i alergijom kože Sin. .


---PLATIZMAplatysma, atis, n (lat.), id.(eng.), pljosnati mišic ispod kože na vratu koji služi nabiranju vrata i potpomaže otvaranju cehneta Sin. .


---PLATO(LAT.), (ENG.), plateau (fr.), izdignuta ravna površina na nekoj strukturi ili grafickome prikazu Sin. .


---PLAVcaeruleus-3 (lat.), blue (eng.), jedna od osnovnih boja spektra, boja neba. mavi. Sin.


---PLAVA ŽILA(LAT.), (ENG.), SIN. v. dovodnica.


---PLAVACpumex, icis, m (lat.), pumice (eng.), kamen vulkan-skoga porijekla, natrijum kalijum i aluminijum silikat. Vrlo oštar, porozan, lahak, sivkast prašak upotrebljava se kao abrazivni materijal u stomatologiji Sin. .


---PLAVILO, METILENSKO(LAT.), metylblue (eng.), tamnoplavi prašak, natrijumfenil-para-rosanilin-sulfonat. Upotrebljava se kao boja i antiseptik u medicini. Sin.


---PLAZMA EKSPANDER(LAT.), (ENG.), SIN. v. zamjenik.


---PLAZMA ODAJICAplasmocytus, i, m (lat.), plasma cell, plasmacyte (eng.), sasvim diferencirana odajica B limfocitne vriježe koja proizvodi antitijela. To su ovalne ili okrugle odajice sa grubom retikularnom mrežom, dobro razvije-nim Goldijevim aparatom i okruglom jezgrom koja ima heterohromatin rasporeden u obliku tocka. plazmocit. Sin.


---PLAZMA(LAT.), (ENG.), SIN. v. plazma, krvna.


---PLAZMA, KRVNA1. plasma sanguinis (lat.), blood plasma (eng.), tecni dio krvi u kojem su u tecnome obliku mnoge komponente. plazma, 2. Sin. v. citoplazma.


---PLAZMABLAST(LAT.), plasmablastus, i, m, plasmablast (eng.), rani prekurzor plazma odajica. Može se izvesti iz limfoblasta Sin. .


---PLAZMAFEREZAplasmaphaeresis, is, f (lat.), plasma pheresis (eng.), odvajanje plazme od uzete krvi sa retransfuzijom napravljenih frakcija davaoca. Obicno zamjenjuje plazmu, svježe smrznutu plazmu ili albumin. Ova procedura služi za skupljanje komponenti plazme za terapeutske svrhe Sin. .


---PLAZMID(LAT.), plasmid (eng.), ekstrahromozomalna struktura koja se nade u bakterijskim odajicama napravljena od ciklicne DNA u dvije trake, a koja nosi gene za razlicite funkcije (antibioticna rezistencija, R plazmid, konjugacija, F plazmid itd.) Sin. .


---PLAZMOCIT(LAT.), (ENG.), SIN. v. plazma odajica.


---PLAZMOCITOMA(LAT.), (ENG.), SIN. v. mijeloma.


---PLAŠNJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. strepnja.


---PLAŠTpallium, i, n (lat.), id. i cloak (eng.), 1. alternativa za moždanu koru, cortex, narocito moždanu koru za vrijeme razvoja, 2. omotac koji prekriva neku strukturu Sin. .


---PLECKA1. scapula, ae, f (lat.), shoulder blade (eng.), trouglasta, pljosnata kost koja ulazi u zglob ramena, a fiksi-rana je mišicima za stražnju stranu grudnoga koša, 2. regio scapularis (lat.), scapular region (eng.), regija koja obuhvaca skapulu, ali i sve elemente ukljucujuci i kožu iznad nje Sin. .


---PLEGIJAplegia, ae, f (lat.), id.(eng.), rijec kojom se zavr-šavaju kovanice, a koja oznacava oduzetost. Upotrije-bljena sama znaci nedefiniranu oduzetost Sin. .


---PLEGIJA, UKRŠTENAstauroplegia, ae, f (lat.), id.(eng.), alternativna plegija, plegija jedne ruke, a suprotne noge Sin. .


---PLEKSEKTOMIJAplexectomia, ae, f (lat.), plexectomy (eng.), hirurško vadenje, uklanjanje, nekoga pletera, pleksusa Sin. .


---PLEKSIFORMAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. isprepleten.


---PLEKSITIS, PLEXITIS, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija nekoga nervnoga pletera, pleksusa Sin. .


---PLEKSOPATIJAplexopathia, ae, f (lat.), plexopathy (eng.), bilo koja bolest ili slabost nekoga nervnoga pletera, pleksusa Sin. .


---PLEKSUS(LAT.), (ENG.), SIN. v. pleter.


---PLEME(LAT.), tribe (eng.), sistematska kategorija koja je izmedu roda, genus i familije, familia, family. Cesto se miješaju i poistovjecuju rod i pleme, po istovjetnome latinskome terminu. Više rodova cini pleme, a familija, u ovome slucaju, je sistematska kategorija koja ne odgova Sin.


---PLENDEŠ(LAT.), (ENG.), SIN. v. crijevo, dvanaestopalacno.


---PLEOCITOZApleocytosis, is, f (lat.), id.(eng.), porast broja odajica u moždanoj vodici Sin. .


---PLEOHROMATIZAM(LAT.), (ENG.), SIN. v. raznobojnost.


---PLEOMORFIZAMpleomorphismus, is, m (lat.), pleomorphism (eng.), osobina da se razni izdanci istoga organizma medusobno razlikuju po oblicima do te mjere da izgleda kao da se radi o drugome organizmu (npr. iste odajice pokazuje razne oblike) Sin. .


---PLESIMETARplessimeter, tri, f (lat.), id.(eng.), malehna plocica koja služi da se preko nje pravi perkusija Sin. .


---PLETENICA, V(LAT.), (ENG.), rep, konjski. Sin.


---PLETERplexus. is. m (lat.), tangle (eng.), opci termin za klupko, mrežu krvnih, limfnih suda, a pogotovu nervnih niti. splet. Sin.


---PLETIZMOGRAF(LAT.), pletysmograph (eng.), instrument koji odreduje i registrira promjene u volumenu nekoga organa, dijela tijela ili ekstremiteta po kolicini prisutne krvi ili krvi koja prolazi kroz njega. Takoder mjeri promjene u kolicini krvne opskrbe Sin. .


---PLETORA(LAT.), (ENG.), SIN. v. punokrvnost.


---PLETORICAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. punokrvan.


---PLEURA(LAT.), (ENG.), SIN. v. mahramica, plucna, porebrica i poplucnica.


---PLEURA, MEDIJASTINALNApleura mediastinalis (lat.), media-stinal pleura (eng.), dio svake pleure koji prelazi na medijastinum u prekriva ga. Sin.


---PLEURA, PARIJETALINApleura parietalis (lat.), parietal pleura (eng.), dio plucne mahramice, pleure koji prekriva zid grudnoga koša. porebrica. Sin.


---PLEURA, PERIKARDIJALNApleura pericardiaca (lat.), pericardiac pleura (eng.), dio medijastinalne pleure koji prekriva perikard i cvrsto je za njega pripojena. Sin.


---PLEURA, VISCERALNA(LAT.), (ENG.), SIN. v. mahramica, plucna 2.


---PLEURALGIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. sandžija.


---PLEURALNIpleuralis, e (lat.), pleural (eng.), onaj koji pripada plucnoj mahramici. Sin.


---PLEUREKTOMIJApleurectomia, ae, f (lat.), pleurectomy (eng.), hirurška ekscizija dijela ili citave pleure (uglavnom uslijed empijema) Sin. .


---PLEURITICANpleuriticus-3 (lat.), pleuritic (eng.), onaj koji pripada isindiji plucne mahramice, pleuritisu Sin. .


---PLEURITIS, V(LAT.), (ENG.), porebrica 2 Sin. .


---PLEUROCENTEZApleurocentesis, is, f (lat.), id(eng.), punktiranje pleuralne šupljine radi dobijanja uzorka ili rasterecenja. torakocenteza. Sin.


---PLEURODEZApleurodesis, is, f (lat.), id.(eng.), arteficijelno stvaranje priraslica izmedu poplucnice i porebrice cime se ne dozvoljava nakupljanje sadržaja Sin. .


---PLEURODINIJApleurodynia, ae, f (lat.), id.(eng.), paroksizmalni boli u interkostalnim mišicima uslijed mišicnoga reumatizma ili iritacije površine plucne mahramice. Sin.


---PLEURODINIJA, EPIDEMICNApleurodynia epidemica (lat.), epidemic pelurodynia (eng.), akutna, febrilna, infektivna bolest koja nastaje u epidemijama, cesto kod osoba mladih od 20 godina, a uzrokovana je grupom B koksaki virusa i nekim drugim enterovirusima, a manifestirana je tipicnim sandžijama. Sin.


---PLEUROGRAFIJApleurographia, ae, f (lat.), pleurography (eng.), radiografski prikaz pleuralne šupljine Sin. .


---PLEUROLITpleurolithus, i, m (lat.), pleurolith (eng.), struktura slicna kamenu, nadena u pleuralnoj šupljini Sin. .


---PLEUROLIZApleurolysis, is, f (lat.), id.(eng.), hirurško odvajanje plucne mahramice, od porebrice, viscralne i parijetalne pleure, kod njihovoga srašcenja, odnosno kod stvaranja adhezija Sin. .


---PLEUROPNEUMONIJApleuropneumonia ae, f (lat.), id.(eng.), 1. isindija pluca koja se komplicira iSin. evom, odnosno nastankom isindije porebrice. Ili obratno, 2. infektivna bolest stoke koja se sastoji od kombinacije isindije pluca i porebrice, a uzrokovana je Mycoplasma mycoides. Naziva se i plucna kuga Sin.


---PLEUROREJA(LAT.), pleurorrhoea, ae, f (lat.(, id.(eng.), pojava obilnoga secerniranja na plucnu mahramicu i porebricu Sin. .


---PLEUROSKOPIJApleuroscopia, ae, f (lat.), pleuroscopy (eng.), ispitivanje, pregled, pleuralne šupljine sa endoskopom, a kroz malehnu inciziju na zidu grudnoga koša Sin. .


---PLEUROTOMIJApleurotomia, ae, f (lat.), pleurotomy (eng.), bilo koja hirurška incizija na plucnoj mahramici ili porebrici Sin. .


---PLEŠINA(LAT.), (ENG.), SIN. v. celavost.


---PLEŠIV(LAT.), (ENG.), SIN. v. celav.


---PLIJESAN1. v. bud, 2. tinea, ae, f (lat.), id.(eng.), nedefinirana gljivicna bolest kože, uglavnom tinea Sin. .


---PLIK(LAT.), (ENG.), SIN. v. bobuk, up. mjehuric.


---PLIKAVAC(LAT.), vesicant (eng.), sredstvo koje pravi bobuke. Najcešce se upotrebljava kao bojni otrov koji pravi bobuke i nagriza kožu, ali se i resorbuje kožom, pa ima i opce djejstvo (npr. iperit, luizit) Sin. .


---PLIKOTOMIJAplicotomia, ae, f (lat.), plicotomy (eng.), hirurško vadenje, uklanjanje stražnjega nabora bubnjica Sin. .


---PLIKOVITvesiculosus-3 (lat.), vesiculous (eng.), onaj koji ima po sebi plikove, mjehuricav, puhvicav, bobica Sin. v.


---PLIKOVNICApompholyx, icis, f (lat.), id.(eng.), rekurentna ekcematozna reakcija karakterizirana stvaranjem vezikularne erupcije na dlanovima i tabanima, narocito po strani i izmedu prstiju, pracena svrbežom i hiperhidrozom. Traje i prolazi za nekoliko hefti Sin. .


---PLIN(LAT.), (ENG.), SIN. v. gas.


---PLINAST(LAT.), (ENG.), SIN. v. gasovit.


---PLIVANJEnatatio, onis, f (lat.), swimming (eng.), sport koji je idealan za rehabilitaciju ili fizicku izgradnju mišica Sin. .


---PLIVICE(LAT.), (ENG.), SIN. v. trepavice.


---PLJAŠTANICA(LAT.), (ENG.), SIN. v. dalak.


---PLJESNJIV(LAT.), (ENG.), SIN. v. budav.


---PLJOSNATplanus-3 (lat.), flat (eng.), ravan, vodoravan, spljošten Sin. .


---PLJUCKAVICAsalivatio, onis, f (lat.), salivation (eng.), izlucivanje pljuvacke. salivacija. Sin.


---PLJUNAK(LAT.), (ENG.), SIN. v. balgam.


---PLJUNKA(LAT.), (ENG.), SIN. v. balgam.


---PLJUSKAVICEvaricella, ae, f (lat.), chickenpox (eng.), jako infektivna zarazna bolest, uzrokovana herpes virusom, varicela-zoster virusom, koja obicno zahvata djecu, a širi se direktnim kontaktom ili respiratornim putem. Karakterizirana je pojavom tipicnih, sukcesivnih, pruriticnih, vezikularnih eflorescencij kozice, ospice, pljuske, ovcije boginje. Sin.


---PLJUSKE(LAT.), (ENG.), SIN. v. pljuskavice.


---PLJUVACKAsaliva, ae, f (lat.), spittle (eng.), bistri, alkalni sekret pljuvacnih žlijezda (glandulae, parotis, submaxillaris, sublinqualis i malehnih mukoznih žlijezda usta). Služi da namoci i smekša hranu, a sadrži alfa amilazu, enzim koji pretvara škrob u šecer. slina. Sin.


---PLJUVACNIsalivaris, e (lat.), salivary (eng.), ono što pripada proizvodnji, lucenju ili provodenju pljuvacke, npr. pljuvacna žlijezda. Sin.


---PLJUVACNICA(LAT.), spitoon (eng.), posuda sa poklopcem u koju bolesnik izbacuje balgam. Nekad se više upotrebljavala. Može služiti i za mjerenje kolicine iskašljanoga sadržaja Sin. .


---PLJUVANAK(LAT.), (ENG.), SIN. v. ispljuvak ili balgam.


---PLJUVANJE KRVIhaemoptysis, is, f (lat.), (eng.), hemoptysis (eng.) iskašljavanje manjih kolicina krvi ili krvavoga balgama. Balgam pomiješan sa krvnim koncicima. Bosanski jezik razlikuje pljuvanje krvi i bacanje krvi. Bacanje krvi je velika hemoptizija, odnosno hemoptoa, kada ono što izbaci bolesnik pre Sin.


---PLJUVATI, SPIT(LAT.), (eng.), izbacivati iz usta pljuvacku. Hrakati je više izbacivati iz bronha i više se odnosi na balgam Sin. .


---PLOCA(LAT.), placode (eng.), struktura nalik na plocu, narocito zadebljali dio ektoderma kod zametka iz kojega se razvijaju senzorni organi (slušna ploca, olfaktorna ploca) itd., sin. plakoda, 2. lamina ae, f (lat, id(eng.),., ravna, pljosnata struktura, u stvari id. plocica, npr. ta Sin. .


---PLOCICA1. lamella, ae f, scala, ae, f (lat.), scale (eng.), id. sa ploca 2. metallic plate (eng.), metalna plocica od nehrdajucega celika koja služi za fiksaciju prelomljenih dijelova kosti Sin. .


---PLOCICA, KRVNA(LAT.), (ENG.), SIN. v. trombocit.


---PLODfructus, us, m (lat.), fruit (eng.), krajnji stadij razvoja oplodene ženske odajice, kako u biljnome tako i u živo-tinjskome svijetu, ukljucujuci i sjeme koje plod sobom nosi, sin. u smislu dijete je išcade, fetus, a u orig. smislu miva. Sin.


---PLOD, DONESEN(LAT.), (ENG.), SIN. v. dijete, doneseno.


---PLOD, NEDONESEN(LAT.), (ENG.), SIN. v. dijete, nedonoseno.


---PLOD, NEZREO(LAT.), immature infant (eng.), plod, produkt oplodnje u materici, roden ranije, težak izmedu 500 i 999 grama pri porodu, roden prije 28. nedjelje gestacije. Ima jako hrdavu prognozu u pogledu preživljavanja. Sin.


---PLOD, PRENESEN(LAT.), (ENG.), SIN. v. dijete, preneseno.


---PLOD, ZREO(LAT.), mature infant (eng.), dijete koje ima 2.500 grama ili više od toga, pri punome terminu gestacije. Ima optimalne šanse za preživljavanje. Sin.


---PLODANfertilis, e, (lat.), fertil (eng.), 1. onaj koji donosi plod, koji daje puno plodova, bogato potomstvo, plodonosan 2. (o jajetu) sposoban da se razvije u normalnu individuu. fertilan. Sin.


---PLODIVO(LAT.), (ENG.), SIN. v. sjeme.


---PLODIŠTEcavitas uteri (lat.), uterine cavity (eng.), trouglasti, spljošteni prostor unutar uterusa koji sa sve tri ugla komunicira, gore sa jajovodima, a dolje sa vaginom Sin. .


---PLODNI OVOJamnion, ii, n (lat.), id.(eng.), tanka ali cvrsta opna koja obavija plod i sadržava osim ploda i amnionsku tecnost, plodovu vodu. Ekstraembrionalna je i granici prema vani sa horionom. blonja. Sin.


---PLODNICA(LAT.), (ENG.), SIN. v. posteljica.


---PLODNOSTfecunditas, atis, f, fertilitas, atis, f (lat.), fecundity, fertility (eng.), sposobnost da se zacne ili inducira zacece, da se proizvede potomstvo relativno brzo i u velikome broju. U dermografiji fiziološka sposobnost za reprodukciju. fertilitet, fekunditet, rodnost. Sin.


---PLODOVA VODAliquor amnii (lat.), amniotic fluid (eng.), tecnost koja se nalazi unutar amniona u kojoj prakticno pliva plod Sin. .


---PLODVA(LAT.), (ENG.), SIN. v. posteljica.


---PLOHAplanum, i, n (lat.), plane (eng.), ravan, površina koncipirana tako da ravna linija koja spaja bilo koje dvije tacke leži citava na toj površini Sin. .


---PLOMBA, ZUBNA(LAT.), (ENG.), SIN. v. punjenje.


---PLOMBAŽA(LAT.), (ENG.), plombage (fr.), punjenje praznoga prostora hirurškim putem sa inertnim materijalom. Metoda koja se puno upotrebljavala za hiruršku terapiju tuberkuloznoga pleuritisa i narocito za kolapsnu terapiju pluca. Sve je uglavnom napušteno. Sin.


---PLOMBIRANJE ZUBA(LAT.), (ENG.), SIN. v. punjenje zuba.


---PLUCEpulmo, onis, m (lat.), lung (eng.), parni organ dihanja, postoji desno i lijevo. Služi za obogacivanje krvi kisikom, a zauzima srednje i lateralne dijelove grudne duplje, razdvojene medusobno medijastinumom i srcem. haldun, bijela džigerica, bijela utrobica. Sin.


---PLUCNA KUGA(LAT.), (ENG.), SIN. v. pleuropneumonija 2.


---PLUCNIpulmonalis, e (lat.), pulmonary (eng.), onaj koji pripada plucima, bijeloj džigerici, sin. pulmonalni. Sin.


---PLUCNIK(LAT.), (ENG.), SIN. v. islandski lišaj.


---PLUCNO KRILOpulmo dexter s. sinister (lat.), right or left lung (eng.), Sin. v. pluce, što je zajednicki izraz za svaki pojedini par organa. Izraz plucno krilo je ustvari sinonim, a ako oznacava jedno mora se kazati koje, desno ili lijevo.


---PLUMBIZAM, V(LAT.), (ENG.), trovanje olovom Sin. .


---PLURIPARA(LAT.), (ENG.), SIN. v. višerotka.


---PNEUMATIZACIJA, PNEUMATIZATION(LAT.), (eng.), stvaranje zracnih prostora ili šupljina u tkivu, narocito formiranje takvih odaja u vrjemešnoj kosti Sin. .


---PNEUMATOCELApneumatrocele, es, f (lat.), pneumatocele (eng.), 1. na kilu nalik protruzija plucnoga tkiva kroz otvor na grudnome košu (npr. kroz kongenitalnu fisuru), 2. benigna cista pluca, tankoga zida, a koja sadrži zrak, npr. kod stafilokokne pneumonije, 3. tumor ili vreca koja sadrži zrak (npr. na mošnjama). pneumocela. Sin.


---PNEUMATOTERAPIJApneumatotherapia, ae, f (lat.), pneumatotherapy (eng.), lijecenje ubrizgavanjem zraka (npr. kod kolapsne terapije pluca) Sin. .


---PNEUMATOZApneumatosis, is, f (lat.), id.(eng.), prisustvo zraka ili nekoga gasa na neuobicajenome mjestu u tijelu Sin. .


---PNEUMEKTOMIJA, PNEUMECTOMIA, ae, f (lat.), pneumectomy (eng.), hirurško vadenje jednoga plucnoga krila, sin. pulmektomija Sin. .


---PNEUMOCEFALUSpneumocephalus, i, m (lat.), id.(eng.), pri-sustvo zraka u moždanim komorama ili cisternama Sin. .


---PNEUMOCELE(LAT.), (ENG.), SIN. v. pneumatocele.


---PNEUMOENCEFALOGRAFIJApneumoencephalographia, ae, f (lat.), pneumoencephalography (eng.), radiografska prezentacija struktura u centralnom nervnom sistemu koje sadrže likvor, pošto se taj likvor dijelom ispušta, pa nadomješta zrakom . Skr. PEG Sin. .


---PNEUMOFTIZIOLOGIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. pulmologija.


---PNEUMOGRAFIJApneumographia, ae, f (lat.), pneumography (eng.), 1. graficki prikaz respiratornih pokreta pluca, 2. radiografija nekoga dijela tijela poslije ubrizgavanja zraka, 3. anatomski prikaz pluca ili prikaz rendgenom. Sin.


---PNEUMOKOKpneumococcus, i, m (lat.), id.(eng.), svaki pojedini mikroorganizam vrste Streptococcus pneumoniae. Sin.


---PNEUMOKOKOZApneumococcosis, is, f (lat.), id.(eng.), infekcija pneumokokima Sin. .


---PNEUMOKONIOZApneumoconiosis, is, f (lat.), id.(eng.), sta-nje karakterizirano stalnom depozicijom sitnih partikula u plucima porijekla iz okolice i postojanjem tkivne reakcije na njihovo prisustvo. Up. prašina. Sin.


---PNEUMOLIT(LAT.), (ENG.), SIN. v. kamenac, plucni.


---PNEUMOLITIJAZApneumolithiasis, is, f (lat.), id.(eng.), pri-sustvo kamenca u plucima Sin. .


---PNEUMONEKTOMIJApneumonectomia, ae, f (lat.), pneumo-nectomy (eng.), hirurška ekstirpacija jednoga pluca Sin. .


---PNEUMONIJApneumonia, ae, f (lat.), id.(eng.), isindija pluca sa konsolidacijom. Sin.


---PNEUMONITIS(LAT.), id. lat. i(eng.), isindija pluca. Može biti raznih uzroka i trajanja (aspiracioni, hemijski, granulomatozni, mišiji, uremicni i sl.) Sin. .


---PNEUMONOCENTEZApneumonocentesis, is, f (lat.), id.(eng.), hirurška punkcija pluca Sin. .


---PNEUMONOLIZApneumonolysis, is, f (lat.), id.(eng.), hirurški zahvat oslobadanja priraslica plucne mahramice, odnosno olobadanje pluca od priraslica Sin. .


---PNEUMONOPATIJApneumonopathia, ae, f (lat.), pneumonopathy (eng.), bilo koja bolest pluca Sin. .


---PNEUMONOPEKSIJApneumonopexia, ae, f (lat.), pneumonopexy (eng.), hirurška fiksacija pluca za zid grudnoga koša Sin. .


---PNEUMONORAGIJA, PNEUMONORRHAGIA, ae, f (lat.), id.(eng.), krvoliptanje iz pluca Sin. .


---PNEUMONOTOMIJApneumonotomia, ae, f (lat.), pneumonotomy (eng.), hirurški rez, otvaranje, pluca Sin. .


---PNEUMOPERITONEUMpneumoperitonaeum, i, n (lat.), pneumoperitoneum (eng.), prirustvo zraka ili bilo kojega gasa u peritonealnoj duplji, bilo da je nastalo spontano, bilo da je arteficijelno uneseno Sin. .


---PNEUMOPERITONITIS(LAT.), (ENG.), id. lat. i bos., isindija isuke zajedno sa akumulacijom zraka ili drugoga gasa u peritonealnoj duplji Sin. .


---PNEUMORAHIJApneumorrhachis, is, f (lat.), id.(eng.), pri-sustvo kolekcije zraka u spinalnom kanalu, bilo spontano bilo arteficijelno Sin. .


---PNEUMOTORAKS, KOMPRESIVNI(LAT.), (ENG.), SIN. v. pneumotoraks, ventilni.


---PNEUMOTORAKS, OTVORENIpneumothorax apertus (lat.), open pneumothorax (eng.), pneumotoraks u kojemu je pleuralna šupljina otvorena izvana i izložena vanjskoj sredini, kroz otvorenu ranu na grudnome zidu. Sin.


---PNEUMOTORAKS, PNEUMOTHORAX, acis, m (lat.), id.(eng.), akumulacija gasa u pleuralnoj šupljini što može nastati ili spontano uslijed patološkoga procesa, povrede ili jatrogeno. Sin.


---PNEUMOTORAKS, VENTILNIpneumothorax valvularis (lat.), valvular pneumothorax (eng.), pneumotoraks u kojemu otvor na plucima radi kao ventilni mehanizam: zrak ulazi u pleuralnu šupljinu, a ne može izaci i nastaje kompresija na medijastinum, pa se situacija i zove kompresivni pneumotoraks, tension pneumothorax. Sin.


---PNEUMOTORAKS, VJEŠTACKIpneumothorax artifitialis (lat.), artificial pneumothorax (eng.), pneumotoraks nacinjen sa namjerom da pluce kolabira u svrhu lijecenja. Sin.


---PNEUMOTORAKS, ZATVORENIpneumothorax clausus (lat.), closed pneumothorax (eng.), pneumotoraks u kojemu zrak iz pluca curi u pleuralnu šupljinu kroz ranu na plucima. Sin.


---POBACAJabortus, us, m (lat.), abortion (eng.), prijevremeno izbacivanje ploda iz materice, ploda do 20. nedje-lje gestacije i težine do 500 grama. pometina. Sin.


---POBACAJ, INKOMPLETANabortus incompletus (lat.), incomplet abortion (eng.), obavljeni pobacaj, ali materica nije kompletno ispražnjena. Sin.


---POBACAJ, KOMPLETANabortus completus (lat.), copmlete abortion (eng.), dovršeni pobacaj u kojemu su svi dijelovi koncepcije izašli iz materice i identificirani. Sin.


---POBACAJ, KRIMINALNIabortus criminalis (lat.), criminal abortion (eng.), pobacaj izveden kao protivzakonita rad-nja u zemljama gdje nije dopušteno izvodenje pobacaja, obicno nastao pod sumnjivim okolnostima i uz nedolicnu naplatu. Sin.


---POBACAJ, POCETNIabortus incipiens (lat.), inevitable abortion (eng.), pobacaj koji se ne može zaustaviti. Cerviks je otvoren, krvarenje je jako, kontrakcije materice nalice porodajnim bolima. Sin.


---POBACAJ, PRIJETECIabortus imminens (lat.), threatened abortion (eng.), pobacaj koji prijeti svojim nastankom, a karakteriše ga krvarenje iz materice. Ovaj se proces može zaustaviti terapijom. Sin.


---POBACAJ, SEPTICNIabortus septicus (lat.), infected abortion (eng.), pobacaj udružen sa infekcijom genitalnoga trakta. Sin.


---POBACAJ, SPONTANIabortus spontaneus (lat.), spontaneous abortion (eng.), pobacaj koji nastaje bez ikakvih spoljašnjih vidljivih uticaja. Gubitak produkata koncepcije iz materice prije nego što je fetus prepoznatljiv, ali bez uticaja na bremenitost, nego iz hormonalnih ili organskih razloga. Sin.


---POBACAJ, VJEŠTACKIabortus arteficialis (lat.), arteficial abortion (eng.), inducirani pobacaj, pobacaj izazvan i proveden namjerno, vještacki izazvan. Sin.


---POBACIVANJE, V(LAT.), (ENG.), pometanje. Sin.


---POBIJELITIalbescere, (lat.), get white, (eng.), zadobiti neuobicajenu svijetlu ili bijelu boju (npr. kosa mu pobijeljela) Sin. .


---POBILJE(LAT.), (ENG.), SIN. v. kicma.


---POBLIJEDITIpallescere (lat.), get pale (eng.), izgubiti ru-žicastu boju kože zbog iskrvarenja ili vaskularne reakcije Sin. .


---POBLJUVATIevomere (lat.), vomit (eng.), vratiti hranu iz želuca kroz usta, izbljuvati Sin. .


---POBOCNICAregio hypochondriaca (lat.), hypochondriac region (eng.), desna i lijeva superolateralna regija trbuha na svakoj strani, uglavnom prekrivena rebrima i u konkavitetu dijafragme Sin. .


---POBOLJŠANJEamelioratio, onis, f (lat.), improvement (eng.), preokret zdravstvenoga stanja pacijenta nabolje, bilo uz terapiju bilo bez nje. Sin.


---POBUDAstimulus, i, m (lat.), id.(eng.), bilo koji agens akt ili uticaj koji uzrokuje funkcionalnu ili troficku reakciju na nekome receptoru ili iritantnom tkivu Sin. .


---POCETAKinitium, ii, n (lat.), begining (eng.), nastup bolesti, stanja, simptoma, akcije, djejstva, reakcije Sin. .


---POCETNIinitialis, e (lat.), initial (eng.), onaj koji pripada najranijem stadiju bilo kojega procesa, prvobitni. inicijalni. Sin.


---POCINAKquies, etis, f (lat.), rest, repose (eng.), odmor poslije napora, rada, aktivnosti, djejstva. pocivak, odmor. Sin.


---POCIVAK(LAT.), (ENG.), SIN. v. pocinak.


---POCRVENJETIrubefacere (lat.), get red (eng.), zadobiti crveniju boju lica ili otkrivenih dijelova tijela. Uglavnom uslijed emocionalnoga uzbudenja, ali i zbog bolesti (hipertonija) ili izlaganja suncu Sin. .


---PODsolum, i, n (lat.), floor, sole (eng.), donji dio obicno šuplje strukture koji cini njeno dno. dno, podine. Sin.


---PODACIdata, orum, n (lat.), (eng.), id ing., zbirka cinjenica, rezultat prikupljanja opažanja ili manipuliranja uzrokom, odnosno populacijom, na osnovu kojih se može diskutirati ili izvlaciti zakljucke Sin. .


---PODAGRA(LAT.), (ENG.), SIN. v. bogavica.


---PODALGIJApodalgia, ae, f (lat.), id.(eng.), boli u tabanima, stopalima. tarzalgija, pedialgija. Sin.


---PODARTRITISpodarthritis, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija zloba stopala Sin. .


---PODBJELTussilago farfara (lat.), coltsfoot (eng.), biljka koja se koristi kod katara grla i protiv kašlja, te kao oblog kod bolesti vena. repuh. Sin.


---PODCELJEradix nasi (lat.), root of the nose (eng.), korijen nosa, mjesto pripoja nosa za celo, mjesto pripoja kostiju nosa za ceonu kost. Sin.


---PODEROTINA(LAT.), (ENG.), SIN. v. rana, razderana.


---PODINE(LAT.), (ENG.), SIN. v. dno.


---PODIZANJEsublatio, onis, f, elevatio, onis, f (lat.), lifting up, elevation (eng.), podizanje strukture prema gore, elevacija, izdizanje, zatezanje (npr. podizanje lica) Sin. .


---PODJEZICANsublinqualis, e, hypoglossus-3 (lat.), sublingual, hypoglossal (eng.), onaj koji je smješten ispod jezika Sin. .


---PODKLASA, INFRACLASS(LAT.), (eng.), taksonomska kategorija viša od reda, a manja od klase. Nije obavezna pri registriranju i nastala je kasnije kao varijanta klase Sin. .


---PODKLJUCNJACINsubclavius-3 (lat.), subclavian (eng.), onaj koji je smješten izpod kljucnjace, kljucne kosti (npr. a. subclavia) Sin. .


---PODLAKTICA(LAT.), (ENG.), SIN. v. cip.


---PODLET, SUFFUSIO, onis, f (lat.), suffusion (eng.), sitni krvni podljev, malehna promjena ispod kože ili u koži, koja je krvnom bojom prožeta. Sin. v. sufuzija.


---PODLIJESTAK(LAT.), (ENG.), SIN. v. šafran.


---PODLJEV(LAT.), (ENG.), krvni, Sin. v. modrica.


---PODLJUTAinfectio vulneris (lat.), wound infection (eng.), infekcija rane sa isindijom, bez obzira na uzrok i osobine Sin. .


---PODLOGA1. culture medium (eng.), hranjivo-cvrsta masa, razlicitoga sastava koja služi za uzgoj mikroorganizama ili živih odajica u eksperimentalnim uslovima, 2. subiculum, i, n (lat.), supporting tissue (eng.), tkivo koje daje podršku ili se nalazi ispod nekoga drugoga tkiva Sin. .


---PODMAZIVAClubricans, antis (lat.), lubricant (eng.), sredstvo koje podmazuje, bilo da ga proizvodi organizam (u zglobu) ili da se ordinira (mast ili safun) Sin. .


---PODMAZIVANJE(LAT.), (ENG.), SIN. v. pomaz.


---PODMLADAKprogenies, ei, f (lat.), progeny (eng.), potomstvo, potomci, djeca, mlada generacija koja dolazi, nasljednici, leglo, mladi, mladunci. evlad. Sin.


---PODNOŠLJIVOSTtolerantia, ae, f (lat.), tolerance (eng.), sposobnost da se podnesu neuobicajeno visoke doze neke droge ili toksina, sposobnost podnošenja lijeka, proteze, aloplasticnoga materijala i sl., sin. tolerancija Sin. .


---PODOBAsimilitudo, inis, f (lat.), similarity (eng.), 1. slicnost, nalikost, potpuna slicnost u morfologiji, znace-nju, prilici, funkciji, 2. pogodnost, podesnost (npr. podoban za život) Sin. .


---PODOCICI(LAT.), blue de vils (eng.), modrikasti koturi u mehkom tkivu ociju. podocnjaci. Sin.


---PODOCITpodocytus, i, m (lat.), podocyte (eng.), modificirana epitelijalna odajica visceralnoga sloja renalnoga epitela. Ima malehni perikarion i brojne primarne i sekundarne produžetke koje nalice na stopalo. One se uklapaju sa onima od drugih podocita i obuhvataju bazalnu membranu glomerularnih kapila Sin. .


---PODOCNJACI(LAT.), (ENG.), SIN. v. podocici.


---PODOCNJAK1. v. ocnjak, 2. suborbitalis, e (lat.), suborbital (eng.), onaj koji je smješten ispod oka ili ispod ocne duplje Sin. .


---PODOJ, V(LAT.), (ENG.), podojiti Sin. .


---PODOJITI(LAT.), breast feed (eng.), nahraniti dijete majcinim mlijekom koje ono aktivno sisa iz dojke. Jednokratan obrok na dojci je podoj, zadajanje, u principu 150 do 200 ccm mlijeka. zadojiti, najviše u smislu poceti dojenje. Sin.


---PODPLEME(LAT.), subtribe (eng.), taksonomska kategorija koja se nekada uspostavlja, a koja je veca od roda, a manja od plemena Sin. .


---PODPORODICAsubfamilia, ae, f (lat.), subfamily (eng.), taksonomska kategorija koja se samo nekada uspostavlja, a manja je od porodice, a veca od plemena i roda Sin. .


---PODRAST(LAT.), (ENG.), SIN. v. dalak.


---PODRAŽAVANJEmimesis, is, f (lat.), id.(eng.), stimulacija neke bolesti ili tjelesnoga procesa od strane druge i nesrodne bolesti, procesa ili agensa Sin. .


---PODRAŽLJIVexcitabilis, e (lat.), excitable (eng.), pristupacan stimulusima, odgovara na nadražaje Sin. ,


---PODRAŽLJIVOSTexcitabilitas, atis, f (lat.), ecitability (eng.), sposobnost, spremnost da se odgovori na podražaje Sin. .


---PODRED(LAT.), suborder (eng.), taksonomska kategorija koja se nekad postavlja, a poviše je porodice Sin. .


---PODRIGructus, us, f (lat.), belch (eng.), glasan izlazak zraka iz želuca na usta, obicno poslije jela, kada se osoba naguta zraka Sin. .


---PODRIGIVANJEructus, us, m (lat.), belching (eng.), izlazak nagutanoga zraka na usta poslije ili za vrijeme jela. Cesto kod slabosti m. sphincter cardiae Sin. .


---PODRODsubgenus, eus, n (lat.), id.(eng.), taksonomska ka-tegorija izmedu roda od kojega je niža i vrste od koje je viša Sin. .


---PODSEROZA, SUBSEROSA, ae, f, tela subserosa (lat.), subserosa (eng.), sloj lohotnoga areolarnoga tkiva koji leži ispod tunicae serosae Sin. .


---PODSEROZANsubserosus-3 (lat.), subserous (eng.), onaj koji leži ispod serozne ovojnice, seroze Sin. .


---PODSLUZAVICAsubmucosa, ae, f, tela submucosa (lat.), submucosa (eng.), sloj lohotnoga veznoga tkiva izmedu muskularnoga sloja sluzavice i tunicae muscularis organa kod najvecega broja digestivnih, respiratornih i mokracnih organa Sin. .


---PODSLUZAVICANsubmucosus-3 (lat.), submucous (eng.), onaj koji je postavljen ispod neke sluzavice. Sin.


---PODSTAKNUTIstimulare (lat.), stimulate (eng.), nadraživati, uzbuditi do funkcionalne aktivnosti, potaknuti na rad Sin. .


---PODSTJELKAmyelinum, i, n (lat.), myelin (eng.), supstancija odajicke opne Schwannovih odajica koje formiraju cahuru živca. Ima visoki procenat lipida u odnosu na proteine i služi kao elektricni izolator. mijelin. Sin.


---PODSVIJEST(LAT.), unconscious (eng.), dio svijesti koji spremno ne ucestvuje u organizaciji svjesnoga života i normalnoj budnosti, ali njeno prisustvo se manifestira stvaranjem nekih simptoma, snova ili manifestacija pod utjecajem droga. To je jedan sistem u Freudovom modelu svijesti Sin. .


---PODUŠICA(LAT.), (ENG.), SIN. v. zadavica.


---PODUŠNICA(LAT.), glandula parotidea (lat,), parotid gland (eng.), najveca od tri glavne pljuvacne žlijezde. Smještena je ispod zigomaticnoga luka ispod i ispred vanjskoga slušnoga otvora, žlijezda, podušna. Sin.


---PODUŠNICEparotitis, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija podušnice, glandulae parotideae Sin. .


---PODVEZligatura, ae, f (lat.), bind (eng.), akt strangulacije krvnoga suda, ali i ono što je stavljeno da se prekine krvarenje (npr. kaže hirurg: "spao podvez sa krvnoga suda") Sin. .


---PODVEZATI, LIGARE(lat.), bind, ligate (eng.), 1. zaustaviti krvarenje iz krvnoga suda njegovom strangulacijom koncem, svilom, ketgutom ili plasticnim materijalom. ligirati (krvni sud). 2. strangulirati neki organ s ciljem prestanka njegove funkcije. Sin.


---PODVEZIVANJEligatio, onis, f (lat.), ligation (eng.), 1. postavljanje podveza, ligature na krvni sud, koncem, svilom, ketgutom i sl. u cilju zaustavljanja krvarenja, 2. strangulacija nekoga organa u cilju prestanka njegove funkcije (npr. podvezivanje jajovoda) Sin. .


---PODVILICANsubmaxillaris, e (lat.), submaxillary (eng.), smješten ispod gornje vilice, sin. submaksilaran (npr. submaksilarna žlijezda) Sin. .


---PODVOLJAK, SUBMENTUM(LAT.), , i n (lat.) sub-chin (eng.), nabor kože i masnoga tkiva na prednjoj strani vrata ispod brade koji se javlja kod debljih ljudi Sin. .


---PODVRSTA(LAT.), (ENG.), SIN. v. odroda ili rasa 1.


---PODZUBNIsubdentalis, e (lat.), subdental (eng.), onaj koji se nalazi ispod zuba Sin. .


---POGACA(LAT.), (ENG.), SIN. v. hljeb.


---POGAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. necist i izmet.


---POGANAC, V(LAT.), (ENG.), crni prišt Sin. .


---POGANCICAerysipelas, atis, n (lat.), id.(eng.), akutna površna forma celulitisa koja zahvaca kožne limfne sude, uzrokovan grupom A streptokoka. Vidi se crvenilo, toplina, edem na koži sa jasnom granicom i induriranim rubom. vrbanac, plamac, crvenica, vjetar, crveni. Sin.


---POGANICA1. arthritis, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija zgloba sa bolima, u principu znak hronicnoga reumatizma, 2. trachoma, atis, n (lat.), id.(eng.),., hronicna infektivna bolest konjunktive i rožnjace, uzrokovana sa Chlamidia trachomatis. Javlja se fotofobija, bol. suzenje itd. Klinicki se dijeli Sin. .


---POGIBELJpericulum, i, n (lat.), danger (eng.), opasnost, opasna situacija, smjelo djelo ili situacija, teška bolest ili infekcija Sin. .


---POGLAVINApericranium, ii, n, epicranium, ii, n (lat.), id.(eng.), 1. tkivo koje se nalazi izmedu kosti i kože na glavi, 2. sva mehka tkiva na cerebralnome kranijumu, ukljucujuci i kožu. epikranijum, skalp. Sin.


---POGLEDaspectus, us, m (lat.), aspect (eng.), izgled, pojava, aspekt, ocevid Sin. .


---POGNUCEanteversio, onis, f (lat.), anteversion (eng.), naginjanje naprijed. Situacija u kojoj organ ide svojim vrhom naprijed bez savijanja, sin. anteverzija Sin. .


---POGONIJAZApogoniasis, is, f (lat.), id.(eng.), 1. pretjeran rast brade, 2. rastenje brade kod osobe ženskoga spola Sin. .


---POGORŠANpejorativus-3 (lat.), getting worse (eng.), kategorija u stanju bolesnika kada njegovo stanje ide sve vecem razvoju simptoma, slabosti, iscrpljenosti, komplikacijama, smrtnome ishodu Sin. .


---POGORŠANJEexacerbatio, onis, f, recrudescentia, ae, f (lat.), exacerbation, recrudescence (eng.), porast simptoma, pojava istih simptoma ponovo, poslije njihovoga jenjavanja ili nadolazak bolesti nagore, obicno poslije nekoliko dana, najviše nekoliko nedjelja. Razlika izmedu recidiva i pogoršanja je vremenska, prvo nastupa nakon nekoliko mjeseci, a dr Sin. v.


---POGORŠATI (SE)aggravescere (lat.), aggravate, increase illness (eng.), nastaviti sa progresijom simptoma i otežavanjem stanja, ici nagore, ici ka smrtnome ishodu, biti dalje od rezolucije, ozdravljenja Sin. .


---POGORŠAVAJUCIpejorans, antis (lat.), pejorated (eng.), simptom ili komplikacija koja se javlja u toku bolesti, a znaci pogoršanje stanja Sin. .


---POGORŠAVANJEingravatio, onis, f (lat.), growing heavy (eng.), namjerno otežano prikazivanje vlastitih simptoma ili isticanje bolesti, cesto u cilju dobijanja neke satisfakcije. agravacija. Sin.


---POGRUDNICA(LAT.), (ENG.), SIN. v. porebrica 1.


---POHOTA, V(LAT.), (ENG.), zapala Sin. .


---POIKILOCITpoicilocytus, i, m (lat.), poikilocyte (eng.), eritrocit koji pokazuje nenormalnu varijaciju oblika Sin. .


---POIKILOCITOZApoecilocytosis, is, f (lat.), poikilocytosis (eng.), prisustvo eritrocita u krvi koji posjeduju varijacije oblika Sin. .


---POIKILODERMApoeciloderma, ae, f (lat.), poikiloderma (eng.), stanje karakterizirano pigmentnim i atroficnim promjenama u koži koja izgleda kao izjedena moljcima Sin. .


---POIKILOTERMANpoecilothermalis, e (lat.), poikilotherm (eng.), životinja koja ima studenu krv, tjelesnu temperaturu ravnu okolici i zavisnu od okolice. hladnokrvan. Sin.


---POIKILOTERMIJApoecilothermia, ae, f (lat.), poikilothermy (eng.), posjedovanje tjelesne temperature koja zavisi od temperature okoline Sin. .


---POIKILOTIMIJApoecilothymia, ae, f (lat.), poikilotymia (eng.), mentalno stanje manifestirano nenormalnim varijacijama raspoloženja Sin. .


---POJAMnotio, onis, f (lat.), notion (eng.), misao, predstava, oznaka pravca mišljenja i smjer ideja (npr. prema usvojenim pojmovima..., according to received notion of ....) Sin. .


---POJAVAsignum, i, n (lat.), sign (eng.), znak, simptom, biljeg Sin. .


---POKARETmonstrum, i, n (lat.), monster (eng.), termin koji se upotrebljava da oznaci fetus ili novorodence koje je došlo na svijet sa takvim razvojnim anomalijama da je groteksno ili da ne može živjeti. nakaza. Sin.


---POKLOP(LAT.), (ENG.), SIN. v. zaklopac 1.


---POKOLJoccisio, onis, f (lat.), slaughter (eng.), izvršenje velikoga broja ubistava, masovna ubistva klanjem, istrebljenje jedne populacije ubistvima, narocito masovnim klanjem Sin. .


---POKOSTICAperiosteum, i, n (lat.), id.(eng.), specijalizirano vezno tkivo koje prekriva sve kosti i posjeduje potencijal stvaranja koštanoga tkiva. periost, okostica. Sin.


---POKOŠLJICA(LAT.), (ENG.), SIN. v. zaraza 2.


---POKOŽICA(LAT.), (ENG.), SIN. v. tjena.


---POKRETmotus, us, m, motio, onis, f (lat.), movement, motion (eng.), svaka aktivna i pasivna promjena mjesta. Stoga se dijeli na aktivni i pasivni pokret. kret. Sin.


---POKRETAC OKAocculomotorius-3 (lat.), occulomotor (eng.), onaj koji pokrece ocnu jabucicu (npr. mišic pokretac oka) Sin. .


---POKRETAC ZJENICApupillomotor, oris, m (lat.), id.(eng.), mišic koji pokrece zjenice, sužava ih ili širi. Pren. i lijek koji to radi Sin. .


---POKRETAC, PROMOTOR, oris, m (lat.), pomoter (eng.), 1. segment DNA koji djeluje kao kontrolni element pri ekspresiji gena, a služi kao signal za prepoznavanje za RNA poli-merazu, 2. supstancija koja pojacava aktivnost supstrata Sin. .


---POKRETANmovens, entis (lat.), motile (eng.), onaj koji ima pokrete bilo da su voljni, svjesni ili nevoljni, spontani, koji proizvodi kretnje, koji pripada kretnjama, pokretu Sin. .


---POKRETLJIVOSTmotilitas, atis, f (lat.), motility (eng.), sposobnost nekoga organizma da se spontano krece. motilitet. Sin.


---POKRIVACintegumentum, i, n (lat.), covering (eng.), struktura koja prekriva drugu strukturu kao posebna opna ili tkivo, npr. koža je pokrivac. prekrivac. Sin.


---POKROV, TEGMENTUM, i, n (lat.), covering (eng.), nešto što prekriva, pokriva (npr. koža je pokrov) Sin. .


---POKROVANtectorius-3 (lat.), tectorial (eng.), onaj koji pokriva, koji cini pokrivac, koji stoji iznad druge strukture (npr. pokrovni epitel) Sin. .


---POKSOVIRUSI(LAT.), poxviruses (eng.), bilo koja grupa relativno velikih morfološki i imunološki slicnih virusa u odnosu na DNA viruse. Tu spadaju virusi kravljih boginja, boginja itd. Sin.


---POKUSexperimentum, i, n (lat.), experiment (eng.), procedura koja se izvodi u cilju otkrivanja necega ili demonstrira neke cinjenice, odnosno potvrduje neki zakljucak. iskus, kušnja, eksperiment. Sin.


---POKUŠAJ SAMOUBISTVAtentamen suicidii (lat.), attempted suicide (eng.), pokušaj da se dokrajci vlastiti žovot, a koji nije urodio plodom Sin. .


---POKUŠAJ(LAT.), tentamen, inis, n (at.), attempt (eng.), poduhvat, proba, napor da se nešto ucini, uradi Sin. .


---POKVARENcariosus-3 (lat.), carious (eng.), zahvacen kvarom, karijesom, prirode karijesa, nije zdrav, postoji kvar i mjesto kvarenja na njemu (obicno o zubu, mada može i o kosti) Sin. .


---POL, POLUS, i, m (lat.), pole (eng.), bilo koja od dvije krajnje tacke osovine, elipse, organa ili tijela. Sin.


---POLA SAHATAsemihora, ae, f (lat.), half an hour (eng.), vremenski interval od 30 minuta, cest u medicini, u kojem se daju lijekovi ili se kontroliraju pacijentove funkcije Sin. .


---POLAKIDIPSIJApollakidipsia, ae, f (lat.), id.(eng.), nenormalno cesto pijenje tekucine, nenormalno cesta žed Sin. .


---POLAKIURIJA, POLLAKIURIA, ae, f (lat.), id.(eng.), neuobicajeno cesto burenje bez obzira na uzrok Sin. .


---POLARAN, POLARIS, e (lat.), polar (eng.), 1. onaj koji pripada nekom polu, 2. onaj koji je na suprotnim stranama stranama spektra ili neke manifestacije Sin. .


---POLARIMETARpolarimetar, tri, f (lat.), id.(eng.), sprava kojom se mjeri rotacija ravni polariziranoga svjetla Sin. .


---POLARIMETRIJA, POLARIMETRIA, ae, f (lat.), polarimetry (eng.), mjerenje rotacije, skretanja ravni polariziranoga svjetla Sin. .


---POLARITETpolaritas, atis, f (lat.), polarity (eng.), 1. stanje ili situacija u kojoj postoje dvije ekstremne tacke ili situacije, 2. pokazivanje suprotnih efekata na dvama ekstremitetima (npr. mahanje ruka pri hodu, jedna ruka ide suprotno od druge), 3. prisustvo dva razna akciona potencijala na krajevima j Sin. .


---POLARIZACIJApolarisatio, onis, f (lat.), polarization (eng.), 1. prisustvo ili uspostavljanje polariteta ( Sin. v.), 2. nastanak takvoga stanja u snopu svjetla kad sve vibracije nastaju u jednoj površini ili krugovima, odnosno elipsama, 3. pri-sustvo elektronskoga potencijala na dvije strane odajicke membrane u nadražljivoj odajici, 4. ( u fiziologiji), nakupljanje


---POLAROGRAFIJA(LAT.), polarography (eng.), elektrohemijska tehnika za identifikaciju i mjerenje koncentracije reduktivnih elemenata Sin. .


---POLENpollen, is, n (lat.), id.(eng.), muški oplodni element cvjeta i behara. Mnogi poleni, narocito oni nošeni vjetrom su alergeni, tj. proizvode proteinske antigene sposobne da senzibiliziraju osobe i daju alergicne simptome. cvjetni prah. Sin.


---POLENOZApollenosis, is, f (lat.), id.(eng.), alergicna reakcija tijela na polen biljki koji se raznosi zrakom, Sin. v. polen, sin. groznica, peludna.


---POLIADENITISpolyadenitis, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija više žlijezdi Sin. .


---POLIADENOZApolyadenosis, is, f (lat.), id.(eng.), smetnje od strane više žlijezdi, obicno endokrinih Sin. .


---POLIANDRIJA, POLYANDRIA, ae, f (lat.), polyandry (eng.), 1. istovremeni brak jedne žene sa više muškaraca, 2. osobina nekih životinja da se ženka pari sa više mužjaka za jedno leglo Sin. .


---POLIANGITISpolyangitis, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija koja zahvaca mnoge krvne ili limfne sude Sin. .


---POLIARTERITIS, NODOZNIpolyarteritis nodosa (lat.), nodose polyarteritis (eng.), oblik sistematskoga nekrotizirajucega vaskulitisa malehnih i srednjih arterija sa znacima infarkta i ožiljavanja na organu koji je tim sistemom vaskulariziran Sin. .


---POLIARTERITIS, POLYARTERITIS, idis, f (lat.), id.(eng.), multiple arterijalne inflamatorne i destruktivne promjene Sin. .


---POLIARTRITISpolyarthritis, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija nekoliko zglobova zajedno Sin. .


---POLIBLENIJApolyblennia, ae, f (lat.), id.(eng.), pretjerano izlucivanje sluzi Sin. .


---POLICENTRICAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. multicentrican.


---POLICERIZACIJA, POLIZERIZATION(LAT.), (eng.), upuhavanje zraka u srednje uho kroz faringotimpanicnu tubu pomocu gumene vrece. Sin.


---POLICIKLICAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. višekružni.


---POLICISTICANpolycysticus-3 (lat.), polycystic (eng.), napravljen od, ili sadrži, više cisti. Sin.


---POLICISTIZAM BUBREGAplycystismus renum (lat.), polycystic disease of kidneys (eng.), hereditarna bolest karakterizirana cistama u oba bubrega. Nastupa u dvije odvojene forme: infantilnoj, sa velikim perinatalnim mortalitetom, a svi slucajevi imaju hipertenziju, te odrasloj, manifestiranoj sa progresivnim pogoršanjem bubrežne funkcije. Sin.


---POLICITpolycitus, i, m (lat.), polycyte (eng.), hipersegmentirani polimorfonuklearni leukocit normalne velicine Sin. .


---POLICITEMIJA, POLYCYTHAEMIA, ae, f (lat.), polycythemia (eng.), porast ukupne mase crvenih krvnih odajica, eritrocita. poliglobulija. Sin.


---POLICIZACIJApollicisatio, onis, f (lat.), pollicization (eng.), operacija u plasticnoj hirurgiji, pravljenje palca od drugoga prsta ruke ili palca noge, ali i rehabilitacija drugoga prsta da preuzme funkciju palca Sin. .


---POLIDAKTILIJA, POLYDACTILIA, ae, f (lat.), polydactily (eng.), razvojna anomalija karakterizirana pojavom prekobrojnih prstiju na ruci ili nozi. Sin.


---POLIDIPSIJApolydipsia, ae, f (lat.), id.(eng.), hronicna intenzivna žed, kakva je prisutna kod jednoga i drugoga dijabetesa. Sin.


---POLIDISPLAZIJApolydysplasia, ae, f (lat.), id.(eng.), poremecaj razvoja na nekoliko tipova tkiva ili na nekoliko organa, odnosno sistema Sin. .


---POLIDISTROFIJApolydystrophia, ae, f (lat.), polydystrophy (eng.), distrofija nekoliko tipa tkiva ili nekoliko struktura Sin. .


---POLIEMBRIONIJApolyembryonia, ae, f (lat.), polyembriony (eng.), stvaranja 2 ili više embriona iz jednoga jajeta Sin. .


---POLIESTEZIJApolyesthesia, ae, f (lat.), id.(eng.), pojava da se jedan objekt dodirom doživljava kao da se nalazi na više mjesta. Ovaj se simptom vidi kod tabes dorsalisa Sin. .


---POLIETILEN(LAT.), polyethylene (eng.), polimerizirani etilen (CH2-CH2), sintetski plasticni materijal koji se upotrebljava u reparatornoj hirurgiji Sin. .


---POLIFAGIJApolyphagia, ae, f (lat.), id.(eng.), prekomjerno uzimanje hrane. Sin.


---POLIFAZICAN(LAT.), polyphasic (eng.), 1. onaj koji ima nekoliko faza, 2. onaj koji ima nejednake partikule u disperziranoj fazi Sin. .


---POLIFIODONCIJApolyphyodontia, ae, f (lat.), polyphyodont (eng.), zubi u više generacija koji se stalno obnavljaju (npr. kod morskih pasa) Sin. .


---POLIFIODONT(LAT.), polyphyodont (eng.), onaj kod kojeg se postepeno razvija tokom života nekoliko diza zuba. Sin.


---POLIFOBIJApolyphobia, ae, f (lat.), id.(eng.), iracionalni strah od mnogih stvari Sin. .


---POLIGALAKTIJApolygalactia, ae, f (lat.), (eng.), jako izlucivanje mlijeka Sin. .


---POLIGAMIJApolygamia, ae, f (lat.), polygamy (eng.), istovremeni brak jednoga muškarca sa više žena. Po tacnoj definiciji može i obratno, ali se u bosanskom jeziku ustalilo samo gornje znacenje. poliginija (samo za muškarce sa više žena). Sin.


---POLIGINIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. poligamija.


---POLIGLANDULARAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. višežljezdani.


---POLIGLOBULIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. policitemija.


---POLIGRAF(LAT.), polygraph (eng.), instrument koji simultano registrira razlicite fiziološke odgovore (npr. dihalne pokrete, pulsni talas, krvni pritisak itd.). Korišcenje takvih registracija otkriva emocionalnu reakciju i može otkriti laž. detektor laži. Sin.


---polihemoterapijapolychemotherapia, ae, f (lat.), polychemotherapy (eng.), kombinirana hemoterapija sa više lijekova, upotreba više hemijskih sredstava u lijecenju Sin. .


---polihibrid, polyhibrid(lat.), (eng.), hibrid ciji se roditelji medusobno razlikuju u više u više od tri osobine Sin. .


---polihilijapolychilia, ae, f (lat.), id.(eng.), pretjerana proizvodnja mlijeci Sin. .


---polihipermenoreja(lat.), polyhypermenorrhoea, ae, f (lat.) polyhypermenorrhea (eng.), cesta mjesecnica sa abnormalno profuznim krvarenjem Sin. .


---polihipomenorejapolyhypomenorrhoea, ae, f (lat.), polyhypomenorrhea (eng.), cesta mjesecnica sa malehnom kolicinom krvi Sin. .


---polihlorurijapolychloruria, ae, f (lat.), id.(eng.), povecano izlucivanje hlora u bureži Sin. .


---poliholijapolycholia, ae, f (lat.), id.(eng.), intenzivno izlucivanje žuci Sin. .


---polihondritispolychondritis idis, f (lat.), id.(eng.), inflamacija mehkih hrskavica u tijelu Sin. .


---polihromatofilijapolychromatophylia, ae, f (lat.), id.(eng.), 1. bojenje razlicitim bojama, afinitet prema svim vrstama boja, 2. povecan broj polihromaticnih odajica Sin. .


---polihromatozapolychromatosis, is, f (lat.), id.(eng.), sta-nje u kojemu crvena krvna zrna pokazuju razlicite nijanse boje od plave do crvene Sin. .


---polihromazijapolychromasia, ae, f (lat.), id.(eng.), razlicitost kolicine hemoglobina u crvenim krvnim zrnima Sin. .


---polikariocitpolykaryocytus, i, m (lat.), polykariocyte (eng.), džinovske odajice koje sadrže nekoliko jezgri Sin. .


---poliklinika(lat.), policlinic (eng.), gradska ustanova ambulatne službe. Mjesto gdje se bolesnici pregledaju, dijagnosticiraju, lijece, ali ne i hospitaliziraju Sin. .


---polikorijapolycoria, ae, f (lat.), id.(eng.), 1. postojanje više od jedne zjenice na jednom oku, 2. depozit rezervnoga materijala u nekom organu ili tkivu što daje njegovo uvecanje Sin. .


---polikrotican(lat.), (eng.), Sin. v. višeudaran.


---polimastijapolymastia, ae, f (lat.), id.(eng.), prisustvo više od jednoga para dojki Sin. .


---polimelijapolymelia, ae, f (lat.), id.(eng.), razvojna mahana karakterizirana prisustvom prekobrojnih udova, ekstremiteta Sin. .


---polimenorejapolymenorrhoea, ae, f (lat.), polymenorrhea (eng.), nenormalno ceste mjesecnice Sin. .


---polimer(lat.), polymer (eng.), spoj sastavljen spajanjem manjih molekula koji se opisuju kao monomeri. Makromolekula je napravljena od velikoga broja monomera sastavljenih kovalentnim vezama (polipeptidi, polisaharidi itd.), pa po tome dobijaju imena, npr. monomer, dimer, trimer itd Sin. .


---polimerizacija(lat.), polymerization (eng.), akt ili proces stvaranja polimera, obicno velike molekularne težine pomocu kombinacije sitnijih molekula Sin. .


---POLIMIJALGIJApolymyalgia, ae, f (lat.), id.(eng.), bol u mišicima koji zahvaca više njih Sin. .


---POLIMIOZITISpolymyositis, idis, f (lat.), id.(eng.), hronicna progresivna inflamatorna bolest mišica koja se javlja i kod djece i odraslih, a karakterizirana je simetricnom slabošcu mišica vratnoga pojasa, vrata, ždrijela, sa bolom i osjetljivošcu. Nekad joj prethodi sklerodermija, isindija zglobova, sistem Sin. .


---POLIMORFAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. raznooblican.


---POLIMORFIZAMpolymorphismus, i, m (lat.), polymorphism (eng.), osobina da se nešto ili neka jedinka javlja u više raznolikih formi, oblika Sin. .


---POLIMORFONUKLEAR(LAT.), (ENG.), SIN. v. polimorfonuklearan.


---POLIMORFONUKLEARANpolymorphonuclearis, e (lat.), polymorphonuclear (eng.), onaj koji ima jezgru u mnogo režanja, tako podijeljenu da izgleda kao da je multipla, npr. polimofronuklearnmi leukocit, za kojeg se cesto kaže samo polimorfonuklear Sin. .


---POLINACIJApollinatio, onis, f (lat.), pollination (eng.), prenošenje polena za vrijeme beharanja, bilo na isti, bilo na drugi cvijet. Oplodnja biljaka Sin. .


---POLINEURITISpolyneuritis, idis, f (lat.), id.(eng.), inflamacija nekoliko živaca u jednom mahu, multipli ili diseminirani neuritis. Sin.


---POLINEUROPATIJApolyneuropathia, ae, f (lat.), id.(eng.), spontana neuropatija nekoliko perifernih živaca. Može imati mnogo uzroka pa dobija prefiks karcinomska, paraneoplasticna, uremicna, porfirijska polineuropatija itd Sin. .


---POLIODISTROFIJApoliodystrophia, ae, f (lat.), poliodystrophy (eng.), atrofija moždane sive mase Sin. .


---POLIOENCEFALITISpolioencephalitis, idis, f (lat.), id.(eng.), inflamatorna bolest sive mase mozga Sin. .


---POLIOENCEFALOMALACIJApolioencephalomalacia, ae, f (lat.), id.(eng.), visoko smrtna bolest rogate stoke, ovaca i svinja koja nastaje uslijed nedostatka tiamina; nastaje moždani nabuh. Stoka ceše njušku, postaje slijepa, ne može stajati. Završava u opistotonusu Sin. .


---POLIOENCEFALOMIJELITISpolioencephalomyelitis, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija sive mase mozga i kicmene moždine zajedno Sin. .


---POLIOENCEFALOPATIJApolioencephalopathia, ae, f (lat.), polioencephalopathy (eng.), bilo koja bolest sive mase mozga Sin. .


---POLIOKLASTICANpolioclasticus-3 (lat.), polioclastic (eng.), onaj koji razara sivu masu nervnoga sistema (obicno o virusima poliomijelitisa, epidemijskoga encefalitisa i bjesnila Sin. .


---POLIOMA VIRUSI(LAT.), (ENG.), polyomaviruses (eng.) virusi koji pripadaju porodici Papoviridae, a induciraju tumore kod eksperimentalnih životinja. Dva zahvacaju ljude (BK i JC virusi) Sin. .


---POLIOMA(LAT.), polyoma (eng.), tumor kojeg uzrokuje onkogeni virus. Originalno je izoliran iz tumora paratireoidnih žlijezdi miša Sin. .


---POLIOMIJELITIS, V(LAT.), (ENG.), paraliza, djecija. Sin.


---POLIOMIJELOPATIJApoliomyelopathia, ae, f (lat.), poliomyelopathy (eng.), bilo koja bolest koja primarno zahvaca sivu masu kicmene moždine Sin. .


---POLIONIHIJApolyonychia, ae, f (lat.), id.(eng.), pojava prekobrojnih nokata Sin. .


---POLIOPIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. višestruko videnje.


---POLIORHIDIJA, POLYORCHIDIA, ae, f (lat.), polyorchidism (eng.), pojava postojanja više tašaka (više od 2) Sin. .


---POLIOVIRUS(LAT.), id.(eng.), etiološki agens poliomijelitisa. Mogu se izdvojiti 3 serotipa na bazi neutraliziranja specificnih antitijela, tip I, II i III. 85% svih poliomijelitisa je uzrokovano tipom I, 10% tipom II, a 5% tipom III. Sin.


---POLIP, POLYPUS, i, m (lat.), polyp (eng.), bolesni, tumoroliki izraštaj na nekoj sluzavici, obicno na peteljci. Sin.


---POLIPATIJApolypopathia, ae, f (lat.), id.(eng.), istovremeno postojanje više razlicitih bolesti Sin. .


---POLIPEKTOMIJA, POLYPECTOMIA, ae, f (lat.), polypectomy (eng.), hirurško uklanjanje nekoga polipa. Sin.


---POLIPEPTIDI(LAT.), polypeptides (eng.), peptidi koji se hidrolizom razlažu na više od dvije aminokiseline. Prema broju aminokiselina zovu se tripeptidi, tetrapeptidi itd Sin. .


---POLIPLOIDAN(LAT.), polyploid (eng.), onaj koji ima više od punoga broja homolognih hromozoma. Prema broju preko punoga broja dobija naziv triploidan (3 seta), tetraploidan (4 seta) itd. Sin.


---POLIPLOIDIJA(LAT.), polyploidy (eng.), stanje da se ima više od 2 puna seta homolognih hromozoma pa se prema njihovom broju dobijaju prefiksi, triploidija, tetraploidija itd Sin. .


---POLIPNOA, V(LAT.), (ENG.), dihanje, ubrzano Sin. .


---POLIPOZApolyposis, is, f (lat.), id.(eng.), stvaranje mnogih polipa ( Sin. v.), na jednome organu ili dijelu organa.


---POLIPRAGMAZIJApolypragmasia, ae, f (lat.), polypharmacy (eng.), administracija više lijekova zajedno Sin. .


---POLIRADIKULITISpolyradiculitis, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija živcanih korijena Sin. .


---POLIRADIKULONEUROPATIJApolyradiculoneuropathia, ae, f (lat.), polyradiculoneuropathy (eng.), bilo koja bolest pe-rifernih živaca i korijena kicmene moždine, narocito ako ih zahvaca više Sin. .


---POLIRANJE(LAT.), polishing (eng.), (u stomatologiji) procedura završnoga glacanja protetske nadoknade Sin. .


---POLIREJApolyrroea, ae, f (lat.), polyrrhea (eng.), obilan serozni iscjedak, obilno curenje seroznoga sadržaja Sin. .


---POLISAHARID, POLYSACCHARIDE(LAT.), (eng.), ugljeni hidrat koji pri hidrolizi daje veliki broj, od 5-11 i više, monosaharida. Sin.


---POLISEROZITISpolyserositis, idis, f (lat.), id.(eng.), opca isindija seroznih opni sa seroznom sekrecijom Sin. .


---POLISINAPTICANpolysynapticus-3 (lat.), polysynaptic (eng.), onaj koji prilikom prenosa impulsa zahvaca više sinapsi, a time nadražuje više živcanih odajica Sin. .


---POLISINOVITISpolysynovitis, idis, f (lat.), id.(eng.), opca inflamatorna zahvacenost sinovijalnih opni Sin. .


---POLISINUZITISpolysinusitis, idis, f (lat.), id.(eng.), istovremena isindija nekoliko sinusnih šupljina Sin. .


---POLISPERMIJApolyspermia, ae, f (lat.), polyspermy (eng.), 1. prevelika sekrecija sjemena, 2. fertilizacija jajeta sa više od jednoga spermatozoida, bilo da je normalna (kod nekih vrsta) ili patološka (što predstavlja nenormalan razvoj) Sin. .


---POLITELIJApolythelia, ae, f (lat.), id.(eng.), postojanje više od jednoga para bradavica dojke Sin. .


---POLITRAUMA(LAT.), polytrauma (eng.), istovremeno povrjediva-nje više od jednoga organskoga sistema tijela, što ima znatne reperkusije na opce stanje Sin. .


---POLITRIHIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. hipertrihoza.


---POLIURIJApolyuria, ae, f (lat.), id.(eng.), mokrenje, burenje velike kolicine mokrace, bureži, u odredenome periodu Sin. .


---POLIVALENTANpolyvalens, entis (lat.), polyvalent (eng.), onaj koji ima više od jedne valencije, viševrijednostan Sin. .


---POLIZOMIJApolysomia, ae, f (lat.), polysomy (eng.), 1. dupliciranje ili tripliciranje tijela fetusa, 2. višekratno dupliciranje hromozoma Sin. .


---POLJACINAscorbutus, i, m (lat.), scurvy (eng.), stanje nastalo nedostatkom vitamina C u hrani, a manifestira se slabošcu, anemijom, krvarenjem iz natecenih desni i tendencijom krvarenja u mišicima, a zbog cega se javljaju induracija, najcešce na potkoljenicama, sin. nuzla, kriva, skorbut Sin. .


---POLJE, CAMPUS, i, m (lat.), field (eng.), 1. predio, otvoreni prostor, mjesto, npr. operativno polje, vidno polje, 2. granice znanja, specijalizacije, zanimanja, aktivnosti, npr. hirurško polje rada, 3. (u embriologiji), razvojna regija u opsegu modificirajucih faktora. Sin.


---POLOCITpolocytus, i, m (lat.), polocyte, polar body (eng.), 1. malehna abortivna nefunkcionalna odajica na vrhu animalnoga pola haploidnoga broja hromozoma koja se sastoji od malehne kolicine citoplazme i jezgre, a nastaje nejednakom diobom primarne jajne odajice ili sekundarne odajice ako je došlo do fertilizacij Sin. .


---POLOŽAJ CELOM(LAT.), (ENG.), brow presentation (eng.) položaj pri istiskivanju ploda kada je prednjaceci dio celo. Može ih biti šest, tri lijeva i tri desna Sin. .


---POLOŽAJ GLAVOM(LAT.), cephalic presentation (eng.), porodaj gdje dijete ide glavom, bez obzira ide li celom, tjemenom, zatiljkom ili licem Sin. .


---POLOŽAJ KOLJENO-LAKAT(LAT.), knee elbow position (eng.), položaj u kojemu se pacijent opire koljenima i laktovima o podlogu i služi za eksploraciju završnoga debeloga crijeva Sin. .


---POLOŽAJ KOSI(LAT.), oblique lie (eng.), položaj djeteta kada dulja osovina njegovoga tijela zatvara sa duljom osovinom majke ugao od otprilike 45 stepeni. Prednjaceci dio je obicno ruka ili rame Sin. .


---POLOŽAJ NARAVNI(LAT.), occiput cephalic presentation (eng.), položaj u kojemu se obavlja najviše poroda i koji je najbolji i najbezbjedniji. Tacka vodilja je malehna fontanela. pravilan položaj. Sin.


---POLOŽAJ NAUZNAK(LAT.), supine position, dorsal position (eng.), položaj osobe koja leži na ledima. Najveci dio operacija se radi u tom položaju, narocito u trbuhu Sin. .


---POLOŽAJ NOGAMA(LAT.), (ENG.), SIN. v. položaj zatkom.


---POLOŽAJ OBRAZOM(LAT.), face presentation (eng.), položaj djeteta pri porodu kada ono napreduje glavom, ali ne malehnom fontanelom, nego licem. Može ih biti 6 (3 lijeva i 3 desna) Sin. .


---POLOŽAJ POBOCKE(LAT.), left and right decubitus position (eng.), položaj u kojemu pacijent leži na boku, pa može biti desni i lijevi Sin. .


---POLOŽAJ POTRBUŠKE(LAT.), prone position (eng.), položaj u kojemu pacijent leži na trbuhu, licem prema podlozi. Najveci broj operacija na kicmi se radi u tom položaju Sin. .


---POLOŽAJ PRAVILNI(LAT.), (ENG.), SIN. v. položaj naravni.


---POLOŽAJ RAMENOM(LAT.), shoulder presentation (eng.), poprecni položaj kada je prednjaceci dio rame ili ruka. V. položaj poprecni i položaj kosi Sin. .


---POLOŽAJ TJEMENOM(LAT.), parietal presentation (eng.), položaj kada dijete pri porodu ne napreduje zatiljkom nego tjemenom. Ima šest ovih položaja (3 desna, 3 lijeva) Sin. .


---POLOŽAJ ZATKOM(LAT.), pelvic or breech presentation (eng.), položaj ploda pri porodu kada je prednjaceci dio sakrum djeteta. Može ih biti nekoliko. U principu su noge ukrštene i butovi flektirani uz trbuh, ali može biti i nekompletni položaj zatkom kada prednjaci koljeno, taban i sl. Taban može biti uz lice Sin. .


---POLOŽAJpositio, onis, f, attitudo, inis, f, situs, us, m (lat.), position, attitude, site (eng.), 1. stav tijela, onaj koji pacijent zauzima da mu bude najudobnije ili da ne osjeca bol (npr. antalgican položaj), 2. dispozicija tijela za pojedine operativne zahvate ili dijagnosticke procedure, 3.(u opstetriciji) dispozicija ploda u karlici, odredena nj pozicija. Sin.


---POLOŽAJ, ANATOMSKIpositio anatomica (lat.), anatomical position (eng.), položaj ljudskoga tijela koje stoji uspravno sa dlanovima u supinaciji. Na tom se položaju oznacavaju mjesta raznih struktura i organa u anatomskoj deskripciji Sin. .


---POLOŽAJ, POPRECNI(LAT.), transverse lie (eng.), položaj djeteta kada dulja osovina njegovoga tijela presijeca uzdužnu osovinu majcinoga tijela pod, otprilike, pravim uglom. Obicno u tom slucaju napreduje rame, ali može i ruka i pupcana vrpca. Up. položaj ramenom Sin. .


---POLOŽAJ, ŽABLJI(LAT.), froglike position, batrachian position (eng.), položaj u kojemu djeca cesto spavaju. Donji ekstremiteti su flektirani, abducirani i vide se na krevetu na svojim vanjskim aspektima Sin. .


---POLU-ŽIVOT ANTITIJELA(LAT.), antibody half-life (eng.), srednje vrijeme preživljavanja molekula antitijela poslije njihovoga nastajanja. Obicno se oznacava kao vrijeme potrebno da se eliminiše 50% poznate kolicine imunoglobulina iz životinjskoga tijela. Sin.


---POLU-ŽIVOT(LAT.), half-life (eng.), vrijeme potrebno za raspadanje polovice uzorka cestica nekoga radionukleida ili neke elementarne cestice. Sin.


---POLU-ŽIVOT, BIOLOŠKI(LAT.), biological half-life (eng.), vrijeme potrebno da živo tkivo, organ ili organizam eliminiše polovicu radioaktivne supstancije koja je u njega unesena. Sin.


---POLU-ŽIVOT, EFEKTIVNI(LAT.), effective half-life (eng.), vrijeme potrebno da se radioaktivnost radionukleida smanjuje za 50% kombiniranjem radioaktivnoga raspadanja i biološke eliminacije. Sin.


---POLUBNJACAdura mater (lat.), id.(eng.), tvrda moždana opna, vanjska, najtvrda i najviše vezivom prožeta od tri opne mozga i kicmene moždine. dura. Sin.


---POLUCIJApollutio, onis, f (lat.), pollution (eng.), 1. prlja-nje, peksinjenje okoline (voda, zrak), 2. izbacivanje sjemena u snu, muški orgazam u snu. Sin.


---POLUFLEKSIJAsemiflexio, onis, f (lat.), semiflexion (eng.), pozicija ekstremiteta u sredini izmedu fleksije i ekstenzije Sin. .


---POLUGODIŠTEsemester, tri, f (lat.), semester, term (eng.), na vecini univerziteta akademska godina je podijeljena na 2 polugodišta, sin. semestar Sin. .


---POLUKANAL, SEMICANALIS, is, f (lat.), semicanal (eng.), kanal koji je otvoren samo na jednom kraju. Termin se u ovom znacenju rijetko upotrebljava u bosanskome jeziku Sin. .


---POLUKRUŽANsemicircularis, e (lat.), semicircular (eng.), onaj koji ima formaciju u obliku pola kruga, koji zauzima prostor ili površinu od polovice kruga (npr. semicirkularni kanal) Sin. .


---POLUMJESECASTsemilunaris, e (lat.), crescent, semilunar (eng.), termin u anatomskoj literaturi, ono što nalici polumjesecu, izgleda kao polumjesec i ima formu polumjeseca Sin. .


---POLUOPNAST, SEMIMEBRANACEUS-3 (lat.), semimembranous (eng.), onaj koji je svojom polovicom sacinjen od neke opne ili membrane, sin. semimembranozan Sin. .


---POLUPARAZIT, SEMIPARASITUS, i, m (lat.), semiparasite (eng.), organizam koji ima neki patogentski potencijal u smislu da bude parazit, ali se ponaša i kao saprofit i kao parazit Sin. .


---POLUPROPUSANsemipermeabilis, e (lat.), semipermeable (eng.), onaj koji dopušta prolazak nekih molekula, a ne dozvoljava prolazak drugih, obicno vecih, sin. semipermeabilan (npr. polupropusna opna ili semipermeabilna membrana) Sin. .


---POLUSINTETSKIsemisynthethicus-3 (lat.), semisynthethic (eng.), onaj koji je napravljen hemijskom manipulacijom supstancije koja se nalazi u prirodi. Samo je dijelom sintetski proizvod Sin. .


---POLUTAN(LAT.), mongrel (eng.), polutan, mješovita rasa, potomak roditelja koji pripadaju raznim rasama. Osim rasnih predrasuda nema medicinske prepreke pri transplantaciji tkiva. Kod eksperimentalnih životinja nekad je važno porijeklo da se dobije cista rasa za odredene eksperimente. kopile, bastard. Sin.


---POLUTEN, V(LAT.), (ENG.), profaza Sin. .


---POLUTKA, HEMISPHERIUM, i, n (lat.), hemisphere (eng.), polovica bilo koje loptaste ili približno loptaste strukture nekoga organa. Najcešce se termin odnosi na moždanu polutku, sin. hemisfera Sin. .


---POMADA, V(LAT.), (ENG.), mazanica. Sin.


---POMAK(LAT.), shift (eng.), promjena u poziciji, stanju, koncentraciji i sl Sin. .


---POMAMA(LAT.), (ENG.), 1. Sin. v. bjesnilo, 2. samo u smislu katatono uzbudenje, v. katatonija.


---POMAMANfurens, entis (lat.), raged (eng.), 1. osoba koja ispoljava nasilnu ljutinu, agresivnost, osoba koja ne može kontrolirati svoje agresivno ponašanje, 2. pacijent u stanju bjesnila ili katatonoga uzbudenja, Sin. v. katatonija i bjesnilo.


---POMAZoblinatio, onis, f (lat.), lubrication (eng.), 1. nanošenje, obicno masnoga, tankoga sloja radi boljega kliženja kontaktnih površina, sin. podmazivanje, 2. nanošenje sloja pomade, kreme, masti na kožu, sin. mazanje Sin. .


---POMETANJEabortio, onis, f (lat.), abortion (eng.), prijevremena ekspulzija produkata koncepcije iz uterusa, ploda koji je težak do 500 gr. i do 20 nedjelje maturacije. pobacivanje, Sin. v. pobacaj.


---POMETENconfusus-3 (lat.), confused (eng.), osoba poremecene orijentacije u vremenu, mjestu i prema licnostima, sin. smeten, konfuzan, zbunjen, smucen Sin. .


---POMETINAabortus, us, m (lat.), id.(eng.), produkt koncepcije koji je pometen, tj, izbacen iz uterusa prije kraja 20 hefte, težak do 500 gr. Sin.


---POMETNUCEabortio, onis, f (lat.), abortion (eng.), izbacivanje produkta koncepcije prije kraja 20 hefte, težine do 5oo gr. pobacivanje. Sin.


---POMFOLIKS(LAT.), (ENG.), SIN. v. plikovnica.


---POMICANmobilis, e (lat.), movable (eng.), pokretan, pokretljiv, neucvršcen, nepostojan, onaj što lahko mijenja položaj (npr. pomican bubreg), sin. mobilan Sin. .


---POMIJEŠANmixtus-3 (lat.), mixed (eng.), onaj koji sadrži razlicite dijelove struktura, spoja, masa, istovremeno, a time pokazuje jednu ili više razlicitih svojstava, koja ga odvajaju od svakoga sastojka pojedinacno Sin. .


---POMJERANJE OBJEKTA(LAT.), (ENG.), SIN. v. zamjena 2.

2 comments:

Unknown said...

Ja bih se grudi estetiku. Tražim liječnika vješt u Turskoj. Možete li mi pomoći.
Memeestetiği

Martina Mikulić said...

Treba mi savjet o simptomima mononukleoze